Förfarande : 2015/0090(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0255/2015

Ingivna texter :

A8-0255/2015

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/10/2015 - 5.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2015)0360

BETÄNKANDE     ***I
PDF 476kWORD 99k
18.9.2015
PE 560.619v02-00 A8-0255/2015

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin

(COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Föredragande: Czesław Adam Siekierski

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin

(COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0174),

–       med beaktande av artikel 294.2, artikel 42 första stycket och artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0101/2015),

–       med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden,

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 7 september 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av artiklarna 59 och 39 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (A8-0255/2015).

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Beaktandeled 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42 första stycket och 43.2,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 42 första stycket, 43.2 och 114,

Motivering

Hänvisningen till artikel 114 i EUF-fördraget har lagts till för att skapa överensstämmelse med den dubbla rättsliga grund (jordbruks- och inremarknadspolitiken) som tillämpas för direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter.

YTTRANDE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR ÖVER DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN

Czesław Adam Siekierski

Ordförande

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

BRYSSEL

Ärende:    Yttrande över den rättsliga grunden för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin (COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD))

Med en skrivelse av den 15 juli 2015 begärde utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling (AGRI) i enlighet med artikel 39.2 i arbetsordningen att utskottet för rättsliga frågor skulle lägga fram ett yttrande över lämpligheten hos den rättsliga grunden för ovannämnda förslag.

Som rättslig grund föreslår kommissionen artikel 42 första stycket i EUF-fördraget, som hänför sig till tillämpningen av konkurrensregler på produktion av och handel med jordbruksprodukter, och artikel 43.2 i EUF-fördraget, som hänför sig till upprättandet av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna.

AGRI-utskottet har begärt ett yttrande över lämpligheten att lägga till artikel 114 i EUF‑fördraget, som hänför sig till tillnärmningen av lagstiftningen för att upprätta den inre marknaden och få den att fungera, till ovannämnda rättsliga grund. Denna utveckling skulle inte inverka på den föreslagna förordningens ursprungliga rättsliga grund, utan artikel 114 i EUF-fördraget skulle endast läggas till som en tredje rättslig grund.

I. Bakgrund

Syftet med förslaget är att upphäva rådets direktiv 76/621/EEG och rådets förordning (EG) nr 320/2006, vilka hänför sig till den gemensamma jordbrukspolitiken och vars rättsliga grund är artiklarna 42 och 43.2 i EUF-fördraget.

Vissa av de rättsakter som antagits under de senast årtiondena är inte längre relevanta, antingen på grund av att deras innehåll har införts i senare rättsakter eller på grund av deras tillfälliga art.

I enlighet med det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning bör unionslagstiftningen uppdateras och minskas till volymen genom att man låter rättsakter som inte längre tillämpas utgå, så att lagstiftningen blir mer transparent och förutsägbar.

Enligt kommissionens förslag har kommissionen dock inte behörighet att förklara rättsakter som obsoleta om de har antagits av rådet. De rättsakter som tas upp i detta förslag bör därför upphävas av rådet och Europaparlamentet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Ett förslag till betänkande lades fram i AGRI-utskottet den 23 juni 2015, vilket syftade till att godta kommissionens förslag om att upphäva de två obsoleta akterna. (1) Föredraganden, Czesław Adam Siekierski, lade därefter (den 24 juli 2015) fram ett ändringsförslag som syftade till att lägga till en hänvisning till artikel 114 i EUF-fördraget ”för att skapa överensstämmelse med den dubbla rättsliga grund (jordbruks- och inremarknadspolitiken) som tillämpas för direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter”.(2)

I en skrivelse av den 7 september 2015, som var riktad till föredraganden, bekräftade rådets särskilda jordbrukskommitté att den skulle godkänna Europaparlamentets ståndpunkt. (3)

II. Relevanta artiklar i fördraget

Följande artiklar i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som ingår i avdelning III ”Jordbruk och fiskeri” i fördragets tredje del ”Unionens politik och inre åtgärder”, anges som rättslig grund för kommissionens förslag (understrykning tillagd):

Artikel 42 EUF-fördraget

(f.d. artikel 36 FEG)

Bestämmelserna i kapitlet om konkurrensregler ska tillämpas på produktion av och handel med jordbruksprodukter endast i den mån Europaparlamentet och rådet, med hänsyn till målsättningen i artikel 39, beslutar detta inom ramen för bestämmelserna i artikel 43.2 och enligt det förfarande som anges där.

[...]

Artikel 43

(f.d. artikel 37 FEG)

1. [...]

2. Europaparlamentet och rådet ska, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, upprätta den gemensamma organisation av jordbruksmarknaderna som föreskrivs i artikel 40.1 och övriga bestämmelser som behövs för att uppnå målen för den gemensamma politiken för jordbruk och fiskeri.

[...]

III – Den föreslagna rättsliga grunden

AGRI-utskottet begär ett yttrade över lämpligheten att lägga artikel 114 i EUF-fördraget till den befintliga rättsliga grunden, vilken har följande lydelse (understrykning tillagd):

Artikel 114

(f.d. artikel 95 FEG)

1. Om inte annat föreskrivs i fördragen ska följande bestämmelser tillämpas för att nå de mål som anges i artikel 26. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha hört Ekonomiska och sociala kommittén, besluta om åtgärder för tillnärmning av sådana bestämmelser i lagar och andra författningar i medlemsstaterna som syftar till att upprätta den inre marknaden och få den att fungera.

[...]

IV. Rättspraxis

Enligt domstolens fasta rättspraxis ska ”valet av rättslig grund för en rättsakt inom gemenskapen […] ske utifrån objektiva kriterier, som kan bli föremål för domstolsprövning. Bland dessa kriterier ingår bland annat rättsaktens syfte och innehåll”.(4) Valet av felaktig rättslig grund kan därför motivera ett upphävande av den berörda rättsakten.

I princip ska en rättsakt ha endast en rättslig grund. Två rättsliga grunder kan dock användas om det samtidigt finns flera avsikter med en rättsakt eller den har flera beståndsdelar som har ett sådant samband att de inte kan åtskiljas utan att den ena är sekundär och indirekt i förhållande till den andra.(5) De förfaranden som fastställs i varje rättsliga grund för antagandet av nämnda rättsakt bör inte heller vara inkompatibla med varandra. (6)

V. Den föreslagna förordningens syfte och innehåll

Syftet med kommissionens förslag är att upphäva rådets direktiv 76/621/EEG och rådets förordning (EG) nr 320/2006,(7) vilka inte längre har någon som helst praktisk verkan och endast tekniskt sett är i kraft.

Att göra unionslagstiftningen mer överblickbar, genom att bl.a. avlägsna de rättsakter som inte längre har faktisk verkan från den gällande lagstiftningen, är, enligt skäl 1 i förslaget, en väsentlig del av den strategi för bättre lagstiftning som unionens institutioner genomför.

Innehållet i rådets direktiv 76/621/EEG har flyttats över till kommissionens förordning (EG) nr 1881/2006 om fastställande av gränsvärden för vissa främmande ämnen i livsmedel.(8) Vidare var den tillfälliga ordning som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 320/2006 tillämplig endast till regleringsåret 2009/2010 (skäl 2).

Som en följd av detta har de rättsakter som hänför sig till den gemensamma jordbrukspolitiken blivit obsoleta, trots att de fortfarande formellt är i kraft, och de bör därför upphävas för att säkerställa säkerhet och klarhet i rättsligt avseende (skäl 3 och artikel 1).

VI. Analys och fastställande av lämplig rättslig grund

Syftet med och innehållet i den föreslagna förordningen är helt enkelt upphävandet av rådets direktiv 76/621/EEG och rådets förordning (EG) nr 320/2006.(9)

Specifikt handlar det om att de båda rättsakterna har blivit obsoleta, eftersom innehållet i rådets direktiv 76/621/EEG har flyttats över till den senare förordningen (EG) nr 1881/2006, medan man genom rådets förordning 320/2006 endast inrättade en tillfällig ordning som inte länge är tillämplig.

Dessutom antogs rådets direktiv 76/621/EEG i enlighet med artiklarna 43 och 100 i EEG‑fördraget, vilka nu motsvarar artiklarna 43 och 114 i EUF-fördraget, medan rådets förordning (EG) nr 320/2006 grundade sig på artiklarna 36 och 37.2 tredje stycket i EG‑fördraget, vilka nu motsvarar artiklarna 42 respektive 43.2 i EUF-fördraget.

I rättstjänstens meddelande om den rättsliga grunden för föreslagna förordning bekräftas följande (understrykning tillagd):

'Det finns alltså spår av en rättslig grund för den inre marknaden i en av de två rättsakter som ska upphävas. Även om man skulle kunna hävda att den del av det allmänna upphävandet som rör den inre marknaden är oväsentlig, förefaller det emellertid vara helt i linje med sedvanlig praxis för den rättsliga grunden för upphävandet av rättsakter att lägga till artikel 114 som rättslig grund.'(10)

Dessutom föreskrivs det ordinarie lagstiftningsförfarandet i både artikel 43.2 och artikel 114 i EUF-fördraget, så frågan om oförenlighet mellan förfarandena blir inte aktuell här.

VII. Sammanfattning och rekommendationer

Mot bakgrund av den bedömning som gjorts ovan kan man konstatera att eftersom båda de rättsakter som man föreslår ska upphävas rör den gemensamma jordbrukspolitiken, och eftersom rådets direktiv 76/621/EEG också grundar sig på det som idag är artikel 114 i EUF‑fördraget, vilken är den inre marknadens grund för tillnärmning av lagstiftning, utgör artiklarna 42 första stycket, 43.2 och 114 i EUF-fördraget den lämpliga rättsliga grunden för den föreslagna förordningen om upphävande av rådets direktiv 76/621/EEG om högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin.

Vid sitt sammanträde den 15 september 2015 beslutade följaktligen utskottet för rättsliga frågor att enhälligt(11) föreslå för utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling att inkludera artikel 114 i EUF-fördraget, utöver artiklarna 42 och 43.2, i den rättsliga grunden.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Högsta tillåtna halt av erukasyra i oljor och fetter och inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin

Referensnummer

COM(2015)0174 – C8-0101/2015 – 2015/0090(COD)

Framläggande för parlamentet

22.4.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AGRI

27.4.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

DEVE

27.4.2015

INTA

27.4.2015

JURI

27.4.2015

 

Inget yttrande avges

       Beslut

DEVE

20.5.2015

INTA

6.5.2015

JURI

22.6.2015

 

Föredragande

       Utnämning

Czesław Adam Siekierski

5.5.2015

 

 

 

Bestridande av den rättsliga grunden

       JURI:s yttrande

JURI

15.9.2015

 

 

 

Antagande

15.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Richard Ashworth, José Bové, Paul Brannen, Daniel Buda, Nicola Caputo, Matt Carthy, Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Paolo De Castro, Albert Deß, Herbert Dorfmann, Norbert Erdős, Edouard Ferrand, Luke Ming Flanagan, Beata Gosiewska, Martin Häusling, Esther Herranz García, Jan Huitema, Peter Jahr, Jarosław Kalinowski, Elisabeth Köstinger, Zbigniew Kuźmiuk, Philippe Loiseau, Mairead McGuinness, Giulia Moi, Ulrike Müller, James Nicholson, Maria Noichl, Marijana Petir, Laurenţiu Rebega, Bronis Ropė, Jordi Sebastià, Lidia Senra Rodríguez, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Franc Bogovič, Angélique Delahaye, Jean-Paul Denanot, Maria Heubuch, Norbert Lins, Sofia Ribeiro, Annie Schreijer-Pierik, Alyn Smith, Hannu Takkula, Ramón Luis Valcárcel Siso

Ingivande

18.9.2015

(1)

PE560.619v01-00.

(2)

PE565.051v01-00.

(3)

Se skrivelsen från rådets särskilda jordbrukskommitté till föredragande Siekierski av den 7 september 2015 (SGS15/10567).

(4)

Mål C-45/86, kommissionen mot rådet (allmänna tullförmåner), REG 1987, s. I-1439, punkt 5. Mål C-440/05, kommissionen mot rådet, REG 2007, s. I-9097; mål C-411/06, kommissionen mot Europaparlamentet och rådet, REG 2009, s. I-7585.

(5)

Mål C-411/06, kommissionen mot parlamentet och rådet, REG 2009, s. I-07585, punkt 47.

(6)

Mål C-300/89, kommissionen mot rådet (”titandioxid”), REG 1991, s. I-2867, punkterna 17–25.

(7)

EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.

(8)

EUT L 364, 20.12.2006, s. 5.

(9)

EUT L 58, 28.2.2006, s. 42.

(10)

SJ-0446/15.

(11)

Följande ledamöter var närvarande vid slutomröstningen: Pavel Svoboda (ordförande), Jean-Marie Cavada, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Axel Voss (vice ordförande), Jytte Guteland (föredragande av yttrande), Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Daniel Buda, Therese Comodini Cachia, Angel Dzhambazki, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Heidi Hautala, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Stefano Maullu, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tadeusz Zwiefka, Verónica Lope Fontagné (suppleant för Rosa Estaràs Ferragut i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen) och Dominique Martin (suppleant för Gilles Lebreton i enlighet med artikel 200.2 i arbetsordningen).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy