ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

28.9.2015 - (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD)) - ***I

Výbor pro mezinárodní obchod
Zpravodajka: Marietje Schaake


Postup : 2014/0005(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A8-0267/2015

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0001),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0014/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro mezinárodní obchod a stanovisko Výboru pro zahraniční věci (A8-0267/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi a parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Udělení souhrnného povolení by bylo vhodné i v případech. kdy výrobce potřebuje vyvézt léčivé přípravky, na které se vztahuje kontrola podle nařízení (ES) č. 1236/2005, distributorovi do země, která nezrušila trest smrti, za předpokladu, že vývozce a distributor uzavřeli právně závaznou dohodu, podle níž musí distributor použít vhodný soubor opatření k zajištění toho, aby dané léčivé přípravky nebyly použity pro výkon trestu smrti.

(8) Udělení souhrnného povolení by bylo vhodné i v případech, kdy výrobce potřebuje vyvézt léčivé přípravky, na které se vztahuje kontrola podle nařízení (ES) č. 1236/2005, distributorovi do země, která nezrušila trest smrti, za předpokladu, že vývozce a distributor uzavřeli právně závaznou dohodu, podle níž musí distributor použít vhodný soubor opatření k zajištění toho, aby dané léčivé přípravky nebyly použity k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Je nezbytné zakázat zprostředkovatelům v Unii poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím, jehož vývoz a dovoz je zakázán, protože takové zboží nemá jiné praktické využití než pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Zákaz poskytování takových služeb poslouží k ochraně veřejné mravnosti.

(12) Je nezbytné zakázat zprostředkovatelům v Unii poskytování zprostředkovatelských služeb v souvislosti se zbožím, jehož vývoz a dovoz je zakázán, protože takové zboží nemá jiné praktické využití než pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání. Zákaz poskytování takových služeb poslouží k ochraně veřejné mravnosti a k dodržování zásad lidské důstojnosti, které jsou základem evropských hodnot, jež jsou součástí Smlouvy o Evropské unii a Listiny základních práv Evropské unie.

 

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Je nutné zavést ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití, aby členské státy mohly přerušit nebo pozastavit přepravu zboží souvisejícího s bezpečností, jež není uvedeno v příloze II a III a jež zjevně neslouží k žádnému jinému praktickému účelu než k výkonu trestu smrti, k mučení nebo jinému krutému, ponižujícímu či nelidskému zacházení nebo u nějž se lze oprávněně domnívat, že jeho přeprava by vedla k usnadnění nebo provedení trestu smrti a k mučení či k jinému krutému, ponižujícímu nebo nelidskému zacházení či trestání. Pravomoc udělená na základě ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití by se neměla vztahovat na lékařské produkty, které by mohly být využity pro účely výkonu trestu smrti.

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 2 – písm. a a (nové)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 2 – písm. f

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

aa) Písmeno f) se nahrazuje tímto:

f) „technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;

f) „technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, montáže, používání, postupů nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;

(Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit ustanovení stávajícího aktu – čl. 2 písm. f) –, kterého se návrh Komise netýká.)

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 2 – písm. k – pododstavec 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení je této definice vyloučeno pouhé poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, zajištění nebo obecně propagace a podpora;

Pro účely tohoto nařízení je do této definice zahrnuto poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění nebo zajištění nebo obecně propagace a podpora, a to i ty, které jsou poskytovány přes Internet;

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 2 – písm. l

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené pod písmenem k) z Unie na území třetí země;

l) „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, příp. státní příslušník členského státu, nebo dceřiná společnost právnické osoby či partnerství, které poskytují služby uvedené pod písmenem k);

 

Odůvodnění

Evropská unie by měla být schopna prosadit toto nařízení také v případech, kdy jsou státní příslušníci EU nebo právnické osoby usazené v EU zapojeni do transakcí, které probíhají mimo území Unie.

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 2 – písm. m

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) „poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc vymezenou pod písmenem f) z Unie na území třetí země;

m) „poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc vymezenou pod písmenem f);

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 2 – písm. n

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

n) „vývozcem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství, jejichž jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, která je v okamžiku přijetí prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem v příslušné třetí zemi a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která má nezbytné oprávnění rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím osoba usazená mimo Unii, považuje se vývozce za smluvní stranu usazenou v Unii;

n) „vývozcem“ jakákoli fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství, jejichž jménem je podáváno vývozní prohlášení, totiž osoba, která je v okamžiku přijetí prohlášení smluvní stranou smlouvy uzavřené s příjemcem v příslušné třetí zemi a která je oprávněna rozhodnout o odeslání zboží z celního území Unie. Nebyla-li uzavřena smlouva o vývozu nebo nejedná-li tato osoba svým jménem, rozumí se vývozcem osoba, která má nezbytné oprávnění rozhodnout o odeslání zboží mimo celní území Unie. Má-li podle smlouvy, na které je vývoz založen, právo nakládat se zbožím osoba usazená mimo Unii, považuje se vývozce za smluvní stranu se sídlem v Unii nebo v ní usazenou;

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 2 – písm. r a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ra) „tranzitem“ doprava zboží, které není zbožím Unie a které je uvedeno v přílohách, jeho vstup na celní území Unie a pohyb po tomto území, přičemž jeho místo určení se nachází mimo Unii.

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 4 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 4aa

 

Zákaz tranzitu

 

1. Veškerý tranzit zboží uvedeného v příloze II je zakázán, a to bez ohledu na jeho původ.

 

2. Odchylně od odstavce 1 může příslušný orgán povolit tranzit zboží uvedeného v příloze II, pokud se prokáže, že se toto zboží v zemi, do které má být vyvezeno, použije z důvodu svého historického významu výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu.“

Odůvodnění

Není třeba povolovat tranzit zboží, jehož vývoz a dovoz je zakázán.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 3 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 4 a b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 4ab

 

Zákaz komercializace a propagace

 

Internetová i jiná komercializace a propagace zboží uvedeného v příloze II v rámci Unie ze strany jakékoli fyzické nebo právnické osoby či partnerství za účelem jeho přepravy je zakázána.“

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 6 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze IIIa přijímají příslušné orgány na základě individuálního posouzení, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, a se zřetelem na zamýšlené konečné použití a nebezpečí zneužití.

1. Rozhodnutí o žádostech o vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III a IIIa přijímají příslušné orgány na základě individuálního posouzení, přičemž berou v úvahu všechny důležité okolnosti, zejména to, zda nebyla v předchozích třech letech v jiném členském státě zamítnuta žádost o povolení v podstatě stejného vývozu, a se zřetelem na zamýšlené konečné použití a nebezpečí zneužití.

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a) V článku 6 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

1a. S přihlédnutím ke všem relevantním důkazům zajistí příslušné orgány spolu s členskými státy, aby všechny společnosti, které propagují bezpečnostní zařízení, a ty, které organizují veletrhy a jiné akce, kde se toto zařízení propaguje, si byly vědomy toho, že toto zařízení se může používat k mučení a k jinému krutému, ponižujícímu a nelidskému zacházení nebo trestání a že se může stát, že jeho propagace bude nakonec zakázána a že mu může být odňato příslušné povolení.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 6 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b) V článku 6 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

2. Příslušný orgán neudělí povolení, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží uvedené v příloze III a IIIa mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, včetně soudem nařízených tělesných trestů, vykonávanému donucovacím orgánem nebo kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou ve třetí zemi.

 

Příslušný orgán přihlíží:

 

– k dostupným rozsudkům mezinárodních soudů,

 

– ke zjištění příslušných orgánů OSN, Rady Evropy a Evropské unie a ke zprávám Evropského výboru Rady Evropy pro zabránění mučení, nelidskému či ponižujícímu zacházení a trestání a zprávám zvláštního zpravodaje OSN pro mučení a jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

 

Je možné zohlednit i další důležité informace, včetně dostupných vnitrostátních rozsudků, zpráv nebo jiných informací vypracovaných organizacemi občanské společnosti a informací o omezeních vývozu zboží uvedeného v příloze II, III a IIIa uplatňovaných zemí určení.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 5 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 6 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 6a

 

Požadavek tranzitního povolení

 

1. Požaduje se povolení k tranzitu zboží uvedeného v příloze III nebo IIIa, pokud byl hospodářský subjekt informován příslušnými orgány členského státu, v němž k tranzitu dochází, o tom, že příslušné zboží může být vcelku nebo zčásti určeno k provedení trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

 

2. Pokud si je hospodářský subjekt vědom toho, že zboží nacházející se v režimu tranzitu uvedené v příloze III nebo IIIa je vcelku nebo zčásti určeno k provedení trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, uvědomí o tom příslušné orgány, které rozhodnou, zda by bylo účelné vyžadovat k tranzitu daného zboží povolení.

 

3. Členský stát, který podle odstavců 1 a 2 požaduje povolení pro tranzit zboží, jež není uvedeno v příloze III nebo IIIa, o tom informuje ostatní členské státy a Komisi.“

Odůvodnění

Měly by se zavést další požadavky týkající se tranzitního povolení, aby bylo možné zabránit tranzitu zboží, které by mohlo být použito k provedení trestu smrti nebo k mučení.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 7 a – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Zprostředkovateli je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ, pokud zprostředkovatel ví anebo má důvody se domnívat, že jakákoli část zásilky tohoto zboží je nebo by mohla být určena k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.

1. Zprostředkovateli je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi zprostředkovatelské služby v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III a IIIa, bez ohledu na jeho původ, pokud zprostředkovatel ví anebo má důvody se domnívat, že jakákoli část zásilky tohoto zboží je nebo by mohla být určena k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 7 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel takové pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.

2. Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III a IIIa, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel takové pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie. Poskytovateli technické pomoci je rovněž zakázáno poskytovat pokyny, rady a školení a předávat pracovní vědomosti či dovednosti, které by mohly být nápomocny při provedení trestu smrti, mučení nebo při jiném krutém, nelidském či ponižujícím zacházení nebo trestání.

Odůvodnění

Technickou pomoc, která by mohla být případně nápomocna při výkonu soudem nařízených poprav, při mučení nebo jiném špatném zacházení, lze bez problémů poskytovat nezávisle na dodávkách zařízení, které v současnosti spadá do působnosti tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 7 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a. Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 7aa

 

Výměna osvědčených postupů

 

Členské státy jsou vybízeny k tomu, aby podporovaly používání osvědčených postupů mezi poskytovateli technické pomoci, aby bylo zajištěno, že tato pomoc účinně napomáhá boji proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení či trestání.“

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 7 c – odst. 3 – bod 3.3 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

„3.3. Komise ve spolupráci s příslušnými orgány členských států a třetích zemí v případě nutnosti schválí pokyny s ohledem na osvědčené postupy týkající se ověřování konečného použití daného zboží.“

Odůvodnění

Pokyny v oblasti osvědčených postupů, které by se zakládaly na zkušenostech orgánů členských států i třetích zemí, by představovaly jasnější rámec, kterým by bylo stanoveno konečné použití zboží, jež by mohlo být zneužito k provedení trestu smrti, čímž by se zároveň zjednodušil zákonný vývoz zboží pro zamýšlené použití, zejména v lékařské a farmaceutické oblasti.

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 7 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Kapitola III a a (nová) – čl. 7 d a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

7a) Vkládá se nová kapitola, která zní:

 

„Kapitola III aa

 

Zboží neuvedené na seznamu

 

Článek 7da

 

Souhrnné ustanovení

 

1. Požaduje se povolení k vývozu zboží, které není uvedeno v přílohách tohoto nařízení, pokud byl hospodářský subjekt informován příslušnými orgány členského státu, v němž je usazen, o tom, že příslušné zboží je nebo může být vcelku nebo zčásti určeno k provedení trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

 

2. Pokud si je hospodářský subjekt vědom toho, že zboží, které nabízí k vývozu a které není uvedeno v příloze II, III nebo IIIa, je vcelku nebo zčásti určeno k provedení trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, uvědomí o tom příslušné orgány členského státu, v němž je usazen, které rozhodnou o tom, zda by bylo účelné vyžadovat k vývozu daného zboží povolení.

 

3. Členský stát, který podle odstavců 1 a 2 požaduje povolení pro vývoz zboží, jež není uvedeno v příloze II, III nebo IIIa, o tom neprodleně informuje ostatní členské státy a Komisi a uvede přesné důvody, které jej vedou k uložení povolení. Členské státy rovněž neprodleně oznámí Komisi jakékoli změny opatření přijatých podle odstavců 1 a 2.

 

4. Ostatní členské státy tuto informaci náležitě zváží a uvědomí o ní svou celní správu a ostatní příslušné vnitrostátní orgány.

 

5. V závažných naléhavých případech přijme Komise akty v přenesené pravomoci, přičemž do přílohy II, III nebo IIIa přidá zboží uvedené v odstavcích 1 a 2. Na akty v přenesené pravomoci přijaté podle tohoto odstavce se vztahuje postup uvedený v článku 15b.

 

6. Do oblasti působnosti tohoto článku nespadají léčivé přípravky vymezené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES1a.

 

_________________________

 

1a. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků (Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67).

Odůvodnění

Tato „souhrnná“ ustanovení, která jsou analogická ustanovením použitým v „nařízení o zboží dvojího užití“, by zajistila zavedení dalších pojistek proti rizikům. Komise by v těchto případech měla posoudit, zda nejsou zapotřebí naléhavé postupy nutné k přijímání opatření na úrovni Společenství, čímž by byl zachován postup v rámci Společenství a zároveň by byla zajištěna jednotnost a rovné podmínky.

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 8 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro distributora, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití těchto přípravků pro výkon trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a koncových uživatelích daného zboží.

6. Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro distributora, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití těchto přípravků pro výkon trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a koncových uživatelích daného zboží. Tyto informace jsou na požádání poskytnuty příslušnému nezávislému orgánu dohledu, jako je například vnitrostátní mechanismus pro předcházení mučení vytvořený na základě Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, nebo vnitrostátní lidskoprávní organizace v daném členském státě.

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 8 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 10 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a) V článku 10 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

 

‘2. Je-li na zboží uvedené v příloze II, III nebo IIIa učiněno celní prohlášení a potvrdí-li se, že pro zamýšlený vývoz nebo dovoz nebylo vydáno povolení podle tohoto nařízení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní na možnost požádat o povolení podle tohoto nařízení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců po zadržení nebo jestliže příslušný orgán tuto žádost zamítne, celní orgány se zadrženým zbožím naloží v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 12 a (nový) – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komise může ve lhůtě tří měsíců požádat žádající členský stát o poskytnutí doplňujících informací, bude-li se domnívat, že žádost neobsahuje jeden či více významných bodů nebo že nezbytně potřebuje další informace o jednom nebo více významných bodech. Sdělí body, k nimž je třeba poskytnout doplňující informace.

2. Po obdržení žádosti uvedené v odstavci 1 Komise okamžitě informuje všechny členské státy a předá jim informace, které získala od žádajícího členského státu. Do doby, než Komise vydá konečné rozhodnutí, mohou členské státy okamžitě pozastavit přepravu zboží uvedeného v žádosti. Komise může ve lhůtě tří měsíců požádat žádající členský stát o poskytnutí doplňujících informací, bude-li se domnívat, že žádost neobsahuje jeden či více významných bodů nebo že nezbytně potřebuje další informace o jednom nebo více významných bodech. Sdělí body, k nimž je třeba poskytnout doplňující informace.

Pozměňovací návrh    24

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 12 a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Bude-li se domnívat, že není nutné požadovat doplňující informace, případně po obdržení požadovaných doplňujících informací, Komise do šesti měsíců zahájí postup pro přijetí požadované změny nebo uvědomí žádající členské státy o důvodech, proč tak neučiní.“

3. Bude-li se domnívat, že není nutné požadovat doplňující informace, případně po obdržení požadovaných doplňujících informací, Komise do tří měsíců zahájí postup pro přijetí požadované změny nebo uvědomí žádající členské státy o důvodech, proč tak neučiní.“

Odůvodnění

Systém musí být natolik dynamický, aby umožnil aktualizaci příloh a prosazování dostatečných kontrol a rovných podmínek v celé EU.

Pozměňovací návrh    25

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 13 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

12a) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Aniž je dotčen článek 11, informují se Komise a členské státy na požádání navzájem o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytují si navzájem veškeré důležité informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních.

„1. Aniž je dotčen článek 11, informuje každý členský stát Komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytne jí veškeré důležité informace, které v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních a informace týkající se opatření přijatých na základě ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití. Komise tyto informace předá ostatním členským státům.“

Pozměňovací návrh    26

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Bod 13 – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

12b) V článku 13 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„3a. Komise vypracuje výroční zprávu sestavenou z výročních zpráv o činnosti uvedených v odstavci 3. Tato zpráva se zpřístupní veřejnosti.

Pozměňovací návrh    27

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 15

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Článek 15a

vypouští se

Výkon přenesené pravomoci

 

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci je svěřena Komisi za podmínek stanovených v tomto článku.

 

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 12 je svěřeno Komisi na dobu pěti let od… Komise vypracuje zprávu o přenesené pravomoci nejpozději devět měsíců před uplynutím tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevznesou proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před uplynutím každého z těchto období.

 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 12 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie, nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

 

4. Přijetí právního aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému parlamentu a Radě.

 

5. Právní akt v přenesené pravomoci přijatý podle článku 12 vstoupí v platnost pouze, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevznesou námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevznesou. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

 

Odůvodnění

Přenesení pravomocí se provádí v souladu s nařízením (EU) č. 37/2014 „o souhrnném aktu o obchodu I“ ze dne 15. ledna 2014 a je již uvedeno v článku 15a.

Pozměňovací návrh    28

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 15 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 15 b a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

15a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 15ba

 

Koordinační skupina proti mučení

 

1. Zřizuje se koordinační skupina proti mučení, které předsedá zástupce Komise. Každý členský stát jmenuje do této skupiny jednoho zástupce. Tato skupina posuzuje veškeré otázky týkající se uplatňování tohoto nařízení, které může vznést buď předseda, nebo zástupce některého členského státu.

 

2. Koordinační skupina ve spolupráci s Komisí přijímá odpovídající opatření k navázání přímé spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, zejména za účelem snížení rizika, kdy by případné rozdílnosti při uplatňování kontrol vývozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, mohly vést k odklonu obchodu.

 

3. Kdykoli to předseda koordinační skupiny proti mučení považuje za nutné, vede konzultace s vývozci, zprostředkovateli a ostatními příslušnými zúčastněnými stranami, jichž se toto nařízení týká, včetně všech stran občanské společnosti, které mají relevantní zkušenosti z oblasti působnosti tohoto nařízení.

 

3. Komise každoročně předkládá Evropskému parlamentu písemnou zprávu o činnosti, šetřeních a konzultacích koordinační skupiny proti mučení, na kterou se vztahuje článek 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001.“

Odůvodnění

V souladu s postupem ustanoveným pro provádění kontrol strategického vývozu je zapotřebí vytvořit skupinu odborníků, která by pravidelně posuzovala uplatňování tohoto nařízení a diskutovala o návrzích na příslušné aktualizace, včetně vypracování aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh    29

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 15 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 15 b b (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15b) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 15bb

 

1. Do ...* a poté každé tři roky Komise přezkoumá uplatňování tohoto nařízení a předloží Evropskému parlamentu a Radě souhrnnou zprávu o jeho uplatňování a o hodnocení jeho dopadu, která může obsahovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace nutné k vypracování této zprávy.

 

2. Zvláštní oddíly zprávy pojednávají o:

 

a) koordinační skupině proti mučení a její činnosti, šetřeních a konzultacích. Informace, které Komise poskytuje o šetřeních a konzultacích koordinační skupiny proti mučení, se považují ve smyslu článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001 za důvěrné. Informace se v každém případě považuje za důvěrnou, pokud by její zpřístupnění mohlo mít závažný nepříznivý účinek na toho, kdo ji poskytl nebo je jejím zdrojem;

 

b) informacích o rozhodnutích členských států o licencích, zprávách členských států podávaných Komisi, mechanismech pro oznamování a konzultace mezi členskými státy a vyhlašování a prosazování;

 

c) souhrnných informacích o povaze a účincích opatření přijatých členskými státy podle článku 17, včetně používání sankčních režimů zavedených v členských státech a posouzení skutečnosti, zda jsou takové režimy účinné, přiměřené a odrazující.

 

______________

 

* OJ: please insert date: three years after the entry into force of this Regulation.’

Odůvodnění

V souladu s kontrolou strategického vývozu by mělo docházet k pravidelné kontrole uplatňování tohoto nařízení. Pravidla týkající se sankcí, přestože je stanovují členské státy samostatně, by měla mít stejnou povahu a stejný účinek, aby bylo možné zachovat jednotný přístup k dané problematice a rovné podmínky v celé Unii.

Pozměňovací návrh    30

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 15 c (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 17 – odst. 3 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15c) V článku 17 se doplňuje nový odstavec, který zní:

 

„3. Komise posoudí, zda pravidla týkající se sankcí stanovená členskými státy, mají podobnou povahu a podobný účinek.“

Odůvodnění

Pravidla týkající se sankcí, přestože je stanovují členské státy samostatně, by měla mít stejnou povahu a stejný účinek, aby bylo možné zachovat jednotný přístup k dané problematice a rovné podmínky v celé Unii.

Pozměňovací návrh    31

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 d (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III – sloupec 2 – body 1 a 2

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

15d) V příloze III v druhém sloupci se body 1 a 2 nahrazují tímto:

1. Zboží určené k zadržování lidí:

‘1. Zboží určené k zadržování lidí:

1.1. Křesla omezující pohyb a desky pro připoutání.

1.1. Křesla omezující pohyb a desky pro připoutání.

Pozn.:

Pozn.:

Tato položka nezahrnuje křesla omezující pohyb určená pro postižené lidi.

Tato položka nezahrnuje křesla omezující pohyb určená pro postižené lidi.

1.2. Okovy, spojené řetězy, pouta a želízka nebo jednotlivá pouta.

1.2. Okovy, spojené řetězy, pouta a želízka nebo jednotlivá pouta.

Pozn.:

Pozn.:

Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta, která mají v uzamčeném stavu celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, mezi 150 a 280 mm a která nebyla upravena tak, aby způsobovala fyzickou bolest nebo utrpení.

Tato položka nezahrnuje „běžná pouta“. Běžnými pouty se rozumějí pouta, která mají v uzamčeném stavu celkový rozměr včetně řetězu, měřeno od vnějšího okraje jednoho pouta k vnějšímu okraji druhého pouta, mezi 150 a 280 mm a která nebyla upravena tak, aby způsobovala fyzickou bolest nebo utrpení.

1.3. Palečnice včetně palečnic ozubených.

1.3. Palečnice včetně palečnic ozubených.

 

1.3.a židle, desky a lůžka s řemínky

2. Přenosná zařízení určená ke zvládání nepokojů nebo k sebeobraně:

2. Přenosná zařízení určená ke zvládání nepokojů nebo k sebeobraně:

2.1. Přenosná zařízení pro aplikování elektrických šoků včetně obušků a štítů vydávajících elektrické šoky, zbraní určených k omráčení a zbraní vydávajících elektrické šoky, které mají napětí naprázdno přesahující

2.1. Přenosná zařízení pro aplikování elektrických šoků včetně obušků a štítů vydávajících elektrické šoky, zbraní určených k omráčení a zbraní vydávajících elektrické šoky, které mají napětí naprázdno přesahující

Poznámky:

Poznámky:

1. Tato položka nezahrnuje ovládací pásy aplikující elektrické šoky popsané v položce 2.1 přílohy II.

1. Tato položka nezahrnuje ovládací pásy aplikující elektrické šoky popsané v položce 2.1 přílohy II.

2. Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.

2. Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu.

 

2.2a. akustická zařízení určená ke zvládání davů nebo nepokojů

 

2.2b. zbraně využívající milimetrové vlny“

Pozměňovací návrh    32

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Ustanovení čl. 1 odst. 6 a ustanovení čl. 1 odst. 7, pokud vkládá článek 7d, se použijí ode dne 1. ledna 2015.

Ustanovení čl. 1 odst. 6 a ustanovení čl. 1 odst. 7, pokud vkládá článek 7d, se použijí ode dne 1. února 2016.

Odůvodnění

Aby mohly hospodářské subjekty a orgány prosazující právo tyto zákazy dodržet a prosazovat je, potřebují odpovídající přechodné období.

Pozměňovací návrh    33

Návrh nařízení

Příloha II – část 2

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Benin

vypouští se

Odůvodnění

Tato země má trest smrti stále ve svých právních předpisech.

Pozměňovací návrh    34

Návrh nařízení

Příloha II – část 2

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Gabon

Odůvodnění

Gabon bez výhrady ratifikoval druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech.

Pozměňovací návrh    35

Návrh nařízení

Příloha II – část 2

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Libérie

vypouští se

Odůvodnění

Tato země má trest smrti stále ve svých právních předpisech.

Pozměňovací návrh    36

Návrh nařízení

Příloha II – část 2

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Madagaskar

vypouští se

Odůvodnění

Tato země má trest smrti stále ve svých právních předpisech.

Pozměňovací návrh    37

Návrh nařízení

Příloha II – část 2

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Mongolsko

vypouští se

Odůvodnění

Tato země má trest smrti stále ve svých právních předpisech.

Pozměňovací návrh    38

Návrh nařízení

Příloha II – část 2

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III b (nová)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Svatý Tomáš a Princův ostrov

vypouští se

Odůvodnění

Svatý Tomáš a Princův ostrov dosud neratifikovaly bez výhrady druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Celounijní kontroly vývozu jsou nástrojem politiky zahraničního obchodu, který slouží k plnění širších politických cílů. „Nařízení proti mučení“ (ES) č. 1236/2005 je jedinečným nástrojem, který přispívá k ochraně lidských práv na základě kontroly zboží nebo činnosti, které jsou používány nebo by mohly být zneužity k provedení trestu smrti, k mučení nebo k jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání.

„Nařízení proti mučení“ přispívá k dlouhodobé politice EU zaměřené na ukončení vykonávání trestu smrti na celém světě a na zabránění mučení. Těchto cílů se snaží dosáhnout na základě zákazů spojených s licenčními požadavky na obchodování se zbožím uvedeným na seznamech. Řídí se jím zákaz obchodování se zbožím „jednoho užití“, které je určeno k mučení a vykonávání trestu smrti, a s ním spojená technická pomoc (příloha II) a systém schvalování zboží „dvojího užití“, které by mohlo být zneužito k mučení a vykonávání trestu smrti pomocí smrtících injekcí (příloha III).

Legislativní aktualizace

Přepracování celounijních kontrol obchodování s mučicími nástroji se mělo provést už dávno, přičemž aktualizace kontrolních seznamů je krokem správným směrem. Stávající přehodnocení kontroly vývozu zboží, které by bylo možné použít k mučení, probíhající v EU je mj. v souladu se snahou Evropského parlamentu, mj. s požadavky, které vyjádřil ve svém usnesení ze dne 17. června 2010, a s dalšími požadavky na její uplatňování, které jsou obsaženy v dopise, jenž dne 27. června 2011 zaslali předsedové výboru INTA a DROI komisaři De Guchtovi a místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Ashtonové.

Je důležité zajistit správnou sestavu legislativních, administrativních, soudních a externích opatření EU, aby bylo možné zabránit výrobě zboží určeného k mučení, obchodování s ním a jeho používání a zakázat je a účinně kontrolovat zboží, které by bylo možné použít k usmrcování osob nebo k nelidskému zacházení s nimi. To, že v oblasti zboží určeného k mučení neexistují na rozdíl od oblasti zboží „dvojího užití“ mnohostranné režimy kontroly vývozu, daný úkol jen komplikuje. EU se však při své snaze o ukončení mučení nemůže omezit pouze na snížení dostupnosti uvedeného zboží, omezení možnosti obcházení zákona a propagování dostatečných kontrol mimo své území. Nástroje obchodu jsou prvkem komplexního přístupu, který využívá veškeré nástroje, jež má EU v rámci své vnější činnosti k dispozici.

Je velmi důležité zajistit v EU jednotnou kontrolu vývozu, včetně vojenského materiálu, zboží dvojího užití, střelných zbraní a zboží určeného k mučení, které jsou uvedeny na seznamech, aniž by přitom docházelo ke zdvojování kontrol (s výjimkou doplňkových kontrol, které mají zabránit nezákonnému obchodování s drogami).

Komise navrhuje zpřísnit kontroly zboží, které je možné použít k mučení, mj. na základě:

•  začlenění zvláštní přílohy IIIa do nařízení s cílem zabránit tomu, aby se kontrolované léčivé přípravky používaly k vykonávání trestu smrti pomocí smrtící injekce;

•  zavedení zákazu zprostředkovávat služby v oblasti zakázaného zboží a rozšíření zákazu zprostředkovávat služby a poskytovat technickou pomoc v oblasti kontrolovaného zboží v případech, kdy dodavatel/zprostředkovatel ví nebo má důvod se domnívat, že by se zboží mohlo používat k mučení;

•  zavedení všeobecného vývozního povolení Unie pro země, které v souladu s protokolem č. 13 Evropské úmluvy o lidských právech nebo s druhým opčním protokolem Mezinárodní úmluvy o občanských a politických právech přijaly jednoznačné mezinárodní závazky.

Zpravodajka podporuje přístup založený na nezbytných přiměřených kontrolách bez zbytečného zatěžování obchodu prováděného za legitimním účelem, pokud jde o konečné použití daného zboží. V tomto ohledu je velmi důležité zajistit v rámci Společenství takové postupy, které by zachovaly rovné podmínky. Zpravodajka zároveň připomíná, že v budoucnu bude nutné režimy kontroly vývozu přehodnotit a zajistit flexibilitu, aby bylo možné se rychle přizpůsobit měnícím se technologiím a vývoji ve světě. Konkrétní seznamy zboží jsou pro vývozce a dovozce jasným vodítkem a pomáhají při dodržování daného nařízení. V souvislosti s tímto nařízením je nutné poukázat na zvláštní význam zákonného přístupu k léčivům a léčivým přípravkům, jichž je EU hlavním výrobcem. Kromě technické pomoci a zprostředkovatelských služeb by se EU měla podle možnosti snažit také o kontrolu dalších služeb, které mohou napomáhat šíření zboží, jež je možné používat k mučení nebo vykonávání trestu smrti, jako jsou mj. odbytové a finanční služby.

Vzhledem k tomu, že transakce v rámci zahraničního obchodu jsou stále složitější, zpravodajka poukazuje na zásadní úlohu, kterou hrají orgány členských států při účinném prosazování kontrol, ověřování, sankcí, usměrňování a podpůrné činnosti. Také v tomto případě je nutné v rámci Společenství zajistit rovné podmínky a jednotný přístup. Zpravodajka připomíná, že je nezbytné patřičným způsobem sledovat, jak členské státy plní své závazky, včetně povinnosti podávat zprávy a vyměňovat si na základě bezpečného zakódovaného systému informace o zamítnutých licencích a hlášeních. Proto se zdá vhodné zavést v souladu s jinými režimy kontroly vývozu systém pravidelného podávání zpráv a přehodnocování daného systému. Kromě toho nelze podceňovat odpovědnost průmyslu při postupu ověřování transakcí v rámci řetězce kupující–příjemce–konečný uživatel. V zájmu jednoznačnosti a právní jistoty pro společnosti vyzývá zpravodajka Komisi, aby poté, co bude schválena současná aktualizace, nařízení včas kodifikovala.

Přenesení pravomocí

„Nařízení proti mučení“ bylo zahrnuto do balíčku předpisů označovaných jako „Souhrnný akt o obchodu I“, tak aby tento akt odpovídal ustanovením Lisabonské smlouvy. Od 20. února 2014 umožňuje Komisi přijímat akty v přenesené pravomoci za účelem novelizace příloh I–V tohoto nařízení a zároveň stanovuje období dvou měsíců po vyhlášení, kdy je možné podávat námitky, přičemž toto období lze prodloužit o další dva měsíce, a povinnost podávat zprávu o uplatňování nařízení každých pět let. Ustanovení týkající se přenesení pravomocí jsou proto v současném návrhu zbytečná a měla by se vypustit. Zpravodajka Komisi připomíná, že Parlament by měl v rámci své práce na vypracovávání a uplatňování aktů v přenesené pravomoci dostávat veškeré informace a dokumentaci týkající se setkání s odborníky z členských států. Komise by měla zajistit řádné zapojení Parlamentu, aby byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro kontrolu aktů v přenesené pravomoci ze strany Parlamentu v budoucnu.

Zpravodajka podporuje zavedení zrychleného postupu, který by v závažných naléhavých případech umožňoval okamžité uplatňování aktu Komise, tak aby bylo možné v závažných odůvodněných případech přílohu II, III nebo IIIa urychleně změnit. EU musí kontrolní seznamy aktualizovat aktivně a okamžitě, tak aby zahrnovaly příslušné přístroje, vybavení, komponenty, doplňky, meziprodukty a technologie, které se dostávají na trh.

STANOVISKO Výboru pro zahraniční věci (2.7.2015)

pro Výbor pro mezinárodní obchod

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
(COM(2014)0001 – C8‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Navrhovatelka: Barbara Lochbihler

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Účelem přezkumu tohoto nařízení je další upevnění úlohy EU jako významného a odpovědného světového aktéra v boji proti trestu smrti a za vymýcení mučení.

Tento návrh stanoviska usiluje o posílení ustanovení týkajících se doplňkových služeb spojených s převodem zboží a ustanovení týkajících se tranzitu, technické pomoci a komercializace. V souladu s opakovaně vyjádřeným postojem Parlamentu si klade za cíl doplnit ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití, podle nějž členské státy zakáží nebo pozastaví převod zboží souvisejícího s bezpečností, jež není uvedeno v příloze II a III a jež zjevně neslouží k žádnému jinému praktickému účelu než k výkonu trestu smrti, mučení nebo jinému špatnému zacházení nebo u nějž se lze oprávněně domnívat, že jeho převod by vedl k usnadnění nebo uskutečnění soudem nařízené popravy, mučení nebo špatného zacházení.

Rovněž navrhuje vytvoření koordinační skupiny pro zařízení a zvedení mechanismu pravidelných přezkumů a systematičtější výměny informací a podávání zpráv s cílem posílit dohled a účinné provádění nařízení.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zahraniční věci vyzývá Výbor pro mezinárodní obchod jako věcně příslušný výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh    1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19 a) Je třeba doplnit ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití, podle nějž členské státy pozastaví nebo zastaví převod zboží souvisejícího s bezpečností, jež není uvedeno v příloze II a III a jež zjevně neslouží k žádnému jinému praktickému účelu než k výkonu trestu smrti, mučení nebo k jinému špatnému zacházení nebo u nějž se lze oprávněně domnívat, že jeho převod by vedl k usnadnění nebo uskutečnění soudem uloženého trestu smrti, mučení nebo jiného špatného zacházení. Pravomoc udělená na základě ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití by se neměla vztahovat na lékařské produkty, které by mohly být využity pro účely výkonu trestu smrti.

Pozměňovací návrh    2

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 2 – písm. -a a (nové)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 2 – písm. f

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

aa) Písmeno f) se nahrazuje tímto:

„f) „technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;“

„f) „technickou pomocí“ technická podpora týkající se oprav, vývoje, výroby, zkoušek, údržby, použití nebo jakékoli jiné technické služby a může mít například podobu pokynů, rad, školení, předávání pracovních vědomostí či dovedností nebo poradenských služeb. Technická pomoc zahrnuje i verbální formu pomoci a pomoc poskytovanou elektronickými prostředky;“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění ustanovení stávajícího aktu, jež ve svém návrhu Komise neuvedla (čl. 2 písm. f). Do definice technické pomoci se doplňuje výraz „používat“.

Pozměňovací návrh    3

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 2 – písm. k – pododstavec 2 (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely tohoto nařízení jetéto definice vyloučeno pouhé poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, zajištění nebo obecně propagace a podpora;

Pro účely tohoto nařízení je do této definice zahrnuto poskytování doplňkových služeb. Doplňkovými službami jsou přeprava, finanční služby, pojištění, zajištění nebo obecně propagace a podpora;

Pozměňovací návrh    4

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 2 – písm. l

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

l) „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené pod písmenem k) z Unie na území třetí země;

l) „zprostředkovatelem“ jakákoliv fyzická osoba, která je státním příslušníkem členského státu, nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě nebo v něm usazené, které poskytují služby uvedené pod písmenem k);

Pozměňovací návrh    5

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 – písm. c

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 2 – písm. m

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

m) „poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc vymezenou pod písmenem f) z Unie na území třetí země;

m) „poskytovatelem technické pomoci“ jakákoliv fyzická nebo právnická osoba nebo partnerství se sídlem v členském státě Unie nebo v něm usazené, které poskytují technickou pomoc vymezenou pod písmenem f);

Pozměňovací návrh    6

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 2 – písm. r a (nové)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ra) „tranzitem“ doprava zboží, které není zbožím Unie, a jeho vstup na celní území Unie a pohyb po tomto území, přičemž jeho místo určení se nachází mimo Unii;

Pozměňovací návrh    7

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 4 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

2a) v článku 4 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

1. Veškerý dovoz zboží uvedeného v příloze II je zakázán, bez ohledu na jeho původ.

ʻ1. Veškerý dovoz zboží uvedeného v příloze II je zakázán, bez ohledu na jeho původ.

Osobám, subjektům nebo orgánům na celním území Společenství je zakázáno přijímat úplatnou i bezúplatnou technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II poskytovanou ze třetí země jakoukoliv osobou, subjektem nebo orgánem.

Osobám, subjektům nebo orgánům na celním území Společenství je zakázáno přijímat úplatnou i bezúplatnou technickou pomoc související se zbožím uvedeným v příloze II poskytovanou ze třetí země jakoukoliv osobou, subjektem nebo orgánem.

 

Je zakázán tranzit zboží uvedeného v příloze II přes celní prostor Unie.“

Pozměňovací návrh    8

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – písm. 2 b (nové)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek -4 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2b) Za článek 4 se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 4a

 

Zákaz komercializace a propagace

 

Je přísně zakázána komercializace a propagace zboží uvedeného v příloze II v Unii právnickými a fyzickými osobami registrovanými v Unii i mimo Unii. Mezi takové komercializační a propagační činnosti patří také činnosti prováděné prostřednictvím nehmotných zdrojů, zejména prostřednictvím internetu. Přísně zakázány jsou i jiné doplňkové služby jako například přeprava, finanční služby, pojištění a zajištění.“

Pozměňovací návrh    9

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 4

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro vývoz zboží uvedeného v příloze III se, bez ohledu na jeho původ, vyžaduje povolení. Povolení se však nevyžaduje pro zboží, které přes celní území Unie pouze prochází, jmenovitě zboží, jemuž nebylo přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití než režim vnějšího tranzitu podle článku 91 nařízení (EHS) č. 2913/92, včetně skladování zboží, které není zbožím Unie, ve svobodném pásmu s kontrolním režimem I nebo ve svobodném skladu.

Pro vývoz zboží uvedeného v příloze III se, bez ohledu na jeho původ, vyžaduje povolení. Pro zboží uvedené v příloze III, které přes celní území Unie pouze prochází, se vyžaduje povolení k tranzitu.“

Pozměňovací návrh    10

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 7 a – odst. 1 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy provádějí odpovídající informační činnosti s cílem zajistit, aby všechny podniky propagující bezpečnostní zařízení a rovněž podniky organizující veletrhy a jiné události, na nichž se tato zařízení propagují, byly s tímto nařízením a se svými povinnostmi, které z něho vyplývají, obeznámeny.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění ustanovení stávajícího aktu – čl. 7a bod 1.

Pozměňovací návrh    11

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 7 a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel takové pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie.

2. Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu v třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze III, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel takové pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemi, která není součástí celního území Unie. Poskytovateli technické pomoci je také zakázáno vydávat pokyny, poskytovat poradenství, školení nebo předávat pracovní znalosti či dovednosti, jež by mohly napomáhat provádění soudem nařízených poprav, mučení nebo špatnému zacházení.

Pozměňovací návrh    12

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 6 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 7 a a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

6a) Za článek 7a se vkládá nový článek, který zní:

 

„Článek 7aa

 

Ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití

 

1. Členský stát zakáže nebo pozastaví převod zboží souvisejícího s bezpečností, jež není uvedeno v příloze II a III a jež zjevně neslouží k žádnému jinému praktickému účelu než k výkonu trestu smrti, k mučení nebo k jinému špatnému zacházení nebo u nějž se lze oprávněně domnívat, že jeho převod by vedl k usnadnění nebo uskutečnění soudem nařízené popravy, mučení nebo špatného zacházení.

 

2. Členské státy oznámí Komisi jakákoli opatření přijatá podle odstavce 1 neprodleně po jejich přijetí s uvedením přesných důvodů těchto opatření.

 

3. Členské státy rovněž neprodleně oznámí Komisi jakékoli změny opatření přijatých podle odstavce 1.

 

4. Komise zveřejní opatření, která jí byla oznámena podle odstavců 2 a 3, v řadě C Úředního věstníku Evropské unie.

 

5. Komise určí, zda by zboží uvedené v odstavci 1 mělo být doplněno do příslušné přílohy v zájmu zakázat jeho převod či jej podmínit povolením.

 

6. Pravomoc udělená na základě ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití se nevztahuje na lékařské produkty, které by mohly být využity pro účely výkonu trestu smrti.“

Pozměňovací návrh    13

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 7 b – odst. 1 – pododstavec 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Povolení se vyžaduje pro každý vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa, bez ohledu na jeho původ. Povolení se však nevyžaduje pro zboží, které přes celní území Unie pouze prochází, jmenovitě zboží, jemuž nebylo přiděleno jiné celně schválené určení nebo použití než režim vnějšího tranzitu podle článku 91 nařízení (EHS) č. 2913/92, včetně skladování zboží, které není zbožím Unie, ve svobodném pásmu s kontrolním režimem I nebo ve svobodném skladu.

1. Povolení se vyžaduje pro každý vývoz zboží uvedeného v příloze IIIa, bez ohledu na jeho původ. Pro zboží uvedené v příloze IIIa, které přes celní území Unie pouze prochází, se vyžaduje povolení k tranzitu.

Pozměňovací návrh    14

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 7

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 7 d – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel technické pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k výkonu trestu smrti v zemi, která není součástí celního území Unie.“

2. Poskytovateli technické pomoci je zakázáno poskytovat jakékoli osobě, subjektu nebo orgánu ve třetí zemi technickou pomoc v souvislosti se zbožím uvedeným v příloze IIIa, bez ohledu na jeho původ, pokud poskytovatel technické pomoci ví anebo má důvody se domnívat, že některé nebo veškeré příslušné zboží je nebo by mohlo být určeno k výkonu trestu smrti v zemi, která není součástí celního území Unie. Poskytovateli technické pomoci je také zakázáno vydávat pokyny, poskytovat poradenství, školení nebo předávat pracovní znalosti či dovednosti, jež by mohly napomáhat provádění soudem nařízených poprav.

Pozměňovací návrh    15

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 8

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 8 – odst. 6

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro distributora, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití těchto přípravků pro výkon trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a koncových uživatelích daného zboží.

6. Odchylně od odstavce 5, pokud léčivé přípravky mají být vyvezeny výrobcem pro distributora, musí výrobce poskytnout informace o dohodách a opatřeních přijatých proto, aby se zabránilo použití těchto přípravků pro výkon trestu smrti, informace o zemi určení a, jsou-li k dispozici, informace o konečném použití a koncových uživatelích daného zboží. Tyto informace jsou na požádání poskytnuty příslušnému nezávislému orgánu dohledu, jako je například vnitrostátní mechanismus pro předcházení mučení vytvořený na základě Opčního protokolu k Úmluvě OSN proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání, nebo vnitrostátní lidskoprávní organizace v daném členském státě.

Pozměňovací návrh    16

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 13 – odst. 1

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

 

12a) V článku 13 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

'1. Aniž je dotčen článek 11, informují se Komise a členské státy na požádání navzájem o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytují si navzájem veškeré důležité informace, které mají v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních.

1. Aniž je dotčen článek 11, informuje každý členský stát Komisi o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a poskytne jí veškeré důležité informace, které v souvislosti s tímto nařízením k dispozici, zejména informace o udělených a odmítnutých povoleních a informace týkající se opatření přijatých na základě ustanovení o zboží určeném ke zvláštnímu použití. Komise předá tyto informace ostatním členským státům.“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění ustanovení stávajícího aktu, jež ve svém návrhu Komise neuvedla (článek 13,1).

Pozměňovací návrh    17

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 12 b (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Čl. 13. – odst. 3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

12b) V článku 13 se vkládá nový odstavec, který zní:

 

„3a. Komise zveřejňuje svou výroční zprávu, která je sestavena z výročních zpráv o činnosti zveřejněných členskými státy v souladu s odstavcem 3.“

Pozměňovací návrh    18

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 14 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek -15 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

14a) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 15a

 

Koordinační skupina

1. Zřizuje se koordinační skupina, které předsedá zástupce Komise a do níž členské státy jmenují své zástupce. Koordinační skupina posoudí jakoukoli otázku týkající se uplatňování tohoto nařízení, kterou může vznést předseda skupiny nebo zástupce některého členského státu.

 

2. Koordinační skupina ve spolupráci s Komisí přijímá odpovídající opatření k navázání přímé spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, zejména za účelem snížení rizika, kdy by případné rozdílnosti při uplatňování kontrol vývozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, mohly vést k odklonu obchodu.

 

3. Považuje-li to předseda koordinační skupiny za nezbytné, vede konzultace s vývozci, zprostředkovateli a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, jichž se toto nařízení týká, včetně zástupců občanské společnosti.

 

4. Koordinační skupina může získávat informace a návrhy týkající se účinnosti tohoto nařízení od všech stran občanské společnosti s příslušnou odborností.“

Pozměňovací návrh    19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 a (nový)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Článek 15 c

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

15c) Vkládá se nový článek, který zní:

 

„Článek 15c

 

Přezkum provádění

 

1. Každé tři roky Komise přezkoumává provádění tohoto nařízení a předkládá Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho používání, která může zahrnovat návrhy na jeho změnu. Členské státy poskytnou Komisi veškeré příslušné informace pro vypracování této zprávy.

 

2. Tento přezkum zahrnuje rozhodnutí členských států o licencích, zprávy členských států podávané Komisi, mechanismy pro oznamování a konzultace mezi členskými státy, propagaci a prosazování. Přezkumné řízení by mělo analyzovat používání sankčních režimů zavedených v členských státech a mělo by posuzovat, zda jsou takové režimy účinné, přiměřené a odrazující.

 

3. Samostatná část této zprávy by rovněž měla uvádět přehled činností, posuzování a konzultací koordinační skupiny, na kterou se vztahuje článek 4 nařízení (ES) č. 1049/2001.“

Pozměňovací návrh    20

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 15 – písm. a (nové)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha II – tabulka 1 – sloupec 2 – bod 2.2 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-a) V příloze II se za bod 2.2 doplňují tyto body:

 

„2.2a obušky vydávající elektrické šoky a zbraně a štíty určené k omráčení přímým kontaktem

 

2.2b kápě pro vězně, které slouží k policejním účelům

 

2.2c kleště určené ke zvládání vězňů“

Pozměňovací návrh    21

Návrh nařízení

Čl. 1. – odst. 1 – bod 15 – písm. -a a (nové)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – bod 1.3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-aa) V příloze III se za bod 1.3 doplňuje tento bod:

 

„1.3a židle, desky a lůžka s řemínky“

Pozměňovací návrh    22

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. a b (nové)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – bod 2.1 a (nový)

 

Původní znění

Pozměňovací návrh

-ab) Bod 2.1 přílohy III se nahrazuje tímto:

„2.1. Přenosné zbraně vydávající elektrický výboj, které mohou každým výbojem zasáhnout jen jednu osobu, včetně, kromě jiného, elektrických obušků, elektrických štítů, ochromujících střelných zbraní a zbraní vystřelujících elektrické šipky

„2.1. Přenosná zařízení pro aplikování elektrických šoků, včetně, kromě jiného, střelných zbraní s elektrickými šipkami, které mají napětí naprázdno přesahující 10 000 V.

Poznámky:

Poznámky:

1. Tato položka nezahrnuje ovládací pásy aplikující elektrické šoky a další zařízení popsané v položce 2.1 přílohy II.

 

1. Tato položka nezahrnuje pásy aplikující elektrické šoky a další zařízení popsaná v bodech 2.1 a 2.2a přílohy II.

2. Tato položka nezahrnuje individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu“

2. Tato položka se nevztahuje na individuální elektronická zařízení pro aplikaci šoků, která má uživatel pro vlastní osobní ochranu“.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh mění ustanovení stávajícího aktu, jež ve svém návrhu Komise neuvedla (příloha III bod 2).

Pozměňovací návrh    23

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1 – bod 15 – písm. -a c (nové)

Nařízení (ES) č. 1236/2005

Příloha III – tabulka 1 – sloupec 2 – bod 2.3 a (nový)

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

-ac) V příloze III se za bod 2.3 doplňují tyto body:

 

„2.3a akustická zařízení určená ke zvládání davů nebo nepokojů

 

2.3b zbraně využívající milimetrové vlny“

POSTUP

Název

Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

Referenční údaje

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.1.2015

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.1.2015

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Datum přijetí

29.6.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

45

2

3

Členové přítomní při konečném hlasování

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa

POSTUP

Název

Obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

Referenční údaje

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Datum předložení EP

14.1.2014

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

INTA

15.1.2015

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

AFET

15.1.2015

 

 

 

Zpravodajové

       Datum jmenování

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Projednání ve výboru

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Datum přijetí

22.9.2015

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

34

0

4

Členové přítomní při konečném hlasování

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Náhradníci přítomní při konečném hlasování

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Náhradníci (čl. 200 odst. 2) přítomní při konečném hlasování

Marco Affronte

Datum předložení

29.9.2015