Procedūra : 2013/0207(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0263/2015

Pateikti tekstai :

A8-0263/2015

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2015 - 7.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0327

PRANEŠIMAS     *
PDF 171kWORD 92k
28.9.2015
PE 564.980v02-00 A8-0263/2015

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui projekto

(10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas

Pranešėja: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

PR_NLE-CN_LegAct_app

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo 5-(2-aminopropil)indolui projekto

(10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

(Konsultavimosi procedūra)

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Tarybos projektą (10012/2015),

–       atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutarties, iš dalies pakeistos Amsterdamo sutartimi, 39 straipsnio 1 dalį ir į Protokolo Nr. 36 dėl pereinamojo laikotarpio nuostatų 9 straipsnį, pagal kurį Taryba konsultavosi su Parlamentu (C8-0186/2015),

–       atsižvelgdamas į 2005 m. gegužės 10 d. Tarybos sprendimą 2005/387/TVR dėl keitimosi informacija apie naujas psichoaktyvias medžiagas, jų rizikos įvertinimo ir kontrolės(1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalį,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pranešimą (A8-0263/2015),

1.      pritaria Tarybos projektui;

2.      ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

3.      ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Parlamento patvirtintą tekstą;

4.      paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

22.9.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Olle Ludvigsson, Peter Lundgren

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström,

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen,

EFDD

Peter Lundgren

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

VERTS/EFA

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst

NI

Udo Voigt

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ALDE

 

ECR

 

EFDD

 

EFN

Vicky Maeijer

EPP

 

VERTS/EFA

 

GUE/NGL

 

NI

 

S&D

 

1

0

EFDD

Gerard Batten

Simbolių paaiškinimai:

+ : balsavo už

-  : balsavo prieš

0  : susilaikė

(1)

          OL L 127, 2005 5 20, p. 32.

Teisinis pranešimas - Privatumo politika