Betänkande - A8-0260/2015Betänkande
A8-0260/2015

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland

24.9.2015 - (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)) - ***I

Utskottet för regional utveckling
Föredragande: Iskra Mihaylova
(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)


Förfarande : 2015/0160(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0260/2015
Ingivna texter :
A8-0260/2015
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland

(COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2015)0365),

–       med beaktande av artiklarna 294.2 och 177 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0192/2015),

–       med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av den ...[1],

–       med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den ...[2],

–       med beaktande av yttrandet från budgetutskottet över förslagets ekonomiska förenlighet,

–       med beaktande av det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 16 september 2015 att godkänna Europaparlamentets ståndpunkt i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–       med beaktande av skrivelsen från fiskeriutskottet,

–       med beaktande av artiklarna 59, 50.1 och 41 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för regional utveckling och yttrandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor (A8-0260/2015), och av följande skäl:

A.     Den föreslagna ändringsförordningen är en exceptionell åtgärd som syftar till att omgående ge stöd till Grekland genom att landet ges tillgång till och före slutet av 2015 kan använda EU-medel för sammanhållningspolitiken som fortfarande finns tillgängliga från programperioden 2007–2013, och därför måste förordningen antas snarast möjligt.

1.      Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

MOTIVERING

Grekland har på ett unikt sätt drabbats av följderna av den finansiella krisen. Landet har allvarliga likviditetsproblem och brist på offentliga medel till de offentliga investeringar som behövs för att främja en hållbar återhämtning. En exceptionell situation har uppstått som måste åtgärdas med särskilda åtgärder.

Det är viktigt att bristen på likvida och offentliga medel i Grekland inte hindrar investeringar inom ramen för program som stöds av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden (ESF) och Sammanhållningsfonden samt av Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF).

Kommissionen har därför föreslagit att förordningen om gemensamma bestämmelser ska ändras för att

–         bevilja ytterligare förskott för sammanhållningspolitiska operativa program 2014–2020 inom ramen för målet investering för tillväxt och sysselsättning och för program som finansierats genom EHFF i Grekland,

–         möjliggöra ett tak på 100 % för den kumulerade summan för förfinansiering och mellanliggande betalningar och öka medfinansieringsgraden för de operativa programmen 2007–2013 för målen konvergens och regional konkurrenskraft och sysselsättning till 100 % i Grekland.

För att säkerställa att det ytterligare förskottet används på ett effektivt sätt och så snart som möjligt når stödmottagarna för ESF, Sammanhållningsfonden och EHFF så att de kan planera investeringar och omedelbart få ersättning efter det att de lämnat in sina betalningsansökningar, bör det ytterligare förskottet återbetalas till kommissionen om det inte kommer in betalningsansökningar till kommissionen till ett tillräckligt värde och inom den fastställda tidsfristen.

Europaparlamentet noterar det brådskande behovet av stöd. Därför beslutade man att om förenklat förfarande utan ändringsförslag för denna förordning. Detta förfarande bör bidra till de övergripande insatserna för att hjälpa Grekland och medföra att förordningen kan träda i kraft så snart som möjligt.

YTTRANDE FRÅN BUDGETUTSKOTTET ÖVER DEN EKONOMISKA FÖRENLIGHETEN

Iskra Mihaylova

Ordförande

Utskottet för regional utveckling

BRYSSEL

Ärende:           Yttrande över frågor angående den ekonomiska förenligheten för förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD))

Till Iskra Mihaylova,

Det aktuella förslaget hänvisades den 7 september 2015 till budgetutskottet för yttrande. Efter att ha gjort en bedömning av förslaget, i egenskap av utskottets ordförande, uppmanade jag budgetutskottet att behandla frågor som rör förslagets ekonomiska förenlighet med den fleråriga budgetramen, i enlighet med artikel 41.4.

Utskottet behandlade ärendet ovan vid sitt sammanträde den 14 september 2015 och gjorde en bedömning av ovannämnda lagstiftningsförslag, som syftar till att dels öka det inledande förfinansieringsbeloppet för Greklands sammanhållningspolitiska program inom målet Investera i tillväxt och sysselsättning och för program inom ramen för Europeiska havs- och fiskerifonden för perioden 2014–2020, dels öka de maximala medfinansieringsgraderna för de operativa programmen 2007–2013 för målen konvergens och regional konkurrenskraft och sysselsättning till 100 procent under varje prioriterad insats i Greklands program och avlägsna taket för utbetalningar till dessa program. Utöver förhandstilldelningen på 2 025 600 miljoner EUR förväntas avlägsnandet av kravet på nationell medfinansiering med tillämpning av en maximal medfinansieringsgrad på 100 procent på de stödberättigande utgifterna generera inbesparingar på nästan 2 miljarder EUR i Greklands budget. Genom denna ändring av reglerna i förordningen om gemensamma bestämmelser syftar de föreslagna åtgärderna till att avhjälpa en kritisk brist på likvida medel i Greklands ekonomi och ge investeringarna ett omedelbart och välbehövligt uppsving, vilket möjliggör en snabb lansering av ett större antal projekt.

Det gläder mig att kunna meddela att utskottet välkomnade det förslag som framlagts av kommissionen och bedömer att det är ekonomiskt förenligt med den fleråriga budgetramen. Denna gynnsamma bedömning grundar sig på utskottets antagande att förhandstilldelningen på över 2 miljarder EUR i betalningsbemyndiganden till fullo kommer att kompenseras inom den gällande fleråriga budgetramen och därmed kommer att vara budgetneutral för perioden 2014–2020.

Utskottet skulle gärna vilja ta tillfället i akt att lägga fram några synpunkter för kommissionen, särskilt när det gäller betalningssituationen under 2015 och 2016, eftersom denna också påverkas av detta förslag.

•   För det första tog ledamöterna upp frågor om möjligheten att fylla de extra betalningsbehov under 2015 som detta förslag medför utan att ändra budgeten för 2015, vilken budgetmyndigheten godkänt. Det behövs i brådskande ordning ytterligare information om detta, särskilt om orsakerna till att kommissionen inte ser något behov av ett förslag till ändringsbudget.

•   För det andra förklarade kommissionen i sitt förslag av den 17 juli 2015 att över 1 miljard EUR i betalningar kan frigöras under 2015 tack vare färre ansökningar om mellanliggande betalning än väntat. Utskottet efterlyser mer information om de program som berörs av dessa förseningar och de bakomliggande orsakerna till förseningarna.

•   För det tredje uttrycker utskottet sin oro över hur de förväntade förseningarna inom dessa program sannolikt kommer att påverka betalningsbehoven under påföljande år, i synnerhet under 2016, och hur detta kommer att beaktas, särskilt mot bakgrund av de kommande förhandlingarna om förslaget till budget för 2016.

•   För det fjärde förväntar sig utskottet att kommissionen så fort som möjligt ska lägga fram sitt förslag om hur man ska finansiera de betalningsbemyndiganden som ska förhandstilldelas 2016, eftersom kommissionen inte längre planerar att lägga fram en ändringsskrivelse. Utskottet förväntar sig att denna fråga till fullo klarläggs i samband med förhandlingarna om betalningsnivån i budgeten för 2016.

•   Slutligen förstår utskottet att om Grekland inte före utgången av 2016 avsevärt skyndar på takten för sina betalningsansökningar för berörda program riskerar landet att tvingas återbetala det extra inledande förfinansieringsbeloppet. Utskottet vill regelbundet få uppdaterad information om de framsteg som uppnås i detta hänseende för att kunna bedöma om Grekland klarar av ett försnabbat genomförande av programmen inom denna snäva tidsram.

För att ansvarsfull budgetplanering med framförhållning ska vara möjlig ser utskottet fram emot att så fort som möjligt, eller senast vid förlikningen om förslaget till budget för 2016, erhålla mera detaljerad information om alla ovannämnda frågor.

Vid sitt sammanträde den 14 september 2015 enades budgetutskottet om punkterna ovan och beslutade följaktligen med 22 röster för, 3 röster emot och 1 nedlagd röst[3]att rekommendera att denna skrivelse skulle bifogas det slutliga betänkandet från utskottet för regional utveckling så att dessa punkter skulle kunna behandlas och följas upp av kommissionen.

Med vänlig hälsning

Jean Arthuis

16.9.2015

YTTRANDE FRÅN Utskottet för sysselsättning och sociala frågor

till utskottet för regional utveckling

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland

(COM(2015)0365 – C8‑0192/2015 – 2015/1060(COD))

Föredragande: Thomas Händel

(Förenklat förfarande – artikel 50.1 i arbetsordningen)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar utskottet för regional utveckling att som ansvarigt utskott föreslå att Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag.

ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Gemensamma bestämmelser för EU-fonder vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland

Referensnummer

COM(2015)0365 – C8-0192/2015 – 2015/0160(COD)

Framläggande för parlamentet

17.7.2015

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

REGI

7.9.2015

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

BUDG

7.9.2015

EMPL

7.9.2015

PECH

7.9.2015

 

Inget yttrande avges

       Beslut

BUDG

3.9.2015

PECH

7.9.2015

 

 

Föredragande

       Utnämning

Iskra Mihaylova

3.9.2015

 

 

 

Förenklat förfarande - beslut

17.9.2015

Ändrad anslagstilldelning

       BUDG:s yttrande

BUDG

15.9.2015

 

 

 

Antagande

17.9.2015

 

 

 

Ingivande

23.9.2015

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN FISKERIUTSKOTTET

Iskra Mihaylova

Ordförande för utskottet för regional utveckling

WIC M0 2029

Ärende:           Brådskande lagstiftningsförslag om ändring av förordningen om gemensamma bestämmelser vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland (COM(2015)0365)

Fiskeriutskottet har ju utsetts till rådgivande utskott i behandlingen av kommissionens förslag (COM(2015)0365) om ändring av förordningen om fastställande av gemensamma bestämmelser vad gäller särskilda åtgärder till förmån för Grekland.

Vid samordnarnas extra sammanträde den 7 september 2015 beslutade dessa att utskottet skulle stödja tillämpningen av förenklat förfarande enligt artikel 50 i arbetsordningen, så att detta förslag kan antas snabbt av REGI-utskottet och gå till omröstning under sammanträdesperioden oktober II.

När det gäller Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) och den berörda budgetposten (11 06 60 – Främja hållbart och konkurrenskraftigt fiske och vattenbruk, balanserad territoriell utveckling för alla i de fiskeberoende områdena och främja genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken) vill fiskeriutskottet uppmärksamma REGI-utskottet på behovet att säkerställa att det ytterligare förskottet används på ett effektivt sätt och så snart som möjligt når stödmottagarna för EHFF så att dessa kan planera investeringar och omedelbart få ersättning efter det att de lämnat in sina betalningsansökningar.

Vidare bör de maximala medfinansieringsgraderna ökas och taket för betalningar till program vid programperiodens slut höjas.

Med vänlig hälsning

Alain Cadec

  • [1]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [3]  Följande ledamöter deltog i omröstningen: Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Jean-Paul Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Raymond Finch, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Carlos Iturgaiz, Zbigniew Kuźmiuk, Bernd Kölmel, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Liadh Ní Riada, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Urmas Paet, Indrek Tarand, Daniele Viotti