Postup : 2015/0090(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0255/2015

Předložené texty :

A8-0255/2015

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/10/2015 - 5.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0360

ZPRÁVA     ***I
PDF 645kWORD 112k
18.9.2015
PE 560.619v02-00 A8-0255/2015

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu

(COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

Zpravodaj: Czesław Adam Siekierski

POZM. NÁVRHY
NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích, a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu

(COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–       s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2015)0174),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 42 první pododstavec a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8‑0101/2015),

–       s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na příslib zástupce Rady obsažený v dopise ze dne 7. září 2015, že postoj Parlamentu bude schválen, v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru(1),

–       s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–       s ohledem na zprávu Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova (A8-0255/2015),

1.      přijímá svůj postoj v prvním čtení ve znění návrhu předloženého Komisí;

2.      vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.      pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Právní východisko 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 42 první pododstavec a čl. 43 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 42 první pododstavec, čl. 43 odst. 2 a článek 114 této smlouvy,

Odůvodnění

Odkaz na článek 114 SFEU je přidán za účelem dosažení konzistentnosti s dvojím právním základem (zemědělství a politika vnitřního trhu) použitého pro přijetí směrnice 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích.

STANOVISKO VÝBORU PRO PRÁVNÍ ZÁLEŽITOSTI K PRÁVNÍMU ZÁKLADU

Pan Czesław Adam Siekierski

předseda

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova

BRUSEL

Věc:                Stanovisko k právnímu základu návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o zrušení směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Vážený pane předsedo,

dopisem ze dne 15. července 2015 požádal Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova podle čl. 39 odst. 2 jednacího řádu Výbor pro právní záležitosti o ověření vhodnosti právního základu výše uvedeného návrhu.

Právní základ navrhovaný Komisí se skládá z prvního pododstavce článku 42 SFEU, který se týká uplatňování pravidel hospodářské soutěže na zemědělskou produkci a obchod zemědělskými produkty, a čl. 43 odst. 2 SFEU, který se týká ustanovení společné organizace zemědělských trhů.

Výbor AGRI žádá o stanovisko k vhodnosti přidání článku 114 SFEU, který se týká sbližování ustanovení právních předpisů pro vytvoření a fungování vnitřního trhu, k výše uvedenému právnímu základu. Tento vývoj by ponechal původní právní základ navrhovaného nařízení nedotčen, pouze by doplnil článek 114 SFEU jakožto třetí právní základ.

I. Souvislosti

Cílem návrhu je zrušit směrnici Rady 76/621/EHS a nařízení Rady (ES) č. 320/2006 vztahující se ke společné zemědělské politice, jež jsou založeny na článcích 42 a čl. 43 odst. 2 SFEU.

Některé právní předpisy přijaté v posledních desetiletích již nejsou relevantní, ať už proto, že jejich obsah byl převzat následnými právními předpisy, nebo z důvodu jejich dočasného charakteru.

V souladu s interinstitucionální dohodou o zdokonalování tvorby právních předpisů, by měly být právní předpisy Unie aktualizovány a zestručněny tím, že budou odstraněny právní předpisy, které již nejsou uplatňovány, s cílem zlepšit transparentnost a jistotu.

Komise nemá pravomoc prohlásit za zastaralé právní předpisy, které byly přijaty Radou. Právní předpisy uvedené v tomto návrhu by tedy měly být zrušeny Radou a Evropským parlamentem řádným legislativním postupem.

Návrh zprávy byl předložen ve výboru AGRI dne 23. června 2015 s cílem přijmout návrh Komise týkající se zrušení dvou zastaralých předpisů(2). Zpravodaj pan Czesław Adam Siekierski (dne 24. července 2015) následně předložil následující pozměňovací návrh, jehož cílem je doplnit odkaz na článek 114 SFEU „za účelem dosažení konzistentnosti s dvojím právním základem (zemědělství a politika vnitřního trhu) použitým pro přijetí směrnice 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích“.(3)

V dopise ze dne 7. září 2015, který byl zaslán zpravodaji, potvrdil zvláštní výbor Rady pro zemědělství (CSA), že schválí postoj Evropského parlamentu.(4)

II. Příslušné články Smlouvy

Komise jako právní základ svého návrhu předkládá následující články Smlouvy o fungování Evropské unie uvedené v hlavě III „Zemědělství a rybolov“ třetí části SFEU nazvané Vnitřní politiky a činnosti Unie (zvýraznění doplněno):

Článek 42 SFEU

(bývalý článek 36 Smlouvy o ES)

Ustanovení kapitoly týkající se pravidel hospodářské soutěže se vztahují na zemědělskou produkci a obchod zemědělskými produkty pouze v rozsahu, který podle čl. 43 odst. 2 a způsobem v něm stanoveným vymezí Evropský parlament a Rada se zřetelem k cílům uvedeným v článku 39.

[...]

Článek 43

(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

1. [...]

2. Evropský parlament a Rada přijmou řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem společnou organizaci zemědělských trhů uvedenou v čl. 40 odst. 1 a ostatní ustanovení nezbytná pro sledování cílů společné zemědělské politiky a společné rybářské politiky.

[...]

III. Navrhovaný právní základ

Výbor AGRI žádá o stanovisko týkající se vhodnosti připojení článku 114 SFEU ke stávajícímu právnímu základu, který zní takto (zvýraznění je doplněno):

Článek 114

(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

1. Není-li ve Smlouvách stanoveno jinak, použijí se k dosažení cílů uvedených v článku 26 následující ustanovení. Evropský parlament a Rada řádným legislativním postupem po konzultaci s Hospodářským a sociálním výborem přijímají opatření ke sbližování ustanovení právních a správních předpisů členských států, jejichž účelem je vytvoření a fungování vnitřního trhu.

[...]

IV. Judikatura

Podle ustálené judikatury Soudního dvora „se musí volba právního základu aktu Společenství zakládat na objektivních faktorech, které podléhají soudnímu přezkumu a mezi něž patří zejména cíl a obsah aktu“.(5) Volba nesprávného právního základu může proto být důvodem pro prohlášení dotyčného právního předpisu za neplatný.

Opatření se má v zásadě opírat pouze o jeden právní základ. Dvojí právní základ je však možné použít, pokud opatření sleduje zároveň vícero cílů nebo obsahuje několik propojených složek, přičemž ani jeden není sekundární a nepřímý ve vztahu k jinému.(6) Dále by postupy stanovené v jednotlivých právních základech pro přijetí uvedeného opatření neměly být vzájemně neslučitelné.(7)

V. Cíl a obsah navrhovaného nařízení

Cílem návrhu Komise je zrušení směrnice Rady 76/621/EHS a nařízení Rady (ES) č. 320/2006,(8) které vyčerpaly všechny své praktické účinky a zůstávají platné pouze technicky.

Podle bodu odůvodnění 1 tohoto návrhu představuje zvyšování transparentnosti právních předpisů Unie, mimo jiné prostřednictvím odstranění „předpisů, které již nemají skutečný účinek, z platných právních předpisů“, zásadní prvek strategie zlepšování tvorby právních předpisů uplatňovaných orgány a institucemi.

Obsah směrnice Rady 76/621/EHS byl převzat do nařízení Komise (ES) č. 1881/2006, kterým se stanoví maximální limity některých kontaminujících látek v potravinách.(9) Dále byl dočasný režim stanovený nařízením Rady (ES) č. 320/2006 použitelný pouze do hospodářského roku 2009/2010 (bod odůvodnění 2).

V důsledku toho jsou výše uvedené právní akty týkající se společné zemědělské politiky zastaralé, i když jsou formálně stále platné, a proto by měly být zrušeny z důvodu právní jistoty a jasnosti (bod odůvodnění 3 a článek 1).

VI. Rozbor a určení vhodného právního základu

Cíl a obsah navrhovaného nařízení spočívají v jednoduchém zrušení směrnice Rady 76/621/EHS a nařízení Rady (ES) č. 320/2006.(10)

Oba právní předpisy konkrétně zastaraly, neboť obsah směrnice Rady 76/621/EHS byl převzat do následného nařízení 1881/2006, zatímco nařízení Rady 320/2006 stanoví pouze dočasný režim, který se již neuplatňuje.

Navíc byla směrnice Rady 76/621/EHS přijata na základě článků 43 a 100 Smlouvy o EHS, kterým v současné době odpovídají články 43 a 114 SFEU, zatímco nařízení Rady (ES) č. 320/2006 bylo založeno na článcích 36 a čl. 37 odst. 2 třetím pododstavci Smlouvy o ES, kterým v současné době odpovídají článek 42 a čl. 43 odst. 2.

Jak potvrzuje poznámka právní služby ohledně právního základu navrhovaného nařízení (zvýraznění bylo doplněno):

„jeden ze dvou právních předpisů, které mají být zrušeny, obsahuje tedy prvek právního základu, který se týká vnitřního trhu. I když lze namítnout, že ve vztahu k celkovému postupu rušení právních předpisů je část týkající se vnitřního trhu podružná, je doplnění článku 114 k právnímu základu zjevně zcela v souladu se zavedenou praxí, pokud jde o právní základ v případě rušení právních předpisů.“(11)

Dále vzhledem k tomu, že čl. 43 odst. 2 SFEU i článek 114 SFEU stanovují řádný legislativní postup, nejedná se v této věci o neslučitelnost postupů.

VII. Závěry a doporučení

S ohledem na výše uvedenou analýzu a vzhledem k tomu, že oba právní předpisy, které mají být zrušeny, patří do oblasti společné zemědělské politiky a směrnice Rady 76/621/EHS též vychází z toho, co v současnosti odpovídá článku 114 SFEU, tj. základu vnitřního trhu pro sbližování právních předpisů, první pododstavec článku 42, čl. 43 odst. 2 a článek 114 SFEU představují vhodné právní základy pro navrhované nařízení, kterým se zrušuje směrnice Rady 76/621/EHS, kterou se stanoví nejvyšší množství kyseliny erukové v olejích a tucích a nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu.

Na své schůzi dne 15. září 2015 se Výbor pro právní záležitosti odpovídajícím způsobem jednomyslně(12)rozhodl doporučit, aby Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova zahrnul článek 114 SFEU jako dodatek k článku 42 a čl. 43 odst. 2 do právního základu.

S pozdravem

Pavel Svoboda

POSTUP

Název

Stanovení nejvyššího množství kyseliny erukové v olejích a tucích a zavedení dočasného režimu restrukturalizace cukrovarnického průmyslu

Referenční údaje

COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)

Datum předložení EP

22.4.2015

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

AGRI

27.4.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

DEVE

27.4.2015

INTA

27.4.2015

JURI

27.4.2015

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

DEVE

20.5.2015

INTA

6.5.2015

JURI

22.6.2015

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Czesław Adam Siekierski

5.5.2015

 

 

 

Zpochybnění právního základu

       Datum, kdy výbor JURI zaujal stanovisko

JURI

15.9.2015

 

 

 

Datum přijetí

15.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

37

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Maria Heubuch, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Hannu Takkula, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum předložení

18.9.2015

(1)

Úř. věst. C ...., ....

(2)

PE 560.619v 01-00.

(3)

PE 565.051v 01-00.

(4)

Viz dopis výboru pro zemědělství zpravodajovi panu Siekierskému ze dne 7. září 2015 (SGS15/10567).

(5)

Věc C-45/86, Komise v. Rada (Všeobecné celní preference), Recueil 1987, s. 1439, bod 5; věc C-440/05, Komise v. Rada, Sb. rozh. 2007, I-9097; Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, Sb. rozh. 2009, s. I-7585.

(6)

Věc C-411/06, Komise v. Parlament a Rada, Sb. rozh. 2009, s. I-7585, bod 47.

(7)

Věc C-300/89, Komise v. Rada, („Oxid titaničitý“), Sb. rozh. 1991, s. I-2867, body 17–25.

(8)

Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.

(9)

Úř. věst. L 364, 20.12.2006, s. 5.

(10)

Úř. věst. L 58, 28.2.2006, s. 42.

(11)

SJ-0446/15

(12)

Konečného hlasování se zúčastnili: Pavel Svoboda (předseda), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (místopředseda), Jytte Guteland (zpravodajka), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka,Verónica Lope Fontagné (jménem Rosy Estaràs Ferragutové podle čl. 200 odst. 2 jednacího řádu) a Dominique Martin (jménem Gillese Lebretona podle čl. 200 odst. 2 jednacího řádu).

Právní upozornění - Ochrana soukromí