BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

21.9.2015 - (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) - ***I

Retsudvalget
Ordfører: Heidi Hautala
(Kodifikation – forretningsordenens artikel 103)


Procedure : 2014/0305(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A8-0257/2015
Indgivne tekster :
A8-0257/2015
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

(COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0660),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0229/2014),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse af 10. december 2014 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

–       der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster[2],

–       der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–       der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0257/2015),

A.     der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer,

1.      vedtager sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen;

2.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BILAG: UDTALELSE FRA DEN RÅDGIVENDE GRUPPE BESTÅENDE AF DE JURIDISKE TJENESTER I EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKE TJENESTERS

RÅDGIVENDE GRUPPE

Bruxelles, den 13. januar 2015

UDTALELSE

                                                      TIL EUROPA-PARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

COM(2014)0660 af 27.10.2014 – 2014/0305(COD)

I henhold til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster, særlig punkt 4, behandlede den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen på mødet den 13. november 2014 bl.a. ovennævnte forslag fra Kommissionen.

Under behandlingen[3] af forslaget til Rådets forordning om kodifikation af Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 af 11. juni 2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union konstaterede den rådgivende gruppe, at der skulle offentliggøres en berigtigelse med hensyn til artikel 9, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 597/2009. I den eksisterende ordlyd til det pågældende afsnit slettes ordet "producer" i den engelske tekst. Som følge af den nødvendige rettelse får det nævnte afsnit følgende ordlyd på engelsk: "For the purpose of this paragraph, one shall be deemed to control another when the former is legally or operationally in a position to exercise restraint or direction over the latter".[4]

Efter behandlingen af forslaget var der i den rådgivende gruppe enighed om, at forslaget rent faktisk udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Juridisk konsulent                   Juridisk konsulent                   Generaldirektør

PROCEDURE

Titel

Beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union (kodifikation)

Referencer

COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

Dato for høring af EP

27.10.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

12.11.2014

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.9.2015

 

 

 

Dato for indgivelse

22.9.2015

  • [1]  EUT C 230 af 14.7.2015, s. 129.
  • [2]  EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.
  • [3]  Den rådgivende gruppe benyttede den engelske originaludgave af forslaget som grundlag for behandlingen.
  • [4]  Oversætterens note: Den danske udgave af dette afsnit har allerede følgende ordlyd: "I dette stykke anses en part for at kontrollere en anden part, når førstnævnte retligt eller faktisk er i stand til at lægge bånd på eller gribe ind over for sidstnævnte." Rettelsen vedrører således ikke den danske tekst.