SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (tekst jednolity)

  21.9.2015 - (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) - ***I

  Komisja Prawna
  Sprawozdawczyni: Heidi Hautala
  (Ujednolicenie – art. 103 Regulaminu)


  Procedura : 2014/0305(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  A8-0257/2015
  Teksty złożone :
  A8-0257/2015
  Debaty :
  Teksty przyjęte :

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej (tekst jednolity)

  (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

  Parlament Europejski,

  –       uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM/2014/0660),

  –       uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0229/2014),

  –       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 10 grudnia 2014 r.[1],

  –       uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych[2],

  –       uwzględniając art. 103 i art. 59 Regulaminu,

  –       uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A8-0257/2015),

  A.     mając na uwadze opinię konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, zgodnie z którą przedmiotowy wniosek ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty;

  1.      przyjmuje swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przejmując wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

  2.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

   

   

   

   

  KONSULTACYJNA GRUPA ROBOCZA

  SŁUŻB PRAWNYCH

  Bruksela, dnia 13 stycznia 2015 r.

  OPINIA

                      PRZEZNACZONA DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                                RADY

                                                                KOMISJI

  Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

  COM(2014)660 of 27.10.2014 – 2014/0305(COD)

  Uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a w szczególności jego punkt 4, konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji odbyła posiedzenie w dniu 13 listopada 2014 r. w celu zbadania, między innymi, wspomnianego wyżej wniosku przedstawionego przez Komisję.

  Rozpatrując na posiedzeniu[3] wniosek dotyczący rozporządzenia Rady ujednolicającego rozporządzenie Rady (WE) nr 597/2009 z dnia z dnia 11 czerwca 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej, konsultacyjna grupa robocza jednogłośnie stwierdziła, że należy opublikować sprostowanie w odniesieniu do art. 9 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 597/2009. Z obecnego brzmienia tego akapitu należy wykreślić słowo „producent”. W następstwie tej niezbędnej korekty wspomniany akapit otrzymałby następujące brzmienie: „Do celów niniejszego ustępu uważa się, że jeden sprawuje kontrolę nad innym, gdy jest w stanie w sposób prawny lub operacyjny nakładać na niego ograniczenia bądź wydawać mu polecenia.”

  Zbadanie wniosku pozwoliło konsultacyjnej grupie roboczej na jednogłośne stwierdzenie, że wniosek rzeczywiście ogranicza się do zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany co do istoty.

  F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

  Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny                Dyrektor Generalny

  Wydziału Prawnego                Wydziału Prawnego                           

  PROCEDURA

  Tytuł

  Ochrona przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE (tekst jednolity)

  Odsyłacze

  COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

  Data przedstawienia w PE

  27.10.2014

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

         Data ogłoszenia na posiedzeniu

  JURI

  12.11.2014

   

   

   

  Sprawozdawcy

         Data powołania

  Heidi Hautala

  1.7.2015

   

   

   

  Data przyjęcia

  15.9.2015

   

   

   

  Data złożenia

  22.9.2015

  • [1]  Dz.U. C 230 z 14.7.2015, s. 129.
  • [2]  Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2.
  • [3]               Konsultacyjna grupa robocza pracowała w oparciu o wersję wniosku w języku angielskim będącą wersją oryginalną rozpatrywanego tekstu.