Postup : 2014/0339(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0252/2015

Predkladané texty :

A8-0252/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 24/11/2015 - 5.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0398

SPRÁVA     ***I
PDF 576kWORD 127k
14.9.2015
PE 567.590v01-00 A8-0252/2015

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach

(COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajca: Claude Moraes

(Zjednodušený postup – článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušujú určité akty v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach

(COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2014)0715),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 2, článok 82 ods. 1, článok 83 ods. 1, článok 87 ods. 2 a článok 88 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8-0280/2014),

–       so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na článok 59 a článok 50 ods. 2 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0252/2015),

1.      prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.      žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY EURÓPSKEHO PARLAMENTU(1)*

k návrhu Komisie

---------------------------------------------------------

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTURADY

ktorým sa zrušujú určité aktyoblasti policajnej spoluprácejustičnej spoluprácetrestných veciach

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej článok 82 ods. 1, článok 83 ods. 1, článok 87 ods. 2 a článok 88 ods. 2,

so zreteľom na návrh Európskej komisie(2),

po postúpení návrhu legislatívneho aktu národným parlamentom,

konajúc v súlade s riadnym legislatívnym postupom,

keďže:

(1)      zlepšenie transparentnosti práva Únie je podstatnou súčasťou stratégie lepšej tvorby práva, ktorú realizujú inštitúcie Únie. V tejto súvislosti je vhodné odstrániť z platných právnych predpisov tie akty, ktoré už neplnia žiadny účel.

(2)      Niektoré akty prijaté v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach sa stali zastaranými ▌ preto, že ich obsah sa prevzal do následných aktov, hoci neboli zrušené.

(3)      Jednotnou akciou Rady 96/610/SVV(3) sa vytvoril zoznam špecializovaných protiteroristických spôsobilostí, zručností a odborných znalostí s cieľom zabezpečiť, aby boli vo väčšej miere a ľahšie dostupné úradom vo všetkých členských štátoch. Táto jednotná akcia sa stala zastaranou, pretože rozhodnutím Rady 2009/371/SVV(4) bol Europol poverený úlohou podporovať a posilňovať ▌vzájomnú spoluprácu orgánov presadzovania práva členských štátov pri predchádzaní terorizmu a iným formám závažnej trestnej činnosti a v boji proti nim a rozhodnutím Rady 2008/615/SVV(5) sa zaviedol nový rámec pre cezhraničnú spoluprácu v boji proti terorizmu.

(4)      Jednotnou akciou Rady 96/699/SVV(6) sa protidrogová jednotka Europolu určila za orgán, ktorému sa mali zasielať informácie z členských štátov týkajúce sa chemického profilovania. Táto jednotná akcia sa stala zastaranou po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Rady 2009/371/SVV(7)▌.

(5)      Jednotná akcia Rady 96/747/SVV(8) bola zameraná na posilnenie spolupráce medzi orgánmi členských štátov pre presadzovanie práva prostredníctvom vytvorenia zoznamu špecializovaných spôsobilostí, zručností a odborných znalostí. Táto jednotná akcia sa stala zastaranou po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia 2009/371/SVV, na základe ktorého bol Europol poverený úlohou vývoja odborných znalostí o vyšetrovacích postupoch príslušných orgánov členských štátov a poskytovania poradenstva pri vyšetrovaniach.

(6)      Jednotná akcia Rady 96/750/SVV(9) bola zameraná na posilnenie spolupráce príslušných orgánov členských štátov v boji proti drogovej závislosti a vyzvanie členských štátov, aby vykonali aproximáciu svojich právnych predpisov s cieľom zabezpečiť ich vzájomnú zlučiteľnosť v rozsahu, ktorý je potrebný na predchádzanie nezákonnému obchodovaniu s drogami v Únii a na boj proti nemu. Táto jednotná akcia sa stala zastaranou nadobudnutím účinnosti Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie a rámcového rozhodnutia Rady 2004/757/SVV(10).

(7)      Jednotná akcia Rady 97/339/SVV(11) umožňovala spoluprácu a poskytla mandát na výmenu informácií medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o rozsiahle podujatia, ktoré navštevuje veľké množstvo ľudí z viac ako jedného členského štátu, s cieľom udržiavať právo a poriadok, ochraňovať ľudí a ich majetok a predchádzať trestným činom. Táto jednotná akcia sa stala zastaranou po nadobudnutí účinnosti rozhodnutí Rady 2008/615/SVV(12), 2002/348/SVV(13) a 2007/412/SVV(14), ktorými sa stanovili nové pravidlá výmeny osobných a iných údajov a ďalších foriem spolupráce s cieľom udržiavať verejný poriadok a bezpečnosť na veľkých podujatiach.

(8)      Cieľom jednotnej akcie Rady 97/372/SVV(15) bolo zvýšiť výmenu informácií a spravodajských poznatkov medzi colnými orgánmi a ostatnými orgánmi presadzovania práva, najmä v oblasti drog. Táto jednotná akcia sa stala zastaranou po nadobudnutí účinnosti aktu Rady 98/C 24/01(16) o vypracovaní neapolského dohovoru, ktorým sa zaviedli podrobné pravidlá vzájomnej pomoci a spolupráce medzi členskými štátmi s cieľom predchádzať porušeniam vnútroštátnych colných predpisov a odhaľovať ich, po nadobudnutí účinnosti rozhodnutia Rady 2009/917/SVV(17), ktorým sa zvýšila účinnosť spolupráce a postupov kontroly colných orgánov prostredníctvom vytvorenia colného informačného systému (CIS), a rozhodnutia Rady 2009/371/SVV, na základe ktorého bol Europol poverený úlohami zameranými na podporu colnej spolupráce.

8a.      Dohovorzákaze riadenia motorového vozidla zo 17. júna 1998(18), vypracovaný aktom Rady 98/C 216/01(19), ratifikovalo len sedem členských štátovnikdy nenadobudol platnosť. Okrem toho, spomedzi týchto siedmich členských štátov len ÍrskoSpojené kráľovstvo vydali vyhláseniesúladečlánkom 15 ods. 4, na základe ktorého sa mohol dohovor medzi nimi uplatňovať pred nadobudnutím jeho účinnosti pre všetky členské štáty.nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva24. júla 2013súladečlánkom 10 ods. 4 prvým pododsekom prvou vetou Protokolu č. 36prechodných ustanoveniach sa však akt Radydohovor prestali od 1. decembra 2014 uplatňovať na Spojené kráľovstvo,to podľa článku 10 ods. 4 prvého pododseku druhej vety daného protokolu. Keďže tieto nástroje už nie sú uplatniteľné medzi žiadnymi členskými štátmi, stratili svoj významacquis Úniemali by sa zrušiť.

(9)      Jednotná akcia Rady 98/427/SVV(20) o dobrej praxi vo vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach bola zameraná na výmenu osvedčených postupov medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o vybavovanie žiadostí o právnu pomoc v trestných veciach. Táto jednotná akcia sa stala zastaranou. Stratila de facto ▌význam s nadobudnutím účinnosti Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi.

10a.    Rámcové rozhodnutie Rady 2008/978/SVV(21)európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov (EPZD) bolo nahradené smernicou 2014/41/EÚ(22)európskom vyšetrovacom príkaze (EVP), pretože rozsah pôsobnosti príkazu EPZD bol príliš obmedzený. Keďže EVP sa bude uplatňovať medzi 26 členskými štátmi, EPZD by sa naďalej uplatňoval iba medzi dvoma členskými štátmi, ktoré sa nezúčastňujú na EVP. EPZD teda stratil svoju užitočnosť ako nástroj spoluprácetrestných veciachmal by byť zrušený.

(11)    Z dôvodov právnej istoty a zrozumiteľnosti by sa tieto zastarané jednotné akcie, dohovor, akt Rady 98/C 216/01rámcové rozhodnutie mali zrušiť.

11a.    Napriek tomu, žečlánku 83 ods. 1 Zmluvyfungovaní Európskej únie sa ustanovuje prijatie smerníc, výber nariadenia ako nástroja na zrušenie jednotnej akcie Rady 96/750/SVVrámcového rozhodnutia 2008/978/SVV je primeraný vzhľadom na to, že týmto legislatívnym nástrojom sa neustanovujú žiadne minimálne pravidlá týkajúce sa vymedzenia trestných činovsankcií, ale len sa zrušujú zastarané akty bez toho, aby boli nahradené novými.

(12)    Keďže cieľ tohto nariadenia, a to zrušenie niekoľkých zastaraných aktov Únie týkajúcich sa oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, nie je možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni jednotlivých členských štátov, ale možno ho lepšie dosiahnuť ▌na úrovni Únie, Únia môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity podľa článku 5 ZmluvyEurópskej únii. V súlade so zásadou proporcionality podľa uvedeného článku toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie tohto cieľa.

(13)    V súlade s článkom 1 Protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o fungovaní Európskej únie, sa Dánsko nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia, nie je ním viazané ani nepodlieha jeho uplatňovaniu.

(14)    V súladečlánkom 3článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21postavení Spojeného kráľovstvaÍrskaohľadom na priestor slobody, bezpečnostispravodlivosti, ktorý je pripojenýZmluveEurópskej úniiZmluvefungovaní Európskej únie, Írsko oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatíuplatňovaní tohto nariadenia.

14a.    Na základe oznámenia Spojeného kráľovstva24. júla 2013súladečlánkom 10 ods. 4 prvým pododsekom prvou vetou Protokolu č. 36prechodných ustanoveniach sa na Spojené kráľovstvosúladečlánkom 10 ods. 4 prvým pododsekom druhou vetou tohto protokolu prestali od 1. decembra 2014 uplatňovať jednotné akcie 96/610/SVV, 96/699/SVV, 96/747/SVV, 96/750/SVV, 97/339/SVV, 97/372/SVV98/427/SVV, ako aj akt Rady 98/C 216/01. Spojené kráľovstvo sa preto nezúčastňuje na prijatí tohto nariadenia so zreteľom na uvedené právne akty, nie je ním viazanéani nepodlieha jeho uplatňovaniu.súladečlánkom 10 ods. 4 prvým pododsekom treťou vetou uvedeného protokolu sa však na Spojené kráľovstvo naďalej uplatňovalo rámcové rozhodnutie 2008/978/SVV nahradené smernicou 2014/41/EÚ.súladečlánkom 3článkom 4a ods. 1 Protokolu č. 21postavení Spojeného kráľovstvaÍrskaohľadom na priestor slobody, bezpečnostispravodlivosti, ktorý je pripojenýZmluveEurópskej úniiZmluvefungovaní Európskej únie, preto Spojené kráľovstvo oznámilo želanie zúčastniť sa na prijatíuplatňovaní tohto nariadenia.

PRIJALI TOTO NARIADENIE:

Článok 1 Zrušenie zastaraných aktov

Zrušujú sa tieto akty:

-          jednotná akcia 96/610/SVV (zoznam protiteroristických spôsobilostí);

-          jednotná akcia 96/699/SVV (chemické profilovanie drog);

-          jednotná akcia 96/747/SVV (zoznam spôsobilostí na boj proti organizovanej trestnej činnosti);

-          jednotná akcia 96/750/SVV (boj proti drogovej závislostiobchodovaniudrogami);

-          jednotná akcia 97/339/SVV (spoluprácaoblasti práva, poriadkubezpečnosti);

-          jednotná akcia 97/372/SVV (spolupráca medzi colnými orgánmi);

-          akt Rady 98/C 216/01dohovor zo 17. júna 1998 (zákaz riadenia motorového vozidla);

-          jednotná akcia 98/427/SVV (dobrá praxoblasti vzájomnej právnej pomocitrestných veciach);

-          rámcové rozhodnutie 2008/978/SVV (európsky príkaz na zabezpečenie dôkazov).

Článok 2 Prechodné ustanovenie

Všetky európske príkazy na zabezpečenie dôkazov vykonané podľa rámcového rozhodnutia 2008/978/SVV naďalej upravuje tento nástroj,to až dovtedy, kým sa konečným rozhodnutím neuzavrie príslušné trestné konanie.

Článok 3

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné v členských štátoch v súlade so zmluvami.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                       predseda

DÔVODOVÁ SPRÁVA

V kontexte uplynutia prechodného obdobia stanoveného v protokole č. 36 o prechodných ustanoveniach pripojeného k zmluvám Komisia vykonala posúdenie schengenského acquis a právnych nástrojov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. Viaceré akty boli označené ako zastarané, pretože ich obsah bol prevzatý do následných aktov alebo pretože majú dočasný charakter.

V medziinštitucionálnej dohode zo 16. decembra 2003 sa Európsky parlament, Rada a Komisia dohodli na znížení počtu a zjednodušení právnych predpisov Únie, a to aj zrušením zastaraných aktov.

Komisia na základe svojho preskúmania a v súlade so záväzkami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode o lepšej tvorbe práva a svojou politikou v oblasti regulačnej vhodnosti(23) predložila návrh na zrušenie 7 jednotných akcií Rady, ktorých obsah bol prevzatý do následných aktov, a aktu Rady 1999/C 26/07, ktorým sa stanovuje služobný poriadok uplatniteľný pre zamestnancov Europolu. Uvedené sa týka iba veľmi obmedzeného počtu pracovných zmlúv uzatvorených pred prijatím rozhodnutia Rady 2009/371/SVV o Europole. Len málo týchto zmlúv je stále v platnosti a ich platnosť čoskoro uplynie.

V súlade s pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré predložila Rada vo svojom všeobecnom prístupe a schválila Komisia a po porade s právnou službou Európskeho parlamentu spravodajca predkladá pozmeňujúce návrhy na zrušenie dvoch ďalších aktov, ktoré sa stali zastaranými:

1. Dohovor o zákaze riadenia motorového vozidla zo 17. júna 1998 a akt Rady 98/C 216/01

Aby dohovor nadobudol platnosť, musí ho ratifikovať všetkých 15 signatárskych členských štátov. Ratifikovalo ho iba sedem členských štátov a nikdy nenadobudol platnosť. Spomedzi členských štátov, ktoré ho ratifikovali, len dva z nich, Írsko a Spojené kráľovstvo, vydali vyhlásenie v súlade s článkom 15 ods. 4 dohovoru, ktorý umožňoval uplatňovať dohovor medzi nimi pred tým, ako nadobudne platnosť vo všetkých členských štátoch. V nadväznosti na oznámenie Spojeného kráľovstva v súlade s článkom 10 ods. 4 Protokolu č. 36 sa však akt Rady a dohovor prestali uplatňovať na Spojené kráľovstvo od 1. decembra 2014. Keďže tieto nástroje už teda nie sú uplatniteľné medzi žiadnymi členskými štátmi, stratili svoj význam v právnych predpisoch Únie a mali by sa zrušiť.

2. Rámcové rozhodnutie Rady 2008/978/SVV o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach (EPZD).

Toto rámcové rozhodnutie sa v prípade všetkých členských štátov okrem Dánska a Írska nahrádza smernicou 2014/41/EÚ Európskeho parlamentu a Rady o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (EVP) (termín na transpozíciu je 22. máj 2017). Keďže EPZD by sa naďalej uplatňoval len medzi dvoma členskými štátmi, stratil svoju hodnotu ako nástroj spolupráce v trestných veciach a mal by sa zrušiť. Zavádza sa prechodné ustanovenie, ktorým sa stanovuje, že rámcové rozhodnutie 2008/978/SVV sa bude v prípade EPZD vydaného pred transpozíciou EVP naďalej uplatňovať, a to dovtedy, kým sa s konečným rozhodnutím uzavrie príslušné trestné konanie, pre ktoré bol vydaný.

Z dôvodov právnej istoty a právnej zrozumiteľnosti spravodajkyňa ďalej navrhuje vypustiť odkaz na akt Rady 1999/C 26/07 z 3. decembra 1998, ktorým sa stanovuje služobný poriadok uplatniteľný na zamestnancov Europolu. Rozhodnutie 2009/371/SVV o Europole sa nahrádza budúcim nariadením o Europole, ktoré obsahuje prechodné ustanovenia o personálnych otázkach, na ktoré sa stále vzťahuje starý systém (pozri články 55, 73 a 75 ods. 5 návrhu nariadenia o Europole). Podľa všetkého by bolo vhodnejšie zaoberať sa celou problematikou starého služobného poriadku uplatniteľného na Europol len v samotnom nariadení o Europole namiesto toho, aby bola zároveň predmetom tohto návrhu.

Správa obsahuje aj pozmeňujúce návrhy zamerané na zlepšenie vypracúvania aktu, pozmeňujúce návrhy, ktoré objasňujú pozíciu Spojeného kráľovstva v súvislosti s jeho rozhodnutím v súlade s článkom 10 ods. 4 protokolu 36 a nové odôvodnenie o uplatňovaní nariadenia ako právneho nástroja, ktorým sa zrušujú určité akty, ktorých právny základ si po nadobudnutí účinnosti Lisabonskej zmluvy vyžaduje prijatie smernice.

POSTUP

Názov

Zrušenie určitých aktov v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach

Referenčné čísla

COM(2014)0715 – C8-0280/2014 – 2014/0339(COD)

Dátum predloženiaEP

28.11.2014

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

LIBE

15.12.2014

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Claude Moraes

5.2.2015

 

 

 

Zjednodušený postup – dátum rozhodnutia

15.12.2014

Prerokovanie vo výbore

14.4.2015

2.7.2015

3.9.2015

 

Dátum prijatia

3.9.2015

 

 

 

Dátum predloženia

14.9.2015

(1)

* * Pozmeňujúce návrhy: nový alebo zmenený text je vyznačený hrubou kurzívou; vypustenia sa označujú symbolom ▌.

(2)

        XXX

(3)

        Jednotná akcia 96/610/SVV z 15. októbra 1996 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, týkajúca sa vytvorenia a udržiavania Zoznamu špecializovaných protiteroristických spôsobilostí, zručností a odborných znalostí na uľahčenie protiteroristickej spolupráce medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. ES L 273, 25.10.1996, s. 1).

(4)

        Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol) (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37).

(5)

        Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).

(6)

        Jednotná akcia Rady 96/699/SVV z 29. novembra 1996, prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, týkajúca sa výmeny informácií o chemickom profilovaní drog na uľahčenie lepšej spolupráce medzi členskými štátmi v boji proti nezákonnému obchodovaniu s drogami (Ú. v. ES L 322 z 12. decembra 1996, s. 5).

(7)

        Rozhodnutie Rady 2009/371/SVV zo 6. apríla 2009 o zriadení Európskeho policajného úradu (Europol), (Ú. v. EÚ L 121, 15.5.2009, s. 37).

(8)

        Jednotná akcia Rady 96/747/SVV z 29. novembra 1996 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, týkajúca sa vytvorenia a udržiavania zoznamu špecializovaných spôsobilostí, zručností a odborných znalostí v boji proti medzinárodnému organizovanému zločinu, aby sa uľahčila spolupráca pri presadzovaní práva medzi členskými štátmi Európskej únie (Ú. v. ES L 342, 31.12.1996, s. 2).

(9)

        Jednotná akcia Rady 96/750/SVV zo 17. decembra 1996 prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, ktorá sa týka aproximácie právnych predpisov a praxe členských štátov Európskej únie na boj proti drogovej závislosti a na prevenciu a boj proti nezákonnému obchodovaniu s drogami (Ú. v. ES L 342 z 31. decembra 1996, s. 6).

(10)

        Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8).

(11)

       Jednotná akcia 97/339/SVV z 26. mája 1997, prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, týkajúca sa spolupráce v oblasti práva, poriadku a bezpečnosti (Ú. v. ES L 147, 5.6.1997, s. 1).

(12)

       Rozhodnutie Rady 2008/615/SVV z 23. júna 2008 o zintenzívnení cezhraničnej spolupráce, najmä v boji proti terorizmu a cezhraničnej trestnej činnosti (Ú. v. EÚ L 210, 6.8.2008, s. 1).

(13)

       Rozhodnutie Rady 2002/348/SVV z 25. apríla 2002 týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú. v. ES L 121, 8.5.2002, s. 1).

(14)

       Rozhodnutie Rady 2007/412/SVV z 12. júna 2007, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/348/SVV týkajúce sa bezpečnosti v súvislosti s futbalovými zápasmi s medzinárodným rozmerom (Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007, s. 76).

(15)

       Jednotná akcia Rady 97/372/SVV z 9. júna 1997 schválená Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, pre zdokonalenie cieľových kritérií, metód selekcie, atď. a zhromažďovania colných a policajných informácií (Ú. v. ES L 159, 17.6.1997, s. 1).

(16)

       Akt Rady 98/C 24/01 z 18. decembra 1997 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, dohovoru o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (neapolský dohovor) (Ú. v. ES C 24, 23.1.1998).

(17)

       Rozhodnutie Rady 2009/917/SVV z 30. novembra 2009 o využívaní informačných technológií na colné účely (Ú. v. EÚ L 323, 10.12.2009, s. 20).

(18)

       Dohovor zo 17. júna 1998 vypracovaný na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii o zákaze riadenia motorového vozidla (Ú. v. ES C 216, 10.7.1998, s. 2)

(19)

       Akt Rady 98/C 216/01 zo 17. júna 1998 o vypracovaní Dohovoru o zákaze riadenia motorového vozidla (Ú. v. ES C 216, 10.7.1998, s. 1).

(20)

      Jednotná akcia Rady 98/427/SVV z 29. júna 1998, prijatá Radou na základe článku K.3 Zmluvy o Európskej únii, o dobrej praxi vo vzájomnej právnej pomoci v trestných veciach (Ú. v. ES L 191, 7.7.1998, s. 1).

(21)

       Rámcové rozhodnutie Rady 2008/978/SVV z 18. decembra 2008 o európskom príkaze na zabezpečenie dôkazov na účely získavania predmetov, dokumentov a údajov na použitie v konaniach v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 350, 30.12.2008, s. 72).

(22)

       Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/41/EÚ z 3. apríla 2014 o európskom vyšetrovacom príkaze v trestných veciach (Ú. v. EÚ L 130, 1.5.2014, s. 12).

(23)

      Oznámenie Komisie z 18. júna 2014 s názvom Program regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT): súčasný stav a výhľad do budúcnosti (COM(2014) 368 final, 18.6.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia