RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (versiune codificată)

21.9.2015 - (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportoare: Heidi Hautala
(Codificare – articolul 103 din Regulamentul de procedură)


Procedură : 2014/0305(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A8-0257/2015
Texte depuse :
A8-0257/2015
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (versiune codificată)

(COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–       având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0660),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 207 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0229/2014),

–       având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 10 decembrie 2014[1],

–       având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative[2],

–       având în vedere articolele 103 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–       având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0257/2015),

A.     întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.      adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL DE LUCRU CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 13 ianuarie 2015

AVIZ

                                      ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                              CONSILIULUI

                                                              COMISIEI

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (versiune codificată)

COM(2014)0660 din 27.10.2014 – 2014/0305(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, Grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 13 noiembrie 2014 în vederea examinării, printre altele, a propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cursul examinării[3] propunerii de regulament al Consiliului de codificare a Regulamentului (CE) nr. 597/2009 al Consiliului din 11 iunie 2009 privind protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, că trebuie să se publice un corrigendum cu privire la articolul 9 alineatul (2) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 597/2009. La paragraful respectiv, cuvântul „producător” ar trebui eliminat. Ca urmare a acestei corecturi necesare, al doilea paragraf menționat ar urma să fie formulat după cum urmează: „În sensul prezentului alineat, se consideră că unul îl controlează pe celălalt în cazul în care este, de drept sau de fapt, în măsură să exercite asupra acestuia o putere de constrângere sau de direcționare.”

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

F. DREXLER                        H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                            Jurisconsult                            Director General

PROCEDURĂ

Titlu

Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale Uniunii Europene (versiune codificată)

Referințe

COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

Data prezentării la PE

27.10.2014

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

JURI

12.11.2014

 

 

 

Raportori

       Data numirii

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Data adoptării

15.9.2015

 

 

 

Data depunerii

22.9.2015

  • [1]  JO C 230, 14.7.2015, p. 129.
  • [2]  JO C 102, 4.4.1996, p. 2.
  • [3]               Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.