Procedūra : 2015/0160(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0260/2015

Iesniegtie teksti :

A8-0260/2015

Debates :

PV 05/10/2015 - 10
CRE 05/10/2015 - 10

Balsojumi :

PV 06/10/2015 - 7.8
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2015)0332

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 710kWORD 116k
22.9.2015
PE 567.648v02-00 A8-0260/2015

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Reģionālās attīstības komiteja

Referente: Iskra Mihaylova

(Vienkāršota procedūra – Reglamenta 50. panta 1. punkts)

KĻŪDAS LABOJUMS/ PAPILDINĀJUMS
GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2015)0365),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 177. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0192/2015),

–       ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–       ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas [..] atzinumu(1),

–       ņemot vērā Reģionu komitejas [..] atzinumu(2),

–       ņemot vērā Budžeta komitejas atzinumu par priekšlikuma finansiālo atbilstību,

–       ņemot vērā Padomes pārstāvja 2015. gada 16. septembra vēstulē pausto apņemšanos apstiprināt Eiropas Parlamenta nostāju saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 4. punktu,

–       ņemot vērā Zivsaimniecības komitejas vēstuli,

–       ņemot vērā Reglamenta 59. pantu, 50. panta 1. punktu un 41. pantu,

–       ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas ziņojumu un Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas atzinumu (A8-0260/2015),

A.     tā kā ierosinātā grozošā regula ir ārkārtas pasākums, kas ir paredzēts, lai nekavējoties sniegtu atbalstu Grieķijai, ļaujot tai pirms 2015. gada beigām piekļūt no 2007.–2013. plānošanas perioda vēl pieejamajam kohēzijas politikai paredzētajam Savienības finansējumam un izmantot to, tādēļ šī regula ir steidzami jāpieņem,

1.      pieņem nostāju pirmajā lasījumā, atbalstot Komisijas priekšlikumu;

2.      prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.      uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

PASKAIDROJUMS

Finansiālās krīzes sekas Grieķiju skārušas nepieredzētā veidā. Valstij ir radušies likviditātes deficīti, kā arī trūkst publisku līdzekļu, kas būtu pieejami publiskām investīcijām ilgtspējīgas atlabšanas veicināšanai. Tādējādi izveidojusies ārkārtas situācija, kas jārisina ar īpašiem pasākumiem.

Vitāli svarīgi, lai Grieķijas likviditātes un publisko līdzekļu trūkums nekavētu investīcijas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda (“Fondi”), kā arī Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (“EJZF”) atbalstītām programmām.

Tādējādi Komisija ir ierosinājusi grozīt Kopīgo noteikumu regulu, lai:

-          paredzētu papildu priekšfinansējumu Grieķijā īstenotajām 2014.–2020. gada kohēzijas politikas darbības programmām mērķim “Investīcijas izaugsmei un nodarbinātībai” un EJZF finansētajām programmām;

-          attiecībā uz Grieķiju ļautu priekšfinansējuma maksājumu un starpposma maksājumu kumulatīvajam kopapjomam būt 100 % un paaugstinātu līdz 100 % līdzfinansējuma likmi 2007.–2013. gada darbības programmām mērķiem “Konverģence” un “Reģionālā konkurētspēja un nodarbinātība”.

Lai nodrošinātu, ka papildu sākotnējā priekšfinansējuma summa tiek efektīvi izmantota un iespējami drīz nonāk pie ESF, Kohēzijas fonda un EJZF saņēmējiem, kuri tad varētu izdarīt plānotās investīcijas un pēc maksājuma pieteikumu iesniegšanas drīz saņemt atlīdzinājumu, minētā priekšfinansējuma summa būtu Komisijai jāatmaksā, ja pēc papildu priekšfinansējuma summas saņemšanas Komisijai līdz noteiktam termiņam netiek par atbilstošu apjomu iesniegti maksājuma pieteikumi.

Eiropas Parlaments ņēma vērā to, cik steidzami ir vajadzīgs attiecīgais atbalsts. Līdz ar to tika nolemts šai regulai piemērot vienkāršotu procedūru bez grozījumiem. Šai procedūrai būtu jāsniedz ieguldījums vispārējos centienos palīdzēt Grieķijai un jānodrošina šīs regulas pēc iespējas ātrāka stāšanās spēkā.

BUDŽETA KOMITEJAS ATZINUMS PAR FINANSIĀLO ATBILSTĪBU

Iskra Mihaylova

Reģionālās attīstības komitejas

priekšsēdētāja

BRISELĒ

Temats:           Atzinums par jautājumiem, kas saistīti ar priekšlikuma Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu, finansiālo atbilstību (COM(2015)0365 – C8 0192/2015 – 2015/0160(COD))

Cienījamā Mihailovas kundze!

Minētais priekšlikums 2015. gada 7. septembrī tika nosūtīts Budžeta komitejai atzinuma sniegšanai. Pēc priekšlikuma izskatīšanas es kā komitejas priekšsēdētājs uzaicināju Budžeta komiteju saskaņā ar Reglamenta 41. panta 4. punktu izskatīt jautājumus par priekšlikuma finansiālo atbilstību DFS.

Komiteja izskatīja minēto jautājumu 2015. gada 14. septembra sanāksmē un izvērtēja iepriekš minēto likumdošanas priekšlikumu, kas, no vienas puses, paredz palielināt sākotnējā priekšfinansējuma līmeni Grieķijas kohēzijas politikas programmām mērķa “Ieguldījums izaugsmei un nodarbinātībai” īstenošanai, un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (EJZF) programmām 2014.–2020. gada laikposmā un, no otras puses, līdz 100 % palielināt maksimālo līdzfinansējuma likmi 2007.–2013. laikposma darbības programmām konverģences un reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības mērķu īstenošanai katrā Grieķijas programmu prioritārajā virzienā, kā arī atcelt šīm programmām paredzēto maksājumu maksimālās summas ierobežojumus. Sagaidāms, ka priekšlaicīgi piešķirtie līdzekļi EUR 2 025 600 miljonu apjomā un atceltais noteikums par valsts līdzfinansējuma nepieciešamību, piemērojot attiecināmiem izdevumiem maksimālo līdzfinansējuma likmi 100 % apjomā, Grieķijas budžetā radīs ietaupījumus gandrīz EUR 2 miljardu vērtībā. Ar šiem Kopīgo noteikumu regulas grozījumiem ierosinātie pasākumi paredz mazināt kritisko likviditātes trūkumu Grieķijas ekonomikā un sniedz tūlītēju un ļoti nepieciešamu investīciju pieplūdumu, ļaujot ātri uzsākt daudz vairāk projektu īstenošanu.

Ar prieku paziņoju, ka komiteja ir atzinīgi novērtējusi Komisijas ierosināto priekšlikumu un ir nolēmusi, ka tas ir finansiāli atbilstīgs DFS. Komiteja sniedza labvēlīgu atzinumu, pamatojoties uz faktu, ka priekšlaicīgi piešķirtās maksājumu apropriācijas vairāk nekā EUR 2 miljardu apjomā tiks kompensētas pašreizējā daudzgadu finanšu shēmā un līdz ar to neietekmēs budžetu 2014.–2020. gadu laikposmā.

Komiteja vēlas izmantot iespēju un norādīt Komisijai vairākus jautājumus, kas jo īpaši attiecas uz maksājumu stāvokli 2015. un 2016. gadā, kurus arī skars šis priekšlikums.

• Pirmkārt, komitejas locekļi izvirzīja jautājumu par iespēju segt 2015. gadā radušos papildu maksājumus, kas izriet no šā priekšlikumu, neizdarot grozījumus 2015. gada budžetā, ko ir apstiprinājusi budžeta lēmējinstitūcija. Ir steidzami vajadzīga papildu informācija par šo jautājumu, jo īpaši iemesliem, kādēļ Komisija nav šo vajadzību paredzējusi budžeta grozījuma projektā.

• Otrkārt, Komisija 17. jūlija priekšlikumā paskaidroja, ka 2015. gadā var atbrīvot maksājumus vairāk nekā EUR 1 miljarda apjomā, jo saņemto starpposma maksājumu pieprasījumu skaits ir mazāks nekā paredzēts. Komiteja vēlētos saņemt papildu informāciju par programmām, kurās ir vērojama šī kavēšanās, un tās iemeslus.

• Treškārt, komiteja pauž bažas par to, kā šo programmu sagaidāmās kavēšanās visdrīzāk ietekmēs maksājumu vajadzības turpmākajos gados, jo īpaši 2016. gadā, un kā tas tiks risināts, jo īpaši ņemot vērā gaidāmās sarunas par 2016. gada budžeta projektu.

• Ceturtkārt, komiteja sagaida, ka Komisija pēc iespējas drīzāk precizēs, kā tā ierosina finansēt priekšlaicīgi finansējamās apropriācijas 2016. gadā, ņemot vērā, ka Komisija vairs neparedz ierosināt grozījumu vēstuli. Komiteja sagaida, ka šis jautājums tiks pilnībā precizēts saistībā ar sarunām par maksājumu līmeni 2016. gada budžetā.

• Visbeidzot komiteja apzinās, ka gadījumā, ja Grieķija ievērojami nepaātrinās maksājumu pieprasījumu iesniegšanu attiecīgajām programmām līdz 2016. gada beigām, tai var nākties atmaksāt papildu sākotnējo priekšfinansējumu. Komiteja vēlas saņemt regulārus ziņojumus par šajā jomā panākto progresu, lai novērtētu, vai Grieķija spēj nodrošināt tik paātrinātu programmu īstenošanu tik īsā laikā posmā.

Lai nodrošinātu atbildīgu un perspektīvu budžeta plānošanu, komiteja ļoti vēlas pēc iespējas drīzāk un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 2016. gada budžeta projekta saskaņošanā saņemt sīkāku informāciju par iepriekšminētajiem jautājumiem.

2015. gada 14. septembra sanāksmē Budžeta komiteja ar 22 balsīm “par”, 3 balsīm “pret” un 1 atturoties(3) nolēma ieteikt šo vēstuli pievienot Reģionu attīstības komitejas galīgā ziņojuma pielikumā, lai Komisija šos jautājumus varētu izskatīt un attiecīgi rīkoties.

Ar cieņu

Jean Arthuis

16.9.2015

Nodarbinātības un sociālo lietu komitejaS ATZINUMS

Reģionālās attīstības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/1060(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Thomas Händel

(Vienkāršota procedūra — Reglamenta 50. panta 1. punkts)

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Reģionālās attīstības komiteju ierosināt Eiropas Parlamentam pieņemt nostāju pirmajā lasījumā, apstiprinot Komisijas priekšlikumu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem

Atsauces

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

7.9.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

EMPL

7.9.2015

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Thomas Händel

3.9.2015

Finansējuma grozījumi

       BUDG komitejas atzinuma datums

BUDG

 

 

 

 

Izskatīšana komitejā

15.9.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

15.9.2015

 

 

 

PIELIKUMS. ZIVSAIMNIECĪBAS KOMITEJAS VĒSTULE

Iskra MIHAYLOVA

Reģionālās attīstības komitejas priekšsēdētāja

WIC M0 2029

Temats:           Steidzams likumdošanas priekšlikums, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza regulu, ar ko paredz kopīgus noteikumus (COM(2015)0365 final)

Cienījamā Mihailovas kundze!

Kā Jums zināms, Zivsaimniecības komiteja tika aicināta iesniegt atzinumu par Komisijas priekšlikumu, ar kuru attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem groza regulu, ar ko paredz kopīgus noteikumus (COM(2015)0365).

Koordinatori 2015. gada 7. septembra ārkārtējā sanāksmē nolēma atbalstīt vienkāršotas procedūras izmantošanu saskaņā ar Reglamenta 50. pantu, lai šo priekšlikumu varētu ātri pieņemt REGI komiteja un iesniegt balsošanai oktobra otrajā sesijā.

Zivsaimniecības komiteja attiecībā uz Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un attiecīgo izdevumu kategoriju (11 06 60. pants – Ilgtspējīgas un konkurētspējīgas zvejniecības un akvakultūras veicināšana, līdzsvarotas un iekļaujošas zivsaimniecības apgabalu teritoriālās attīstības veicināšana un kopējās zivsaimniecības politikas īstenošanas sekmēšana) vēlas vērst REGI komitejas uzmanību uz to, ka ir svarīgi nodrošināt, lai papildu sākotnējais priekšfinansējums tiktu efektīvi izmantots un pēc iespējas ātrāk nonāktu pie EJZF saņēmējiem, kuri tad varētu izdarīt plānotās investīcijas un pēc maksājuma pieteikumu iesniegšanas drīz saņemt atlīdzinājumu.

Turklāt būtu jāpalielina maksimālā līdzfinansējuma likme un jāpaaugstina maksājumu maksimālā summa programmām plānošanas perioda beigās.

Ar cieņu

Alain CADEC

PROCEDŪRA

Virsraksts

Kopīgi noteikumi par Eiropas fondiem attiecībā uz Grieķijai paredzētajiem īpašajiem pasākumiem

Atsauces

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

17.7.2015

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

REGI

7.9.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Iskra Mihaylova

3.9.2015

 

 

 

Vienkāršota procedūra - lēmuma datums

17.9.2015

Finansējuma grozījumi

       BUDG komitejas atzinuma datums

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Pieņemšanas datums

17.9.2015

 

 

 

Iesniegšanas datums

23.9.2015

(1)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(2)

Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.

(3)

Balsošanā piedalījās: Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika