Postopek : 2013/0207(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0263/2015

Predložena besedila :

A8-0263/2015

Razprave :

Glasovanja :

PV 06/10/2015 - 7.3
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2015)0327

POROČILO     *
PDF 169kWORD 91k
28.9.2015
PE 564.980v02-00 A8-0263/2015

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 5-(2-aminopropil)indol

(10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poročevalka: Teresa Jiménez-Becerril Barrio

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za 5-(2-aminopropil)indol

(10012/2015 – C8-0186/2015 – 2013/0207(NLE))

(Posvetovanje)

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju osnutka Sveta (10012/2015),

–       ob upoštevanju člena 39(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, kakor je bila spremenjena z Amsterdamsko pogodbo, in člena 9 Protokola (št. 36) o prehodnih določbah, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-0186/2015),

–       ob upoštevanju Sklepa Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi(1), in zlasti člena 8(3) Sklepa,

–       ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–       ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0263/2015),

1.      odobri osnutek Sveta;

2.      poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3.      poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4.      naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

22.9.2015

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

45

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Jan Philipp Albrecht, Gerard Batten, Heinz K. Becker, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Lorenzo Fontana, Kinga Gál, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Jussi Halla-aho, Sophia in ‘t Veld, Ilijana Jotova (Iliana Iotova), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Barbara Kudrycka, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Juan Fernando López Aguilar, Vicky Maeijer, Roberta Metsola, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tomáš Zdechovský

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Ska Keller, Angelika Mlinar, Salvatore Domenico Pogliese, Anders Primdahl Vistisen, Axel Voss

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Olle Ludvigsson, Peter Lundgren

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

45

+

ALDE

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström,

ECR

Jussi Halla-aho, Branislav Škripek, Helga Stevens, Anders Primdahl Vistisen,

EFDD

Peter Lundgren

EFN

Lorenzo Fontana

EPP

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Frank Engel, Kinga Gál, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Salvatore Domenico Pogliese, Csaba Sógor, Traian Ungureanu, Axel Voss, Tomáš Zdechovský

GREENS/EFA

Jan Philipp Albrecht, Ska Keller, Judith Sargentini

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst

NI

Udo Voigt

S&D

Caterina Chinnici, Monika Flašíková Beňová, Ana Gomes, Sylvie Guillaume, Iliana Iotova, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Marju Lauristin, Olle Ludvigsson, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

1

-

ALDE

 

ECR

 

EFDD

 

EFN

Vicky Maeijer

EPP

 

GREENS/EFA

 

GUE/NGL

 

NI

 

S&D

 

1

0

EFDD

Gerard Batten

Uporabljeni znaki:

+ : za

-  : proti

0  : vzdržani

(1)

          UL L 127, 20.5.2005, str. 32.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov