Betänkande - A8-0262/2015Betänkande
A8-0262/2015

BETÄNKANDE om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) och 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45) kontrollåtgärder

28.9.2015 - (10009/2015 – C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE)) - *

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Michał Boni

Förfarande : 2014/0340(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A8-0262/2015
Ingivna texter :
A8-0262/2015
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa 4-metyl-5-(4-metylfenyl)-4,5-dihydrooxazol-2-amin (4,4’-DMAR) och 1-cyklohexyl-4-(1,2-difenyletyl)piperazin (MT-45) kontrollåtgärder

(10009/2015 – C8-0183/2015 – 2014/0340(NLE))

(Samråd)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av rådets utkast (10009/2015),

–       med beaktande av artikel 39.1 i fördraget om Europeiska unionen, i dess ändrade lydelse enligt Amsterdamfördraget, och artikel 9 i protokoll nr 36 om övergångsbestämmelser, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet (C8-0183/2015),

–       med beaktande av rådets beslut 2005/387/RIF av den 10 maj 2005 om informationsutbyte, riskbedömning och kontroll avseende nya psykoaktiva ämnen[1], särskilt artikel 8.3,

–       med beaktande av artikel 59 i arbetsordningen,

–       med beaktande av betänkandet från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0262/2015), och av följande skäl:

1.      Europaparlamentet godkänner rådets utkast.

2.      Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den text som parlamentet har godkänt.

3.      Rådet uppmanas att höra parlamentet på nytt om rådet har för avsikt att väsentligt ändra den text som parlamentet godkänt.

4.     Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

22.9.2015

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

44

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Olle Ludvigsson, Peter Lundgren

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

44

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström,

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen,

EFDD:

Peter Lundgren

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

Verts/ALE

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst

NI

Udo Voigt

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ALDE

 

ECR

 

EFDD:

 

ENF

Vicky Maeijer

PPE

 

Verts/ALE

 

GUE/NGL

 

NI

 

S&D

 

1

0

EFDD:

Gerard Batten

Förklaring av symboler:

+ : Ja-röster

-  : Nej-röster

0  : Nedlagda röster

  • [1]  EUT L 127, 20.5.2005, s. 32.