Procedure : 2015/0160(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0260/2015

Indgivne tekster :

A8-0260/2015

Forhandlinger :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Afstemninger :

PV 06/10/2015 - 7.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0332

BETÆNKNING     ***I
PDF 400kWORD 100k
22.9.2015
PE 567.648v02-00 A8-0260/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Regionaludviklingsudvalget

Ordfører: Iskra Mihaylova

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 51, stk. 1)

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0365),

–       der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0192/2015),

–       der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af ...(1),

–       der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af ... (2),

–       der henviser til udtalelse fra Budgetudvalget om forslagets finansielle forenelighed,

–       der henviser til, at Rådets repræsentant ved skrivelse af 16. september 2015 forpligtede sig til at godkende Europa-Parlamentets holdning, jf. artikel 294, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til skrivelse fra Fiskeriudvalget,

–       der henviser til forretningsordenens artikel 59, artikel 50, stk. 1, og artikel 41,

–       der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (A8-0260/2015),

A.     der henviser til, at den foreslåede ændring af forordningen er en ekstraordinær foranstaltning, der har til formål at yde øjeblikkelig støtte til Grækenland ved at give landet mulighed for inden udgangen af 2015 at få adgang til og bruge EU-midler til samhørighedspolitikken, der stadig er til rådighed fra programmeringsperioden 2007–2013, og at vedtagelsen heraf derfor haster;

1.      vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.      anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.      pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

BEGRUNDELSE

Grækenland er blevet ramt af virkningerne af den finansielle krise i et omfang, der er uden sidestykke. Landet står over for mangel på likviditet og tilgængelige offentlige midler til de offentlige investeringer, der er nødvendige for at fremme en holdbar genopretning. Dette har skabt en ekstraordinær situation, som bør imødegås med specifikke foranstaltninger.

Det er af afgørende betydning, at manglen på likviditet og offentlige midler i Grækenland ikke hindrer investeringer i programmer, der modtager støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF).

Kommissionen foreslår derfor at ændre forordningen om fælles bestemmelser for at:

–         fastsætte en supplerende forfinansiering til samhørighedspolitikkens operationelle programmer i 2014–2020 under målet om investeringer i vækst og beskæftigelse og til programmer, der finansieres via Den Europæiske Hav- og Fiskerifond i Grækenland

–         give plads til, at loftet for det samlede beløb for forfinansiering og mellemliggende betalinger sættes til 100 %, og at medfinansieringssatsen for operationelle programmer under konvergensmålet 2007–2013 og målet om regional konkurrenceevne og beskæftigelse i Grækenland hæves til 100 %.

For at sikre, at det supplerende første forfinansieringsbeløb bruges effektivt og når frem til modtagerne af støtte fra ESF, Samhørighedsfonden og EHFF så hurtigt som muligt, så de kan foretage de planlagte investeringer og hurtigt modtage refusion efter forelæggelsen af betalingsanmodninger, bør den supplerende forfinansiering tilbagebetales til Kommissionen, hvis den ikke i tilstrækkeligt omfang er fulgt op af betalingsanmodninger indgivet til Kommissionen inden for en bestemt frist.

Europa-Parlamentet har noteret sig, at der haster med den nødvendige støtte. Det blev derfor besluttet at anvende den forenklede procedure uden ændringsforslag for denne forordning. Denne procedure bør bidrage til den samlede indsats for at hjælpe Grækenland og muliggøre, at forordningen træder i kraft så hurtigt som muligt.

UDTALELSE FRA BUDGETUDVALGET OM DEN FINANSIELLE FORENELIGHED

Iskra MIHAYLOVA

Formand

Regionaludviklingsudvalget

BRUXELLES

Om:                Udtalelse om spørgsmål vedrørende den finansielle forenelighed af forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Kære fru Iskra Mihaylova

Det foreliggende forslag blev henvist til Budgetudvalget til udtalelse den 7. september 2015. Efter at have foretaget en vurdering af forslaget har jeg i min egenskab af formand for Budgetudvalget anmodet det om at tage spørgsmålene om forslagets finansielle forenelighed med FFR op til behandling, jf. forretningsordenens artikel 41, stk. 4.

Udvalget behandlede ovennævnte spørgsmål på sit møde den 14. september 2015 og vurderede det ovennævnte lovforslag, der sigter mod dels at højne niveauet af indledende forfinansiering til Grækenlands samhørighedspolitiske programmer under målet om investeringer i vækst- og beskæftigelse og til programmer under Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) for perioden 2014–2020 og dels mod at hæve de maksimale samfinansieringsrater for de operationelle programmer for 2007–2013 under målene for konvergens og regional konkurrenceevne og beskæftigelse under hver prioriteringsakse i Grækenlands programmer til 100 % samt mod at fjerne loftet for betalinger til disse programmer. Foruden den fremskyndede betaling på 2 025 600 mio. EUR, forventes afviklingen af behovet for national samfinansiering med anvendelse af en maksimal samfinansieringsrate på 100 % til finansieringsberettigede udgifter at generere besparelser på det græske budget på nærved 2 mia. EUR. Gennem denne modifikation af reglerne for forordning om fælles bestemmelser tager de foreslåede foranstaltninger sigte på at udbedre den alvorlige mangel på likvide midler i den græske økonomi og give en øjeblikkelig og en stærkt tiltrængt saltvandsindsprøjtning til investeringer, der muliggør en hurtig iværksættelse af et meget større antal projekter.

Jeg har den glæde at kunne oplyse, at udvalget byder det foreliggende forslag fra Kommissionen velkommen, og udtaler sig positivt om den finansielle forenelighed med FFR. Udvalget baserer sin favorable vurdering på den opfattelse, at forfinansieringen på over 2 mia. EUR i betalingsforpligtelser vil være fuldstændig udlignet inden for de nuværende flerårige finansielle rammer og dermed vil være budgetneutrale i perioden 2014–2020.

Udvalget vil gerne benytte denne lejlighed til at rejse en række spørgsmål over for Kommissionen, for så vidt angår navnlig betalingssituationen i 2015 og 2016, der også berøres af det foreliggende forslag.

• For det første rejser medlemmerne spørgsmålet om muligheden af at opfylde den yderligere betalingsbehov i 2015, der stammer fra det nuværende forslag uden at ændre 2015-budgettet som aftalt af budgetmyndigheden. Der anmodes om snarlige, yderligere oplysninger om dette spørgsmål, navnlig grundene til at Kommissionen ikke forudser noget behov for forslag til ændringsbudget.

• For det andet forklarer Kommissionen i sit forslag af 17. juli, at over 1 mia. EUR i betalinger kan frigøres i 2015 som følge af færre end forventet, midlertidige betalingsansøgninger. Udvalget ønsker at modtage yderligere oplysninger om programmer, der er berørt af disse forsinkelser og de bagvedliggende grunde hertil.

• For det tredje er Udvalget betænkeligt ved de virkninger, som de forventede forsinkelser i disse programmer formentlig vil have på betalingsbehovene i efterfølgende år, navnlig i 2016, og hvordan der vil blive taget højde herfor, navnlig i betragtning af de kommende forhandlinger om budgetforslaget for 2016.

• For det fjerde forventer Udvalget, at Kommissionen snarest muligt redegør for, hvordan den foreslår at finansiere de bevillinger, der skal forfinansieres i 2016, i betragtning af at Kommissionen ikke længere agter at fremlægge en ændringsskrivelse. Udvalget forventer, at dette spørgsmål til fulde afklares i forbindelse med forhandlingerne om betalingsniveauet i 2016-budgettet.

