SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji

22.9.2015 - (COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/0160(COD)) - ***I

Komisja Rozwoju Regionalnego
Sprawozdawczyni: Iskra Mihaylova
(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)


Procedura : 2015/0160(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A8-0260/2015
Teksty złożone :
A8-0260/2015
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji

(COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–       uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2015)0365),

–       uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 177 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C8-0192/2015),

–       uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia...[1],

–       uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia …[2],

–       uwzględniając opinię Komisji Budżetowej w sprawie zgodności finansowej wniosku,

–       uwzględniając zobowiązanie przedstawiciela Rady, przekazane pismem z dnia 16 września 2015 r., do zatwierdzenia stanowiska Parlamentu Europejskiego, zgodnie z art. 294 ust. 4 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając pismo Komisji Rybołówstwa,

–       uwzględniając art. 59, art. 50 ust. 1 oraz art. 41 Regulaminu,

–       uwzględniając sprawozdanie Komisji Rozwoju Regionalnego oraz opinię Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (A8-0260/2015),

A.     mając na uwadze, że wniosek zmieniający rozporządzenie jest środkiem nadzwyczajnym, mającym na celu udzielenie natychmiastowego wsparcia Grecji poprzez umożliwienie jej przed końcem 2015 r. dostępu do środków finansowych Unii przeznaczonych na politykę spójności, które są nadal dostępne z okresu programowania 2007–2013, oraz ich wykorzystania, co sprawia, że przyjęcie tego wniosku jest sprawą pilną;

1.      zatwierdza swoje stanowisko w pierwszym czytaniu, przyjmując wniosek Komisji;

2.      zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji oraz parlamentom narodowym.

UZASADNIENIE

Kryzys finansowy wywołał w Grecji wyjątkowo niekorzystne skutki. Państwo to musi zmierzyć się z problemem niedoboru płynności oraz braku dostępnych środków publicznych na inwestycje publiczne potrzebne do pobudzenia trwałego wzrostu gospodarczego. Stworzyło to wyjątkową sytuację, której rozwiązanie wymaga użycia szczególnych środków.

Należy przede wszystkim zadbać o to, by brak płynności i środków publicznych w Grecji nie utrudniał inwestycji w ramach programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego („EFS”) i Funduszu Spójności oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego („EFMR”).

Komisja proponuje zatem zmianę rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów, aby:

-          zapewnić dodatkowe początkowe płatności zaliczkowe dla programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014–2020 w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz dla programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w Grecji;

-          umożliwić wyznaczenie pułapu skumulowanej sumy płatności zaliczkowych i płatności okresowych na poziomie 100% oraz zwiększyć do wysokości 100% poziom współfinansowania programów operacyjnych na lata 2007–2013 w ramach celów „Konwergencja” i „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” w Grecji.

Aby zapewnić odpowiednie wykorzystanie dodatkowej kwoty wstępnych płatności zaliczkowych i jej jak najszybsze dotarcie do beneficjentów EFS, Funduszu Spójności i EFMR, tak by mogli oni realizować zaplanowane inwestycje i szybko otrzymywać zwrot środków po złożeniu wniosków o płatność, dodatkowe kwoty płatności zaliczkowych powinny być zwracane Komisji, jeżeli nie towarzyszy im odpowiedni poziom wniosków o płatności przedłożonych Komisji w określonym terminie.

Parlament Europejski przyjmuje do wiadomości, że wsparcie to jest pilnie potrzebne. W związku z powyższym dla tego rozporządzenia postanowiono przyjąć uproszczoną procedurę bez poprawek. Procedura ta powinna stanowić wkład do ogólnych wysiłków służących niesieniu pomocy Grecji oraz umożliwić jak najszybsze wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia.

OPINIA KOMISJI BUDŻETOWEJ W SPRAWIE ZGODNOŚCI FINANSOWEJ

Sz.P. Iskra Mihaylova

Przewodnicząca

Komisja Rozwoju Regionalnego

BRUKSELA

Przedmiot:       Opinia w sprawie kwestii dotyczących zgodności finansowej wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Szanowna Pani!

Powyższy wniosek został przekazany Komisji Budżetowej do zaopiniowania w dniu 7 września 2015 r. Po dokonaniu oceny wniosku zwróciłem się do Komisji Budżetowej, jako jej przewodniczący, o rozpatrzenie kwestii zgodności finansowej tego wniosku z wieloletnimi ramami finansowymi, zgodnie z art. 41 ust. 4 Regulaminu.

Komisja rozpatrzyła tę kwestię na posiedzeniu w dniu 14 września 2015 r. i oceniła wspomniany wniosek ustawodawczy, którego celem jest z jednej strony zwiększenie początkowych płatności zaliczkowych na rzecz greckich programów polityki spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz na rzecz programów wspieranych przez Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) w okresie 2014–2020, a z drugiej strony podniesienie do 100% maksymalnego poziomu współfinansowania programów operacyjnych na lata 2007–2013 w odniesieniu do celów „Konwergencja” oraz „Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie” dla każdej osi priorytetowej greckich programów oraz usunięcie pułapu płatności na rzecz tych programów. Oczekuje się, że oprócz koncentracji na wstępie 2 025 600 mln EUR, zlikwidowanie konieczności współfinansowania krajowego dzięki zastosowaniu maksymalnego poziomu współfinansowania (100%) w przypadku wydatków kwalifikowalnych przyniesie oszczędności dla greckiego budżetu w kwocie rzędu 2 mld EUR. Dzięki takiej zmianie brzmienia rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów zaproponowane środki mają na celu rozwiązanie problemu krytycznego braku płynności finansowej gospodarki greckiej oraz natychmiastowe i pożądane pobudzenie inwestycji, co umożliwi szybkie uruchomienie wielu projektów.

Mam przyjemność Panią powiadomić, że Komisja Budżetowa przychylnie odniosła się do rzeczonego wniosku przedstawionego przez Komisję i orzekła, że jest on zgodny z WRF. Ta przychylna ocena opiera się na rozumowaniu komisji BUDG, iż koncentracja na wstępie kwoty ponad 2 mld EUR w środkach na płatności zostanie w pełni zrekompensowana w okresie obowiązywania aktualnych wieloletnich ram finansowych, a więc będzie neutralna dla budżetu w okresie 2014–2020.

Komisja BUDG pragnie przy tej okazji zadać szereg pytań Komisji, w szczególności w odniesieniu do sytuacji w zakresie płatności w latach 2015 i 2016, na którą ma również wpływ rzeczony wniosek.

• Po pierwsze, posłowie zadali pytania o możliwość zaspokojenia dodatkowych, wynikających z tego wniosku, potrzeb w zakresie płatności w 2015 r., bez zmiany budżetu na 2015 r. uzgodnionego przez władzę budżetową. Domagamy się pilnego udzielenia dodatkowych informacji na ten temat, a przede wszystkim pragniemy poznać powody, dla których Komisja nie przewiduje konieczności przygotowania projektu budżetu korygującego.

• Po drugie, we wniosku z dnia 17 lipca Komisja wyjaśnia, że w 2015 r. można uwolnić kwotę ponad 1 mld EUR w środkach na płatności ze względu na mniejszą niż się spodziewano liczbę wniosków o płatność okresową. Komisja BUDG pragnie otrzymać dodatkowe informacje o programach, których dotyczą te opóźnienia, oraz o powodach tych opóźnień.

• Po trzecie, komisja BUDG jest zaniepokojona tym, jaki wpływ spodziewane opóźnienia dotyczące wspomnianych programów mogą wywrzeć na zapotrzebowanie na płatności w kolejnych latach, zwłaszcza w 2016 r., oraz jak to zapotrzebowanie zostanie zaspokojone, zwłaszcza przy uwzględnieniu zbliżających się negocjacji w sprawie projektu budżetu na rok 2016.

• Po czwarte, komisja BUDG oczekuje, że Komisja jak najszybciej wyjaśni, jak zamierza skoncentrować wydatki na wstępie w 2016 r., skoro nie planuje ona już przedstawiać listu w sprawie poprawek. Komisja BUDG oczekuje, że kwestia ta zostanie w pełni objaśniona przy okazji negocjacji w sprawie poziomu płatności w budżecie na 2016 r.

• Wreszcie, komisja BUDG rozumie, że jeśli Grecja znacznie nie przyspieszy do końca 2016 r. tempa składania wniosków o płatność z odnośnych programów, musi się liczyć z koniecznością zwrotu całej kwoty dodatkowych początkowych płatności zaliczkowych. Komisja BUDG pragnie otrzymywać regularne komunikaty o postępach w tym zakresie, aby móc ocenić, czy Grecja może zrealizować ten przyspieszony program w tak ograniczonych ramach czasowych.

Z myślą o odpowiedzialnym i perspektywicznym planowaniu budżetu komisja BUDG oczekuje na otrzymanie bardziej szczegółowych informacji na temat każdej z powyższych kwestii bez zwłoki, a najpóźniej na etapie postępowania pojednawczego w sprawie projektu budżetu na 2016 r.

Na posiedzeniu w dniu 14 września 2015 r. Komisja Budżetowa przegłosowała powyższe punkty i w związku z tym podjęła decyzję (stosunkiem głosów: 22 za, 3 przeciw i 1 wstrzymujący się[3]) o wydaniu zalecenia, by niniejsze pismo zostało dołączone do końcowego sprawozdania Komisji Rozwoju Regionalnego, tak aby umożliwić rozpatrzenie tych punktów i podjęcie działań następczych przez Komisję.

Z wyrazami szacunku

Jean Arthuis

16.9.2015

OPINIA Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

dla Komisji Rozwoju Regionalnego

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/1060(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Thomas Händel

(Procedura uproszczona – art. 50 ust. 1 Regulaminu)

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się do Komisji Rozwoju Regionalnego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o zaproponowanie przyjęcia przez Parlament Europejski w pierwszym czytaniu stanowiska zatwierdzającego wniosek Komisji.

PROCEDURA

Tytuł

Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji

Odsyłacze

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

7.9.2015

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

EMPL

7.9.2015

Sprawozdawca komisji opiniodawczej:

       Data powołania

Thomas Händel

3.9.2015

Zmiana wysokości środków finansowych

       Data wydania opinii BUDG

BUDG

 

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

15.9.2015

 

 

 

Data przyjęcia

15.9.2015

 

 

 

ZAŁĄCZNIK: pISMO KOMISJI rYBOŁÓWSTWA

Sz.P. Iskra MIHAYLOVA

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Regionalnego

WIC M0 2029

Przedmiot:       Pilny wniosek ustawodawczy służący zmianie rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy (COM(2015)0365) final w odniesieniu do specjalnych środków na rzecz Grecji

Szanowna Pani Przewodnicząca!

Jak Pani wiadomo, Komisja Rybołówstwa została poproszona o opinię w sprawie wniosku Komisji (COM(2015)0365) służącego zmianie rozporządzenia ustanawiającego wspólne przepisy w odniesieniu do specjalnych środków na rzecz Grecji.

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia w dniu 7 września 2015 r. koordynatorzy postanowili poprzeć zastosowanie uproszczonej procedury zgodnie z art. 50 Regulaminu, aby umożliwić szybkie przyjęcie tego wniosku przez komisję REGI i głosowanie nad nim podczas drugiej październikowej sesji plenarnej.

W odniesieniu do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) i odnośnej linii budżetowej (linia 11 06 60 – Promowanie zrównoważonego i konkurencyjnego rybołówstwa i akwakultury, zrównoważonego i sprzyjającego włączeniu społecznemu rozwoju terytorialnego obszarów rybackich oraz wspieranie procesu wdrażania wspólnej polityki rybołówstwa) Komisja Rybołówstwa pragnie zwrócić uwagę komisji REGI, iż należy zadbać o to, by kwota wstępnych płatności zaliczkowych została skutecznie wykorzystana i by dotarła jak najszybciej do beneficjentów EFMR, aby mogli realizować zaplanowane inwestycje i szybko otrzymywać zwrot środków po złożeniu wniosków o płatność.

Należy również zwiększyć maksymalny poziom współfinansowania i podnieść pułap dla płatności na rzecz programów na koniec okresu programowania.

Z wyrazami szacunku,

Alain CADEC

PROCEDURA

Tytuł

Wspólne przepisy dotyczące funduszy europejskich w odniesieniu do szczególnych środków dla Grecji

Odsyłacze

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Data przedstawienia w PE

17.7.2015

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

REGI

7.9.2015

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Opinia niewydana

       Data wydania decyzji

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Iskra Mihaylova

3.9.2015

 

 

 

Procedura uproszczona - data decyzji

17.9.2015

Zmiana wysokości środków finansowych

       Data wydania opinii BUDG

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Data przyjęcia

17.9.2015

 

 

 

Data złożenia

23.9.2015

  • [1]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
  • [2]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym
  • [3]  Głosowali następujący posłowie: Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti.