Betänkande - A8-0257/2015Betänkande
A8-0257/2015

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering)

21.9.2015 - (COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)) - ***I

Utskottet för rättsliga frågor
Föredragande: Heidi Hautala
(Kodifiering – artikel 103 i arbetsordningen)


Förfarande : 2014/0305(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0257/2015
Ingivna texter :
A8-0257/2015
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering)

(COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2014)0660),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 207.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0229/2014),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 10 december 2014[1],

–       med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter[2],

–       med beaktande av artiklarna 103 och 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A8-0257/2015), och av följande skäl:

A.     Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 13 januari 2015

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen

COM(2014)0660 av den 27 oktober 2014 – 2014/0305(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 13 november 2014 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet[3] behandlade gruppen förslaget till rådets förordning, som syftar till att kodifiera rådets förordning (EG) nr 597/2009 av den 11 juni 2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen, och konstaterade enhälligt följande: En rättelse bör offentliggöras med avseende på artikel 9 andra stycket i förordning (EG) nr 597/2009. I den befintliga formuleringen i detta stycke bör ordet ”producent” strykas. Till följd av denna nödvändiga rätelse skulle ordalydelsen i det aktuella stycket vara följande: ”Vid tillämpning av denna punkt ska en part anses kontrollera den andra om den förra rättsligt eller faktiskt kan inskränka eller påverka inriktningen av den senares verksamhet”.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

F. Drexler                              H. Legal                                L. Romero-Requena

Juridisk rådgivare                    Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska unionen (kodifiering)

Referensnummer

COM(2014)0660 – C8-0229/2014 – 2014/0305(COD)

Framläggande för parlamentet

27.10.2014

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

12.11.2014

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Heidi Hautala

1.7.2015

 

 

 

Antagande

15.9.2015

 

 

 

Ingivande

22.9.2015

  • [1]  EUT C 230, 14.7.2015, s. 129.
  • [2]  EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.
  • [3]               Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, som var textens originalversion.