ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο)

21.9.2015 - (COM(2014)0660 – C8‑0229/2014 – 2014/0305(COD)) - ***I

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Heidi Hautala
(Κωδικοποίηση – άρθρο 103 του Κανονισμού)


Διαδικασία : 2014/0305(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0257/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0257/2015
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο)

(COM(2014)0660 – C8‑0229/2014 – 2014/0305(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0660),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0229/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2014[1],

–       έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 - Ταχεία μέθοδος εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων[2],

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 103 και 59 του Κανονισμού,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0257/2015),

Α.     εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους·

1.      εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση, αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 13 Ιανουαρίου 2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟN

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κωδικοποιημένο κείμενο)

COM(2014) 660 της 27.10.2014 – 2014/0305(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 που αφορά την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση των νομοθετικών κειμένων, και συγκεκριμένα το σημείο 4, η συμβουλευτική ομάδα που αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 13 Νοεμβρίου 2014 προκειμένου να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή[3], μετά από εξέταση της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για κωδικοποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009 της 11ης Ιουνίου 2009 για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης η συμβουλευτική ομάδα διαπίστωσε διά κοινής συμφωνίας ότι θα πρέπει να εκδοθεί διορθωτικό όσον αφορά το άρθρο 9 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 597/2009. Στην υφιστάμενη διατύπωση του εν λόγω εδαφίου, η λέξη «παραγωγός» πρέπει να διαγραφεί. Ως εκ τούτου, μετά την διόρθωση αυτή, το συγκεκριμένο εδάφιο διατυπώνεται ως εξής: «Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, γίνεται δεκτό ότι ο ένας ελέγχει τον άλλο όταν ο πρώτος έχει τη δυνατότητα, de jure ή de facto, να θέτει περιορισμούς στον δεύτερο ή να κατευθύνει τις ενέργειές του

Συνεπώς, η εξέταση της πρότασης οδήγησε τη συμβουλευτική ομάδα στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση αποτελεί απλή και μόνο κωδικοποίηση υφιστάμενων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus                         Jurisconsultus                         Γενικός Διευθυντής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο επιδοτήσεων εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

27.10.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

12.11.2014

 

 

 

Εισηγητές

Ημερομηνία ορισμού

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

22.9.2015

  • [1]  ΕΕ C 230 της 14.7.2015, σ. 129.
  • [2]  ΕΕ C 102 της 4.4.1996, σ. 2.
  • [3]  Η συμβουλευτική ομάδα εργάστηκε με βάση την αγγλική έκδοση της πρότασης, η οποία αποτελεί την κύρια γλωσσική έκδοση του υπό συζήτηση κειμένου.