Postup : 2013/0207(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0263/2015

Predkladané texty :

A8-0263/2015

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 06/10/2015 - 7.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0327

SPRÁVA     *
PDF 173kWORD 91k
28.9.2015
PE 564.980v02-00 A8-0263/2015

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam

(10012/2015 – C8‑0186/2015 – 2013/0207(NLE))

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci

Spravodajkyňa: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení 5-(2-aminopropyl)indolu kontrolným opatreniam

(10012/2015 – C8‑0186/2015 – 2013/0207(NLE))

(Konzultácia)

Európsky parlament,

–       so zreteľom na návrh Rady (10012/2015),

–       so zreteľom na článok 39 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii v znení zmien Amsterdamskej zmluvy a na článok 9 Protokolu č. 36 o prechodných ustanoveniach, v súlade s ktorými Rada konzultovala s Európskym parlamentom (C8-0186/2015),

–       so zreteľom na rozhodnutie Rady 2005/387/SVV z 10. mája 2005 o výmene informácií, hodnotení rizika a kontrole nových psychoaktívnych látok(1), a najmä na jeho článok 8 ods. 3,

–       so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–       so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0263/2015),

1.      schvaľuje návrh Rady;

2.      vyzýva Radu, aby oznámila Európskemu parlamentu, ak má v úmysle odchýliť sa od ním schváleného textu;

3.      žiada Radu o opätovnú konzultáciu, ak má v úmysle podstatne zmeniť ním schválený text;

4.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

22.9.2015

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

45

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Olle Ludvigsson, Peter Lundgren

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström,

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen,

EFDD

Peter Lundgren

ENF

Lorenzo Fontana

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

(Verts/ALE)

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst

NI

Udo Voigt

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ALDE

 

ECR

 

EFDD

 

ENF

Vicky Maeijer

PPE

 

(Verts/ALE)

 

GUE/NGL

 

NI

 

S&D

 

1

0

EFDD

Gerard Batten

Vysvetlenie použitých znakov:

+ : za

-  : proti

0  : zdržali sa

(1)

          Ú. v. EÚ L 127, 20.5.2005, s. 32.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia