Процедура : 2014/0005(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0267/2015

Внесени текстове :

A8-0267/2015

Разисквания :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Гласувания :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Обяснение на вота
PV 04/10/2016 - 7.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

ДОКЛАД     ***I
PDF 1012kWORD 550k
28.9.2015
PE 554.890v03-00 A8-0267/2015

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Комисия по международна търговия

Докладчик: Марите Схаке

ПОПРАВКИ/ ДОПЪЛНЕНИЯ
ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2014)0001),

–  като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението в Парламента (C7-0014/2014),

–  като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–  като взе предвид член 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становището на комисията по външни работи (А8-0267/2015),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Предоставянето на глобално разрешение би било уместно също така, когато производител трябва да изнесе лекарствени продукти, подложени на контрол по силата на Регламент (ЕО) № 1236/2005, за дистрибутор в държава, която не е отменила смъртното наказание, при условие че износителят и дистрибуторът са сключили правнообвързващо споразумение, съгласно което от дистрибутора се изисква да прилага подходящ набор от мерки, гарантиращи, че лекарствените продукти няма да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.

(8) Предоставянето на глобално разрешение би било уместно също така, когато производител трябва да изнесе лекарствени продукти, подложени на контрол по силата на Регламент (ЕО) № 1236/2005, за дистрибутор в държава, която не е отменила смъртното наказание, при условие че износителят и дистрибуторът са сключили правнообвързващо споразумение, съгласно което от дистрибутора се изисква да прилага подходящ набор от мерки, гарантиращи, че лекарствените продукти няма да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) Необходимо е да се забрани на брокерите в Съюза да предоставят брокерски услуги по отношение на стоки, чийто внос и износ са забранени, тъй като такива стоки нямат друго практическо приложение освен прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Забраната за предоставяне на такива услуги служи за защита на обществените морални ценности.

(12) Необходимо е да се забрани на брокерите в Съюза да предоставят брокерски услуги по отношение на стоки, чийто внос и износ са забранени, тъй като такива стоки нямат друго практическо приложение освен прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Забраната за предоставяне на такива услуги служи за защита на обществените морални ценности и зачитане на принципите на човешко достойнство, които стоят в основата на европейските ценности, заложени в Договора за Европейския съюз и Хартата за основните права на Европейския съюз.

 

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19a) Следва да бъде въведена клауза за предвидената крайна употреба с оглед на това държавите членки да прекратяват или спират трансфера на свързани със сигурността изделия, неизброени в приложения II и III, които явно нямат друго практическо приложение освен за прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или при наличие на основателни причини да се счита, че трансферът на въпросните изделия би довел до улесняването или изпълнението на смъртна присъда, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Правомощията, предоставени съгласно клаузата за предвидената крайна употреба, не следва да обхващат медицински продукти, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква a а (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква e

 

Текст в сила

Изменение

 

(aa) Буква е) се заменя със следното:

е) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпробването, поддръжката, сглобяването или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, трансфер на приложно знание или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;

е) техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпробването, поддръжката, сглобяването, използването, практиките или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, трансфер на приложно знание или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;

(Това изменение цели да измени разпоредба на съществуващия акт – член 2, буква е) – която не е посочена в предложението на Комисията.)

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква к – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент от това определение се изключва единствено предоставянето на спомагателни услуги. Спомагателните услуги включват транспорта, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама и промоция;

За целите на настоящия регламент в това определение се включва предоставянето на спомагателни услуги. Спомагателните услуги включват транспорта, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама и промоция, включително чрез интернет;

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква л

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л) „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което извършва услугите, определени в буква к), от Съюза за територията на трета държава;

л) „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, или неин гражданин, или дъщерно дружество на юридическо лице или съдружие, което извършва услугите, определени в буква к);

Обосновка

ЕС следва да може да прилага настоящия регламент, когато граждани на ЕС или юридически лица, установени в ЕС, участват в сделки, осъществявани извън територията на Съюза.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква м

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м) „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което доставя техническата помощ, определена в буква е), от Съюза за територията на трета държава;

м) „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което доставя техническата помощ, определена в буква е);

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква н

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

н) „износител“ означава всяко физическо или юридическо лице или съдружие, от името на което се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, което към момента на приемане на декларацията, притежава договор с получателя в съответната трета държава и притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоките извън митническата територия на Съюза. Ако не е сключен договор за износ или ако титулярят по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоката извън митническата територия на Съюза. В случай че правото за разпореждане със стоките принадлежи на лице, установено извън Съюза, по силата на договора, на който се основава износът, за износител се смята договарящата страна, установена в Съюза;

н) „износител“ означава всяко физическо или юридическо лице или съдружие, от името на което се изготвя декларация за износ, т.е. лицето, което към момента на приемане на декларацията, притежава договор с получателя в съответната трета държава и притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоките извън митническата територия на Съюза. Ако не е сключен договор за износ или ако титулярят по договора не действа от свое собствено име, „износител“ означава лицето, което притежава необходимото правомощие да вземе решение за изпращането на стоката извън митническата територия на Съюза. В случай че правото за разпореждане със стоките принадлежи на лице, установено извън Съюза, по силата на договора, на който се основава износът, за износител се смята договарящата страна, пребиваваща или установена в Съюза;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква с а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

сa) „транзит“ означава транспортиране на стоки с произход извън Съюза, които са посочени в списъците в приложенията и които влизат и преминават през митническата територия на Съюза с местоназначение извън Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 4 а а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Добавя се следният член:

 

„Член 4аа

 

Забрана на транзит

 

1. Забранява се транзитът на стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо от техния произход.

 

2. Чрез дерогация от параграф 1, компетентният орган може да разреши транзит на стоки, посочени в списъка в приложение II, ако се докаже, че в страната, в която ще бъдат изнесени стоките, те ще бъдат използвани изключително за целите на експонирането им в музей с оглед на тяхната историческа стойност.“

Обосновка

Транзитът на забранени за внос и износ стоки следва да не бъде разрешаван.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – точка 3 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 4 а б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Добавя се следният член:

 

„Член 4aб

 

Забрана на търговски маркетинг и реклама

 

Забраняват се дейностите за търговски маркетинг и реклама онлайн и офлайн в рамките на Съюза, осъществявани от физическо или юридическо лице или съдружие с цел трансфер на стоки, посочени в списъка в приложение ІІ.“

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 6 – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Компетентните органи вземат решения относно заявленията за издаване на разрешения по отношение на износа на стоките, посочени в списъка в приложение IIIа, за всеки отделен случай, след като вземат под внимание всички приложими съображения, включващи по-специално обстоятелството дали има заявление за разрешение по отношение на по същество идентичен износ, което не е било удовлетворено от друга държава членка в предходните три години, и съображения относно предвижданата крайна употреба и риска от отклоняване на стоката.

1. Компетентните органи вземат решения относно заявленията за издаване на разрешения по отношение на износа на стоките, посочени в списъка в приложения ІІІ и IIIа, за всеки отделен случай, след като вземат под внимание всички приложими съображения, включващи по-специално обстоятелството дали има заявление за разрешение по отношение на по същество идентичен износ, което не е било удовлетворено от друга държава членка в предходните три години, и съображения относно предвижданата крайна употреба и риска от отклоняване на стоката.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 6 – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) В член 6 се добавя следният параграф:

 

1a. Компетентният орган, след като вземе под внимание всички приложими доказателства, заедно с държавите членки, гарантира, че всички дружества, предлагащи оборудване за сигурност, и дружествата, организиращи търговски изложения и други мероприятия, където се предлага такова оборудване, са запознати с факта, че това оборудване би могло да бъде използвано с цел изтезания и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание и че предлагането на такова оборудване може да бъде забранено и разрешенията в тази връзка да бъдат оттеглени.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 6 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5б) В член 6 параграф 2 се заменя със следното:

 

2. Компетентният орган не издава разрешение, когато има сериозни основания да счита, че стоките, посочени в списъка в приложение III и приложение ІІІа, могат да бъдат използвани за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, включително наложено по съдебен ред телесно наказание, от правоприлагащ орган или физическо или юридическо лице в трета държава.

 

Компетентният орган взема под внимание:

 

– съществуващите присъди, издадени от международни съдилища,

 

– заключенията на компетентните институции на ООН, Съвета на Европа и ЕС, докладите на Европейския комитет за предотвратяване прилагането на изтезания и нечовешко или унизително отношение и наказание към Съвета на Европа, както и заключенията на специалния докладчик на ООН за изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

 

В допълнение може да бъде взета под внимание всяка друга релевантна информация, включително съществуващите присъди, издадени от националните съдилища, доклади или друга информация, подготвена от организации на гражданското общество, както и данни за наложени ограничения върху износа на стоки, посочени в списъка в приложения II, III и IIIa, в държавата на направление.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – точка 5 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 6 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5в) Добавя се следният член:

 

„Член 6a

 

Изискване за издаване на разрешение за транзит

 

1. Изисква се разрешение за транзит на стоки, посочени в списъка в приложение ІІІ или ІІІа, ако икономическият оператор е бил информиран от компетентните органи на държавата членка, през която се извършва транзитът, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

 

2. Ако икономическият оператор знае, че транзитно преминаващите стоки, посочени в списъка в приложение ІІІ или ІІІа, са предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, той уведомява компетентните органи, които решават дали е целесъобразно въпросният транзит да подлежи на разрешение.

 

3. Държава членка, която налага изискване за издаване на разрешение, в съответствие с параграфи 1 и 2, за транзита на изделие, което не е посочено в списъка в приложение ІІІ или IIIа, информира другите държави членки и Комисията.“

Обосновка

Следва да се въведат допълнителни изисквания за издаване на разрешение, за да се предотврати транзитът на стоки, които биха могли да се използват за изпълнение на смъртни наказания или изтезания.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 7 а – параграф 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Забранява се на брокери да предоставят на лице, образувание или орган в трета държава брокерски услуги по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако брокерът знае или има основания да подозира, че каквато и да е част от тези стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.

1. Забранява се на брокери да предоставят на лице, образувание или орган в трета държава брокерски услуги по отношение на стоки, включени в приложение III и IIIa, независимо от произхода на тези стоки, ако брокерът знае или има основания да подозира, че каквато и да е част от тези стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 7 а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.

2. Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложения III и IIIa, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза. Забранява се също на доставчик на техническа помощ да дава инструкции, съвети, обучение или да предава работни знания или умения, които биха могли да подпомогнат изпълнението на смъртни присъди, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Обосновка

Напълно е възможно техническата помощ, която евентуално би могла да подпомогне изпълнението на смъртни присъди, изтезания или други форми на малтретиране, да бъде предоставена независимо от доставката на оборудването, което понастоящем попада в обхвата на регламента.

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 7 а а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a. Добавя се следният член:

 

„Член 7аа

 

Обмен на най-добри практики

 

Държавите членки се насърчават да популяризират най-добрите практики между доставчиците на техническа помощ с цел да се гарантира, че тази помощ има положителен принос за борбата с изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.“

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 7 в – параграф 3 – точка 3.3 (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

„3.3. Комисията, в сътрудничество с компетентните органи на държавите членки и, когато е целесъобразно, с трети държави, приема насоки за най-добри практики относно проверката на крайната употреба.“

Обосновка

Насоки за най-добри практики, основани на опита както на държавите членки, така и на трети държави, биха предоставили по-ясна рамка за установяване на крайната употреба на стоки, които биха могли да се използват не по предназначение за изпълнение на смъртни присъди, като по този начин се улеснява и законният износ за предназначената употреба, особено в областта на медицината и фармацевтичния сектор.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – точка 7 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Глава III a a (нова) – член 7 г а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Добавя се следната глава:

 

„Глава ІІІ аа

 

Неописани стоки

 

Член 7га

 

Всеобхватна клауза

 

1. Изисква се разрешение за износ на изделия, които не са посочени в списъците на приложенията към настоящия регламент, ако износителят е бил информиран от компетентните органи на държавата членка, в която е установен, че въпросните изделия са или могат да бъдат предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание или за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

 

2. Ако износителят знае, че изделията, които предлага да бъдат изнесени, които не са посочени в списъка в приложение ІІ, ІІІ или ІІІа, са предназначени, изцяло или частично, за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, той уведомява компетентните органи на държавата членка, в която е установен, които решават дали е целесъобразно въпросният износ да подлежи на разрешение.

 

3. Държава членка, която налага изискване за издаване на разрешение, в съответствие с параграфи 1 и 2, за износа на изделие, което не е посочено в списъка в приложение ІІ, ІІІ или IIIа, незабавно информира другите държави членки и Комисията за това и посочва точните причини за налагането на изискване за издаване на разрешение. Държавите членки също незабавно информират Комисията относно внесени промени в мерките, приети по силата на параграф 1 и 2.

 

4. Другите държави членки разглеждат надлежно такава информация и уведомяват своите митнически органи и други съответни национални органи, които имат отношение към въпроса.

 

5. Когато наложителни причини за спешност налагат това, Комисията приема делегирани актове, с които добавя изделия от параграфи 1 и 2 към приложение ІІ, приложение ІІІ или приложение ІІІа. За делегираните актове, приети съгласно настоящия параграф, се прилага процедурата, предвидена в член 15б.

 

6. Лекарствените продукти, съгласно определението в Директива 2001/83/EО на Европейския парламент и на Съвета, не попадат в обхвата на настоящия член.

 

_________________________

 

Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).“

Обосновка

„Всеобхватни“ разпоредби, аналогични на използваните в Регламента относно изделията с двойна употреба, биха осигурили допълнителни гаранции срещу рисковете. В такива случаи Комисията следва да прецени дали е необходима процедура по спешност за приемане на мерки на Общността, като по този начин се запазва общностният подход, осигуряващ съгласуваност и еднакви условия.

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 8 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 5 в случаите, в които лекарствени продукти се изнасят от производителя за дистрибутор, производителят предоставя информация за договорените условия и предприетите мерки за предотвратяване на използването на тези продукти с цел прилагане на смъртно наказание, информация за държавата на местоназначение и ако е налична, информация за крайната употреба и крайните потребители на стоките.

6. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 5 в случаите, в които лекарствени продукти се изнасят от производителя за дистрибутор, производителят предоставя информация за договорените условия и предприетите мерки за предотвратяване на използването на тези продукти с цел прилагане на смъртно наказание, информация за държавата на местоназначение и ако е налична, информация за крайната употреба и крайните потребители на стоките. Тази информация е достъпна при поискване за съответния независим надзорен орган, например национален превантивен механизъм, създаден по реда на факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или национална институция по правата на човека в държава членка.

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – точка 8 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 10 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) В член 10 параграф 2 се заменя със следното:

 

„2. Ако бъде подадена митническа декларация за стоки, посочени в списъците в приложение II, III или IIIa, и се потвърди, че не е издадено разрешение за предвидения износ или внос съгласно разпоредбите на настоящия регламент, митническите органи задържат обявените стоки и привличат вниманието върху възможността да се подаде заявление за получаване на разрешение съгласно настоящия регламент. В случай че не бъде подадено заявление за издаване на разрешение в рамките на шест месеца след задържането на стоките или ако компетентният орган откаже да издаде такова разрешение, митническите власти се разпореждат със задържаните стоки в съответствие с действащите разпоредби на местното законодателство.“

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 12 a (нов) – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Ако прецени, че в искането не са разгледани една или повече важни точки, или че е необходима допълнителна информация за една или повече важни точки, в рамките на три месеца Комисията може да поиска от държавата членка, отправила искането, да предостави допълнителна информация. Тя съобщава точките, по които трябва да бъде предоставена допълнителна информация.

2. При получаване на искането, посочено в параграф 1, Комисията незабавно информира всички държави членки и разпространява информацията, получена от подалата искането държава членка. Докато Комисията вземе окончателно решение, държавите членки могат незабавно да прекратят трансфера на стоките, съдържащи се в искането. Ако прецени, че в искането не са разгледани една или повече важни точки, или че е необходима допълнителна информация за една или повече важни точки, в рамките на три месеца Комисията може да поиска от държавата членка, отправила искането, да предостави допълнителна информация. Тя съобщава точките, по които трябва да бъде предоставена допълнителна информация.

Изменение    24

Предложение за регламент

Член 1 – точка 12

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 12 a – параграф 3

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Ако счита, че не е необходимо да се изиска допълнителна информация или, когато е приложимо, при получаване на допълнителната информация, която е поискала, в срок от шест месеца Комисията започва процедура за приемането на поисканото изменение или информира държавите членки, отправили искането, относно основанията да не започне тази процедура.

3. Ако счита, че не е необходимо да се изиска допълнителна информация или, когато е приложимо, при получаване на допълнителната информация, която е поискала, в срок от три месеца Комисията започва процедура за приемането на поисканото изменение или информира държавите членки, отправили искането, относно основанията да не започне тази процедура.

Обосновка

Системата трябва да бъде достатъчно динамична, за да гарантира, че приложенията са актуални и осигуряват достатъчно контрол и еднакви условия в целия ЕС.

Изменение    25

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 13 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(12a) В член 13 параграф 1 се заменя със следното:

1. Без да се нарушават разпоредбите на член 11, Комисията и държавите-членки взаимно при запитване се информират за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и си предоставят една на друга цялата релевантна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения.

1. Без да се нарушават разпоредбите на член 11, всяка държава членка информира Комисията за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и предоставя цялата релевантна информация, с която разполага във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения, както и във връзка с мерките, предприети съгласно клаузата относно предвидената крайна употреба. Комисията препраща информацията до останалите държави членки.“

Изменение    26

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 13 - параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12б) В член 13 се добавя следният параграф:

 

„3a. Комисията изготвя годишен доклад, съставен от годишните доклади за дейността, посочени в параграф 3. Докладът се оповестява публично.

Изменение    27

Предложение за регламент

Член 1 – точка 15

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 15 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Член 15a

заличава се

Упражняване на делегирането

 

1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от …. г. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

3. Делегирането на правомощия, посочено в член 12, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и на Съвета.

 

5. Делегиран акт, приет съгласно член 12, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът не са представили възражения в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Европейския парламент и на Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

 

Обосновка

Делегирането на правомощия беше извършено съгласно Регламент (ЕС) 37/2014 („Общ търговски акт I“) от 15 януари 2014 г. и вече е включено в член 15а.

Изменение    28

Предложение за регламент

Член 1 – точка 15 a (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 15 б а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15a) Добавя се следният член:

 

„Член 15ба

 

Координационна група за борба с изтезанията

 

1. Създава се координационна група за борба с изтезанията под председателството на представител на Комисията. Всяка държава членка назначава свой представител в тази група. Координационната група проучва всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, които могат да бъдат повдигнати или от председателя, или от представител на държава членка.

 

2. Координационната група, в сътрудничество с Комисията, предприема подходящи мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, по-конкретно за да се отстрани рискът от евентуални различия при прилагането на контрола върху износа на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, което би могло да доведе до отклоняване на търговията.

 

3. Председателят на координационната група за борба с изтезанията се консултира, когато сметне за необходимо, с износители, брокери и други заинтересовани лица, включително от всички части на гражданското общество, със съответния експертен опит по въпроси, които засягат настоящият регламент.

 

3. Комисията представя на Европейския парламент годишен доклад в писмена форма относно работата, проверките и консултациите на координационната група за борба с изтезанията, който подлежи на разпоредбите на член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета.“

Обосновка

В съответствие с установената практика за контрол върху стратегическия износ следва да бъде създадена експертна група, която да проучва редовно прилагането на настоящия регламент и да обсъжда предложенията за актуализация, включително изготвянето на делегирани актове.

Изменение    29

Предложение за регламент

Член 1 – точка 15 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 15 б б (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15б) Добавя се следният член:

 

„Член 15бб

 

1. До...* и на всеки три години след това Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета обстоен доклад за прилагането и оценката на въздействието, който може да включва предложения за изменение. Държавите членки предоставят на Комисията цялата информация, необходима за изготвянето на доклада.

 

2. Специални раздели от доклада разглеждат:

 

а) координационната група за борба с изтезанията и нейната работа, проверки и консултации. Информацията, която Комисията предоставя относно извършените проверки и консултации на координационната група, се третира като поверителна съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001. Във всеки случай информацията се счита за поверителна, ако нейното разкриване е вероятно да има значителни неблагоприятни последици за този, който я е предоставил или е източник на такава информация;

 

б) информация относно националните лицензионни решения на държавите членки, докладването пред Комисията от държавите членки, механизмите за уведомяване и консултации между държавите членки, обнародването и изпълнението;

 

в) подробна информация относно естеството и ефекта на мерките, предприети от държавите членки съгласно член 17, включително функционирането на наказателните режими, въведени от държавите членки, и оценка на това дали такива режими са ефективни, пропорционални и възпиращи.

 

______________

 

* OВ: Моля въведете дата: три години след влизането в сила на настоящия регламент.“

Обосновка

В съответствие с контрола върху стратегическия износ би трябвало да се извършва редовен преглед на прилагането на регламента. Макар че се установяват от всяка държава членка поотделно, правилата за налагане на санкции следва да имат сходно естество и въздействие, за да осигурят съгласуван подход и еднакви условия в целия ЕС.

Изменение    30

Предложение за регламент

Член 1 – точка 15 в (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 17 – параграф 3 (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15в) В член 17 се добавя следният параграф:

 

„3. Комисията преценява дали установените от държавите членки правила за налагане на санкции са със сходно естество и въздействие.“

Обосновка

Макар че се установяват от всяка държава членка поотделно, правилата за налагане на санкции следва да имат сходно естество и въздействие, за да осигурят съгласуван подход и еднакви условия в целия ЕС.

Изменение    31

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 г (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение ІІІ - колона 2 - точки 1 и 2

 

Текст в сила

Изменение

 

(15г) В приложение ІІІ, колона 2, точки 1 и 2 се заменят със следното:

1. Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:

„1. Стоки, предназначени за задържане на хора, както следва:

1.1. Столове и плотове за задържане

1.1. Столове и плотове за задържане

Бележка:

Бележка:

Тази точка не се прилага за столове за задържане, предназначени за инвалиди.

Тази точка не се прилага за столове за задържане, предназначени за инвалиди.

1.2. Окови, вериги, букаи и белезници

1.2. Окови, вериги, букаи и белезници

Бележка:

Бележка:

Тази точка не се отнася за „обикновени белезници“. Обикновените белезници са белезници, които имат общ размер, включително веригата, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка, между 150 и 280 mm, когато са заключени, и които не са били модифицирани, за да причиняват физическа болка или страдания.

Тази точка не се отнася за „обикновени белезници“. Обикновените белезници са белезници, които имат общ размер, включително веригата, измерен от външния ръб на едната халка до външния ръб на другата халка, между 150 и 280 mm, когато са заключени, и които не са били модифицирани, за да причиняват физическа болка или страдания.

1.3. Вериги и винтове за стягане на палците, включително назъбени вериги

1.3. Вериги и винтове за стягане на палците, включително назъбени вериги

 

1.3.а Столове, плоскости и легла с ремъци

2. Преносими устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита, както следва:

2. Преносими устройства, предназначени за контрол на безредици или за самозащита, както следва:

2.1. Преносими електрошокови устройства, включително, но не само електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели, имащи напрежение без товар, надвишаващо

2.1. Преносими електрошокови устройства, включително, но не само, електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели, имащи напрежение без товар, надвишаващо

Бележки:

Бележки:

1. Тази точка не се прилага за електрошокови колани, както са описани в точка 2.1 от приложение II.

1. Тази точка не се прилага за електрошокови колани, както са описани в точка 2.1 от приложение II.

2. Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си с оглед на неговата индивидуална защита.

2. Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си с оглед на неговата индивидуална защита.

 

2.2a. Звукови устройства за контрол на тълпи/безредици

 

2.2б. Оръжия с милиметрови вълни“

Изменение    32

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Считано от 1 януари 2015 г. се прилагат точка 6 от член 1 и частта от точка 7 от член 1, с която се вмъква член 7г.

Считано от 1 февруари 2016 г. се прилагат точка 6 от член 1 и частта от точка 7 от член 1, с която се вмъква член 7г.

Обосновка

Икономическите оператори и правоприлагащите органи се нуждаят от съответен преходен период, за да спазят и приложат тези забрани.

Изменение    33

Предложение за регламент

Приложение II – част 2

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение III б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Бенин

заличава се

Обосновка

Законодателството на тази държава все още предвижда смъртно наказание.

Изменение    34

Предложение за регламент

Приложение II - част 2

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение III б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Габон

Обосновка

Габон е ратифицирал без резерви втория незадължителен протокол към Международния пакт за граждански и политически права.

Изменение    35

Предложение за регламент

Приложение II – част 2

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение III б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Либерия

заличава се

Обосновка

Законодателството на тази държава все още предвижда смъртно наказание.

Изменение    36

Предложение за регламент

Приложение II – част 2

Регламент (ЕО) 1236/2005

Приложение III б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Мадагаскар

заличава се

Обосновка

Законодателството на тази държава все още предвижда смъртно наказание.

Изменение    37

Предложение за регламент

Приложение II – част 2

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение III б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Монголия

заличава се

Обосновка

Законодателството на тази държава все още предвижда смъртно наказание.

Изменение    38

Предложение за регламент

Приложение II – част 2

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение III б (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Сао Томе и Принсипи

заличава се

Обосновка

Сао Томе и Принсипи, също като Мадагаскар, не са ратифицирали без резерви втория незадължителен протокол към Международния пакт за граждански и политически права.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Общите за ЕС механизми за контрол върху износа са инструменти на външнотърговската политика, които обслужват различни по-широки цели на политиката. Регламент (ЕО) № 1236/2005 за борба с изтезанията е уникален инструмент, който допринася за защитата на правата на човека чрез механизми за контрол върху изделия и дейности, които се използват или биха могли да бъдат използвани не по предназначение за прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание.

Регламентът за борба с изтезанията допринася за изпълнението на дългогодишната политика на ЕС за премахване на смъртното наказание в световен мащаб и за предотвратяване на изтезанията. Той допринася за постигането на тези цели чрез комбиниране на забрани с изисквания за издаване на разрешения за търговия с определени стоки. Той урежда забрана на търговията със стоки, предназначени единствено за изтезания и екзекуции и свързаната с тях техническа помощ (приложение II) и система от изисквания за издаване на разрешения за изделия с „многостранна“ употреба, които биха могли да бъдат използвани не по предназначение за изтезания и екзекуции със смъртоносна инжекции (приложение III).

Законодателна актуализация

Отдавна е необходимо преразглеждане на механизмите за контрол на ЕС върху търговията с инструменти за изтезания и актуализирането на списъците за контрол е стъпка в правилната посока. Текущият преглед на механизмите на ЕС за контрол върху износа с цел борба с изтезанията беше повлиян, наред с другото, от усилията на Европейския парламент, включително исканията, формулирани в резолюцията му от 17 юни 2010 г., и допълнителните изисквания по отношение на прилагането, изложени в писмото, адресирано до члена на Комисията Де Гухт и върховния представител/заместник-председател на Комисията Аштън от председателите на комисията по международна търговия и подкомисията по правата на човека на 27 юни 2011 г.

Важно е да се осигури подходяща комбинация от законодателни, административни, съдебни и външни мерки на ЕС за предотвратяване и забрана на производството, търговията и използването на стоки, предназначени за изтезания и за ефективен контрол върху изделия с възможна смъртоносна и нехуманна употреба. За разлика от износа на стоки с двойна употреба, при износа на стоки, предназначени за изтезания, липсват многостранни режими за контрол, което неизбежно усложнява задачата. ЕС обаче не може да ограничи своите усилия за премахване на изтезанията само до намаляване на наличието на инструменти за изтезания, преустановяване на отклоняването и заобикалянето и насърчаването на подходящи механизми за контрол отвъд своите граници. Търговските инструменти са част от цялостен подход, който използва всички инструменти на ЕС за външна дейност.

От съществено значение е да се осигури съгласуваност на механизмите на ЕС за контрол върху износа, включително списъците на стоки с военна и двойна употреба, огнестрелни оръжия и изделия, използвани за изтезания, без да се дублират проверките (с изключение на допълнителните проверки за предотвратяване на незаконния трафик на наркотици).

Комисията предлага да се засили контролът върху инструментите за изтезания, наред с другото, чрез:

•  добавяне на специално приложение IIIa за предотвратяване на използването на контролирани лекарствени продукти за прилагане на смъртно наказание чрез смъртоносна инжекция;

•  въвеждане на забрана за брокерски услуги за забранени стоки и разширяване на забраната за брокерски услуги и техническа помощ върху контролираните стоки, за случаите, при които доставчикът/брокерът знаят или имат основания да подозират, че стоките могат да бъдат използвани за изтезания;

•  въвеждане на генерално разрешение на Съюза за износ за държави, които са поели твърди международни ангажименти в съответствие с протокол № 13 към Европейската конвенция за правата на човека или съгласно втория факултативен протокол към Международния пакт за граждански и политически права.

Докладчикът подкрепя подхода за необходим и пропорционален контрол без излишна тежест, която ограничава търговията за законна крайна употреба. В това отношение е изключително важно да се следва общностен подход, който осигурява еднакви условия. Същевременно докладчикът припомня необходимостта да се прилагат режими за контрол върху износа, които ще са приложими и в бъдеще, и да се осигури гъвкавост с цел бързо адаптиране към променящите се технологии и развитието в целия свят. Списъците със специфични изделия осигуряват яснота за износителите и вносителите и спомагат за гарантирането на спазването на разпоредбите. В контекста на настоящия регламент трябва да се отбележи особеното значение на законния достъп до лекарства и фармацевтични продукти, на които ЕС е ключов производител. Освен върху техническата помощ и брокерските услуги, когато е възможно, ЕС следва също така да се стреми да прилага контрол и върху други услуги, които могат да допринесат за разпространението на стоки, които могат да се използват с цел изтезания или прилагане на смъртно наказание, като например, наред с другото, пазарни или финансови услуги.

Предвид нарастващата сложност на външнотърговските сделки докладчикът подчертава ключовото значение на ефективното прилагане на контрола, проверките, санкциите, насоките и информационните дейности, провеждани от националните органи. И тук са необходими еднакви условия и общностен подход. Докладчикът припомня необходимостта от адекватно наблюдение на изпълнението на ангажиментите на държавите членки, включително тяхното задължение за докладване и обмен на информация чрез защитена и криптирана система за отхвърлените разрешения и уведомленията. В тази връзка би било уместно да се създаде система за редовно докладване и преглед, по примера на другите режими за контрол върху износа. Освен това не може да се подценява отговорността на сектора в процеса на проверка на сделките във веригата „купувач-получател-краен потребител“. В интерес на яснотата и правната сигурност за дружествата, докладчикът призовава Комисията да кодифицира регламента своевременно след като бъде приета настоящата актуализация.

Делегиране на правомощия

Регламентът за борба с изтезанията беше включен в пакета „Общ търговски акт I“, който привежда акта в съответствие с разпоредбите на Договора от Лисабон. Считано от 20 февруари 2014 г., той оправомощава Комисията да приема делегирани актове за целите на изменение на приложения I-V към регламента, като установява срока за представяне на възражения на два месеца след нотифицирането, с възможност за удължаване с още два месеца, и задължението за докладване на всеки пет години. Следователно разпоредбите относно делегирането на правомощия в настоящото предложение са излишни и следва да бъдат заличени. Докладчикът припомня на Комисията, че трябва да предостави на Парламента изчерпателна информация и документация относно заседанията си с националните експерти, проведени в рамките на работата ѝ по изготвяне и прилагане на делегираните актове. Комисията следва да гарантира, че Парламентът участва надлежно, за да се създадат възможно най-добри условия за бъдещия контрол над делегираните актове от страна на Парламента.

Докладчикът подкрепя въвеждането на процедурата по спешност, предвиждаща незабавното прилагане на акта на Комисията, което ще позволи бързото изменение на приложение II, III или IIIa при наличието на наложителни причини за спешност. ЕС трябва проактивно и незабавно да актуализира списъците за контрол, за да включи съответните изделия, оборудване, компоненти, принадлежности, междинни продукти и технологии, които навлизат на пазара.


СТАНОВИЩЕ на комисията по външни работи (2.7.2015)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1236/2005 на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Докладчик по становище: Барбара Лохбилер

КРАТКА ОБОСНОВКА

Преразглеждането на регламента има за цел по-нататъшното укрепване на ролята на ЕС като водещ и отговорен фактор от световно значение в борбата срещу смъртното наказание и премахването на изтезанията.

Проектостановището цели укрепване на разпоредбите относно спомагателните услуги, свързани с трансфера на стоки, както и относно транзита, техническата помощ и търговския маркетинг. В съответствие с многократно изразената позиция на Парламента, то има за цел да въведе клауза относно предвидената крайна употреба, така че държавите членки да забранят или спират трансфера на свързани със сигурността изделия, неизброени в приложения II и III, които явно нямат друго практическо приложение освен за прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на малтретиране, или при наличие на основателни причини да се счита, че трансферът на въпросните изделия би довел до улесняване или изпълнение на смъртна присъда, изтезания или други форми на малтретиране.

То предлага също така създаването на координационна група по въпросите на оборудването и въвеждането на механизъм за периодичен преглед и на по-систематичен обмен на информация и докладване, за да се засили надзорът и за ефикасно прилагане на регламента.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисия по външни работи приканва водещата комисия по международна търговия да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 19 a (ново)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(19 а) Следва да бъде въведена клауза за предвидената крайна употреба с оглед на това държавите членки да прекратяват или спират трансфера на свързани със сигурността изделия, неизброени в приложения II и III, които явно нямат друго практическо приложение освен за прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на малтретиране, или при наличие на основателни причини да се счита, че трансферът на въпросните изделия би довел до улесняването или изпълнението на смъртна присъда, изтезания или други форми на малтретиране. Правомощията, предоставени съгласно клаузата за предвидената крайна употреба, не следва да обхващат медицински продукти, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.

Изменение    2

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква а а (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква e

 

Текст в сила

Изменение

аа) Буква е) се заменя със следното:

„е) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпробването, поддръжката, сглобяването или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, трансфер на приложно знание или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;

„е) „техническа помощ“ означава всяка техническа помощ, отнасяща се до поправката, разработването, производството, изпробването, поддръжката, сглобяването, използването или всяка друга техническа услуга и която може да се прилага под формата на инструктаж, съвет, обучение, трансфер на приложно знание или умения, или консултантски услуги. Техническата помощ включва вербалните форми на съдействие, както и помощта, предоставена по електронен път;“

Обосновка

Това изменение цели да измени разпоредба на съществуващия акт – член 2, буква е) – която не е посочена в предложението на Комисията. Изменението цели да добави думата „използване“, за да се поясни определението на техническата помощ.

Изменение    3

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква к – алинея 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на настоящия регламент от това определение се изключва единствено предоставянето на спомагателни услуги . Спомагателните услуги включват транспорта, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама и промоция;

За целите на настоящия регламент в това определение се включва предоставянето на спомагателни услуги. Спомагателните услуги включват транспорта, финансовите услуги, застрахователните и презастрахователните услуги и общата реклама и промоция;

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква л

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

л) „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което извършва услугите, определени в буква к), от Съюза за територията на трета държава;

л) „брокер“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава членка, което извършва услугите, определени в буква к), или гражданин на държава членка, който извършва услугите, определени в буква к);

Изменение    5

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 – буква в

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква м

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

м) „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което доставя техническата помощ, определена в буква е), от Съюза за територията на трета държава;

м) „доставчик на техническа помощ“ означава физическо или юридическо лице или съдружие, пребиваващо или установено в държава — членка на Съюза, което доставя техническата помощ, определена в буква е);

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 2 – буква с а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

са) „транзит“ означава транспортиране на стоки с произход извън Съюза, които влизат и преминават през митническата територия на Съюза с местоназначение извън Съюза.“

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 4 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

(2а) Член 4, параграф 1 се заменя със следния текст:

1. Забранява се вносът на стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо от техния произход.

„1. Забранява се вносът на стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо от техния произход.

Забранява се на лица, фирми или организации, намиращи се на митническата територия на Общността да получават техническа помощ, отнасяща се до стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо дали тя се заплаща или се предоставя безвъзмездно.

Забранява се на лица, фирми или организации, намиращи се на митническата територия на Общността, да получават техническа помощ, отнасяща се до стоките, посочени в списъка в приложение II, независимо дали тя се заплаща или се предоставя безвъзмездно.

 

Транзит през митническата територия на Съюза се забранява за стоките, посочени в списъка в приложение ІІ.“

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2 б (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член -4 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) След член 4 се създава следният член:

 

„Член -4a

 

Забрана на търговски маркетинг и реклама

 

Търговският маркетинг и реклама в рамките на Съюза от регистрирани в Съюза и извън него дружества и физически лица за целите на трансфера на продукти, изброени в приложение ІІ, са строго забранени. Дейностите за търговски маркетинг и реклама включват дейностите, осъществявани с помощта на нематериални източници, и по-точно интернет. Други спомагателни услуги, в т.ч. транспорт, финансови услуги, застрахователни и презастрахователни услуги, са също строго забранени.“

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 5 – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За износа на стоките, изброени в приложение III, е необходимо разрешение, независимо от произхода на тези стоки. Независимо от това, разрешение за износ не се изисква за стоките, които само преминават през митническата територия на Съюза, по-специално тези, които не са получават митническо направление, различно от режим външен транзит съгласно член 91 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, включително съхранението на стоки с произход извън Съюза в свободна зона от тип I или в свободен склад.

За износа на стоките, изброени в приложение III, е необходимо разрешение, независимо от произхода на тези стоки. Разрешение за транзит се изисква за стоките, изброени в приложение III, които само преминават през митническата територия на Съюза.

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 7а – параграф 1 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1а. Държавите членки провеждат подходящи информационни дейности, така че да се гарантира, че всички дружества, предлагащи оборудване за сигурност, както и дружествата, организиращи търговски изложения и други мероприятия, където се предлага такова оборудване, са запознати с настоящия регламент и задълженията си по него.

Обосновка

Настоящото изменение има за цел изменението на разпоредба в съществуващия акт – член 7а – точка 1.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 7а – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.“

2. Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложение III, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване за изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза. Забранява се също на доставчик на техническа помощ да дава инструкции, съвети, обучение или да предава работни знания или умения, които биха могли да подпомогнат изпълнението на смъртни присъди, изтезания или други форми на малтретиране.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 6 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 7 a а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6а) След член 7а се създава следният член:

 

„Член 7аа

 

Клауза относно предвидената крайна употреба

 

1. Държавите членки забраняват или спират трансфера на свързано със сигурността изделие, неизброено в приложения II и III, което явно няма друго практическо приложение освен за прилагането на смъртно наказание, изтезания или други форми на малтретиране, или при наличие на основателни причини да се счита, че трансферът на подобно изделие би довел до улесняване на изпълнението на смъртна присъда, изтезания или други форми на малтретиране.

 

2. Държавите членки нотифицират Комисията относно всички мерки, приети съгласно параграф 1, веднага след въвеждането им и посочват точното основание за тези мерки.

 

3. Държавите членки също незабавно нотифицират Комисията относно внесени промени в мерките, приети съгласно параграф 1.

 

4. Комисията публикува мерките, относно които е била нотифицирана съгласно параграфи 2 и 3, в серия С на Официален вестник на Европейския съюз.

 

5. Комисията определя дали посочените в параграф 1 изделия следва да бъдат добавени в съответното приложение с цел техният трансфер да се забрани или да подлежи на разрешение.

 

6. Правомощията, предоставени съгласно клаузата за предвидената крайна употреба, не обхващат медицински продукти, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание.

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 7б – параграф 1 – алинея 1

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Изисква се разрешение за всякакъв износ на стоки, включени в приложение IIIа, независимо от техния произход. Независимо от това, разрешение за износ не се изисква за стоките, които само преминават през митническата територия на Съюза, по-специално тези, които не са получават митническо направление, различно от режим външен транзит съгласно член 91 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета, включително съхранението на стоки с произход извън Съюза в свободна зона от тип I или в свободен склад.

1. Изисква се разрешение за всякакъв износ на стоки, включени в приложение IIIа, независимо от техния произход. Разрешение за транзит се изисква за стоките, изброени в приложение IIIа, които само преминават през митническата територия на Съюза.

Изменение    14

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 7

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 7г – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложение IIIа, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване с цел налагане на смъртно наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза.“

2. Забранява се на доставчик на техническа помощ да предоставя на лице, образувание или орган в трета държава техническа помощ по отношение на стоки, включени в приложение IIIа, независимо от произхода на тези стоки, ако доставчикът на техническа помощ знае или има основания да подозира, че някои или всички съответни стоки са или могат да бъдат предназначени за използване с цел налагане на смъртно наказание в държава, която не принадлежи към митническата територия на Съюза. Забранява се също на доставчик на техническа помощ да дава инструкции, съвети, обучение или да предава работни знания или умения, които биха могли да подпомогнат изпълнението на смъртни присъди.

Изменение    15

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 8

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 8 – параграф 6

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 5 в случаите, в които лекарствени продукти се изнасят от производителя за дистрибутор, производителят предоставя информация за договорените условия и предприетите мерки за предотвратяване на използването на тези продукти с цел прилагане на смъртно наказание, информация за държавата на местоназначение и ако е налична, информация за крайната употреба и крайните потребители на стоките.

6. Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 5 в случаите, в които лекарствени продукти се изнасят от производителя за дистрибутор, производителят предоставя информация за договорените условия и предприетите мерки за предотвратяване на използването на тези продукти с цел прилагане на смъртно наказание, информация за държавата на местоназначение и ако е налична, информация за крайната употреба и крайните потребители на стоките. Тази информация е достъпна при поискване за съответния независим надзорен орган, например национален превантивен механизъм, създаден по реда на факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, или национална институция по правата на човека в държава членка.

Изменение    16

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 12 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 13 – параграф 1

 

Текст в сила

Изменение

 

(12а) В член 13 параграф 1 се заменя със следното:

1. Без да се нарушават разпоредбите на член 11, Комисията и държавите-членки взаимно при запитване се информират за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и си предоставят една на друга цялата релевантна информация, с която разполагат във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения.

1. Без да се нарушават разпоредбите на член 11, всяка държава членка информира Комисията за мерките, които са предприети в изпълнение на настоящия регламент, и предоставя цялата релевантна информация, с която разполага във връзка с настоящия регламент, по-специално информацията за издадените и отказаните разрешения, както и във връзка с мерките, предприети съгласно клаузата относно предвидената крайна употреба. Комисията препраща информацията до останалите държави членки.“

Обосновка

Това изменение цели да измени разпоредба на съществуващия акт – член 13, параграф 1 – която не е посочена в предложението на Комисията.

Изменение    17

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – 12 б (нов)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 13 – параграф 3 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12б) В член 13 се създава следният параграф:

 

„3а. Комисията прави публично достъпен своя годишен доклад, като компилира годишните доклади за дейността, оповестени от държавите членки в съответствие с параграф 3.“

Изменение    18

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 14 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член -15 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14а) Създава се следният член:

 

„Член -15a

 

Координационна група

1. Създава се координационна група, председателствата от представител на Комисията, в която всяка държава членка назначава свой представител. Координационната група проучва всички въпроси, свързани с прилагането на настоящия регламент, които могат да бъдат повдигнати от председателя или от представител на държава членка.

 

2. Координационната група, в сътрудничество с Комисията, предприема подходящи мерки за установяване на пряко сътрудничество и обмен на информация между компетентните органи, по-конкретно за да се отстрани рискът от евентуални различия при прилагането на контрола върху износа на стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, което би могло да доведе до отклоняване на търговията.

 

3. Председателят на координационната група, когато счита за необходимо, се консултира с износители, брокери и други заинтересовани страни, които засяга настоящият регламент, включително представители на гражданското общество.

 

4. Координационната група може да получава информация и предложения, които са свързани с ефективността на регламента, от всички страни на гражданското общество със съответен експертен опит.“

Изменение    19

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 а (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Член 15 в

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15в) Създава се следният член:

 

„Член 15в

 

Преглед на прилагането

 

1. На всеки три години Комисията извършва преглед на прилагането на настоящия регламент и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането му, който може да включва предложения за изменение. Държавите членки предоставят цялата необходима информация на Комисията с оглед изготвянето на доклада.

 

2. Този преглед включва националните лицензионни решения на държавите членки, докладването пред Комисията от държавите членки, механизмите за уведомяване и консултации между държавите членки, обнародването и изпълнението. Процедурата за преглед следва да анализира функционирането на наказателните режими, въведени от държавите членки, и да оцени дали тези режими са ефективни, пропорционални и възпиращи.

 

3. В специален раздел в доклада се прави също преглед на работата, извършените проверки и консултации на координационната група, предмет на разпоредбите в член 4 от Регламент (ЕО) № 1049/2001.

Изменение    20

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква -а (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение ІІ – таблица 1 – колона 2 – точка 2.2а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-а) В приложение ІІ след точка 2.2 се създават следните точки:

 

„2.2а. Електрошокови палки с пряк контакт, зашеметяващи оръжия и зашеметяващи щитове за целите на опазването на закона и обществения ред

 

2.2б. Качулки за затворници, предназначени за целите на опазване на закона и обществения ред

 

2.2в. Щипци за контрол на затворниците“

 

Изменение    21

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква - а а (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение ІІІ – таблица 1 – колона 2 – точка 1.3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-аа) В приложение ІІІ след точка 1.3 се създават следните точки:

 

„1.3а. Столове, плоскости и легла с ремъци“

Изменение    22

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква - а б (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение ІІІ – таблица 1 – колона 2 – точка 2.1

 

Текст в сила

Изменение

-аб) Точка 2.1 от приложение III се замества със следния текст:

„2.1. Преносими устройства с електрически разряд, които могат да се използват само срещу едно лице при всяко пускане на електрически шок, включително, но не само електрошокови палки, електрошокови щитове, зашеметяващи оръжия и оръжия с електрошокови стрели

„2.1. Преносими електрошокови устройства, включително, но не само оръжия с електрошокови стрели, имащи напрежение без товар, надвишаващо 10 000 V

Забележки:

Забележки:

1. Тази точка не се прилага за електрошоковите колани и другите устройства в обхвата на точка 2.1 от приложение II

 

1. Тази точка не се прилага за електрошоковите колани и други устройства, както са описани в точки 2.1 и 2.2а от приложение II

2. Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита“

2. Тази точка не се прилага за индивидуални електронни шокови устройства, когато техният потребител носи тези устройства със себе си за собствена защита“

Обосновка

Това изменение цели да измени разпоредба на съществуващия акт – приложение ІІІ, точка 2 – която не е посочена в предложението на Комисията.

Изменение    23

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 15 – буква - а в (нова)

Регламент (ЕО) № 1236/2005

Приложение ІІІ – таблица 1 – колона 2 – точка 2.3 а (нова)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

-ав) В приложение ІІІ след точка 2.3 се създават следните точки:

 

„2.3а. Звукови устройства за контрол на тълпи/безредици

 

2.3б. Оръжия с милиметрови вълни“

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Позовавания

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

15.1.2015

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

AFET

15.1.2015

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Дата на приемане

29.6.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

45

2

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Търговия с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание

Позовавания

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Дата на представяне на ЕП

14.1.2014

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

15.1.2015

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

15.1.2015

 

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Разглеждане в комисия

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Дата на приемане

22.9.2015

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

0

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъстващи на окончателното гласуване

Marco Affronte

 

Дата на внасяне

29.9.2015

Правна информация - Политика за поверителност