MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta

22.9.2015 - (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)) - ***I

Aluekehitysvaliokunta
Esittelijä: Iskra Mihaylova
(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)


Menettely : 2015/0160(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A8-0260/2015
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A8-0260/2015
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2015)0365),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 177 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0192/2015),

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–       ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean … antaman lausunnon[1],

–       ottaa huomioon alueiden komitean … antaman lausunnon[2],

–       ottaa huomioon budjettivaliokunnan lausunnon ehdotuksen rahoituksen yhteensopivuudesta rahoituskehyksen kanssa,

–       ottaa huomioon neuvoston edustajan 16. syyskuuta 2015 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–       ottaa huomioon kalatalousvaliokunnan kirjeen,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan, 50 artiklan 1 kohdan ja 41 artiklan,

–       ottaa huomioon aluekehitysvaliokunnan mietinnön sekä työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0260/2015),

A.     ottaa huomioon, että ehdotettu muutosasetus on poikkeuksellinen toimenpide, jonka tarkoituksena on tarjota Kreikalle välitöntä tukea ohjelmakauden 2007–2013 jäljellä olevasta unionin koheesiorahoituksesta ennen vuoden 2015 päättymistä, ja toteaa, että asetus on näin ollen hyväksyttävä kiireellisesti;

1.      vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen;

2.      pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.      kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

PERUSTELUT

Finanssikriisin seuraukset ovat koetelleet Kreikkaa ainutlaatuisella tavalla. Maalla on maksuvalmiusvajeita ja pulaa julkisista varoista, joilla voitaisiin tehdä kestävän elpymisen edistämiseksi tarvittavia julkisia investointeja. Näin on muodostunut poikkeuksellinen tilanne, jonka ratkaisemiseksi on toteutettava erityisiä toimenpiteitä.

On olennaisen tärkeää, että maksuvalmiuden ja julkisten varojen puute ei estä toteuttamasta Kreikassa investointeja Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta (ESR) ja koheesiorahastosta ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (EMKR) tuettavien ohjelmien perusteella.

Komissio on siten ehdottanut, että yhteisiä säännöksiä koskevaa asetusta muutetaan seuraavasti:

–         Säädetään Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen ohjelmakaudella 2014–2020 liittyvien koheesiopolitiikan toimenpideohjelmien ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuettujen ohjelmien Kreikkaan liittyvien ennakkomaksujen määrän lisäämisestä.

–         Ennakko- ja välimaksujen yhteenlaskettu enimmäismäärä voi olla 100 prosenttia ja ohjelmakauden 2007–2013 Lähentyminen - ja Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys ‑tavoitteiden toimenpideohjelmien osarahoitusosuus voidaan korottaa Kreikan osalta 100 prosenttiin.

Jotta voidaan varmistaa, että tämä ylimääräinen ensimmäinen ennakkomaksu käytetään tehokkaasti ja että se saavuttaa ESR:n, koheesiorahaston ja EMKR:n tuensaajat mahdollisimman nopeasti, niin että nämä voivat toteuttaa suunnitellut investoinnit ja saada maksatushakemusten perusteella asianmukaiset korvaukset viipymättä, ylimääräinen ennakkomaksu olisi palautettava takaisin komissiolle, jos sen seurauksena ei esitetä komissiolle riittäviä maksatushakemuksia tietyn määräajan kuluessa.

Euroopan parlamentti ottaa huomioon, että tukea tarvitaan välittömästi, ja se on näin ollen päättänyt noudattaa asetuksen kohdalla yksinkertaistettua menettelyä, jossa ei jätetä tarkistuksia. Menettelyn olisi osaltaan edistettävä Kreikkaa koskevia yleisiä tukitoimia, ja sen avulla asetus voidaan saattaa voimaan mahdollisimman pian.

BUDJETTIVALIOKUNNAN LAUSUNTO RAHOITUKSEN YHTEENSOPIVUUDESTA RAHOITUSKEHYKSEN KANSSA

Iskra Mihaylova

Puheenjohtaja

Aluekehitysvaliokunta

Bryssel

Asia:               Lausunto seuraavan lainsäädäntöehdotuksen rahoituksen yhteensopivuudesta rahoituskehyksen kanssa: ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Arvoisa Iskra Mihaylova

Tämä ehdotus välitettiin budjettivaliokunnalle lausuntoa varten 7. syyskuuta 2015. Arvioituani ehdotusta pyysin valiokunnan puheenjohtajana budjettivaliokuntaa paneutumaan työjärjestyksen 41 artiklan 4 kohdan mukaisesti siihen, miten ehdotuksen rahoitus sopii yhteen monivuotisen rahoituskehyksen kanssa.

Valiokunta käsitteli edellä mainittua asiaa kokouksessaan 14. syyskuuta 2015 ja arvioi edellä mainittua lainsäädäntöehdotusta, jonka tarkoituksena on toisaalta lisätä niiden ensimmäisten ennakkomaksujen määrää, jotka on osoitettu Kreikalle ohjelmakaudella 2014–2020 Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteeseen liittyviin koheesiopolitiikan ohjelmiin ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta tuettuihin ohjelmiin kaudella 2007–2013, ja toisaalta korottaa ohjelmakauden 2007–2013 Lähentyminen- ja Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys ‑tavoitteiden toimenpideohjelmien osarahoitusosuuden enimmäismäärä Kreikan ohjelmien kunkin toimintalinjan osalta 100 prosenttiin ja poistaa näitä ohjelmia koskevien maksumäärärahojen enimmäismäärä. On odotettavissa, että 2 025 600 000 euron etupainotteisen myöntämisen lisäksi kansallisen osarahoitustarpeen poistaminen sekä osarahoitusosuuden 100 prosentin enimmäismäärän soveltaminen tukikelpoisiin menoihin saa aikaan lähes 2 miljardin euron säästöt Kreikan talousarviossa. Ehdotetuilla toimenpiteillä pyritään tämän yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muutoksen avulla korjaamaan Kreikan talouden kriittistä maksuvalmiuden puutetta sekä edistämään välittömästi kauan kaivattuja investointeja, joiden avulla on mahdollista käynnistää nopeasti entistä enemmän hankkeita.

Minulla on ilo ilmoittaa Teille, että valiokunta suhtautuu myönteisesti tähän komission tekemään ehdotukseen ja on tehnyt myönteisen päätöksen sen rahoituksen yhteensopivuudesta monivuotisen rahoituskehyksen kanssa. Tämä myönteinen arvio perustuu valiokunnan käsitykseen, jonka mukaan yli 2 miljardin euron suuruisten maksumäärärahojen myöntäminen etupainotteisesti kompensoidaan kokonaisuudessaan nykyisessä monivuotisessa rahoituskehyksessä eikä sillä näin ollen ole talousarviovaikutuksia kaudella 2014–2020.

Valiokunta haluaisi käyttää tilaisuutta hyväkseen ja esittää komissiolle muutaman kysymyksen erityisesti vuosien 2015 ja 2016 maksumäärärahojen tilanteesta, johon tämä ehdotus myös vaikuttaa.

• Jäsenet ovat ensinnäkin esittäneet kysymyksiä, voidaanko tästä ehdotuksesta vuodeksi 2015 aiheutuvat uudet maksutarpeet täyttää muuttamatta budjettivallan käyttäjän hyväksymää vuoden 2015 talousarviota. Tästä asiasta ja erityisesti siitä, miksi komissio ei pidä lisätalousarvioesitystä tarpeellisena, on pyydetty kiireellisesti lisätietoja.

• Toiseksi komissio selittää 17. heinäkuuta tekemässään ehdotuksessa, että yli miljardin euron maksut voidaan vapauttaa vuonna 2015 odotettua pienempien välimaksuja koskevien maksatushakemusten vuoksi. Valiokunta haluaisi lisätietoja ohjelmista, joihin nämä viivästykset vaikuttavat, ja viivästysten taustalla olevista syistä.

• Kolmanneksi valiokunta on huolestunut vaikutuksesta, joka näiden ohjelmien odotetuilla viivästyksillä todennäköisesti on maksutarpeisiin tulevina vuosina, erityisesti vuonna 2016, ja siitä, miten tähän mukaudutaan erityisesti vuoden 2016 talousarvioesityksestä käytävät tulevat neuvottelut huomioon ottaen.

• Neljänneksi valiokunta toivoo, että komissio selventää mahdollisimman nopeasti sitä, miten se aikoo rahoittaa etupainotteiset määrärahat vuonna 2016, koska se ei enää aio esittää oikaisukirjelmää. Valiokunta toivoo, että tämä asia selvitetään perusteellisesti neuvoteltaessa vuoden 2016 maksumäärärahojen tasosta.

• Valiokunta huomauttaa vielä, että ellei Kreikka nopeuta tuntuvasti kyseisiä ohjelmia koskevien maksatushakemustensa käsittelyä ennen vuoden 2016 päättymistä, se saattaa joutua maksamaan takaisin ylimääräisen ensimmäisen ennakkomaksun. Valiokunta toivoo saavansa säännöllisesti tietoja asiassa tapahtuvasta edistyksestä arvioidakseen, pystyykö Kreikka tällaiseen ohjelman nopeutettuun täytäntöönpanoon näin lyhyessä määräajassa.

Noudattaakseen vastuullista ja ennakoivaa budjettisuunnittelua valiokunta odottaa, että sille annetaan kaikista näistä asioista lisätietoja mahdollisimman pian ja joka tapauksessa vuoden 2016 talousarvioesitystä käsittelevässä sovittelussa.

Budjettivaliokunta hyväksyi edellä mainitut kohdat kokouksessaan 14. syyskuuta 2015 ja päätti äänin 22 puolesta, 3 vastaan ja yksi tyhjää[3] suositella, että tämä kirje liitetään aluekehitysvaliokunnan lopulliseen mietintöön, jotta komissio voi tutkia ja seurata näitä seikkoja.

Kunnioittavasti

Jean Arthuis

16.9.2015

TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO

aluekehitysvaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yhteisistä säännöksistä sekä Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta

(COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/1060(COD))

Valmistelija: Thomas Händel

(Yksinkertaistettu menettely – työjärjestyksen 50 artiklan 1 kohta)

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa aluekehitysvaliokuntaa esittämään, että parlamentti vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eurooppalaisia rahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta

Viiteasiakirjat

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

7.9.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

EMPL

7.9.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Thomas Händel

3.9.2015

Rahoitusmäärän muuttaminen

       BUDG-lausunto annettu (pvä)

BUDG

 

 

 

 

Valiokuntakäsittely

15.9.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

15.9.2015

 

 

 

LIITE: KALATALOUSVALIOKUNNAN KIRJE

Iskra MIHAYLOVA

Aluekehitysvaliokunnan puheenjohtaja

WIC M0 2029

Asia:                Kiireellinen lainsäädäntöehdotus (COM(2015)0365 final) yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta

Arvoisa puheenjohtaja

Kuten tiedätte, kalatalousvaliokunnalta on pyydetty lausuntoa komission ehdotuksesta (COM(2015)0365) yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen muuttamisesta Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta.

Koordinaattorit päättivät 7. syyskuuta 2015 järjestetyssä ylimääräisessä kokouksessaan tukea työjärjestyksen 50 artiklan mukaisen yksinkertaistetun menettelyn soveltamista, jotta aluekehitysvaliokunta voi hyväksyä tämän ehdotuksen nopeasti ja jotta siitä voidaan äänestää lokakuun II istuntojakson aikana.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) ja kyseisen budjettikohdan osalta (11 06 60 – Kestävän ja kilpailukykyisen kalastuksen ja vesiviljelyn edistäminen, kalastusalueiden tasapainoisen ja osallistavan alueellisen kehittämisen kannustaminen sekä yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanon edistäminen) kalatalousvaliokunta haluaa kiinnittää aluekehitysvaliokunnan huomion siihen, että on tärkeää varmistaa, että ylimääräinen ensimmäinen ennakkomaksu käytetään tehokkaasti ja että se saatetaan mahdollisimman nopeasti EMKR:n tuensaajille, jotta nämä voivat toteuttaa suunnitellut investoinnit ja saada maksatushakemusten perusteella asianmukaiset korvaukset viipymättä.

Lisäksi osarahoitusosuuden enimmäismääriä ja ohjelmien maksumäärärahojen enimmäismäärää ohjelmakauden lopulla on korotettava.

Kunnioittavasti

Alain CADEC

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Eurooppalaisia rahastoja koskevien yleisten säännösten muuttaminen Kreikkaa koskevien erityistoimenpiteiden osalta

Viiteasiakirjat

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.7.2015

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

REGI

7.9.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Iskra Mihaylova

3.9.2015

 

 

 

Yksinkertaistettu menettely - päätös tehty (pvä)

17.9.2015

Rahoitusmäärän muuttaminen

       BUDG-lausunto annettu (pvä)

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

17.9.2015

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

23.9.2015

  • [1]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [2]  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.
  • [3]  Äänestykseen osallistuivat seuraavat Euroopan parlamentin jäsenet: Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti