SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach

  14.9.2015 - (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)) - ***I

  Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
  Spravodajca: Claude Moraes
  (Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)


  Postup : 2014/0338(COD)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  A8-0251/2015
  Predkladané texty :
  A8-0251/2015
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

  o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentuRady, ktorým sa zrušujú určité aktyoblasti policajnej spoluprácejustičnej spoluprácetrestných veciach

  (COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD))

  (Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

  Európsky parlament,

  –       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0714),

  –       so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1 písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a) a c) Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8–0279/2014),

  –       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

  –       so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  –       so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0251/2015),

  1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

  2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

  3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

  Pozmeňujúci návrh    1

  POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU[1]*

  k návrhu Komisie

  ---------------------------------------------------------

  NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTURADY

  ktorým sa zrušujú určité aktyoblasti policajnej spoluprácejustičnej spoluprácetrestných veciach (schengenské acquis)

  EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

  so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 82 ods. 1 písm. d) a článok 87 ods. 2 písm. a) a písm. c),

  so zreteľom na návrh Európskej komisie,

  po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

  konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

  keďže:

  (1)      Zlepšenie transparentnosti práva Únie je podstatnou súčasťou stratégie lepšej tvorby práva, ktorú realizujú inštitúcie Únie. V tejto súvislosti je vhodné odstrániť z platných právnych predpisov tie právne akty, ktoré už neplnia žiadny účel.

  (2)      Niektoré akty prijaté v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktoré sú súčasťou schengenského acquis, už nie sú relevantné pre svoj dočasný charakter alebo preto, že ich obsah sa prevzal do následných aktov, hoci neboli zrušené.

  (3)      Rozhodnutie výkonného výboru SCH/Com-ex (93)14[2] bolo zamerané na zlepšenie praktickej justičnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s drogami iba v prípadoch odmietnutia spolupráce členským štátom. Toto rozhodnutie sa stalo zastaraným, keď účinnosť nadobudol Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie[3], ktorý zabezpečuje širšiu spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti protidrogovej politiky.

  (4)      Vyhlásenie výkonného výboru SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2[4] bolo zamerané na situácie únosu maloletých alebo nezákonného odobratia maloletého jedným z rodičov osobe, ktorej bolo priznané opatrovnícke právo. Toto vyhlásenie sa stalo zastaraným po nadobudnutí účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006[5] a vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2013/115/EÚ[6], ktorými sa stanovili nové pravidlá kontroly v súvislosti s maloletými, ktorí prekračujú vonkajšiu hranicu, a vo vzťahu k príslušným činnostiam útvarov SIRENE.

  (5)      Rozhodnutím výkonného výboru SCH/Com-ex (98) 52[7] bola prijatá Schengenská príručka o cezhraničnej policajnej spolupráci, ktorá pomáha členským štátom pri vykonávaní cezhraničných operácií. Toto rozhodnutie sa stalo zastaraným po tom, čo sa obsah príručky zahrnul do novšieho aktualizovaného katalógu odporúčaní pre správne uplatňovanie schengenského acquis a najlepších postupov: policajná spolupráca, Príručka pre cezhraničné operácie a Prehľad styčných dôstojníkov v oblasti presadzovania práva.

  5a.   Rozhodnutím výkonného výboru SCH/Com-ex (99)11 rev. 2[8] sa prijala dohodaspolupráci, pokiaľ idedopravné priestupky. Táto dohoda nebola uzavretá iba medzi určitými členskými štátmi, ale ajdvoma tretími krajinami (IslandomNórskom). Nejde pretovnútorný akt schengenského acquis. Okrem toho, nikdy nenadobudla platnosťžiadny členský štát nevydal vyhlásenie podľa článku 20 ods. 3 týkajúce sa uplatňovania dohody medzi tými členskými štátmi, ktoré ho ratifikovali. Tento nástroj preto nemá význammal by sa zrušiť.

  (6)      Rozhodnutím Rady 2008/173/SVV[9] sa stanovil podrobný rozsah, organizácia, koordinácia a postupy validácie v prípade určitých skúšok s cieľom posúdiť, či Schengenský informačný systém (SIS II) je v súlade s technickými požiadavkami a požiadavkami na funkčnosť stanovenými v právnych nástrojoch týkajúcich sa SIS II. Právny účinok tohto rozhodnutia sa vyčerpal 9. apríla 2013, keď sa začala prevádzka SIS II.

  (7)      Z dôvodov právnej istoty a zrozumiteľnosti by sa tieto zastarané rozhodnutia a vyhlásenia mali zrušiť.

  (8)      Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zrušenie niekoľkých zastaraných aktov Únie týkajúcich sa oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktoré sú súčasťou schengenského acquis, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť ▌na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZmluvyEurópskej únii. V súlade so zásadou proporcionality, ako sa uvádza v uvedenom článku, toto nariadenie neprekračuje rámec nevyhnutný na dosiahnutie tohto cieľa.

  (9)      V súlade s článkom 1 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu. Vzhľadom na to, že toto nariadenie je založené na schengenskom acquis, sa Dánskosúladečlánkom 4 uvedeného protokolu do šiestich mesiacov po rozhodnutí Radytomto nariadení rozhodne, či ho zavedie do svojho vnútroštátneho práva.

  (10)    Toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis, na ktorom sa Írsko zúčastňuje v súlade s článkom 5 ods. 1 Protokolu č. 19schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, a v súlade s článkom 6 ods. 2 rozhodnutia Rady 2002/192/ES[10].

  (11)    V nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva24. júla 2013súladečlánkom 10 ods. 4 prvým pododsekom prvou vetou Protokolu č. 36prechodných ustanoveniach sa uvedené zastarané rozhodnutiavyhlásenia prestali od 1. decembra 2014 uplatňovať na Spojené kráľovstvo, podľa článku 10 ods. 4 prvého pododseku druhej vety daného protokolu. Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

  (12)    Pokiaľ ide o Island a Nórsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení Islandskej republiky a Nórskeho kráľovstva pri vykonávaní, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis[11], ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 rozhodnutia Rady 1999/437/ES[12].

  (13)    Pokiaľ ide o Švajčiarsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis[13], ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2008/149/SVV[14].

  (14)    Pokiaľ ide o Lichtenštajnsko, toto nariadenie predstavuje vývoj ustanovení schengenského acquis v zmysle Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis[15], ktoré patria do oblasti uvedenej v článku 1 rozhodnutia 1999/437/ES v spojení s článkom 3 rozhodnutia Rady 2011/349/EÚ[16],

  PRIJALI TOTO NARIADENIE:

  Článok 1

  Zrušenie zastaraných aktov

  Zrušujú sa tieto akty:

  -          rozhodnutie SCH/Com-ex (93) 14 (boj proti obchodovaniudrogami);

  -          ▌vyhlásenie ▌SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 (únosy maloletých);

  -          rozhodnutie SCH/Com-ex (98) 52 (policajná príručka);

  -          rozhodnutie SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 (dopravné priestupky) a

  -          rozhodnutie Rady 2008/173/SVV (skúšky SIS II).

  Článok 2

  Nadobudnutie účinnosti

  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

  Toto nariadenie je záväznécelom rozsahupriamo uplatniteľnéčlenských štátochsúlade so zmluvami.

  V Bruseli

  Za Európsky parlament                                Za Radu

  predseda                                                        predseda

  DÔVODOVÁ SPRÁVA

  V kontexte uplynutia prechodného obdobia stanoveného v Protokole č. 36 o prechodných ustanoveniach pripojenom k zmluvám Komisia vykonala posúdenie schengenského acquis a právnych nástrojov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. Mnohé akty boli označené za zastarané, pretože ich obsah sa prevzal do následných aktov alebo pre ich dočasný charakter.

  V medziinštitucionálnej dohode zo 16. decembra 2003 sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na znížení množstva právnych predpisov Únie a ich zjednodušení, a to aj prostredníctvom zrušenia zastaraných aktov.

  Komisia na základe svojho preverovania a v súlade so záväzkami v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva a so svojou politikou vhodnosti právnych predpisov[17] predložila návrh na zrušenie zastaraných rozhodnutí výkonného výboru SCH/Com-ex (93) 14 (boj proti obchodovaniu s drogami) a (98) 52 (policajná príručka), vyhlásenia výkonného výboru SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev 2 (únosy maloletých) a rozhodnutia Rady 2008/173/SVV z 18. februára 2018 o skúškach Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II).

  Spravodajca v súlade s príslušnou zmenou, ktorú predložila Rada v rámci svojho všeobecného smerovania a odsúhlasila Komisia, navrhuje zaradiť do zoznamu zrušených aktov rozhodnutie výkonného výboru SCH/Com-ex (99) 11 rev 2 o dohode o spolupráci v konaniach o dopravných priestupkoch. Dôvod na zrušenie tohto rozhodnutia vychádza z toho, že táto dohoda nikdy nenadobudla účinnosť a žiadny členský štát nevydal vyhlásenie podľa článku 20 ods. 3 týkajúce sa uplatňovania dohody medzi tými štátmi, ktoré ho ratifikovali. Navyše, nemožno ho považovať za vnútorný akt schengenského acquis, pretože nebolo uzavreté iba medzi členskými štátmi EÚ, ale aj s dvoma tretími štátmi (Island a Nórsko).

  S ohľadom na zmeny, ktoré navrhuje Rada k tomuto návrhu Komisie, a po konzultáciách s právnou službou Európskeho parlamentu spravodajca navrhuje zmeniť druh aktu z „rozhodnutia“ na „nariadenie“. V súlade s článkom 288 ZFEÚ je nariadenie záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch a lepšie poslúži účelu návrhu, ktorým je zrušenie aktov považovaných za zastarané.

  Spravodajca takisto predkladá niekoľko pozmeňujúcich návrhov zameraných na zlepšenie vypracúvania aktu vrátane doplnenia názvu, ktorým sa spresňuje, že príslušné zrušené akty patria do schengenského acquis, ako aj pozmeňujúce návrhy, ktorými sa upravujú odôvodnenia podľa pozície Spojeného kráľovstva po uplynutí prechodného obdobia stanoveného v protokole č. 36 k zmluvám.

  POSTUP

  Názov

  Zrušenie určitých aktov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach

  Referenčné čísla

  COM(2014)0714 – C8-0279/2014 – 2014/0338(COD)

  Dátum predloženiaEP

  28.11.2014

   

   

   

  Gestorský výbor

         dátum oznámenia na schôdzi

  LIBE

  15.12.2014

   

   

   

  Spravodajca

         dátum vymenovania

  Claude Moraes

  5.2.2015

   

   

   

  Simplified procedure - date of decision

  15.12.2014

  Prerokovanie vo výbore

  14.4.2015

  2.7.2015

  3.9.2015

   

  Dátum prijatia

  3.9.2015

   

   

   

  Dátum predloženia

  14.9.2015

  • [1] * *     Amendments: new or amended text is highlighted in bold italics; deletions are indicated by the symbol ▌.
  • [2]           Rozhodnutie výkonného výboru zo 14. decembra 1993 o zlepšení praktickej súdnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s drogami [SCH/Com-ex (93) 14] (Ú. v ES L 239, 22.9.2000, s. 427).
  • [3]           Dohovor z 29. mája 2000 o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 3) a Protokol k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii (Ú. v. ES C 326, 21.11.2001, s. 1).
  • [4]           Vyhlásenie výkonného výboru z 9. februára 1998 o únosoch maloletých [SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2] (Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 436).
  • [5]           Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13.4.2006, s. 1).
  • [6]           Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/115/EÚ z 26. februára 2013 o príručke SIRENE a ostatných vykonávacích opatreniach pre Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 71, 14.3.2013, s. 1).
  • [7]           Rozhodnutie výkonného výboru zo 16. decembra 1998 ohľadom Príručky o cezhraničnej policajnej spolupráci [SCH/Com-ex (98) 52] (Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 408).
  • [8]           Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o dohode o spolupráci v konaniach o dopravných priestupkoch (SCH/Com-ex (99)11 rev 2) (Ú. v. ES L 239, 22.9.2000, s. 428).
  • [9]           Rozhodnutie Rady 2008/173/SVV z 18. februára 2008 o skúškach Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 57, 1.3.2008, s. 14).
  • [10]           Ú. v. ES L 64, 7.3.2002, s. 20.
  • [11]          Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 36.
  • [12]          Rozhodnutie Rady 1999/437/ES zo 17. mája 1999 o určitých vykonávacích predpisoch k dohode uzavretej medzi Radou Európskej únie a Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom o pridružení týchto dvoch štátov pri vykonávaní, uplatňovaní a vývoji schengenského acquis (Ú. v. ES L 176, 10.7.1999, s. 31).
  • [13]          Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 52.
  • [14]          Rozhodnutie Rady 2008/149/SVV z 28. januára 2008 o uzavretí v mene Európskej únie Dohody medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis (Ú. v. EÚ L 53, 27.2.2008, s. 50).
  • [15]          Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 3.
  • [16]          Rozhodnutie Rady 2011/349/EÚ zo 7. marca 2011 o uzavretí, v mene Európskej únie, Protokolu medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom, Švajčiarskou konfederáciou a Lichtenštajnským kniežatstvom o pristúpení Lichtenštajnského kniežatstva k Dohode medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarskej konfederácie k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis, ktoré sa vzťahuje najmä na justičnú spoluprácu v trestných veciach a policajnú spoluprácu (Ú. v. EÚ L 160, 18.6.2011, s. 1).
  • [17]        Oznámenie Komisie z 18. júna 2014 s názvom Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT): súčasný stav a výhľad do budúcnosti, COM(2014) 368 final, 18.6.2014.