Betänkande - A8-0256/2015Betänkande
A8-0256/2015

  BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering)

  21.9.2015 - (COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD)) - ***I

  Utskottet för rättsliga frågor
  Föredragande: Heidi Hautala
  (Kodifiering – artikel 103 i arbetsordningen)


  Förfarande : 2014/0309(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A8-0256/2015
  Ingivna texter :
  A8-0256/2015
  Debatter :
  Antagna texter :

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering)

  (COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0667),

  –       med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0232/2014),

  –       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter[1],

  –       med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

  –       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0256/2015), och av följande skäl:

  A.     Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

  1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

  2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

   

   

   

   

  DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

  RÅDGIVANDE GRUPP

  Bryssel den 16 december 2014

  YTTRANDE

                                                      TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                                RÅDET

                                                                KOMMISSIONEN

  Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

  COM(2014)0667 av den 28 oktober 2014 – 2014/0309(COD)

  I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 13 november 2014 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

  Vid sammanträdet[2] behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning, som syftar till att kodifiera rådets förordning (EG) nr 1225/2009 av den 30 november 2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, och konstaterade enhälligt att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

  F. Drexler                              H. Legal                                L. Romero-Requena

  Juridisk rådgivare                    Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

  ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

  Titel

  Skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering)

  Referensnummer

  COM(2014)0667 – C8-0232/2014 – 2014/0309(COD)

  Framläggande för parlamentet

  28.10.2014

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  28.1.2015

   

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Heidi Hautala

  1.7.2015

   

   

   

  Antagande

  15.9.2015

   

   

   

  Ingivande

  22.9.2015

  • [1]  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
  • [2]               Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, som var textens originalversion.