RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

14.9.2015 - (COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD)) - ***I

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Claude Moraes
(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2014/0339(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0252/2015
Texte depuse :
A8-0252/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

(COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0715),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 82 alineatul (1), articolul 83 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) și articolul (88) alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora Comisia a prezentat propunerea Parlamentului (C8-0280/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolul 59 și articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0252/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN[1]*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de abrogare a anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 82 alineatul (1), articolul 83 alineatul (1), articolul 87 alineatul (2) și articolul 88 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene[2],

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)      Sporirea transparenței legislației Uniunii reprezintă un element esențial al strategiei pentru o mai bună legiferare, pusă în aplicare de instituțiile Uniunii. În acest context, este oportună retragerea din legislația în vigoare a actelor care nu mai urmăresc vreun obiectiv.

(2)      O serie de acte adoptate în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală au devenit caduce ▌deoarece conținutul lor a fost preluat de acte ulterioare, deși ele nu au fost abrogate.

(3)      Acțiunea comună 96/610/JAI a Consiliului[3] a creat un registru al competențelor, cunoștințelor și expertizelor specializate în domeniul combaterii terorismului pentru a le face mai larg și mai ușor accesibile organismelor din toate statele membre. Acțiunea comună respectivă a devenit caducă din momentul în care Decizia 2009/371/JAI[4] a Consiliului a încredințat Europol sarcina de a sprijini și a consolida cooperarea reciprocă dintre autoritățile de aplicare a legii ale statelor membre ▌în vederea prevenirii și a combaterii terorismului și a altor forme grave de criminalitate, iar Decizia 2008/615/JAI[5] a Consiliului a introdus un nou cadru pentru cooperarea transfrontalieră în domeniul combaterii terorismului.

(4)      Prin Acțiunea comună 96/699/JAI a Consiliului[6], Unitatea Droguri Europol a fost desemnată drept autoritatea căreia trebuie să-i fie transmise informațiile provenind din statele membre referitoare la determinarea caracteristicilor chimice. Acțiunea comună respectivă a devenit caducă după intrarea în vigoare a Deciziei 2009/371/JAI[7] a Consiliului ▌.

(5)      Acțiunea comună 96/747/JAI a Consiliului[8] a vizat consolidarea cooperării dintre agențiile de asigurare a respectării legii din statele membre prin crearea unui registru de domenii de competențe, cunoștințe și expertize specializate. Acțiunea comună respectivă a devenit caducă după intrarea în vigoare a Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului, care a încredințat Europol sarcina de a dezvolta cunoștințe de specialitate în domeniul procedurilor de investigație ale autorităților competente ale statelor membre și de a oferi consiliere în desfășurarea anchetelor.

(6)      Acțiunea comună 96/750/JHA a Consiliului[9] a vizat consolidarea cooperării dintre autoritățile competente ale statelor membre în domeniul combaterii toxicomaniei și a invitat statele membre să își apropie legislațiile pentru a le face compatibile în măsura în care acest lucru este necesar pentru a preveni și a combate traficul ilicit cu droguri în Uniunea Europeană. Acțiunea comună respectivă a devenit caducă după intrarea în vigoare a Convenției cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene și a Deciziei-cadru 2004/757/JAI a Consiliului[10].

(7)      Acțiunea comună 97/339/JAI a Consiliului[11] a permis cooperarea și schimbul de informații între statele membre în privința evenimentelor de mare anvergură la care participă un număr mare de persoane din mai multe state membre pentru a garanta ordinea și siguranța publice, a proteja cetățenii și bunurile acestora și a preveni faptele penale. Acțiunea comună respectivă a devenit caducă după intrarea în vigoare a Deciziilor 2008/615/JAI[12], 2002/348/JAI[13] și 2007/412/JAI[14] ale Consiliului, care au prevăzut norme noi privind schimbul de date cu caracter personal și nepersonal, precum și alte forme de cooperare pentru menținerea ordinii și a siguranței publice în cazul unor evenimente majore.

(8)      Acțiunea comună 97/372/JAI a Consiliului[15] a vizat creșterea volumului de informații care sunt comunicate între autoritățile vamale și alte autorități de asigurare a respectării legii, în special în ceea ce privește drogurile. Acțiunea comună respectivă a devenit caducă după intrarea în vigoare a Actului 98/C 24/01[16] al Consiliului de elaborare a Convenției de la Napoli, care a introdus norme detaliate cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între statele membre pentru prevenirea și depistarea încălcărilor dispozițiilor vamale naționale, precum și după intrarea în vigoare a Deciziei 2009/917/JAI a Consiliului[17], care a sporit eficacitatea procedurilor de cooperare și de control ale autorităților vamale prin înființarea unui sistem de informații al vămilor (CIS), și a Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului, care i-a încredințat Europol sarcini menite să sprijine cooperarea vamală.

(8a)    Convenția din 17 iunie 1998 cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule[18], elaborată prin Actul 98/C 216/01 al Consiliului[19], a fost ratificată de numai șapte state membre și nu a intrat niciodată în vigoare. În plus, dintre aceste șapte state membre, numai Irlanda și Regatul Unit au făcut o declarație în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) care permitea aplicarea între ele a convenției înainte de intrarea în vigoare a acesteia pentru toate statele membre. Cu toate acestea, în urma notificării efectuate de Regatul Unit la 24 iulie 2013 în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) primul paragraf prima teză din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, actul Consiliului și convenția au încetat să se aplice Regatului Unit începând cu 1 decembrie 2014, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) primul paragraf a doua teză din protocolul menționat anterior. Prin urmare, având în vedere că nu se mai aplică între niciunul dintre statele membre, aceste instrumente și-au pierdut relevanța în acquis-ul Uniunii și ar trebui să fie abrogate.

(9)      Acțiunea comună 98/427/JAI[20] a Consiliului privind bunele practici de asistență judiciară reciprocă în materie penală a vizat schimbul de bune practici între statele membre în executarea cererilor de asistență judiciară în materie penală. Acțiunea comună respectivă a devenit caducă. Aceasta ▌și-a pierdut relevanța de facto odată cu intrarea în vigoare a Convenției cu privire la asistența judiciară reciprocă în materie penală între statele membre.

(10a)  Decizia-cadru 2008/978/JAI[21] a Consiliului privind mandatul european de obținere a probelor a fost înlocuită cu Directiva 2014/41/UE[22] privind ordinul european de anchetă deoarece domeniul de aplicare al mandatului european de obținere a probelor era prea limitat. Având în vedere că ordinul european de anchetă se va aplica între 26 de state membre, mandatul european de obținere a probelor ar rămâne aplicabil doar între cele două state membre care nu participă la ordinul european de anchetă. Prin urmare, mandatul european de obținere a probelor și-a pierdut utilitatea ca instrument de cooperare în materie penală și ar trebui să fie abrogat.

(11)    Din motive de securitate juridică și de claritate, respectivele acțiuni comune, convenția, actul 98/C 216/01 al Consiliului și decizia-cadru caduce ar trebui abrogate.

(11a)  Deși articolul 83 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede adoptarea de directive, alegerea unui regulament ca instrument pentru abrogarea Acțiunii comune 96/750/JHA a Consiliului și a Decizia-cadru 2008/978/JAI este adecvată, dat fiind faptul că acest instrument legislativ nu prevede norme minime privind definirea infracțiunilor și a sancțiunilor, ci doar abrogă acte caduce, fără a le înlocui cu altele noi.

(12)    Întrucât obiectivul prezentului regulament, și anume abrogarea unei serii de acte caduce în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală, nu poate fi suficient îndeplinit de către statele membre, ci poate fi mai bine realizat la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu ▌ principiul subsidiarității, prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru îndeplinirea obiectivului în cauză.

(13)    În conformitate cu articolul 1 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu participă la adoptarea prezentului regulament, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale.

