Ziņojums - A8-0257/2015Ziņojums
A8-0257/2015

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodificēta redakcija)

21.9.2015 - (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) - ***I

Sesijas dokuments
Referente: Heidi Hautala
(Kodifikācija – Reglamenta 103. pants)
PR_COD_Codification


Procedūra : 2014/0305(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0257/2015
Iesniegtie teksti :
A8-0257/2015
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodificēta redakcija)

(COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra – kodifikācija)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0660),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. panta 2. punktu saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0229/2014),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2014. gada 10. decembra atzinumu[1],

–       ņemot vērā 1994. gada 20. decembra nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai[2],

–       ņemot vērā Reglamenta 103. un 59. pantu,

–       ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A8-0257/2015),

A.     tā kā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas atzinumā teikts, ka šajā priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību,

1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu un ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumus;

2.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA, PADOMES UN KOMISIJAS JURIDISKO DIENESTU KONSULTATĪVĀS GRUPAS ATZINUMS

 

 

 

 

JURIDISKO DIENESTU

KONSULTATĪVĀ DARBA GRUPA

Briselē, 2015. gada 13. janvārī

ATZINUMS

                                                              EIROPAS PARLAMENTAM

                                                              PADOMEI

                                                              KOMISIJAI

Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis

COM(2014)0660, 27.10.2014. – 2014/0305(COD)

Ņemot vērā 1994. gada 20. decembra Iestāžu nolīgumu par paātrinātu darba metodi tiesību aktu oficiālai kodifikācijai un it īpaši tā 4. punktu, konsultatīvā darba grupa, kas sastāv no Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu darbiniekiem, 2014. gada 13. novembrī rīkoja sanāksmi, lai apspriestu minēto Komisijas iesniegto priekšlikumu.

Izskatot šo priekšlikumu[3] Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar kuru kodificē Padomes Regulu (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis, konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka būtu jāpublicē kļūdu labojums attiecībā uz Regulas (EK) Nr. 597/2009 9. panta 2. punkta otro daļu. Šīs normas pašreizējā redakcijā būtu jāsvītro vārds „ražotājsˮ. Veicot vajadzīgo labojumu, minētās daļas redakcija kļūst šāda: „Šā punkta nolūkā uzskata, ka viens kontrolē otru tad, ja pirmais juridiski vai faktiski spēj uzspiest otram ierobežojumus vai dot norādījumus.ˮ

Priekšlikuma izskatīšanas laikā konsultatīvā darba grupa, kopīgi vienojoties, secināja, ka priekšlikumā ir paredzēta tikai spēkā esošo aktu kodifikācija, negrozot to būtību.

F. Drexler                            H. Legal                               L. Romero Requena

juriskonsults                           juriskonsults                           ģenerāldirektors

PROCEDŪRA

Virsraksts

Aizsardzība pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (kodifikācija)

Atsauces

COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

27.10.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI

12.11.2014

 

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.9.2015

 

 

 

Iesniegšanas datums

22.9.2015

  • [1]  OV C 230, 14.7.2015., 129. lpp.
  • [2]  OV C 102, 4.4.1996., 2. lpp.
  • [3]               Konsultatīvā darba grupa strādāja, izmantojot priekšlikuma angļu valodas versiju, kas ir apspriežamā teksta oriģinālā versija.