Procedură : 2015/0090(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0255/2015

Texte depuse :

A8-0255/2015

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/10/2015 - 5.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0360

RAPORT     ***I
PDF 698kWORD 119k
18.9.2015
PE 560.619v02-00 A8-0255/2015

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului

(COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

Raportor: Czesław Adam Siekierski

(Procedura simplificată – articolul 50 alineatul (1) din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului

(COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0174),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0101/2015),

–       având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 7 septembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0255/2015),

1.      adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.      solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Referirea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 primul paragraf și articolul 43 alineatul (2),

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 42 primul paragraf, articolul 43 alineatul (2) și articolul 114,

Justificare

Se adaugă trimiterea la articolul 114 TFUE în vederea asigurării coerenței cu dublul temei juridic (politica agricolă și politica privind piața internă) utilizat la adoptarea Directivei 76/621/CEE privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi.

AVIZ AL COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE PRIVIND BAZA JURIDICĂ

Domnului Czesław Adam Siekierski

Președinte

Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală

BRUXELLES

Obiect:            Aviz referitor la temeiul juridic al propunerii de regulament de abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Domnule Președinte,

Prin scrisoarea din 15 iulie 2015, Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală (AGRI) i-a solicitat Comisiei pentru afaceri juridice, în conformitate cu articolul 39 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, un aviz privind pertinența temeiului juridic al propunerii menționate mai sus.

Temeiul juridic propus de Comisie constă din articolul 42 primul paragraf din TFUE, care se referă la aplicarea normelor privind concurența la producția și comercializarea produselor agricole, și din articolul 43 alineatul (2) din TFUE, care se referă la instituirea organizării comune a piețelor agricole.

Comisia AGRI solicită un aviz cu privire la pertinența adăugării articolului 114 din TFUE, care se referă la apropierea legislațiilor privind instituirea și funcționarea pieței interne, la temeiul juridic menționat mai sus. În acest fel, temeiul juridic inițial al propunerii de regulament ar rămâne neschimbat, adăugându-se doar articolul 114 din TFUE ca un al treilea temei juridic.

I. Context

Obiectivul propunerii este abrogarea Directivei 76/621/CEE a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului privind politica agricolă comună, care se bazează pe articolul 42 și articolul 43 alineatul (3) din TFUE.

Anumite acte juridice adoptate în ultimele decenii au devenit caduce, fie deoarece conținutul lor a fost preluat de acte ulterioare, fie din cauza caracterului lor temporar.

În conformitate cu acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare, legislația Uniunii ar trebui actualizată și concentrată prin eliminarea actelor care nu mai sunt aplicate, în vederea îmbunătățirii transparenței și siguranței.

În conformitate cu propunerea Comisiei, aceasta nu are competența de a declara caduce acte adoptate de Consiliu. Actele menționate în propunere ar trebui, prin urmare, abrogate de către Consiliu și Parlamentul European prin procedura legislativă ordinară.

La 23 iunie 2015, în cadrul Comisiei AGRI a fost prezentat un proiect de raport care viza preluarea propunerii Comisiei referitoare la abrogarea celor două acte caduce.(1) Ulterior, la 24 iulie 2015, raportorul, dl Czesław Adam Siekierski, a depus un amendament care viza adăugarea unei trimiteri la articolul 114 din TFUE „în vederea asigurării coerenței cu dublul temei juridic (politica agricolă și politica privind piața internă) utilizat la adoptarea Directivei 76/621/CEE privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi”.(2)

Într-o scrisoare din 7 septembrie 2015 adresată raportorului, Comitetul special pentru agricultură al Consiliului (CSA) a confirmat ca va aproba poziția Parlamentului European.(3)

II. Articole pertinente din Tratat

În propunerea Comisiei (subliniere adăugată) sunt prezentate ca temei juridic următoarele articole din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Titlul III privind „Agricultura și pescuitul” din partea a treia a TFUE, intitulată „Politicile și acțiunile interne ale Uniunii”, :

Articolul 42 din TFUE

(fostul articol 36 din TCE)

Dispozițiile capitolului referitor la normele privind concurența se aplică producției și comercializării produselor agricole numai în măsura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu în cadrul dispozițiilor și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 43 alineatul (2), având în vedere obiectivele enunțate la articolul 39.

[...]

Articolul 43

(ex-articolul 37 din TCE)

1. [...]

2. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, stabilesc organizarea comună a piețelor agricole prevăzută la articolul 40 alineatul (1), precum și celelalte dispoziții necesare pentru îndeplinirea obiectivelor politicii comune în domeniul agriculturii și pescuitului.

[...]

III - Temeiul juridic propus

Comisia AGRI solicită un aviz privind pertinența adăugării articolului 114 la temeiul juridic existent, care stipulează următoarele (subliniere adăugată):

Articolul 114

(ex-articolul 95 din TCE)

1. Cu excepția cazului în care tratatele dispun altfel, dispozițiile următoare se aplică în vederea realizării obiectivelor enunțate la articolul 26. Parlamentul European și Consiliul, hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară și după consultarea Comitetului Economic și Social, adoptă măsurile privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre care au ca obiect instituirea și funcționarea pieței interne.

[...]

IV. Jurisprudența

În conformitate cu jurisprudența consacrată a Curții de Justiție, „alegerea temeiului juridic al unui act comunitar trebuie fondată pe elemente obiective care pot fi supuse controlului jurisdicțional, printre care figurează în special scopul și conținutul actului”.(4) Prin urmare, alegerea unui temei juridic incorect poate justifica anularea actului în cauză.

În principiu, pentru fundamentarea unei măsuri se recurge la un temei juridic unic. Un temei juridic dublu sau multiplu poate fi totuși folosit atunci când o măsură urmărește simultan obiective diverse sau are mai multe componente interconectate, fără ca unul să fie secundar și indirect în raport cu altul. (5)În plus, procedurile stabilite în fiecare temei juridic pentru adoptarea măsurii respective nu ar trebui să fie incompatibile între ele.(6)

V. Obiectivul și conținutul propunerii de regulament

Obiectivul propunerii Comisiei este abrogarea Directivei 76/621/CEE a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului,(7) care și-au epuizat toate efectele practice și rămân în vigoare doar din punct de vedere tehnic.

În conformitate cu considerentul 1 al propunerii, creșterea transparenței legislației Uniunii, inter alia prin eliminarea din legislația activă a acelor acte care au încetat să producă efecte reale, este un element esențial al strategiei pentru o mai bună legiferare implementată de instituțiile Uniunii.

Conținutul Directivei 73/621/CEE a Consiliului a fost preluat de Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.(8) În plus, regimul temporar instituit prin Regulamentul (CE) nr. 320/2006 a fost aplicabil doar până în anul de comercializare 2009/2010 (considerentul 2).

În consecință, actele juridice menționate mai sus referitoare la politica agricolă comună au devenit caduce, deși, în mod oficial, sunt încă în vigoare. Prin urmare, din motive de siguranță juridică și claritate, acestea ar trebui abrogate (considerentul 3 și articolul 1).

VI. Analiza și stabilirea temeiului juridic adecvat

Scopul și conținutul propunerii de regulament constă din simpla abrogare a Directivei 76/621/CEE a Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului.(9)

În mod specific, ambele acte au devenit caduce deoarece conținutul Directivei 76/621/CEE a Consiliului a fost preluat de Regulamentul 1881/200, adoptat ulterior, pe când Regulamentul 320/2006 al Consiliului nu stabilea decât un regim temporar, care nu mai este aplicabil.

În plus, Directiva 76/621/CEE a Consiliului a fost adoptată în conformitate cu articolul 43 și articolul 100 din Tratatul CEE, care corespund în prezent articolelor 43 și, respectiv, 114 din TFUE, în timp ce Regulamentul (CE) nr. 320/2006 al Consiliului se baza pe articolul 36 și pe articolul 37 alineatul (2) al treilea paragraf din Tratatul CE, care corespund în prezent articolului 42 și, respectiv, articolului 43 alineatul (2) din TFUE.

Așa cum o confirmă nota Serviciului Juridic referitoare la temeiul juridic al propunerii de regulament (subliniere adăugată):

„Unul dintre cele două acte de abrogat conține deci o referință la temeiul juridic al pieței interne. Chiar dacă se poate afirma că partea referitoare la piața internă este doar accesorie în procesul general de abrogare, adăugarea articolului 144 la temeiul juridic pare totuși să corespundă perfect practicii curente privind abrogarea actelor.”(10)

În plus, dat fiind faptul că articolul 43 alineatul (2) din TFUE și articolul 114 prevăd utilizarea procedurii legislative ordinare, în acest caz nu există nicio incompatibilitate procedurală.

VII. Concluzii și recomandări

Ținând seama de analiza de mai sus, dat fiind că ambele acte propuse spre abrogare se referă la politica agricolă comună, iar Directiva 76/621/CEE a Consiliului se bazează, de asemenea, pe ceea ce în prezent îi corespunde articolului 114 din TFUE, care este baza referitoare la piața internă pentru apropierea legislațiilor, articolul 42 primul paragraf, articolul 43 alineatul (2) și articolul 114 din TFUE constituie temeiurile juridice adecvate pentru propunerea de regulament de abrogare a Directivei 76/621/CEE privind stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și a Regulamentului (CE) nr. 320/2006 al Consiliului de instituire a unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului.

În cursul reuniunii sale din 15 septembrie 2015 , Comisia pentru afaceri juridice a hotărât, în unanimitate(11), să-i recomande Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală să includă în temeiul juridic, pe lângă articolul 42 și articolul 43 alineatul (2), și articolul 114.

Vă asigur, Domnule Președinte, de înalta mea considerație.

Pavel Svoboda

PROCEDURĂ

Titlu

Stabilirea nivelului maxim de acid erucic în uleiuri și grăsimi, precum și instituirea unui regim temporar de restructurare a industriei zahărului

Referințe

COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)

Data prezentării la PE

22.4.2015

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

AGRI

27.4.2015

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

       Data anunțului în plen

DEVE

27.4.2015

INTA

27.4.2015

JURI

27.4.2015

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

DEVE

20.5.2015

INTA

6.5.2015

JURI

22.6.2015

 

Raportori

       Data numirii

Czesław Adam Siekierski

5.5.2015

 

 

 

Contestarea temeiului juridic

       Data avizului JURI

JURI

15.9.2015

 

 

 

Data adoptării

15.9.2015

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

0

2

Membri titulari prezenți la votul final

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurențiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Maria Heubuch, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Hannu Takkula, Ramón Luis Valcárcel Siso

Data depunerii

18.9.2015

(1)

PE560.619v01-00.

(2)

PE565.051v01-00.

(3)

A se vedea scrisoarea CSA a raportorului Siekierski din 7 septembrie (SGS 15/10567).

(4)

Cauza C-45/86, Comisia/ Consiliul (Preferințele tarifare generalizate), Rec., 1987, p. 1439, punctul 5; Cauza C-440/05, Comisia/ Consiliul, Rec., 2007, I-9097; Cauza C-411/06, Comisia/ Parlamentul și Consiliul, Rec., 2009, p. I-7585

(5)

Cauza C411/06, Comisia/Parlamentul European și Consiliul, Rec., 2009, p. I-07585, punctul 47.

(6)

Cauza C-300/89 Comisia/Consiliul („Titanium dioxide”) [1991] Rec. p. I-2867, punctele 17-25.

(7)

JO L 58, 28.2.2006, p. 42.

(8)

JO L 364, 20.12.2006, p. 5.

(9)

JO L 58, 28.2.2006, p. 42.

(10)

SJ-0446/15.

(11)

La votul final au fost prezenți: Pavel Svoboda (președinte), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (vicepreședinte), Jytte Guteland (raportoare), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka,Verónica Lope Fontagné (care a înlocuit-o pe Rosa Estaràs Ferragut în conformitate cu articolul 200 alineatul (2)), și Dominique Martin (care l-a înlocuit pe Gilles Lebreton în conformitate cu articolul 200 alineatul (2)).

Notă juridică - Politica de confidențialitate