Menettely : 2015/0090(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0255/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0255/2015

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.1
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0360

MIETINTÖ     ***I
PDF 463kWORD 98k
18.9.2015
PE 560.619v02-00 A8-0255/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta

(COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Esittelijä: Czesław Adam Siekierski

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta

(COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0174),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 42 artiklan ensimmäisen alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0101/2015),

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon ehdotetusta oikeusperustasta,

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon neuvoston edustajan 7. syyskuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan ja 39 artiklan,

–       ottaa huomioon maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan mietinnön (A8‑0255/2015),

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 1 viite

Komission teksti

Tarkistus

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan ensimmäisen alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 42 artiklan ensimmäisen alakohdan, 43 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan,

Perustelu

Viittaus SEUT-sopimuksen 114 artiklaan on lisätty johdonmukaisuuden säilyttämiseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun direktiivin 76/621/ETY hyväksymisessä käytettyjen kahden oikeusperustan (maatalous- ja sisämarkkinapolitiikka) kanssa.

OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO OIKEUSPERUSTASTA

Czesław Adam Siekierski

Puheenjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta

Bryssel

Asia:               Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen oikeusperustasta: ehdotus asetukseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Arvoisa puheenjohtaja

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyysi 15. heinäkuuta 2015 päivätyllä kirjeellä työjärjestyksen 39 artiklan 2 kohdan mukaisesti oikeudellisten asioiden valiokunnalta lausunnon edellä mainitun ehdotuksen oikeusperustan asianmukaisuudesta.

Komission ehdottaman oikeusperustan muodostavat SEUT-sopimuksen 42 artiklan ensimmäinen alakohta, joka koskee kilpailusääntöjen soveltamista maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan, ja SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohta, joka koskee yhteisestä maatalouden markkinajärjestelystä säätämistä.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää lausuntoa siitä, onko edellä mainittuun oikeusperustaan asianmukaista lisätä SEUT-sopimuksen 114 artikla, joka koskee sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevan lainsäädännön lähentämistä. Näin asetusehdotuksen alkuperäinen oikeusperusta jäisi muuten ennalleen, mutta siihen lisättäisiin kolmantena SEUT-sopimuksen 114 artikla.

I.         Tausta

Ehdotuksen tavoitteena on kumota yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvät neuvoston direktiivi 76/621/ETY ja neuvoston asetus (EY) N:o 320/2006, joiden oikeusperustana ovat SEUT-sopimuksen 42 artikla ja 43 artiklan 2 kohta.

Tietyt viime vuosikymmenten aikana annetut säädökset ovat menettäneet merkityksensä joko siksi, että niiden sisältö on siirretty myöhempiin säädöksiin, tai niiden väliaikaisen luonteen vuoksi.

Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen mukaisesti unionin lainsäädäntöä olisi ajantasaistettava ja sen määrää vähennettävä poistamalla säädökset, joita ei enää sovelleta, jotta avoimuus ja oikeusvarmuus paranisivat.

Komission ehdotuksen mukaan komissiolla ei ole valtuuksia julistaa neuvoston antamia säädöksiä vanhentuneiksi. Neuvoston ja Euroopan parlamentin olisi sen vuoksi kumottava ehdotuksessa luetellut säädökset tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen.

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle esiteltiin 23. kesäkuuta 2015 mietintöluonnos, jonka tavoitteena oli vahvistaa edellä mainittujen kahden vanhentuneen säädöksen kumoamista koskeva komission ehdotus.(1) Esittelijä Czesław Adam Siekierski esitti sittemmin (24. heinäkuuta 2015) tarkistuksen, jonka tavoitteena oli lisätä viittaus SEUT‑sopimuksen 114 artiklaan ”johdonmukaisuuden säilyttämiseksi öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun direktiivin 76/621/ETY hyväksymisessä käytettyjen kahden oikeusperustan (maatalous- ja sisämarkkinapolitiikka) kanssa”.(2)

Neuvoston maatalouden erityiskomitea vahvisti 7. syyskuuta 2015 päivätyssä, esittelijälle osoitetussa kirjeessä hyväksyvänsä Euroopan parlamentin kannan.(3)

II.       Asiaa koskevat perussopimusten määräykset

Komission ehdotuksessa oikeusperustaksi esitetään seuraavia Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) määräyksiä, jotka sisältyvät sen kolmannen osan (”Unionin sisäiset politiikat ja toimet”) III osastoon ”Maatalous ja kalastus” (korostus lisätty):

42 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 36 artikla)

Maataloustuotteiden tuotantoon ja kauppaan sovelletaan kilpailusääntöjä koskevan luvun määräyksiä vain siltä osin kuin Euroopan parlamentti ja neuvosto 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti ja niissä määrättyä menettelyä noudattaen sekä ottaen huomioon 39 artiklassa luetellut tavoitteet määrittää.

[...]

43 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 37 artikla)

1. [...]

2. Euroopan parlamentti ja neuvosto säätävät tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan 40 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta yhteisestä maatalouden markkinajärjestelystä sekä muista yhteisen maatalous- ja kalastuspolitiikan tavoitteiden toteuttamisessa tarvittavista säännöksistä.

[...]

III.      Ehdotettu oikeusperusta

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta pyytää lausuntoa siitä, onko oikeusperustaan asianmukaista lisätä SEUT-sopimuksen 114 artikla, joka kuuluu seuraavasti (korostus lisätty):

114 artikla

(aiempi EY-sopimuksen 95 artikla)

1. Jollei perussopimuksissa toisin määrätä, 26 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sovelletaan seuraavia määräyksiä. Euroopan parlamentti ja neuvosto toteuttavat tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen ja talous- ja sosiaalikomiteaa kuultuaan sisämarkkinoiden toteuttamista ja toimintaa koskevat toimenpiteet jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämiseksi.

[...]

IV.      Oikeuskäytäntö

Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”yhteisön toimen oikeudellisen perustan valinnan on perustuttava objektiivisiin seikkoihin, jotka voivat olla tuomioistuimen suorittaman valvonnan kohteena ja joihin kuuluvat erityisesti toimen tarkoitus ja sisältö”.(4) Virheellisen oikeusperustan valinta voi näin ollen olla peruste kyseisen toimen kumoamiselle.

Periaatteessa toimella on oltava vain yksi oikeusperusta. Kahta oikeusperustaa voidaan kuitenkin käyttää silloin, kun toimella on useampi samanaikainen tarkoitus tai tekijä, joita ei voida erottaa toisistaan ja joista mikään ei ole toiseen nähden toisarvoinen ja välillinen.(5) Näiden oikeusperustojen osalta mainitun toimen antamiseksi määrätyt menettelyt eivät myöskään saa olla keskenään yhteensopimattomia.(6)

V.       Asetusehdotuksen tarkoitus ja sisältö

Komission ehdotuksen tavoitteena on kumota neuvoston direktiivi 76/621/ETY ja neuvoston asetus (EY) N:o 320/2006(7), joiden kaikki käytännön vaikutukset ovat lakanneet ja jotka ovat voimassa vain teknisesti.

Ehdotuksen johdanto-osan 1 kappaleen mukaan unionin lainsäädännön avoimuuden lisääminen muun muassa poistamalla ”sovellettavasta lainsäädännöstä säädökset, joilla ei ole enää todellista vaikutusta”, on olennainen osa parempaa lainsäädäntöstrategiaa, jota toimielimet soveltavat.

Neuvoston direktiivin 76/621/ETY sisältö on siirretty tiettyjen elintarvikkeissa olevien vierasaineiden enimmäismäärien vahvistamisesta annettuun komission asetukseen (EY) N:o 1881/2006.(8) Lisäksi neuvoston asetuksella (EY) N:o 320/2006 vahvistettu väliaikainen järjestelmä oli voimassa vain markkinointivuoteen 2009/2010 saakka (johdanto-osan 2 kappale).

Tämän seurauksena edellä mainitut yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvät säädökset ovat vanhentuneet, vaikka ne ovat muodollisesti edelleen voimassa, ja ne olisi oikeusvarmuuden ja oikeudellisen selkeyden vuoksi kumottava (johdanto-osan 3 kappale ja 1 artikla).

VI.      Asianmukaisen oikeusperustan arviointi ja määrittäminen

Asetusehdotuksen tarkoituksena ja sisältönä on yksinomaan neuvoston direktiivin 76/621/ETY ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoaminen.(9)

Mainitut säädökset ovat vanhentuneet, sillä neuvoston direktiivin 76/621/ETY sisältö on siirretty myöhempään asetukseen (EY) N:o 1881/2006, kun taas neuvoston asetuksella (EY) N:o 320/2006 vahvistettiin vain väliaikainen järjestelmä, joka ei ole enää voimassa.

Lisäksi neuvoston direktiivi 76/621/ETY perustuu ETY:n perustamissopimuksen 43 ja 100 artiklan, joista on tullut SEUT-sopimuksen 43 ja 114 artikla, kun taas neuvoston asetus (EY) N:o 320/2006 perustui EY-sopimuksen 36 artiklaan ja 37 artiklan 2 kohdan kolmanteen alakohtaan, joista on tullut SEUT-sopimuksen 42 artikla ja 43 artiklan 2 kohta.

Oikeudellisen yksikön ilmoituksessa asetusehdotuksen oikeusperustasta todettiin seuraavaa (korostus lisätty):

”Toisessa kahdesta kumottavasta säädöksestä on siten jäänteitä sisämarkkinoita koskevasta oikeusperustasta. Vaikka voitaisiinkin väittää, että yleisessä kumoamisessa sisämarkkinoita koskeva osa on epäolennainen, 114 artiklan lisääminen oikeusperustaan vaikuttaa kuitenkin olevan täysin sopusoinnussa säädösten kumoamisen oikeusperustaa koskevan yleisen käytännön kanssa.”(10)

Menettelyt eivät tässä tapauksessa myöskään ole keskenään yhteensopimattomia, sillä sekä SEUT-sopimuksen 43 artiklan 2 kohdassa että SEUT-sopimuksen 114 artiklassa määrätään tavallisesta lainsäätämisjärjestyksestä.

VII.    Päätelmä ja suositukset

Edellä olevan arvioinnin perusteella voidaan todeta, että koska kumpikin kumottavaksi ehdotettu säädös liittyy yhteisen maatalouspolitiikan alaan ja koska neuvoston direktiivi 76/621/ETY perustuu myös määräykseen, josta on tullut SEUT-sopimuksen 114 artikla ja joka on sisämarkkinoita koskevan lainsäädännön lähentämisen perusta, SEUT-sopimuksen 42 artikla, 43 artiklan 2 kohta ja 114 artikla ovat asianmukainen oikeusperusta ehdotetulle asetukselle öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/621/ETY sekä sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 320/2006 kumoamisesta.

Oikeudellisten asioiden valiokunta päätti kokouksessaan 15. syyskuuta 2015 yksimielisesti(11) suosittaa maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnalle SEUT-sopimuksen 114 artiklan lisäämistä oikeusperustaan 42 artiklan ja 43 artiklan 2 kohdan ohella.

Kunnioittavasti

Pavel Svoboda

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Öljyjen ja rasvojen sisältämän erukahapon enimmäispitoisuuden määrittäminen sekä sokerialan väliaikainen rakenneuudistusjärjestelmä

Viiteasiakirjat

COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

22.4.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AGRI

27.4.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

DEVE

27.4.2015

INTA

27.4.2015

JURI

27.4.2015

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

DEVE

20.5.2015

INTA

6.5.2015

JURI

22.6.2015

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Czesław Adam Siekierski

5.5.2015

 

 

 

Oikeusperustan kyseenalaistaminen

       JURI-lausunto annettu (pvä)

JURI

15.9.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Maria Heubuch, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Hannu Takkula, Ramón Luis Valcárcel Siso

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

18.9.2015

(1)

PE560.619v01-00.

(2)

PE565.051v01-00.

(3)

Ks. maatalouden erityiskomitean 7. syyskuuta 2015 päivätty kirje esittelijä Siekierskille (SGS15/10567).

(4)

Asia C-45/86, komissio v. neuvosto (yleinen tullietuusjärjestelmä), Kok. 1987, s. 1439, 5 kohta; asia C-440/05, komissio v. neuvosto, Kok. 2007, s. I-9097; asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I‑7585.

(5)

Asia C-411/06, komissio v. parlamentti ja neuvosto, Kok. 2009, s. I-07585, 47 kohta.

(6)

Asia C-300/89, komissio v. neuvosto (titaanioksidi), Kok. 1991, s. I-2867, 17–25 kohta.

(7)

EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42.

(8)

EUVL L 364, 20.12.2006, s. 5.

(9)

EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42.

(10)

SJ-0446/15.

(11)

Lopullisessa äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet: Pavel Svoboda (puheenjohtaja), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (varapuheenjohtaja), Jytte Guteland (valmistelija), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka, Verónica Lope Fontagné (Rosa Estaràs Ferragutin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti) ja Dominique Martin (Gilles Lebretonin puolesta työjärjestyksen 200 artiklan 2 kohdan mukaisesti).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö