MIETINTÖ Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin

22.9.2015 - (2015/2053(INI))

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Virginie Rozière
Lausunnon valmistelija (*):
Nicola Danti, sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

Menettely : 2015/2053(INI)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0259/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0259/2015
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin

(2015/2053(INI))

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Maailman kauppajärjestön (WTO) sopimuksen teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS),

–       ottaa huomioon komission vihreän kirjan "Euroopan perinteisen taitotiedon hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla: Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin" (COM(2014)0469),

–       ottaa huomioon maataloustuotteita ja elintarvikkeita koskevan asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (ns. laatuasetus)[1],

–       ottaa huomioon viinituotteita koskevan asetuksen (EU) N:o 1308/2013 (ns. yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus)[2],

–       ottaa huomioon alkoholijuomia koskevan asetuksen (EU) N:o 110/2008[3],

–       ottaa huomioon maustettuja viinituotteita koskevan asetuksen (EU) N:o 251/2014[4],

–       ottaa huomioon alueiden komitean 12. helmikuuta 2015 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 18. helmikuuta 2015 antaman lausunnon,

–       ottaa huomioon maantieteellisiä merkintöjä koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön,

–       ottaa huomioon alkuperänimitysten suojaamisesta 31. lokakuuta 1958 tehdyn, Tukholmassa 14. heinäkuuta 1967 ja 28. syyskuuta 1979 tarkistetun Lissabonin sopimuksen Geneven asiakirjan, joka koskee teollis- ja tekijänoikeuksia ja takaa suojan tuotteille, jotka saatetaan kansainvälisille markkinoille ja joita arvostetaan laajasti niiden erityisen maantieteellisen alkuperäalueen tunnuspiirteiden vuoksi,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 52 artiklan,

–       ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan, kansainvälisen kaupan valiokunnan ja kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnot (A8-0259/2015),

A.     ottaa huomioon, että tietyltä maantieteelliseltä alueelta peräisin olevat maataloustuotteet, joilla on tiettyjä ominaisuuksia tai jotka tuotetaan perinteisin menetelmin, voivat nauttia maantieteellisten merkintöjen tarjoamaa yhdenmukaista suojelua unionin tasolla;

B.     ottaa huomioon, että WTO:lle maantieteelliset merkinnät ovat merkintöjä, joiden avulla määritellään tuotteen olevan peräisin tietyltä [WTO:n] jäsenvaltion alueelta tai tähän alueeseen kuuluvalta seudulta tai paikkakunnalta, jos kyseisen tuotteen laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään;

C.     katsoo, että perinteisiin taitotietoon ja osaamiseen pohjautuvat perinteiset eurooppalaiset laatutuotteet ovat osa unionin kulttuuriperintöä ja ne ovat myös monen Euroopan alueen talouden ja sosiaalisen elämän keskeinen ja säilytettävä osa, sillä ne luovat suoraan paikallisiin olosuhteisiin liittyvää toimintaa etenkin maaseutualueilla ja auttavat lisäämään alueen yleistä houkuttavuutta, säilyttämään paikallisia identiteettejä ja edistämään niiden erityispiirteitä, mikä hyödyttää matkailua, kulttuuria, työllisyyttä ja kauppaa;

D.     katsoo, että tällaiset tuotteet voivat auttaa kehittämään uusia strategioita, joilla tuetaan yrittäjyyttä paikallisella ja alueellisella tasolla, sekä edistää infrastruktuurien säilymistä ja synnyttää uusia, ammattitaitoa vaativia työpaikkoja, joilla on paikallisia kytköksiä ja erityisesti kytköksiä maaseutualueisiin, taantuneisiin ja syrjäisimpiin alueisiin, joilla työllisyys on usein riippuvainen tyypillisistä paikallisesti valmistetuista tuotteista, jolloin vauhditetaan ammatillista ja käsityöalojen koulutusta, joka on tiiviisti yhteydessä paikkakuntien ja tuotantoalueiden kehitykseen, ja samalla säilytetään kunkin alueen ainutlaatuinen ja monimuotoinen perintö ja edistetään sitä;

E.     muistuttaa, että muut kuin maataloustuotteet ovat erottamaton osa identiteettiämme ja muodostavat tärkeän osan jäsenvaltioiden kulttuuriperinnöstä; korostaa, että yksi tämän alan suurimmista haasteista on perinteisen osaamisen ja käsityötaidon vaiheittainen katoaminen ja että muiden kuin maataloustuotteiden ottaminen maantieteellisten merkintöjen suojan piiriin voisi toimia kannustimena tämän kulttuuriperinnön ja perinteisen taitotiedon säilyttämiseen sekä taata oikeudenmukaisen korvauksen tuottajille ja kyseisten tuotteiden mahdollisimman laajan saatavuuden;

F.     ottaa huomioon, että maantieteellisen merkinnän maine on kollektiivinen ja aineeton hyödyke, ja jos sitä ei suojella, sitä voidaan käyttää rajoituksetta, mikä alentaa merkinnän arvoa tai jopa johtaa tuotteen täydelliseen häviämiseen;

G.     ottaa huomioon, että maantieteellisillä merkinnöillä voi olla suuri taloudellinen potentiaali ja että niiden asianmukainen suoja voi tuottaa merkittäviä hyötyjä etenkin eurooppalaisille pk-yrityksille ja alueille;

H.     toteaa, että Euroopan alueilla valmistetaan runsaasti muita kuin maataloustuotteita, jotka perustuvat erittäin korkeatasoiseen perinteiseen osaamiseen ja käsityötaitoon ja jotka ovat auttaneet luomaan niiden maineen ja muodostavat alueellisen ja paikallisen kulttuurin kiinteän osan;

I.      katsoo, että viranomaisten on suojeltava, vahvistettava (yksityisen sektorin sitä pyytäessä) ja tuettava perinteisiä eurooppalaisia laatutuotteita ja niiden maantieteellisiä merkintöjä;

J.      katsoo, että tuotteen laatu, maine ja muut ominaispiirteet voidaan määritellä sen alkuperän perusteella; katsoo, että tuotteen nimitykseen liittyvät tietyt väärinkäytökset voivat merkittävästi heikentää alkuperän perusteella määriteltävää tuotteen mainetta;

K.     toteaa, että koska eurooppalaiset perinnetuotteet ovat laadukkaita ja tämän vuoksi kysyttyjä, niiden nimiä voivat uhata väärinkäytökset, jotka haittaavat sekä kuluttajia että tuottajia;

L.     katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen riittävä unionin tasoinen suoja, jolla seurataan ja valvotaan niiden käyttöä ja torjutaan petoksia, voisi auttaa torjumaan väärennöksiä, ehkäistä epäreilua kilpailua ja estää kuluttajien huiputtamisen;

M.    ottaa huomioon, että kuluttajat ovat tuotteiden turvallisuuden lisäksi yhä kiinnostuneempia myös niiden alkuperästä, aitoudesta ja tuotantomenetelmistä;

N.     katsoo, että kuluttajien olisi voitava tehdä tavaroita ostaessaan tietoon perustuvia päätöksiä siten, että he pystyvät tunnistamaan tuotteiden alkuperän ja laadun;

O.     ottaa huomioon, että nykyiset kansalliset lainsäädännöt, joilla suojellaan muita kuin maataloustuotteita, tarjoavat eri jäsenvaltioissa erilaisen suojan tason, mikä ei ole sisämarkkinoiden tavoitteiden mukaista ja vaikeuttaa niiden tehokasta suojelemista unionissa ja jäsenvaltioissa, joissa ne eivät kuulu kansallisen lainsäädännön piiriin, mikä korostaa sitä, että tarvitaan yhtenäinen järjestelmä maantieteellisen merkintöjen suojelemiseksi kaikkialla unionissa;

P.     katsoo, että yhdenmukainen unionin lainsäädäntö tällä alalla olisi pelkästään hyödyksi unionille kansainvälisissä kauppaneuvotteluissa;

Q.     katsoo, että muita kuin maataloustuotteita koskevan maantieteellisten merkintöjen yhdenmukaisen unionin tason suojajärjestelmän puuttuminen synnyttää riittämättömän ja erittäin hajanaisen tilanteen Euroopassa, sillä joissakin jäsenvaltioissa ei ole tarjolla minkäänlaista erityissuojaa, kun taas toisissa erilaiset kansallisten ja paikallisten, alakohtaisten tai horisontaalisten sääntöjen mukaiset määritelmät, menettelyt ja suojatasot vaikuttavat vääristävästi vaikeuttaen sisämarkkinoiden sopusointuista kehittymistä, yhdenmukaista suojaa ja tasapuolisin edellytyksin tapahtuvaa todellista kilpailua sekä täsmällisten, oikeiden ja vertailukelpoisten tietojen antamista kuluttajille, jotta nämä voisivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, sekä ovat esteenä kuluttajien suojelulle;

Johdanto

1.      pitää myönteisenä komission aloitetta järjestää julkinen kuuleminen Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin, ja suhtautuu myönteisesti lokakuussa 2014 päättyneen kuulemisen tuloksiin, jotka selvästi osoittavat, että muille kuin maataloustuotteille tarvitaan unionin laajuinen maantieteellisen merkintöjen suojajärjestelmä;

2.      uskoo, että unionin tasolla olisi luotava suojaväline osana laajempaa laadukkaiden unionin tuotteiden tukistrategiaa siten, että perustaksi asetetaan unionin toimielinten sitoutuminen siihen, että valmistavaa teollisuutta ja käsityöteollisuutta kohdellaan kasvun ja yhtenäismarkkinoiden valmiiksi saattamisen kantavana voimana, millä vahvistetaan paikallisen valmistuksen ja käsityötuotannon arvostusta, tuetaan kyseisten alueiden paikallista taloudellista kehitystä ja työllisyyttä, vauhditetaan matkailua ja vahvistetaan kuluttajien luottamusta;

3.      kehottaa komissiota esittämään viipymättä lainsäädäntöehdotuksen, jolla pyritään luomaan muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojan yhtenäinen unionin järjestelmä, joka perustuu jo järjestetyn sidosryhmien kuulemisen tuloksiin ja lisäanalyyseihin, ja varmistamaan, että uuden järjestelmän vaikutukset tuottajiin, heidän kilpailijoihinsa, kuluttajiin ja jäsenvaltioihin otetaan täysin huomioon;

4.      korostaa, että tällaisen välineen perustamisen yhteydessä on toteutettava myös tiedotus- ja viestintäkampanjoita, joilla lisätään valmistajien ja kuluttajien tietoa uudentyyppisistä maantieteellisistä merkinnöistä;

5.      on vakuuttunut siitä, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin vaikuttaisi monella tapaa myönteisesti kansalaisiin, kuluttajiin, tuottajiin ja koko Euroopan taloudelliseen ja sosiaaliseen rakenteeseen;

6.      katsoo, että tämä järjestelmä voisi erityisesti suojella tehokkaammin kuluttajia, lisätä kuluttajien luottamusta merkittyihin tuotteisiin ja auttaa heitä tekemään tietoisempia ostopäätöksiä lisäämällä avoimuutta ja vähentämällä harhaanjohtavien nimien tai kuvausten aiheuttamaa sekaannusta erityisesti, jos järjestelmän olemassaolosta tiedotetaan tehokkaasti; uskoo, että se voisi myös auttaa parantamaan jäljitettävyyttä ja antamaan enemmän tietoja tuotteiden laadusta, alkuperästä ja käytetyistä tuotantomenetelmistä ja -oloista jo senkin vuoksi, että kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tällaisista asioista,

Unionin tason yhtenäisen suojan edut

7.      muistuttaa, että unionin kannattaisi hyväksyä muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä koskevaa lainsäädäntöä, jotta voidaan täysin hyödyntää tällaisten tuotteiden omaleimaisuuden ja laadun suojelemisesta saatavia myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, antaa kuluttajille luotettavia tietoja niiden valmistuspaikasta ja -menetelmästä ja säilyttää niihin liittyvä osaaminen ja työpaikat;

8.      uskoo, että tällainen lainsäädäntö voi edistää perinteisiin tuotantoprosesseihin liittyvää innovointia ja perinteisiä tuotteita valmistavien uusien yritysten luomista sekä heikosti kehittyneillä alueilla luotujen työpaikkojen kestävyyttä erityisesti siten, että pienille yrityksille ja mikroyrityksille, joista noin 80 prosenttia maantieteellisten merkintöjen järjestelmällä suojattavista tyypillisistä paikallisista tuotteista on peräisin, annetaan mahdollisuus lisätä myyntiä tehokkaammilla markkinointitoimilla ja niitä kannustetaan tiiviimpään yhteistyöhön, sillä järjestelmä on luonteeltaan kollektiivinen;

9.      toteaa, että se voisi auttaa tehokkaasti torjumaan väärentämistä, maantieteellisten merkintöjen nimien vilpillistä käyttöä ja muita laittomia käytäntöjä, jotka johtavat harhaan loppukuluttajia ja vahingoittavat erityisesti mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä, jotka tuottavat laillisesti valtaosan tuotteista, joille suoja voitaisiin myöntää, ja joilla ei tällä hetkellä ole oikeudellisia tai taloudellisia keinoja etujensa suojelemiseksi, millä on myös kielteinen vaikutus niiden vientiin;

10.    katsoo, että tällainen suoja parantaa ja helpottaa eurooppalaisten käsiteollisuustuotteiden pääsyä sisämarkkinoille ja unionin ulkopuolisille markkinoille, sillä ne syntyvät perinteisestä osaamisesta ja asiantuntemuksesta ja myötävaikuttavat sosiaalisilla ja alueellisilla yhteisöillä olevan arvokkaan tietotaidon säilymiseen ja ovat myös Euroopan historiallisen, kulttuurisen, taloudellisen ja sosiaalisen perinnön merkittävä osatekijä;

11.    katsoo, että yhdenmukainen muita kuin maataloustuotteita koskeva maantieteellisten merkintöjen suoja vauhdittaisi teknologista ja taloudellista kehitystä alueellisella ja paikallisella tasolla kasvattamalla perinteisten tuotteiden valmistamisen parissa työskentelevien henkilöiden määrää;

12.    painottaa, että yhdenmukaisella maantieteellisten merkintöjen suojalla myötävaikutettaisiin paitsi perinteisten tuotteiden tukemiseen niin myös kyseisissä tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden laadun sekä tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa edellytetyn huippuosaamisen tunnustamiseen;

13.    huomauttaa, että maantieteelliset merkinnät takaavat tuotteen laadun kuluttajille, ovat tunnustus taitotiedosta ja suojelevat tuottajia;

14.    korostaa, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojan ja perinteisen laadukkaan osaamisen tunnustaminen on sekä puolustettava että tavoiteltava etu yhteisen kauppapolitiikan puitteissa ja se voi olla tehokas väline mikro- ja pk-yritysten ja -tuottajien tukemiseksi jäljitelmien ja tuoteväärennösten torjunnassa ja sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämmän talouden kehittämisessä unionissa ja sen ulkopuolella sekä tasapuolisen kilpailun ja kuluttajansuojan varmistamisessa mahdollistamalla tuotteiden aitouden ja laadun tehokkaamman määrittämisen; katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojan yksipuolinen tunnustaminen edistäisi myös sosiaalisen pääoman luomista tuotantoalueella;

15.    katsoo, että yhdenmukaisella unionin järjestelmällä voitaisiin lisätä kulttuuriperintöön liittyvien ammattien houkuttelevuutta;

16.    korostaa, että säilyttämällä perinteistä taitotietoa ja tuotantoa voidaan auttaa pysäyttämään väestökato ja maaseutualueiden rappeutuminen sekä kyseisiltä alueilta pois lähtevien nuorten muuttovirta;

17.    korostaa tähän prosessiin sisällytettävien muiden kuin maataloustuotteiden kulttuurisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia sekä kestävään kehitykseen liittyviä puolia ja painottaa, että niihin kytkeytyviä perinteistä taitotietoa ja osaamista on vaalittava, siirrettävä eteenpäin ja kehitettävä ja että on edistettävä luovien alojen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämistä varsinkin käytettyjen materiaalien ja lopputuotteiden laadun esille tuomiseksi; kehottaa antamaan kaikille asianomaisella alueella toimiville tuottajille, jotka valmistavat tuotetta vaaditulla tavalla, mahdollisuuden käyttää tuotteen nimeä tai logoa;

18.    korostaa, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suoja auttaa säilyttämään eurooppalaisiin paikallisiin ja alueellisiin perinteisiin pohjautuvan kulttuuri- ja taideperinnön;

19.    toteaa, että avainasemassa ovat pk-yritykset, jotka investoivat laadukkaaseen perinteiseen taitotietoon ja tarjoavat paikallisia työ- ja harjoittelupaikkoja ammattitaitoisten, perinteisten tuotantomenetelmien eteenpäin siirtämisessä tärkeässä osassa olevien työntekijöiden kouluttamiseksi; pitää tärkeänä investoida tämän alan koulutukseen ja rohkaisee jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman tarkoin unionin varoja ja ohjelmia, joita on saatavilla ympäristöystävällisten paikallisten ja alueellisten käsityö- ja teollisuustuotteiden valmistamiseen ja myynninedistämiseen osallistuvien asiantuntijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen;

20.    rohkaisee jäsenvaltioita vaihtamaan hyviä käytäntöjä, joilla luodaan ja tuetaan perinteisten käsityötaitojen alan elvyttämiseen tähtääviä aloitteita, joilla puolestaan voidaan lisätä tietoisuutta paikallisesta kulttuuriperinnöstä ja vauhdittaa maaseutualueiden kehitystä;

21.    korostaa, että laajalti tunnetulla maantieteellisellä merkinnällä voitaisiin edistää entistä tehokkaammin eurooppalaisia kulttuurireittejä;

22.    kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään alueiden ja maiden rajat ylittävää yhteistyötä sekä kokoamaan yhteen muiden kuin maataloustuotteiden klustereiden ja niihin liittyvien alojen parhaat käytännöt;

23.    korostaa maantieteellisten merkintöjen merkitystä teollis- ja tekijänoikeuksien laajemmassa kirjossa keinona suojella paikallisuuden arvoa, mukaan lukien infrastruktuuri ja työllisyys, ja tehostaa aluekehitystä sekä lisätä jäljitettävyyttä, avoimuutta ja kuluttajavalistusta;

24.    muistuttaa, että teollisuus- tai käsityötuotteet, joilla on yhteys alkuperäänsä tai joiden juuret ovat alueella, ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti tärkeitä monille Euroopan alueille, sillä ne luovat etenkin maaseutualueilla suoraan paikalliseen elämäntapaan liittyvää toimintaa, jota ei voida siirtää muualle; korostaa, että jos hyväksytään unionin tason järjestelmä suojaamaan teollisuus- tai käsityötuotteita, joilla on yhteys alkuperäänsä tai joiden juuret ovat alueella, mahdollistetaan teollisuus- tai käsityötuotteiden omaperäisyyden säilyttämisen ja estetään tuotannon standardointi;

Suhteet kolmansiin maihin

25.    katsoo, että muiden kuin jäsenvaltioiden kanssa tehtäviin tuleviin unionin kauppasopimuksiin olisi sisällytettävä avoimet luettelot kaikista maataloustuotteista ja muista tuotteista, joilla on maantieteellisten merkintöjen suoja;

26.    katsoo, että tällä olisi myös myönteisiä vaikutuksia kauppasuhteisiin, joita unionilla on tai joista se neuvottelee kolmansien maiden kanssa, jolloin unioni voisi suojella tällaisia eurooppalaisia tuotteita yhtäläisesti myös kansainvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä;

27.    katsoo, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin voisi auttaa unionia ilmaisemaan kantansa asiasta voimakkaammin ja vakuuttavammin sekä kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa että monenvälisillä foorumeilla siten, että perimmäisenä tavoitteena on suojella erittäin tehokkaasti kaikkia korkealaatuisia eurooppalaisia tuotteita unionin ulkopuolella;

28.    katsoo, että unionin maantieteellisten merkintöjen suojan ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin tarjoaisi mahdollisuuden piristää eurooppalaista vientiä ja lisätä markkinaosuuksia samalla kun kyseiset tuotteet saisivat kansainvälistä tunnustusta ja arvostusta ja mielikuva niiden korkeasta laadusta vahvistuisi kaupan ja kauppaneuvottelujen kautta;

29.    katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suoja unionin tasolla lujittaisi unionin asemaa WTO:ssa, kun se esittää kaikkiin tuotteisiin sovellettavan suojan yleisen tason nostamista, ja voisi elävöittää keskusteluja monenkeskisen maantieteellisten merkintöjen rekisterin luomisesta Dohan kehitysohjelman yhteydessä täysin TRIPS-sopimuksen mukaisesti;

30.    uskoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaan on liitettävä tehokkaampi strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojan ja kunnioittamisen varmistamiseksi kolmansissa maissa, jotta voidaan tehostaa tuoteväärennösten ja jäljitelmien torjuntatoimia;

31.    katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen yhtenäinen suoja unionissa voisi vaikuttaa myönteisesti kolmansien maiden kanssa käytäviin kauppasopimusneuvotteluihin; korostaa, että jotkut unionin suurista kauppakumppaneista, kuten Intia ja Kiina, ovat jo ottaneet käyttöön tällaisten maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevia järjestelmiä;

32.    kehottaa komissiota sisällyttämään tulevaan tiedonantoonsa unionin kauppa- ja investointistrategioista kaikkia maantieteellisiä merkintöjä koskevan johdonmukaisen ja huolellisesti valmistellun strategian, jolla varmistetaan niiden noudattaminen ja tunnustaminen;

33.    katsoo, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin voisi vahvistaa ja johdonmukaistaa unionin kansainvälistä asemaa tällä alalla sekä kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa että monenvälisillä foorumeilla, kun perimmäisenä tavoitteena on suojella erittäin tehokkaasti kaikkia korkealaatuisia eurooppalaisia tuotteita unionin ulkopuolella; katsoo erityisesti, että sekä maataloustuotteet että muut tuotteet, joilla on maantieteellisten merkintöjen suoja, olisi otettava täysimääräisesti huomioon unionin tulevista kauppasopimuksista käytävissä neuvotteluissa; katsoo, että kattavan unionin maantieteellisten merkintöjen järjestelmän avulla voitaisiin tehostaa kaupallista laajentumista ja helpottaa unionin ulkopuolella toteutettavia mainoskampanjoita;

Yleiset periaatteet

34.    korostaa, että maantieteelliset merkinnät ovat keskeinen väline, kun parannetaan jäljitettävyyttä, läpinäkyvyyttä ja tiedotusta kuluttajille ja nostetaan unionin eri alueiden profiilia noudattaen sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävämpää lähestymistapaa talouskehitykseen, ja että niillä on keskeinen asema unionin kauppapolitiikassa;

35.    on vakuuttunut siitä, että järjestelmän on perustuttava parhaisiin käytäntöihin sekä läpinäkyvyyden ja syrjimättömyyden periaatteisiin ja että se voi olla tehokas väline, kun torjutaan jäljitelmiä ja tuoteväärennöksiä ja varmistetaan sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävämpi lähestymistapa talouskehitykseen unionissa ja sen ulkopuolella ja kun parannetaan kuluttajansuojaa;

36.    kehottaa komissiota soveltamaan maatalous- ja elintarvikealoilta saatua kokemusta, jotta voitaisiin luoda parhaisiin käytäntöihin sekä syrjimättömyyden periaatteisiin perustuva järjestelmä, joka on avoin, tehokas ja tarpeet huomioon ottava ja josta ei aiheudu turhaa hallinnollista taakkaa eikä liiallisia kustannuksia tuottajille, jotka vapaaehtoisesti päättävät rekisteröidä tuotteen maantieteellisten merkintöjen järjestelmässä; katsoo niin ikään, että järjestelmän olisi varmistettava tiukka valvonta ja mahdollisimman suuri avoimuus ja sen pitäisi sisältää asianmukaiset keinot mahdollisten petosten käsittelemiseksi; kehottaa komissiota soveltamaan mahdolliseen suojajärjestelmään muuta kuin alakohtaista lähestymistapaa;

37.    katsoo, että maataloustuotteisiin sovellettavan järjestelmän tapaan uuden järjestelmän olisi oltava laatutietoisen kuluttajan intuitiivisesti ymmärrettävissä oleva takuu tuotteen aitoudesta ja alkuperästä niin että perusteena on voimakas yhteys maantieteelliseen alueeseen ja luotettavat ja selkeät tiedot; katsoo, että unionin maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan järjestelmän tehokkuus riippuu siitä, saavatko tuottajat ja kuluttajat kaikki tarpeelliset tiedot; korostaa, että järjestelmän on oltava avoin ja varmistettava suojan saatavuus, sillä tämä on erittäin tärkeää kuluttajien ja tuottajien luottamukselle;

38.    katsoo, että unionin uuden hankintoja koskevan lainsäädäntökehyksen yhteydessä tuotteiden laatua ja alkuperää koskeva sertifiointijärjestelmä voisi olla hankintaviranomaisille hyödyksi teknisten eritelmien, sertifioinnin ja myöntämisperusteiden kannalta erityisesti paikallis- ja aluetasolla;

39.    kehottaa asettamaan tällaiset tuotteet keskeiselle sijalle aluekehityksessä, tutkimus- ja innovointihankkeissa sekä Horisontti 2020 -puiteohjelmassa ja koheesiorahoituksessa;

40.    katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen johdonmukainen, yksinkertainen, avoin sekä hallinnollisesti ja taloudellisesti kevyt unionin tason suojajärjestelmä, jota erityisesti pk-yritykset voisivat käyttää, antaisi unionille mahdollisuuden saada tällaisille eurooppalaisille tuotteille vastaava suoja unionin ulkopuolella kansainvälisten kauppaneuvottelujen puitteissa ja tarjoaisi merkittävää etua kauppakumppaneiden kanssa käytävissä kahdenvälisissä ja monenkeskisesti WTO:ssa käytävissä vapaakauppasopimusneuvotteluissa;

41.    katsoo, että jos otetaan unionin tasolla käyttöön muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen yhtenäinen suoja, joka sisältää yhteiset määritelmät, rekisteröintimenettelyt ja -kustannukset sekä suojan soveltamisalan ja täytäntöönpanokeinot, ja perustetaan luotettava viranomainen, joka päättää muun kuin maataloustuotteen unionin tasolla tunnustetun maantieteellisen merkinnän myöntämisestä siten, että ei lasketa 15 jäsenvaltiossa jo käytössä olevien suojaa koskevien normien tasoa, niin tällöin varmistetaan parhaalla tavalla tehokkaampi toiminta sekä unionissa että kolmansien maiden kanssa käytävissä neuvotteluissa;

Soveltamisala

42.    toteaa, että yhteys tuotantoalueeseen on välttämätön, jotta voidaan tunnistaa erityinen taitotieto ja määritellä tuotteen laatu, autenttisuus ja ominaisuudet;

43.    kannattaa laajaa määritelmää, joka antaa mahdollisuuden tuotteen ja maantieteellisen merkinnän kattaman alueen välisen yhteyden toteamiseen; katsoo, että unionin tason suojajärjestelmän soveltamisalan olisi oltava laaja ja annettava mahdollisuus käyttää nimiä, jotka liittyvät yksiselitteisesti tiettyyn paikkaan, vaikka ne eivät ole maantieteellisiä;

44.    uskoo, että suojajärjestelmän olisi sisällettävä tekstiä sisältämättömät merkit ja tunnukset, jotka kytkeytyvät yksiselitteisesti tiettyyn alueeseen;

45.    toteaa, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä kuvaavien merkintöjen/tunnusten/merkkien/logojen olisi oltava yksinkertaisia ja helposti tunnistettavia, heijastettava tuotteiden alueellista/paikallista identiteettiä, ja ne olisi esitettävä vähintään tuotteen alkuperäkielellä ja tuontimaan kielellä;

46.    toteaa, että tietyt merkinnät, kuten yleisnimitykset tai homonyymit, on jätettävä maantieteellisten merkintöjen suojan ulkopuolelle; huomauttaa lisäksi, että tässä voitaisiin käyttää esimerkkinä maataloustuotteiden maantieteellisistä merkinnöistä annetun asetuksen (EU) N:o 1151/2012 6 artiklan 1, 3 ja 4 kohdassa vahvistettuja poikkeuksia;

Rekisteröintiprosessi

47.    kannattaa pakollista rekisteröintiprosessia, jotta voitaisiin tarjota parempi suoja erityisesti mitä tulee oikeuksien toteutumiseen riitatapauksissa; kehottaa komissiota ehdottamaan mahdollisimman tehokasta, yksinkertaista, tarkoituksenmukaista ja helppokäyttöistä tuotteiden rekisteröintimekanismia ja varmistamaan, että järjestelmän tarjoamat rekisteröintiä, muuttamista ja peruuttamista koskevat menettelyt ovat kohtuuhintaiset, selkeät ja avoimet ja tarjoavat oikeudellisia takuita sidosryhmille; kehottaa komissiota toteuttamaan perusteellisen arvioinnin sidosryhmiin kohdistuvien rahoitus- ja hallintovelvollisuuksien minimoimiseksi;

48.    painottaa, että järjestelmän yhteydessä olisi perustettava yhteinen, standardoitu julkinen eurooppalainen rekisteri maantieteellisellä merkinnällä suojatuille muille kuin maataloustuotteille, jotta voitaisiin tukea käsiteollisuustuotteita ja valistaa ja suojella kuluttajia ja tuottajia ja välttää samalla tarpeetonta hallinnollista taakkaa;

49.    painottaa lisäksi, että tällaiseen järjestelmään olisi sovellettava laaja-alaista lähestymistapaa, jotta voitaisiin maksimoida sen taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus, ja katsoo, että järjestelmän olisi parannettava huomattavasti tuotteiden ja niiden alkuperäalueen välistä yhteyttä ja lisättävä avoimuutta, jotta voitaisiin parantaa tuotteen uskottavuutta ja aitoutta, taata sen alkuperä ja auttaa parantamaan sen jäljitettävyyttä; huomauttaa, että maantieteellisten merkintöjen suojan myöntämisen jälkeen on suoritettava säännöllisiä tarkastuksia, jotta varmistetaan, että suojan myöntämisperusteet edelleen täyttyvät;

50.    uskoo, että rekisteröinnin olisi oltava kaksivaiheinen: ensinnäkin kansallisten tai alueellisten viranomaisten olisi suoritettava itse paikalla tehtäviä tarkastuksia varmistaakseen, että erityispiirteisiin ei puututa, ja toiseksi olisi luotava yhtenäinen unionin rekisteröintijärjestelmä varmistamaan yhteisten kriteerien noudattaminen kaikissa unionin osissa;

51.    ehdottaa, että komissio tutkii mahdollisuutta siirtää tässä yhteydessä myös maataloustuotteita koskevien maantieteellisten merkintöjen rekisteröinti sisämarkkinoiden harmonisointiviraston vastuulle;

52.    esittää, että sisämarkkinoiden harmonisointivirasto hallinnoisi tätä järjestelmää unionin tasolla;

53.    tähdentää, että järjestelmän olisi aiheutettava yrityksille mahdollisimman vähän kustannuksia ja hallinnollista taakkaa ja samalla annettava riittävät takuut kuluttajille sekä autettava heitä tekemään parempia tietoon perustuvia valintoja heidän ostaessaan tuotteita;

54.    katsoo, että yllä kuvatussa järjestelmässä maantieteellisen merkinnän perustamisen olisi oltava kyseisten yritysten asia ja niitä olisi erityisesti kehotettava laatimaan eritelmät, joita maantieteellisten merkintöjen olisi vastattava;

55.    uskoo, että tuote-eritelmien sisältämien vaatimusten olisi oltava joustavia, jotta mahdollistetaan paitsi tuotantoprosessien ja tulevien innovaatioiden kehittäminen niin myös kannustetaan niihin sillä edellytyksellä, että tämä ei vaikuta valmiin tuotteen laatuun ja autenttisuuteen;

56.    katsoo, että tuote-eritelmien olisi sisällettävä ainakin seuraavat kriteerit: käytetyt raaka-aineet, tuotantoprosessin kuvaus, todiste yhteydestä alueeseen sekä yritysten yhteiskuntavastuuseen liittyvät tekijät;

57.    ehdottaa, että lupa pyytää muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä annetaan ensisijaisesti tuotteiden valmistajille, näiden yhdistyksille ja elinkeinoelämän järjestöille;

58.    katsoo, että valmistajilta voitaisiin pyytää maantieteellisen merkinnän myöntämisen yhteydessä maksua sillä edellytyksellä, että kyseessä on kertaluonteinen maksu, joka on suhteessa aiheutuneisiin kustannuksiin ja jota sovelletaan yhdenmukaisesti kaikkialla unionissa;

Valvontatoimenpiteet

59.    uskoo, että olisi myös määrättävä tarvittavista resursseista, jotta tällaisen välineen tarjoama suoja voidaan väärinkäytöstapauksissa toteuttaa tehokkaasti riippumatta siitä, millä tavoin tuotetta jaellaan; painottaa tarvetta taata maantieteellisten merkintöjen suojan vastaava taso digitaalisilla markkinoilla;

60.    korostaa laatutarkastusten merkitystä, kun otetaan huomioon maataloustuotteiden ja muiden kuin maataloustuotteiden väliset merkittävät erot (esim. tuottajien määrä);

61.    kehottaa lisäksi sisällyttämään suojaan tarkastus-, rikkomis- ja seuraamusjärjestelmän, jolla valvotaan Euroopassa markkinoille saatettujen tuotteiden maantieteellisiä merkintöjä;

62.    katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen parhaan mahdollisen suojelun takaamiseksi maantieteellisen merkinnän väärinkäyttöä koskevaa kieltoa on sovellettava yleisön harhaanjohtamisen ja vilpillisen kilpailun lisäksi tapauksiin, joissa tuotteen todellinen alkuperä on selvästi ilmoitettu; ehdottaa siksi, että TRIPS-sopimuksen 23 artiklassa tarkoitettu lisäsuojelu, jota sovelletaan aluksi vain viineihin ja väkeviin juomiin, ulotetaan koskemaan muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä;

63.    ehdottaa, että otetaan käyttöön menettely, jonka avulla sidosryhmät voivat vastustaa maantieteellisen merkinnän rekisteröintiä;

64.    katsoo, että tämä helpottaisi tehokkaiden valvontamenettelyjen luomista, jolloin kuluttajilla ja tuottajilla on mahdollisuus suojautua väärennöksiä, jäljennöksiä ja muita laittomia käytäntöjä vastaan;

Yhteensopivuus aikaisempien oikeuksien kanssa

65.    katsoo, että mahdollisten tulevien maantieteellisten merkintöjen on voitava toimia tuotteeseen jo liittyvien oikeuksien rinnalla ja niissä olisi otettava huomioon unionissa kansallisella ja paikallisella tasolla noudatetut nykyiset parhaat käytännöt;

66.    korostaa, että ristiriitatilanteiden välttämiseksi tuotemerkkien ja maantieteellisten merkintöjen välinen yhteys on osoitettava selkeästi;

67.    ehdottaa, että maataloustuotteiden tuotemerkkien ja maantieteellisten merkintöjen välistä yhteyttä koskevia sääntöjä sovelletaan muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojeluun;

68.    ehdottaa, että jäsenvaltioille, joissa suojaa jo tarjotaan, myönnetään riittävästi aikaa noudattamisen varmistamiseen siten, että sallitaan siirtymäjärjestelyjen soveltaminen, jolloin molemmat järjestelmät voivat toimia rinnakkain ennen unionin järjestelmään siirtymistä;

o

o o

69.    kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

24.6.2015

SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (*)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin

(2015/2053(INI))

Valmistelija (*): Nicola Danti

(*) Valiokuntien yhteistyömenettely – työjärjestyksen 54 artikla

EHDOTUKSET

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  toteaa, että komission vihreä kirja ”Euroopan perinteisen taitotiedon hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla: Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollinen ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin” (COM(2014)0469) on jatkoa komission tiedonannolle ”Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat” (COM(2011)0287), tutkimukselle muita kuin maataloustuotteita koskevasta maantieteellisten merkintöjen suojasta sisämarkkinoilla sekä kyseisen tutkimuksen julkaisua seuranneelle julkiselle kuulemiselle;

2.  pitää ilahduttavina komission vihreästä kirjasta järjestämän 28. lokakuuta 2014 päättyneen julkisen kuulemisen tuloksia;

3.  toteaa, että vaikka EU:lla on ollut tällainen järjestelmä elintarvikkeille ja maataloustuotteille jo vuosikausia, sillä ei tällä hetkellä ole muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä varten yhdenmukaista suojajärjestelmää, minkä vuoksi kyseisiä tuotteita ei suojella jäsenvaltioissa, joissa ne eivät kuulu kansallisen lainsäädännön piiriin, ja toisaalta tuotteita, joilla on kansallinen tai alueellinen suoja yksittäisissä jäsenvaltioissa, ei suojella asianmukaisesti EU:n tasolla;

4.  katsoo, että muita kuin maataloustuotteita koskevan maantieteellisten merkintöjen yhdenmukaisen EU-tason suojajärjestelmän puuttuminen synnyttää riittämättömän ja erittäin hajanaisen tilanteen Euroopassa, sillä joissakin jäsenvaltioissa ei ole tarjolla minkäänlaista erityissuojaa, kun taas toisissa erilaiset kansallisten ja paikallisten, alakohtaisten tai horisontaalisten sääntöjen mukaiset määritelmät, menettelyt ja suojatasot vaikuttavat vääristävästi vaikeuttaen sisämarkkinoiden sopusointuista kehittymistä, yhdenmukaista suojaa ja tasapuolisin edellytyksin tapahtuvaa todellista kilpailua sekä täsmällisten, oikeiden ja verrattavissa olevien tietojen antamista kuluttajille, jotta nämä voisivat tehdä tietoisia päätöksiä, sekä ovat esteenä kuluttajien suojelulle;

5.  panee tämän vuoksi tyytyväisenä merkille edellä mainitun komission vihreän kirjan julkaisemisen ja kannattaa EU:n maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmän ulottamista muihin kuin maataloustuotteisiin;

6.  pyytää lisäksi komissiota esittämään jo toteutettujen sidosryhmäkuulemisten sekä muiden analyysien tulosten perusteella viipymättä lainsäädäntöehdotuksen EU:n maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan järjestelmän käyttöönottamiseksi muille kuin maataloustuotteille;

7.  pyytää komissiota soveltamaan maatalous- ja elintarvikealoilta saatua kokemusta, jotta voitaisiin luoda parhaisiin käytäntöihin sekä syrjimättömiin periaatteisiin perustuva järjestelmä, joka on avoin, tehokas ja tarpeet huomioon ottava ja josta ei aiheudu turhaa hallinnollista taakkaa eikä liiallisia kustannuksia tuottajille, jotka vapaaehtoisesti päättävät rekisteröidä tuotteen maantieteellisten merkintöjen järjestelmässä; katsoo niin ikään, että järjestelmän olisi varmistettava tiukka valvonta ja mahdollisimman suuri avoimuus ja sen pitäisi sisältää asianmukaiset keinot mahdollisten petosten käsittelemiseksi; kehottaa komissiota soveltamaan mahdolliseen suojajärjestelmään muuta kuin alakohtaista lähestymistapaa;

8.  on vakuuttunut siitä, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottamisella muihin kuin maataloustuotteisiin olisi monia vaikutuksia, jotka hyöyttäisivät kansalaisia, kuluttajia ja tuottajia ja olisivat myönteisiä myös Euroopan taloudellisen ja sosiaalisen rakenteen ja niiden kauppasuhteiden kannalta, joita EU:lla on tai joista se neuvottelee kolmansien maiden kanssa, ja katsoo, että näin EU voisi suojella tasaveroisesti tällaisia eurooppalaisia tuotteita myös kolmansissa maissa kansainvälisten kauppaneuvottelujen yhteydessä;

9.  katsoo, että tämän järjestelmän avulla voitaisiin

–   suojella tehokkaammin kuluttajia, lisätä kuluttajien luottamusta merkittyihin tuotteisiin ja auttaa heitä tekemään tietoisempia ostopäätöksiä lisäämällä avoimuutta ja vähentämällä harhaanjohtavien nimien tai kuvausten aiheuttamaa sekaannusta erityisesti, jos järjestelmän olemassaolosta tiedotetaan tehokkaasti, auttaa parantamaan jäljitettävyyttä ja antamaan enemmän tietoja tuotteiden laadusta, alkuperästä ja käytetyistä tuotantomenetelmistä ja -oloista jo senkin vuoksi, että kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tällaisista asioista;

–   edistää innovointia perinteisten tuotantoprosessien yhteydessä sekä perinteisiä tuotteita valmistavien uusien yritysten luomista sekä heikosti kehittyneillä alueilla luotujen työpaikkojen kestävyyttä, erityisesti antamalla pienille yrityksille ja mikroyrityksille, joista on peräisin noin 80 prosenttia tyypillisistä tuotteista, joita voitaisiin suojella maantieteellisten merkintöjen järjestelmällä, mahdollisuus lisätä myyntiä tehokkaammilla markkinointitoimilla ja kannustimia tiiviimpään yhteistyöhön, sillä järjestelmä on luonteeltaan kollektiivinen;

–   edistää tehokkaasti väärentämisen, maantieteellisten merkintöjen nimien vilpillisen käytön ja muiden sellaisten laittomien käytäntöjen torjuntaa, jotka johtavat harhaan loppukuluttajia ja vahingoittavat erityisesti mikroyrityksiä ja pk-yrityksiä, jotka tuottavat laillisesti valtaosan tuotteista, joille suoja voitaisiin myöntää, ja joilla ei tällä hetkellä ole oikeudellisia tai taloudellisia keinoja etujensa suojelemiseksi, millä on myös kielteinen vaikutus niiden vientiin;

–   helpottaa tehokkaiden valvontamenettelyjen luomista, jolloin kuluttajilla ja tuottajilla on mahdollisuus suojautua väärennöksiä, jäljennöksiä ja muita laittomia käytäntöjä vastaan;

–   parantaa ja helpottaa eurooppalaisten käsiteollisuustuotteiden pääsyä sisämarkkinoille ja EU:n ulkopuolisille markkinoille, sillä nämä syntyvät perinteisestä osaamisesta ja asiantuntemuksesta, ja myötävaikuttaa näin sosiaalisilla ja alueellisilla yhteisöillä olevan arvokkaan tietotaidon säilymiseen, sillä tämä on Euroopan historiallisen, kulttuurisen, taloudellisen ja sosiaalisen perinnön merkittävä osatekijä;

–   auttaa kehittämään uusia strategioita, joilla tuetaan yrittäjyyttä paikallisella ja alueellisella tasolla, edistää infrastruktuurien säilymistä ja synnyttää uusia, ammattitaitoa vaativia työpaikkoja, joilla on paikallisia kytköksiä ja erityisesti kytköksiä maaseutualueisiin, taantuneisiin ja syrjäisimpiin alueisiin, joilla työllisyys on usein riippuvainen tyypillisistä paikallisesti valmistetuista tuotteista, ja antaa näin uutta vauhtia ammatilliselle ja käsityöalojen koulutukselle, joka on tiiviisti yhteydessä paikkakuntien ja tuotantoalueiden kehitykseen, samalla, kun säilytetään kunkin alueen ainutlaatuinen ja monimuotoinen perintö ja edistetään sitä;

–   vaikuttaa omalta osaltaan kunkin alueen houkuttavuuden lisäämiseen ja paikallisten identiteettien säilyttämiseen sekä helpottaa hyödyllisten synergioiden syntymistä alueiden ja niiden erityispiirteiden esille tuomisessa, mikä tuo etuja myös matkailun ja kulttuurin näkökulmasta sekä kaupallisesta näkökulmasta;

10. katsoo, että maataloustuotteisiin sovellettavan järjestelmän tapaan uuden järjestelmän olisi oltava laatutietoisen kuluttajan intuitiivisesti havaittavissa oleva takuu tuotteen aitoudesta ja alkuperästä niin että perusteena on voimakas yhteys maantieteelliseen alueeseen ja luotettavat ja selkeät tiedot; katsoo, että EU:n maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevan järjestelmän tehokkuus riippuu siitä, saavatko tuottajat ja kuluttajat kaikki tarpeelliset tiedot; korostaa, että järjestelmän on oltava avoin ja sen on varmistettava suojan ymmärrettävyys, sillä tämä on erittäin tärkeää kuluttajien ja tuottajien luottamukselle;

11. muistuttaa, että tämän uuden, maantieteellisiä merkintöjä koskevan järjestelmän tarkoituksena ei ole heikentää olemassa olevien välineiden jo takaamaa suojaa, ja katsoo, että järjestelmässä olisi otettava huomioon tehokkaat olemassa olevat oikeudet ja järjestelmät ja sitä olisi kehitettävä myös kansallisella ja paikallisella tasolla EU:ssa jo olemassa olevien parhaiden käytäntöjen pohjalta;

12. painottaa, että järjestelmän yhteydessä olisi perustettava yhteinen, standardoitu julkinen eurooppalainen rekisteri maantieteellisellä merkinnällä suojatuille muille kuin maataloustuotteille, jotta voitaisiin tukea käsiteollisuustuotteita ja valistaa ja suojella kuluttajia ja tuottajia ja välttää samalla tarpeetonta hallinnollista taakkaa; painottaa lisäksi, että tällaiseen järjestelmään olisi sovellettava laaja-alaista lähestymistapaa, jotta voitaisiin maksimoida sen taloudellinen ja sosiaalinen vaikutus, ja katsoo, että järjestelmän olisi parannettava huomattavasti tuotteiden ja niiden alkuperäalueen välistä yhteyttä ja lisättävä avoimuutta, jotta voitaisiin parantaa tuotteen uskottavuutta ja aitoutta, taata sen alkuperä ja auttaa parantamaan sen jäljitettävyyttä; huomauttaa, että maantieteellisten merkintöjen suojan myöntämisen jälkeen on tarkistettava säännöllisesti, täyttyvätkö suojan myöntämiseen oikeuttaneet perusteet edelleen;

13. katsoo myös, että kyseisessä järjestelmässä olisi jätettävä riittävästi joustovaraa, jotta voitaisiin vastata paremmin tarpeeseen suojella monenlaisia, erityispiirteiltään hyvin erilaisia tuotteita; katsoo lisäksi, että EU:n tason suojajärjestelmällä olisi suojeltava myös muita kuin maantieteellisiä nimiä käsittäviä merkintöjä, jotka yhdistyvät yksiselitteisesti johonkin paikkaan;

14. katsoo, että maataloustuotteisiin sovellettavan järjestelmän tapaan tämänkin järjestelmän olisi perustuttava selkeän tuotekuvauksen noudattamiseen kuitenkin niin, ettei estetä innovointia ja tuotantoprosessien ja teknologian luonnollista kehitystä silloin, kun se voisi johtaa suurempaan tehokkuuteen heikentämättä tuotteen laatua tai erityisyyttä;

15. katsoo, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin voisi vahvistaa ja johdonmukaistaa EU:n kansainvälistä asemaa tällä alalla sekä kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa että monenvälisillä foorumeilla, kun perimmäisenä tavoitteena on suojella erittäin tehokkaasti kaikkia korkealaatuisia eurooppalaisia tuotteita EU:n ulkopuolella; katsoo erityisesti, että sekä maataloustuotteet että muut tuotteet, joilla on maantieteellisten merkintöjen suoja, olisi otettava täysimääräisesti huomioon EU:n tulevista kauppasopimuksista käytävissä neuvotteluissa; katsoo, että kattavan EU:n maantieteellisten merkintöjen järjestelmän avulla voitaisiin tehostaa kaupallista laajentumista ja helpottaa EU:n ulkopuolella toteutettavia mainoskampanjoita;

16. katsoo, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottamisen muihin kuin maataloustuotteisiin olisi oltava osa laajempaa EU:n tuotteiden korkealaatuisuutta korostavaa strategiaa, joka perustuu EU:n toimielinten voimakkaampaan sitoutumiseen siihen, että tuotantoteollisuus ja käsiteollisuus ovat Euroopan kasvun ja sisämarkkinoiden toteuttamisen liikkeellepaneva voima;

17. katsoo, että EU:n uuden hankintoja koskevan lainsäädäntökehyksen yhteydessä hankintaviranomaiset voisivat teknisiä eritelmiä, sertifiointia ja myöntämisperusteita ajatellen hyötyä tuotteiden laatua ja alkuperää koskevasta sertifiointijärjestelmästä erityisesti paikallis- ja aluetasolla.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

23.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

32

4

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dita Charanzová, Carlos Coelho, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Nicola Danti, Dennis de Jong, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, Marcus Pretzell, Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, Catherine Stihler, Mylène Troszczynski, Mihai Ţurcanu, Anneleen Van Bossuyt, Marco Zullo

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Kaja Kallas, Emma McClarkin, Adam Szejnfeld, Marc Tarabella

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Igor Šoltes

17.6.2015

KANSAINVÄLISEN KAUPAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin

(2015/2053(INI))

Valmistelija: Alessia Maria Mosca

EHDOTUKSET

Kansainvälisen kaupan valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  korostaa maantieteellisten merkintöjen merkitystä teollis- ja tekijänoikeuksien laajemmassa kirjossa keinona suojella paikallisuuden arvoa, mukaan lukien infrastruktuuri ja työllisyys, ja tehostaa aluekehitystä sekä lisätä jäljitettävyyttä, avoimuutta ja kuluttajavalistusta;

2.  muistuttaa, että unionin kannattaisi hyväksyä muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisiä merkintöjä koskevaa lainsäädäntöä, jotta voidaan täysin hyödyntää tällaisten tuotteiden omaleimaisuuden ja laadun suojelemisesta saatavia myönteisiä taloudellisia vaikutuksia, antaa kuluttajille luotettavia tietoja niiden valmistuspaikasta ja -menetelmästä ja säilyttää niihin liittyvä osaaminen ja työpaikat;

3.  muistuttaa, että teollisuus- tai käsityötuotteet, joilla on yhteys alkuperäänsä tai jotka ovat juurtuneet alueeseensa, ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti tärkeitä monille Euroopan alueille, sillä ne takaavat etenkin maaseutualueilla suoraan paikalliseen elämäntapaan liittyvää toimintaa, jota ei voida siirtää muualle; korostaa, että unionin tason järjestelmän hyväksyminen sellaisten teollisuus- tai käsityötuotteiden suojaamiseksi, joilla on yhteys alkuperäänsä tai jotka ovat juurtuneet alueeseensa, mahdollistaisi teollisuus- tai käsityötuotteiden alkuperäisyyden säilyttämisen ja estäisi tuotannon standardoinnin;

4.  korostaa, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suoja auttaa säilyttämään eurooppalaisiin paikallisiin ja alueellisiin perinteisiin pohjautuvan kulttuuri- ja taideperinnön;

5.  korostaa, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojan ja perinteisen laadukkaan osaamisen tunnustaminen on sekä puolustettava että tavoiteltava etu yhteisen kauppapolitiikan puitteissa ja se voi olla tehokas väline mikro- ja pk-yritysten ja -tuottajien tukemiseksi jäljitelmien ja tuoteväärennösten torjunnassa ja sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestävämmän talouden kehittämisessä unionissa ja sen ulkopuolella sekä tasapuolisen kilpailun ja kuluttajansuojan varmistamisessa mahdollistamalla tuotteiden aitouden ja laadun tehokkaamman määrittämisen; katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojan yksipuolinen tunnustaminen edistäisi myös sosiaalisen pääoman luomista tuotantoalueella;

6.  katsoo, että unionin maantieteellisten merkintöjen suojan ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin tarjoaisi mahdollisuuden piristää eurooppalaista vientiä ja lisätä markkinaosuuksia samalla kun kyseiset tuotteet saisivat kansainvälistä tunnustusta ja arvostusta ja mielikuva niiden korkeasta laadusta vahvistuisi kaupan ja kauppaneuvottelujen kautta;

7.  on sitä mieltä, että sellainen johdonmukainen, yksinkertainen, avoin sekä hallinnollisesti ja taloudellisesti kevyt unionin tason järjestelmä muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaamiseksi, jota erityisesti pk-yritykset voisivat käyttää, antaisi unionille mahdollisuuden saavuttaa vastaava suoja tällaisille eurooppalaisille tuotteille unionin ulkopuolella kansainvälisten kauppaneuvottelujen puitteissa ja luoda merkittävä etulyöntiasema kauppakumppaneiden kanssa käytävissä kahdenvälisissä ja monenkeskisesti WTO:ssa käytävissä vapaakauppasopimusneuvotteluissa;

8.  katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suoja unionin tasolla lujittaisi unionin asemaa WTO:ssa, kun se esittää kaikkiin tuotteisiin sovellettavan suojan yleisen tason nostamista, ja voisi elävöittää keskusteluja monenkeskisen maantieteellisten merkintöjen rekisterin luomisesta Dohan kehitysohjelman yhteydessä täysin TRIPS-sopimuksen mukaisesti;

9.  huomauttaa, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen suojaan on liitettävä tehokkaampi strategia teollis- ja tekijänoikeuksien suojan ja kunnioittamisen varmistamiseksi kolmansissa maissa, jotta voidaan tehostaa tuoteväärennösten ja jäljitelmien torjuntatoimia;

10. on sitä mieltä, että sellaisen muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen yhtenäisen suojan käyttöönotto unionin tasolla, joka sisältää unionin tasolla tunnustetut yhteiset määritelmät, rekisteröintimenettelyt ja -kustannukset, suojan soveltamisalan ja täytäntöönpanokeinot, sellaisen luotettavan viranomaisen perustamisen, joka päättää muun kuin maataloustuotteen maantieteellisen merkinnän myöntämisestä, ilman että lasketaan 15 jäsenvaltiossa jo käytössä olevien suojaa koskevien normien tasoa, varmistaisi parhaalla tavalla tehokkaamman toiminnan sekä unionissa että kolmansien maiden kanssa käytävissä neuvotteluissa;

11. katsoo, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen yhtenäinen suoja unionissa voisi vaikuttaa myönteisesti kolmansien maiden kanssa käytäviin kauppasopimusneuvotteluihin; korostaa, että jotkut unionin suurista kauppakumppaneista, kuten Intia ja Kiina, ovat jo ottaneet käyttöön tällaisten maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevia järjestelmiä;

12. kehottaa komissiota sisällyttämään tulevaan tiedonantoon EU:n kauppa- ja investointistrategiasta kaikkia maantieteellisiä merkintöjä koskevan johdonmukaisen ja hyvin valmistellun strategian, jolla varmistetaan maantieteellisten merkintöjen huomioon ottaminen ja tunnustaminen.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

30

1

9

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, Emmanuel Maurel, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Eric Andrieu, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, Kaja Kallas, Afzal Khan, Marc Tarabella

18.6.2015

KULTTUURI- JA KOULUTUSVALIOKUNNAN LAUSUNTO

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollisesta ulottamisesta muihin kuin maataloustuotteisiin

(2015/2053(INI))

Valmistelija: Mircea Diaconu

EHDOTUKSET

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy:

1.  pitää myönteisinä nykyisiä keskusteluja, jotka koskevat Euroopan unionin maantieteellisten merkintöjen suojan mahdollista ulottamista muihin kuin maataloustuotteisiin; toteaa, että EU:ssa on erityisen runsaasti tällaisia autenttisia tuotteita, jotka perustuvat paikalliseen taitotietoon ja perinteisiin paikallisiin ja alueellisiin valmistusmenetelmiin ja jotka juontavat usein juurensa tietyn maantieteellisen alueen kulttuurisesta, sosiaalisesta ja historiallisesta perinnöstä; muistuttaa, että näiden menetelmien säilyminen perustuu jatkuvaan tiedon siirtämiseen sukupolvelta toiselle ja että maantieteelliset merkinnät kuvaavat inhimillisen toiminnan, kulttuurin, maan ja resurssien välistä suhdetta;

2.  muistuttaa, että muut kuin maataloustuotteet ovat erottamaton osa identiteettiämme ja muodostavat tärkeän osan Euroopan unionin jäsenvaltioiden kulttuuriperinnöstä; korostaa, että yksi tämän alan suurimmista haasteista on perinteisen osaamisen ja käsityötaidon vaiheittainen katoaminen ja että muiden kuin maataloustuotteiden ottaminen maantieteellisten merkintöjen suojan piiriin voisi toimia kannustimena tämän kulttuuriperinnön ja perinteisen taitotiedon säilyttämiseen sekä taata oikeudenmukaisen korvauksen tuottajille ja kyseisten tuotteiden mahdollisimman laajan saatavuuden;

3.  korostaa, että perinteiseen osaamiseen ja käsityötaitoon perustuvien muiden kuin maataloustuotteiden suuri määrä Euroopassa on alueellisen ja paikallisen kulttuurin olennainen osa ja edistää kulttuurimatkailun kehitystä;

4.  katsoo, että yhdenmukainen muita kuin maataloustuotteita koskeva maantieteellisten merkintöjen suoja vauhdittaisi teknologista ja taloudellista kehitystä alueellisella ja paikallisella tasolla kasvattamalla perinteisten tuotteiden valmistamisen parissa työskentelevien henkilöiden määrää;

5.  muistuttaa, että nykyisin unionin tasolla ei ole yhtenäistä maantieteellisten merkintöjen suojaa muille kuin maataloustuotteille vaan asiassa sovelletaan useita oikeudellisia järjestelmiä, jotka antavat pelkästään kansallisen tai alueellisen suojan; korostaa tässä yhteydessä, että nykyisten oikeudellisten järjestelmien väliset ristiriitaisuudet saattavat johtaa kuluttajia harhaan ja aiheuttaa tuoteväärennöstapauksia ja epäreilua kilpailua; katsoo, että yhdenmukaisen rekisteröintiä, suojelua, seurantaa ja sääntöjen noudattamisen valvontaa koskevan unionin järjestelmän, jolla pyritään lisäämään kuluttajien ja tuottajien tietoisuutta näiden tuotteiden merkityksestä ja varmistamaan perinteisen käsityötaidon ja osaamisen säilyminen, olisi perustuttava vaikutustenarviointiin ja että tällaisella järjestelmällä voitaisiin antaa kuluttajille entistä paremmin tietoa tuotteiden aitoudesta ja suojella rekisteröidyn tuotteen laillisia omistajia sekä taata sen laatu ja erityispiirteet; katsoo lisäksi, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston suorittamana tällaisten tuotteiden rekisteröinti johtaisi todennäköisesti maantieteellisten merkintöjen suojan yhdenmukaistumiseen ja paranemiseen;

6.  painottaa, että yhdenmukaisella maantieteellisten merkintöjen suojalla myötävaikutettaisiin ei ainoastaan perinteisten tuotteiden tukemiseen, vaan myös kyseisissä tuotteissa käytettyjen raaka-aineiden laadun sekä tuotantoprosessin kaikissa vaiheissa edellytetyn huippuosaamisen tunnustamiseen;

7.  katsoo, että maantieteellisten merkintöjen suojan ulottaminen muihin kuin maataloustuotteisiin voisi auttaa EU:ta ilmaisemaan kantansa asiasta voimakkaammin ja vakuuttavammin sekä kahdenvälisissä kauppaneuvotteluissa että monenvälisillä foorumeilla siten, että perimmäisenä tavoitteena on suojella erittäin tehokkaasti kaikkia korkealaatuisia eurooppalaisia tuotteita EU:n ulkopuolella;

8.  korostaa maantieteellisten merkintöjen järjestelmän taloudellista, kulttuurista ja sosiaalista potentiaalia matkailun edistämisen ja työpaikkojen luomisen kannalta etenkin maaseutualueilla ja vähemmän kehittyneillä alueilla sekä tuettaessa pk-yrityksiä ja yksittäisiä valmistajia, jotka ovat käsityönä tehtyjen esineiden ja muiden perinteisten esineiden tärkeimpiä tuottajia; kehottaa komissiota toteuttamaan perusteellisen taloudellisten vaikutusten arvioinnin sen varmistamiseksi, että mahdollisesti ehdotettavan uuden järjestelmän vaikutukset tuottajiin ja niiden kilpailijoihin sekä kuluttajiin ja jäsenvaltioihin on otettu täysimääräisesti huomioon;

9.  huomauttaa, että maantieteelliset merkinnät takaavat tuotteen laadun kuluttajille, ovat tunnustus taitotiedosta ja suojelevat tuottajia;

10. katsoo, että yhdenmukaisella unionin järjestelmällä voitaisiin lisätä kulttuuriperintöön liittyvien ammattien houkuttelevuutta;

11. kehottaa asettamaan tällaiset tuotteet aluekehityksen, tutkimus- ja innovointihankkeiden sekä Horisontti 2020 -puiteohjelman ja koheesiorahoituksen keskiöön;

12. korostaa, että säilyttämällä perinteistä taitotietoa ja tuotantoa voidaan edesauttaa väestökadon ja maaseutualueiden rappeutumisen sekä kyseisiltä alueilta pois lähtevien nuorten muuttovirran pysäyttämistä;

13. korostaa olevan tärkeää varmistaa, että maantieteellisen merkinnän tavaramerkki ja logo ilmentävät tavaroiden alueellista tai paikallista identiteettiä;

14. korostaa tähän prosessiin sisällytettävien muiden kuin maataloustuotteiden kulttuurisia, koulutuksellisia ja sosiaalisia sekä kestävään kehitykseen liittyviä puolia ja painottaa, että niihin kytkeytyviä perinteistä taitotietoa ja osaamista on vaalittava, siirrettävä eteenpäin ja kehitettävä ja että on edistettävä luovien alojen kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämistä varsinkin käytettyjen materiaalien ja lopputuotteiden laadun esille tuomiseksi; kehottaa antamaan kaikille asianomaisella alueella toimiville tuottajille, jotka valmistavat tuotetta säädetyllä tavalla, mahdollisuuden käyttää tuotteen nimeä tai logoa;

15. toteaa, että pk-yritykset, jotka investoivat laadukkaaseen perinteiseen taitotietoon ja tarjoavat paikallisia työpaikkoja ja harjoittelupaikkoja ammattitaitoisten, perinteisten tuotantomenetelmien eteenpäin siirtämisessä tärkeässä osassa olevien työntekijöiden kouluttamiseksi, ovat avainasemassa; panee merkille tämän alan koulutukseen investoimisen tärkeyden ja rohkaisee jäsenvaltioita hyödyntämään mahdollisimman tarkoin EU-varoja ja -ohjelmia, jotka ovat saatavilla ympäristöystävällisten paikallisten ja alueellisten käsityö- ja teollisuustuotteiden valmistamiseen ja myynninedistämiseen osallistuvien asiantuntijoiden ammatillisen koulutuksen tukemiseen;

16. rohkaisee jäsenvaltioita vaihtamaan hyviä käytäntöjä, joilla luodaan ja tuetaan perinteisten käsityötaitojen alan elvyttämiseen tähtääviä aloitteita, joilla puolestaan voidaan lisätä tietoisuutta paikallisesta kulttuuriperinnöstä ja vauhdittaa maaseutualueiden kehitystä;

17. korostaa, että laajalti tunnetulla maantieteellisellä merkinnällä voitaisiin edistää entistä tehokkaammin eurooppalaisia kulttuurireittejä;

18. katsoo, että maantieteellisin merkinnöin suojattuja tuotteita varten olisi edelleen voitava tehdä teknisiä ja muunlaisia innovointeja, edellyttäen että tämä ei vaikuta lopullisen tuotteen laatuun eikä autenttisuuteen;

19. korostaa, että tulevassa oikeudellisessa järjestelmässä on huolehdittava siitä, että yhteys alkuperäiseen maantieteelliseen alueeseen ja perinteisiin menetelmiin pysyy ensisijaisena näkökohtana, jotta tuotteiden uskottavuutta ja autenttisuutta voidaan lisätä, ja siitä, että merkinnän autenttisuuden suojelemiseksi määritellään, millaisin ehdoin nimitystä voidaan käyttää muualla kuin viitealueella; painottaa lisäksi, että tällaisella suojajärjestelmällä olisi suojeltava muita kuin maantieteellisiä nimiä, jotka yhdistyvät yksiselitteisesti johonkin paikkaan;

20. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään alueiden ja maiden rajat ylittävää yhteistyötä sekä kokoamaan yhteen muiden kuin maataloustuotteiden klustereiden ja niihin liittyvien alojen parhaat käytännöt;

21. kehottaa lainsäätäjää ottamaan huomioon jäsenvaltioiden jo soveltamat maantieteelliset merkinnät, jotta voidaan välttää tarpeetonta byrokratiaa, kun niitä rekisteröidään Euroopan tasolla, ja varmistamaan, että muiden kuin maataloustuotteiden maantieteellisten merkintöjen yhtenäisen suojan käyttöönotto unionin tasolla ei korvaa joissakin jäsenvaltioissa jo käytössä olevia järjestelmiä, kuten tavaramerkkejä, tai laske niiden tarjoaman suojan tasoa, sekä sallimaan, että kansallisia maantieteellisten merkintöjen suojajärjestelmiä voidaan edelleen soveltaa yhdenmukaisen EU-järjestelmän rinnalla; kehottaa lainsäätäjää ehdottamaan mahdollisimman tehokasta, yksinkertaista, tarkoituksenmukaista ja helppokäyttöistä tuotteiden rekisteröintimekanismia ja varmistamaan, että järjestelmän tarjoamat rekisteröintiä, muuttamista ja peruuttamista koskevat menettelyt ovat kohtuuhintaiset, selkeät ja avoimet ja tarjoavat oikeudellisia takuita sidosryhmille; kehottaa komissiota toteuttamaan perusteellisen arvioinnin sidosryhmiin kohdistuvien rahoitus- ja hallintovelvollisuuksien vähimmäistämiseksi.

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

16.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

23

0

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Dominique Bilde, Andrea Bocskor, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Jill Evans, Petra Kammerevert, Rikke Karlsson, Andrew Lewer, Svetoslav Hristov Malinov, Curzio Maltese, Fernando Maura Barandiarán, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver, Krystyna Łybacka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Norbert Erdős, Mary Honeyball, Marc Joulaud

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

15.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

19

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada, Therese Comodini Cachia, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Heidi Hautala, Stefano Maullu, Virginie Rozière

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Verónica Lope Fontagné, Dominique Martin

  • [1]  EUVL L 343, 14.12.2012, s .1.
  • [2]  EUVL L 347, 20.12.2013, s . 671.
  • [3]  EUVL L 39, 13.2.2008, s . 16.
  • [4]  EUVL L 84, 20.3.2014, s . 14.