(14)    În conformitate cu articolul 3 și articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Irlanda și-a notificat dorința de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului regulament.

(14a)  În urma notificării efectuate de Regatul Unit la 24 iulie 2013 în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) primul paragraf prima teză din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, nici acțiunile comune 96/610/JAI, 96/699/JAI, 96/747/JAI, 96/750/JAI, 97/339/JAI, 97/372/JAI, 98/427/JAI, nici actul 98/C 216/01 al Consiliului nu se mai aplică Regatului Unit începând cu 1 decembrie 2014, în temeiul articolului 10 alineatul (4) primul paragraf a doua teză din protocolul menționat anterior. Prin urmare, Regatul Unit nu participă la adoptarea prezentului regulament cu privire la actele juridice respective, nu are obligații în temeiul acestuia și nu face obiectul aplicării sale. Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) primul paragraf a treia teză din Protocolul nr. 36, Decizia-cadru 2008/978/JAI, astfel cum a fost înlocuită de Directiva 2014/41/UE, a rămas aplicabilă pentru Regatul Unit. Prin urmare, în conformitate cu articolul 3 și articolul 4a alineatul (1) din Protocolul nr. 21 privind poziția Regatului Unit și a Irlandei cu privire la spațiul de libertate, securitate și justiție, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Regatul Unit și-a notificat dorința de a participa la adoptarea și aplicarea prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Abrogarea actelor caduce

Se abrogă următoarele acte:

-          Acțiunea comună 96/610/JAI (registrul competențelor în domeniul luptei împotriva terorismului);

-          Acțiunea comună 96/699/JAI (determinarea caracteristicilor chimice ale drogurilor);

-          Acțiunea comună 96/747/JAI (registrul competențelor în domeniul combaterii criminalității organizate);

-          Acțiunea comună 96/750/JAI (combaterea toxicomaniei și a traficului ilicit cu droguri);

-          Acțiunea comună 97/339/JAI (cooperarea în domeniul ordinii și siguranței publice);

-          Acțiunea comună 97/372/JAI (cooperarea dintre serviciile vamale);

-          Actul 98/C 216/01 al Consiliului și Convenția din 17 iunie 1998 (decăderea din dreptul de a conduce autovehicule);

-          Acțiunea comună 98/427/JAI (bunele practici de asistență judiciară reciprocă în materie penală); și ▌

-          Decizia-cadru 2008/978/JAI (mandatul european de obținere a probelor).

Articolul 2

Dispoziție tranzitorie

Orice mandat european de obținere a probelor executat în temeiul Deciziei-cadru 2008/978/JAI continuă să fie reglementat de respectivul instrument până la finalizarea procedurii penale relevante printr-o decizie definitivă.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

EXPUNERE DE MOTIVE

În contextul expirării perioadei de tranziție prevăzute de Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii anexat la tratate, Comisia a realizat o evaluare a acquis-ului Schengen și a instrumentelor juridice în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală. O serie de acte au fost identificate ca fiind caduce din cauza caracterului lor temporar sau deoarece conținutul lor a fost preluat de acte ulterioare.

Prin Acordul interinstituțional din 16 decembrie 2003 Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit să reducă volumul legislației Uniunii Europene și să o simplifice, inclusiv prin abrogarea actelor caduce.

În urma analizelor și în conformitate cu angajamentele din Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare și cu politica sa privind o reglementare adecvată[23], Comisia a prezentat o propunere de abrogare a 7 acțiuni comune ale Consiliului, al căror conținut a fost preluat în acte ulterioare și a actului 1999/C 26/07 al Consiliului de stabilire a statutului angajaților aplicabil salariaților Europol. Cel din urmă act menționat se aplică unui număr foarte restrâns de contracte de muncă, încheiate înainte de adoptarea Deciziei 2009/371/JAI a Consiliului privind Europol. Numai câteva astfel de contracte sunt încă în vigoare și vor expira în curând.

În conformitate cu amendamentele propuse de Consiliu în abordarea sa generală și aprobate de Comisie și după consultarea Serviciului juridic al Parlamentului European, raportorul depune amendamente pentru abrogarea a încă două acte care au devenit, de asemenea, caduce:

1. Convenția din 17 iunie 1998 cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule și Actul 98/C 216/01 al Consiliului

Pentru intrarea în vigoare a convenției, este necesară ratificarea acesteia de către toate cele 15 state membre semnatare. Convenția a fost ratificată de numai șapte state membre și nu a intrat niciodată în vigoare. Dintre statele membre care au ratificat-o, numai două, Irlanda și Regatul Unit, au făcut o declarație în conformitate cu articolul 15 alineatul (4) din Convenție, care permitea aplicarea între ele a convenției înainte de intrarea în vigoare a acesteia pentru toate statele membre. Cu toate acestea, în urma notificării efectuate de Regatul Unit în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Protocolul nr. 36, actul Consiliului și convenția au încetat să se aplice Regatului Unit începând cu 1 decembrie 2014. Prin urmare, având în vedere că nu se mai aplică între niciunul dintre statele membre, aceste instrumente și-au pierdut relevanța în acquis-ul Uniunii și ar trebui să fie abrogate.

2. Decizia-cadru 2008/978/JAI a Consiliului privind mandatul european de obținere a probelor în scopul obținerii de obiecte, documente și date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală (MEP)

Decizia-cadru este înlocuită pentru toate statele membre, cu excepția Danemarcei și a Irlandei, de Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind ordinul european de anchetă în materie penală (OEA) (termen pentru transpunere 22 mai 2017). Întrucât MEP ar rămâne aplicabil numai între două state membre, și-a pierdut utilitatea ca instrument de cooperare în materie penală și ar trebui să fie abrogat. Este introdusă o dispoziție tranzitorie, care prevede că Decizia-cadru 2008/978/JAI va continua să se aplice pentru MEP emise înainte de transpunerea OEA, până când procedurile penale pentru care au fost emise au fost finalizate printr-o decizie definitivă.

Din motive de securitate juridică și claritate juridică, raportorul mai propune suprimarea referinței la Actul 1999/C 26/07 al Consiliului din 3 decembrie 1998 de stabilire a statutului angajaților aplicabil salariaților Europol. Decizia 2009/371/JAI privind înființarea Europol urmează să fie înlocuită de viitorul Regulament Europol, care conține dispoziții tranzitorii în problemele legate de personal acoperite încă de vechiul sistem (a se vedea articolul 55, articolul 73 și articolul 75 alineatul (5) din proiectului de regulament Europol). Ar părea mai adecvat ca întreaga problematică a vechiului statut aplicabil personalului Europol să fie tratată numai în Regulamentul Europol, în loc de a o aborda în paralel în această propunere.

Raportul conține, de asemenea, amendamente prin care se urmărește îmbunătățirea redactării actului, amendamente care explică poziția Regatului Unit în ceea ce privește decizia acestuia în conformitate cu articolul 10 alineatul (4) din Protocolul nr. 36 și un nou considerent, prin care se justifică utilizarea unui regulament ca instrument juridic pentru abrogarea unor acte a căror bază legală, după Tratatul de la Lisabona, impune adoptarea unei directive.

PROCEDURĂ

Titlu

Abrogarea anumitor acte în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală

Referințe

COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD)

Data prezentării la PE

28.11.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Raportori

Data numirii

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Procedură simplificată - data deciziei

15.12.2014

Examinare în comisie

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Data adoptării

3.9.2015

 

 

 

Data depunerii

14.9.2015

 • [1] *       Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.
 • [2]         XXX
 • [3]         Acțiunea comună 96/610/JAI din 15 octombrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea și menținerea unui registru al competențelor, cunoștințelor și expertizelor specializate în domeniul luptei împotriva terorismului, destinat să faciliteze cooperarea antiteroristă dintre statele membre ale Uniunii Europene (JO L 273, 25.10.1996, p. 1).
 • [4]         Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (JO L 121, 15.5.2009, p. 37).
 • [5]         Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).
 • [6]         Acțiunea comună 96/699/JAI din 29 noiembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la schimbul de informații privind determinarea caracteristicilor chimice ale drogurilor pentru a favoriza cooperarea mai strânsă între statele membre în domeniul combaterii traficului ilicit cu droguri (JO L 322, 12.12.1996, p. 5).
 • [7]         Decizia 2009/371/JAI a Consiliului din 6 aprilie 2009 privind înființarea Oficiului European de Poliție (Europol) (JO L 121, 15.5.2009, p. 37).
 • [8]         Acțiunea comună 96/747/JAI din 29 noiembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la crearea și menținerea unui registru al competențelor, cunoștințelor și expertizelor specializate în domeniul combaterii criminalității organizate internaționale, destinat să faciliteze cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru asigurarea respectării legii (JO L 342, 31.12.1996, p. 2).
 • [9]         Acțiunea comună 96/750/JAI din 17 decembrie 1996 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la apropierea legislațiilor și a practicilor statelor membre ale Uniunii Europene în combaterea toxicomaniei și pentru a preveni și a combate traficul ilicit cu droguri (JO L 342, 31.12.1996, p. 6).
 • [10]         Decizia-cadru 2004/757/JAI a Consiliului din 25 octombrie 2004 de stabilire a dispozițiilor minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor și sancțiunile aplicabile în domeniul traficului ilicit de droguri (JO L 335, 11.11.2004, p. 8).
 • [11]        Acțiunea comună 97/339/JAI din 26 mai 1997 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la cooperarea în domeniul ordinii și siguranței publice (JO L 147, 5.6.1997, p. 1).
 • [12]        Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere (JO L 210, 6.8.2008, p. 1).
 • [13]        Decizia 2002/348/JAI a Consiliului din 25 aprilie 2002 privind siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională (JO L 121, 8.5.2002, p. 1).
 • [14]        Decizia 2007/412/JAI a Consiliului din 12 iunie 2007 de modificare a Deciziei 2002/348/JAI privind siguranța la meciurile de fotbal de anvergură internațională (JO L 155, 15.6.2007, p. 76).
 • [15]        Acțiunea comună 97/372/JAI din 9 iunie 1997 adoptată de Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană referitoare la definirea criteriilor de stabilire a obiectivelor, a metodelor de selecție etc. și la colectarea informațiilor de la serviciile vamale și de poliție (JO L 159, 17.6.1997, p. 1).
 • [16]        Actul 98/C 24/01 al Consiliului din 18 decembrie 1997 de elaborare, în baza articolului K3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, a Convenției cu privire la asistența reciprocă și cooperarea între administrațiile vamale (Convenția de la Napoli) (JO C 24, 23.1.1998).
 • [17]        Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (JO L 323, 10.12.2009, p. 20).
 • [18]        Convenția din 17 iunie 1998 elaborată în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule (JO C 216, 10.7.1998, p. 2).
 • [19]        Actul 98/C 216/01 al Consiliului din 17 iunie 1998 de elaborare a Convenției cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule (JO C 216, 10.7.1998, p. 1).
 • [20]       Acțiunea comună 98/427/JAI din 29 iunie 1998 adoptată de către Consiliu în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană, privind bunele practici de asistență judiciară reciprocă în materie penală (JO L 191, 7.7.1998, p. 1).
 • [21]        Decizia-cadru 2008/978/JAI a Consiliului din 18 decembrie 2008 privind mandatul european de obținere a probelor în scopul obținerii de obiecte, documente și date în vederea utilizării acestora în cadrul procedurilor în materie penală (JO L 350, 30.12.2008, p. 72).
 • [22]        Directiva 2014/41/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind ordinul european de anchetă în materie penală (JO L 130, 1.5.2014, p. 12).
 • [23]        Comunicarea Comisiei din 18 iunie 2014 privind Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) - Situația actuală și perspective (COM(2014) 368 final, 18.6.2014).