Διαδικασία : 2015/0160(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0260/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0260/2015

Συζήτηση :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Ψηφοφορία :

PV 06/10/2015 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0332

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 717kWORD 124k
22.9.2015
PE 567.648v02-00 A8-0260/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

Εισηγήτρια: Iskra Mihaylova

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2015)0365),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2, και το άρθρο 177 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0192/2015),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της...(1),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής των Περιφερειών της ... (2),

–       έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Προϋπολογισμών σχετικά με τη δημοσιονομική συμβατότητα της πρότασης,

–       έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή του στις 16 Σεπτεμβρίου 2015, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–       έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Αλιείας,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 59, 50 παράγραφος 1 και 41 του Κανονισμού του,

–       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (A8-0260/2015),

A.     λαμβάνοντας υπόψη ότι ο προτεινόμενος τροποποιητικός κανονισμός αποτελεί έκτακτο μέτρο που έχει στόχο την παροχή άμεσης στήριξης στην Ελλάδα δίνοντάς της τη δυνατότητα να αποκτήσει πρόσβαση και να αξιοποιήσει, πριν από το τέλος του 2015, την ενωσιακή χρηματοδότηση για την πολιτική συνοχής που εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη από την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, και επομένως η έγκρισή του επείγει·

1.      εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής·

2.      ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η Ελλάδα έχει πληγεί από τις συνέπειες της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά τρόπο μοναδικό. Η χώρα έχει να αντιμετωπίσει προβλήματα ρευστότητας και έλλειψη διαθέσιμων δημόσιων πόρων για τις δημόσιες επενδύσεις που απαιτούνται για την προώθηση μιας βιώσιμης ανάκαμψης. Το γεγονός αυτό δημιούργησε μια έκτακτη κατάσταση, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με συγκεκριμένα μέτρα.

Είναι σημαντικό η έλλειψη ρευστότητας και δημόσιων πόρων στην Ελλάδα να μην παρεμποδίσει τις επενδύσεις στο πλαίσιο των προγραμμάτων που υποστηρίζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής, καθώς και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).

Η Επιτροπή έχει προτείνει, ως εκ τούτου, τροποποίηση του κανονισμού περί καθορισμού κοινών διατάξεων προκειμένου:

-          να προβλεφθεί πρόσθετη προχρηματοδότηση για τα επιχειρησιακά προγράμματα της πολιτικής συνοχής 2014-2020, στο πλαίσιο του στόχου «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση», και για τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΘΑ στην Ελλάδα·

-          να προβλέπεται ανώτατο όριο της τάξης του 100%, για το σωρευτικό σύνολο των πληρωμών προχρηματοδότησης και των ενδιάμεσων πληρωμών, και να αυξηθεί το ποσοστό συγχρηματοδότησης σε 100% για τα επιχειρησιακά προγράμματα της περιόδου 2007-2013, για τους στόχους «Σύγκλιση» και «Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση» στην Ελλάδα.

Για να εξασφαλιστεί ότι το ποσό της πρόσθετης αρχικής προχρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και θα αποδοθεί στους δικαιούχους του ΕΚΤ, του Ταμείου Συνοχής και του ΕΤΘΑ το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε οι δικαιούχοι να μπορούν να υλοποιήσουν τις σχεδιαζόμενες επενδύσεις και να λάβουν την επιστροφή των χρημάτων αμέσως μετά την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής, το ποσό της πρόσθετης προχρηματοδότησης θα πρέπει να επιστρέφεται στην Επιτροπή εάν δεν συνοδεύεται από ικανοποιητικό αριθμό αιτήσεων πληρωμών που υποβάλλονται στην Επιτροπή εντός ορισμένης προθεσμίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τον χαρακτήρα επείγοντος της απαιτούμενης στήριξης. Ως εκ τούτου, για τον εν λόγω κανονισμό αποφασίστηκε απλοποιημένη διαδικασία χωρίς τροπολογίες. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να συμβάλει στη συνολική προσπάθεια για την παροχή βοήθειας στην Ελλάδα και να καταστήσει δυνατή την έναρξη ισχύος του κανονισμού το συντομότερο δυνατό.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ

Κυρία Iskra Mihaylova

Πρόεδρο

Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Θέμα:             Γνωμοδότηση σχετικά με ζητήματα που αφορούν τη δημοσιονομική συμβατότητα της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Αγαπητή κυρία Iskra Mihaylova,

Η παρούσα πρόταση παραπέμφθηκε στην Επιτροπή Προϋπολογισμών για γνωμοδότηση στις 7 Σεπτεμβρίου 2015. Αφού εκτίμησα την πρόταση, ως Πρόεδρός της κάλεσα την Επιτροπή Προϋπολογισμών να εξετάσει ζητήματα σχετικά με τη δημοσιονομική συμβατότητα της πρότασης με το ΠΔΠ, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 4.

Η επιτροπή εξέτασε το ανωτέρω ζήτημα κατά τη συνεδρίασή της της 14ης Σεπτεμβρίου 2015 και αξιολόγησε την προαναφερθείσα νομοθετική πρόταση η οποία αποβλέπει, αφενός, να αυξήσει το επίπεδο αρχικής προχρηματοδότησης για τα προγράμματα πολιτικής συνοχής της Ελλάδας που εντάσσονται στον στόχο «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και τα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) για την περίοδο 2014-2020 και, αφετέρου, να αυξήσει τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης για τα επιχειρησιακά προγράμματα των στόχων σύγκλισης και περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης του καθενός άξονα προτεραιότητας των προγραμμάτων της Ελλάδας στο 100%, και να καταργήσει το ανώτατο όριο των πληρωμών για τα προγράμματα αυτά. Εκτός από τον προεφοδιασμό ύψους 2.025.600 εκατ. ευρώ, η κατάργηση της ανάγκης για εθνική συγχρηματοδότηση, που προκύπτει από την εφαρμογή μέγιστου ποσοστού συγχρηματοδότησης 100% στις επιλέξιμες δαπάνες, αναμένεται να οδηγήσει σε εξοικονομήσεις για τον ελληνικό προϋπολογισμό, που πλησιάζουν τα 2 δισεκ. ευρώ. Με αυτή την τροποποίηση των διατάξεων του Κανονισμού περί Κοινών Διατάξεων, τα προτεινόμενα μέτρα έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν μια σοβαρότατη έλλειψη ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και να προσφέρουν μια άμεση και εντελώς απαραίτητη τόνωση στις επενδύσεις, επιτρέποντας την ταχεία δρομολόγηση μεγαλύτερου αριθμού έργων.

Με χαρά μου σας ενημερώνω ότι η επιτροπή μας χαιρέτισε την παρούσα πρόταση που προτείνεται από την Επιτροπή και αποφάνθηκε υπέρ της δημοσιονομικής συμβατότητάς της με το ΠΔΠ. Για αυτή την ευνοϊκή γνωμοδότησή της, η επιτροπή μας έλαβε υπόψη της ότι ο προεφοδιασμός ποσού άνω των 2 δισεκ. ευρώ σε πιστώσεις πληρωμών θα αντισταθμιστεί πλήρως εντός του τρέχοντος πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου και κατά συνέπεια θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερος για την περίοδο 2014-2020.

Η επιτροπή μας θα ήθελε να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία για να θέσει ορισμένα ερωτήματα στην Επιτροπή ιδίως όσον αφορά την κατάσταση των πληρωμών κατά τα έτη 2015 και 2016, όπως επηρεάζονται επίσης από την παρούσα πρόταση.

•   Πρώτον, οι βουλευτές έθεσαν ερωτήματα σε σχέση με τη δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι επιπρόσθετες ανάγκες πληρωμών κατά το 2015 οι οποίες απορρέουν από την παρούσα πρόταση χωρίς τροποποίηση του προϋπολογισμού 2015, όπως συμφωνήθηκε από την Αρχή του Προϋπολογισμού. Ζητούνται επειγόντως επιπλέον πληροφορίες για το θέμα αυτό, ιδίως σε σχέση με τους λόγους για τους οποίους η Επιτροπή δεν προβλέπει την ανάγκη για σχέδιο τροποποιητικού προϋπολογισμού.

•   Δεύτερον, στην πρότασή της της 17ης Ιουλίου, η Επιτροπή εξηγεί ότι ποσό άνω του 1 δισεκ. ευρώ σε πληρωμές μπορεί να απελευθερωθεί το 2015 εξαιτίας των χαμηλότερων από τις αναμενόμενες ενδιάμεσες αιτήσεις πληρωμών. Η επιτροπή θα ήθελε περαιτέρω πληροφορίες για τα προγράμματα που αφορούν οι καθυστερήσεις αυτές και για τους λόγους των καθυστερήσεων.

•   Τρίτον, η επιτροπή μας ανησυχεί για τον αντίκτυπο τον οποίο είναι πιθανό να έχουν οι αναμενόμενες καθυστερήσεις σε αυτά τα προγράμματα σε σχέση με τις ανάγκες πληρωμών κατά τα προσεχή έτη, ιδίως το 2016, και για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό το θέμα, ιδίως ενόψει των επικείμενων διαπραγματεύσεων για το σχέδιο προϋπολογισμού 2016.

•   Τέταρτον, η επιτροπή μας αναμένει από την Επιτροπή να διευκρινίσει το ταχύτερο δυνατό πώς προτείνει να χρηματοδοτηθούν οι πιστώσεις που θα δοθούν ως προεφοδιασμός κατά το 2016, δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν εξετάζει πλέον το ενδεχόμενο να προτείνει Διορθωτική Επιστολή. Η επιτροπή μας αναμένει ότι το θέμα αυτό θα διευκρινιστεί πλήρως στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το επίπεδο των πληρωμών στον προϋπολογισμό του 2016.

