AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Tunéziai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Tunéziai Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

17.9.2015 - (16160/2014 – C8‑0080/2015 – 2014/0118(NLE)) - ***

Külügyi Bizottság
Előadó: Pier Antonio Panzeri

Eljárás : 2014/0118(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0254/2015
Előterjesztett szövegek :
A8-0254/2015
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Tunéziai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Tunéziai Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozat tervezetéről

(16160/2014 – C8‑0080/2015 – 2014/0118(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (16160/2014),

–       tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Tunéziai Köztársaság közötti társulás létrehozásáról szóló euromediterrán megállapodáshoz csatolt, a Tunéziai Köztársaság uniós programokban való részvételét szabályozó általános elvekre vonatkozó, az Európai Unió és a Tunéziai Köztársaság közötti keretmegállapodásról szóló jegyzőkönyv tervezetére (16159/2014),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 212. cikkével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával és 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C8-0080/2015),

–       tekintettel eljárási szabályzata 99. cikke (1) bekezdésének első és harmadik albekezdésére és (2) bekezdésére, valamint 108. cikkének (7) bekezdésére,

–       tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A8-0254/2015),

1.      egyetért a jegyzőkönyv megkötésével;

2.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Tunéziai Köztársaság kormányának és parlamentjének.

RÖVID INDOKOLÁS

Tunézia az arab tavasz szülőhazája, és eddig a közel-keleti és észak-afrikai régió egyetlen olyan országa, amely túlélte ezt a társadalmi és politikai kísérletet. Tunézia demokratikus átmenetének sikere a jövőbeli gazdasági és társadalmi fejlődés függvénye. Az ország jelentős hosszú távú növekedési potenciállal rendelkezik. A várt reformok végrehajtása, valamint a már meglévő előnyök – például az emberi erőforrás és a nyitott gazdaság – együttesen felszabadítják majd ezt a potenciált, fenntarthatóbb és inkluzívabb módon lendítve fel az ország gazdaságát. A tunéziai gazdaság az elmúlt években belföldi és nemzetközi szinten egyaránt jelentősen visszaesett, különösen a továbbra is a legfőbb partnernek minősülő Európával folytatott kereskedelem tekintetében. Ennek fényében rendkívül fontos, hogy Tunézia kérdése uniós prioritássá váljon, és hogy az Unió konkrét gazdasági és beruházási kötelezettségvállalásokat tegyen, melyek célja az ország törékeny demokratikus átmenetének támogatása, nem megfeledkezve arról, hogy a tunéziai kísérlet sikere az egész régió és az Unió érdeke is egyben. Tunézia uniós programokban való részvételét tehát ilyen megvilágításban kell szemügyre venni. Tunézia pénzügyi hozzájárulását (lásd a 2. cikket) a lehető legalacsonyabban kell tartani, összhangban a többi szomszédos ország, például Ukrajna számára biztosított engedményekkel. Az Uniónak ezenkívül fokoznia kell együttműködését az egyetemi oktatás, az általános oktatás, a képzés és az ifjúság tekintetében, például az Erasmus+ és a személyes kapcsolatok kialakítását célzó egyéb programok keretében. Tunéziának ezenkívül meg kell adni a lehetőséget arra, hogy bekapcsolódjon a közös biztonság- és védelempolitika (KBVP) misszióiba és tevékenységeibe.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

15.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

60

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Amjad Bashir, Bas Belder, Goffredo Maria Bettini, Mario Borghezio, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Knut Fleckenstein, Anna Elżbieta Fotyga, Michael Gahler, Richard Howitt, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Tunne Kelam, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Arne Lietz, Sabine Lösing, Ulrike Lunacek, Andrejs Mamikins, Ramona Nicole Mănescu, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Pier Antonio Panzeri, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Andrej Plenković, Cristian Dan Preda, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Alyn Smith, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Eleni Theocharous, Ivo Vajgl, Elena Valenciano, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Ryszard Czarnecki, Ana Gomes, Andrzej Grzyb, Cătălin Sorin Ivan, Marek Jurek, Antonio López-Istúriz White, Urmas Paet, Jean-Luc Schaffhauser, György Schöpflin, Renate Sommer, Dubravka Šuica, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Paavo Väyrynen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Liisa Jaakonsaari, Claudiu Ciprian Tănăsescu