ZPRÁVA o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení (přírodní katastrofy v Bulharsku a Řecku v roce 2015)

17.9.2015 - (COM(2015)0370 – C8-0198/2015 – 2015/2151(BUD))

Rozpočtový výbor
Zpravodaj: Andrey Novakov

Postup : 2015/2151(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0253/2015
Předložené texty :
A8-0253/2015
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie podle bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení

(COM(2015)0370 – C8-0198/2015 – 2015/2151(BUD))

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0370 – C8-0198/2015),

–       s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie[1],

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020[2], a zejména na článek 10 tohoto nařízení,

–       s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[3], a zejména na článek 11 této dohody,

–       s ohledem na dopis Výboru pro regionální rozvoj,

–       s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A8-0253/2015),

1.      schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

2.      pověřuje svého předsedu, aby podepsal toto rozhodnutí společně s předsedou Rady a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení včetně přílohy Radě a Komisi.

PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie[4], a zejména na čl. 4 odst. 3 uvedeného nařízení,

s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 2. prosince 2013 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni, spolupráci v rozpočtových záležitostech a řádném finančním řízení[5], a zejména na bod 11 uvedené dohody,

s ohledem na návrh Evropské komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)        cílem Fondu solidarity Evropské unie (dále jen „fond“) je umožnit Unii rychle, účinně a flexibilně reagovat na mimořádné situace a projevit solidaritu s obyvatelstvem oblastí postižených pohromami.

(2)        Fond nesmí překročit maximální roční částku 500 milionů EUR (v cenách roku 2011), jak je stanoveno v článku 10 nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013[6].

(3)        Bulharsko předložilo žádost o uvolnění prostředků z fondu z důvodu nepříznivých zimních podmínek.

(4)        Řecko předložilo dvě žádosti o uvolnění prostředků z fondu z důvodu záplav.

(5)        Komise zhodnotila, že žádosti splňují podmínky pro poskytnutí pomoci z Fondu solidarity stanovené v nařízení (ES) č. 2012/2002.

(6)        Z fondu by tedy měly být uvolněny prostředky s cílem poskytnout finanční příspěvek v plné výši 16 274 765 EUR s ohledem na žádosti předložené Bulharskem a Řeckem.

(7)        V souladu s druhou větou bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013 zde existuje prostor pro přerozdělení prostředků. Prostředky na zálohy byly pro finanční rok 2015 využity ve velmi omezené míře pro tři žádosti, které jsou předmětem tohoto rozhodnutí, a pro něž zůstatek, jejž zbývá zaplatit, činí 14 647 288 EUR. V důsledku toho bude celá částka pro mobilizaci financována prostřednictvím přerozdělení dostupných prostředků na zálohy, které jsou v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 a žádné další prostředky nejsou zapotřebí.

(8)         Aby byla minimalizována doba, která je zapotřebí pro uvolnění prostředků z fondu, mělo by být rozhodnutí použitelné od data svého přijetí.

PŘIJALY TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 se z Fondu solidarity Evropské unie uvolní částka ve výši 16 274 765 EUR ve formě prostředků na závazky a platby.

Celá částka této mobilizace bude financována prostřednictvím využití prostředků uvolněných podle rozhodnutí (EU) 2015/422 Evropského parlamentu a Rady[7] pro účely financování

prostředků na zálohy v oblasti rozpočtu Unie na rozpočtový rok 2015, který je k dispozici v rozpočtové položce 13 06 01. Částka, která je k dispozici v této rozpočtové položce na zálohy, bude odpovídajícím způsobem snížena.

Článek 2

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem jeho zveřejnění v Úředním věstníku

Evropské unie. Použije se ode dne ... [datum jeho přijetí] [vloží Parlament před zveřejněním v Úředním věstníku].

V Bruselu dne

Za Evropský parlament                                                       Za Radu

předseda                                                                              předseda

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise navrhuje uvolnit prostředky z Fondu solidarity Evropské unie (FSEU) s cílem poskytnout finanční pomoc vztahující se k přírodní katastrofě v Bulharsku (nepříznivé zimní podmínky způsobující katastrofu byly klasifikovány v rámci FSEU jako „závažná přírodní katastrofa“) a dvěma katastrofám v Řecku (záplavy v regionu Evros a ve středním Řecku, klasifikované v rámci Fondu solidarity EU jako „regionální katastrofy“), k nimž došlo v roce 2015, a to na základě bodu 11 interinstitucionální dohody ze dne 2. prosince 2013.

Komise všechny tři žádosti důkladně prověřila v souladu s nařízením Rady (ES) č. 2012/2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 661/2014 ze dne 15. května 2014, a zejména s články 2, 3 a 4 tohoto nařízení.

Bulharsko – nepříznivé zimní podmínky

Velké části Bulharska postihly na konci ledna a začátkem února 2015 přívalové deště, sníh, záplavy a sesuvy půdy a nejvíce zasažena byla jihovýchodní oblast. Tyto události způsobily značné škody na veřejné infrastruktuře – hrázích, komunikačních sítích a silnicích, jakož i na podnicích, soukromých domech a majetcích (jen ve městě Burgas bylo zaplaveno více než 300 domů) a došlo ke škodám v odvětví zemědělství a lesního hospodářství.

Bulharské orgány odhadují celkové přímé škody způsobené touto katastrofou na 243 305 milionů EUR. Vzhledem k tomu, že tato částka představuje 0,622 % bulharského HND neboli 103,6 % prahové hodnoty pro „závažné katastrofy“ ve výši 234 871 milion EUR, který platí pro Bulharsko v roce 2015 (tj. 0,6 % HND na základě údajů z roku 2013 pro mobilizaci Fondu solidarity Evropské unie) pro uvolnění prostředků z Fondu solidarity, splňuje daná katastrofa kritéria „závažné přírodní katastrofy“ ve smyslu čl. 2 odst. 2 nařízení.

Žádost Bulharska byla Komisi předložena dne 24. dubna 2015, tedy v rámci lhůty 12 týdnů po zaznamenání prvních škod dne 30. ledna 2015.

Finanční pomoc lze použít pouze na základní záchranná opatření a opatření na obnovu stanovená v článku 3 nařízení. Bulharské úřady odhadly náklady na základní záchranná opatření na 239 225 milionů EUR. Tato nepřiměřeně vysoká částka (více než 98 % hlášené celkové škody) je vysvětlována podílem škod na veřejném majetku společně s neschopností místních orgánů řádně posoudit škodu na soukromém majetku do 12 týdnů po podání žádosti. Škoda na soukromém majetku není proto z velké míry do této žádosti zahrnuta. Větší podíl nákladů zahrnuje naléhavé záchranné operace – více než 97 milionů EUR, což zahrnuje bezpečnostní a preventivní infrastrukturu. Pro účely znovuobnovení dopravní infrastruktury je žádáno více než 46 milionů EUR.

Zasažené regiony spadají do kategorie „méně rozvinuté regiony“ ve smyslu klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014 – 2020). Bulharské orgány Komisi neoznámily, že by měly v úmyslu přerozdělit finanční prostředky z programu fondu ESI určeného pro Bulharsko na opatření určená na obnovu.

Na základě žádosti Bulharska vyplatí Komise zálohu ve výši 637 782 EUR, tj. 10 % očekávaného příspěvku fondu v souladu s čl. 4a odst. 2 tohoto nařízení. Částka již byla bulharskou vládou použita na naléhavou obnovu v oblasti dopravní infrastruktury, odvodňování, bezpečnostní a preventivní infrastruktury.

Řecko – záplavy v okolí řeky Evros a ve středních a západních regionech

Rozsáhlé záplavy ve východní Makedonii a Thrákii počátkem února 2015 způsobily škodu na základní infrastruktuře, soukromých obydlích, veřejných budovách, podnicích a v odvětví řeckého zemědělství a poničily zemědělskou infrastrukturu, sklady a zemědělské plodiny. V 17 osadách bylo přerušeno zásobování vodou a poškozena kanalizační infrastruktura. Současně byly povodněmi postiženy velké části středního a západního Řecka, což způsobilo ještě větší škody, které vedly k výpadku proudu, izolaci některých horských osad a ke zničení některých řeckých statků kulturního dědictví.

Vzhledem k tomu, že tyto události mají stejný meteorologický původ, byly obě žádosti spojeny a jsou považovány za jedinou regionální katastrofu podle čl. 2 odst. 3 nařízení. Celkem bylo zasaženo katastrofou těchto pět regionů NUTS 2: východní Makedonie a thrácký region (záplavy v okolí řeky Evros), jakož i regiony Epirus, západní Řecko, střední Řecko a Thesálie (záplavy středního a západního Řecka).

Obě žádosti byly předloženy dne 23. dubna 2015 v požadované lhůtě 12 týdnů po zaznamenání prvních škod (1. února pro střední a západní regiony a 4. února 2015 pro oblast Evros).

Celkové přímé škody způsobené těmito událostmi jsou odhadovány na 395 878 milionů EUR (132 454 miliony EUR pro oblast Evros a 263 424 miliony EUR střední a západní Řecko). Na základě těchto údajů nesplňuje tato událost prahové hodnoty pro „závažné katastrofy“ pro Řecko v roce 2015 (1 091 315 milionů EUR nebo 0,6 % HND na základě údajů z roku 2013). Nicméně celková přímá škoda odpovídá 4,78 % váženého průměru HDP z pěti dotčených regionů NUTS 2 a tedy zdaleka přesahuje prahovou hodnotu 1,5 % váženého regionálního HDP, aby mohla být klasifikována jako regionální katastrofa.

Řecké úřady odhadly náklady na základní záchranná opatření na 308 445 milionů EUR a jejich největší podíl představuje odvětví dopravy. Postižené regiony jsou „méně rozvinutými regiony“ ve smyslu klasifikace pro účely evropských strukturálních a investičních fondů (2014–2020). Řecké orgány neoznámily Komisi, že by měly v úmyslu přerozdělit finanční prostředky z fondu ESI na financování opatření na obnovu.

Na žádost Řecka byla vyplacena záloha ve výši 10 % předpokládaného finančního příspěvku z fondu  FSEU, který činí 331 135 EUR pro Evros a 658 560 EUR pro střední a západní Řecko.

V souladu se zavedenou praxí navrhuje Komise v obou případech použít sazbu 2,5 % celkových přímých škod pro všechny škody do výše prahové hodnoty a 6 % v případě škod tuto hodnotu přesahujících (pouze v případě Bulharska).

Výše finanční pomoci navrhovaná Komisí:

Katastrofa

Přímé škody (v milionech EUR)

Uplatněný práh pro regionální katastrofu (v milionech EUR)

Uplatněný práh pro závažnou katastrofu (v milionech EUR)

Celkové náklady na způsobilá opatření (v milionech EUR)

2,5 % z výše přímých škod pod prahovou hodnotou (EUR)

6 % z výše přímých škod nad prahovou hodnotou (EUR)

Celková výše navrhované pomoci (EUR)

BULHARSKO

243 305

-

234 871

239 225

5 871 775

506 040

6 377 815

ŘECKO

395 878

124 354

1 091 315

308 445

9 896 950

-

9 896 950

CELKEM

 

 

 

 

 

 

16 274 765

Po odečtení již vyplacených záloh ve výši 10 % (637 782 EUR pro Bulharsko a 989 695 EUR pro Řecko) činí zůstatek, jejž je třeba vyplatit, 14 647 288 EUR (z toho 5 740 033 EUR pro Bulharsko a 8 907 255 EUR pro Řecko).

V době přijetí rozpočtu na rok 2015 byla částka 50 000 000 EUR v prostředcích na závazky a na platby zanesena do rozpočtu na vyplácení záloh. Komise navrhuje uvolnit z fondu již uvolněnou částku určenou konkrétně na vyplácení záloh s cílem vyplatit zůstatek ve výši 14 647 288 EUR a opírá se přitom o bod 11 IID, který tuto možnost přerozdělení prostředků stanoví.

S ohledem na tuto skutečnost by navrhované uvolnění nevyžadovalo změnu rozpočtu na rok 2015. Komise proto nemá v úmyslu předložit návrh opravného rozpočtu.

Tato operace by ponechala částku ve výši 33 725 235 EUR k dispozici k výplatě dalších záloh v roce 2015, je-li to třeba, které Komise hodnotí jako dostačující k pokrytí případných nových žádostí obdržených v průběhu zbývajících měsíců roku 2015.

Jedná se o druhé rozhodnutí o uvolnění prostředků v roce 2015 a celková navrhovaná výše pomoci je v souladu s ustanoveními o stropech Fondu solidarity EU uvedenými v nařízení o VFR, tj. 541,2 milionu EUR (což odpovídá 500 milionům EUR v cenách z roku 2011).

Není-li na základě bodu 11 IID ze dne 2. prosince 2013 dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, Komise zahájí postup třístranných rozhovorů s cílem dosáhnout dohody mezi oběma rozpočtovými orgány ohledně potřeby uvolnit prostředky z fondu a ohledně požadované částky.

Podle interní dohody s Výborem pro regionální rozvoj (REGI) by měl být tento výbor k uvedenému postupu přidružen s cílem poskytnout konstruktivní podporu k využití Fondu solidarity EU. Výbor REGI Evropského parlamentu vyjádřil po posouzení žádostí svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, jenž je obsažen ve stanovisku ve formě dopisu připojenému k této zprávě.

Zpravodaj doporučuje schválení návrhu rozhodnutí Komise, který je připojen k této zprávě, a to z těchto důvodů:

tyto dva případy jsou v souladu s kritérii Fondu solidarity Evropské unie;

povaha těchto přírodních katastrof, jejich velký rozsah a zásadní dopad na místní komunity a ekonomiky;

škody regiony silně zasáhly – nejen veřejnou infrastrukturu (vodovody, kanalizace a elektřina), ale také soukromé vlastnictví, podniky, zemědělskou půdu a lesy;

PŘÍLOHA – DOPIS VÝBORU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ

Pan Jean ARTHUIS

předseda

Rozpočtový výbor

Evropský parlament

Vážený pane předsedo,

Věc:                Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie ve prospěch Bulharska a Řecka

Evropská komise předložila Evropskému parlamentu svůj návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU (COM(2015)0370) na základě žádostí o uvolnění prostředků z tohoto fondu, které předložily Bulharsko a Řecko s ohledem na tři přírodní katastrofy, k nimž došlo na jejich území v roce 2015.

Komise navrhuje uvolnění prostředků z Fondu solidarity EU, přičemž odhady škod, které vznikly v jednotlivých případech a zemích, jsou následující:

Katastrofa

Přímé škody (v milionech EUR)

Uplatněný práh pro regionální katastrofu (v milionech EUR)

Práh pro závažnou katastrofu (v milionech EUR)

Celkové náklady na způsobilá opatření (v milionech EUR)

2,5 % z výše přímých škod pod prahovou hodnotou (EUR)

6 % z výše přímých škod nad prahovou hodnotou (EUR)

Celková výše navrhované pomoci (EUR)

 

 

BULHARSKO

243 305

-

234 871

239 225

5 871 775

506 040

6 377 815

ŘECKO

395 878

124 354

1 091 315

308 445

9 896 950

-

9 896 950

CELKEM

 

 

 

 

 

 

16 274 765

Po prostudování žádostí a po zvážení maximálního možného příspěvku z fondu navrhuje Komise mobilizovat v těchto dvou případech fond tak, že se využije 16 274 765 EUR ze zmiňovaných 50 000 000 EUR, které byly v souhrnném rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2015 uvolněny konkrétně na zálohy.

Koordinátoři výboru tento návrh posoudili a požádali mě, abych Vám napsala, že většina členů tohoto výboru nemá žádné námitky vůči tomu, aby byla z Fondu solidarity Evropské unie uvolněna výše uvedená částka navrhovaná Komisí.

S úctou

Iskra MIHAYLOVA

VÝSLEDEK KONEČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

14.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

24

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Nedzhmi Ali, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti, Marco Zanni

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Andrey Novakov

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Raymond Finch

  • [1]  Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3.
  • [2]  Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884.
  • [3]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [4]  Nařízení Rady (ES) č. 2012/2002 ze dne 11. listopadu 2002 o zřízení Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 311, 14.11.2002, s. 3).
  • [5]  Úř. věst. C 373, 20.12.2013, s. 1.
  • [6]  Nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, stanoví víceletý finanční rámec na
    období 2014–2020 (Úř. věst. L 347, 20.12.2013, s. 884).
  • [7]  Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/422 ze dne 17. prosince 2014 o uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie (Úř. věst. L 68, 13.3.2015, s. 47).