POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo)

21.9.2015 - (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) - ***I

Odbor za pravne zadeve
Poročevalka: Heidi Hautala
(Kodifikacija – člen 103 Poslovnika)


Postopek : 2014/0305(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0257/2015
Predložena besedila :
A8-0257/2015
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirano besedilo)

(COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))

(Redni zakonodajni postopek – kodifikacija)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2014)0660),

–       ob upoštevanju člena 294(2) ter člena 207(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0229/2014),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 10. decembra 2014[1],

–       ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil[2],

–       ob upoštevanju členov 103 in 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A8-0257/2015),

A.     ker je po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije zadevni predlog le kodifikacija obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb;

1.      kot svoje stališče v prvi obravnavi sprejme predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s priporočili posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije;

2.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

PRILOGA: MNENJE POSVETOVALNE SKUPINE PRAVNIH SLUŽB EVROPSKEGA PARLAMENTA, SVETA IN KOMISIJE

 

 

 

 

POSVETOVALNA SKUPINA

PRAVNIH SLUŽB

V Bruslju, 13. januarja 2015

MNENJE

                                                        ZA  EVROPSKI PARLAMENT

                                                              SVET

                                                              KOMISIJO

Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije

COM(2014)0660 z dne 27.10.2014 – 2014/0305(COD)

V skladu z Medinstitucionalnim sporazumom z dne 20. decembra 1994 o pospešenem načinu dela za uradno kodifikacijo zakonodajnih besedil, še zlasti z odstavkom 4, se je posvetovalna skupina, ki jo sestavljajo pravne službe Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, srečala 13. novembra 2014, da bi preučila omenjeni predlog, ki ga je predložila Komisija.

Posvetovalna skupina[3] je po preučitvi predloga Uredbe Sveta za kodifikacijo Uredbe Sveta (ES) št. 597/2009 z dne 11. junija 2009 o zaščiti proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti, sporazumno odločila, da je treba objaviti popravek drugega odstavka člena 9(2) Uredbe (ES) št. 597/2009. V sedanjem besedilu tega odstavka je treba črtati izraz „proizvajalec“. Po tem popravku se bo besedilo zadevnega odstavka glasilo, kot sledi: „V tem odstavku se šteje, da en nadzira drugega, kadar je prejšnji pravno ali dejansko v položaju, da slednjega omejuje ali vodi.“

Posvetovalna skupina je po preučitvi predloga soglasno sklenila, da predlog vsebuje le kodifikacijo obstoječega besedila brez vsebinskih sprememb.

F. DREXLER                                   H. LEGAL                            L. ROMERO REQUENA

pravni svetovalec                               pravni svetovalec                    generalni direktor

POSTOPEK

Naslov

Zaščita proti subvencioniranemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske unije (kodificirana različica)

Referenčni dokumenti

COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

Datum predložitve EP

27.10.2014

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

JURI

12.11.2014

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Datum sprejetja

15.9.2015

 

 

 

Datum predložitve

22.9.2015

  • [1]  OJ C 230, 14.7.2015, str. 129.
  • [2]  UL C 102, 4.4.1996, str. 2.
  • [3]               Posvetovalna skupina je svoje delo opravila na podlagi angleške različice predloga, ki je izvirna jezikovna različica obravnavanega besedila.