Eljárás : 2015/0090(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0255/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0255/2015

Viták :

Szavazatok :

PV 27/10/2015 - 5.1
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0360

JELENTÉS     ***I
PDF 565kWORD 271k
18.9.2015
PE 560.619v01-00 A8-0255/2015

az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

Előadó: Czesław Adam Siekierski

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–       tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0174),

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 42. cikkének első albekezdésére, valamint 294. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8‑0101/2015),

–       tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–       tekintettel a Tanács képviselőjének 2015. szeptember 7-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–       tekintettel eljárási szabályzata 59. és 39. cikkére,

–       tekintettel a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság jelentésére (A8-0255/2015),

1.      elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.      felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 bevezető hivatkozás

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke első albekezdésére és 43. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 42. cikke első albekezdésére, 43. cikke (2) bekezdésére és 114. cikkére,

Indokolás

Az EUMSZ 114. cikkére való hivatkozás beillesztésének célja az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK irányelv elfogadásakor alkalmazott kettős jogalappal (mezőgazdasági és belső piaci politika) való összhang megteremtése.

A JOGI BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE A JOGALAPRÓL

Czesław Adam Siekierski

elnök

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság

BRÜSSZEL

Tárgy:             Vélemény az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslat jogalapjáról (COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))

Tisztelt Elnök Úr!

2015. július 15-i levelében a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság (AGRI) az eljárási szabályzat 39. cikkének (2) bekezdésével összhangban a Jogi Bizottság véleményét kérte a fenti javaslat jogalapjának megfelelőségéről.

A Bizottság által javasolt jogalap az EUMSZ 42. cikkének első albekezdése, amely a mezőgazdasági termékek előállítására és kereskedelmi forgalmára vonatkozó versenyszabályok végrehajtásával foglalkozik, valamint az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése, amelynek tárgya a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozása.

Az AGRI bizottság vélemény nyilvánítását kéri abban a kérdésben, hogy megfelelő volna-e a fent említett jogalapot kiegészíteni az EUMSZ 114. cikkével, amely a belső piac megteremtésére és működésére vonatkozó jogszabályok egymáshoz közelítésével kapcsolatos. Ez a betoldás a javasolt rendelet eredeti jogalapját érintetlenül hagyná, csupán azokhoz hozzátenné az EUMSZ 114. cikkét, harmadik jogalapként.

I. Előzmények

A javaslat célja, hogy hatályon kívül helyezze a közös agrárpolitikával kapcsolatos 76/621/EKG tanácsi irányelvet és a 320/2006/EK tanácsi rendeletet, amelyek jogalapja az EUMSZ 42. cikke és 43. cikkének (2) bekezdése.

Az elmúlt évtizedben elfogadott bizonyos jogi aktusok ma már nem relevánsak, mert tartalmukat későbbi jogi aktusok átvették, vagy pedig ideiglenes jellegük következtében.

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodással összhangban az uniós jogszabályokat frissíteni és tömöríteni kell azáltal, hogy a már nem alkalmazott jogszabályokat az átláthatóság és a jogbiztonság érdekében hatályon kívül kell helyezni.

A Bizottság a javaslatában kijelenti, hogy nem rendelkezik hatáskörrel a Tanács által elfogadott jogi aktusok elavulttá nyilvánításához. A javaslatban felsorolt jogi aktusok hatályon kívül helyezéséről ezért a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek kell – a rendes jogalkotási eljárás lefolytatásával – gondoskodnia.

Az AGRI bizottság 2015. június 23-án jelentéstervezetet terjesztett elő azzal a céllal, hogy átvegye a Bizottság két elavulttá vált jogi aktus hatályon kívül helyezésére irányuló javaslatát.(1) Az előadó, Czesław Adam Siekierski ezt követően (2015. július 24-én) az EUMSZ 114. cikkére történő hivatkozás beillesztésére irányuló módosítást terjesztett elő, amelynek célja „az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok), erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK irányelv elfogadásakor alkalmazott kettős jogalappal (mezőgazdasági és belső piaci politika) való összhang megteremtése”.(2)

A Tanács Mezőgazdasági Különbizottsága az előadóhoz intézett, 2015. szeptember 7-i levelében megerősítette, hogy el fogja fogadni az Európai Parlament álláspontját.(3)

II. A Szerződés vonatkozó cikkei

A Bizottság javaslata jogalapként az Európai Unió működéséről szóló szerződés „Az Unió belső politikái és tevékenységei” című harmadik részének „Mezőgazdaság és halászat” elnevezésű III. címe alatti következő cikkeket jelöli meg (kiemelés tőlünk):

Az EUMSZ 42. cikke

(az EKSZ korábbi 36. cikke)

A versenyszabályokról szóló fejezet rendelkezései a mezőgazdasági termékek termelésére és kereskedelmére csak olyan mértékben vonatkoznak, ahogyan azt a 39. cikkben megfogalmazott célkitűzések figyelembevételével az Európai Parlament és a Tanács a 43. cikk (2) bekezdésének rendelkezései keretében és az ott megállapított eljárással összhangban meghatározza.

[...]

43. cikk

(az EKSZ korábbi 37. cikke)

1. [...]

2. A 40. cikk (1) bekezdésében előírt közös piacszervezést, továbbá a közös agrárpolitika és a közös halászati politika célkitűzéseinek megvalósításához szükséges egyéb rendelkezéseket a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően rendes jogalkotási eljárás keretében az Európai Parlament és a Tanács állapítja meg.

[...]

III. A javasolt jogalap

Az AGRI bizottság vélemény nyilvánítását kéri abban a kérdésben, hogy a meglévő jogalaphoz megfelelő-e hozzátenni az EUMSZ 114. cikkét is, amelynek szövege a következő (kiemelés tőlünk):

114. cikk

(az EKSZ korábbi 95. cikke)

1. Ha a Szerződések másként nem rendelkeznek, a 26. cikkben meghatározott célkitűzések megvalósítására a következő rendelkezéseket kell alkalmazni. Az Európai Parlament és a Tanács rendes jogalkotási eljárás keretében és a Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően elfogadja azokat a tagállamok törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítésére vonatkozó intézkedéseket, amelyek tárgya a belső piac megteremtése és működése.

[...]

IV. Ítélkezési gyakorlat

A Bíróság állandó ítélkezési gyakorlata szerint „egy közösségi jogi aktus jogalapjának megválasztását olyan objektív elemekre kell alapozni, amelyek alkalmasak a bírósági felülvizsgálatra, és ilyen elemnek számít többek között a jogi aktus célja és tartalma”.(4) A nem megfelelő jogalap megválasztása tehát indokolhatja az érintett jogi aktus megsemmisítését.

Egy intézkedés elvileg csak egyetlen jogalapon nyugodhat. Ugyanakkor azonban kettős jogalap is alkalmazható abban az esetben, ha egy intézkedés egyidejűleg különböző célokat is követ, vagy pedig több, egymáshoz kapcsolódó összetevőt tartalmaz anélkül, hogy az egyik a másikhoz képest másodlagos vagy közvetett lenne.(5) Ezen kívül az is követelmény, hogy az egyes jogalapoknak megfelelően a nevezett intézkedés elfogadására alkalmazandó eljárások nem lehetnek egymással összeegyeztethetetlenek.(6)

V. A javasolt rendelet célja és tartalma

A Bizottság javaslatának célja a 76/621/EGK tanácsi irányelv és a 320/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezése,(7) mivel e jogi aktusok minden gyakorlati hatásukat kimerítették, és csupán technikai okokból vannak még mindig hatályban.

A javaslat 1. preambulumbekezdése szerint az uniós jogszabályok átláthatóságának növelése – többek között azáltal, hogy „az érvényes jogszabályok köréből eltávolítják azokat a jogi aktusokat, amelyeknek tényleges hatályuk már nincsen” – alapvető eleme a jogalkotás minőségének javítását célzó stratégiának, amelynek végrehajtása folyamatban van az uniós intézményekben.

A 76/621/EGK tanácsi irányelv tartalmát átvette Bizottság 2006. december 19-i 1881/2006/EK rendelete az élelmiszerekben előforduló egyes szennyező anyagok felső határértékeinek meghatározásáról.(8) Továbbá, a 320/2006/EK tanácsi rendelet által létrehozott ideiglenes rendszer csak a 2009/2010-es gazdasági évig volt alkalmazandó (2. preambulumbekezdés).

A közös agrárpolitikára vonatkozó fent említett jogi aktusok következésképpen elavulttá váltak, formailag azonban továbbra is hatályban vannak, ezért a jogbiztonság és a jogi egyértelműség érdekében hatályon kívül kell helyezni őket.

VI. A megfelelő jogalap megvizsgálása és meghatározása

A javasolt rendelet célja és tartalma a 76/621/EGK tanácsi irányelv és a 320/2006/EK tanácsi rendelet(9) hatályon kívül helyezése.

Konkrétan mindkét jogi aktus elavulttá vált, mivel a 76/621/EGK tanácsi irányelv tartamát átvette a későbbi 1881/2006/EK rendelet, a 320/2006/EK tanácsi rendelet pedig ideiglenes rendszert hozott létre, amely már nem alkalmazandó.

Ezen túlmenően, a 76/621/EGK tanácsi irányelvet az EGK-szerződés 43. és 100. cikke alapján fogadták el, amelyek jelenleg az EUMSZ 43., illetve 114. cikkének felelnek meg, a 320/2006/EK tanácsi rendelet jogalapja pedig az EK-szerződés 36. cikke, valamint 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdése volt, amelyek jelenleg az EUMSZ 42. cikkének, illetve 43. cikke (2) bekezdésének felelnek meg.

A Jogi Szolgálat feljegyzése a javasolt rendelet jogalapjáról megerősíti az alábbiakat (kiemelés tőlünk):

A hatályon kívül helyezendő két jogi aktus egyike estében tehát kimutatható a belső piaci jogalap. Még ha felhozható is érv amellett, hogy a hatályon kívül helyezendő aktus egészében a belső piaci jogalapot érintő rész jelenléte véletlenszerű, a hatályon kívül helyezendő jogi aktusok esetében alkalmazott szokásos gyakorlattal maradéktalanul összhangban áll a jogalapnak a 114. cikkel való kiegészítése.'(10)

Továbbá, mivel az EUMSZ 43. cikkének (2) bekezdése és 114. cikke egyaránt a rendes jogalkotási eljárás alkalmazását írja elő, a szóban forgó esetben eljárási összeférhetetlenség sem áll fenn.

VII. Következtetés és ajánlás

A fent ismertetett elemzés fényében – mivel a hatályon kívül helyezendő mindkét jogi aktus a közös agrárpolitika területére vonatkozik, és 76/621/EGK tanácsi irányelv jogalapja jelenleg ugyancsak az EUMSZ 114. cikkének felel meg –, az olajok (étolajok) és zsírok (étkezési zsírok) erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítéséről szóló 76/621/EGK tanácsi irányelv és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapításáról szóló 320/2006/EK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletre irányuló javaslat megfelelő jogalapját a jogszabályok egymáshoz közelítésére szolgáló belső piaci jogalap, az EUMSZ 42. cikkének első albekezdése, 43. cikkének (2) bekezdése és 114. cikke képezi.

A Jogi Bizottság 2015. szeptember 15-i ülésén ennek megfelelően egyhangúan úgy határozott(11), hogy azt ajánlja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság számára, hogy az EUMSZ 42. cikke és 43. cikkének (2) bekezdése szerinti jogalapot egészítse ki az EUMSZ 114. cikkével.

Kérem, fogadja megkülönböztetett nagyrabecsülésem.

Pavel Svoboda

ELJÁRÁS

Cím

Az olajok és zsírok erukasav-tartalma legmagasabb szintjének rögzítése és a cukoripar szerkezetátalakítására szolgáló ideiglenes rendszer megállapítása

Hivatkozások

COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

22.4.2015

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AGRI

27.4.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

DEVE

27.4.2015

INTA

27.4.2015

JURI

27.4.2015

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

DEVE

20.5.2015

INTA

6.5.2015

JURI

22.6.2015

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Czesław Adam Siekierski

5.5.2015

 

 

 

A jogalap vizsgálata

       A JURI véleményének dátuma

JURI

15.9.2015

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Maria Heubuch, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Hannu Takkula, Ramón Luis Valcárcel Siso

Benyújtás dátuma

18.9.2015

(1)

PE560.619v01-00.

(2)

PE565.051v01-00.

(3)

Lásd a nevezett különbizottság Siekierski előadó úrhoz intézett, 2015 szeptember 7-i levelét (SGS15/10567).

(4)

C-45/86. sz. Bizottság kontra Tanács („Általános preferenciális vámkedvezmények”) ügy, EBHT 1987., 1439. o., 5. pont; C-440/05 sz. Bizottság kontra Tanács ügy, EBHT 2007., I-9097. o.; a C-411/06. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet (EHBT 2009., I-7585. o.).

(5)

C-411/06. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügy (EBHT 2009., I-07585. o., 47. pont).

(6)

A C-300/89. sz. Bizottság kontra Tanács ügy („Titán-dioxid”) (EBHT 1991., I-2867. o.) 17–25. pontja

(7)

HL L 58., 2006.02.28., 42. o.

(8)

HL L 364., 2006.12.20., 5. o.

(9)

HL L 58., 2006.02.28., 42. o.

(10)

SJ-0446/15.

(11)

A zárószavazáson az alábbi személyek voltak jelen: Pavel Svoboda (elnök), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (alelnök), Jytte Guteland (előadó), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka,Verónica Lope Fontagné (Rosa Estaràs Ferragut nevében, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) nekezdése alapján), valamintDominique Martin (Gilles Lebreton nevében, az eljárási szabályzat 200. cikkének (2) nekezdése alapján).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat