POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja

18.9.2015 - (COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD)) - ***I

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
Poročevalec: Czesław Adam Siekierski


Postopek : 2015/0090(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0255/2015
Predložena besedila :
A8-0255/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja

(COM(2015)0174 – C8‑0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0174),

–       ob upoštevanju člena 294(2), prvega pododstavka člena 42 in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8‑0101/2015),

–       ob upoštevanju mnenja Odbora za pravne zadeve o predlagani pravni podlagi,

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 7. septembra 2015, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju členov 59 in 39 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja (A8-0255/2015),

1.      sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Navedba sklicevanja 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti prvega pododstavka člena 42 in člena 43(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti prvega pododstavka člena 42, člena 43(2) in člena 114 Pogodbe,

Obrazložitev

Sklicevanje na člen 114 PDEU se doda zaradi doslednosti z dvojno pravno podlago (kmetijstvo in politika notranjega trga), ki se je uporabila za sprejetje Direktive 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh.

MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE O PRAVNI PODLAGI

Czesław Adam Siekierski

predsednik

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

BRUSELJ

Zadeva:           Mnenje o pravni podlagi predloga uredbe o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Spoštovani gospod predsednik

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je v pismu z dne 15. julija 2015 v skladu s členom 39(2) Poslovnika Odbor za pravne zadeve zaprosil za mnenje o primernosti pravne podlage zgoraj navedenega predloga.

Komisija kot pravno podlago navaja prvi pododstavek člena 42 PDEU o uporabi pravil konkurence za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino z njimi in člen 43(2) o skupni ureditvi kmetijskih trgov.

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja prosi za mnenje o tem, ali bi bilo primerno navedeni pravni podlagi dodati še člen 114 PDEU o približevanju zakonodaje za vzpostavitev in delovanje notranjega trga. Pravna podlaga predlagane uredbe bi tako ostala nespremenjena, le dodan bi bil člen 114 PDEU kot tretja pravna podlaga.

I. Ozadje

Cilj predloga je razveljavitev Direktive Sveta 76/621/EGS in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 s področja skupne kmetijske politike, ki temeljita na členih 42 in 43(2) PDEU.

Nekateri pravni akti, ki so bili sprejeti v zadnjih nekaj deset letih, niso več ustrezni, bodisi ker so njihovo vsebino povzeli poznejši akti bodisi zaradi svoje začasne narave.

V skladu z medinstitucionalnim sporazumom o boljši pripravi zakonodaje je treba za večjo preglednost in boljšo pravno varnost pravo Unije posodobiti in strniti z odpravo aktov, ki se ne uporabljajo več.

Komisija v svojem predlogu navaja, da nima pristojnosti, da bi akte, ki jih je sprejel Svet, razglasila za zastarele, zato morata predlagana akta razveljaviti Svet in Evropski parlament po rednem zakonodajnem postopku.

Osnutek poročila je bil predstavljen v Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja 23. junija 2015 z namenom, da bi se prevzel predlog Komisije za razveljavitev obeh zastarelih aktov.[1] Poročevalec Czesław Adam Siekierski je kasneje (24. julija 2015) vložil predlog spremembe, v katerem je dodal sklicevanje na člen 114 PDEU, kar je utemeljil s tem, da bi se na ta način upoštevala dvojna pravna podlaga (kmetijstvo in politika notranjega trga), ki se je uporabila za sprejetje Direktive 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh.[2]

V pismu poročevalcu z dne 7. septembra 2015 je posebni odbor Sveta za kmetijstvo potrdil, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta[3].

II. Upoštevni členi Pogodb

V predlogu Komisije so kot pravna podlaga navedeni naslednji členi Pogodbe o delovanju Evropske unije iz naslova III „Kmetijstvo in ribištvo“ tretjega dela PDEU z naslovom Notranje politike in ukrepi Unije (poudarek dodan):

Člen 42 PDEU

(prejšnji člen 36 PES)

Določbe iz poglavja o pravilih konkurence se uporabljajo za proizvodnjo kmetijskih proizvodov in trgovino s kmetijskimi proizvodi le v obsegu, ki ga določita Evropski parlament in Svet v okviru člena 43(2), in v skladu s postopkom, določenim v istih odstavkih, ob upoštevanju ciljev iz člena 39.

[...]

Člen 43

(prejšnji člen 37 PES)

1. [...]

2. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom določita skupne ureditve kmetijskih trgov iz člena 40(1) in druge določbe, potrebne za doseganje ciljev skupne kmetijske in ribiške politike.

[...]

III – Predlagana pravna podlaga

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja prosi za mnenje o tem, ali bi bilo primerno, da se obstoječi pravni podlagi doda člen 114, ki določa (poudarek dodan):

Člen 114

(prejšnji člen 95 PES)

1. Kadar Pogodbi ne določata drugače, se za doseganje ciljev iz člena 26 uporabljajo v nadaljevanju navedene določbe. Evropski parlament in Svet po rednem zakonodajnem postopku in po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom sprejmeta ukrepe za približevanje določb zakonov in drugih predpisov v državah članicah, katerih predmet je vzpostavitev in delovanje notranjega trga.

[...]

IV. Sodna praksa

Iz ustaljene sodne prakse Sodišča Evropske unije izhaja, „da mora izbira pravne podlage ukrepa Skupnosti temeljiti na objektivnih dejavnikih, ki jih je mogoče sodno preveriti, kar zlasti velja za cilj in vsebino ukrepa“.[4] Nepravilna izbira pravne podlage lahko zato vodi v razveljavitev akta.

Načeloma mora ukrep temeljiti na samo eni pravni podlagi. Dvojna pravna podlaga je vseeno možna, če ima ukrep hkrati več ciljev ali sestavin, ki so neločljivo povezani, pri tem pa ni nobena drugotnega ali posrednega pomena glede na druge.[5] Poleg tega postopki, določeni v vsaki od pravnih podlag za sprejetje omenjenega ukrepa, ne bi smeli biti nezdružljivi.[6]

V. Cilj in vsebina predlagane uredbe

Cilj predloga Komisije je razveljavitev Direktive Sveta 76/621/EGS in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006[7], katerih praktični učinki so izčrpani, njuna veljavnost pa je le še formalna.

V skladu z uvodno izjavo 1 predloga je večja preglednost prava Unije, med drugim z odstranitvijo tistih aktov in veljavne zakonodaje, ki nimajo več pravega učinka, bistveni del strategije za boljšo pripravo zakonodaje, ki jo izvajajo institucije.

Vsebina Direktive Sveta 76/621/EGS je bila povzeta z Uredbo Komisije (ES) št. 1881/2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih[8]. Poleg tega se je začasna shema, ki je bila uvedena z uredbo Sveta (ES) št. 320/2006, uporabljala le do tržnega leta 2009/2010 (uvodna izjava 2).

Navedena pravna akta s področja skupne kmetijske politike sta tako zastarela, čeprav sta formalno še vedno veljavna, zato ju je treba zaradi pravne varnosti in jasnosti razveljaviti (uvodna izjava 3 in člen 1).

VI. Analiza in določitev ustrezne pravne podlage

Cilj in vsebina predlagane uredbe je zgolj razveljavitev Direktive Sveta 76/621/EGS in Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006.[9]

Akta sta zastarela, saj je Direktiva Sveta 76/621/EGS vsebinsko povzeta v Uredbi št. 1881/2006, medtem ko je bila z Uredbo Sveta št. 320/2006 vzpostavljena samo začasna shema, ki se ne uporablja več.

Poleg tega je bila Direktiva Sveta 76/621/EGS sprejeta na podlagi členov 43 in 100 Pogodbe EGS, ki zdaj ustrezata členoma 43 in 114 PDEU, medtem ko je Uredba Sveta (ES) št. 320/2006 utemeljena na členu 36 in tretjem pododstavku člena 37(2) Pogodbe ES, ki zdaj ustrezata členoma 42 oziroma 43(2) PDEU.

Kot je potrdila pravna služba v pismu o pravni podlagi predlagane uredbe (poudarek dodan):

„V enem od dveh aktov, ki bosta razveljavljena, torej obstaja sled pravne podlage s področja notranjega trga. Tudi če bi bilo mogoče trditi, da je del, ki se nanaša na notranji trg, zgolj postranskega pomena za celotno razveljavitev, je glede na običajno pravno prakso povsem sprejemljivo, da se ji za razveljavitev aktov doda člen 114.[10]

Poleg tega v tem primeru ne pride do nezdružljivosti postopka, saj člen 43(2) in 114 PDEU določata redni zakonodajni postopek.

VII. Sklep in priporočila

Iz analize sledi naslednje: oba akta, za katera je predlagana razveljavitev, spadata na področje skupne kmetijske politike, Direktiva Sveta 76/621/EGS pa temelji tudi na vsebini, ki zdaj ustreza členu 114 PDEU (notranji trg kot podlaga za približevanje zakonov), zato prvi pododstavek člena 42, člen 43(2) in člen 114 PDEU predstavljajo ustrezno pravno podlago za predlagano uredbo o razveljavitvi Direktive Sveta 76/621/EGS o določitvi zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh ter Uredbe Sveta (ES) št. 320/2006 o ustanovitvi začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja.

Odbor za pravne zadeve je zato na seji 15. septembra 2015 soglasno sklenil[11], da Odboru za kmetijstvo in razvoj podeželja priporoči, naj v pravni podlagi členoma 42 in 43(2) doda člen 114.

S spoštovanjem,

Pavel Svoboda

POSTOPEK

Naslov

Določitev zgornje mejne vrednosti eruka kisline v oljih in masteh in ustanovitev začasne sheme za prestrukturiranje industrije sladkorja

Referenčni dokumenti

COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)

Datum predložitve EP

22.4.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AGRI

27.4.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

DEVE

27.4.2015

INTA

27.4.2015

JURI

27.4.2015

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

DEVE

20.5.2015

INTA

6.5.2015

JURI

22.6.2015

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Czesław Adam Siekierski

5.5.2015

 

 

 

Oporekanje pravni podlagi

       Datum mnenja JURI

JURI

15.9.2015

 

 

 

Datum sprejetja

15.9.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Maria Heubuch, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Hannu Takkula, Ramón Luis Valcárcel Siso

Datum predložitve

18.9.2015

 • [1]  PE560.619v01-00.
 • [2]  PE565.051v01-00.
 • [3]  Glej pismo poročevalca Czesława Adama Siekierskega z dne 7. septembra 2015 (dok. SGS15/10567).
 • [4]  Zadeva C-45/86, Komisija proti Svetu (Splošni tarifni preferenciali) [1987], Recueil, str. 1439, točka 5; Zadeva C-440/05 Komisija proti Svetu [2007] ZOdl I-9097; Zadeva C-411/06, Komisija proti Svetu [2009], ZOdl, str. I-7585.
 • [5]  Zadeva C-411/06, Komisija proti Parlamentu in Svetu [2009], ZOdl., str. I-07585, točka 47.
 • [6]  Zadeva C-300/89, Komisija proti Svetu (Titanov dioksid) [1991], Recueil, str. I-2867, točke 17–25.
 • [7]  UL L 58, 1.4.2006, str. 42.
 • [8]  UL L 364, 1.4.2006, str. 5.
 • [9]  UL L 58, 1.4.2006, str. 42.
 • [10]  SJ-0446/15.
 • [11]  Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Pavel Svoboda (predsednik), Jean-Marie Navada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (podpredsednica), Axel Voss (poročevalec), Jytte Guteland, Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka, Verónica Lope Fontagné (namesto Rose Estaràs Ferragut v skladu s členom 200(2)) in Dominique Martin (namesto Gillesa Lebretona v skladu s členom 200(2)).