• Endelig er det Udvalgets forståelse, at såfremt Grækenland ikke i betydelig grad højner tempoet af dets betalingsansøgninger for de berørte programmer inden udgangen af 2016, så løber landet risikoen for at skulle tilbagebetale de yderligere indledende forfinansieringsmidler. Udvalget ønsker at modtage regelmæssige ajourføringer om fremskridt, der gøres i denne henseende med henblik på at vurdere, hvorvidt Grækenland kan gennemføre en sådan fremskyndet program-implementering inden for disse snævre tidsrammer.

Med henblik på ansvarlig og fremsynet budgetplanlægning ser Udvalget frem til at modtage flere detaljer om hver af disse spørgsmål så snart som muligt og i alle tilfælde senest på tidspunktet for forligsmødet om budgetforslaget for 2016.

Udvalget traf på sit møde den 14. september 2015 beslutning om disse punkter og besluttede herved med 22 stemmer for, 3 imod og 1 hverken/eller(3) at henstille, at denne skrivelse vedlægges den endelige betænkning fra Regionaludviklingsudvalget for dermed at tage højde for, at Kommissionen kan behandle og følge op på disse punkter.

Med venlig hilsen

Jean Arthuis

16.9.2015

UDTALELSE fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1303/2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/1060(COD))

Ordfører: Thomas Händel

(Forenklet procedure – forretningsordenens artikel 51, stk. 1)

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at foreslå, at Europa-Parlamentet fastlægger sin holdning ved førstebehandling, hvormed Kommissionens forslag overtages.

PROCEDURE

Titel

Fælles bestemmelser for de europæiske fonde for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland

Referencer

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

7.9.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

EMPL

7.9.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Thomas Händel

3.9.2015

Ændring af bevillingsrammen

       Dato for udtalelse fra BUDG

BUDG

 

 

 

 

Behandling i udvalg

15.9.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

15.9.2015

 

 

 

BILAG: SKRIVELSE FRA FISKERIUDVALGET

Iskra MIHAYLOVA

Formanden for Regionaludviklingsudvalget

WIC M0 2029

Om:                 Hastelovforslag om ændring af forordning om fælles bestemmelser for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (COM(2015)0365 final)

Kære fru Mihaylova

Som De ved, er Fiskeriudvalget blevet anmodet om at afgive udtalelse om Kommissionen forslag om ændring af forordningen om fælles bestemmelser for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland (COM(2015)0365).

Koordinatorerne vedtog på deres ekstraordinære møde den 7. september 2015 at give samtykke til anvendelsen af den forenklede procedure under forretningsordenens artikel 50, således at forslaget øjeblikkeligt kan vedtages af REGI-udvalget og sættes til afstemning i plenum på mødeperiode II i oktober.

For så vidt angår den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og det relevante udgiftsområde (artikel 11 06 60 – Fremme af bæredygtigt og konkurrencedygtigt fiskeri og akvakultur, balanceret og inklusiv territorial udvikling af fiskeriområder og fremme gennemførelsen af den fælles fiskeripolitik) henleder PECH-udvalget REGI-udvalgets opmærksomhed på betydningen af at sikre, at de yderligere indledende forfinansieringsbeløb på effektiv vis anvendes og når ud til EHFF-støttemodtagere så snart som muligt, så de kan foretage de planlagte investeringer og modtage deres godtgørelse straks efter indgivelse af deres betalingsansøgninger.

Endvidere bør de maksimale samfinansieringsrater forhøjes og loftet for betalinger til programmerne ved udløbet af programmeringsperioden hæves.

Med venlig hilsen

Alain CADEC

PROCEDURE

Titel

Fælles bestemmelser for de europæiske fonde for så vidt angår specifikke foranstaltninger for Grækenland

Referencer

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Dato for forelæggelse for EP

17.7.2015

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

7.9.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Iskra Mihaylova

3.9.2015

 

 

 

Forenklet procedure - dato for afgørelse

17.9.2015

Ændring af bevillingsrammen

       Dato for udtalelse fra BUDG

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Dato for vedtagelse

17.9.2015

 

 

 

Dato for indgivelse

23.9.2015

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(3)

Medlemmer stemte: Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik