Процедура : 2014/0309(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0256/2015

Внесени текстове :

A8-0256/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 10/05/2016 - 6.2
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0207

ДОКЛАД     ***I
PDF 644kWORD 80k
21.9.2015
PE 560.915v02-00 A8-0256/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)

(COM(2014)0667 – C8‑0232/2014 – 2014/0309(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Хейди Хаутала

(Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)

(COM(2014)0667 – C8‑0232/2014 – 2014/0309(COD))

(Обикновена законодателна процедура – кодификация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2014)0667),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8–0232/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове(1),

–  като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0256/2015),

A.  като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, която съдържа предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на Консултативната група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Приложение: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

Брюксел, 16 декември 2014 г.

СТАНОВИЩЕ

  НА ВНИМАНИЕТО НА:  ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

    СЪВЕТА

    КОМИСИЯТА

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз

COM(2014) 667 от 28.10.2014 г. – 2014/0309(COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, Консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 13 ноември 2014 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

По време на заседанието(2), след като разгледа предложението за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, Консултативната работна група констатира единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на действащите текстове, без промяна по същество.

Ф. ДРЕКСЛЕР    Х. ЛЕГАЛ      Л. РОМЕРО РЕКЕНА

Юрисконсулт      Юрисконсулт      Генерален директор

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)

Позовавания

COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD)

Дата на представяне на ЕП

28.10.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

28.1.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Дата на приемане

15.9.2015

 

 

 

Дата на внасяне

22.9.2015

(1)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.

(2)

  Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.

Правна информация - Политика за поверителност