SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (tekst jednolity)

21.9.2015 - (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) - ***I

Komisja Prawna
Sprawozdawczyni: Heidi Hautala
(Ujednolicenie – art. 103 Regulaminu)


Procedura : 2014/0305(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0257/2015
Teksty złożone :
A8-0257/2015
Debaty :
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (tekst jednolity)

(COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM/2014/0660),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0229/2014),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 grudnia 2014 r.[1],

–       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[2],

–       uwzględniając art. 103 i art. 59 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0257/2015),

A.     mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

1.      przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

 

KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

SŁUŻB PRAWNYCH

Bruksela, dnia 13 stycznia 2015 r.

OPINIA

                    PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                              RADY

                                                              KOMISJI

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

COM(2014)660 of 27.10.2014 – 2014/0305(COD)

Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a w szczególności jego punkt 4, konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji odbyła posiedzenie w dniu 13 listopada 2014 r. w celu zbadania, między innymi, wspomnianego wyżej wniosku przedstawionego przez Komisję.

Rozpatrując na posiedzeniu[3] wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ujednolicającego rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że należy opublikować sprostowanie w odniesieniu do art. 9 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 597/2009. Z obecnego brzmienia tego akapitu należy wykreślić słowo „producent”. W następstwie tej niezbędnej korekty wspomniany akapit otrzymałby następujące brzmienie: „Do celów niniejszego ustępu uważa się, że jeden sprawuje kontrolę nad innym, gdy jest w stanie w sposób prawny lub operacyjny nakładać na niego ograniczenia bądź wydawać mu polecenia.”

Zbadanie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że wniosek rzeczywiście ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny

Wydziału Prawnego                Wydziału Prawnego                           

PROCEDURA

Tytuł

Ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (tekst jednolity)

Odsyłacze

COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

Data przedstawienia w PE

27.10.2014

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

12.11.2014

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Data przyjęcia

15.9.2015

 

 

 

Data złożenia

22.9.2015

  • [1]  Dz.U. C 230 z 14.7.2015, s. 129.
  • [2]  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.
  • [3]               Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim będącą wersją oryginalną rozpatrywanego tekstu.