BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

  21.9.2015 - (COM(2014)0667 – C8‑0232/2014 – 2014/0309(COD)) - ***I

  Retsudvalget
  Ordfører: Heidi Hautala
  (Kodifikation – forretningsordenens artikel 103)


  Procedure : 2014/0309(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A8-0256/2015
  Indgivne tekster :
  A8-0256/2015
  Forhandlinger :
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

  (COM(2014)0667 – C8‑0232/2014 – 2014/0309(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

  Europa-Parlamentet,

  –       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0667),

  –       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8‑0232/2014),

  –       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[1],

  –       der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

  –       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0256/2015),

  A.     der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

  1.      vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

  2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

   

   

   

   

  DE JURIDISKE TJENESTERS

  RÅDGIVENDE GRUPPE

  Bruxelles, den 16. december 2014

  UDTALELSE

                                                        TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                                RÅDET

                                                                KOMMISSIONEN

  Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

  COM(2014)0667 af 28.10.2014 – 2014/0309(COD)

  I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 13. november 2014 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

  Efter behandlingen[2] af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kodifikation af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 af 30. november 2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Union, var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

  F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

  Juridisk konsulent                   Juridisk konsulent                   Generaldirektør

  PROCEDURE

  Titel

  Beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

  Referencer

  COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD)

  Dato for høring af EP

  28.10.2014

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  28.1.2015

   

   

   

  Ordførere

         Dato for valg

  Heidi Hautala

  1.7.2015

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  15.9.2015

   

   

   

  Dato for indgivelse

  22.9.2015

  • [1]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
  • [2]  Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.