•   Τέλος, η επιτροπή μας συμπεραίνει ότι, σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν επιταχύνει αισθητά τον ρυθμό των αιτήσεων πληρωμών της για τα εμπλεκόμενα προγράμματα πριν από το τέλος του 2016, διατρέχει τον κίνδυνο να υποχρεωθεί να επιστρέψει την επιπρόσθετη αρχική προχρηματοδότηση. Η επιτροπή μας επιθυμεί να ενημερώνεται τακτικά για την πρόοδο που σημειώνεται σε αυτό το θέμα, προκειμένου να εκτιμήσει κατά πόσον η Ελλάδα μπορεί να επιτύχει τόσο επιταχυμένη υλοποίηση των προγραμμάτων σε αυτό το στενό χρονικό πλαίσιο.

Για λόγους υπεύθυνου και προβλεπτικού δημοσιονομικού προγραμματισμού, η επιτροπή μας αναμένει να μάθει περισσότερες λεπτομέρειες για το καθένα από τα ζητήματα αυτά το ταχύτερο δυνατό και οπωσδήποτε τη στιγμή της συνδιαλλαγής επί του σχεδίου προϋπολογισμού 2016.

Κατά την συνεδρίασή της στις 14 Σεπτεμβρίου 2015, η Επιτροπή Προϋπολογισμών συμφώνησε στα ανωτέρω σημεία και κατά συνέπεια αποφάσισε με 22 ψήφους υπέρ, 3 ψήφους κατά και 1 αποχή(3) να συστήσει να προσαρτηθεί η παρούσα επιστολή στην τελική έκθεση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προκειμένου τα ζητήματα αυτά να ληφθούν υπόψη από την Επιτροπή και να τους δοθεί συνέχεια.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Jean Arthuis

16.9.2015

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

προς την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

(COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/1060(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Thomas Händel

(Απλοποιημένη διαδικασία – Άρθρο 50 παράγραφος 1 του Κανονισμού)

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να προτείνει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

7.9.2015

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

EMPL

7.9.2015

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Thomas Händel

3.9.2015

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου

       Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

BUDG

 

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

15.9.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

15.9.2015

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Κυρίαν Iskra MIHAYLOVA

Πρόεδρο της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

WIC M0 2029

Θέμα:             Επείγουσα νομοθετική πρόταση για την τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων COM(2015)0365 τελικό όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Όπως γνωρίζετε, από την Επιτροπή Αλιείας ζητήθηκε να εκδώσει γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής – COM(2015)0365 – που αποβλέπει στην τροποποίηση του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα.

Κατά την έκτακτη συνεδρίαση των Συντονιστών στις 7 Σεπτεμβρίου 2015, οι Συντονιστές αποφάσισαν να υποστηρίξουν την απλοποιημένη διαδικασία δυνάμει του άρθρου 50 του Κανονισμού, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ταχεία έγκριση της πρότασης από την επιτροπή REGI και η ψηφοφορία στη σύνοδο ολομελείας του Οκτωβρίου II.

Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και το σχετικό κονδύλο του προϋπολογισμού (Κονδύλιο 11 06 60– Προώθηση της βιώσιμης και ανταγωνιστικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, της ισορροπημένης και περιεκτικής εδαφικής ανάπτυξης των αλιευτικών περιοχών και προαγωγή της εφαρμογής της κοινής αλιευτικής πολιτικής), η Επιτροπή Αλιείας επιθυμεί να επισύρει την προσοχή της Επιτροπής REGI στη σημασία που έχει το να εξασφαλιστεί ότι το ποσόν της αρχικής συμπληρωματικής χρηματοδότησης θα χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά και θα φτάσει το ταχύτερο δυνατό στους δικαιούχους του ΕΤΘΑ, προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους τελευταίους να πραγματοποιήσουν τις προβλεπόμενες επενδύσεις και να τους καταβληθούν τα σχετικά ποσά γρήγορα μετά την υποβολή των αιτήσεων πληρωμής.

Επιβάλλεται επίσης να αυξηθούν τα μέγιστα ποσοστά συγχρηματοδότησης και να αυξηθεί το ανώτατο όριο που ισχύει για τις πληρωμές υπέρ των προγραμμάτων στο τέλος της περιόδου προγραμματισμού.

Με εξαιρετική εκτίμηση,

Alain CADEC

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία όσον αφορά ειδικά μέτρα για την Ελλάδα

Έγγραφα αναφοράς

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.7.2015

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

REGI

7.9.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Искра Михайлова

3.9.2015

 

 

 

Απλοποιημένη διαδικασία - Ημερομηνία της απόφασης

17.9.2015

Τροποποίηση του χρηματοδοτικού κονδυλίου

       Ημερομ. γνωμοδότησης BUDG

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

17.9.2015

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

23.9.2015

(1)

Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(2)

Δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

(3)

Βουλευτές που ψήφισαν: Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Λευτέρης Χριστοφόρου, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου