POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo

22.9.2015 - (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)) - ***I

Odbor za regionalni razvoj
Poročevalka: Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)
(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)


Postopek : 2015/0160(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A8-0260/2015
Predložena besedila :
A8-0260/2015
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2015)0365),

–       ob upoštevanju člena 294(2) in člena 177 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0192/2015),

–       ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne ...[1],

–       ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne ... [2],

–       ob upoštevanju mnenja Odbora za proračun o finančni združljivosti predloga,

–       ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 16. septembra 2015, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju pisma Odbora za ribištvo,

–       ob upoštevanju členov 59, 50(1) in 41 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj in mnenja Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A8-0260/2015),

A.     ker je predlagana sprememba uredbe izreden ukrep, katerega cilj je takojšnja pomoč Grčiji, tako da bo lahko pred koncem leta 2015 dostopala do finančnih sredstev Unije za kohezijsko politiko, ki so še na voljo iz programskega obdobja 2007–2013, in ta sredstva tudi uporabljala, zaradi česar je njeno sprejetje nujno;

1.      sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.      poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

OBRAZLOŽITEV

Grčijo so posledice finančne krize prizadele na edinstven način. Država se sooča s hudim likvidnostnim pomanjkanjem in pomanjkanjem razpoložljivih javnih sredstev za javne naložbe, potrebne za spodbujanje trajnostnega okrevanja gospodarstva. To je privedlo do izrednih razmer, ki jih je treba reševati s specifičnimi ukrepi.

Zagotoviti je treba, da pomanjkanje likvidnosti in javnih sredstev v Grčiji ne bo oviralo naložb v okviru programov, ki jih podpirajo Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS), Kohezijski sklad in Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR).

Komisija je zato predlagala spremembo uredbe o skupnih določbah, da bi tako:

-          zagotovili dodatna predplačila za operativne programe kohezijske politike za obdobje 2014–2020 v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter za programe, ki jih v Grčiji financira Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo;

-          dovolili povišanje zgornje meje za kumulativno vsoto predplačil in vmesnih plačil na 100 % ter tudi povišanje stopnje sofinanciranja za operativne programe iz obdobja 2007–2013 v okviru ciljev „konvergenca“ ter „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“za Grčijo na 100 %.

Da bi zagotovili, da se dodatna začetna predplačila uporabijo učinkovito in čim prej dosežejo upravičence ESS, Kohezijskega sklada in ESPR, da bodo lahko izvedli načrtovane naložbe in prejeli denar takoj po predložitvi zahtevkov za plačilo, bi bilo treba dodatna predplačila vrniti Komisiji, če Komisija v danem roku ne prejme zadostnega števila zahtevkov za plačilo.

Evropski parlament je seznanjen z nujnostjo potrebne podpore, zato je bil za to uredbo uporabljen poenostavljeni postopek brez sprememb. Ta postopek bi moral prispevati k splošnim prizadevanjem za pomoč Grčiji in omogočiti, da uredba začne veljati, kakor hitro bo mogoče.

MNENJE ODBORA ZA PRORAČUN O FINANČNI ZDRUŽLJIVOSTI PREDLOGA

Iskra Mihajlova

predsednica

Odbor za regionalni razvoj

BRUSELJ

Zadeva:           Mnenje o vprašanjih v zvezi s finančno združljivostjo predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Spoštovana ga. Iskra Mihajlova!

Omenjeni predlog je bil 7. septembra 2015 posredovan Odboru za proračun za pripravo mnenja. Po oceni predloga sem Odbor za proračun kot njegov predsednik pozval, naj preuči finančno združljivost predloga z večletnim finančnim okvirom, v skladu s členom 41(4).

Odbor je omenjeno vprašanje obravnaval na seji dne 14. septembra 2015 in ocenil zgoraj navedeni zakonodajni predlog, katerega cilj je na eni strani povišati raven začetnih predplačil za grške programe kohezijske politike v okviru cilja „naložbe za rast in delovna mesta“ ter za programe Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR) za obdobje 2014–2020, na drugi strani pa zvišati največjo stopnjo sofinanciranja za operativne programe iz obdobja 2007–2013 v okviru ciljev „konvergenca“ ter „regionalna konkurenčnost in zaposlovanje“ v vsaki prednostni osi grških programov na 100 %, in odpraviti zgornjo mejo za plačila tem programom. Izplačilo 2.025.600 milijonov EUR se bo premaknilo v začetno obdobje, poleg tega pa se pričakuje tudi, da bo odprava potrebe po nacionalnem sofinanciranju z uporabo najvišje stopnje sofinanciranja 100 % za upravičene izdatke v grškem proračunu ustvarila prihranke v višini slabih dveh milijard EUR. S to spremembo pravil uredbe o skupnih določbah postane cilj predlaganih ukrepov odprava kritičnega pomanjkanja likvidnosti v grškem gospodarstvu in takojšnja ter potrebna spodbuda za naložbe, ki bo omogočila hiter začetek večjega števila projektov.

Veseli me, da vas lahko obvestim, da je odbor pozdravil ta predlog Komisije in odločil, da je finančno združljiv z večletnim finančnim okvirom. Ta ugodna ocena temelji na razumevanju odbora, da se bo premik izplačila dobrih dveh milijard EUR v odobritvah plačil v začetno obdobje v celoti izravnal v sedanjem večletnem finančnem okviru in tako ne bo vplival na proračun za obdobje 2014–2020.

Odbor bi rad ob tej priložnosti Komisiji zastavil vrsto vprašanj, ki zadevajo predvsem stanje pri plačilih za leti 2015 in 2016, na kar vpliva tudi obravnavani predlog.

• Prvič, poslanci so imeli pomisleke glede tega, ali je možno izpolniti potrebe po dodatnih plačilih v letu 2015, ki izhajajo iz obravnavanega predloga, ne da bi pri tem spremenili proračun za leto 2015, kot ga je sprejel proračunski organ. Poslanci nujno potrebujejo dodatne informacije v zvezi s tem vprašanjem; predvsem jih zanimajo razlogi, zaradi katerih Komisija ne predvideva, da je potreben predlog spremembe proračuna.

• Drugič, Komisija v svojem predlogu z dne 17. julija pojasnjuje, da se lahko v letu 2015 sprosti več kot ena milijarda EUR v plačilih zaradi manjšega števila prošenj za vmesna plačila, kot pa so jih pričakovali. Odbor želi dodatne informacije o programih, ki jih zadevajo te zamude, in o razlogih zanje.

• Tretjič, odbor je zaskrbljen zaradi učinka, ki ga bodo pričakovane zamude v teh programih najbrž imele na potrebe po plačilih v naslednjih letih, zlasti v letu 2016, in kako se bo ta težava rešila, zlasti ob upoštevanju pogajanj o predlogu proračuna za leto 2016, ki se bodo začela v kratkem;

• Četrtič, odbor pričakuje, da bo Komisija čim prej pojasnila, kako namerava financirati odobritve v letu 2016, katerih izplačila se premaknejo v začetno obdobje, glede na to, da ne namerava več predložiti dopolnilnega pisma. Odbor pričakuje, da bodo zadeve v celoti pojasnjene v okviru pogajanj o ravni plačil v proračunu za leto 2016.

• Končno, odboru je znano, da obstaja tveganje, da bo morala Grčija vrniti dodatna začetna predplačila, če precej ne pospeši vlaganja prošenj za plačilo za zadevne programe pred koncem leta 2016. Odbor bi rad prejemal redne novice o napredku, doseženem na tem področju, da bi lahko ocenil, ali lahko Grčija izvede tako pospešen program v tem kratkem roku.

Da bi lahko odgovorno in vnaprej načrtovali proračun, odbor pričakuje, da bo čim prej prejel podrobnosti o vsakem od izpostavljenih vprašanj, najkasneje pa ob spravnem postopku za predlog proračuna za leto 2016.

Na seji dne 14. septembra 2015 se je Odbor za proračun strinjal o zgoraj navedenih točkah in se z 22 glasovi za, 3 proti in 1 vzdržanim[3] odločil, da bo priporočil, da se to pismo priloži končnemu poročilu Odbora za regionalni razvoj, da bi tako Komisija te točke lahko obravnavala in sprejela ukrepe v zvezi z njimi.

S spoštovanjem,

Jean Arthuis

16.9.2015

MNENJE Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve

za Odbor za regionalni razvoj

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo glede specifičnih ukrepov za Grčijo

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/1060(COD))

Pripravljavec mnenja: Thomas Händel

(Poenostavljeni postopek – člen 50(1) Poslovnika)

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za regionalni razvoj kot pristojni odbor, naj predlaga, da Parlament v prvi obravnavi sprejme svoje stališče tako, da prevzame predlog Komisije.

POSTOPEK

Naslov

Skupne določbe o evropskih skladih v zvezi z ukrepi za Grčijo

Referenčni dokumenti

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

7.9.2015

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

EMPL

7.9.2015

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Thomas Händel

3.9.2015

Popravek finančne ocene stanja

       Datum mnenja BUDG

BUDG

 

 

 

 

Obravnava v odboru

15.9.2015

 

 

 

Datum sprejetja

15.9.2015

 

 

 

PRILOGA: PISMO ODBORA ZA RIBIŠTVO

Iskra MIHAJLOVA

Predsednica Odbora za regionalni razvoj

WIC M0 2029

Zadeva:           Nujni zakonodajni predlog COM(2015)0365 o spremembi uredbe o skupnih določbah glede specifičnih ukrepov za Grčijo

Spoštovana ga. predsednica!

Kot veste, je bil Odbor za ribištvo zaprošen za mnenje o predlogu Komisije COM(2015)0365 o spremembi uredbe o skupnih določbah glede specifičnih ukrepov za Grčijo.

Na izredni seji koordinatorjev 7. septembra 2015 so se koordinatorji odločili, da bodo podprli uporabo poenostavljenega postopka v skladu s členom 50 Poslovnika, da bi odboru REGI omogočili hitro sprejetje tega predloga in glasovanje na drugem oktobrskem plenarnem zasedanju.

Kar zadeva Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in zadevno proračunsko vrstico (vrstica 11 06 60 – Spodbujanje trajnostnega in konkurenčnega ribištva in akvakulture, uravnoteženega in vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških območij ter spodbujanje izvajanja skupne ribiške politike), bi Odbor za ribištvo želel odbor REGI opozoriti, da je zelo pomembno zagotoviti, da se dodatna začetna predplačila uporabijo učinkovito in čim prej dosežejo upravičence ESPR, da bodo lahko izvedli načrtovane naložbe in prejeli denar takoj po predložitvi zahtevkov za plačilo.

Treba bi bilo tudi povišati najvišjo stopnjo sofinanciranja in zgornjo mejo za plačila programom ob koncu programskega obdobja.

S spoštovanjem,

Alain CADEC

POSTOPEK

Naslov

Skupne določbe o evropskih skladih v zvezi z ukrepi za Grčijo

Referenčni dokumenti

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Datum predložitve EP

17.7.2015

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

REGI

7.9.2015

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

3.9.2015

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

17.9.2015

Popravek finančne ocene stanja

       Datum mnenja BUDG

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Datum sprejetja

17.9.2015

 

 

 

Datum predložitve

23.9.2015

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [2]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [3]  Poslanci EP, ki so glasovali: Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean Arthuis, Reimer Böge, Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti