Procedura : 2015/0090(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0255/2015

Teksty złożone :

A8-0255/2015

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/10/2015 - 5.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0360

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 710kWORD 270k
18.9.2015
PE 560.619v02-00 A8-0255/2015

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego

(COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Czesław Adam Siekierski

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego

(COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0174),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2, art. 42 akapit pierwszy oraz art. 43 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C8-0101/2015),

–       uwzględniając opinię Komisji Prawnej w sprawie proponowanej podstawy prawnej,

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 7 września 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając art. 59 oraz art. 39 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (A8-0255/2015),

1.      przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy i art. 43 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 42 akapit pierwszy, art. 43 ust. 2 oraz art. 114,

Uzasadnienie

Odniesienie do art. 114 TFUE dodaje się dla spójności z podwójną podstawą prawną (polityka w zakresie rolnictwa i rynku wewnętrznego) dyrektywy 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach.

OPINIA KOMISJI PRAWNEJ W SPRAWIE PODSTAWY PRAWNEJ

Sz. Pan Czesław Adam Siekierski

Przewodniczący

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

BRUKSELA

Przedmiot:       Opinia w sprawie podstawy prawnej wniosku dotyczącego rozporządzenia uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Szanowny Panie Przewodniczący!

Pismem z dnia 15 lipca 2015 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (AGRI) zwróciła się do Komisji Prawnej na mocy art. 39 ust. 2 Regulaminu o opinię w sprawie adekwatności podstawy prawnej wyżej wymienionego wniosku.

Proponowana przez Komisję podstawa prawna obejmuje ustęp pierwszy art. 42 TFUE odnoszący się do stosowania reguł konkurencji do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi oraz art. 43 ust. 2 TFUE odnoszący się do ustanowienia wspólnej organizacji rynków rolnych.

Komisja AGRI zwraca się o opinię na temat adekwatności dodania do powyższej podstawy prawnej art. 114 TFUE odnoszącego się do zbliżenia przepisów, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Zmiana ta polegałaby jedynie na dodaniu art. 114 TFUE jako trzeciej podstawy prawnej bez ingerowania w pierwotną podstawę prawną proponowanego rozporządzenia.

I. Kontekst

Wniosek ma na celu uchylenie dyrektywy Rady 76/621/EWG i rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 odnoszących się do wspólnej polityki rolnej i opartych na art. 42 i 43 ust. 2 TFUE.

Niektóre akty prawne przyjęte w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat utraciły ciągłą ważność albo z powodu ujęcia ich treści w późniejszych aktach, albo z uwagi na ich tymczasowy charakter.

Zgodnie z porozumieniem międzyinstytucjonalnym w sprawie lepszego stanowienia prawa w celu zwiększenia przejrzystości i pewności unijne prawo powinno być aktualizowane i skracane poprzez usuwanie aktów, które przestały obowiązywać.

Z wniosku Komisji wynika, że Komisja nie jest uprawniona do uznawania za nieaktualne aktów prawnych przyjętych przez Radę. Akty wymienione we wniosku powinny zatem zostać uchylone przez Radę i Parlament Europejski w toku zwykłej procedury ustawodawczej.

Projekt sprawozdania został przedstawiony w komisji AGRI w dniu 23 czerwca 2015 r. z zamiarem przejęcia wniosku Komisji dotyczącego uchylenia obu nieaktualnych aktów(1). Następnie, tj. w dniu 24 lipca 2015 r., sprawozdawca Czesław Adam Siekierski złożył poprawkę w celu dodania odniesienia do art. 114 TFUE „dla spójności z podwójną podstawą prawną (polityka w zakresie rolnictwa i rynku wewnętrznego) dyrektywy 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach”(2).

W piśmie do sprawozdawcy z dnia 7 września 2015 r. Specjalny Komitet Rady ds. Rolnictwa (SCA) potwierdził, że zatwierdzi stanowisko Parlamentu Europejskiego(3).

II. Odnośne artykuły Traktatu

Jako podstawę prawną dla wniosku Komisji przedstawia się następujące artykuły Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w Tytule III „Rolnictwo i rybołówstwo” części trzeciej TFUE zatytułowanej „Polityki i działania wewnętrzne Unii” (wyróżnienie dodano):

Artykuł 42 TFUE

(dawny art. 36 TWE)

Postanowienia rozdziału dotyczącego reguł konkurencji stosują się do produkcji rolnej i handlu produktami rolnymi jedynie w zakresie ustalonym przez Parlament Europejski i Radę w ramach postanowień i zgodnie z procedurą przewidzianą w artykule 43 ustęp 2, z uwzględnieniem celów określonych w artykule 39.

[...]

Artykuł 43

(dawny artykuł 37 TWE)

1. [...]

2. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, ustanawiają wspólną organizację rynków rolnych przewidzianą w artykule 40 ustęp 1, jak również inne przepisy niezbędne dla osiągnięcia celów wspólnej polityki rolnej i rybołówstwa.

[...]

III – Proponowana podstawa prawna

Komisja AGRI zwraca się o opinię w sprawie adekwatności dodania do dotychczasowej podstawy prawnej art. 114 TFUE, który brzmi następująco (podkreślenie dodano):

Artykuł 114

(dawny artykuł 95 TWE)

1. Z zastrzeżeniem, że Traktaty nie stanowią inaczej, do urzeczywistnienia celów określonych w artykule 26 stosuje się następujące postanowienia. Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, przyjmują środki dotyczące zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich, które mają na celu ustanowienie i funkcjonowanie rynku wewnętrznego.

[...]

IV. Orzecznictwo

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości „wybór podstawy prawnej wspólnotowego aktu prawnego musi być oparty na obiektywnych czynnikach, które można poddać kontroli sądowej; należą do nich w szczególności cel i treść danego aktu”(4). Wybór niewłaściwej podstawy prawnej może zatem uzasadniać uchylenie tego aktu.

Co do zasady akt prawny powinien opierać się na jednolitej podstawie prawnej. Zastosowanie podwójnej podstawy prawnej jest jednak możliwe, jeżeli dany akt ma jednocześnie różne cele lub kilka powiązanych ze sobą elementów składowych, a żaden z nich nie jest drugorzędny lub pośredni w stosunku do drugiego(5). Ponadto, procedury określone w każdej podstawie prawnej w celu przyjęcia danego aktu nie powinny być ze sobą niezgodne(6).

V. Cel i treść proponowanego rozporządzenia

Wniosek Komisji ma na celu uchylenie dyrektywy Rady 76/621/EWG i rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006(7), które nie wywołują już żadnych praktycznych skutków i pozostają w mocy jedynie technicznie.

Zgodnie z motywem 1 wniosku zwiększenie przejrzystości prawa unijnego poprzez m.in. usunięcie z aktualnego prawodawstwa aktów prawnych, które „nie wywołują już rzeczywistych skutków”, stanowi zasadniczy element strategii lepszego stanowienia prawa wdrażanej przez instytucje.

Treść dyrektywy Rady 76/621/EWG ujęto w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1881/2006 ustalającym najwyższe dopuszczalne poziomy niektórych zanieczyszczeń w środkach spożywczych(8). Ponadto, tymczasowy system ustanowiony na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 obowiązywał tylko do roku gospodarczego 2009/2010 (motyw 2).

W konsekwencji powyższe akty prawne dotyczące wspólnej polityki rolnej przestały być aktualne, mimo że formalnie nadal pozostają w mocy, i dlatego należy je uchylić ze względu na pewność i przejrzystość prawa (motyw 3 i art. 1).

VI. Analiza i określenie właściwej podstawy prawnej

Cel i treść proponowanego rozporządzenia dotyczą wyłącznie uchylenia dyrektywy Rady 76/621/EWG i rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006(9).

Oba akty są nieaktualne, ponieważ treść dyrektywy Rady 76/621/EWG ujęto w późniejszym rozporządzeniu (WE) nr 1881/2006, podczas gdy na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanowiono jedynie system tymczasowy, który już nie obowiązuje.

Poza tym dyrektywę Rady 76/621/ EWG przyjęto w oparciu o art. 43 i 100 traktatu EWG, tj. obecnie odpowiednio art. 43 i 114 TFUE, podczas gdy podstawą rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 był art. 36 oraz art. 37 ust. 2 akapit trzeci TWE, tj. obecnie odpowiednio art. 42 i art. 43 ust. 2 TFUE.

Wydział Prawny potwierdził w komunikacie dotyczącym podstawy prawnej proponowanego rozporządzenia (podkreślenie dodano), że:

„W jednym z dwóch uchylanych aktów jest zatem ślad podstawy prawnej dotyczącej rynku wewnętrznego. Nawet jeżeli można twierdzić, że w odniesieniu do całego procesu uchylenia aktów część dotycząca rynku wewnętrznego jest jedynie nieznaczna, to całkowicie zgodne ze zwyczajową praktyką związaną z podstawą prawną uchylenia aktu wydaje się jednak dodanie do podstawy prawnej art. 114 TFUE.(10)

Ponadto, jako że zarówno art. 43 ust. 2 TFUE, jak i art. 114 TFUE przewidują zwykłą procedurę ustawodawczą, w przypadku tym nie zachodzi niezgodność procedur.

VII. Wnioski i zalecenia

W świetle powyższej analizy, jako że oba akty, które proponuje się uchylić, dotyczą wspólnej polityki rolnej, a podstawa dyrektywy Rady 76/621/EWG odpowiada obecnemu art. 114 TFUE, tj. podstawie związanej z rynkiem wewnętrznym, odnoszącej się do zbliżenia przepisów, właściwą podstawę prawną proponowanego rozporządzenia uchylającego dyrektywę Rady 76/621/EWG w sprawie ustalenia najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 ustanawiające tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego stanowią art. 42 akapit pierwszy, art. 43 ust. 2 i art. 114 TFUE.

W związku z tym na posiedzeniu w dniu 15 września 2015 r. Komisja Prawna postanowiła jednogłośnie(11) zalecić Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dodanie art. 114 TFUE do proponowanej podstawy prawnej w postaci art. 42 i art. 43 ust. 2.

Z wyrazami szacunku

Pavel Svoboda

PROCEDURA

Tytuł

Ustalenie najwyższego poziomu kwasu erukowego w olejach i tłuszczach oraz ustanowienie tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego

Odsyłacze

COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)

Data przedstawienia w PE

22.4.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

27.4.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

27.4.2015

INTA

27.4.2015

JURI

27.4.2015

 

Opinia niewydana

Data wydania decyzji

DEVE

20.5.2015

INTA

6.5.2015

JURI

22.6.2015

 

Sprawozdawcy

Data powołania

Czesław Adam Siekierski

5.5.2015

 

 

 

Zastrzeżenia do podstawy prawnej

Data wydania opinii JURI

JURI

15.9.2015

 

 

 

Data przyjęcia

15.9.2015

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Maria Heubuch, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Hannu Takkula, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data złożenia

18.9.2015

(1)

PE560.619v01-00.

(2)

PE565.051v01-00.

(3)

Zob. pismo SCA do sprawozdawcy p. Siekierskiego z dnia 7 września 2015 r. (SGS15/10567).

(4)

Sprawa C-45/86, Komisja przeciwko Radzie („Ogólny system preferencji taryfowych”), Zb.Orz. [1987], s. 1439, pkt 5; sprawa C-440/05, Komisja przeciwko Radzie, Zb.Orz. [2007], s. I-9097; sprawa C-411/06, Komisja przeciwko Parlamentowi, Zb.Orz. [2009], s. I-7585.

(5)

Sprawa C-411/06, Komisja przeciwko Parlamentowi i Radzie, Zb. Orz. [2009], I-07585, pkt 47.

(6)

Sprawa C-300/89 Komisja przeciwko Radzie („Dwutlenek tytanu”) Zb. Orz. [1991] s. I-2867, pkt 17-25.

(7)

Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42.

(8)

Dz.U. L 364 z 20.12.2006, s. 5.

(9)

Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42.

(10)

SJ-0446/15.

(11)

W trakcie głosowania końcowego obecni byli: Pavel Svoboda (przewodniczący), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (wiceprzewodniczący), Jytte Guteland (sprawozdawczyni), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka,Verónica Lope Fontagné (za Rosę Estaràs Ferragut zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu) i Dominique Martin (za Gillesa Lebretona zgodnie z art. 200 ust. 2 Regulaminu).

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności