Procedūra : 2014/0338(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0251/2015

Pateikti tekstai :

A8-0251/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2015 - 5.2
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0397

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 700kWORD 114k
14.9.2015
PE 567.588v01-00 0251/2015(COD)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinami tam tikri teisės aktai, susiję su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 0251/2015(COD))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėjas: Claude Moraes

(Supaprastinta procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 50 straipsnio 2 dalis)

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, kuriuo panaikinami tam tikri teisės aktai, susiję su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose

(COM(2014)0714 – C8‑0279/2014 – 0251/2015(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0714),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 82 straipsnio 1 dalies d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a ir c punktus, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8‑0279/2014),

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį ir 50 straipsnio 2 dalį,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8‑0251/2015),

1.      priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.      ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(1)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo panaikinami tam tikri teisės aktai, susiję su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose (Šengeno acquis)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 82 straipsnio 1 dalies d punktą ir 87 straipsnio 2 dalies a ir c punktus,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)      Sąjungos teisės skaidrumo didinimas yra itin svarbus geresnės teisėkūros strategijos, kurią įgyvendina Sąjungos institucijos, elementas. Atsižvelgiant į tai, tikslinga iš galiojančių teisės aktų pašalinti tuos aktus, kurie tapo betiksliai;

(2)      tam tikra dalis policijos bendradarbiavimo ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srities priimtų ir Šengeno acquis priklausančių teisės aktų yra nebeaktualūs dėl savo laikino pobūdžio arba dėl to, kad jų turinys buvo perkeltas į vėlesnius teisės aktus, tačiau jie nebuvo panaikinti;

(3)      Vykdomojo komiteto sprendimu SCH/Com-ex (93)14(2) siekta pagerinti praktinį teismų bendradarbiavimą kovojant su prekyba narkotikais tik tais atvejais, kai valstybė narė atsisakydavo bendradarbiauti. Šis sprendimas tapo nebeaktualus įsigaliojus Konvencijai dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose(3), kuria suteikta didesnių valstybių narių bendradarbiavimo galimybių kovos su narkotikais politikos srityje;

(4)      Vykdomojo komiteto deklaracijoje SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2(4) nagrinėti atvejai, kai nepilnametį iš asmens, kuriam suteiktos globos teisės, pagrobia ar neteisėtai išveža vienas iš tėvų. Ta deklaracija tapo nebeaktuali įsigaliojus Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 562/2006(5) ir Komisijos įgyvendinimo sprendimui 2013/115/ES(6), kuriais nustatytos naujos išorės sienas kertančių nepilnamečių tikrinimo taisyklės, kiek tai susiję su atitinkama SIRENE biurų veikla;

(5)      Vykdomojo komiteto sprendimu SCH/Com-ex (98) 52(7) priimtas Šengeno vadovas dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo, kad valstybėms narėms būtų padedama vykdyti tarpvalstybines operacijas. Tas sprendimas tapo nebeaktualus, kai vadovo tekstas buvo įtrauktas į Atnaujintą rekomendacijų dėl teisingo Šengeno acquis ir geriausios patirties taikymo katalogo (policijos bendradarbiavimas) naujausią versiją, Tarpvalstybinių operacijų vadovą ir Teisėsaugos srities ryšių palaikymo pareigūnų kompendiumą;

(5a)  Vykdomojo komiteto sprendimu SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 (8) priimtas susitarimas dėl bendradarbiavimo kelių eismo taisyklių pažeidimų klausimais. Šis susitarimas buvo sudarytas ne tik tarp tam tikrų valstybių narių, bet ir su dviem trečiosiomis šalimis (Islandija ir Norvegija). Todėl tai nėra Šengeno acquis vidaus aktas. Be to, jis niekada neįsigaliojo ir nė viena iš valstybių narių nepateikė deklaracijos pagal 20 straipsnio 3 dalį dėl susitarimo taikymo tarp tų valstybių narių, kurios jį ratifikavo. Todėl ši priemonė yra neaktuali ir turėtų būti panaikinta;

(6)      Tarybos sprendime 2008/173/TVR(9) nustatyta išsami tam tikrų bandymų, kuriais siekiama nustatyti, ar Šengeno informacinė sistema II (SIS II) atitinka techninius ir funkcinius reikalavimus, kaip apibrėžta SIS II teisiniuose dokumentuose, apimties, organizavimo, koordinavimo ir patvirtinimo tvarka. Sprendimas neteko teisinės galios 2013 m. balandžio 9 d. pradėjus veikti SIS II;

(7)      siekiant teisinio tikrumo ir aiškumo, šiuos nebeaktualius sprendimus ir deklaracijas reikėtų panaikinti;

(8)      kadangi šio reglamento tikslo – panaikinti tam tikrą dalį nebeaktualių Sąjungos teisės aktų, susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir priklausančių Šengeno acquis – valstybės narės negali deramai pasiekti ir to tikslo būtų geriau siekti Sąjungos lygiu,▌ laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti;

(9)      pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo (Nr. 22) dėl Danijos pozicijos 1 straipsnį Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Atsižvelgiant į tai, kad šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, Danija pagal to protokolo 4 straipsnį per šešis mėnesius nuo Tarybos sprendimo dėl šio reglamento priėmimo nusprendžia, ar jį įtrauks į savo nacionalinę teisę;

(10)    šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija dalyvauja, kaip nustatyta prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 19 dėl į Europos Sąjungos sistemą integruoto Šengeno acquisstraipsnio 1 dalyje ir Tarybos sprendimo 2002/192/EB(10) 6 straipsnio 2 dalyje;

(11)    2013 m. liepos 24 d. Jungtinei Karalystei pateikus pranešimą pagal Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos pirmą sakinį, pirmiau minėti nebeaktualūs sprendimai ir deklaracijos Jungtinei Karalystei nebetaikomi nuo 2014 m. gruodžio 1 d. pagal minėto protokolo 10 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos antrą sakinį. Todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(12)    Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(11) Tarybos sprendimo 1999/437/EB(12) 1 straipsnyje nurodytoje srityje;

(13)    Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos sudarytame susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(13), Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnyje nurodytoje srityje, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/149/TVR(14) 3 straipsniu;

(14)    Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis(15) Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnyje nurodytoje srityje, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2011/349/ES(16) 3 straipsniu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nebeaktualių teisės aktų panaikinimas

Panaikinami šie teisės aktai:

-          Sprendimas SCH/Com-ex (93)14 (kova su prekyba narkotikais),

-          ▌ Deklaracija ▌SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (nepilnamečių pagrobimas),

-          Sprendimas SCH/Com-ex (98)52 (policijos vadovas),

-          Sprendimas SCH/Com-ex (99)11 rev. 2 (kelių eismo taisyklių pažeidimai) ir

-          ▌Tarybos sprendimas 2008/173/TVR (SIS II bandymai).

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                   Pirmininkas

AIŠKINAMOJI DALIS

Atsižvelgiant į tai, kad baigiasi prie Sutarčių pridėtame Protokole Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų nustatytas pereinamasis laikotarpis, Komisija įvertino Šengeno acquis ir teisės aktus, susijusius su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose. Nustatyta, kad keletas teisės aktų yra nebeaktualūs, nes jų turinys buvo perkeltas į vėlesnius teisės aktus arba jie yra laikino pobūdžio.

2003 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija Tarpinstituciniu susitarimu susitarė sumažinti Sąjungos teisės aktų skaičių ir juos supaprastinti, be kita ko, panaikinant nebeaktualius teisės aktus.

Komisija, remdamasi atliktu patikrinimu ir vadovaudamasi Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros įsipareigojimais ir reglamentavimo kokybės politikos nuostatomis(17), pateikė pasiūlymą panaikinti nebeaktualius Vykdomojo komiteto sprendimus SCH/Com-ex (93) 14 (dėl kovos su prekyba narkotikais) ir (98) 52 (policijos vadovas), Vykdomojo komiteto deklaraciją SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2(nepilnamečių pagrobimas) ir 2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimą 2008/173/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) bandymų.

Vadovaudamasis atitinkamu Tarybos bendrame požiūryje pasiūlytu pakeitimu, kuriam pritarė Komisija, pranešėjas siūlo į panaikintų teisės aktų sąrašą įtraukti Vykdomojo komiteto sprendimą SCH/Com-ex (99) 11 rev. 2 dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo atliekant procesinius veiksmus, kai yra pažeistos kelių eismo taisyklės. Priežastis, dėl kurios reikia panaikinti šį sprendimą, yra susijusi su tuo, kad šis susitarimas niekada neįsigaliojo ir nei viena valstybė narė nepateikė deklaracijos pagal 20 straipsnio 3 dalį dėl susitarimo taikymo tarp valstybių, kurios yra jį ratifikavusios. Be to, jis negali būti laikomas Šengeno acquis vidaus aktu, nes jo nesudarė ne tik valstybės narės, bet ir dvi trečiosios valstybės (Islandija ir Norvegija).

Atsižvelgdamas į Tarybos pasiūlytus pakeitimus dėl šio Komisijos pasiūlymo ir pasikonsultavęs su Europos Parlamento Teisės tarnyba, pranešėjas siūlo pakeisti teisės akto formą iš sprendimo į reglamentą. Pagal SESV 288 straipsnį reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, taip pat geriau atitiks pasiūlymo tikslą – panaikinti nebeaktualiais laikomus teisės aktus.

Pranešėjas taip pat siūlo keletą pakeitimų, kuriais siekiama pagerinti teisės akto rengimą, įskaitant tai, kad pavadinime būtų nurodyta, jog atitinkami teisės aktai yra Šengeno acquis dalis, ir pakeitimų, kuriais konstatuojamosios dalys pritaikomos pagal Jungtinės Karalystės poziciją pasibaigus prie Sutarčių pridedamame Protokole Nr. 36 nurodytam pereinamajam laikotarpiui.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Tam tikrų teisės aktų, susijusių su policijos bendradarbiavimu ir teisminiu bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose, panaikinimas

 

Nuorodos

COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)

Pateikimo EP data

28.11.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

Paskelbimo plenariniame posėdyje data

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Pranešėjai

Paskyrimo data

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Supaprastinta procedūra - nutarimo data

15.12.2014

Svarstymas komitete

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Priėmimo data

3.9.2015

 

 

 

Pateikimo data

14.9.2015

(1)

* Pakeitimai: naujas arba pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(2)

          1993 m. gruodžio 14 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl praktinio teismų bendradarbiavimo kovojant su prekyba narkotikais gerinimo (SCH/Com-ex (93) 14) (OL L 239, 2000 9 22, p. 427).

(3)

          Pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį Tarybos patvirtinta 2000 m. gegužės 29 d. Konvencija dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (OL C 197, 2000 7 12, p. 3) ir Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose protokolas, kurį pagal Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnį patvirtino Taryba (OL C 326, 2000 7 12, p. 1).

(4)

          1998 m. vasario 9 d. Vykdomojo komiteto deklaracija dėl nepilnamečių pagrobimo (SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2) (OL L 239, 2000 9 22, p. 436).

(5)

          2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 562/2006, nustatantis taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą (Šengeno sienų kodeksas) (OL L 105, 2006 4 13, p. 1).

(6)

          2013 m. vasario 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/115/ES priimti antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) SIRENE vadovą ir kitas įgyvendinimo priemones (OL L 71, 2013 3 14, p. 1).

(7)

          1998 m. gruodžio 16 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Policijos tarpvalstybinio bendradarbiavimo vadovo (SCH/Com-ex (98) 52) (OL L 239, 2000 9 22, p. 408).

(8)

         1999 m. balandžio 28 d. Vykdomojo komiteto sprendimas dėl Susitarimo dėl bendradarbiavimo atliekant procesinius veiksmus, kai yra pažeistos kelių eismo taisyklės (SCH/Com-ex (99)11 rev. 2) (OL L 239, 2000 9 22, p. 428).

(9)

          2008 m. vasario 18 d. Tarybos sprendimas 2008/173/TVR dėl antrosios kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) bandymų (OL L 57, 2008 3 1, p. 14).

(10)

          OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(11)

         OL L 176, 1999 7 10, p. 36

(12)

         1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).

(13)

         OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(14)

         2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas 2008/149/TVR dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 50).

(15)

         OL L 160, 2011 6 18, p. 3.

(16)

         2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas 2011/349/ES dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję visų pirma su teismų bendradarbiavimu baudžiamosiose bylose ir policijos bendradarbiavimu (OL L 160, 2011 1 18, p. 1).

(17)

        2013 m. spalio 2 d. Komisijos komunikatas „Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programa (REFIT). Dabartinė padėtis ir perspektyva“ (COM(2014) 0368 final, 2014 6 18).

Teisinė informacija - Privatumo politika