ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα

22.9.2015 - (2015/2053 (INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων
Εισηγήτρια: Virginie Rozière
Συντάκτης γνωμοδότησης (*):
Nicola Danti, Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
(*) Διαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών – Άρθρο 54 του Κανονισμού

Διαδικασία : 2015/2053(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A8-0259/2015
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A8-0259/2015
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα

(2015/2053 (INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας στον τομέα του εμπορίου (TRIPS),

–       έχοντας υπόψη την πράσινη βίβλο της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο την παραδοσιακή τεχνογνωσία της Ευρώπης: μία πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα (COM(2014)0469),

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (κανονισμός για την ποιότητα)[1],

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 για τον οίνο ή τα αμπελοοινικά προϊόντα («Ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») [2],

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 110/2008 για τα αλκοολούχα ποτά[3],

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 251/2014 για τα αρωματισμένα αμπελοοινικά προϊόντα[4],

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 12ης Φεβρουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 18ης Φεβρουαρίου 2015,

–       έχοντας υπόψη τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις γεωγραφικές ενδείξεις,

–       έχοντας υπόψη την Πράξη της Γενεύης στη συμφωνία της Λισαβόνας σχετικά με την προστασία των ονομασιών προέλευσης, της 31ης Οκτωβρίου 1958, η οποία αναθεωρήθηκε στη Στοκχόλμη στις 14 Ιουλίου 1967 και στις 28 Σεπτεμβρίου 1979, που αφορά την πνευματική ιδιοκτησία και διασφαλίζει την προστασία προϊόντων που κυκλοφορούν διεθνώς και τα οποία είναι ευρέως γνωστά για τα χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης γεωγραφικής περιοχής προέλευσής τους,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, της Επιτροπής Εξωτερικού Εμπορίου και της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (A8-0259/2015),

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα γεωργικά προϊόντα μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής προέλευσης που έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ή παρασκευάζονται με βάση παραδοσιακές μεθόδους μπορούν να τυγχάνουν ενιαίας προστασίας σε ενωσιακή κλίμακα μέσω γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ)·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ ορίζει τις γεωγραφικές ενδείξεις ως «γεωγραφικές ενδείξεις με τις οποίες επισημαίνεται ότι ένα αγαθό κατάγεται από το έδαφος κάποιου μέλους [του ΠΟΕ] ή από συγκεκριμένη περιοχή της επικράτειας ενός μέλους ή ακόμη από συγκεκριμένο τόπο σε κάποιο μέλος, εφόσον στη γεωγραφική καταγωγή του προϊόντος οφείλονται σε μεγάλο βαθμό η ποιότητα, η φήμη και τα λοιπά χαρακτηριστικά του εν λόγω αγαθού»·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα υψηλής ποιότητας παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα, που βασίζονται σε παραδοσιακή τεχνογνωσία και παραδοσιακές τεχνικές, αποτελούν τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της ΕΕ καθώς και σημαντικό στοιχείο που πρέπει να διατηρηθεί στο πλαίσιο της οικονομίας και της κοινωνίας πολλών περιοχών της Ευρώπης, δεδομένου ότι τα προϊόντα αυτά προκαλούν δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τους τοπικούς τρόπους ζωής, ιδίως σε γεωργικές περιοχές και συμβάλλουν στην ενίσχυση της συνολικής ελκυστικότητας μιας περιοχής, στη διατήρηση των τοπικών ταυτοτήτων και στην προώθηση του ξεχωριστού χαρακτήρα τους, γεγονός το οποίο λειτουργεί προς όφελος του τουρισμού, του πολιτισμού, της απασχόλησης και του εμπορίου·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προϊόντα αυτά μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, στη διατήρηση των υποδομών και στη δημιουργία νέων ειδικευμένων θέσεων απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές, ιδιαίτερα σε αγροτικές, μειονεκτούσες και περιθωριακές περιοχές, σε πολλές από τις οποίες η απασχόληση εξαρτάται από τυπικά τοπικά προϊόντα, δίνοντας νέα ώθηση στην επαγγελματική εκπαίδευση και στο βιοτεχνικό κλάδο που είναι στενά συνδεδεμένοι με την περιφερειακή ανάπτυξη και παραγωγή, ενώ συγχρόνως θα διατηρείται και θα προάγεται η μοναδική και ποικιλόμορφη κληρονομιά κάθε περιοχής·

Ε.     υπενθυμίζοντας ότι τα μη γεωργικά προϊόντα είναι αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας και σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών· υπογραμμίζοντας ότι μία από τις κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας αυτός είναι η σταδιακή εξαφάνιση παραδοσιακών δεξιοτήτων και τεχνών και ότι η προστασία της γεωγραφικής ένδειξης μη γεωργικών προϊόντων μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη διατήρηση αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας, αλλά και για τη διασφάλιση μιας δίκαιης αμοιβής στους παραγωγούς καθώς και της πρωτοτυπίας και της ευρύτερης δυνατής διαθεσιμότητας των προϊόντων αυτών·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η φήμη μιας γεωγραφικής ένδειξης αποτελεί συλλογικό, άυλο αγαθό, το οποίο, αν δεν προστατευθεί, μπορεί να χρησιμοποιείται ελεύθερα και απεριόριστα, με αποτέλεσμα την απαξίωση του προϊόντος και την εξαφάνισή του·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις μπορούν να έχουν μεγάλο οικονομικό δυναμικό και ότι η κατάλληλη προστασία τους μπορεί να αποφέρει σημαντικά κέρδη, ιδίως για τις ΜΜΕ και τις περιφέρειες της ΕΕ·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφέρειες της Ευρώπης είναι πολύ πλούσιες σε μη γεωργικά προϊόντα που βασίζονται σε πολύ υψηλά πρότυπα παραδοσιακών δεξιοτήτων και τεχνών που έχουν συμβάλει στην οικοδόμηση της φήμης τους και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του περιφερειακού και τοπικού πολιτισμού·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημόσιες αρχές πρέπει να προστατεύουν, και, εφόσον αποτελεί αίτημα του ιδιωτικού τομέα, να ενισχύουν και να προωθούν τόσο τα παραδοσιακά ευρωπαϊκά προϊόντα όσο και τις γεωγραφικές τους ενδείξεις·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα, η φήμη και άλλα χαρακτηριστικά ενός προϊόντος μπορούν να προσδιορίζονται με βάση την προέλευσή του· λαμβάνοντας υπόψη ότι η φήμη ενός προϊόντος στην οποία καθοριστικό ρόλο παίζει η προέλευσή του μπορεί να αμαυρωθεί εξαιτίας πρακτικών κατάχρησης της ονομασίας·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι, επειδή τα ευρωπαϊκά παραδοσιακά προϊόντα είναι υψηλής ποιότητας και, ως τέτοια, έχουν μεγάλη ζήτηση, οι ονομασίες τους μπορεί να αποτελέσουν αντικείμενο καταχρήσεων προς βλάβη τόσο των καταναλωτών όσο και των παραγωγών·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάλληλη προστασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο των γεωγραφικών ενδείξεων σε μη γεωργικά προϊόντα, με την οποία ελέγχεται και παρακολουθείται η χρήση τους και καταπολεμάται η απάτη, θα μπορούσε να συμβάλει στην εξάλειψη των παραποιήσεων και να αποτρέψει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και την εξαπάτηση του καταναλωτή·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές επιδεικνύουν ένα συνεχώς αυξανόμενο ενδιαφέρον όχι μόνο για την ασφάλεια των προϊόντων, αλλά επίσης για την προέλευση, την αυθεντικότητά τους και τις μεθόδους παραγωγής τους·

ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καταναλωτές πρέπει να μπορούν να επιλέγουν συνειδητά όταν αγοράζουν προϊόντα, όντας σε θέση να αναγνωρίζουν την προέλευση και την ποιότητα των προϊόντων·

ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές νομοθεσίες που προστατεύουν σήμερα τα μη γεωργικά προϊόντα, θεσπίζουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας στα κράτη μέλη, γεγονός που δεν είναι συμβατό με τους σκοπούς της εσωτερικής αγοράς και το οποίο προκαλεί δυσκολίες στην αποτελεσματική τους προστασία στην Ευρώπη και στα κράτη μέλη στα οποία δεν καλύπτονται από την εθνική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για ένα ενιαίο σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε ολόκληρη την ΕΕ·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναρμόνιση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας θα απέβαινε προς όφελος της ΕΕ στις διεθνείς διαπραγματεύσεις της στον εμπορικό τομέα·

ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη ενός ενιαίου ενωσιακού συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα, δημιουργεί ένα ατελές και ιδιαίτερα κατακερματισμένο πλαίσιο στην Ευρώπη, που οφείλεται στο γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν προτείνουν κάποια ειδική προστασία, ενώ σε άλλα υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί, διαδικασίες και επίπεδα προστασίας στο πλαίσιο εθνικών και τοπικών, τομεακών ή εγκάρσιων, κανόνων, γεγονός που επιδρά στρεβλωτικά και παρεμποδίζει τόσο την αρμονική ανάπτυξη της κοινής αγοράς, όσο και την ομοιογενή προστασία και τον υπό δίκαιες συνθήκες αποτελεσματικό ανταγωνισμό, εμποδίζοντας τους καταναλωτές να λαμβάνουν ακριβείς, αληθείς και συγκρίσιμες πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να προβαίνουν σε συνειδητές αποφάσεις, ενώ επίσης αποτελεί εμπόδιο στην προστασία των καταναλωτών·

Εισαγωγή

1.      επιδοκιμάζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής για τη διοργάνωση δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με μία πιθανή επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα καθώς και το αποτέλεσμα της διαβούλευσης που ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2014 και η οποία τάσσεται σαφώς υπέρ του ενωσιακού συστήματος προστασίας που βασίζεται σε γεωγραφικές ενδείξεις για μη γεωργικά προϊόντα·

2.      πιστεύει ότι θα πρέπει να θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ένα μέσο προστασίας, ως τμήμα μιας ευρύτερης στρατηγικής για την προώθηση προϊόντων υψηλής ποιότητος της ΕΕ, το οποίο θα βασίζεται στην ισχυρή βούληση των οργάνων της ΕΕ να αντιμετωπίσουν τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις ως κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς, ενισχύοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το κύρος της τοπικής βιομηχανικής και βιοτεχνικής παραγωγής, στηρίζοντας την τοπική οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση στις σχετικές περιοχές, δίδοντας ώθηση στον τουρισμό και ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών·

3.      καλεί την Επιτροπή να προτείνει χωρίς καθυστέρηση, με βάση τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που έχει ήδη πραγματοποιηθεί καθώς και περαιτέρω αναλύσεις, μια νομοθετική πρόταση η οποία θα αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα και η οποία θα διασφαλίζει ότι λαμβάνονται πλήρως υπόψη τα αποτελέσματα του νέου συστήματος για τους παραγωγούς, τους ανταγωνιστές τους, τους καταναλωτές και τα κράτη μέλη·

4.      υπογραμμίζει ότι η θέσπιση του μέσου αυτού θα πρέπει να συνοδεύεται από εκστρατείες ενημέρωσης και επικοινωνίας προκειμένου να γίνει γνωστός αυτός ο νέος τύπος γεωγραφικής ένδειξης στους παραγωγούς και στους καταναλωτές·

5.      πιστεύει ακράδαντα ότι η επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε μη γεωργικά προϊόντα μπορεί να έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και για το σύνολο του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού ιστού·

6.      φρονεί ότι το σύστημα αυτό θα μπορούσε ιδίως να προστατεύσει πιο αποτελεσματικά τους καταναλωτές, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους σε επώνυμα προϊόντα, και να τους βοηθήσει να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές κατά την αγορά προϊόντων, και τούτο μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας και διαλύοντας τη σύγχυση που προκαλείται από παραπλανητικές ονομασίες ή περιγραφές, ιδίως αν γνωστοποιηθεί αποτελεσματικά η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος· πιστεύει ότι θα μπορούσε επίσης να συμβάλει στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, την προέλευσή τους και τις μεθόδους και συνθήκες παραγωγής, δεδομένου, εκτός των άλλων, ότι οι καταναλωτές αποδίδουν όλο και πιο μεγάλη σημασία στα θέματα αυτά·

Οφέλη μιας ενιαίας προστασίας σε επίπεδο ΕΕ

7.      υπενθυμίζει ότι θα ήταν εξαιρετικά σκόπιμο να εγκρίνει η ΕΕ νομοθετικές διατάξεις για τις μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις, προκειμένου να εκμεταλλευτεί πλήρως τις θετικές οικονομικές συνέπειες που θα είχε η προστασία της διακριτότητας και της ποιότητας των προϊόντων αυτών, να παράσχει στους καταναλωτές αξιόπιστη ενημέρωση για τον τόπο και για τη μέθοδο παραγωγής τους και να διαφυλάξει την τεχνογνωσία και τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με αυτά·

8.      πιστεύει ότι η εν λόγω νομοθεσία μπορεί να τονώσει την καινοτομία στις παραδοσιακές διαδικασίες παραγωγής και στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων για παραδοσιακά προϊόντα, καθώς και να συμβάλει στη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται σε περιοχές με χαμηλή ανάπτυξη, ιδίως παρέχοντας στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν την πηγή σχεδόν του 80% των τυπικών τοπικών προϊόντων που θα μπορούσαν να τύχουν προστασίας βάσει του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων, τόσο την ευκαιρία να τονώσουν τις πωλήσεις τους μέσω αποτελεσματικότερων δράσεων μάρκετιγκ όσο και το κίνητρο να συνεργαστούν στενότερα, λαμβανομένου υπόψη του συλλογικού χαρακτήρα του συστήματος·

9.      επισημαίνει ότι αυτό θα μπορούσε να συμβάλει στην αποτελεσματική καταπολέμηση της παραποίησης, της απατηλής χρήσης των ονομασιών γεωγραφικής προέλευσης και άλλων αθέμιτων πρακτικών που παραπλανούν τον τελικό καταναλωτή και βλάπτουν κυρίως τις μικροεπιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, οι οποίες παράγουν νόμιμα τη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που θα μπορούσαν να τύχουν προστασίας και οι οποίες επί του παρόντος δεν έχουν πάντοτε τα νομικά ή χρηματοδοτικά μέσα να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους, γεγονός που έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές τους·

10.    θεωρεί ότι η εν λόγω προστασία ενισχύει και διευκολύνει την πρόσβαση στην κοινή αγορά και στις αγορές εκτός ΕΕ των ευρωπαϊκών βιοτεχνιών, οι οποίες οφείλουν την ύπαρξή τους σε παραδοσιακές γνώσεις και δεξιότητες που συμβάλλουν στο να διατηρηθεί πολύτιμη τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει ολόκληρες κοινωνικές και τοπικές κοινότητες, και οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ιστορικής, πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής κληρονομιάς της Ευρώπης·

11.    εκτιμά ότι μια ενιαία προστασία των μη γεωργικών προϊόντων μέσω της γεωγραφικής ένδειξης θα τόνωνε την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων·

12.    υπογραμμίζει ότι μια ενιαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων θα συνέβαλλε όχι μόνο στην προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων, αλλά και στην αναγνώριση της ποιότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα αυτά και στην ανάγκη αριστείας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας·

13.    υπογραμμίζει ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις συνιστούν εγγύηση για τους καταναλωτές όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, καθώς και αναγνώριση της τεχνογνωσίας και μέσον προστασίας για τους παραγωγούς·

14.    επισημαίνει ότι η αναγνώριση της προστασίας των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας αποτελεί τόσο αμυντικό όσο και επιθετικό στοιχείο στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής και ότι μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και κατασκευαστών με στόχο την αντιμετώπιση των προϊόντων απομίμησης και παραποίησης και για τη διασφάλιση μιας κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμης προσέγγισης στην οικονομική ανάπτυξη εντός και εκτός ΕΕ, καθώς και δίκαιου ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών, καθιστώντας δυνατή την αποτελεσματικότερη εξακρίβωση της αυθεντικότητας και της ποιότητας των προϊόντων· πιστεύει ότι η αναγνώριση της ενιαίας προστασίας των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων θα συνέβαλλε επίσης στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου στις περιοχές παραγωγής·

15.    εκτιμά ότι ένα ενιαίο σύστημα της ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει την ελκυστικότητα επαγγελμάτων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά·

16.    τονίζει ότι η διατήρηση της παραδοσιακής τεχνογνωσίας και παραγωγής μπορεί να συμβάλει στην αναχαίτιση της μείωσης του πληθυσμού και της καταστροφής των αγροτικών περιοχών και της εγκατάλειψής τους από τον νεανικό τους πληθυσμό·

17.    εξαίρει τη σημασία των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και βιώσιμων παραμέτρων των μη γεωργικών προϊόντων που θα συμπεριληφθούν σε αυτή τη διαδικασία και τονίζει ότι επιβάλλεται η διατήρηση, μετάδοση και ανάπτυξη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων που συνδέονται με αυτά και η υποστήριξη της στενότερης συνεργασίας με τους κλάδους της δημιουργίας, αν μη τι άλλο προκειμένου να αναδειχθεί η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και των τελικών προϊόντων· ζητεί να έχουν πρόσβαση στη χρήση του ονόματος ή του λογοτύπου όλοι οι παραγωγοί μιας δεδομένης περιοχής οι οποίοι παράγουν το προϊόν με τον τρόπο που περιγράφηκε·

18.    υπογραμμίζει ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των μη γεωργικών προϊόντων θα συμβάλει στη διατήρηση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς ως αποτέλεσμα των τοπικών και περιφερειακών ευρωπαϊκών παραδόσεων·

19.    αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύουν σε παραδοσιακή τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας, προσφέρουν θέσεις εργασίας στον τόπο και μαθητεία για την εκπαίδευση ειδικευμένων επαγγελματιών, οι οποίοι διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην μετάδοση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής· αναγνωρίζει τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα αυτό και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο τη διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ και τα προγράμματα για την στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης ειδικών που συμμετέχουν στην παραγωγή και την προώθηση τοπικών και περιφερειακών βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων που είναι φιλικά προς το περιβάλλον·

20.    προτρέπει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη δημιουργία και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην τόνωση του παραδοσιακού βιοτεχνικού τομέα, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και να τονώσουν την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

21.    τονίζει το γεγονός ότι μια ευρέως γνωστή γεωγραφική ένδειξη θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών ταξιδιωτικών περιηγήσεων·

22.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ μη γεωργικών ομάδων προϊόντων και συναφών τομέων·

23.    τονίζει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων στο ευρύτερο φάσμα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ως μέσου για την προστασία της τοπικής αξίας, περιλαμβανομένης της υποδομής και της απασχόλησης, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών·

24.    σημειώνει ότι τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα που συνδέονται με την προέλευσή τους ή έχουν ρίζες στα εδάφη όπου κατασκευάζονται συνιστούν βασικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής πολλών περιφερειών της Ευρώπης, προκαλώντας μη μετεγκαταστάσιμες δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τον τοπικό τρόπο ζωής, ιδίως στις γεωργικές περιοχές· υπογραμμίζει ότι η θέσπιση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός συστήματος προστασίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων που συνδέονται με την προέλευσή τους ή έχουν ρίζες στις περιοχές όπου κατασκευάζονται θα επέτρεπε τη διατήρηση της πρωτοτυπίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων και θα απέτρεπε την τυποποίησή τους·

Σχέσεις με τρίτες χώρες

25.    θεωρεί ότι, στις μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ με τρίτες χώρες, θα πρέπει να ενσωματώνονται ενδεικτικοί κατάλογοι όλων των προϊόντων, γεωργικών και μη γεωργικών, που προστατεύονται από γεωγραφική ένδειξη·

26.    θεωρεί ότι θα υπάρξουν επίσης θετικά αποτελέσματα για τις εμπορικές σχέσεις που διατηρεί ή διαπραγματεύεται η ΕΕ με τρίτες χώρες, με αποτέλεσμα να μπορεί κατ’ αυτό τον τρόπο η ΕΕ να εξασφαλίζει, και στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων, ίδια επίπεδα προστασίας για τα εν λόγω ευρωπαϊκά προϊόντα·

27.    εκτιμά ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στα μη γεωγραφικά προϊόντα μπορεί να συμβάλει στο να καταστεί περισσότερο σαφής και πειστική η θέση της ΕΕ όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, στο πλαίσιο τόσο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων όσο και στα πολυμερή φόρουμ, με απώτερο στόχο να επιτευχθεί ισχυρή προστασία όλων των ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας εκτός ΕΕ·

28.    θεωρεί ότι η επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης και στα μη γεωργικά προϊόντα θα καθιστούσε δυνατή την τόνωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών και την αύξηση των μεριδίων της αγοράς, οδηγώντας παράλληλα στη διεθνή αναγνώριση των προϊόντων αυτών και στην ανάπτυξη της ποιοτικής τους εικόνας και της φήμης τους μέσω των εμπορικών διαπραγματεύσεων και συναλλαγών·

29.    θεωρεί ότι η προστασία των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων σε επίπεδο ΕΕ θα ενίσχυε τη θέση της Ένωσης στον ΠΟΕ, όπου ζητεί την αναβάθμιση του παρεχόμενου επιπέδου προστασίας, θα αποτελούσε δε έναυσμα για τις συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός πολυμερούς μητρώου γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού θεματολογίου της Ντόχα, όντας πλήρως συμβατό με τη συμφωνία TRIPS·

30.    πιστεύει ότι η προστασία των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να συνοδεύεται από μία αποτελεσματικότερη στρατηγική για την προστασία και την επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες, με στόχο την ενδυνάμωση των μέτρων κατά των προϊόντων παραποίησης ή απομίμησης·

31.    θεωρεί ότι μια ενιαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα στην ΕΕ μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα στη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες και υπογραμμίζει ότι ορισμένοι από τους μεγάλους εμπορικούς μας εταίρους, όπως η Ινδία ή η Κίνα, έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή συστήματα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα·

32.    καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει στην προσεχή της ανακοίνωση σχετικά με την εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ μια συνεκτική και προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική για όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις, η οποία θα διασφαλίζει την προστασία και την αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων·

33.    εκτιμά ότι η επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και στα μη γεωργικά προϊόντα μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνοχής της θέσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο στον εν λόγω τομέα, τόσο στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων όσο και στα πολυμερή φόρουμ, με απώτατο στόχο την εξασφάλιση ισχυρής προστασίας σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα ποιότητας εκτός της ΕΕ· θεωρεί, ειδικότερα, ότι τόσο τα γεωργικά όσο και τα μη γεωργικά προϊόντα που προστατεύονται από γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· φρονεί ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων θα προωθούσε την εμπορική επέκταση και θα διευκόλυνε τη χρήση κοινών εκστρατειών προώθησης εκτός ΕΕ·

Γενικές αρχές

34.    τονίζει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων (ΓΕ) ως σημαντικού εργαλείου για τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών, και για την ενίσχυση της εικόνας των περιφερειών και τοπικών κοινοτήτων της ΕΕ σε μια πιο βιώσιμη κοινωνική και περιβαλλοντική προσέγγιση όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη του καίριου ρόλου που διαδραματίζουν οι ΓΕ στην εμπορική πολιτική της ΕΕ·

35.    είναι πεπεισμένο ότι το σύστημα πρέπει να βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και σε διαφανείς αρχές που δεν εισάγουν διακρίσεις και ότι μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των προϊόντων απομίμησης και παραποίησης και για τη διασφάλιση μια πιο βιώσιμης, από κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική άποψη, προσέγγισης για την οικονομική ανάπτυξη εντός και εκτός ΕΕ, καθώς και για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών·

36.    ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πείρα που έχει αποκτηθεί στον αγροτικό και διατροφικό τομέα, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος που θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και στις αρχές της διαφάνειας και των μη διακρίσεων, και θα είναι διαφανές, αποτελεσματικό, ευέλικτο και ελεύθερο από περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις και αποτρεπτικό κόστος για τους παραγωγούς που εθελοντικά αποφασίζουν να καταχωρήσουν προϊόντα σε σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων· είναι επιπλέον της γνώμης ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει αυστηρούς ελέγχους και τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και ότι πρέπει να περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση της απάτης· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει εν προκειμένω μια μη τομεακή προσέγγιση σε κάθε σύστημα προστασίας·

37.    πιστεύει ότι το νέο σύστημα θα έπρεπε, όπως συνέβη στο παρελθόν με τα αγροδιατροφικά προϊόντα, να παρέχει μια εγγύηση η οποία θα γίνεται διαισθητικά αντιληπτή από τους καταναλωτές που αναζητούν ποιοτικά προϊόντα από πλευράς αυθεντικότητας και προέλευσης, τα οποία συνδέονται στενά με τη σχετική γεωγραφική περιοχή και βασίζονται σε σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες· πιστεύει ότι η αποτελεσματικότητα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον όλες οι αναγκαίες πληροφορίες κοινοποιούνται στους παραγωγούς και στους καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι το σύστημα πρέπει να είναι διαφανές και να εξασφαλίζει μία προσιτή προστασία, δεδομένου ότι αυτό έχει κεφαλαιώδη σημασία για την εμπιστοσύνη καταναλωτών και παραγωγών·

38.    θεωρεί ότι, με βάση το νέο ενωσιακό κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, ένα σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας και της προέλευσης των προϊόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αναθέτουσες αρχές σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, την πιστοποίηση και τα κριτήρια ανάθεσης, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

39.    ζητεί τα προϊόντα αυτά να αποτελέσουν το επίκεντρο έργων περιφερειακής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας και της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και του ταμείου συνοχής·

40.    είναι της γνώμης ότι ένα ενωσιακό σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα που θα είναι συνεκτικό, απλό και διαφανές και δεν θα είναι επαχθές σε γραφειοκρατικό και οικονομικό επίπεδο, επιτρέποντας συνεπώς να έχουν πρόσβαση σε αυτό ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα έδινε τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιτύχει ισοδύναμη προστασία για αυτά τα ευρωπαϊκά προϊόντα και εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων και θα δημιουργούσε σημαντικό πλεονέκτημα κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, τόσο σε διμερές επίπεδο, μεταξύ της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της, όσο και σε πολυμερές επίπεδο, στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

41.    είναι της γνώμης ότι η δημιουργία ενιαίας προστασίας των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει κοινούς ορισμούς, διαδικασίες καταχώρησης και στοιχεία κόστους, το πεδίο της προστασίας και τα μέσα επιβολής της, με την ταυτόχρονη σύσταση μιας αξιόπιστης αρχής που θα είναι αρμόδια για τη χορήγηση του καθεστώτος των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε επίπεδο ΕΕ, χωρίς να μειώνει τα πρότυπα προστασίας που ήδη υπάρχουν σε δεκαπέντε κράτη μέλη, θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες·

Πεδίο εφαρμογής

42.    επιβεβαιώνει ότι ο δεσμός με τον τόπο παραγωγής είναι κομβικής σημασίας για να είναι δυνατή η ταυτοποίηση μιας τεχνογνωσίας και η αναγνώριση της ποιότητας, της αυθεντικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος·

43.    τάσσεται υπέρ ενός ευρέως ορισμού ο οποίος θα επέτρεπε την αναγνώριση του δεσμού μεταξύ του προϊόντος και της περιοχής που καλύπτεται από την ΓΕ· θεωρεί ότι ένα σύστημα προστασίας σε επίπεδο ΕΕ θα πρέπει να έχει ένα διευρυμένο πεδίο εφαρμογής που θα επιτρέπει να συμπεριληφθούν ονομασίες οι οποίες, αν και μη γεωγραφικές, συνδέονται σαφώς με ένα συγκεκριμένο τόπο·

44.    πιστεύει ότι στο καθεστώς προστασίας θα πρέπει να υπάγονται μη λεκτικά σήματα και σύμβολα που συνδέονται σαφώς με μια συγκεκριμένη περιοχή·

45.    υποστηρίζει ότι η επισήμανση/το διακριτικό γνώρισμα/εμπορικό σήμα/λογότυπο για τις μη γεωργικές ΓΕ πρέπει να διακρίνεται από απλότητα και να αναγνωρίζεται εύκολα, να αντανακλά την περιφερειακή/τοπική ταυτότητα των προϊόντων και να τίθεται τουλάχιστον στη γλώσσα του τόπου προέλευσης του προϊόντος και της χώρας στην οποία εισάγεται·

46.    υπογραμμίζει ότι ορισμένες ενδείξεις, όπως π.χ., οι γενικοί όροι, ή ομώνυμες γεωγραφικές ενδείξεις,πρέπει να αποκλείονται από την προστασία της ΓΕ· προσθέτει ότι, για το λόγο αυτό, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως παράδειγμα οι εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1, 3 και 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1151/2012 για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων·

Διαδικασία καταχώρισης

47.    πιστεύει ότι θα πρέπει να υφίσταται μια υποχρεωτική διαδικασία καταχώρισης, δεδομένου ότι, κατ’ αυτό τον τρόπο θα υπήρχε μεγαλύτερη ασφάλεια, ιδίως όσον αφορά την επιβολή των δικαιωμάτων σε περίπτωση διαφορών· ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει τον πλέον αποτελεσματικό, απλό, χρήσιμο και προσιτό μηχανισμό για την καταχώριση των προϊόντων και να εξασφαλίσει ότι το σύστημα προσφέρει οικονομικά προσιτές, σαφείς και διαφανείς διαδικασίες καταχώρισης, τροποποίησης και ακύρωσης, που θα παρέχουν νομικές εγγυήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση που θα αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της δημοσιονομικής και διοικητικής επιβάρυνσης για τα ενδιαφερόμενα μέρη·

48.    τονίζει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός ενιαίου τυποποιημένου και δημόσιου ευρωπαϊκού μητρώου για τα μη γεωργικά προϊόντα που επωφελούνται από την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων, με στόχο να προωθούνται τα βιοτεχνικά προϊόντα και να ενημερώνονται και να προστατεύονται τόσο οι καταναλωτές όσο και οι παραγωγοί, και παράλληλα να αποφεύγεται το περιττό διοικητικό βάρος·

49.    τονίζει περαιτέρω ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να διέπεται από εγκάρσια προσέγγιση προκειμένου να μεγιστοποιείται ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπός του, και ότι πρέπει να ενισχύει αισθητά την υφιστάμενη σχέση ανάμεσα στα προϊόντα και τον τόπο προέλευσής τους ώστε να ενισχύει την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα των προϊόντων, να εγγυάται την προέλευσή τους και να συμβάλλει στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητάς τους· επισημαίνει την ανάγκη περιοδικών ελέγχων, μετά τη χορήγηση καθεστώτος προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να τηρούνται τα κριτήρια επί των οποίων βασίστηκε αυτό το καθεστώς·

50.    πιστεύει ότι η καταχώριση πρέπει να λαμβάνει χώρα σε δύο στάδια: πρώτον, οι εθνικές και περιφερειακές αρχές θα πρέπει να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους προκειμένου να διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά· και δεύτερον, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα καταχώρισης προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση κοινών κριτηρίων σε ολόκληρη την ΕΕ·

51.    προτείνει να εξετάσει η Επιτροπή, στο πλαίσιο αυτό, το ενδεχόμενο μεταβίβασης και της καταχώρισης γεωγραφικών ενδείξεων στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς·

52.    προτείνει η διαχείριση αυτού του συστήματος σε ενωσιακό επίπεδο να πραγματοποιείται από το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ)·

53.    υποστηρίζει ότι το σύστημα αυτό θα πρέπει να περιορίσει το κόστος και την διοικητική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις, ταυτόχρονα δε να προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις στους καταναλωτές και να τους βοηθήσει να προβούν σε πιο συνειδητές επιλογές κατά την αγορά προϊόντων·

54.    κρίνει ότι, στο πλαίσιο ενός τέτοιου μηχανισμού, η πρωτοβουλία για τη δημιουργία ΓΕ θα επαφίεται στις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, ιδίως όσον αφορά τον ορισμό των προδιαγραφών του προϊόντος στις οποίες πρέπει να ανταποκρίνονται οι ΓΕ·

55.    πιστεύει ότι τα κριτήρια που περιλαμβάνονται στις προδιαγραφές του προϊόντος πρέπει να αντιμετωπίζονται με ευελιξία προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι εξελίξεις στις διαδικασίες παραγωγής και οι μελλοντικές καινοτομίες όχι μόνο δεν παρεμποδίζονται αλλά ευνοούνται, υπό τον όρο ότι δεν πλήττεται η ποιότητα και η αυθεντικότητα του τελικού προϊόντος·

56.    πιστεύει ότι στις προδιαγραφές του προϊόντος πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα κριτήρια: χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες, περιγραφή της διαδικασίας παραγωγής, απόδειξη του δεσμού με τον τόπο και στοιχεία εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

57.    προτείνει οι παραγωγοί, οι ενώσεις τους και τα εμπορικά επιμελητήρια να είναι οι φορείς στους οποίους θα επιτραπεί κατ’ αρχήν να ζητούν την καταχώριση μιας ΓΕ μη γεωργικών προϊόντων·

58.    πιστεύει ότι θα μπορούσαν να κληθούν οι παραγωγοί να καταβάλουν μία εισφορά για την απόκτηση μιας ΓΕ, υπό τον όρο ότι η εισφορά αυτή δεν θα έχει τη μορφή κατ’ αποκοπή πληρωμής, θα είναι δίκαιη σε σχέση με το προκύπτον κόστος και θα επιβληθεί με ενιαίο τρόπο σε ολόκληρη την ΕΕ·

Μέτρα ελέγχου

59.    τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να προβλεφθούν οι απαραίτητοι πόροι για την αποτελεσματική εφαρμογή της προστασίας που θα παρέχει ένα τέτοιο μέσον, ανεξάρτητα από τα μέσα διανομής του προϊόντος που χρησιμοποιούνται σε περίπτωση ιδιοποίησης της ονομασίας· τονίζει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί επίπεδο προστασίας αντίστοιχο εκείνου για τις γεωγραφικές ενδείξεις στην ψηφιακή αγορά·

60.    τονίζει τη σπουδαιότητα των ελέγχων ποιότητας υπό το φως των σημαντικών διαφορών που υφίστανται μεταξύ γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων (π.χ. αριθμός παραγωγών)·

61.    ζητεί επίσης να συμπεριληφθεί ένα σύστημα επιθεωρήσεων, παραβάσεων και κυρώσεων που θα ελέγχει τις γεωγραφικές ενδείξεις που φέρουν τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην Ευρώπη.

62.    φρονεί ότι, προκειμένου να προστατεύονται στο μέγιστο βαθμό οι γεωγραφικές ενδείξεις των μη γεωργικών προϊόντων, η απαγόρευση εσφαλμένης χρήσης μιας γεωγραφικής ένδειξης θα πρέπει να ισχύει όχι μόνον όταν υπάρχει κίνδυνος εξαπάτησης του κοινού ή αθέμιτος ανταγωνισμός, αλλά ακόμη και στην περίπτωση που η πραγματική προέλευση του προϊόντος δηλώνεται με σαφήνεια· προτείνει, συνεπώς, η πρόσθετη προστασία του άρθρου 23 της συμφωνίας TRIPS, που προβλεπόταν αρχικά μόνο για τα κρασιά και τα αλκοολούχα ποτά, να επεκταθεί και στις γεωγραφικές ενδείξεις των μη γεωργικών προϊόντων·

63.    προτείνει να θεσπιστεί διαδικασία προσφυγής κατά της καταχώρισης μιας γεωγραφικής ένδειξης, η οποία θα είναι ανοιχτή στα ενδιαφερόμενα μέρη·

64.    θεωρεί ότι αυτό θα μπορούσε να διευκολύνει την καθιέρωση ομοιόμορφων και αποτελεσματικών διαδικασιών εποπτείας, παρέχοντας έτσι στους καταναλωτές και στους παραγωγούς τη δυνατότητα να προστατευτούν από παραποίηση, απομίμηση και άλλες παράνομες πρακτικές·

Συνύπαρξη με υφιστάμενα δικαιώματα

65.    πιστεύει ότι όλες οι μελλοντικές γεωγραφικές ενδείξεις θα πρέπει να μπορούν να συνυπάρχουν με δικαιώματα που συνδέονται ήδη με το προϊόν και να λαμβάνουν υπόψη τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στην ΕΕ·

66.    επισημαίνει ότι, προς αποφυγή συγκρούσεων, θα πρέπει να προσδιοριστεί σαφώς η σχέση μεταξύ εμπορικών σημάτων και γεωργικών ενδείξεων·

67.    προτείνει οι κανόνες που διέπουν τη σχέση μεταξύ των εμπορικών σημάτων και των γεωγραφικών ενδείξεων των γεωργικών προϊόντων να εφαρμόζονται και για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των μη γεωργικών προϊόντων·

68.    προτείνει να δοθεί κατάλληλη προθεσμία συμμόρφωσης σε εκείνα τα κράτη μέλη τα οποία παρέχουν ήδη προστασία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εφαρμοστούν μεταβατικά μέτρα που θα προβλέπουν τη συνύπαρξη των δύο συστημάτων πριν από τη μετάβαση σε ένα ενωσιακό μηχανισμό·

o

o o

69.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ L 343, 14.12.2012, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 347, 20.12.2013, σ. 671.
  • [3]  ΕΕ L 39, 13.2.2008, σ. 16.
  • [4]  ΕΕ L 84, 20.3.2014, σ. 14.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών (*) (24.6.2015)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με ενδεχόμενη επέκταση της προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μη γεωργικά προϊόντα.
(2015/2053(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης(*) : Nicola Danti

(*) Συνδεδεμένες επιτροπές – Άρθρο 54 του Κανονισμού

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  επισημαίνει ότι η πράσινη βίβλος της Επιτροπής με τίτλο «Αξιοποιώντας κατά τον βέλτιστο τρόπο την παραδοσιακή τεχνογνωσία της Ευρώπης: μία πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα» (COM(2014)0469) αποτελεί συνέχεια της ανακοίνωσής του του 2011 με τίτλο «Η ενιαία αγορά για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας» (COM(2011) 0287), της μελέτης σχετικά με την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα στην εσωτερική αγορά και της δημόσιας ακρόασης που επακολούθησε·

2.  αξιολογεί θετικά τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης που διεξήγαγε η Επιτροπή για την πράσινη βίβλο και η οποία ολοκληρώθηκε στις 28 Οκτωβρίου 2014·

3.  σημειώνει ότι, σε αντίθεση με ό, τι συμβαίνει ήδη εδώ και χρόνια για τα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα, επί του παρόντος η Ένωση δεν διαθέτει ενιαίο σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων μη γεωργικών προϊόντων, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η προστασία των προϊόντων αυτών στα κράτη μέλη στα οποία δεν υπάρχει νομοθετική κάλυψη και, συγχρόνως, να υπονομεύεται η προστασία σε επίπεδο Ένωσης προϊόντων τα οποία προστατεύονται ήδη σε ορισμένα κράτη μέλη, σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο·

4.  φρονεί πως η έλλειψη ενός ενιαίου ενωσιακού συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα, δημιουργεί μια απρόσφορη και ιδιαίτερα κατακερματισμένη κατάσταση στην Ευρώπη, που απορρέει από το γεγονός ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν προτείνουν καμία ειδική προστασία, ενώ σε άλλα υπάρχουν διαφορετικοί ορισμοί, διαδικασίες και επίπεδο προστασίας στο πλαίσιο εθνικών και τοπικών, τομεακών ή εγκάρσιων, κανόνων, γεγονός που επιδρά στρεβλωτικά και παρεμποδίζει τόσο την αρμονική ανάπτυξη της κοινής αγοράς, όσο και την ομοιογενή προστασία και τον υπό δίκαιες συνθήκες πραγματικό ανταγωνισμό, εμποδίζοντας τους καταναλωτές να λαμβάνουν ακριβείς, αληθείς και συγκρίσιμες πληροφορίες που θα τους επιτρέπουν να λαμβάνουν εμπεριστατωμένες αποφάσεις, ενώ επίσης αποτελεί εμπόδιο στην προστασία των καταναλωτών·

5.  επιδοκιμάζει κατά συνέπεια τη δημοσίευση της προαναφερθείσας Πράσινης Βίβλου από την Επιτροπή και τάσσεται υπέρ της δυνατότητας να επεκταθεί σε μη γεωργικά προϊόντα το ενωσιακό σύστημα προστασίας που βασίζεται στις γεωγραφικές ενδείξεις·

6.  ελπίζει εξάλλου ότι η Επιτροπή, σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της διαβούλευσης με τους ενδιαφερόμενους που έχει ήδη διεξαχθεί, καθώς και με βάση περαιτέρω αναλύσεις, θα υποβάλει το συντομότερο δυνατόν μια νομοθετική πρόταση με στόχο τη θέσπιση ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για μη γεωργικά προϊόντα·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να εφαρμόσει τα δέοντα διδάγματα που αντλήθηκαν από την πείρα που έχει αποκτηθεί στον αγροτικό και διατροφικό τομέα, με στόχο τη δημιουργία ενός συστήματος που θα βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και στις αρχές της διαφάνειας και των μη διακρίσεων, και θα είναι διαφανές, αποτελεσματικό, δεκτικό και χωρίς περιττό διοικητικό άχθος και αποτρεπτικό κόστος για τους παραγωγούς που εθελοντικά αποφασίζουν να καταχωρήσουν προϊόντα σε σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων· είναι επιπλέον της γνώμης ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει αυστηρούς ελέγχους και τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια, και ότι πρέπει να περιλαμβάνει τα κατάλληλα μέσα για την αντιμετώπιση της απάτης· καλεί την Επιτροπή να εφαρμόσει εν προκειμένω μια μη τομεακή προσέγγιση σε οποιοδήποτε σύστημα προστασίας·

8.  πιστεύει ακράδαντα ότι η επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στα μη γεωργικά προϊόντα μπορεί να έχει πολλαπλά θετικά αποτελέσματα για τους πολίτες, τους καταναλωτές, τους παραγωγούς και για το σύνολο του ευρωπαϊκού οικονομικού και κοινωνικού ιστού, καθώς και θετικά αποτελέσματα στις εμπορικές σχέσεις που διατηρεί ή διαπραγματεύεται η ΕΕ με τρίτες χώρες, επιτρέποντας έτσι στην ΕΕ να επιτυγχάνει ίση προστασία για τέτοια ευρωπαϊκά προϊόντα επίσης στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων·

9.  συγκεκριμένα, φρονεί πως αυτό το σύστημα θα μπορούσε:

-    να προστατεύσει πιο αποτελεσματικά τους καταναλωτές, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους σε επισημασμένα προϊόντα, και να τους βοηθήσει να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές κατά την αγορά προϊόντων, και τούτο μέσω της μεγαλύτερης διαφάνειας και διαλύοντας τη σύγχυση που προκαλείται από παραπλανητικές ονομασίες ή περιγραφές, ιδίως αν γνωστοποιηθεί αποτελεσματικά η ύπαρξη ενός τέτοιου συστήματος· να συμβάλει στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας και στην παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα των προϊόντων, την προέλευσή τους και τις μεθόδους και συνθήκες παραγωγής, δεδομένου, εκτός των άλλων, ότι οι καταναλωτές αποδίδουν όλο και πιο μεγάλη σημασία στα θέματα αυτά

-    να τονώσει την καινοτομία στις παραδοσιακές διεργασίες παραγωγής και στη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων για παραδοσιακά προϊόντα, και να συμβάλει στη βιωσιμότητα των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται σε περιοχές με χαμηλή ανάπτυξη, ιδίως παρέχοντας στις μικρές και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν την πηγή σχεδόν του 80% των τυπικών τοπικών προϊόντων που θα μπορούσαν να δεχτούν προστασία βάσει του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων, τόσο την ευκαιρία να τονώσουν τις πωλήσεις τους μέσω αποτελεσματικότερων δράσεων μάρκετιγκ όσο και το κίνητρο να συνεργαστούν στενότερα, λαμβάνοντας υπόψη τον συλλογικό χαρακτήρα του συστήματος·

-    να συμβάλει αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της παραποίησης, της ψευδής χρήσης των ονομασιών γεωγραφικής προέλευσης και άλλων αθέμιτων πρακτικών που εξαπατούν τον τελικό καταναλωτή και βλάπτουν κυρίως τις μικροεπιχειρήσεις και τις ΜΜΕ, οι οποίες παράγουν τη συντριπτική πλειοψηφία των προϊόντων που θα μπορούσαν να τύχουν προστασίας και οι οποίες επί του παρόντος δεν έχουν πάντοτε τα νομικά ή χρηματοδοτικά μέσα να υπερασπίσουν τα συμφέροντά τους, κάτι που έχει επίσης αρνητικό αντίκτυπο στις εξαγωγές τους·

-    να διευκολύνει την καθιέρωση ομοιόμορφων και αποτελεσματικών διαδικασιών εποπτείας, παρέχοντας έτσι στους καταναλωτές και στους παραγωγούς την ευκαιρία να προστατευτούν από παραποίηση, απομίμηση και άλλες παράνομες πρακτικές·

-    να αξιοποιήσει και να διευκολύνει την πρόσβαση στην κοινή αγορά και στις αγορές εκτός ΕΕ των ευρωπαϊκών βιοτεχνιών, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί με παραδοσιακές γνώσεις και ικανότητες και βοηθούν να διατηρηθεί πολύτιμη τεχνογνωσία που χαρακτηρίζει ολόκληρες κοινωνικές και γεωγραφικές κοινότητες, και οι οποίες αποτελούν σημαντικό στοιχείο της ιστορικής, πολιτιστικής, οικονομικής και κοινωνικής κληρονομιάς της Ευρώπης·

-    να συμβάλει στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να συμβάλει στη διατήρηση των υποδομών και στη δημιουργία νέων ειδικευμένων θέσεων απασχόλησης σε συγκεκριμένες περιοχές, ιδιαίτερα σε αγροτικές, μειονεκτούσες και περιθωριακές περιοχές, σε πολλές από τις οποίες η απασχόληση εξαρτάται από τυπικά τοπικά προϊόντα, δίνοντας νέα ώθηση στην επαγγελματική εκπαίδευση και στο βιοτεχνικό κλάδο που είναι στενά συνδεδεμένοι με την περιφερειακή ανάπτυξη και παραγωγή, ενώ συγχρόνως θα διατηρείται και θα προάγεται η μοναδική και ποικιλόμορφη κληρονομιά κάθε περιοχής·

-    να συμβάλει στη γενικότερη ελκυστικότητα των τόπων και στη διατήρηση των τοπικών ταυτοτήτων, αλλά και στη διευκόλυνση της ανάπτυξης χρήσιμων συνεργειών για την προώθηση κάθε τόπου και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του, πράγμα που θα έχει ευνοϊκά αποτελέσματα και από πλευράς τουριστικής, πολιτιστικής και εμπορικής·

10. είναι της γνώμης ότι το νέο σύστημα θα έπρεπε, όπως συνέβη στο παρελθόν με τα αγροδιατροφικά προϊόντα, να παρέχει μια εγγύηση η οποία να κατανοείται διαισθητικά από τους καταναλωτές που αναζητούν ποιοτικά προϊόντα, σε σχέση με την αυθεντικότητα και την προέλευση, με έντονη σύνδεση με τη γεωγραφική περιοχή, και με βάση σαφείς και αξιόπιστες πληροφορίες· πιστεύει ότι η αποτελεσματικότητα ενός ενιαίου ευρωπαϊκού συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων θα εξαρτηθεί από το κατά πόσον όλες οι αναγκαίες πληροφορίες φθάνουν στους παραγωγούς και στους καταναλωτές· υπογραμμίζει ότι το σύστημα πρέπει να είναι διαφανές και να εξασφαλίζει την προσιτή προστασία, δεδομένου ότι αυτό έχει κεφαλαιώδη σημασία για την εμπιστοσύνη καταναλωτών και παραγωγών·

11. υπογραμμίζει ότι το νέο αυτό σύστημα γεωγραφικών ενδείξεων δεν αποβλέπει στην εξασθένιση του επιπέδου προστασίας που ήδη παρέχεται από υφιστάμενους μηχανισμούς, και ότι πρέπει επίσης να λαμβάνει υπόψη υφιστάμενα δικαιώματα και συστήματα και παράλληλα να αναπτυχθεί με βάση τις τρέχουσες βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και τοπικό επίπεδο στην ΕΕ·

12. τονίζει ότι το σύστημα αυτό πρέπει να συνοδεύεται από τη δημιουργία ενός ενιαίου τυποποιημένου και δημόσιου ευρωπαϊκού μητρώου για τα μη γεωργικά προϊόντα που επωφελούνται από την προστασία γεωγραφικών ενδείξεων, με στόχο να προωθούνται τα προϊόντα της βιοτεχνίας και να ενημερώνονται και προστατεύονται τόσο καταναλωτές όσο και παραγωγοί, αποφεύγοντας παράλληλα το περιττό διοικητικό βάρος· τονίζει περαιτέρω ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να διέπεται από εγκάρσια προσέγγιση προκειμένου να μεγιστοποιείται ο οικονομικός και κοινωνικός αντίκτυπός του, και ότι πρέπει να ενισχύει αισθητά την υφιστάμενη σχέση ανάμεσα στα προϊόντα και τον τόπο προέλευσής τους ώστε να ενισχύει την αξιοπιστία και την αυθεντικότητα των προϊόντων, να εγγυάται την προέλευσή τους και να συμβάλλει στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητάς τους· επισημαίνει την ανάγκη περιοδικών ελέγχων, μετά τη χορήγηση καθεστώτος προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι εξακολουθούν να τηρούνται τα κριτήρια επί των οποίων βασίστηκε αυτό το καθεστώς·

13. υποστηρίζει ταυτόχρονα ότι ένα τέτοιο σύστημα θα έπρεπε να προβλέπει λογικά περιθώρια ευελιξίας για την καλύτερη προστασία ετερογενών παραγωγών που έχουν τα δικά τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά· πιστεύει επίσης ότι ένα σύστημα προστασίας σε επίπεδο ΕΕ πρέπει να καλύπτει και μη γεωγραφικές ονομασίες οι οποίες συνδέονται αναμφίσημα με συγκεκριμένους τόπους·

14. φρονεί ότι ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να στηρίζεται στο σεβασμό σαφών προδιαγραφών παραγωγής, όπως στην περίπτωση των αγροδιατροφικών προϊόντων, χωρίς ωστόσο να αποθαρρύνεται η καινοτομία και η φυσιολογική εξέλιξη των παραγωγικών διαδικασιών και της τεχνολογίας, όταν τούτο θα μπορούσε να εξασφαλίσει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα χωρίς να αλλοιώνεται η ποιότητα ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προϊόντος·

15. εκτιμά ότι η επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων και στα μη γεωργικά προϊόντα μπορεί να συμβάλει στην ενδυνάμωση και στην περαιτέρω ενίσχυση της συνοχής της θέσης της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο στον εν λόγω τομέα, τόσο στο πλαίσιο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων όσο και στα πολυμερή φόρουμ, με απώτατο στόχο την εξασφάλιση ισχυρής προστασίας σε όλα τα ευρωπαϊκά προϊόντα ποιότητας εκτός της ΕΕ· θεωρεί, ειδικότερα, ότι τόσο τα γεωργικά όσο και τα μη γεωργικά προϊόντα που προστατεύονται από γεωγραφικές ενδείξεις πρέπει να λαμβάνονται πλήρως υπόψη κατά τις διαπραγματεύσεις σχετικά με μελλοντικές εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ· θεωρεί ότι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων θα προωθούσε την εμπορική επέκταση και θα διευκόλυνε τη χρήση κοινών εκστρατειών προώθησης εκτός ΕΕ·

16. θεωρεί ότι η επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων σε μη γεωργικά προϊόντα θα πρέπει να εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ανάδειξης των ευρωπαϊκών προϊόντων ποιότητας, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης δέσμευσης, από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, να αντιμετωπίσουν τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία και τα παραδοσιακά προϊόντα ως κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης της ενιαίας αγοράς·

17. θεωρεί ότι ένα σύστημα πιστοποίησης της ποιότητας και της προέλευσης των προϊόντων μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τις αναθέτουσες αρχές με βάση το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις, σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές, τις πιστοποιήσεις και τα κριτήρια ανάθεσης, ιδίως σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

23.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

32

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo, Ева Паунова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Kaja Kallas, Emma McClarkin, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Igor Šoltes

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (17.6.2015)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα
(2015/2053(INI))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Alessia Maria Mosca

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  τονίζει τη σημασία των γεωγραφικών ενδείξεων στο ευρύτερο φάσμα των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, ως μέσου για την προστασία της τοπικής αξίας, περιλαμβανομένης της υποδομής και της απασχόλησης, για την προώθηση της περιφερειακής ανάπτυξης και τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας, της διαφάνειας και της ενημέρωσης των καταναλωτών·

2.  τονίζει ότι θα ήταν εξαιρετικά σκόπιμο για την Ευρωπαϊκή Ένωση να εγκρίνει νομοθεσία για τις μη γεωργικές γεωγραφικές ενδείξεις, προκειμένου να εκμεταλλευτεί πλήρως τις θετικές οικονομικές συνέπειες που θα είχε η προστασία της διακριτότητας και της ποιότητας των προϊόντων αυτών, να παράσχει στους καταναλωτές αξιόπιστη ενημέρωση για τον τόπο και για τη μέθοδο παραγωγής τους και να διαφυλάξει την τεχνογνωσία και τις θέσεις εργασίας που σχετίζονται με αυτά·

3.  σημειώνει ότι τα βιομηχανικά και βιοτεχνικά προϊόντα που συνδέονται με την προέλευσή τους ή έχουν ρίζες στα εδάφη όπου κατασκευάζονται συνιστούν βασικό στοιχείο της οικονομικής και κοινωνικής ζωής πολλών περιφερειών της Ευρώπης, διασφαλίζοντας μη μετεγκαταστάσιμες δραστηριότητες που συνδέονται άμεσα με τον τοπικό τρόπο ζωής, ιδίως στις περιοχές της υπαίθρου· υπογραμμίζει ότι η έγκριση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενός συστήματος προστασίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων που συνδέονται με την προέλευσή τους ή έχουν ρίζες στις περιοχές όπου κατασκευάζονται θα επέτρεπε τη διατήρηση της πρωτοτυπίας των βιομηχανικών και βιοτεχνικών προϊόντων και θα απέτρεπε την τυποποίησή τους·

4.  υπογραμμίζει ότι η προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων των μη γεωργικών προϊόντων θα συμβάλει στη διατήρηση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς των τοπικών και περιφερειακών ευρωπαϊκών παραδόσεων·

5.  τονίζει ότι η αναγνώριση της προστασίας των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας υψηλής ποιότητας αποτελεί τόσο αμυντικό όσο και επιθετικό συμφέρον στο πλαίσιο της κοινής εμπορικής πολιτικής και ότι μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για την υποστήριξη των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων και κατασκευαστών με στόχο την αντιμετώπιση των προϊόντων απομίμησης και πειρατείας και για τη διασφάλιση μιας κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά πιο βιώσιμης προσέγγισης στην οικονομική ανάπτυξη εντός και εκτός ΕΕ, καθώς και δίκαιου ανταγωνισμού και προστασίας των καταναλωτών, κάνοντας δυνατή την αποτελεσματικότερη εξακρίβωση της αυθεντικότητας και της ποιότητας των προϊόντων· πιστεύει ότι η αναγνώριση της ενιαίας προστασίας των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων θα συνέβαλλε επίσης στη δημιουργία κοινωνικού κεφαλαίου στην περιοχή παραγωγής·

6.  θεωρεί ότι η επέκταση της προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων της Ένωσης και στα μη γεωργικά προϊόντα θα καθιστούσε δυνατή την τόνωση των ευρωπαϊκών εξαγωγών και την αύξηση των μεριδίων της αγοράς, οδηγώντας παράλληλα στη διεθνή αναγνώριση των προϊόντων αυτών και στην ανάπτυξη της ποιοτικής τους εικόνας και της φήμης τους μέσω των εμπορικών διαπραγματεύσεων και συναλλαγών·

7.  είναι της γνώμης ότι ένα ενωσιακό σύστημα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα που θα ήταν συνεκτικό, απλό, διαφανές και χωρίς υπερβολικό γραφειοκρατικό και οικονομικό βάρος, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο σύστημα ιδίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, θα έδινε τη δυνατότητα στην ΕΕ να επιτύχει παρόμοια προστασία για αυτά τα ευρωπαϊκά προϊόντα και εκτός της ΕΕ στο πλαίσιο των διεθνών εμπορικών διαπραγματεύσεων και θα δημιουργούσε σημαντικό πλεονέκτημα κατά τη διαπραγμάτευση συμφωνιών ελεύθερου εμπορίου, τόσο διμερώς, μεταξύ της ΕΕ και των εμπορικών εταίρων της, όσο και πολυμερώς, στο πλαίσιο του ΠΟΕ·

8.  θεωρεί ότι η προστασία των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων σε επίπεδο ΕΕ θα ενίσχυε τη θέση της ΕΕ στο Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, όπου ζητεί την αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας που εφαρμόζεται θα αποτελούσε θετικό σήμα για τις συζητήσεις σχετικά με τη δημιουργία ενός πολυμερούς μητρώου γεωγραφικών ενδείξεων στο πλαίσιο του αναπτυξιακού θεματολογίου της Ντόχα, συνάδοντας πλήρως με τη συμφωνία TRIPS·

9.  επισημαίνει ότι η προστασία των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων θα πρέπει να συνοδεύεται από μία αποτελεσματικότερη στρατηγική για την προστασία και την επιβολή του σεβασμού των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στις τρίτες χώρες, με στόχο την ενδυνάμωση των μέτρων κατά των προϊόντων παραποίησης ή απομίμησης·

10. είναι της γνώμης ότι η δημιουργία μιας ενιαίας προστασίας των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων σε επίπεδο ΕΕ, η οποία θα περιλαμβάνει κοινούς ορισμούς, διαδικασίες καταχώρησης και στοιχεία κόστους, το πεδίο της προστασίας και τα μέσα επιβολής της, με την ταυτόχρονη δημιουργία μιας αξιόπιστης αρχής που θα είναι αρμόδια για τη χορήγηση του καθεστώτος των μη γεωργικών γεωγραφικών ενδείξεων, το οποίο θα αναγνωρίζεται σε επίπεδο ΕΕ, χωρίς να μειώνει τα πρότυπα προστασίας που ήδη υπάρχουν σε δεκαπέντε κράτη μέλη, θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για την επίτευξη μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας τόσο εντός της ΕΕ όσο και στις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες·

11. θεωρεί ότι μια ενιαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα στην ΕΕ μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα στη διαπραγμάτευση εμπορικών συμφωνιών με τρίτες χώρες και υπογραμμίζει ότι ορισμένοι από τους μεγάλους εμπορικούς μας εταίρους, όπως η Ινδία ή η Κίνα, έχουν ήδη θέσει σε εφαρμογή συστήματα προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων για τα μη γεωργικά προϊόντα·

12. καλεί την Επιτροπή να περιλάβει στην προσεχή της ανακοίνωση σχετικά με την εμπορική και επενδυτική στρατηγική της ΕΕ μια συνεκτική, προσεκτικά σχεδιασμένη στρατηγική για όλες τις γεωγραφικές ενδείξεις, η οποία θα διασφαλίζει τον σεβασμό και την αναγνώριση των γεωγραφικών ενδείξεων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

30

1

9

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eric Andrieu, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, Kaja Kallas, Afzal Khan, Marc Tarabella

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας (18.6.2015)

προς την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

σχετικά με την πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα
(2015/2053(INI))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Mircea Diaconu

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας καλεί την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1.  χαιρετίζει τις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με την πιθανή επέκταση της ενωσιακής προστασίας της γεωγραφικής ένδειξης σε μη γεωργικά προϊόντα· θεωρεί ότι η ΕΕ είναι ιδιαίτερα πλούσια σε αυθεντικά προϊόντα που βασίζονται στην τοπική τεχνογνωσία και τις παραδοσιακές τοπικές και περιφερειακές μεθόδους παραγωγής, τα οποία συχνά έχουν τις ρίζες τους στην πολιτιστική, κοινωνική και ιστορική κληρονομιά μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής περιοχής· υπενθυμίζει ότι η διατήρηση των μεθόδων αυτών βασίζεται στη συνεχή μετάδοση γνώσεων από τη μια γενιά στην άλλη, και ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις είναι δηλωτικές της σχέσης μεταξύ ανθρώπινης δραστηριότητας, πολιτισμού, περιοχής και πόρων·

2.  υπενθυμίζει ότι τα μη γεωργικά προϊόντα είναι αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας και σημαντικό στοιχείο της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης· τονίζει ότι μία από τις κύριες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ο τομέας αυτός είναι η σταδιακή εξαφάνιση παραδοσιακών δεξιοτήτων και τεχνών και ότι η προστασία της γεωγραφικής ένδειξης μη γεωργικών προϊόντων μπορεί να λειτουργήσει ως κίνητρο για τη διατήρηση αυτής της πολιτιστικής κληρονομιάς και της παραδοσιακής τεχνογνωσίας, αλλά και για τη διασφάλιση μιας δίκαιης αμοιβής στους παραγωγούς καθώς και της πρωτοτυπίας και της ευρύτερης δυνατής διαθεσιμότητας των προϊόντων αυτών·

3.  τονίζει το γεγονός ότι η ύπαρξη μεγάλου αριθμού μη γεωργικών προϊόντων στην Ευρώπη που βασίζονται σε παραδοσιακές δεξιότητες και τέχνες, αντιπροσωπεύει αναπόσπαστο μέρος του περιφερειακού και τοπικού πολιτισμού και τονώνει την ανάπτυξη του πολιτιστικού τουρισμού·

4.  εκτιμά ότι μια ενιαία προστασία των μη γεωργικών προϊόντων μέσω της γεωγραφικής ένδειξης θα τόνωνε την τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, αυξάνοντας τον αριθμό των ατόμων που απασχολούνται στην παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων·

5.  υπενθυμίζει ότι, επί του παρόντος, δεν υπάρχει ενιαία προστασία της γεωγραφικής ένδειξης για μη γεωργικά προϊόντα σε επίπεδο ΕΕ, αλλά υπάρχουν πολλά νομικά πλαίσια που εξασφαλίζουν μόνο εθνική ή περιφερειακή προστασία· στο πλαίσιο αυτό, υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι διαφορές μεταξύ των σημερινών νομικών πλαισίων μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλάνηση του καταναλωτή, παραποίηση και αθέμιτο ανταγωνισμό· θεωρεί ότι ένα ενιαίο σύστημα καταχώρισης, προστασίας, παρακολούθησης και επιβολής της ΕΕ, που θα επιδιώκει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση καταναλωτών και παραγωγών στο θέμα της αξίας των προϊόντων αυτών και θα διασφαλίζει την διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών και δεξιοτήτων, θα πρέπει να βασίζεται σε εκτίμηση των επιπτώσεων, και ότι ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να ενημερώνει καλύτερα τους καταναλωτές σχετικά με την γνησιότητα των προϊόντων, να προστατεύει τους νόμιμους ιδιοκτήτες ενός καταχωρημένου προϊόντος και να διασφαλίζει την ποιότητα και τα διακριτικά χαρακτηριστικά τους· πιστεύει επιπλέον, ότι η καταχώριση των προϊόντων αυτών από το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς θα πρέπει να οδηγήσει σε πιο ομοιόμορφες και καλύτερα προστατευμένες γεωγραφικές ενδείξεις·

6.  τονίζει ότι μια ενιαία προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων θα συνέβαλλε όχι μόνο στην προώθηση των παραδοσιακών προϊόντων, αλλά και στην αναγνώριση της ποιότητας των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα αυτά και στην ανάγκη αριστείας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας·

7.  εκτιμά ότι η επέκταση του πεδίου εφαρμογής του συστήματος προστασίας των γεωγραφικών ενδείξεων στα μη γεωγραφικά προϊόντα μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση και στην εξασφάλιση μεγαλύτερης συνοχής στη θέση της ΕΕ όσον αφορά τις γεωγραφικές ενδείξεις, στο πλαίσιο τόσο των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων όσο και στα πολυμερή φόρουμ, με απώτερο στόχο να επιτευχθεί ισχυρή προστασία όλων των ευρωπαϊκών προϊόντων υψηλής ποιότητας εκτός ΕΕ·

8.  τονίζει το οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό δυναμικό του συστήματος γεωγραφικής ένδειξης όσον αφορά την προώθηση του τουρισμού και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως σε αγροτικές ή λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των μεμονωμένων παραγωγών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της παραγωγής χειροτεχνημάτων και άλλων παραδοσιακών αντικειμένων, και ζητεί παράλληλα από την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση του οικονομικού αντικτύπου προκειμένου να διασφαλίσει την πλήρη συνεκτίμηση της επίδρασης που θα έχει οιοδήποτε νέο σύστημα προταθεί σε παραγωγούς, ανταγωνιστές, καταναλωτές και κράτη μέλη·

9.  υπενθυμίζει ότι οι γεωγραφικές ενδείξεις συνιστούν εχέγγυο για τους καταναλωτές όσον αφορά την ποιότητα του προϊόντος, πέραν του ότι αποτελούν αναγνώριση της τεχνογνωσίας και προστασία για τους παραγωγούς·

10. εκτιμά ότι ένα ενιαίο σύστημα της ΕΕ θα μπορούσε να αυξήσει την ελκυστικότητα επαγγελμάτων που συνδέονται με την πολιτιστική κληρονομιά·

11. ζητεί τα προϊόντα αυτά να αποτελέσουν το επίκεντρο έργων περιφερειακής ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας και της χρηματοδότησης στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020 και του ταμείου συνοχής·

12. τονίζει ότι η διατήρηση της παραδοσιακής τεχνογνωσίας και παραγωγής μπορεί να συμβάλει στην αναχαίτιση της ερήμωσης και της καταστροφής των αγροτικών περιοχών και της εγκατάλειψής τους από τον νεανικό τους πληθυσμό·

13. τονίζει ότι πρέπει να διασφαλισθεί ότι οιοδήποτε εμπορικό σήμα ή λογότυπο του δείκτη γεωγραφικής ένδειξης θα αποτυπώνει την περιφερειακή/τοπική ταυτότητα των προϊόντων·

14. τονίζει τη σημασία των πολιτιστικών, εκπαιδευτικών, κοινωνικών και βιώσιμων παραμέτρων των μη γεωργικών προϊόντων που θα συμπεριληφθούν σε αυτή τη διαδικασία, καθώς και την ανάγκη για τη διατήρηση, μετάδοση και ανάπτυξη της παραδοσιακής τεχνογνωσίας και των δεξιοτήτων που συνδέονται με αυτά και για την υποστήριξη της στενότερης συνεργασίας με τους κλάδους της δημιουργίας, αν μη τι άλλο προκειμένου να αναδειχθεί η ποιότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών και των τελικών προϊόντων· ζητεί στη χρήση του ονόματος ή του λογοτύπου να έχουν πρόσβαση όλοι οι παραγωγοί μιας δεδομένης περιοχής οι οποίοι παράγουν το προϊόν με τον προβλεπόμενο τρόπο·

15. αναγνωρίζει τον καίριο ρόλο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επενδύουν σε παραδοσιακή τεχνογνωσία υψηλής ποιότητας, προσφέρουν θέσεις εργασίας στον τόπο και μαθητεία για την εκπαίδευση ειδικευμένων επαγγελματιών οι οποίοι διαδραματίζουν μείζονα ρόλο στην μετάδοση των παραδοσιακών μεθόδων παραγωγής· αναγνωρίζει τη σημασία της επένδυσης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση στον τομέα αυτό και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να χρησιμοποιούν με τον βέλτιστο τρόπο τη διαθέσιμη χρηματοδότηση της ΕΕ και τα προγράμματα για την στήριξη της επαγγελματικής κατάρτισης ειδικών που συμμετέχουν στην παραγωγή και την προώθηση τοπικών και περιφερειακών προϊόντων χειροτεχνίας και βιοτεχνίας φιλικών προς το περιβάλλον·

16. παροτρύνει τα κράτη μέλη να ανταλλάσσουν βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη δημιουργία και την υποστήριξη πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην τόνωση του παραδοσιακού βιοτεχνικού τομέα, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σε σχέση με την τοπική πολιτιστική κληρονομιά και να τονώσουν την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών·

17. τονίζει το γεγονός ότι μια ευρέως γνωστή γεωγραφική ένδειξη θα μπορούσε να συμβάλει στην καλύτερη προώθηση των ευρωπαϊκών πολιτιστικών ταξιδιωτικών προγραμμάτων·

18. θεωρεί ότι η τεχνολογική και άλλου είδους καινοτομία για τα προϊόντα που προστατεύονται από τη γεωγραφική ένδειξη πρέπει να παραμείνει δυνατή, με την προϋπόθεση ότι η ποιότητα και η γνησιότητα του τελικού προϊόντος δεν επηρεάζεται·

19. τονίζει τη σημασία της δημιουργίας ενός μελλοντικού νομικού πλαισίου που θα εγγυάται ότι η σύνδεση με την αρχική γεωγραφική περιοχή και τις παραδοσιακές μεθόδους εξακολουθεί να αποτελεί προτεραιότητα προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και η γνησιότητα των προϊόντων, και θα ορίζει σαφώς τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορεί να χρησιμοποιείται η ονομασία εκτός του χώρου αναφοράς, προκειμένου να προστατευθεί η γνησιότητα του σήματος· τονίζει ακόμη ότι ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να καλύπτει μη γεωγραφικές ονομασίες οι οποίες συνδέονται αναμφίβολα με συγκεκριμένο τόπο·

20. καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τη διαπεριφερειακή και διακρατική συνεργασία και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ συνεργατικών σχηματισμών προϊόντων και συναφών τομέων·

21. ζητεί από την ρυθμιστική αρχή να λάβει υπόψη τις γεωγραφικές ενδείξεις που υπάρχουν ήδη στα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφευχθεί η περιττή γραφειοκρατία για την καταχώρισή τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να διασφαλιστεί ότι η καθιέρωση σε επίπεδο ΕΕ ενός μόνο σήματος προστασίας των μη γεωγραφικών ενδείξεων δεν θα έχει ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση ή την αντικατάσταση των προδιαγραφών προστασίας την οποία εξασφαλίζουν συστήματα που προϋπήρχαν σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως τα εμπορικά σήματα, και να επιτραπεί στα εθνικά σήματα προστασίας γεωγραφικών ενδείξεων να συνεχίσουν να συνυπάρχουν με ένα ενιαίο σύστημα της ΕΕ· ζητεί από τη ρυθμιστική αρχή να προτείνει τον πλέον αποτελεσματικό, απλό, χρήσιμο και προσιτό μηχανισμό για την καταχώριση των προϊόντων και να εξασφαλίσει ότι το σύστημα προσφέρει οικονομικά προσιτές, σαφείς και διαφανείς διαδικασίες καταχώρισης, τροποποίησης και ακύρωσης, που θα παρέχουν νομικές εγγυήσεις στους ενδιαφερομένους· καλεί την Επιτροπή να διενεργήσει ενδελεχή αξιολόγηση που θα αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της δημοσιονομικής και διοικητικής επιβάρυνσης για τους ενδιαφερομένους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

16.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

23

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Norbert Erdős, Mary Honeyball, Marc Joulaud

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

19

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin