ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)

  21.9.2015 - (COM(2014)0660 – C8‑0229/2014 – 2014/0305(COD)) - ***I

  Комисия по правни въпроси
  Докладчик: Хейди Хаутала
  (Кодификация – член 103 от Правилника за дейността)


  Процедура : 2014/0305(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A8-0257/2015
  Внесени текстове :
  A8-0257/2015
  Разисквания :
  Приети текстове :

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)

  (COM(2014)0660 – C8‑0229/2014 – 2014/0305(COD))

  (Обикновена законодателна процедура – кодификация)

  Европейският парламент,

  –       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0660),

  –       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C8‑0229/2014),

  –       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

  –       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 10 декември 2014 г.[1],

  –       като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официално кодифициране на законодателни текстове[2],

  –       като взе предвид членове 103 и 59 от своя правилник,

  –       като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A8-0257/2015),

  A.     като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество;

  1.      приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

  2.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА ГРУПА НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

   

   

   

   

  КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА

  НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

  Брюксел, 13 януари 2015 г.

  СТАНОВИЩЕ

                    НА ВНИМАНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                                                СЪВЕТА

                                                                КОМИСИЯТА

  Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)

  COM(2014)0660 от 27.10.2014 г. – 2014/0305(COD)

  Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, Консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 13 ноември 2014 г. за разглеждането, наред с другото, на горепосоченото предложение, внесено от Комисията.

  В хода на заседанието[3], след като разгледа предложението за регламент на Съвета за кодифициране на Регламент на Съвета (ЕО) № 597/2009 от 11 юни 2009 година защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз Консултативната работна група констатира единодушно, че във връзка с алинея втора на член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 597/2009, следва да се публикува коригендум. От настоящия текст на посочената алинея следва да се заличи думата „производител“. Вследствие на тази необходима корекция, текстът на посочената алинея ще гласи следното: „За целите на настоящия параграф се счита, че определено лице контролира друго, когато първото е в позиция, правно или фактически, да упражнява принуда или да дава указания на последното“.

  Следователно разглеждането на предложението позволи на Консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновено кодифициране на съществуващите текстове, без промяна по същество.

  Ф. ДРЕКСЛЕР                     Х. ЛЕГАЛ                            Л. РОМЕРО РЕКЕНА

  Юрисконсулт                       Юрисконсулт                       Генерален директор

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейския съюз (кодифициран текст)

  Позовавания

  COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  27.10.2014

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  JURI

  12.11.2014

   

   

   

  Докладчици

         Дата на назначаване

  Heidi Hautala

  1.7.2015

   

   

   

  Дата на приемане

  15.9.2015

   

   

   

  Дата на внасяне

  22.9.2015

  • [1]  ОВ С 230, 14.7.2015 г., стр. 129
  • [2]  ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2.
  • [3]               Консултативната работна група работи въз основа на текста на предложението на английски, който е език на оригинала за разглеждания текст.