ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη

22.9.2015 - (2014/2241(INI))

Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού
Εισηγήτρια: Isabella De Monte


Διαδικασία : 2014/2241(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0258/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0258/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη

(2014/2241(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 με τίτλο «Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον τουρισμό στην Ευρώπη»[1],

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό» (COM(2014) 0086),

–       έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής σχετικά με την ασφάλεια των υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων (COM(2014) 0464),

–       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Βελτίωση της νομοθεσίας για καλύτερα αποτελέσματα - ένα θεματολόγιο της ΕΕ» (COM(2015) 0215),

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και την ένταξη ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020[2],

–       έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά με τη δυνατότητα πρόσβασης στην πολιτιστική υποδομή και τις πολιτιστικές δραστηριότητες για τα άτομα με αναπηρίες[3],

–       έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και ιδίως το άρθρο 195,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0258/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα που λήφθηκαν σε επίπεδο ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 195 της ΣΛΕΕ πρέπει να συμπληρώνουν τη δράση των κρατών μελών στον τομέα του τουρισμού, εξαιρουμένης οποιασδήποτε εναρμόνισης των νόμων·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός είναι κρίσιμος δυνητικός πόλος ανάπτυξης της ευρωπαϊκής οικονομίας, ο οποίος παράγει πάνω από το 10% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αν συνεκτιμηθούν τομείς που συνδέονται με τον τουρισμό· ότι ο τουρισμός αποτελεί επίσης φορέα σταθερής απασχόλησης εφόσον απασχολεί άμεσα 13 εκατομμύρια εργαζομένους και κατά συνέπεια καλύπτει τουλάχιστον το 12% των θέσεων εργασίας στην ΕΕ·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ο κορυφαίος τουριστικός προορισμός στον κόσμο, με μερίδιο αγοράς 52 %· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν ότι η πλειονότητα των ταξιδιών των κατοίκων της ΕΕ στο εξωτερικό πραγματοποιούνται εντός της ΕΕ, και ότι προβλέπεται σταδιακή αύξηση του αριθμού των τουριστών που φθάνουν από όλο τον κόσμο στην ΕΕ κατά 140 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2025·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τουρισμός αποτελεί σημαντική κοινωνικοοικονομική δραστηριότητα στην ΕΕ με εκτεταμένο αντίκτυπο στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση και την κοινωνική ανάπτυξη και ότι ως εκ τούτου θα μπορούσε να διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομικής κρίσης και της κρίσης απασχόλησης·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός είναι η μεγαλύτερη θαλάσσια δραστηριότητα στην Ευρώπη, και ότι αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ένα τρίτο της θαλάσσιας οικονομίας, επηρεάζοντας άμεσα πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας της ΕΕ και απασχολώντας 3,2 εκατομμύρια άτομα, ως επί το πλείστον ηλικίας από 16 έως 35 ετών· ότι θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο εν λόγω τομέας αποτελεί μοχλό για την ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως στις περιφέρειες του Ατλαντικού και της Μεσογείου·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προτεραιότητες της τουριστικής πολιτικής συνεισφέρουν σε τουλάχιστον τρεις προτεραιότητες της Επιτροπής Juncker, ήτοι βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης, συνδεδεμένη ψηφιακή ενιαία αγορά και βαθύτερη και δικαιότερη εσωτερική αγορά·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δράσεις που παρουσιάζει η ανακοίνωση της Επιτροπής του 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο» προωθούν τον φιλόδοξο στόχο της διατήρησης της δεσπόζουσας θέσης της Ευρώπης στον κόσμο ως τουριστικού προορισμού·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν υπάρχει ειδική γραμμή στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό για τον τουρισμό και ότι οι δράσεις στον τομέα αυτόν κατανέμονται μεταξύ διαφόρων ταμείων, πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών ενεργειών·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η βιομηχανία του τουρισμού στην Ευρώπη αντιμετωπίζει σειρά νέων προκλήσεων, μεταξύ των οποίων την ψηφιοποίηση των διαύλων διανομής, την ανάπτυξη του νέου τομέα της συνεργατικής οικονομίας, την αύξηση του ανταγωνισμού από αναδυόμενους, λιγότερο ακριβούς προορισμούς τρίτων αγορών, τη μεταβαλλόμενη συμπεριφορά των καταναλωτών, τη μετάβαση στην οικονομία των εμπειριών, τη ζήτηση για ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών, την ανάγκη προσέλκυσης και διατήρησης ειδικευμένου προσωπικού, τις δημογραφικές αλλαγές και την εποχικότητα·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα του τουρισμού μπορούν να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως δημογραφικές αλλαγές και εποχικότητα του τουρισμού αναπτύσσοντας προϊόντα και υπηρεσίες που καλύπτουν ειδικές ανάγκες του αυξανόμενου αριθμού ηλικιωμένων ικανών να ταξιδεύουν κατά την χαμηλή τουριστική περίοδο·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες λόγω της υψηλής κανονιστικής επιβάρυνσης·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η προώθηση της Ευρώπης μέσω της δικής της στρατηγικής προβολής ως τουριστικού προορισμού και του δικού της εμπορικού σήματος λειτουργεί ως σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της εικόνας της, του κύρους της και της ανταγωνιστικότητάς της ως ενός συνόλου βιώσιμων τουριστικών προορισμών υψηλής ποιότητας, δίνει στους ευρωπαϊκούς προορισμούς τη δυνατότητα να ξεχωρίσουν σε σχέση με άλλους διεθνείς προορισμούς και συμβάλλει στην προσέλκυση διεθνών τουριστών, ιδίως από αναδυόμενες τρίτες αγορές·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις κοντά στα σύνορα της ΕΕ, όπως για παράδειγμα στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με τις τρομοκρατικές απειλές, επιδρούν αρνητικά στον τομέα του τουρισμού και ως εκ τούτου καθιστούν απαραίτητη τη λήψη αντιμέτρων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βιώσιμος, προσβάσιμος και υπεύθυνος τουρισμός που εναρμονίζεται με τη φύση και το τοπίο και τους αστικούς προορισμούς, και που βασίζεται στην αποδοτικότητα των πόρων, την βιώσιμη κινητικότητα και την προστασία του κλίματος, συμβάλλει στην προστασία του τοπικού περιβάλλοντος, ιδίως στις ορεινές και παράκτιες περιφέρειες και στα νησιά, και στην αποκόμιση αποτελεσμάτων διαρκείας όσον αφορά την περιφερειακή ανάπτυξη, ανταποκρίνεται στα αιτήματα των ταξιδιωτών για διαρκώς υψηλότερη ποιότητα και βοηθά τις εταιρείες στον ανταγωνισμό·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τουρισμός διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην προαγωγή του πλούτου της πολιτιστικής ποικιλομορφίας στην Ευρώπη, ενισχύει την ευρωπαϊκή ταυτότητα και προωθεί τη διαπολιτισμική ανταλλαγή και την πολυπολιτισμική κατανόηση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες διαδραματίζουν θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη και την εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με τον τουρισμό σε περιφερειακό επίπεδο·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργατική οικονομία αποτελεί μια στροφή προς νέα επιχειρηματικά μοντέλα ως αποτέλεσμα της ταχέως μεταβαλλόμενης νέας τεχνολογίας, και ότι πολλοί από τους παράγοντες στον τομέα της συνεργατικής οικονομίας αποτελούν μέρος της οικονομίας ταξιδιωτικών υπηρεσιών·

ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, μολονότι οι πληροφορίες είναι αποσπασματικές και κατά συνέπεια καθίσταται δύσκολη η εξαγωγή στοιχειοθετημένων συμπερασμάτων, είναι πολύ πιθανό ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της συνεργατικής οικονομίας θα επιδράσει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη και την ευημερία·

ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσφορά υπηρεσιών υψηλού επιπέδου και η προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών πρέπει να αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για όλους εκείνους που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με τον τουρισμό, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απασχολούνται στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας και χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες διαδικτυακές τεχνολογίες·

Κ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των ταξιδιών και του τουρισμού είναι ένας από τους τομείς που επηρεάστηκαν περισσότερο από την ψηφιοποίηση, και ότι αυτό δημιουργεί διάφορες ευκαιρίες για τις ταξιδιωτικές επιχειρήσεις, όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο·

Το πλαίσιο δράσης της Επιτροπής

1.      καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έκθεση προς το Κοινοβούλιο σχετικά με την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στην ως άνω αναφερόμενη ανακοίνωση του 2010 και τη χρήση κονδυλίων του προϋπολογισμού στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων και των σχετικών προγραμμάτων της ΕΕ, ιδίως του προγράμματος πλαισίου ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας (CIP) και του προγράμματος για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (COSME), και των αντίστοιχων πιλοτικών σχεδίων και προπαρασκευαστικών δράσεων, υπό μορφή έκθεσης πραγματικών γεγονότων η οποία περιλαμβάνει εκτίμηση της απόδοσης των δράσεων για την προαγωγή του τουρισμού, καθώς για την εδραίωση της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού κλάδου της ΕΕ·

2.      αναμένει από την Επιτροπή να εξασφαλίσει ότι θα παραμείνει ως δυνατότητα στο μέλλον η διάθεση πόρων μέσα από τα διάφορα κονδύλια στήριξης για τη δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για τις επιχειρήσεις στον ευρωπαϊκό τουριστικό κλάδο·

3.      προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει την δυνατότητα δημιουργίας ενός τμήματος εντός του προσεχούς πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου αποκλειστικά για τον τουρισμό, με την αιτιολογία ότι ο τουρισμός πρέπει να αναγνωριστεί καλύτερα ως μεμονωμένη οικονομική δραστηριότητα από άποψη προϋπολογισμού και δράσεων, αντί να χρηματοδοτείται από τους προϋπολογισμούς άλλων τομέων πολιτικής·

4.      υπενθυμίζει ότι τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) σε ορισμένα κράτη μέλη εξακολουθούν να συνιστούν τη μεγαλύτερη πηγή εξωτερικής χρηματοδότησης των δράσεων για την ενίσχυση του τομέα του τουρισμού· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή να διασφαλίσει μεγαλύτερη διαφάνεια κατά την αξιοποίηση των διαρθρωτικών κονδυλιών από τις τοπικές αρχές·

5.      καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη, τις περιφέρειες και τις αρμόδιες αρχές στον τομέα του τουρισμού, καθώς και τις επιχειρήσεις, και ιδίως τις ΜΜΕ, να αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις νέες χρηματοδοτικές δυνατότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ιδίως μέσω των εθνικών και περιφερειακών επενδυτικών τραπεζών, ώστε να δώσουν ποιοτική ώθηση στη δράση της ΕΕ προς όφελος του τουρισμού·

6.      καλεί την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη πιλοτικών σεναρίων σχετικά με τον τουρισμό στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020»·

7.      καλεί την Επιτροπή να μεταφράσει τον οδηγό χρηματοδοτικήςστήριξης στις 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ προκειμένου να διευκολύνει την πρόσβαση στην ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες χρηματοδότησης, ιδίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην χρηματοδότηση είναι ένας από τους φραγμούς που αντιμετωπίζει ο τομέας·

8.      καλεί την Επιτροπή να ορίσει ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες προκειμένου να εκτιμήσει τον αντίκτυπο που έχουν άλλες πολιτικές της ΕΕ στον τουρισμό, καθώς και να αναλύσει τις πραγματικές και δυνητικές απειλές για τον τουρισμό ως αποτέλεσμα των συγκρούσεων στις γειτονικές χώρες και περιφέρειες της ΕΕ και να υποβάλει σχετική έκθεση στο Κοινοβούλιο, με προτάσεις μέτρων για την ενίσχυση του θετικού αντικτύπου και τη μείωση του αρνητικού αντικτύπου για τον τουρισμό·

9.      αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει μια επισκόπηση επικαιροποιημένων δεδομένων βάσει του νέου κανονισμού σχετικά με τις στατιστικές στον τομέα του τουρισμού·

10.    επισημαίνει ότι απαιτούνται περαιτέρω προσπάθειες για την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τον τουρισμό, η οποία να διασφαλίζει ότι τα συμφέροντα και οι ανάγκες του τομέα αυτού λαμβάνονται υπόψη κατά τη διατύπωση και την εφαρμογή άλλων πολιτικών της ΕΕ (π.χ. στους τομείς των μεταφορών και της αγροτικής πολιτικής)·

11.    καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια νέα στρατηγική για τον τουρισμό στην ΕΕ, για να αντικαταστήσει ή να επικαιροποιήσει την ανακοίνωση του 2010·

12.    αναμένει από την Επιτροπή να παρουσιάσει λεπτομερή εκτελεστικά μέτρα για τη νέα δέσμη κοινών δράσεων στο πλαίσιο του επόμενου Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τον Τουρισμό·

13.    συνιστά θερμά στην Επιτροπή να μεταφέρει επαρκείς ανθρώπινους πόρους στην πολιτική της στον τομέα του τουρισμού, δεδομένης της σημασίας του τουρισμού ως βασικού παράγοντα για οικονομική ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη· επικρίνει το γεγονός ότι το θέμα του τουρισμού δεν προβάλλεται αρκετά στον νέο ιστότοπο της ΓΔ GROW· συνιστά επίσης να γίνει ο ιστότοπος αυτός πολύγλωσσος·

14.    τονίζει τη σημασία του συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών και των τμημάτων της Επιτροπής·

15.    παροτρύνει την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο μείωσης της δυσανάλογης κανονιστικής επιβάρυνσης η οποία έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού· ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να περιορίσουν, και όχι να αυξήσουν, την υφιστάμενη κανονιστική επιβάρυνση·

16.    υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας και ότι, συνεπώς, είναι απαραίτητη η σημαντική βελτίωση του συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών, των περιφερειακών και τοπικών αρχών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η δημιουργία συνέργειας μεταξύ των δημόσιων και των ιδιωτικών φορέων του τομέα του τουρισμού· καλεί την Επιτροπή να αναλάβει τη δέσμευση να αναζητήσει μηχανισμό για τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη συνεργασία στον τομέα·

17.    θεωρεί ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει, στο πλαίσιο της πολιτικής συνεργασίας και καλής γειτονίας, δράσεις συνεργασίας για την ανάπτυξη του τουρισμού σε τρίτες χώρες ώστε να καταστεί δυνατή η ισόρροπη ανάπτυξη των οικονομιών τους, γεγονός που θα συμβάλει στην άμβλυνση των εντάσεων στον τομέα των γειτονικών σχέσεων και στη βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής και της τουριστικής κίνησης προς αυτήν·

18.    φρονεί ότι η ανακήρυξη ενός Ευρωπαϊκού Έτους Τουρισμού θα συμβάλει στην προώθηση της ποικιλομορφίας του ευρωπαϊκού τουρισμού και θα ενισχύσει το κύρος των διαφόρων ενδιαφερόμενων μερών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού· ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει την πρωτοβουλία αυτή·

19.    ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει μια ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων όσον αφορά την ίδρυση ενός Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τον Τουρισμό·

Δημιουργία εμπορικού σήματος/από κοινού προώθηση της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού

20.    προτρέπει την Επιτροπή, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (ΕΕΤ), η οποία απαρτίζεται από τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού, να συνεχίσει και να εμβαθύνει στην προαγωγή της Ευρώπης ως παγκόσμιου κορυφαίου τουριστικού προορισμού στο πλαίσιο μίας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης· ζητεί συγκεκριμένα την εφαρμογή της μακροπρόθεσμης στρατηγικής που δρομολόγησε η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού τον Φεβρουάριο του 2014, «Προορισμός: Ευρώπη 2020»​η οποία περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων στον τομέα της εμπορίας, της δημιουργίας εμπορικού σήματος και της προώθησης της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού·

21.    ζητεί, συγκεκριμένα, τη δημιουργία ενός εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη», προκειμένου να συμπληρωθούν και να ενισχυθούν οι δραστηριότητες προβολής των τουριστικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε εθνικό, περιφερειακό, διασυνοριακό και τοπικό επίπεδο, και της ευρωπαϊκής τουριστικής βιομηχανίας, με σκοπό την ανάδειξη και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών, ιδίως σε μακρινές αγορές· τονίζει ότι το εμπορικό σήμα «Προορισμός (οί): Ευρώπη» χρειάζεται μια προσέγγιση χωρίς αποκλεισμούς που θα δημιουργεί πλεονεκτήματα τόσο για καθιερωμένους όσο για λιγότερο γνωστούς ευρωπαϊκούς προορισμούς διαφυλάσσοντας συγχρόνως την εγγενή ποικιλομορφία των διαφόρων ευρωπαϊκών περιφερειών στο βαθμό που κερδίζουν τα προς το ζην από το δικό τους τοπικό εμπορικό σήμα, και ότι πρέπει να σέβεται πλήρως τις αρμοδιότητες των κρατών μελών σύμφωνα με το άρθρο 195 της ΣΛΕΕ·

22.    αναγνωρίζει ότι πρέπει να προσδιορισθούν με σαφήνεια κοινοί στόχοι και να αναλυθούν οι δυνατότητες και η προστιθέμενη αξία του εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη» σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των κρατών μελών· είναι της άποψης ότι προκειμένου να επιτευχθούν αυτά τα αποτελέσματα είναι απαραίτητο να διεξαχθούν περαιτέρω ενδελεχείς διαβουλεύσεις με την τουριστική βιομηχανία, τους τουριστικούς οργανισμούς και τις περιφερειακές και τοπικές αρχές· συνιστά τη σύνταξη οδηγιών χρήσεως εμπορικού σήματος, στις οποίες θα προσδιορίζονται κοινώς αποδεκτές μέθοδοι προβολής·

23.    συνιστά να δοθεί προσοχή στον τρόπο με τον οποίο ο ιδιωτικός τομέας μπορεί να συμμετάσχει στην στρατηγική εμπορίας του εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη», και πώς μπορεί να συνεισφέρει οικονομικά στην ανάπτυξη και τους στόχους της στρατηγικής· τονίζει τη σημασία των συμπράξεων δημόσιου-ιδιωτικού τομέα και ως εκ τούτου προτείνει τη δημιουργία ενός προγράμματος ειδικής σύμπραξης για τον τουρισμό (S.P.O.T.)· καλεί τα κράτη μέλη να συμπεριλάβουν τις αντίστοιχες περιφερειακές και τοπικές αρχές τους σε αυτή τη διαδικασία, και να συνεργασθούν εποικοδομητικά με την βιομηχανία για την επίτευξη αυτών των στόχων·

24.    ζητεί να ενισχυθεί το εμπορικό σήμα «Προορισμός (οί): Ευρώπη» ως χαρακτηρισμός για την πιο φιλική περιοχή του κόσμου στο πλαίσιο των διακοπών για την οικογένεια, τα παιδιά και τις διάφορες γενιές·

25.    θεωρεί σημαντικό η ασφάλεια των τουριστών να αποτελεί βασικό στοιχείο του εμπορικού σήματος «Προορισμός (οί): Ευρώπη»· καλεί ως εκ τούτου τις αρχές των κρατών μελών να εφαρμόσουν, σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή, στρατηγικές (περιλαμβανομένων των εκστρατειών ενημέρωσης των τουριστών) που θα έχουν ως στόχο οι τουρίστες να απολαμβάνουν τους τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης με τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια·

26.    τονίζει την ανάγκη να αυξηθεί η πολιτική συνειδητοποίηση ως προς το γεγονός ότι η προώθηση της Ευρώπης σε τρίτες χώρες χρησιμεύει ως εμπορικό εργαλείο με στόχο την αύξηση του αριθμού των εισερχόμενων τουριστών, και κατά συνέπεια συμβάλλει στην αποκόμιση οικονομικού οφέλους όχι μόνο σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς και σε χώρες που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες αλλά επίσης και στην Ευρώπη συνολικά· θεωρεί ότι μια αυστηρή πολιτική θεωρήσεων συνιστά τροχοπέδη για την προσέλευση τουριστών από τρίτες χώρες· εκφράζει την ικανοποίησή του για τα μέτρα που παρουσίασε η Επιτροπή το 2014 για τη χορήγηση νέων τουριστικών θεωρήσεων και τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας τον τουριστών στον χώρο Σένγκεν· παροτρύνει, προς τούτο, το Συμβούλιο να επιτύχει σύντομα συμφωνία με το Κοινοβούλιο ώστε η ΕΕ να μπορεί να επωφεληθεί από την αύξηση προσέλευσης τουριστών από συγκεκριμένες τρίτες χώρες που δείχνουν μεγάλο δυνητικό ενδιαφέρον να επισκεφθούν την ΕΕ·

27.    υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να προάγει το δυναμικό τρίτων χωρών με μεγάλο πληθυσμό και μια αναδυόμενη οικονομία, ιδιαίτερα των χωρών BRIC, στις οποίες παρατηρείται αύξηση των εξερχόμενων τουριστών· τονίζει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση του τουρισμού και για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την χορήγηση τουριστικής θεώρησης και τις συνοριακές διελεύσεις· τονίζει ότι η προώθηση ενός μεγαλύτερου αριθμού από πλατφόρμες τουριστικής θεώρησης, σε συνδυασμό με μια συνετή προσέγγιση για την απλούστευση του κώδικα θεωρήσεων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του αριθμού των τουριστών από χώρες εκτός Ευρώπης και ενίσχυσης της προβολής των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών· επισημαίνει τις δυνατότητες για θεώρηση περιήγησης για ομάδες επισκεπτών ή για τουρίστες οι οποίοι έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα και τονίζει τη σημασία της εφαρμογής περισσότερων συμφωνιών για την κατάργηση των θεωρήσεων προκειμένου να γίνει η βέλτιστη δυνατή χρήση των διεθνών τουριστικών αφίξεων· θεωρεί ότι είναι σκόπιμο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των κρατών μελών και το καθήκον τους να ελέγχουν την είσοδο στα σύνορά τους, να αναπτύξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για πιο συντονισμένες και περισσότερο απλοποιημένες διαδικασίες θεωρήσεων·

Πανευρωπαϊκά και διακρατικά τουριστικά προϊόντα

28.    πιστεύει ότι οι δημόσιοι και ιδιωτικοί ενδιαφερόμενοι παράγοντες πρέπει να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την ανάπτυξη νέων διακρατικών ευρωπαϊκών προϊόντων τουρισμού, λαμβάνοντας παράλληλα πλήρως υπόψη τον ρόλο των μακρο-περιφερειακών στρατηγικών στην ανάπτυξή τους· επισημαίνει ότι οι μακροπεριφέρειες, όπως η μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου, χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα φυσικά, πολιτιστικά και ιστορικά θεμέλια για την ανάπτυξη τέτοιου είδους προϊόντων· καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα της μακροπεριφερειακής στρατηγικής της ΕΕ για τη Βαλτική, τον Δούναβη, την Αδριατική-Ιόνιο και τις Άλπεις να καταρτίσουν, έκαστο στην περιοχή του, μια κοινή στρατηγική για την ανάπτυξη του τουρισμού·

29.    ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία για τη δημιουργία διεθνικών θεματικών διαδρομών (στο επίπεδο μεγαλύτερου αριθμού ευρωπαϊκών χωρών) με στόχο την ενίσχυση των εμπειρικών στοιχείων που παρέχουν κίνητρα για την πραγματοποίηση επίσκεψης σε ορισμένους προορισμούς (που καθορίζονται σε επίπεδο κράτους), την αύξηση της κινητικότητας των ταξιδιωτών, την επίτευξη μεγαλύτερων μέσων δαπανών και τη διεύρυνση της πλατφόρμας προώθησης (ιδίως όσον αφορά τους επισκέπτες από εισερχόμενες «μακρινές» αγορές)·

30.    επισημαίνει την αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού, με την εμφάνιση νέων προορισμών εκτός Ευρώπης· θεωρεί ως εκ τούτου απαραίτητη την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών προορισμών μέσω τουριστικών συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διεθνικό επίπεδο, καθώς και εντός των θαλάσσιων λεκανών·

31.    αναγνωρίζει τη σημασία των διακρατικών τουριστικών προϊόντων για την προώθηση της εδαφικής συνοχής· είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι οι πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στο πλαίσιο θεσμοθετημένων πλαισίων συνεργασίας πρέπει να υποστηρίζονται μέσω κατάλληλων κινήτρων·

32.    καλεί τα κράτη μέλη να προωθήσουν νέους τουριστικούς προορισμούς αναβαθμίζοντας εκτάσεις που έχουν περιπέσει σε αχρησία, δρόμους, σιδηροδρόμους, εγκαταλελειμμένα μονοπάτια, παλαιές διαδρομές·

33.    ζητεί από την Επιτροπή και τα μέλη της ΕΕΤ να στηρίξουν την υφιστάμενη εντολή της τελευταίας να συνδράμει στην ανάπτυξη και την προβολή στοχευμένων διακρατικών και πανευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, μεταξύ άλλων μέσω μίας προηγμένης, βελτιωμένης και πλήρως προσβάσιμης διαδικτυακής πύλης Visiteurope.com· καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε η διαδικτυακή πύλη Visiteurope.com να είναι προσβάσιμη και από όλες τις συνήθεις κινητές και φορητές τερματικές συσκευές μέσω ειδικά προγραμματισμένης εφαρμογής (App)·

34.    καλεί περαιτέρω την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία της με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού του ΟΗΕ και τους άλλους διεθνείς εταίρους προκειμένου να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των διεθνικών και πανευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων·

35.    τονίζει ότι, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι σύγχρονοι καταναλωτές τείνουν να αναζητούν τουριστικές εμπειρίες και όχι απλώς προορισμούς, μια επιτυχημένη στρατηγική εμπορικής προώθησης για την προαγωγή των ευρωπαϊκών τουριστικών προϊόντων πρέπει να αντιστοιχεί στις ανάγκες των διαφόρων ταξιδιωτικών τμημάτων και αγορών σε τρίτες χώρες·

36.    επισημαίνει την ανάγκη οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδιών να προωθήσουν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, ήτοι το 112, στους σχετικούς ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά εισιτήρια, καθώς και στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς μας·

37.    επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία κοινωνικού τουρισμού Καλυψώ, η οποία επιτρέπει σε ηλικιωμένους, νέους, άτομα με χαμηλότερα εισοδήματα και άτομα με αναπηρίες να κάνουν διακοπές εκτός υψηλής τουριστικής περιόδου· τονίζει ότι αυτή η πρωτοβουλία έχει τη δυνατότητα να υπερβεί το πρόβλημα της εποχικότητας, ιδίως σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς·

38.    πιστεύει ωστόσο ότι για να καταπολεμηθεί η εποχικότητα στην Ευρώπη χρειάζεται μεγαλύτερη επικέντρωση στην ανάπτυξη στοχευμένων τουριστικών προϊόντων που προσφέρουν στους ταξιδιώτες μια ειδική τουριστική εμπειρία και ανταποκρίνεται στις ειδικές ανάγκες τους· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να ενθαρρύνει και να στηρίξει τα κράτη μέλη και την τουριστική βιομηχανία στην δημιουργία πιο διαφοροποιημένων και στοχευμένων προϊόντων γύρω από ειδικά θέματα όπως η αγροτική, πολιτιστική και βιομηχανική κληρονομιά, η ιστορία, η θρησκεία, η υγεία, η εμπειρία των ιαματικών λουτρών και των κέντρων ευεξίας, ο αθλητισμός, το κρασί και το φαγητό, η μουσική και η τέχνη ως μορφές εναλλακτικού τουρισμού που συμβάλλει στην αποκόμιση προστιθέμενης αξίας στην οικεία περιοχή διαφοροποιώντας την οικονομία της και καθιστώντας την απασχόληση λιγότερο εποχιακή· ενθαρρύνει προς τούτο τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν κατάλληλα τα ταμεία της ΕΕ, και καλεί την Επιτροπή να επεκτείνει αντίστοιχα τους στόχους για δράση στο πλαίσιο του προγράμματος COSME· θεωρεί ότι ο αθλητισμός, τα φεστιβάλ μουσικής και τεχνών έχουν μεγάλες δυνατότητες για την κινητοποίηση τουριστών από την Ευρώπη και το εξωτερικό·

39.    τονίζει ότι η πολυμορφία και η πολυπολιτισμικότητα της Ευρώπης προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού και επιτρέπουν τη συντονισμένη προώθηση του εναλλακτικού και βιώσιμου τουρισμού και των πολιτιστικών ανταλλαγών· ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών με στόχο τη διασύνδεση των τουριστικών χώρων προκειμένου να δημιουργηθούν θεματικά τουριστικά προϊόντα και διαδρομές σε ευρωπαϊκή, εθνική, περιφερειακή και τοπική κλίμακα, αξιοποιώντας τη συμπληρωματικότητα και τις ιδιαιτερότητες των διαφόρων ευρωπαϊκών τουριστικών χώρων με στόχο την παροχή της καλύτερης δυνατής εμπειρίας στους τουρίστες·

40.    τονίζει την ανάγκη προώθησης και ανάδειξης της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης, κάνοντας χρήση του καταλόγου Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως ενιαίας πρότασης πώλησης αλλά συμπεριλαμβάνοντας επίσης περιοχές που είναι λιγότερο ευρύτερα γνωστές ή με δύσκολη πρόσβαση, δεδομένου ιδίως ότι ο πολιτιστικός τουρισμός αντιπροσωπεύει σχεδόν το 40% του ευρωπαϊκού τουρισμού, και ως εκ τούτου συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική καινοτομία και την τοπική, περιφερειακή, αστική και αγροτική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα περιορίζει τον αντίκτυπο της εποχικότητας· επίσης, υπογραμμίζει εν προκειμένω τον καίριο ρόλο που διαδραματίζουν οι χορηγίες στη διατήρηση της ευρωπαϊκής κληρονομιάς και στην συνδρομή προς τα κράτη μέλη για την ανάληψη της οικονομικής επιβάρυνσης·

41.    τονίζει ότι η προώθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, σε διάφορα επίπεδα, θα μπορούσε να συνεισφέρει στην ελκυστικότητα των τουριστικών προορισμών και, ως εκ τούτου, προτείνει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός ημερολογίου εκδηλώσεων ευρωπαϊκής εμβέλειας, που θα αναρτηθεί στην πύλη Visiteurope.com, προκειμένου να βελτιωθούν οι υπηρεσίες τουριστικών πληροφοριών·

42.    καλεί τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικτυακή προβολή πρωτοβουλιών και βραβείων που εξαίρουν την ευρωπαϊκή κληρονομιά και να ενθαρρύνουν σχετικές προωθητικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες (όπως το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές)·

43.    επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας και διαφύλαξης της πολιτιστικής κληρονομιάς έναντι των πιθανών επιβλαβών επιπτώσεων των διαρθρωτικών αλλαγών που προκαλούνται από τις τουριστικές δραστηριότητες, και έναντι των κινδύνων που θέτει ο μαζικός τουρισμός, ιδίως κατά τη διάρκεια της περιόδου αιχμής· δίνει προτεραιότητα στην ποιότητα των υπηρεσιών και όχι στο κόστος τους· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι χορηγίες, οι οποίες συνδράμουν στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και αντισταθμίζουν τη μείωση των δημόσιων κονδυλίων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό·

44.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των απειλούμενων μνημείων και χώρων στην Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και, ως εκ τούτου, την προαγωγή του πολιτιστικού τουρισμού·

45.    υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τουρισμός ως μέσο προσωπικής ανάπτυξης και γνώσης, ιδίως μεταξύ των νέων, ως μέσο προαγωγής του πλούτου της ευρωπαϊκής εθνικής και τοπικής πολιτισμικής ποικιλομορφίας και κληρονομιάς, ως συμβολή στη διαπολιτισμική μάθηση αλλά και ως ευκαιρία για δικτύωση, ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και έκφραση των ευρωπαϊκών αξιών·

46.    υπογραμμίζει τις δυνατότητες του πολιτιστικού τουρισμού για τη μείωση της φτώχειας· ζητεί, εν προκειμένω, την προώθηση των δημιουργικών βιομηχανιών των κρατών μελών και του αγροτικού τουρισμού, με σκοπό την προώθηση του εξαιρετικού πολιτισμικού πλούτου της Ευρώπης και την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας·

47.    τονίζει ότι η διαδικασία κοινής απόκτησης ταξιδιωτικών καρτών και εισιτηρίων θα πρέπει να απλουστευτεί για τη στήριξη των πολιτιστικών εκστρατειών·

48.    τονίζει ότι το ευρύ φάσμα των γλωσσών της Ευρώπης –επίσημες, συνεπίσημες, μειονοτικές και λιγότερο γνωστές– αποτελεί το θεμέλιο της πολιτιστικής της κληρονομιάς και καίριο στοιχείο για τον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό·

49.    επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα και χώροι, όπως οι χώροι ιστορικής συνείδησης, για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων μέσω ευαισθητοποιημένης ερμηνείας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων· ενθαρρύνει τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού για να προαχθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος με στόχο την αμοιβαία προσέγγιση όλων των λαών της Ευρώπης·

50.    υπογραμμίζει τις δυνατότητες του αθλητικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της τουριστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και ζητεί τη θέσπιση ειδικών πολιτικών για την προώθηση και την υποστήριξη της ανάπτυξής του· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των αθλητικών δραστηριοτήτων προκειμένου να γίνονται οι περιφέρειες της Ευρώπης ελκυστικές στους τουρίστες· τονίζει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μετακίνηση αθλητών και θεατών πριν και κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες μπορούν να προσελκύσουν τουρίστες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως οι δυνατότητες του αθλητικού τουρισμού·

Ποιότητα

51.    είναι πεπεισμένο ότι πρέπει να γίνει μετάβαση του ευρωπαϊκού τουρισμού από ένα μοντέλο ποσοτικής μεγέθυνσης σε ένα ποιοτικό μοντέλο που οδηγεί στη σταθερή και βιώσιμη ανάπτυξη και ότι υπάρχει εκ των πραγμάτων ανάγκη να οικοδομηθεί μια τουριστική βιομηχανία που θα επιτρέπει τη δημιουργία ποιοτικότερων θέσεων απασχόλησης με τις κατάλληλες αμοιβές· θεωρεί ότι η οικονομική διαφοροποίηση όσον αφορά τον τουρισμό παρέχει δυνατότητες σε αγροτικές περιοχές και παράκτιες ζώνες για νέα και βιώσιμη απασχόληση·

52.    αναγνωρίζει τη διαφορά που υπάρχει στα πρότυπα ποιότητας υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού και θεωρεί ότι τα ποιοτικά πρότυπα είναι σημαντικά ως μέσο για την εξασφάλιση ίσων όρων για τις επιχειρήσεις και την αύξηση της διαφάνειας για τον καταναλωτή, συνδράμοντας έτσι στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης όλων των μερών· καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να αναπτύξουν περαιτέρω τον προβληματισμό σχετικά με το πώς μπορεί η ΕΕ να προωθήσει συμφωνηθέντα ποιοτικά πρότυπα για τις τουριστικές υπηρεσίες·

53.    καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει τη θέσπιση εμπορικού σήματος ποιότητας για τον ευρωπαϊκό τουρισμό προκειμένου να ανταμείψει τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλουν οι επαγγελματίες του κλάδου για την υποστήριξη της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών με βάση τον μέγιστο σεβασμό της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών επαγγελμάτων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους και την προαγωγή των πολιτιστικών παραδόσεων των τοπικών κοινοτήτων·

54.    καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών προκειμένου να βελτιώσει την ποιότητα των προϊόντων μέσω της προστασίας του εμπορικού σήματος «made in»·

55.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τις τουριστικές ενώσεις, και να ορίσουν από κοινού ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα κατάταξης των τουριστικών υποδομών (ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.λπ.)· θεωρεί ότι η πρωτοβουλία της ένωσης Hotelstars Union για τη σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων κατάταξης των καταλυμάτων στην Ευρώπη πρέπει να προαχθεί περαιτέρω για να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης σύγκρισης της προσφοράς καταλυμάτων στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, να συνεισφέρει στη θέσπιση κοινών κριτηρίων για την ποιότητα των υπηρεσιών·

56.    πιστεύει ότι η διατήρηση των προτύπων ασφάλειας στις τουριστικές υπηρεσίες είναι ουσιαστικό στοιχείο της υψηλής ποιότητάς τους· επικροτεί, ως εκ τούτου, την Πράσινη Βίβλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο « Ασφάλεια των υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων»· λαμβάνει υπό σημείωση τα σχόλια πολλών ομάδων καταναλωτών, οργανισμών πυρασφάλειας και οργανισμών του τουριστικού τομέα που υποστηρίζουν τη δράση σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια στον τουρισμό· καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή να διατυπώσει προτάσεις για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων ασφάλειας στον τομέα του τουρισμού στην ΕΕ, ιδίως στους τομείς της πυρασφάλειας και της ασφάλειας μονοξειδίου του άνθρακα σε καταλύματα διακοπών· τονίζει την ανάγκη συστηματικής συλλογής δεδομένων σχετικά με την ασφάλεια των καταλυμάτων·

57.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι διασφαλίζονται τουριστικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, αν συνδυαστούν με ορθή εκπαίδευση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ότι η παράβλεψη ή η άμβλυνση των απαιτούμενων δεξιοτήτων και των κοινωνικών κατακτήσεων στον τομέα είναι αντιπαραγωγικές·

58.    θεωρεί ότι η επένδυση στην κατάρτιση και την εκπαίδευση αποτελεί βασικό στοιχείο για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών σε έναν τομέα που απασχολεί κυρίως νέα άτομα κατά κανόνα ηλικίας από 16 έως 35 ετών· ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να συνεργαστεί με ιδιωτικές οντότητες και άλλους δημόσιους φορείς για τη δημιουργία προγραμμάτων κατάρτισης και πρακτικής άσκησης κατά τη χαμηλή περίοδο, ώστε ο εν λόγω τομέας να καταστεί πιο ελκυστικός και λιγότερο εποχικός· θεωρεί ότι μια τέτοια κατάρτιση πρέπει να δίνει έμφαση στην ανάπτυξη προσόντων ανωτέρου επιπέδου και κοινωνικών δεξιοτήτων, οδηγώντας σε καλύτερες προοπτικές απασχόλησης σε ολόκληρο τον κλάδο· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να στηρίξει τις προσπάθειες του τομέα του τουρισμού για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων εργοδοτών και εργαζομένων με στόχο την προετοιμασία για τις μελλοντικές τάσεις και ανάγκες δεξιοτήτων· είναι της άποψης ότι τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την απασχόληση στον τομέα του τουρισμού πρέπει να βελτιωθούν·

59.    καλεί, εν προκειμένω, την Επιτροπή να υποστηρίξει τον τουριστικό κλάδο μέσω της αντιμετώπισης των ελλείψεων δεξιοτήτων και της προώθησης της καταλληλότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τις ανάγκες της αγοράς· προτείνει στην Επιτροπή να εκδώσει και να διανείμει οδηγό με τις βέλτιστες πρακτικές και τις υπάρχουσες δυνατότητες κατάρτισης στην ΕΕ παρέχοντας τη δυνατότητα για μεγαλύτερο βαθμό επαγγελματισμού και ενίσχυση της εθελοντικής κινητικότητας των επαγγελματιών στην ΕΕ·

60.    υπογραμμίζει την σημασία βελτίωσης της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην τουριστική βιομηχανία από τα κράτη μέλη, ώστε να καθίσταται δυνατή η εύρεση των καλύτερων δυνατών επαγγελματικών προοπτικών και η ενθάρρυνση, κατά συνέπεια, της κινητικότητας των εργαζομένων·

61.    χαιρετίζει τα μέσα κινητικότητας και τα σχέδια συνεργασίας, όπως οι «συμμαχίες γνώσης» και οι «τοµεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+» και του «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», ως αποτελεσματικά μέσα όσον αφορά το τουριστικό προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση των γλωσσικών τους δεξιοτήτων και την απόκτηση πρακτικών γνώσεων στον πολιτιστικό τουρισμό· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για την έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων να σταδιοδρομήσουν σε ορισμένους τουριστικούς τομείς· επισημαίνει τα πλεονεκτήματα του «διττού» εκπαιδευτικού συστήματος στον τουριστικό κλάδο και τη σημασία του να συνδυάζεται η πρακτική εμπειρία με τη μάθηση σε επιχείρηση αυξάνοντας έτσι τις δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από άλλα ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά ταμεία για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης·

62.    καλεί τα κράτη μέλη να επενδύσουν στην ποιοτική κατάρτιση των ξεναγών και να ενθαρρύνουν μια πολύγλωσση προσέγγιση για την ανάδειξη των τοποθεσιών που εμφανίζουν ενδιαφέρον για τους τουρίστες από άλλες χώρες· ζητεί επίσης από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη να καθορίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα ποιότητας για τους ξεναγούς, εξασφαλίζοντας τον σεβασμό ελάχιστων προαπαιτούμενων κατάρτισης·

63.    καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με τον αντίκτυπο για την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης ως προορισμού των φόρων και των εισφορών που εφαρμόζονται στα τουριστικά προϊόντα και τις υπηρεσίες σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· ζητεί από τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη σημασία της μείωσης των συντελεστών ΦΠΑ στις ταξιδιωτικές και τουριστικές υπηρεσίες προκειμένου να συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών οικονομιών και τη διατήρηση της ανάπτυξης και των θέσεων απασχόλησης, καθώς και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης στην παγκόσμια αγορά·

Απελευθέρωση του δυναμικού του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού

64.    αναγνωρίζει τη σημασία για τις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τόνωση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό (σύμφωνα με τη στρατηγική για τη γαλάζια ανάπτυξη και τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»), η οποία παρουσιάζει μια σειρά κοινών λύσεων για μεγάλο αριθμό προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω περιοχές·

65.    ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης που θα συνοδεύει τις 14 δράσεις που περιγράφονται στην ως άνω αναφερόμενη στρατηγική για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα, καθώς και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόοδο που σημειώθηκε για τις εν λόγω δράσεις·

66.    ζητεί από την Επιτροπή να διοργανώσει ένα ετήσιο σεμινάριο με τη συμμετοχή των παράκτιων και θαλάσσιων κρατών μελών και των αντίστοιχων περιφερειών, με στόχο την προώθηση ενός πανευρωπαϊκού διαλόγου και την διευκόλυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της εφαρμογής μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής·

67.    υπενθυμίζει τη σημασία της συνδεσιμότητας και της προσβασιμότητας, και επισημαίνει ότι διαφέρουν μεταξύ υψηλής και χαμηλής περιόδου στις εξόχως απόκεντρες περιοχές και στα νησιά, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις θαλάσσιες και τις εναέριες μεταφορές· επισημαίνει επίσης τη σημασία της κατάρτισης περιφερειακών σχεδίων που προωθούν την κινητικότητα εντός των προορισμών· ζητεί από την Επιτροπή η δράση 12 της ως άνω αναφερόμενης στρατηγικής για τον παράκτιο και θαλάσσιο τουρισμό να λάβει επίσης υπόψη την αποτελεσματικότητα των κρατικών ενισχύσεων στις παράκτιες και θαλάσσιες περιοχές·

68.    ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους παράγοντες στον ναυτικό και θαλάσσιο τουριστικό τομέα, να αξιολογήσει την ανάγκη κατάρτισης έξυπνων και καινοτόμων στρατηγικών ως λύση για την αντιμετώπιση της εποχικότητας, οι οποίες θα είναι προσαρμοσμένες τόσο στην υψηλή όσο και στη χαμηλή περίοδο και θα λαμβάνουν υπόψη διάφορες ομάδες στόχου· ζητεί από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να καταβάλουν προσπάθειες για τη δημιουργία εμπειριών, προϊόντων και συμπληρωματικών υπηρεσιών που θα εντάσσονται στα τοπικά προϊόντα, ιδίως σε σχέση με τη θαλάσσια κληρονομιά και τον θαλάσσιο πολιτισμό, τα θαλάσσια σπορ, την ιστιοπλοΐα αναψυχής, την παρατήρηση της θαλάσσιας ζωής και φύσης, τον ήλιο και τις δραστηριότητες παραλίας, καθώς και με την παραδοσιακή αλιεία, τη γαστρονομία και την υγεία·

69.    επισημαίνει τη σημασία του τουρισμού κρουαζιέρας για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου στην Ευρώπη· ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, να αξιολογήσει τους απαιτούμενους πόρους και τις υφιστάμενες λιμενικές και ναυτικές υποδομές, καθώς και να τυποποιήσει τη διαλογή των αποβλήτων και την ανακύκλωση, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων σχεδιασμού στους εν λόγω τομείς, μέσω της ανάπτυξης της έννοιας της έξυπνης πόλης-λιμένα·

70.    υπογραμμίζει ότι ο κοινός σχεδιασμός και η κοινή δράση είναι απαραίτητα τόσο για την αποδοχή του τουρισμού από τον πληθυσμό, όσο και για τη βιώσιμη ανάπτυξή του·

Βιώσιμος, υπεύθυνος και κοινωνικός τουρισμός

71.    καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει την προαγωγή του βιώσιμου, υπεύθυνου και φιλικού από οικολογική άποψη τουρισμού σε συνεργασία με στρατηγικούς εταίρους, όπως η ΕΕΤ και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, αναπτύσσοντας νέα ειδικά προϊόντα και προωθώντας τα ήδη υπάρχοντα, και προτείνει τη συγκρότηση μίας πανευρωπαϊκής, πλήρως προσβάσιμης δικτυακής πλατφόρμας που θα συγκεντρώνει τις υπάρχουσες πληροφορίες σχετικά με πιστοποιημένα προϊόντα, νέες μορφές τουρισμού, προορισμούς και διαδρομές, καθώς και συγκεκριμένες υπηρεσίες όπως μέσα μεταφοράς και τουριστικούς οδηγούς, σε μία βάση δεδομένων με πρόσβαση μέσω της πύλης Visiteurope.com·

72.    πιστεύει ότι πρέπει να διατεθεί αυξημένη (συγ) χρηματοδότηση για έργα στον τομέα του βιώσιμου τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος COSME·

73.    προτρέπει την Επιτροπή να οριστικοποιήσει τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό και να εξακολουθήσει να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση σε σημαντικές πρωτοβουλίες και δίκτυα όπως το EDEN (Εξέχοντες Ευρωπαϊκοί Προορισμοί) και οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές·

74.    ενθαρρύνει τους εθνικούς οργανισμούς τουρισμού, βάσει των προτύπων που προτείνονται από την Επιτροπή, να θεσπίσουν μια ειδική ενιαία πύλη για τον βιώσιμο και υπεύθυνο τουρισμό σε εθνικό επίπεδο ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να επιλέγουν μεταξύ εθνικών και διακρατικών προϊόντων και προορισμών έχοντας λάβει την κατάλληλη ενημέρωση·

75.    τονίζει τη σημασία του να διασφαλιστεί η ανάπτυξη βιώσιμου, υπεύθυνου και προσβάσιμου τουρισμού όπου η έννοια του «έξυπνου τουρισμού» πρέπει να είναι κεντρική στην ανάπτυξη προορισμών και να συνδυάζει τις παραμέτρους της βιωσιμότητας, του βιωματικού τουρισμού και της ενδεδειγμένης χρήσης φυσικών πόρων, σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των πτυχών της φυσικής προσβασιμότητας και της προσβασιμότητας σε ενημέρωση και επικοινωνία· είναι πεπεισμένο ότι τα δίκτυα πληροφοριών σχετικά με έργα ήπιου τουρισμού προσφέρουν καλές ευκαιρίες για την υποστήριξη των ΜΜΕ, της τοπικής βιώσιμης ανάπτυξης, των βιώσιμων θέσεων απασχόλησης και της σταθερότητας των οικονομιών·

76.    καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μια μελέτη σχετικά με τα πιστοποιητικά βιωσιμότητας για τις υπηρεσίες ήπιου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης μιας ανάλυσης των εθελοντικών μέσων η οποία θα αναφέρει ποια μέσα έχουν σημειώσει επιτυχία·

77.    ζητεί την προώθηση και την περαιτέρω ανάπτυξη φιλικών προς τα παιδιά και τις οικογένειες προσφορών στον κλάδο του τουρισμού - π.χ. μέσω της δημιουργίας ευρωπαϊκής σφραγίδας για τον φιλικό προς τις οικογένειες τουρισμό·

78.    υπογραμμίζει τη σημασία της ενθάρρυνσης προγραμμάτων, στο πλαίσιο των οποίων θα εγκρίνεται η αναβάθμιση παλαιών καταλυμάτων σύμφωνα με κριτήρια του φιλικού προς το περιβάλλον τουρισμού·

79.    τονίζει τον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει ο ευρωπαϊκός τουρισμός στην αναζωογόνηση των αγροτικών και αστικών περιοχών με στόχο να επιτευχθεί βιώσιμη τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη·

80.    ζητεί την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών υποδομών στις περιοχές εκείνες που, μολονότι εμφανίζουν μεγάλες πολιτιστικές και τουριστικές δυνατότητες, έχουν υποστεί ζημία στην εικόνα τους ως αποτέλεσμα της υπερσυγκέντρωσης και της ανάπτυξης άλλων κλάδων όπως ο βιομηχανικός κλάδος·

81.    τονίζει ότι είναι σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη ότι οι δραστηριότητες που συνδέονται με τον τουρισμό δεν πρέπει να επηρεάζουν αρνητικά την καθημερινή ζωή των κατοίκων· θεωρεί ότι, αντιθέτως, οι κάτοικοι πρέπει να εντάσσονται στο φαινόμενο του τουρισμού με θετικό και συμμετοχικό τρόπο·

82.    επισημαίνει ότι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και η προστασία της βιοποικιλότητας αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο για τον τουριστικό τομέα, και ως εκ τούτου στηρίζει τα κράτη μέλη και τις περιφερειακές αρχές, καθώς και τις τουριστικές επιχειρήσεις, στην προώθηση του οικολογικού τουρισμού και στην συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία της ΕΕ κατά τη λήψη αποφάσεων για την υλοποίηση έργων υποδομών· ζητεί από τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν πρωτοβουλίες για τη φυσική κληρονομιά στις εθνικές και περιφερειακές στρατηγικές τους για τον τουρισμό·

83.    τονίζει τη σημασία του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού για την προστασία και την προώθηση της περιφερειακής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς· είναι, ως εκ τούτου, πεπεισμένο ότι τα περιφερειακά τουριστικά προϊόντα και οι σύντομες παραμονές πρέπει να υποστηριχθούν και να προωθηθούν μέσω κατάλληλων μέτρων·

84.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δίκτυα πράσινων προορισμών που θα περιλαμβάνουν αγροτικές, δασικές περιοχές και μικρότερης σημασίας φυσικές τοποθεσίες, ενοποιώντας τα υφιστάμενα δίκτυα υποδομών μεταφοράς με νέες φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις·

85.    υπογραμμίζει ότι ο βιώσιμος αλιευτικός τουρισμός μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομία των αγροτικών περιοχών της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι αυτό το είδος τουρισμού μπορεί να διατηρηθεί μόνον εάν ενισχυθεί η βιώσιμη διαχείριση των ειδών ψαριών που απειλούνται με εξαφάνιση στα εσωτερικά ύδατα της Ευρώπης·

86.    υπογραμμίζει ότι ο αγροτουρισμός αποτελεί έναν από τους βασικότερους τομείς του εναλλακτικού τουρισμού στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, δράσεις με σκοπό να δώσει κίνητρα για την περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου, σε επίπεδο υποδομών αλλά και προσβασιμότητας·

87.    καλεί την Επιτροπή να αναδείξει περαιτέρω τις περιοχές και τα τοπικά ιδιότυπα προϊόντα μέσω της προώθησης και της προστασίας των προϊόντων ειδικού χαρακτήρα, όπως τα γεωργικά και μη γεωργικά προϊόντα προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ)·

88.    θεωρεί ότι ευαίσθητες περιοχές όπως τα νησιά, οι ακτές και τα βουνά, και ιδίως οι απομακρυσμένες και εξόχως απόκεντρες περιοχές συχνά εξαρτώνται έντονα από τον τουρισμό και είναι οι πρώτες που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή· είναι ως εκ τούτου πεπεισμένο ότι η προστασία του κλίματος πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα και να ενσωματώνεται εντονότερα στον ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό τουρισμό και στις πολιτικές μεταφορών, μεταξύ άλλων μέσω της εστίασης στην ενεργειακή απόδοση, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις βιώσιμες μεταφορές και τη διαχείριση των αποβλήτων· καλεί την Επιτροπή να προβεί σε εκτίμηση του αντικτύπου σχετικά με το πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τον τουρισμό σε αυτές τις ευαίσθητες περιοχές από οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική άποψη καθώς και για την επιρροή που θα έχει στις εν λόγω περιοχές μελλοντικά·

89.    υπογραμμίζει την ανάγκη προώθησης του τουριστικού δυναμικού των απομακρυσμένων αγροτικών, νησιωτικών, παράκτιων και ορεινών περιοχών, ενθαρρύνει την ανάπτυξη βιώσιμου θαλάσσιου και ναυτικού τουρισμού στην ΕΕ και ζητεί από τα κράτη μέλη να αναπτύξουν βιώσιμες υποδομές και να βελτιώσουν τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα ως μέσο ενίσχυσης της ελκυστικότητας και της προσβασιμότητάς τους·

90.    υπογραμμίζει το γεγονός ότι τα νησιά έχουν τα δικά τους προβλήματα, ιδιαίτερα όσον αφορά τις συνδέσεις των μικρότερων νησιών με την ενδοχώρα και καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέτρα για την ανάπτυξη επενδύσεων στον τομέα αυτό·

91.    θεωρεί την καθιέρωση προαιρετικών «περιβαλλοντικών ελέγχων» με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος στην τουριστική βιομηχανία ωφέλιμη συμβολή εκ μέρους του κλάδου, και συνιστά να απονέμονται διακρίσεις σε επιχειρήσεις για τον ιδιαίτερο ζήλο τους·

92.    καλεί τις υπεύθυνες αρχές και επιχειρήσεις σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο να καταβάλλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την προβολή των δικτύων ήπιας κυκλοφορίας, όπως τα ευρωπαϊκά μονοπάτια για ιππασία, οι διαδρομές για πεζοπορία, οι πορείες προσκυνήματος και οι ποδηλατόδρομοι, σε συνδυασμό με όλες τις παραμεθόριες σιδηροδρομικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας και των νυκτερινών τρένων· υπενθυμίζει ότι θα πρέπει επίσης να εξετάζεται πάντοτε η διαλειτουργικότητα των μεταφορών με άλλα μέσα· συνιστά την κατάργηση των αυξημένων κομίστρων στα διασυνοριακά τμήματα, τα οποία συνιστούν ένα από τα εμπόδια στην ευρύτερη χρήση των σιδηροδρόμων από τους τουρίστες στις παραμεθόριες περιοχές·

93.    αναγνωρίζει ότι ο βιώσιμος αστικός τουρισμός είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη επιχειρηματική δραστηριότητα και ότι η πολιτική για την κινητικότητα και τις μεταφορές στα τουριστικά κέντρα των πόλεων πρέπει να είναι αποδοτική, βιώσιμη και να οδηγεί σε αμοιβαία επωφελείς καταστάσεις τόσο για τους επισκέπτες όσο και για τους κατοίκους·

94.    υποστηρίζει την ανάπτυξη ενοποιημένων δικτύων πολλαπλών μεταφορικών μέσων για τους τουρίστες μέσω της καθιέρωσης εισιτηρίων που θα επιτρέπουν τη χρήση διαφόρων μέσων μεταφοράς ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις· τονίζει ότι η πρόοδος στις ενοποιημένες υπηρεσίες έκδοσης εισιτηρίων θα αποτελούσε ισχυρό κίνητρο για τον διασυνοριακό τουρισμό·

95.    υπογραμμίζει ότι τα ηλεκτροκίνητα οχήματα προσφέρουν τόσο για τον αγροτικό όσο και για τον αστικό τουρισμό μια ολοένα ελκυστικότερη λύση στο πλαίσιο της νέας ευέλικτης κινητικότητας και ότι αυτή η μορφή κινητικότητας πρέπει να προσφέρεται σε μεγαλύτερο βαθμό στα θέρετρα διακοπών·

96.    τονίζει τη σημασία της διευκόλυνσης της χρήσης των δημόσιων μεταφορών από ποδηλάτες·

97.    ενθαρρύνει σθεναρά την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα το Ευρωπαϊκό Σύστημα Τουριστικών Δεικτών (ETIS) να καταστεί εργαλείο της ΕΕ που θα βοηθάει τους τουριστικούς προορισμούς να ελέγχουν, να διαχειρίζονται, να αξιολογούν και να βελτιώνουν τις επιδόσεις τους από άποψη βιωσιμότητας·

98.    καλεί τα κράτη μέλη να μεταλαμπαδεύσουν τις θετικές εμπειρίες βιώσιμης διαχείρισης του τουρισμού στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας στο εξωτερικό·

99.    είναι της γνώμης ότι η πλήρης προσβασιμότητα και η οικονομική προσιτότητα του τουρισμού είναι αναπόσπαστο μέρος της βιωσιμότητας του τομέα· επιβεβαιώνει ότι η αρχή «τουρισμός για όλους» επιτρέπει και ενδυναμώνει τους ανθρώπους, ιδίως εκείνους με ειδικές ανάγκες (όπως άτομα με αναπηρία, ή με μειωμένη κινητικότητα, νέοι, ηλικιωμένοι, οικογένειες χαμηλού εισοδήματος καθώς και οικογένειες με παιδιά) ώστε να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες, και ότι κατά συνέπεια πρέπει να είναι το σημείο αναφοράς για κάθε εθνική, περιφερειακή, τοπική ή ευρωπαϊκή δράση που σχετίζεται με τον τουρισμό· καλεί τα κράτη μέλη να επαφίενται περισσότερο στη χρήση νέων τεχνολογιών κατά την κατάρτιση τουριστικών σχεδίων για ηλικιωμένους και ανθρώπους με ειδικά προβλήματα υγείας·

100.  συνιστά στα κράτη μέλη αφενός την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού, ενιαίου και διαφανούς συστήματος επισήμανσης προσβάσιμων προσφορών και αφετέρου τη δημιουργία ανάλογων διαδικτυακών πλατφορμών· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις σύμφωνα με αυτές τις παραμέτρους·

101.  συνιστά στα κράτη μέλη να καθιερώσουν την προσβασιμότητα ως κριτήριο επιλεξιμότητας για την τουριστική βιομηχανία στο πλαίσιο προγραμμάτων στήριξης της οικονομίας·

102.  τονίζει ότι η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα στηρίζεται επίσης σε εταιρείες που διαθέτουν στους καταναλωτές εύκολα, αποτελεσματικά και γρήγορα εναλλακτικά μέσα για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, και σε εταιρείες που προστατεύουν τα προσωπικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των καταναλωτών·

103.  είναι της γνώμης ότι για να καταστεί προσπελάσιμος ο τουρισμός στην Ευρώπη, είναι απαραίτητο οι αεροπορικές εταιρείες να σταματήσουν τη μεροληπτική και συχνά διαδεδομένη πρακτική να διαθέτουν μεγαλύτερο χώρο στα καθίσματα της διακεκριμένης θέσης σε σχέση με εκείνα της οικονομικής θέσης·

104.  τονίζει την συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των νέων μορφών τουρισμού, μέσα από κοινωνικά δίκτυα, εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις ενεργών πολιτών, οργανώσεις που εκπροσωπούν την νεολαία, τις γυναίκες και τις κοινότητες της διασποράς·

105.  ζητεί μεγαλύτερη αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει ο εθελοντικός τομέας στην ανάπτυξη και την υποστήριξη του τουριστικού κλάδου μέσω του πολιτιστικού εθελοντισμού·

106.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για τις δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας και να τις στηρίξουν, με στόχο την ανάπτυξη του βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού·

107.  θεωρεί ότι ο τουρισμός έχει σημαντική κοινωνική αξία για τους νέους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους και ζητεί από τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν τα ταμεία της ΕΕ για την ανάπτυξη του τουρισμού για λόγους υγείας και για λόγους αναψυχής·

108.  τονίζει ότι η συνεχιζόμενη μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη επηρεάζει κυρίως τις παράκτιες περιοχές, όπου ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό στοιχείο διαμόρφωσης των εισοδημάτων του πληθυσμού· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει έκθεση για τις επιπτώσεις στον τομέα του τουρισμού από την ανεξέλεγκτη εισροή μεταναστών στην ΕΕ·

Συνεργατική οικονομία

109.  επιδοκιμάζει τις ευκαιρίες που δημιουργεί η συνεργατική οικονομία για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις καινοτόμες εταιρείες στον τομέα του τουρισμού· αναγνωρίζει τη συμπληρωματικότητα των υπηρεσιών αυτών με άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται στον τομέα του τουρισμού όσον αφορά την τοποθεσία τους και τα άτομα στα οποία απευθύνονται·

110.  υπενθυμίζει ότι η συνεργατική οικονομία ή η συνεργατική κατανάλωση είναι ένα νέο κοινωνικοοικονομικό μοντέλο που έχει αποκτήσει τεράστια δυναμική χάρη στην τεχνολογική επανάσταση, με το διαδίκτυο να συνδέει τους ανθρώπους μέσω επιγραμμικών πλατφορμών όπου συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών πραγματοποιούνται με ασφάλεια και διαφάνεια·

111.  τονίζει ότι η ισχύουσα νομοθεσία δεν είναι προσαρμοσμένη στην συνεργατική οικονομία, και ότι, γι’ αυτό τον λόγο, οι τοπικές και εθνικές αρχές έχουν αρχίσει να αναλύουν αυτές τις διαδικτυακές πλατφόρμες και να προσπαθούν να ρυθμίσουν τις συνέπειές τους, συχνά μέσω της εφαρμογής δυσανάλογων και μάλλον ανομοιογενών μέτρων εντός της Ένωσης· παροτρύνει την Επιτροπή να αναλύσει, από κοινού με τα κράτη μέλη, τις καλύτερες δυνατές πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν σε ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· συνιστά να δοθεί προσοχή στη δημιουργία κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου στο πλαίσιο της γενικής στρατηγικής της ΕΕ για την ψηφιακή ενιαία αγορά·

112.  τονίζει ότι η απάντηση στην ανάδυση της «συνεργατικής οικονομίας» πρέπει καταρχάς να αναλυθεί πριν από τη λήψη κανονιστικών μέτρων· θεωρεί, ωστόσο, ότι οιαδήποτε δράση εκ μέρους των δημόσιων αρχών πρέπει να είναι αναλογική και ευέλικτη προκειμένου να υποστηριχθεί ένα κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις εταιρείες, και ιδίως ένα υποστηρικτικό θετικό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις ΜΜΕ και την καινοτομία στον κλάδο· θεωρεί περαιτέρω ότι για την προστασία του καταναλωτή. οι κανονισμοί για την ασφάλεια και την υγεία που εφαρμόζονται στον παραδοσιακό τομέα του τουρισμού θα πρέπει επίσης να εφαρμόζονται στις τουριστικές υπηρεσίες που παρέχονται για εμπορικούς σκοπούς στα πλαίσια της συνεργατικής οικονομίας·

113.  τονίζει ότι οι δραστηριότητες των παρόχων πρέπει να κατηγοριοποιηθούν επακριβώς, για να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ ad-hoc ή μόνιμων συνεργατικών υπηρεσιών και επαγγελματικών επιχειρηματικών υπηρεσιών, όπου θα πρέπει να ισχύουν οι αντίστοιχες ρυθμίσεις·

114.  τονίζει επίσης ότι οι πλατφόρμες πρέπει να είναι απόλυτα προσβάσιμες και ότι οι καταναλωτές που χρησιμοποιούν τέτοιες ιστοσελίδες πρέπει να ενημερώνονται σωστά και να μην παραπλανώνται, καθώς και να προστατεύεται η ιδιωτικότητα των δεδομένων τους· επισημαίνει την σημασία ενός βιώσιμου και διαφανούς συστήματος αξιολογήσεων, καθώς και να διασφαλιστεί ότι οι καταναλωτές δεν θα τιμωρούνται από τους παρόχους υπηρεσιών για τις αρνητικές αξιολογήσεις τους·

115.  τονίζει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας που ενεργούν ως μεσάζοντες πρέπει να ενημερώνουν τους παρόχους σχετικά με τις υποχρεώσεις τους, ιδίως όσον αφορά την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών, καθώς και να παρέχουν αξιόπιστη και προσιτή πληροφόρηση σχετικά με όλες τις αμοιβές και τα κρυφά κόστη που σχετίζονται με την εν λόγω δραστηριότητα και σχετικά με το πώς να συμμορφώνονται πλήρως με τους κατά τόπους νόμους, ιδίως όσον αφορά τη φορολογική νομοθεσία και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφάλειας των καταναλωτών καθώς και τις συνθήκες εργασίας των προσώπων που παρέχουν τουριστικές υπηρεσίες·

116.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τον οικονομικό και κοινωνικό αντίκτυπο της συνεργατικής οικονομίας και των επιπτώσεών της στην τουριστική βιομηχανία, στους καταναλωτές, στις εταιρείες τεχνολογίας και στις δημόσιες αρχές, και να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει έως τώρα, συμπεριλαμβανομένου του έργου της ομάδας δράσης που συστάθηκε από την ΓΔ GROW·

Ψηφιοποίηση

117.  καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει από κοινού με τον κλάδο και τους τουριστικούς οργανισμούς έναν έξυπνο οδικό χάρτη πρωτοβουλιών που θα επικεντρώνεται στο ευρύτερο πεδίο εφαρμογής της καινοτομίας (διαδικασία, ΤΠ, έρευνα) και στις απαιτούμενες δεξιότητες για να ενθαρρύνει τα ταξιδιωτικά και τουριστικά γραφεία να υιοθετήσουν και να χρησιμοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία αποτελεσματικότερα· είναι της γνώμης ότι η Επιτροπή θα μπορούσε να καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες για τη διάδοση των βέλτιστων πρακτικών σε αυτόν τον τομέα·

118.  χαιρετίζει την πλατφόρμα της Επιτροπής για τον ψηφιακό τουρισμό και τους στόχους της που συνίστανται αφενός στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας και ψηφιοποίησης των ΜΜΕ που σχετίζονται με τον τουρισμό με σκοπό την ενεργοποίηση του τουριστικού κλάδου και αφετέρου στην εκπόνηση προτάσεων σχετικά με την προσαρμογή και την διαμόρφωση βιώσιμων, ανταγωνιστικών και επικεντρωμένων στον καταναλωτή πολιτικών οι οποίες θα στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του κλάδου του τουρισμού· ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο να καταστεί ο τουριστικός τομέας της Ευρώπης πιο ελκυστικός και ανταγωνιστικός· είναι της γνώμης ότι η προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης και μια αυξημένη υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών θα προωθούσε περαιτέρω αυτόν τον στόχο·

119.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι οι ΜΜΕ (ως επί το πλείστον πολύ μικρές επιχειρήσεις) και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες προώθησης των υπηρεσιών τους στο εξωτερικό και προσαρμογής στις ταχύτατα μεταβαλλόμενες συνθήκες αγοράς· επισημαίνει ότι τα νέα εργαλεία ΤΠ όπως η δικτυακή πύλη των τουριστικών επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν από την Επιτροπή, παράλληλα με τα διαδικτυακά σεμινάρια, μπορούν να τις βοηθήσουν να επωφεληθούν από τις ψηφιακές δυνατότητες· τονίζει ότι η διάθεση της δικτυακής πύλης των τουριστικών επιχειρήσεων σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών θα προωθήσει περαιτέρω τα εδαφικά οφέλη αυτών των δράσεων· ενθαρρύνει την ανάληψη παρόμοιων πρωτοβουλιών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο·

120.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να προωθεί τη συνεργασία μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών ταξιδιωτικών και τουριστικών φορέων, για να διευκολυνθεί η έρευνα και η αξιοποίηση ψηφιακών λύσεων από ευρωπαϊκές εταιρείες· επισημαίνει ειδικότερα την ανάγκη καλύτερου συντονισμού μεταξύ δημόσιων τουριστικών οργανισμών σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, ταξιδιωτικών γραφείων, του ξενοδοχειακού τομέα και των ψηφιακών επιχειρήσεων·

121.  καλεί την Επιτροπή να συνδράμει τον τουριστικό τομέα στην ανάπτυξη εργαλείων για την παρακολούθηση των προορισμών των επισκεπτών, τον προσδιορισμό του προφίλ τους και την παρακολούθηση της κινητικότητας τους ώστε να καταγράφονται τα ενδιαφέροντά τους και να αναπτύσσονται τα κατάλληλα προϊόντα, καθώς και εργαλεία για την παροχή εξατομικευμένων προτάσεων προορισμών ή για την παρακολούθηση δικτύων ώστε να συλλέγονται οι απόψεις των επισκεπτών·

122.  αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει συνεκτική έκθεση που θα περιλαμβάνει εκτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης όσον αφορά την ψηφιοποίηση στην τουριστική αγορά της ΕΕ, με σκοπό τον προσδιορισμό και την αντιμετώπιση προκλήσεων και ευκαιριών για τους διάφορους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· θεωρεί ότι μια τέτοια έκθεση πρέπει να περιλαμβάνει κατάλληλες συστάσεις προκειμένου να εξασφαλισθεί θεμιτός ανταγωνισμός και ίσοι όροι ανταγωνισμού για όλους τους παράγοντες και να προστατευθούν οι καταναλωτές με την παροχή διαφάνειας, ουδετερότητας και προσβασιμότητας·

123.  διαπιστώνει την αύξηση των αγορών τουριστικών υπηρεσιών μέσω του διαδικτύου, απευθείας από τον χρήστη, και τους κινδύνους που αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους καταναλωτές οι οποίοι πολύ συχνά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και την εφαρμοστέα νομοθεσία· καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τις πιθανές παραβιάσεις στον εν λόγω τομέα, ιδίως όταν πρόκειται για συνδυασμένες αγορές μέσω διαφορετικών παρόχων υπηρεσιών (π.χ. αεροπορικό εισιτήριο και ενοικίαση αυτοκινήτου) και να προσαρμόσει και αναπτύξει αυτούς τους νέους τρόπους αγοράς υπηρεσιών κατά την επόμενη αναθεώρηση της οδηγίας σχετικά με τα ταξιδιωτικά πακέτα·

124.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόσφατο συμπέρασμα των τριμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με μια αναθεωρημένη οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια· ζητεί την έγκαιρη και ουσιαστική μεταφορά και εφαρμογή της συμφωνίας αυτής στο εθνικό δίκαιο με σκοπό τη μετατροπή του τομέα και την προστασία των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον·

125.  καλεί την Επιτροπή να εστιάσει εκ νέου πόρους και προγράμματα, για να στηρίξει αποτελεσματικότερα την ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών τουριστικών εταιρειών·

126.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι εξασφαλίζονται στους παρόχους υπηρεσιών ίσοι όροι πρόσβασης σε αναγκαία δεδομένα από τους τουριστικούς και μεταφορικούς οργανισμούς, για να διευκολυνθεί η ανάπτυξη ψηφιακής πολυτροπικής ενημέρωσης και υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων· επισημαίνει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα ευφυή συστήματα μεταφορών στην παροχή δεδομένων ακριβείας σε πραγματικό χρόνο για την κυκλοφορία και τις μετακινήσεις για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων υπηρεσιών κινητικότητας που θα ωφελούσαν την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού τουρισμού·

127.  καλεί τα κράτη μέλη να προσδιορίσουν και να στηρίξουν πανενωσιακές πρωτοβουλίες που προωθούν τη χρήση της ψηφιακής υποδομής και τη διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών πλατφορμών· καλεί τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο αυτό, να προσφέρουν δωρεάν διαδικτυακή πρόσβαση σε τουριστικές περιοχές και να καταργήσουν τα τέλη περιαγωγής έως τις 15 Ιουνίου 2017, όπως αποφασίσθηκε, και επίσης τον γεωγραφικό αποκλεισμό·

128.  καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές αρχές να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι σταθμοί και οι πλατφόρμες άφιξης, αναχώρησης και μετεπιβίβασης διαθέτουν γραφεία πληροφοριών επανδρωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να δίδει πληροφορίες για βασικούς προορισμούς, μέσα μεταφοράς και τουριστικές εγκαταστάσεις, καθώς και ψηφιακά συστήματα πολύγλωσσων πληροφοριών με δωρεάν και απεριόριστη πρόσβαση σε ασύρματα δίκτυα, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν ακόμα και άτομα με αναπηρία·

129.  τονίζει ότι οι ταξιδιώτες, κατά την κράτηση καταλύματος ή μέσου μεταφοράς μέσω διαδικτύου, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικές τιμές, όρους και προϋποθέσεις· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει συνολική πρόταση ώστε να τερματιστεί ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός της πρόσβασης σε αγαθά, υπηρεσίες και η καλύτερη δυνατή τιμή βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας ή χώρας διαμονής·

130.  προτρέπει τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας ως μία προτεραιότητα για απομακρυσμένες και άκρως απόκεντρες τουριστικές περιοχές όπως νησιά και παράκτιες, ορεινές και αγροτικές περιοχές με γνώμονα την ενίσχυση της ανάπτυξης των τουριστικών επιχειρήσεων και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος στην ΕΕ·

131.  καλεί τα κράτη μέλη και τους εμπλεκομένους φορείς να επεξεργαστούν αποτελεσματικές λύσεις για την αντιμετώπιση της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού σε όλους τους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας, και ιδίως στον τομέα της ψηφιοποίησης·

132.  εκφράζει την ανησυχία του που δεν αποκομίζονται στην Ευρώπη πολλά από τα οικονομικά οφέλη της διαδικτυακής διανομής· θεωρεί ότι οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν περισσότερα για να ενδυναμώσουν την επιχειρηματικότητα και ιδίως τις λύσεις που αξιοποιούν την τεχνολογία στην Ευρώπη·

133.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 56 E, 26.2.2013, σ. 41.
  • [2]  ΕΕ C 131 E, 8.5.2013, σ. 9.
  • [3]  ΕΕ C 134, 7.6.2003, σ. 7.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την έναρξη ισχύος της συνθήκης της Λισαβόνας, αναγνωρίζεται η σημασία του τουρισμού.

Το άρθρο 195 της Συνθήκης της ΕΕ παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης δράσεων ευρωπαϊκής ή πολυεθνικής διάστασης, τηρώντας παράλληλα την αρχή της επικουρικότητας και της αρμοδιότητας των κρατών μελών. Η Συνθήκη δεν επιτρέπει οποιαδήποτε εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας στο πεδίο του τουρισμού, γεγονός που αποδείχθηκε όταν η Επιτροπή επιχείρησε να υποβάλει μια πρώτη νομοθετική πρόταση όσον αφορά τις αρχές ποιότητας του τουρισμού.

Η ανακοίνωση του 2010 εκ μέρους της Επιτροπής

Η Επιτροπή έδωσε νέα ώθηση στην πολιτική για τον τουρισμό με τη βασική πρωτοβουλία που ανέλαβε το 2010, την έκδοση της ανακοίνωσης «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό», η οποία συγκρότησε νέο ενιαίο πλαίσιο πολιτικής και ένα σχέδιο δράσης για τον τουρισμό. Με 21 δράσεις, η Επιτροπή έθεσε έναν πολύ φιλόδοξο στόχο στο πλαίσιο της επιθυμητής συμβολής του τουρισμού στην ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.

Είναι δύσκολο για το Κοινοβούλιο να κρίνει την αποτελεσματικότητα των δράσεων που έχουν αναληφθεί. Δυστυχώς, οι υπηρεσίες της Επιτροπής διέκοψαν την τακτική επικαιροποίηση του κυλιόμενου προγράμματος εφαρμογής τον Μάιο του 2013. Η εισηγήτρια ζητεί ως εκ τούτου από την Επιτροπή να υποβάλει μια συγκεφαλαιωτική έκθεση για την εφαρμογή των δράσεων, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η χρήση των κονδυλίων. Επιπλέον, ζητείται μια εκτίμηση του αντικτύπου άλλων πολιτικών της ΕΕ στον τουρισμό.

Προκλήσεις για τον τουρισμό ως οικονομικό παράγοντα

Αν και οι προβλέψεις είναι θετικές όσον αφορά την αύξηση των τουριστών που θα επισκεφθούν την ΕΕ τα επόμενα χρόνια, πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση όσον αφορά το μερίδιο των διεθνών επισκεπτών, καθώς η Ευρώπη αντιμετωπίζει διαρκώς αυξανόμενο ανταγωνισμό από άλλους διεθνείς προορισμούς, ιδιαίτερα από αναδυόμενους, λιγότερο ακριβούς προορισμούς.

Επιπρόσθετα, υπάρχουν περαιτέρω προκλήσεις που απαιτούν την ταχεία προσαρμογή της τουριστικής βιομηχανίας στην Ευρώπη ώστε να διατηρήσει το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς της. Ο τουρισμός, όπως και όλη η οικονομία, επηρεάζεται από τις δημογραφικές αλλαγές και από την αυξανόμενη ανεργία των νέων. Η τουριστική βιομηχανία αντιμετωπίζει, επίσης, αλλαγές στη συμπεριφορά των καταναλωτών, αυξημένη ζήτηση για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και, εκτός αυτού, οι επιχειρήσεις πρέπει να προσαρμοστούν στην εποχή της ψηφιοποίησης, καθώς πάνω από το 95% των ταξιδιωτών χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να σχεδιάσουν το ταξίδι τους και αυξάνονται οι πάροχοι υπηρεσιών στο πλαίσιο της συνεργατικής οικονομίας.

Τον Ιανουάριο του 2015, η Επιτροπή παρουσίασε μια νέα δέσμη (οκτώ) κοινών δράσεων, τις οποίες σκοπεύει να εκθέσει λεπτομερώς εντός του έτους, κατά πάσα πιθανότητα στο Φόρουμ της ΕΕ για τον Τουρισμό τον Σεπτέμβριο.

Ωστόσο, οι πρόσφατες εσωτερικές οργανωτικές αλλαγές στην Επιτροπή είναι ανησυχητικές. Η Επιτροπή μείωσε δραστικά το προσωπικό της που είναι υπεύθυνο για την πολιτική του τουρισμού. Αυτή η απόφαση δεν συνάδει με τη σημασία του κλάδου και τις φιλοδοξίες της Επιτροπής που ανακοινώθηκαν τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους.

Από κοινού προβολή της Ευρώπης

Η τουριστική βιομηχανία αντιμετωπίζει αυξανόμενο παγκόσμιο ανταγωνισμό καθώς αναδυόμενες, λιγότερο ακριβές χώρες προσελκύουν τουρίστες από όλο τον κόσμο. Για να αντεπεξέλθει σε αυτόν τον ανταγωνισμό, η Ευρώπη πρέπει να αναδείξει τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ιδίως, την ποικιλία των τοπίων της και τον εξαιρετικό πολιτιστικό της πλούτο.

Σε απάντηση, η Επιτροπή πρότεινε το 2010 την πρωτοβουλία δημιουργίας εμπορικού σήματος της Ευρώπης («Branding Europe»), στην οποία το Κοινοβούλιο αντέδρασε θετικά διά ψηφίσματός του, το οποίο εγκρίθηκε στις 27 Σεπτεμβρίου 2011.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η Επιτροπή οφείλει να συνεχίσει να διασφαλίζει τη μεγαλύτερη δυνατή υποστήριξη για την από κοινού προώθηση της Ευρώπης στις αγορές τρίτων χωρών, προσθέτοντας ευρωπαϊκή και/ή διακρατική αξία στις υπάρχουσες εθνικές προσπάθειες τουριστικής προώθησης. Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (EET), που λειτουργεί ως ο κύριος εταίρος της Επιτροπής για την προώθηση της Ευρώπης στις μακρινές αγορές, κατέληξε το 2012-2013 στην πρώτη διεθνή τουριστική ενημερωτική εκστρατεία «Ευρώπη - Όποτε είστε έτοιμοι» («Europe, whenever you’re ready») και τη δημιουργία της διαδικτυακής πύλης τουριστικών προορισμών Visiteurope.com . Η Επιτροπή δήλωσε ότι υπήρξε μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιπλέον, σχεδιάζεται η δημιουργία μιας πραγματικά κοινής επικοινωνιακής στρατηγικής για τον χαρακτηρισμό της Ευρώπης ως μοναδικού προορισμού καθώς και η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης που θα οδηγεί στους ιστοτόπους των κρατών μελών. Η Επιτροπή αποκαλεί αυτή την πρωτοβουλία «Εμπορικό σήμα - Προορισμός: Ευρώπη» (Βrand Destination Europe). Η ιδέα, ωστόσο, συναντά αντιδράσεις από τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού των κρατών μελών. Τα κυριότερα ερωτήματα που θέτουν είναι: Ποιά είναι τα αποδεικτικά στοιχεία για την ανάγκη δημιουργίας του εμπορικού σήματος «Προορισμός: Ευρώπη»; Συνδυάζεται η ποικιλομορφία με τη χρήση κοινού εμπορικού σήματος; Η εισηγήτρια θεωρεί ότι χρειάζεται περισσότερος προβληματισμός ώστε να γίνει πραγματικότητα το εν λόγω κοινό εμπορικό σήμα. Ένα εγχειρίδιο με οδηγίες χρήσης του εμπορικού σήματος θα πρέπει να καθορίζει σαφείς διαδικασίες, ώστε να αποφεύγεται ο ανταγωνισμός μεταξύ ευρωπαϊκών προορισμών. Οι εθνικές και περιφερειακές αρχές καθώς και η τουριστική βιομηχανία πρέπει να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν ως εταίροι.

Πανευρωπαϊκά και διακρατικά τουριστικά προϊόντα

Τα πανευρωπαϊκά και διακρατικά τουριστικά προϊόντα είναι πρωταρχικής σημασίας για την ισχυροποίηση ενός κοινού ευρωπαϊκού προφίλ. Σύμφωνα με την ΕΕΤ και βάσει εκτεταμένης έρευνας αγοράς, οι πιθανοί επισκέπτες ελκύονται από την Ευρώπη περισσότερο από το πλήθος των εμπειριών που έχουν τη δυνατότητα να βιώσουν και όχι τόσο από τον αριθμό των χωρών που μπορούν να επισκεφθούν. Σε αυτό το πλαίσιο, πανευρωπαϊκά θέματα που ξεχωρίζουν είναι οι πολιτιστικές διαδρομές, η πολιτιστική κληρονομιά, η γαστρονομία, ο τουρισμός για την πραγματοποίηση αγορών, ο τουρισμός δράσης και περιπέτειας, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο εκπαιδευτικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός κ.λπ.

Βιώσιμος και υπεύθυνος τουρισμός

Η τουριστική βιομηχανία οφείλει, κατά την παροχή τουριστικών υπηρεσιών, να λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή, την έλλειψη νερού, τις πιέσεις που ασκούνται στη βιοποικιλότητα και τους κινδύνους του μαζικού τουρισμού όσον αφορά την πολιτιστική κληρονομιά. Από αυτή την άποψη, η ενθάρρυνση πρωτοβουλιών που προωθούν την υπεύθυνη διαχείριση των πόρων είναι εξαιρετικά σημαντική. Αν και διατίθενται μηχανισμοί σε επίπεδο ΕΕ για τη διευκόλυνση της ορθής περιβαλλοντικής διαχείρισης, η Επιτροπή παρατηρεί ότι η ανταπόκριση από τουριστικές επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη στους προβληματισμούς σχετικά με τη βιωσιμότητα ποικίλλει σημαντικά.

Η Επιτροπή εισήγαγε το σύστημα δεικτών για τη βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών προορισμών (ETIS) το 2013. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρυνθεί να συνεχίσει το έργο της σε αυτή την κατεύθυνση.

Το πρόγραμμα και το βραβείο EDEN (Εξέχοντες Ευρωπαϊκοί Προορισμοί) αποτελούν ακόμα ένα παράδειγμα αξιοσημείωτων πρωτοβουλιών που ενισχύουν την προβολή εναλλακτικών τουριστικών προορισμών, πέρα από την πεπατημένη. Η πρωτοβουλία αυτή χρειάζεται συνεχή χρηματοδοτική στήριξη.

Ένα έργο που φαίνεται να έχει καθυστερήσει λόγω χρηματοδότησης είναι ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τον Βιώσιμο και Υπεύθυνο Τουρισμό. Ελπίζουμε ότι η Επιτροπή θα φέρει εις πέρας το εν λόγω έργο.

Προσβασιμότητα

Σύμφωνα με έρευνα του Ευροβαρομέτρου το 2013 σχετικά με το πόσο ικανοποιημένοι είναι οι επιβάτες των σιδηροδρόμων, το 15% των Ευρωπαίων δεν χρησιμοποιεί το τρένο εξαιτίας προβληματικής πρόσβασης στις πλατφόρμες και ελλιπούς πληροφόρησης. Η εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνει τα βασικά δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνα, τραίνα, πλοία και λεωφορεία, βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην ενεργό συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών, και οι καταναλωτές πρέπει να λαμβάνουν καλύτερη ενημέρωση για το πώς θα επωφεληθούν από τους κανόνες.

Η προσβασιμότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του υπεύθυνου τουρισμού με ιδιαίτερη εστίαση στους επιβάτες με μειωμένη κινητικότητα, αλλά όχι μόνο σε αυτούς. Σε βάθος χρόνου, η καλύτερη προσβασιμότητα θα κάνει πιο άνετες τις μετακινήσεις όλων των επιβατών. Όπως έχει αποδειχθεί, οι νέες τεχνολογίες συμβάλλουν σημαντικά σε τούτο, όπως για παράδειγμα τα νέα συστήματα πλοήγησης για άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

Συνεργατική οικονομία

Στις αρχές του 2015, απαριθμούνταν περίπου 500 πλατφόρμες συνεργατικής οικονομίας που σχετίζονται με τον τουρισμό σε έναν παγκόσμιο ιστότοπο. Πολλές από τις γνωστές εταιρείες συνεργατικής οικονομίας αποτελούν μέρος της οικονομίας ταξιδιωτικών υπηρεσιών (11% ταξίδι και διαμονή, 50% μεταφορά, 39% αναψυχή).

Η συνεργατική οικονομία έχει κατηγορηθεί για τη δημιουργία ενός άνισου οικονομικού τομέα ανταγωνισμού στη σύγχρονη οικονομία. Τα ζητήματα που προκύπτουν αφορούν τη φορολογία, την αδειοδότηση και πιστοποίηση, την ασφάλεια, την ανάληψη ευθύνης και τη νομική μορφή. Η κριτική που ασκείται προέρχεται από πολιτικούς και ρυθμιστικές αρχές και οι κατά τόπους κυβερνήσεις έχουν αρχίσει να επιλαμβάνονται του θέματος.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ζήτημα, είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε και να διαφοροποιήσουμε τις διαφορετικού τύπου δραστηριότητες που προκύπτουν από αυτό. Υπάρχουν οικονομικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο της επιχείρησης και επομένως ευθυγραμμίζονται με τις υποχρεώσεις των καταχωρισμένων επιχειρήσεων όπου κάθε έσοδο θεωρείται εισόδημα και άρα φορολογείται. Υπάρχουν άλλες, οι οποίες ιδρύθηκαν βάσει της αρχής της από κοινού μοιρασιάς, χωρίς να δημιουργούν κέρδος από την δραστηριότητα.

Ο αρνητικός αντίκτυπος γίνεται φυσικά αισθητός από όσους πλήττονται άμεσα από αυτό που θεωρούν αθέμιτο ανταγωνισμό. Ωστόσο, ο θετικός αντίκτυπος είναι πολύ μεγαλύτερος χάρη στο πολύ πλουσιότερο φάσμα επιλογών που προσφέρονται στους καταναλωτές.

Επιπλέον, υπάρχουν κοινωνικοοικονομικά οφέλη που ξεπερνούν αυτά της παραδοσιακής τουριστικής βιομηχανίας, όπως η αυθεντικότερη φύση των υπηρεσιών και η επαφή με τον τοπικό πληθυσμό. Για παράδειγμα, όταν εξαιτίας εκδηλώσεων μεγάλης κλίμακας το «παραδοσιακό» ξενοδοχειακό δυναμικό είναι πλήρες, οι υπηρεσίες φιλοξενίας αυξάνουν τον αριθμό των διαθέσιμων κλινών.

Η συνεργατική οικονομία έχει αναπτυχθεί ταχύτατα και αποτιμάται στα 26 δισ. δολάρια. Αν και πρόκειται για εντυπωσιακό αριθμό, στο πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας αντιπροσωπεύει μόνο το 0,035%. Καθώς οι πολυτιμότερες επιχειρήσεις συνεργατικής οικονομίας σχετίζονται με τον τουρισμό, η σύγκριση με την τουριστική οικονομία είναι σκόπιμη και όπως φαίνεται αντιπροσωπεύει το 1% αυτής. Ωστόσο είναι δύσκολο να υπολογιστεί ο οικονομικός αντίκτυπος της συνεργατικής οικονομίας.

Η δύναμη της ψηφιοποίησης

Το επίπεδο της γνώσης, της προσβασιμότητας και της χρήσης των υπηρεσιών στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τους διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς. Οι κύριοι φραγμοί για την επίτευξη της ψηφιοποίησης, τους οποίους αντιμετωπίζουν κυρίως οι ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού, συνδέονται με την έλλειψη εφαρμογής της (χρηματοδοτικοί πόροι, έλλειψη κατάρτισης του προσωπικού, οργάνωση), την περιορισμένη συνεργασία εντός της τουριστικής βιομηχανίας και την έλλειψη καλής διαλειτουργικότητας μεταξύ των πληροφοριακών συστημάτων. Επομένως είναι αναγκαία η λήψη περισσότερο στοχευμένων μέτρων. Θετικό στοιχείο: Η ανάπτυξη των νέων εργαλείων ΤΠ, και συγκεκριμένα της διαδικτυακής πύλης επιχειρηματικής στήριξης Tourism-IT και της πλατφόρμας TourismLink, καθώς αμφότερες έχουν σχεδιαστεί για την υποστήριξη μικρών τουριστικών επιχειρήσεων. Εκεί οι ΜΜΕ μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες για τις επιχειρηματικές τους διαδικασίες καθώς και να έχουν εύκολη πρόσβαση σε τουριστικά πακέτα ανά την Ευρώπη.

Η διευκόλυνση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης σε μια μοντέρνα ψηφιακή υποδομή αποτελεί σημαντικό πυλώνα για την τόνωση της αλληλεπίδρασης μεταξύ των καταναλωτών/ταξιδιωτών και των ταξιδιωτικών και τουριστικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη, μέσω πολλών ψηφιακών συσκευών (φορητός υπολογιστής, έξυπνο τηλέφωνο, ταμπλέτα).

Προς αυτή την κατεύθυνση, αναλαμβάνονται κάποιες πρωτοβουλίες. Πρέπει όμως να γίνουν περισσότερα. Η Επιτροπή σε συνδυασμό με τα κράτη μέλη πρέπει να προσδιορίσει τις ψηφιακές πρωτοβουλίες που έχουν τον μεγαλύτερο θετικό αντίκτυπο στον ευρωπαϊκό τουριστικό τομέα και να χαράξει πολιτικές για τη στήριξη της υλοποίησής τους.

Με τον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται μέσω του διαδικτύου να μεγαλώνει καθώς και με την εμφάνιση νέων «αποκλειστικά ψηφιακών» επιχειρήσεων, ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών όπως και η επιρροή τους κατά τη διαδικασία αναζήτησης, σχεδιασμού και κράτησης αυξάνεται. Οι δημόσιοι φορείς της ΕΕ πρέπει να παρακολουθούν την εξέλιξη των ταξιδιωτικών υπηρεσιών που παρέχονται ψηφιακά, προκειμένου να διασφαλίσουν ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των εδραιωμένων και των νέων παραγόντων, καθώς και την ουδετερότητα και τη διαφάνεια των πληροφοριών που παρέχονται στον καταναλωτή.

Επί του παρόντος, οι ταξιδιώτες και οι τουρίστες δεν έχουν πρόσβαση σε ψηφιακές λύσεις που τους δίνουν τη δυνατότητα να σχεδιάζουν, να κάνουν κρατήσεις και να πληρώνουν τα πολυτροπικά ταξίδια τους από την αρχή μέχρι το τέλος. Ωστόσο, η παροχή ψηφιακών πολυτροπικών πληροφοριών και υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων με απρόσκοπτο τρόπο, θα ενθάρρυνε την κινητικότητα των ταξιδιωτών και των τουριστών εντός της Ευρώπης. Η προϋπόθεση για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της ψηφιακής πολυτροπικής πληροφορίας και των υπηρεσιών έκδοσης εισιτηρίων είναι η πρόσβαση σε σχετικά δεδομένα που παρέχονται από τους ταξιδιωτικούς φορείς και μεταφορείς καθώς και η ενθάρρυνση της πολιτικής για ανοιχτή παροχή δεδομένων.

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται από κοινού με τις τουριστικές επιχειρήσεις και την εμπορική βιομηχανία ακολουθώντας τρεις κύριες γραμμές δράσης: Αξιολόγηση του πώς επιδρά η ψηφιοποίηση στις ταξιδιωτικές και τουριστικές εταιρείες, καθορισμός πολιτικών και πρωτοβουλιών ώστε να αντιμετωπιστούν οι υπάρχουσες και οι μελλοντικές ψηφιακές προκλήσεις και στήριξη της εφαρμογής βιώσιμων δράσεων ώστε να διασφαλιστεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτού του τομέα.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (4.9.2015)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη
(2014/2241 (INI))

Εισηγήτρια: Maria Grapini

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  αναγνωρίζει τη σημασία του τουριστικού τομέα για την ΕΕ και την εσωτερική της αγορά, και τονίζει τις δυνατότητές του ως κινητήριας δύναμης για κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη, δημιουργία απασχόλησης ιδίως για νέους ανθρώπους και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες· λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όταν θα αναπτύσσει πολιτικές που έχουν αντίκτυπο στον τουριστικό τομέα· αναγνωρίζει τη σημασία του τουρισμού όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής 'Ευρώπη 2020', ιδίως δε για την εξάλειψη της φτώχειας και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

2.  εφιστά την προσοχή στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζει η ψηφιακή επανάσταση στη βιομηχανία του τουρισμού· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλοι οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις στον τομέα του τουρισμού, ιδίως δε οι ΜΜΕ, αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες που προσφέρει το διαδίκτυο στην προοπτική της επέκτασης του ηλεκτρονικού τους εμπορίου στην εσωτερική αγορά και της μετατόπισής τους προς υψηλότερης αξίας ψηφιοποιημένα προϊόντα και διαδικασίες, ενώ εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι οι πολίτες και οι καταναλωτές έχουν δίκαιη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση σε ασφαλείς υπηρεσίες υψηλής ποιότητας·

3.  τονίζει ότι, για να διαφοροποιηθεί η ευρωπαϊκή τουριστική προσφορά από εκείνη άλλων χωρών και ηπείρων, είναι πολύ σημαντικό να αναπτυχθούν νέες θεματικές μορφές τουρισμού οι οποίες λειτουργούν επί τη βάσει διακρατικής ή και ακόμα διαπεριφερειακής συνεργασίας· πιστεύει ότι, εκτός του ότι καθίσταται δυνατός ο επαναπροσδιορισμός του συνόλου της ευρωπαϊκής τουριστικής προσφοράς, η συστηματική προώθηση θεματικών τουριστικών προϊόντων μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της εποχικότητας·

4.  υπενθυμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να είναι έτοιμη να προάγει το δυναμικό τρίτων χωρών με μεγάλο πληθυσμό και μια αναδυόμενη οικονομία, ιδιαίτερα των χωρών BRIC, στις οποίες παρατηρείται αύξηση των εξερχόμενων τουριστών· τονίζει την ανάγκη για πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση του τουρισμού και για μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τις ρυθμίσεις για την χορήγηση τουριστικής θεώρησης και τις συνοριακές διελεύσεις· τονίζει ότι η προώθηση ενός μεγαλύτερου αριθμού από πλατφόρμες τουριστικής θεώρησης, σε συνδυασμό με μια συνετή προσέγγιση για την απλούστευση του κώδικα θεωρήσεων, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αύξησης του αριθμού των τουριστών από χώρες εκτός Ευρώπης και ενίσχυσης της προβολής των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών· επισημαίνει τις δυνατότητες για θεώρηση περιήγησης για ομάδες επισκεπτών ή για τουρίστες οι οποίοι έχουν ήδη επισκεφθεί τη χώρα και τονίζει τη σημασία της εφαρμογής περισσότερων συμφωνιών για την κατάργηση των θεωρήσεων προκειμένου να γίνει η βέλτιστη δυνατή χρήση των διεθνών τουριστικών αφίξεων· συνιστά ότι είναι σκόπιμο, αναγνωρίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των κρατών μελών και το καθήκον τους να ελέγχουν την είσοδο στα σύνορά τους, να αναπτύξουν τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και τα κράτη μέλη, στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής θεωρήσεων, μια μακροπρόθεσμη στρατηγική για πιο συντονισμένες και περισσότερο απλοποιημένες διαδικασίες θεωρήσεων·

5.  σημειώνει τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τουρισμού (ΕΕΤ) και των μελών της στην προώθηση της Ευρώπης ως τουριστικού προορισμού· ζητεί από την Επιτροπή να συνεργαστεί περαιτέρω με την ΕΕΤ και τον ευρύτερο Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού με στόχο κοινά μέτρα για τον τουρισμό στην Ευρώπη·

6.  χαιρετίζει την πλατφόρμα της Επιτροπής για τον ψηφιακό τουρισμό και τους στόχους της που συνίστανται αφενός στην ενίσχυση της ικανότητας καινοτομίας των ΜΜΕ που σχετίζονται με τον τουρισμό με σκοπό την ενεργοποίηση του τουριστικού τομέα και αφετέρου στη δημιουργία προτάσεων σχετικά με την προσαρμογή και την χάραξη πολιτικών και χρηματοδοτήσεων οι οποίες στοχεύουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού· ενθαρρύνει τη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την εμβάθυνση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, με στόχο να καταστεί ο τουριστικός τομέας της Ευρώπης πιο ελκυστικός και ανταγωνιστικός· είναι της γνώμης ότι η προώθηση της ηλεκτρονικής μάθησης και μια αυξημένη υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών θα προωθούσε περαιτέρω αυτόν τον στόχο·

7.  τονίζει την ανάγκη για καλύτερη προώθηση της ιδέας και της έννοιας του τουρισμού, του αθλητικού τουρισμού, του τουρισμού περιπέτειας, του εκπαιδευτικού τουρισμού, του αγροτουρισμού και του δημιουργικού τουρισμού· τονίζει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον αγροτικό τουρισμό δεδομένου ότι αποτελεί κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών συμβάλλοντας στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών και θέσεων απασχόλησης ε απομακρυσμένες περιοχές·

8.  στηρίζει την ιδέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση βιώσιμου «τουρισμού για όλους»·

9.  υπενθυμίζει ότι ο ρόλος των καταναλωτών πηγαίνει πλέον πολύ πιο μακρυά από την απλή έρευνα για την αγορά ταξιδιωτικών και άλλων συναφών υπηρεσιών και την απόκτηση διαφόρων πληροφοριών σχετικά με τον αιτούμενο προορισμό περιλαμβάνοντας σήμερα και την άσκηση κριτικής όσον αφορά τις παρεχόμενες υπηρεσίες, την έκφραση άποψης και τη διαφήμιση· επισημείνει ως εκ τούτου, ότι η ψηφιακή εμπειρία γίνεται κατά συνέπεια ολοένα και σημαντικότερη·

10. τονίζει ότι η Ευρώπη πρέπει να διατηρήσει τη θέση της ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού στον κόσμο· επιδοκιμάζει τη διοργάνωση εκδηλώσεων και εκστρατειών επικοινωνίας που προωθούν την Ευρώπη ως τουριστικό προορισμό, ιδίως σε σχέση με συναφείς αγορές τρίτων χωρών, και ζητεί από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να προωθήσουν από κοινού την Ευρώπη, όχι μόνο ως τουριστικό προορισμό, αλλά και ως προορισμό αριστείας που προσφέρει ποικιλία εθνικών προορισμών, πολιτισμών και τουριστικών υπηρεσιών χωρίς να στρεβλώνεται ο μεταξύ τους ανταγωνισμός·

11. αναγνωρίζει ότι στον τουριστικό τομέα κυριαρχούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και ένας μεγάλος αριθμός πολύ μικρών επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι προσπάθειες για τη θέσπιση καλύτερης νομοθεσίας, τη μείωση του διοικητικού φόρτου και την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων θα πρέπει να συνεχιστούν όχι μόνο στον συγκεκριμένο τομέα, αλλά και στο πλαίσιο όλων των πολιτικών που ακολουθεί η ΕΕ και οι οποίες επηρεάζουν τον τουριστικό τομέα·

12. Welcomes the ECC-Net: Travel application recently produced by the European Consumer Centres Network;

13. ζητεί από την Επιτροπή να διερευνήσει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού τουριστικού ημερολογίου για τον συντονισμό των πληροφοριών σχετικά με τους ευρωπαϊκούς τουριστικούς προορισμούς από όλα τα κράτη μέλη σε όλες τις επίσημες γλώσσες ώστε να βελτιωθούν οι υπηρεσίες ενημέρωσης των καταναλωτών και να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόμενοι καταναλωτές στην εξεύρεση πληροφοριών και οδηγιών, μεταξύ άλλων, για εκδηλώσεις, τοποθεσίες και φεστιβάλ·

14. σημειώνει τη σημασία της προσαρμογής του ευρωπαϊκού τουρισμού στην ψηφιακή αγορά και την ανάγκη να αναπτυχθούν νέα ψηφιακά εργαλεία και πηγές πληροφόρησης για πιθανούς τουρίστες στην Ευρώπη· συνιστά την δημιουργία μιας φιλικής προς τον χρήστη διαλειτουργικής τηλεματικής εφαρμογής της ΕΕ με ευρωπαϊκούς ταξιδιωτικούς χάρτες και οδηγούς και άλλες σχετικές πληροφορίες, η οποία θα μπορούσε να συμβάλει στην προώθηση της Ευρώπης ως ενός τουριστικού προορισμού και στην βελτίωση της ποσότητας και της ποιότητας των πληροφοριών που διατίθενται στους καταναλωτές· τονίζει ότι τα έξοδα που συνεπάγεται η δημιουργία και συντήρηση της εν λόγω εφαρμογής θα πρέπει να διατηρηθούν στο ελάχιστο· αναγνωρίζει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες που προσφέρει η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και προϊόντων στον τουριστικό κλάδο· τονίζει τη σημασία της δημιουργίας μιας πλήρως λειτουργικής εσωτερικής αγοράς για τις εν λόγω υπηρεσίες και προϊόντα, στην οποία θα έπρεπε να μπορούν να συμμετέχουν, χωρίς αποκλεισμούς, όλοι οι παράγοντες, πολλώ δε μάλλον οι ΜΜΕ και οι καταναλωτές, και να διαθέτουν ασφάλεια δικαίου·

15. τονίζει ότι οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών πρέπει να λαμβάνουν δεόντως υπόψη τις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες και/ή μειωμένη κινητικότητα, ιδίως όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές, ώστε να παρέχεται στα άτομα με κινητική και αισθητική αναπηρία, ή τροφική δυσανεξία, καθώς και στα ηλικιωμένα άτομα, η δυνατότητα να επωφελούνται πλήρως της ευρωπαϊκής τουριστικής προσφοράς, προωθώντας μέτρα που αποσκοπούν στην προσαρμογή των υφισταμένων δομών και την κατάρτιση του προσωπικού· θεωρεί σκόπιμο να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο καινοτόμα προγράμματα, μηχανισμοί και προϊόντα τα οποία θα διευκολύνουν την αυτόνομη πρόσβαση σε άτομα με κινητική αναπηρία· τονίζει πόσο σημαντικό είναι να καταστούν οι τουριστικές πληροφορίες προσβάσιμες από τουρίστες με αναπηρία· ζητεί από όλα τα τουριστικά συμβούλια και τους παρόχους καταλυμάτων να λαμβάνουν υπόψη, κατά την ανανέωση ιστοτόπων ή άλλων πηγών πληροφόρησης, το ζήτημα της προσβασιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διαδικτυακής προσβασιμότητας·

16. τονίζει ότι είναι ανάγκη για τα κράτη μέλη αφενός να υιοθετήσουν σε τομείς πολιτικής που έχουν σχέση με τον τουρισμό όπως η καινοτομία, οι μεταφορές, η ποιότητα των υπηρεσιών, το καθεστώς των θεωρήσεων, το περιβάλλον, η προστασία των καταναλωτών, η επικοινωνία και οι διεθνείς πληρωμές με κάρτα, μια περισσότερο συντονισμένη προσέγγιση με σκοπό τη διευκόλυνση της διοικητικής συνεργασίας και της συνεργασίας που βασίζεται περισσότερο σε περιφερειακό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στον τομέα του τουρισμού, και αφετέρου να διευκολύνουν τη συμμόρφωση εν όψει της αύξησης της συνεργατικής οικονομίας, τηρώντας ταυτόχρονα την αρχή της επικουρικότητας· σημειώνει ότι τα διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια των κρατών μελών επηρεάζουν άμεσα τις τουριστικές εταιρείες και ενδέχεται να έχουν στρεβλωτικές επιπτώσεις στην αγορά·

17. κρίνει απαραίτητο να στηριχθεί η αυξημένη ανταγωνιστικότητα στις περιοχές εκείνες στις οποίες το δυναμικό του τουρισμού δεν έχει αξιοποιηθεί επαρκώς, μέσω της δίκαιης προβολής των εν λόγω περιοχών και της στήριξης των τοπικών ΜΜΕ που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό κλάδο·

18. ζητεί να βελτιωθεί η αμοιβαία αναγνώριση από τα κράτη μέλη των επαγγελματικών προσόντων στην τουριστική βιομηχανία ώστε να μπορούν, τόσο οι ήδη απασχολούμενοι στον τομέα, όσο και αυτοί που σκοπεύουν να ασχοληθούν με αυτόν, να εξεύρουν τις καλύτερες δυνατές επαγγελματικές προοπτικές και να ενισχυθεί με τον τρόπο αυτό η κινητικότητα εντός του κλάδου· πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα, αφενός, του εποχικού χαρακτήρα της εργασίας στον κλάδο και, αφετέρου, της αδήλωτης εργασίας·

19. υπενθυμίζει ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθεί ένα πιο αποδοτικό δίκτυο μεταφορών το οποίο θα συνδέει τις τουριστικές περιοχές της περιφέρειας·

20. υπενθυμίζει τη σημασία της συνεργατικής οικονομίας ως παράγοντα προώθησης του τουρισμού, καθώς και της συμβολής της στην αύξηση του αριθμού των τουριστών προς τους διάφορους τουριστικούς προορισμούς· τονίζει ότι το γεγονός αυτό δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως αθέμιτος ανταγωνισμός· τονίζει τον ρόλο της συνεργατικής οικονομίας στον τουριστικό κλάδο και ζητεί τη δημιουργία κατάλληλου κανονιστικού πλαισίου που να στηρίζει την ανάπτυξη και την καινοτομία ενώ, παράλληλα, να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών· τονίζει ότι πρέπει να υπάρχει εγγύηση για την ασφάλεια και προστασία των χρηστών καθώς και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών·

21. υπενθυμίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν ανταγωνιστικές υποδομές μεταφορών και τουρισμού·

22. τονίζει τη σημασία ενός βιώσιμου και υπεύθυνου ευρωπαϊκού τουριστικού τομέα που προωθεί την ανταγωνιστικότητα των εταιρειών που δρουν εντός αυτού· τονίζει τη σταθερή αύξηση του αριθμού των ταξιδιωτών και ζητεί να αναπτυχθούν περισσότερο βιώσιμες και ενεργειακά αποδοτικές μορφές μεταφορών και διαμονής με στόχο την δημιουργία βιώσιμων προορισμών, τόσο από περιβαλλοντικής όσο και από καινωνικής και οικονομικής σκοπιάς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιβαλλοντική βιωσιμότητα έχει άμεση επίπτωση επίσης και στη διατήρηση των τοπικών πολιτισμών και των παραδόσεών τους, καθώς και στη διατήρηση και τη βελτίωση της κληρονομιάς, ενισχύει τις βέλτιστες πρακτικές και αναζητεί μία μορφή τουρισμού που ικανοποιεί και ωφελεί τόσο τους ταξιδιώτες όσο και την τοπική κοινότητα στον προορισμό τους· καλεί επειγόντως την Επιτροπή να επιταχύνει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας για κατασκευή ξενοδοχείων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας (neZEH), προκειμένου να καταστούν τα ξενοδοχεία αυτόνομα και ενεργειακά αποδοτικά·

23. υπογραμμίζει την ανάγκη σχεδιασμού μιας στρατηγικής για την αύξηση της παροχής υπηρεσιών διανυκτερεύσεων στη διάρκεια της χαμηλής/μεσαίας περιόδου, που θα περιλαμβάνει τον τομέα του αγροτικού τουρισμού και θα έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας· επισημαίνει τη σημασία να επικεντρωθεί η διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών τουρισμού στον ποιοτικό παράγοντα για την οικοδόμηση της πίστης και της εμπιστοσύνης από της πλευράς των επισκεπτών και για να τεθεί ο ευρωπαϊκός τουριστικός τομέας σε μια ιδιαίτερα ανταγωνιστική αγορά·

24. τονίζει την ανάγκη για καλύτερη και πιο προσβάσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ για έργα υποδομών, ιδίως υπηρεσίες κοινής ωφέλειας οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστια αύξηση κατανάλωσης κατά την τουριστική περίοδο, ώστε να επωφεληθούν τόσο οι τουρίστες όσο και ο τοπικός πληθυσμός·

25. ενθαρρύνει τον βιώσιμο πολεοδομικό σχεδιασμό προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των ευρωπαϊκών τουριστικών προορισμών·

26. υπογραμμίζει την σημασία βελτίωσης της αμοιβαίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στην τουριστική βιομηχανία από τα κράτη μέλη, ώστε να καθίσταται δυνατή, η εύρεση των καλύτερων δυνατών επαγγελματικών προοπτικών και η ενθάρρυνση, κατά συνέπεια, της κινητικότητας των εργαζομένων του κλάδου·

27. κρίνει ότι οι πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών πρέπει να διασφαλίσουν ότι παρέχονται στους καταναλωτές ακριβείς και κατανοητές πληροφορίες για τις εν λόγω υπηρεσίες και ότι οι καταναλωτές δεν παραπλανώνται ή παραπληροφορούνται. τονίζει ότι οι πληροφορίες αυτές θα πρέπει να είναι συνταγμένες κατά τρόπο που να τις κ΄·ανει αντιληπτές από τον ενδιαφερόμενο και ότι οι πάροχοι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πρακτικές ή συμβατικούς όρους που εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των καταναλωτών ή δημιουργούν δυσπιστία στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και, πιο συγκεκριμένα, στις ηλεκτρονικές αγορές· κρίνει ότι πρέπει να αναπτυχθούν δίκτυα επικοινωνίας προκειμένου να βελτιωθούν οι επιχειρηματικές ευκαιρίες στις περιφέρειες και να ενισχυθεί η προστασία των καταναλωτών·

28. η εμπιστοσύνη των καταναλωτών σε εταιρίες που παρέχουν υπηρεσίες στον τουριστικό τομέα στηρίζεται επίσης σε εταιρείες που διαθέτουν στους καταναλωτές εύκολα, αποτελεσματικά και γρήγορα εναλλακτικά μέσα για την επίλυση των καταναλωτικών διαφορών, και σε εταιρείες που προστατεύουν τα προσωπικά και χρηματοοικονομικά δεδομένα των καταναλωτών·

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για το πρόσφατο συμπέρασμα των τριμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με μια αναθεωρημένη οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια· ζητεί την έγκαιρη και ουσιαστική μεταφορά και εφαρμογή της συμφωνίας αυτής στο εθνικό δίκαιο με σκοπό τη μετατροπή του τομέα και την προστασία των καταναλωτών στο ψηφιακό περιβάλλον·

30. επισημαίνει την ανάγκη οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές ταξιδίων να προωθήσουν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, ήτοι το 112, στους σχετικούς ιστοτόπους και στα ηλεκτρονικά εισιτήρια, καθώς και στους βασικούς τουριστικούς προορισμούς μας·

31. κρίνει σκόπιμο να εξεταστούν δυνατότητες υποστήριξης των ΜΜΕ και των προσωπικών εταιρειών στον τομέα του τουρισμού, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων που ενισχύουν την ρευστότητα τους σε λογικό κόστος, παρέχουν επενδυτικά κίνητρα για την ανάπτυξη των υποδομών και των υπηρεσιών τους και ελαχιστοποιούν την γραφειοκρατία που σχετίζεται με την εξέλιξη τους·

32. πιστεύει ότι η πρωτοβουλία της ένωσης Hotelstars Union για τη σταδιακή εναρμόνιση των συστημάτων κατάταξης των καταλυμάτων στην Ευρώπη πρέπει να προαχθεί περαιτέρω για να υπάρχει δυνατότητα καλύτερης σύγκρισης της προσφοράς καταλυμάτων στην Ευρώπη και, ως εκ τούτου, να συνεισφέρει στη θέσπιση κοινών κριτηρίων για την ποιότητα των υπηρεσιών·

33. τονίζει ότι οι ταξιδιώτες, κατά την κράτηση καταλύματος ή μέσου μεταφοράς μέσω διαδικτύου, εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν διαφορετικές τιμές, όρους και προϋποθέσεις· επιδοκιμάζει, συνεπώς, την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο: «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»· ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει συνολική πρόταση ώστε να τερματιστεί ο αδικαιολόγητος γεωγραφικός αποκλεισμός της πρόσβασης σε αγαθά, υπηρεσίες και η καλύτερη δυνατή τιμή βάσει γεωγραφικής τοποθεσίας ή χώρας διαμονής·

34. πιστεύει ότι η συντονισμένη προώθηση συστημάτων πώλησης συνολικών ηλεκτρονικών εισιτηρίων για διάφορα μέσα μεταφοράς θα απλοποιήσει τα ταξίδια και θα άρει τα εμπόδια στην ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

3.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

1

2

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Antonio López-Istúriz White, Margot Parker, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Robert Rochefort, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Igor Šoltes, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Birgit Collin-Langen, Kaja Kallas, Jens Nilsson, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella, Lambert van Nistelrooij

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Andrey Novakov

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (20.7.2015)

προς την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

σχετικά με νέες προκλήσεις και ιδέες για την προαγωγή του τουρισμού στην Ευρώπη
(2014/2241 (INI))

Εισηγητής: Luigi Morgano

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι ο τουρισμός αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο και ότι η Ευρώπη είναι ένας από τους σημαντικότερους προορισμούς πολιτιστικού τουρισμού παγκοσμίως· υπογραμμίζει ότι ο τουριστικός τομέας είναι ταχέως μεταβαλλόμενος και ότι η τουριστική βιομηχανία εξελίσσεται διαρκώς. Ως εκ τούτου, η Ευρώπη και τα κράτη μέλη πρέπει συνεχώς να προστατεύουν και να προάγουν τα όντως γηγενή στοιχεία αναδεικνύοντας τις ιδιαιτερότητες και τα ειδικά χαρακτηριστικά της φυσικής, πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς·

2.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισμού ως μέσου προσωπικής ανάπτυξης και γνώσης, ως μέσου προαγωγής του πλούτου της ευρωπαϊκής εθνικής και τοπικής πολιτισμικής ποικιλομορφίας και κληρονομιάς, ως συμβολής στη διαπολιτισμική μάθηση αλλά και ως ευκαιρίας για δικτύωση, ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και έκφραση των ευρωπαϊκών αξιών·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της προαγωγής της στενής συνεργασίας μεταξύ του πολιτισμού και του τουρισμού· αναγνωρίζει ότι ο ευρωπαϊκός πολιτιστικός τουρισμός μπορεί να συμβάλει σημαντικά στη χάραξη πολιτικής, είναι ουσιώδες μέρος πολλών εθνικών και περιφερειακών οικονομιών και είναι καταλυτικός παράγοντας βιώσιμης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο καθώς και αναγέννησης αγροτικών και αστικών περιοχών, ιδίως με την παρούσα κρίση στην οικονομία και την απασχόληση· υπενθυμίζει επίσης τον ρόλο της ευρωπαϊκής παραδοσιακής τεχνογνωσίας του κλάδου ως προς την ανάδειξη του προφίλ συγκεκριμένων περιοχών και των αντίστοιχων θέσεων απασχόλησης·

4.  επαναλαμβάνει ότι ο τουρισμός θα πρέπει να βασίζεται σε στρατηγικές που αποσκοπούν στην προστασία και την ενίσχυση τόσο των φυσικών όσο και των πολιτισμικών ποικιλομορφιών καθώς και στη διαφύλαξη και προβολή των τοπικών πολιτισμών, των παραδόσεων, της κληρονομιάς και του περιβάλλοντος, καθώς και ότι η διαφύλαξη της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς πρέπει να συγκαταλέγεται στις κορυφαίες μας προτεραιότητες·

5.  επισημαίνει τις δυνατότητες του πολιτιστικού τουρισμού, του αγροτουρισμού και του οικοτουρισμού στις αγροτικές, νησιωτικές και παράκτιες περιοχές· τονίζει, για τον σκοπό αυτό, τη σημασία της διασφάλισης πολυτροπικών διασυνδέσεων ως μέσου ενίσχυσης της ελκυστικότητας των εν λόγω απομακρυσμένων τουριστικών προορισμών·

6.  υπογραμμίζει ότι η ευρωπαϊκή ποικιλομορφία και πολυπολιτισμικότητα προσφέρουν μεγάλο δυναμικό για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού, τονίζει δε τη σημασία της διασύνδεσης των τουριστικών αξιοθεάτων, για να καθιερωθούν θεματικές τουριστικές διαδρομές σε ευρωπαϊκή, εθνική και τοπική κλίμακα· πιστεύει ότι η συστηματική προώθηση του θεματικού τουρισμού (οινολογικού, γαστρονομικού, αγροτικού, θρησκευτικού, καλλιτεχνικού, καλλιτεχνικού, εκπαιδευτικού, εξερευνητικού κ.λπ.), ενδεχομένως με διασυνοριακή ή διαπεριφερειακή συνεργασία, μπορεί να επαναπροσδιορίσει τον ευρωπαϊκό τουρισμό και να παίξει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση των αρνητικών επιπτώσεων του μαζικού τουρισμού· ζητεί, ως εκ τούτου, την προώθηση του περιβαλλοντικά βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού καθώς και τη λήψη μέτρων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του αντικτύπου της εποχικότητας·

7.  επισημαίνει ότι το ευρύ φάσμα των γλωσσών της Ευρώπης –επίσημες, συνεπίσημες, μειονοτικές και λιγότερο γνωστές– αποτελεί το θεμέλιο της πολιτιστικής της κληρονομιάς και αυτό προσφέρει επιπλέον ευκαιρίες στον τουριστικό τομέα σε όλα τα επίπεδα·

8.  υπενθυμίζει τον ουσιώδη ρόλο τόσο της επίσημης όσο και της ανεπίσημης πολιτισμικής εκπαίδευσης στην τόνωση της ζήτησης ενός ποιοτικού, βιώσιμου θρησκευτικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού, εξερευνητικού, γαστρονομικού και οικολογικού τουρισμού και αγροτουρισμού χωρίς αποκλεισμούς· τονίζει την ανάγκη πραγματοποίησης επενδύσεων σε υψηλής ποιότητας κατάρτιση, προκειμένου να εξασφαλιστεί καλύτερα προετοιμασμένο εργατικό δυναμικό·

9.  ζητεί καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η ψηφιοποίηση και η καινοτομία για την ερμηνεία της πολιτιστικής κληρονομιάς και για μια αποτελεσματικότερη και ελκυστικότερη προαγωγή του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισμού, για να εξοικειωθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός ανθρώπων με την ευρωπαϊκή πολιτιστική και τουριστική κληρονομιά, ενώ θα διατηρούνται οι παραδοσιακές μορφές προώθησης του πολιτισμού· τονίζει ότι η ανάπτυξη μιας πλήρως λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς σε συνδυασμό με τη διεύρυνση και ενοποίηση ψηφιακών πλατφορμών για πολιτισμικούς πόρους και αρχεία και μία προορατική χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης παρέχει τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης της τουριστικής βιομηχανίας με στόχο μια καλύτερη προαγωγή και στήριξη όλων των τουριστικών υπηρεσιών και των παρόχων τους·

10. επισημαίνει ότι η προαγωγή του πολιτιστικού τουρισμού πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς αλλά και μικρότερες και λιγότερο γνωστές τοποθεσίες, που δεν περιλαμβάνονται στις συνήθεις τουριστικές διαδρομές·

11. πιστεύει ότι μια καλύτερη χρήση των καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού θα μπορούσε να βοηθήσει σημαντικά τις τουριστικές επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, και να ωφελήσει τη βιωσιμότητα τους· τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης της καινοτομίας και της τεχνολογικής ανάπτυξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των ΜΜΕ, ενώ επισημαίνει τις τεράστιες προοπτικές που ανοίγονται για την ανάπτυξη θεματικών/εναλλακτικών μορφών τουρισμού μέσω της χρησιμοποίησης του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας·

12. επαναλαμβάνει την ανάγκη για ένα καλά καταρτισμένο, ενημερωμένο, αφοσιωμένο και με κίνητρα εργατικό δυναμικό· τονίζει ότι είναι μείζονος σημασίας να εμπλουτιστεί η γνώση των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτό τον τομέα γύρω από θέματα ιστορίας και πολιτισμού για την περαιτέρω προώθηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς των τουριστικών προορισμών·

13. υπενθυμίζει ότι η επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο είναι απαραίτητη για την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών και αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική ανάπτυξη· τονίζει τη σημασία της παροχής καλύτερα στοχευμένων πολιτικών κατάρτισης για την εξασφάλιση καλά εξειδικευμένου, προσανατολισμένου στις υπηρεσίες, πολύγλωσσου προσωπικού·

14. τονίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση του προσβάσιμου στους τόπους πολιτιστικής κληρονομιάς και πολιτισμικής εκπαίδευσης και της συνεκτίμησης των ιδιαίτερων αναγκών των ανθρώπων με αναπηρία κατά την κατασκευή, ανακαίνιση ή επέκταση των τουριστικών πόλων έλξης· σε αυτό το πλαίσιο θεωρεί σκόπιμο να προωθηθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο καινοτόμα προγράμματα, εργαλεία και προϊόντα, τα οποία θα διευκολύνουν την αυτόνομη πρόσβαση σε άτομα με κινητική αναπηρία· δεν παραβλέπει ότι οι τεχνολογίες πληροφοριών και κρατήσεων θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμες από αυτά τα άτομα· υπογραμμίζει την τεράστια πρόοδο που έχει επιτευχθεί χάρη στην εφαρμογή και τη χρήση νέων ψηφιακών τεχνολογιών με στόχο την παροχή καθολικής πρόσβασης σε έργα ζωγραφικής, κτήρια και πολιτιστικούς χώρους· προτείνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη μέλη να εξετάσουν διάφορες δυνατότητες δρομολόγησης έργων και πόρων που θα επιτρέψουν στον νεότερο πληθυσμό και –με δεδομένη τη δημογραφική αλλαγή– στους ηλικιωμένους καθώς και στα άτομα με ειδικές ανάγκες, στις οικογένειες με χαμηλό εισόδημα και σε άλλους ευάλωτους πολίτες να επισκέπτονται τους πολιτιστικούς προορισμούς των κρατών μελών·

15. επισημαίνει ότι η προώθηση της συµµετοχής των νέων στον ευρωπαϊκό πολιτιστικό τουρισμό έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στην εκπαίδευσή τους και την προσωπική τους ανάπτυξη·

16. υπενθυμίζει ότι η πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης στην καλλιτεχνική, γλωσσική, θρησκευτική και γεωγραφική της πτυχή την καθιστά έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους τουριστικούς προορισμούς και ότι ο πολιτιστικός τουρισμός είναι ουσιώδους σημασίας για την προώθηση της μεγέθυνσης, της κοινωνικής ανάπτυξης, της συνοχής και της ποιοτικής απασχόλησης· επισημαίνει ότι ο τουριστικός τομέας παράγει περίπου το 2,9% του ΑΕγχΠ της ΕΕ, αντιστοιχεί σε περίπου 1.800.000 επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, απασχολεί σχεδόν το 3,3% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ και ότι πολλές από αυτές τις θέσεις απασχόλησης, οι οποίες δεν είναι δυνατόν να μεταφερθούν σε άλλη χώρα, συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον πολιτιστικό τουρισμό·

17.     υπογραμμίζει ότι για τη διατήρηση των υφιστάμενων μεγεθών τουρισμού και την προσέλκυση νέων τουριστικών ροών είναι σημαντικό να διατηρηθεί και να προαχθεί η πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της άθικτης φύσης και των τοπίων της· τονίζει την ανάγκη εξασφάλισης κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της επέκτασης του τουρισμού και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, με γνώμονα την αναστύλωση, συντήρηση και προστασία των αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων και μνημείων· προτρέπει επομένως την Επιτροπή να εγκρίνει τον ευρωπαϊκό χάρτη βιώσιμου και υπεύθυνου τουρισμού, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της κοινωνικής ευθύνης, προς όφελος των επισκεπτών και του πληθυσμού της χώρας υποδοχής·

18. υπογραμμίζει τη σημασία της απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση σύστασης «ευρωπαϊκών αρχών ποιοτικού τουρισμού», προκειμένου να παρασχεθεί βοήθεια στους παρόχους τουριστικών υπηρεσιών για την προώθηση της ποιότητας των υπηρεσιών τους και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών·

19. υποστηρίζει την προαγωγή των τοπικών και περιφερειακών πρωτοβουλιών, όπως οι ευρωπαϊκοί διασυνοριακοί ποδηλατοδρόμοι, σε συνδυασμό με μια βιώσιμη στρατηγική που να περιλαμβάνει μεταφορές με σιδηροδρομικά δίκτυα, την Ένωση πολιτιστικών κέντρων συνάντησης (ACCR), τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης, το δίκτυο πυλών DestiNet, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων βιώσιμου τουρισμού στην Ευρώπη·

20. υποστηρίζει την ανάπτυξη δικτύων ήπιας κυκλοφορίας (πεζοπορία, ιππασία ή ποδηλασία) που μπορούν να συμβάλλουν στον βιώσιμο τουρισμό και την ανακάλυψη της ποικιλομορφίας των ευρωπαϊκών περιοχών·

21. τονίζει τη σημασία της διατήρησης και διαφύλαξης της ευρωπαϊκής πολιτιστικής και ιστορικής κληρονομιάς για την πρόληψη της υποβάθμισής της, με έμφαση στην ποιότητα των υπηρεσιών έναντι του κόστους τους· υπογραμμίζει, σε αυτό το πλαίσιο, τον ρόλο που μπορούν να παίξουν οι χορηγίες, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και αντισταθμίζουν τη μείωση των δημόσιων κονδυλίων που διατίθενται για τον σκοπό αυτό·

22. καλεί την Επιτροπή να δρομολογήσει τη θέσπιση ευρωπαϊκού σήματος τουρισμού ποιότητας, προκειμένου να ανταμείψει τις σκληρές προσπάθειες που καταβάλλουν οι επαγγελματίες του τουρισμού για την υποστήριξη της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών με βάση τον υψηλότερο σεβασμό της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, τη βελτίωση της ποιότητας των τουριστικών επαγγελμάτων, τη βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους και την προαγωγή των πολιτιστικών παραδόσεων των τοπικών κοινοτήτων·

23. τονίζει ότι ο πολιτιστικός τουρισμός σε διάφορες περιοχές συμβάλλει στη διαφοροποίηση των παραδοσιακών οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργεί θέσεις εργασίας, ούτως ώστε να αποφεύγεται ο αποπληθυσμός και η εγκατάλειψη και η υποβάθμιση πολλών πολύτιμων πολιτιστικών τοπίων, καθώς και να αποτρέπεται η εξαφάνιση παραδόσεων και εθίμων·

24. επισημαίνει ότι οι κοινότητες υποδοχής και οι τοπικοί πληθυσμοί θα πρέπει να συμμετέχουν σε διάφορες πολιτικές, στο πλαίσιο του τουρισμού, για τον εντοπισμό, την προώθηση, την προστασία, τη διατήρηση, τη διαχείριση, την παρουσίαση και την ερμηνεία των πόρων της κληρονομιάς τους, των πολιτισμικών πρακτικών τους και των σύγχρονων πολιτισμικών εκφράσεων·

25. είναι πεπεισμένο ότι ο σχολικός τουρισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μία από τις πιο σημαντικές δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης που σχετίζονται με το σχολικό πρόγραμμα και όχι αποκλειστικά ως δραστηριότητα ελεύθερου χρόνου και ότι θα πρέπει να βασίζεται στις αξίες του «υπεύθυνου τουρισμού»,

26. υπογραμμίζει το δυναμικό του πολιτιστικού τουρισμού για τη μείωση της φτώχειας· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, την προώθηση των δημιουργικών βιομηχανιών των κρατών μελών και του αγροτικού τουρισμού, με σκοπό την προώθηση του εξαιρετικού πολιτισμικού πλούτου της Ευρώπης και την καταπολέμηση της φτώχειας και της ανεργίας·

27. ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει τα υφιστάμενα ευρωπαϊκά μέτρα και προγράμματα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Ταμείου για Στρατηγικές Επενδύσεις καθώς και των εθνικών και διασυνοριακών προγραμμάτων που σχετίζονται με τον πολιτιστικό τουρισμό και την πολιτιστική κληρονομιά και έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά, όπως οι πολιτιστικές πρωτεύουσες της Ευρώπης, οι ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές διαδρομές, το σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, το πρόγραμμα «δημιουργική Ευρώπη» και η ψηφιακή πλατφόρμα «Europeana»· ζητεί, επιπλέον, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα καθιέρωσης μιας «πολιτιστικής ευρωπαϊκής κάρτας», η οποία θα επιτρέπει φθηνότερη είσοδο σε τουριστικά αξιοθέατα και πολιτιστικούς χώρους όπως μουσεία, μνημεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες και θέατρα, ακολουθώντας το παράδειγμα της εγκεκριμένης από την UNESCO διεθνούς φοιτητικής ταυτότητας ISIC·

28. συνιστά να καθιερωθεί Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατά προτίμηση το 2018, μαζί με την επαρκή υποστήριξη των πολιτιστικών εκδηλώσεων και των τεχνών, του κινηματογράφου και των φεστιβάλ μουσικής· τονίζει επιπλέον ότι η προώθηση, σε επίπεδο ΕΕ, πρωτοβουλιών όπως Αθλητική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας και η δημιουργία ευρωπαϊκού ημερολογίου εκδηλώσεων για να βελτιωθούν οι υπηρεσίες τουριστικών πληροφοριών μπορεί να προσφέρουν σημαντική προστιθέμενη αξία για την προώθηση του ευρωπαϊκού πολιτιστικού τουρισμού και τη διατήρηση και την ενίσχυση της Ευρώπης ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού παγκοσμίως·

29. ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να εργαστούν από κοινού με τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η αξία του τουρισμού και η συμβολή του στην απασχόληση και την ανάπτυξη καθώς και η ενσωμάτωση της τουριστικής βιομηχανίας στο πλαίσιο των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης·

30. υπογραμμίζει ιδιαίτερα το δυναμικό του αθλητικού τουρισμού, ο οποίος μπορεί μελλοντικά να αποτελέσει έναν από τους δυναμικότερους κλάδους της τουριστικής ανάπτυξης στην Ευρώπη και ζητεί τη θέσπιση ειδικών πολιτικών για την προώθηση και την υποστήριξη της ανάπτυξής του· υπενθυμίζει τον σημαντικό ρόλο των αθλητικών δραστηριοτήτων προκειμένου να γίνονται οι περιφέρειες της Ευρώπης ελκυστικές στους τουρίστες· τονίζει τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη μετακίνηση αθλητών και θεατών πριν και κατά τη διάρκεια αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες προσελκύουν τουρίστες ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές· τονίζει ότι δεν έχει αξιοποιηθεί ακόμη πλήρως το δυναμικό του αθλητικού τουρισμού·

31. επισημαίνει τις ευκαιρίες που προσφέρουν σημαντικά ιστορικά γεγονότα και χώροι, όπως οι χώροι ιστορικής συνείδησης, για την αντιμετώπιση σύγχρονων προκλήσεων μέσω ευαισθητοποιημένης ερμηνείας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων· ενθαρρύνει τη χρήση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουρισμού προκειμένου να προαχθεί ο διαπολιτισμικός διάλογος με στόχο την αμοιβαία προσέγγιση όλων των λαών της Ευρώπης·

32. τονίζει τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση νέων μορφών τουρισμού, μέσα από κοινωνικά δίκτυα, εθελοντικές οργανώσεις, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, οργανώσεις ενεργών πολιτών, φορείς της νεολαίας, των γυναικών και των κοινοτήτων της διασποράς·

33. ζητεί περισσότερη αναγνώριση του ζωτικού ρόλου που διαδραματίζει ο εθελοντικός τομέας στην ανάπτυξη και την υποστήριξη του τουριστικού τομέα μέσω του πολιτιστικού εθελοντισμού·

34. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν μέτρα για την προστασία των απειλούμενων μνημείων και χώρων στην Ευρώπη με στόχο τη διασφάλιση και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και, επομένως, την προαγωγή του πολιτιστικού τουρισμού·

35. υπογραμμίζει τη σημασία της διαμόρφωσης και της προώθησης των βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς μορφών τουρισμού που αλληλεπιδρούν με τον κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό ιστό των τουριστικών χώρων, εξασφαλίζουν την ανάπτυξη της δημιουργικής και φιλικής προς το περιβάλλον επιχειρηματικότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, και αποφέρουν, εκτός από οικονομικά οφέλη, κοινωνική και πολιτιστική αξία στις τοπικές κοινωνίες·

36. τονίζει τη σημασία των πολιτικών που αποσκοπούν στη χρηματοδότηση, στη διαφύλαξη, στη διατήρηση και στην αποκατάσταση των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς·

37. τονίζει τη σημασία της αποφυγής πολιτιστικών διακρίσεων μεταξύ των θρησκευτικών και εθνοτικών μειονοτήτων·

38. χαιρετίζει τα μέσα κινητικότητας καθώς και τα σχέδια συνεργασίας, όπως οι «συμμαχίες γνώσης» και οι «τοµεακές συμμαχίες δεξιοτήτων» στο πλαίσιο του προγράμματος «Erasmus+» και του «Erasmus για νέους επιχειρηματίες», ως αποτελεσματικά μέσα όσον αφορά το τουριστικό προσωπικό που ασχολείται με την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε όλα τα επίπεδα με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων και την απόκτηση πρακτικών γνώσεων στον πολιτιστικό τουρισμό· εκφράζει ωστόσο την ανησυχία του για την έλλειψη ενδιαφέροντος των νέων να σταδιοδρομήσουν σε ορισμένους τουριστικούς τομείς· τονίζει τα πλεονεκτήματα του «διττού» εκπαιδευτικού συστήματος στον τουριστικό κλάδο και τη σημασία του να συνδυάζεται η πρακτική εμπειρία με τη μάθηση σε επιχείρηση, ώστε να βελτιώνονται οι δεξιότητες τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη και τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχονται από το ΕΚΤ και από άλλα ενωσιακά, εθνικά και περιφερειακά για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

14.7.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

22

1

5

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Silvia Costa, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

György Hölvényi, Ilhan Kyuchyuk, Ernest Maragall, Martina Michels, Marlene Mizzi

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Tim Aker

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

42

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Karima Delli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Jacqueline Foster, Dieter-Lebrecht Koch, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Miltiadis Kyrkos, Bogusław Liberadzki, Peter Lundgren, Marian-Jean Marinescu, Georg Mayer, Cláudia Monteiro de Aguiar, Renaud Muselier, Jens Nilsson, Markus Pieper, Salvatore Domenico Pogliese, Gabriele Preuß, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, David-Maria Sassoli, Claudia Schmidt, Claudia Tapardel, István Ujhelyi, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Rosa D’Amato, Daniel Dalton, Werner Kuhn, Jozo Radoš, Olga Sehnalová, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Diane James, Julia Reda