Процедура : 2013/0207(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0263/2015

Внесени текстове :

A8-0263/2015

Разисквания :

Гласувания :

PV 06/10/2015 - 7.3
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0327

ДОКЛАД     *
PDF 183kWORD 94k
28.9.2015
PE 564.980v02-00 A8-0263/2015

относно решението за изпълнение на Съвета за подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол

(10012/2015 – C8‑0186/2015 – 2013/0207(NLE))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Тереса Хименес-Бесерил Барио

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно решението за изпълнение на Съвета за подлагане на веществото 5-(2-аминопропил)индол на мерки за контрол

(10012/2015 – C8‑0186/2015 – 2013/0207(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–       като взе предвид проекта на Съвета (10012/2015),

–       като взе предвид член 39, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, изменен с Договора от Амстердам, и член 9 от Протокол (№ 36) относно преходните разпоредби, съгласно които Съветът се е консултирал с него (C8-0186/2015),

–       като взе предвид Решение 2005/387/ПВР на Съвета от 10 май 2005 г. относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества(1), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

–       като взе предвид член 59 от своя правилник

–       като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0263/2015),

1.      одобрява проекта на Съвета;

2.      приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

3.      призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4.      възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Olle Ludvigsson, Peter Lundgren

ОКОНЧАТЕЛНО ПОИМЕННО ГЛАСУВАНЕ В КОМПЕТЕНТНАТА КОМИСИЯ

45

+

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström,

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen,

EFDD

Peter Lundgren

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GREENS/EFA

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst

NI

Udo Voigt

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ALDE

 

ECR

 

EFDD

 

EFN

Vicky Maeijer

EPP

 

GREENS/EFA

 

GUE/NGL

 

NI

 

S&D

 

1

0

EFDD

Gerard Batten

Легенда:

+ : „за“

-  : „против“

0  : „въздържал се“

(1)

              ОВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 32.

Правна информация - Политика за поверителност