Процедура : 2015/0160(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0260/2015

Внесени текстове :

A8-0260/2015

Разисквания :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Гласувания :

PV 06/10/2015 - 7.8
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0332

ДОКЛАД     ***I
PDF 708kWORD 120k
22.9.2015
PE 567.648v02-00 A8-0260/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки за Гърция

(COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/0160(COD))

Комисия по регионално развитие

Докладчик: Искра Михайлова

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки за Гърция

(COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–       като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2015)0365),

–       като взе предвид член 294, параграф 2 и член 177 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението до Парламента (C8-0192/2015),

–       като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от (1),

–       като взе предвид становището на Комитета на регионите от ... (2),

–       като взе предвид становището на комисията по бюджети относно финансовата съвместимост на предложението,

–       като взе предвид поетия с писмо от 16 септември 2015 г. ангажимент от представителя на Съвета за одобряване на позицията на Парламента в съответствие с член 294, параграф 4 от Договора за функционирането на ЕС,

–       като взе предвид писмото на комисията по рибно стопанство,

–       като взе предвид членове 59, 50, параграф 1 и 41 от своя правилник,

–       като взе предвид доклада на комисията по регионално развитие и становището на комисията по заетост и социални въпроси (A8-0260/2015),

A.     като има предвид, че предложеният регламент за изменение е извънредна мярка, която цели предоставяне на незабавна помощ за Гърция чрез предоставяне на възможност за достъп и използване преди края на 2015 г. на финансиране от Съюза за политика в областта на сближаването, което е все още налично от периода на планиране 2007-2013 г., и следователно неговото приемане е спешно;

1.      приема своята позиция на първо четене, която съвпада с предложението на Комисията;

2.      изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Гърция е засегната по уникален начин от последиците от финансовата криза. Страната е изправена пред недостиг на ликвидност и липса на публични средства за публичните инвестиции, необходими за насърчаване на устойчивото възстановяване. Това доведе до изключителна ситуация, която трябва да бъде преодоляна със специфични мерки.

От съществено значение е, че липсата на ликвидност и на публични средства в Гърция не възпрепятстват инвестициите по програмите, подкрепяни от Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд (ЕСФ) и Кохезионния фонд, и от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

В този смисъл Комисията предложи изменение на Регламента за общоприложимите разпоредби:

-          за да се предостави допълнително предварително финансиране за оперативните програми в областта на политиката на сближаване за периода 20142020 г. в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места“ и за програми, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство в Гърция;

-          за да се позволи таванът на кумулативната сума на предварителното финансиране и междинните плащания да бъде 100 % и да се увеличи до 100 % процентът на съфинансиране за оперативните програми за периода 20072013 г. за целите „Сближаване“ и „Регионална конкурентоспособност и трудова заетост“ в Гърция.

За да се гарантира, че допълнителната първоначална сума за предварително финансиране се използва ефективно и достига до бенефициерите на средства от ЕСФ, Кохезионния фонд и ЕФМДР във възможно най-кратък срок, така че те да могат да извършат планираните инвестиции и средствата да им бъдат своевременно възстановени след подаване от тяхна страна на заявленията за плащане, допълнителната сума за предварително финансиране се възстановява на Комисията, ако не бъде последвана от достатъчно заявления за плащане, подадени до Комисията в рамките на определен срок.

Европейският парламент отбелязва спешността на необходимата подкрепа. Съответно беше взето решение за опростена процедура без изменения за настоящия регламент. Тази процедура следва да допринесе за общите усилия за подпомагане на Гърция и да позволи на регламента да влезе в сила във възможно най-кратък срок.

СТАНОВИЩЕ НА БЮДЖЕТНАТА КОМИСИЯ ОТНОСНО ФИНАНСОВАТА СЪВМЕСТИМОСТ

Г-жа Искра МИХАЙЛОВА

Председател

Комисия по регионално развитие

БРЮКСЕЛ

Относно:       Становище по въпроси от областта на финансовата съвместимост на предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки за Гърция (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Уважаема г-жо Искра Михайлова,

Настоящото предложение беше отнесено до комисията по бюджети за становище на 7 септември 2015 г. След оценка на предложението, като председател на комисията по бюджети я приканих да разгледа въпроси, свързани с финансовата съвместимост на предложението с многогодишната финансова рамка (МФР), в съответствие с член 41, параграф 4.

Комисията разгледа горепосочения въпрос на заседанието си от 14 септември 2015 г. и оцени горепосоченото законодателно предложение, което има за цел, от една страна, да повиши равнището на първоначалното предварително финансиране за програмите по политиката на сближаване за Гърция в рамките на цел „Инвестиции за растеж и работни места" и за програми, финансирани от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2014-2020 г. и, от друга страна, да увеличи максималния процент на съфинансиране за оперативните програми за периода 2007-2013 г. по целите „Сближаване „и „Регионална конкурентоспособност и заетост“ по всяка приоритетна ос на програмите на Гърция до 100 % и да премахне тавана за плащанията по тези програми. В допълнение към финансирането в размер на 2 025 600 млн. евро, премахването на необходимостта от национално съфинансиране, чрез прилагане на максимален процент на съфинансиране в размер на 100 % за допустимите разходи, се очаква да доведе до спестявания за гръцкия бюджет от близо 2 милиарда евро. Чрез посочената промяна на правилата на Регламента за общоприложимите разпоредби, предложените мерки са насочени към преодоляване на критичен недостиг на ликвидност в гръцката икономика и осигуряване на незабавен и необходим стимул на инвестициите, което ще даде възможност за бързо стартиране на по-голям брой проекти.

Имам удоволствието да Ви информирам, че комисията приветства настоящото предложение, внесено от Комисията, и прие благоприятно становище по отношение на неговата финансова съвместимост с МФР. Посочената благоприятна оценка се основава на убеждението на комисията, че предварителното финансиране в размер на над 2 млрд. евро в бюджетни кредити за плащания ще бъде напълно компенсирано в рамките на настоящата многогодишна финансова рамка и по този начин ще се постигне неутралност за бюджета за периода 2014-2020 г.

Комисията би желала да се възползва от случая, за да повдигне няколко въпроса пред Комисията по отношение на състоянието на плащанията през 2015 г. и 2016 г., което засяга и настоящото предложение.

•   Първоначално членовете на ЕП повдигнаха въпроси относно възможността за посрещане на допълнителни нужди от плащания за 2015 г., произтичащи от настоящото предложение, без да се изменя бюджета за 2015 г. във вида, приет от бюджетния орган. Спешно е поискана допълнителна информация по този въпрос, по-специално относно причините, поради които Комисията не предвижда необходимостта от проект на коригиращ бюджет.

•   На второ място, в предложението си от 17 юли Комисията пояснява, че през 2015 г. могат да бъдат отпуснати над 1 милиард евро под формата на плащания поради по-ниски от очакваните заявления за междинно плащане. Комисията би искала да получи повече информация относно програмите, засегнати от тези забавяния и причините за тях.

•   На трето място комисията изразява загриженост във връзка с въздействието, което би могло да окаже очакваното забавяне по тези програми върху потребностите от плащания през следващите години, по-специално през 2016 г., и как това ще бъде преодоляно, особено с оглед на предстоящите преговори по проекта за бюджет 2016.

•   На четвърто място комисията очаква Комисията възможно най-скоро да изясни по какъв начин предлага да финансира кредити, които ще бъдат отпуснати през 2016 г., като се има предвид, че Комисията не възнамерява да предложи писмо за внасяне на корекции. Комисията очаква, че този въпрос е напълно изяснен в контекста на преговорите относно равнището на плащанията в бюджета за 2016 г.

•   Накрая комисията изразява разбиране, че в случай че Гърция не ускори значително темпа на своите заявления за плащания за съответните програми преди края на 2016 г., страната е изправена пред риска да възстанови допълнителното първоначално предварително финансиране. Комисията желае да бъде редовно информирана за напредъка, постигнат в това отношение, за да прецени дали Гърция може да изпълни с по-бързи темпове програмата в рамките на ограничен период от време.

Поради съображение за проявяване на отговорност и при следване на бюджетното планиране, комисията очаква да получи повече подробности за всеки от тези въпроси възможно най-бързо и при всички случаи към момента на помирителната процедура по проектобюджета за 2016 г.

На заседанието си от 14 септември 2015 г. комисията по бюджети постигна съгласие по гореспоменатите точки и реши с 22 гласа „за", 3 „против" и 1 „въздържал се“(3)да препоръча настоящето писмо да бъде приложено към окончателния доклад на комисията по регионално развитие, така че да се даде възможност тези въпроси да бъдат разгледани и да се предприемат последващи действия по тях от страна на Комисията.

С уважение,

Жан Артюи

16.9.2015

СТАНОВИЩЕ на комисията по заетост и социални въпроси

на вниманието на комисията по регионално развитие

Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство по отношение на специфичните мерки за Гърция

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/1060(COD))

Докладчик по становище: Томас Хендел

(Опростена процедура – член 50, параграф 1 от Правилника за дейността)

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по регионално развитие да предложи на Европейския парламент да приеме своята позиция на първо четене, като одобри предложението на Комисията.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Общи разпоредби за европейските фондове по отношение на специфичните мерки за Гърция

Позовавания

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

7.9.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

7.9.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Томас Хендел

3.9.2015

Промяна във финансовата обезпеченост

       Дата на становището BUDG

BUDG

 

 

 

 

Разглеждане в комисия

15.9.2015

 

 

 

Дата на приемане

15.9.2015

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПИСМО НА КОМИСИЯТА ПО РИБНО СТОПАНСТВО

г-жа Искра МИХАЙЛОВА

Председател на комисията по регионално развитие

WIC M0 2029

Относно:       Извънредно законодателно предложение с цел изменение на регламента за определяне на общоприложими разпоредби COM(2015)0365 (окончателен) по отношение на мерки, специфични за Гърция ‑{}‑

Уважаема г-жо Председател,

Както Ви е известно, комисията по рибно стопанство беше помолена да предостави становище относно предложението на Комисията – COM(2015)0365, целящо да измени регламента за общоприложими разпоредби по отношение на мерки, специфични за Гърция.

По време на извънредното събрание на координаторите от 7 септември 2015 г. те решиха да подкрепят прилагането на опростена процедура по силата на член 50 от Правилника, с цел да стане възможно бързо приемане на това предложение от комисията по регионални въпроси, както и гласуване в пленарна зала през втората парламентарна сесия през октомври.

По отношение на Европейския фонд за морско дело и рибарство и съответния бюджетен ред (Бюджетен ред 11 06 60 – Насърчаване на устойчиво и конкурентоспособно рибарство и аквакултури, балансирано и приобщаващо териториално развитие на рибарските райони и поощряване на прилагането на общата политика в областта на рибарството), комисията по рибно стопанство желае да привлече вниманието на комисията по регионално развитие към значението на това да се гарантира, че размерът на първоначалното допълнително предварително финансиране се използва ефективно и достига във възможно най-кратък срок до бенефициентите на Европейския фонд за морско дело и рибарство, така че те да могат да осъществят предвидените инвестиции и средствата да им бъдат бързо възстановени след представяне на искания за плащания.

Наред с това е целесъобразно да се увеличи максималният процент на съфинансиране и да се увеличи таванът на плащанията в полза на програмите в края на периода на планиране.

С уважение,

Ален КАДЕК

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Общи разпоредби за европейските фондове по отношение на специфичните мерки за Гърция

Позовавания

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.7.2015

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

REGI

7.9.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Неизказано становище

       Дата на решението

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Iskra Mihaylova

3.9.2015

 

 

 

Опростена процедура - Дата на решението

17.9.2015

Промяна във финансовата обезпеченост

       Дата на становището BUDG

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Дата на приемане

17.9.2015

 

 

 

Дата на внасяне

23.9.2015

(1)

Все още непубликувано в Официален вестник

(2)

Все още непубликувано в Официален вестник.

(3)

Гласували членове на ЕП: Неджим Али, Жан Артюи, Раймер Бьоге, Лефтерис Христофору, Жан-Пол Дьонано, Жерар Дьопре, Жузе Мануел Фернандеш, Реймънд Финч, Ейдер Гардиасабал Рубиал, Йенс Гайер, Ингеборг Гресле, Моника Холмайер, Карлос Итургайс, Збигнев Кужмюк, Бернд Кьолмел, Ернест Марагал, Клеър Муди, Зигфрид Мурешан, Андрей Новаков, Лиа Ни Риада, Ян Олбрихт, Юнус Омаржи, Урмас Пает, Индрек Таранд, Даниеле Виоти

Правна информация - Политика за поверителност