Procedure : 2014/0005(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0267/2015

Indgivne tekster :

A8-0267/2015

Forhandlinger :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Afstemninger :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Stemmeforklaringer
PV 04/10/2016 - 7.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

BETÆNKNING     ***I
PDF 740kWORD 440k
28.9.2015
PE 554.890v03-00 A8-0267/2015

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Udvalget om International Handel

Ordfører: Marietje Schaake

ERRATA/ADDENDA
ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udenrigsudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

(COM(2014)0001 – C8‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2014)0001),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0014/2014),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelse fra Udenrigsudvalget (A8-0267/2015),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Det vil også være hensigtsmæssigt at indrømme en global tilladelse i tilfælde, hvor en producent skal eksportere lægemidler, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1236/2005, til en distributør i et land, hvor dødsstraffen ikke er afskaffet, forudsat at eksportøren og distributøren har indgået en juridisk bindende aftale, ifølge hvilken distributøren skal anvende en passende række foranstaltninger, som sikrer, at lægemidlerne ikke vil blive anvendt til henrettelse.

(8) Det vil også være hensigtsmæssigt at indrømme en global tilladelse i tilfælde, hvor en producent skal eksportere lægemidler, der er omfattet af forordning (EF) nr. 1236/2005, til en distributør i et land, hvor dødsstraffen ikke er afskaffet, forudsat at eksportøren og distributøren har indgået en juridisk bindende aftale, ifølge hvilken distributøren skal anvende en passende række foranstaltninger, som sikrer, at lægemidlerne ikke vil blive anvendt til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Det er nødvendigt at forbyde mæglere i Unionen at yde mæglervirksomhed i forbindelse med varer, som det er forbudt at eksportere og importere, såsom varer, der ikke har anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Forbud mod ydelse af sådan virksomhed tjener til at beskytte den offentlige sædelighed.

(12) Det er nødvendigt at forbyde mæglere i Unionen at yde mæglervirksomhed i forbindelse med varer, som det er forbudt at eksportere og importere, såsom varer, der ikke har anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Forbud mod ydelse af sådan virksomhed tjener til at beskytte den offentlige sædelighed og til at sikre respekten for principperne om menneskelig værdighed, der danner grundlag for de europæiske værdier, som fastsat i traktaten om Den Europæiske Union og i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Der bør indføjes en målrettet bestemmelse om slutanvendelse, således at medlemsstaterne kan suspendere eller standse overførsel af sikkerhedsrelaterede produkter, som ikke er opført på listen i bilag II og bilag III, og som tydeligvis ikke har nogen anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller anden mishandling, eller om hvilke der er rimelig grund til at formode, at overførsel af disse produkter vil medføre fremme eller gennemførelse af henrettelse, tortur eller anden mishandling. Beføjelser, der gives i medfør af den målrettede bestemmelse om slutanvendelse, bør ikke omfatte lægemidler, som kan anvendes til henrettelse.

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 - litra aa (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra f

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

aa) Litra f) affattes således:

f) "teknisk bistand": enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse, samling eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og færdigheder eller konsulentservice. Teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand og bistand ved hjælp af elektroniske midler"

f) "teknisk bistand": enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse, samling, anvendelse, praksis eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og færdigheder eller konsulentservice. Teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand og bistand ved hjælp af elektroniske midler"

(Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den nugældende retsakt, artikel 2, litra f), som der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.)

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra k – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med denne forordning er det kun bestemmelsen om sekundære tjenester, der er undtaget fra denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger

I forbindelse med denne forordning er bestemmelsen om sekundære tjenester medtaget i denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger, herunder via internettet

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra l

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l) "mægler": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som leverer tjenester, der er defineret i litra k), fra Unionen til et tredjelands område

l) "mægler": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted eller er statsborger i en EU-medlemsstat, eller et datterselskab af en juridisk person eller et partnerskab, som leverer tjenester, der er defineret i litra k)

Begrundelse

EU bør også kunne håndhæve denne forordning, når EU-statsborgere eller juridiske personer med hjemsted i EU er involveret i transaktioner, der finder sted uden for Unionens område.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra m

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m) "leverandør af teknisk bistand": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som leverer teknisk bistand, der er defineret i litra f), fra Unionen til et tredjelands område

m) "leverandør af teknisk bistand": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som leverer teknisk bistand, der er defineret i litra f)

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra n

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

n) "eksportør": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, for hvis regning der foretages en udførselsangivelse, dvs. den person, der på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, har en kontrakt med modtageren i det pågældende tredjeland og har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Hvis der ikke er indgået nogen eksportkontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, forstås ved eksportøren den person, der har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Når det er en person med hjemsted uden for Unionen, der er indehaver af retten til at disponere over varerne ifølge den kontrakt, i henhold til hvilken eksporten finder sted, betragtes den kontrahent, der har hjemsted i Unionen, som eksportør

n) "eksportør": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, for hvis regning der foretages en udførselsangivelse, dvs. den person, der på det tidspunkt, hvor angivelsen antages, har en kontrakt med modtageren i det pågældende tredjeland og har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Hvis der ikke er indgået nogen eksportkontrakt, eller hvis indehaveren af kontrakten ikke handler for egen regning, forstås ved eksportøren den person, der har beføjelse til at beslutte, at varerne skal sendes ud af Unionens toldområde. Når det er en person med hjemsted uden for Unionen, der er indehaver af retten til at disponere over varerne ifølge den kontrakt, i henhold til hvilken eksporten finder sted, betragtes den kontrahent, der er bosiddende eller har hjemsted i Unionen, som eksportør

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2 – litra c

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra ra (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ra) "transit": transport af ikke-EU-varer, som er opført i bilagene, og som passerer gennem Unionens toldområde med destination i et tredjeland.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 4 aa (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 4aa

 

Transitforbud

 

1. Enhver transit af varer, der er opført i bilag II, uanset varernes oprindelse, er forbudt.

 

2. Som en undtagelse fra stk. 1 kan den kompetente myndighed give tilladelse til en transit af varer, der er opført i bilag II, hvis det godtgøres, at de pågældende varer i det tredjeland, hvortil de eksporteres, udelukkende vil blive anvendt til offentlig udstilling på et museum på grund af deres historiske betydning."

Begrundelse

Transit af varer, der er underlagt eksport- og importforbud, bør ikke tillades.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 3 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 4 a b (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 4ab

 

Forbud mod kommerciel markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger

 

Kommerciel markedsføring og salgsfremmende aktiviteter online og offline i Unionen foretaget af en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med henblik på overførsel af varer, der er opført i bilag II, er forbudt."

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 6 – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Afgørelser om ansøgninger om tilladelse til eksport af varer i bilag IIIa træffes i de konkrete tilfælde af de kompetente myndigheder under hensyntagen til alle relevante overvejelser, herunder især om, hvorvidt en anden medlemsstat i løbet af de foregående tre år har afslået en ansøgning om tilladelse til en eksport, der i alt væsentligt er identisk, og overvejelser om den tilsigtede slutanvendelse og risikoen for omdirigering.

1. Afgørelser om ansøgninger om tilladelse til eksport af varer, der er opført i bilag III og IIIa, træffes i de konkrete tilfælde af de kompetente myndigheder under hensyntagen til alle relevante overvejelser, herunder især om, hvorvidt en anden medlemsstat i løbet af de foregående tre år har afslået en ansøgning om tilladelse til en eksport, der i alt væsentligt er identisk, og overvejelser om den tilsigtede slutanvendelse og risikoen for omdirigering."

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 6 – stk. 1a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a) I artikel 6 indsættes følgende stykke:

 

1a. Den kompetente myndighed sikrer sammen med medlemsstaterne under hensyntagen til al relevant dokumentation, at alle virksomheder, som markedsfører sikkerhedsudstyr, og virksomheder, som organiserer handelsmesser og andre arrangementer, hvor sådant udstyr markedsføres, gøres bekendt med, at sådant udstyr kan anvendes til tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, samt at det i sidste ende kan blive forbudt at markedsføre sådant udstyr, og at tilladelser i forbindelse hermed kan blive trukket tilbage.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 6 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b) Artikel 6, stk. 2, affattes således:

 

2. Den kompetente myndighed giver ikke tilladelse, når der er rimelig grund til at antage, at en retshåndhævende myndighed eller en fysisk eller juridisk person i et tredjeland kan anvende varer, der er opført i bilag III og bilag IIIa, til tortur eller anden grusom, umenneskelig, nedværdigende behandling eller straf, herunder korporlig straf inden for retssystemets rammer.

 

Den kompetente myndighed tager hensyn til:

 

– foreliggende domme fra internationale domstole

 

– resultater af undersøgelser foretaget af de kompetente organer i FN, Europarådet og EU, og rapporter fra Europarådets Europæiske Komité til Forebyggelse af Tortur og Umenneskelig eller Vanærende Behandling eller Straf samt fra FN's særlige rapportør om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

 

Der kan tages hensyn til andre relevante oplysninger, herunder foreliggende domme fra nationale domstole, rapporter eller anden information udarbejdet af civilsamfundsorganisationer og oplysninger om restriktioner vedrørende varer, der er opført i bilag II, III og IIIa, der anvendes af bestemmelseslandet.

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 5 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 6 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 6a

 

Krav om transittilladelse

 

1. Der kræves tilladelse til transit af varer opført i bilag III eller IIIa, hvis den økonomiske operatør af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor transitten finder sted, er blevet oplyst om, at de pågældende varer skal eller kan anvendes, helt eller delvis, til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

 

2. Såfremt en økonomisk operatør er bekendt med, at transitvarer opført i bilag III eller IIIa skal eller kan anvendes, helt eller delvis, til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, skal denne underrette de kompetente myndigheder, som skal afgøre, hvorvidt det er formålstjenligt at stille krav om tilladelse til den pågældende transit.

 

3. En medlemsstat, der i henhold til stk. 1 og 2 kræver tilladelse til transit af et produkt, som ikke er opført på listen i bilag III eller IIIa, underretter de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom."

Begrundelse

Der bør indføres yderligere krav om tilladelse for at forhindre transit af varer, der kan anvendes til henrettelse eller tortur.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 7a – stk. 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Det er forbudt for en mægler at yde mæglervirksomhed i forbindelse med varer i bilag III, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis mægleren ved eller har grund til at nære mistanke om, at dele af en forsendelse af sådanne varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde.

1. Det er forbudt for en mægler at yde mæglervirksomhed i forbindelse med varer i bilag III og IIIa, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis mægleren ved eller har grund til at nære mistanke om, at dele af en forsendelse af sådanne varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 7a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere teknisk bistand i forbindelse med varer i bilag III, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis leverandøren af en sådan bistand ved eller har grund til at nære mistanke om, at nogle eller alle de pågældende varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde."

2. Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere teknisk bistand i forbindelse med varer i bilag III og IIIa, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis leverandøren af en sådan bistand ved eller har grund til at nære mistanke om, at nogle eller alle de pågældende varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde." Det er ligeledes forbudt for en leverandør af teknisk bistand at foretage instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder, der kan bidrage til gennemførelse af henrettelse, tortur eller anden grusom, nedværdigende eller umenneskelig behandling eller straf.

Begrundelse

Teknisk bistand, der potentielt kan bidrage til gennemførelse af retslige henrettelser, tortur eller anden mishandling, kan godt ydes uafhængigt af leveringen af udstyr, der i øjeblikket hører ind under forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 7 aa (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a. Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 7aa

 

Udveksling af bedste praksis

 

Medlemsstaterne opfordres til at fremme bedste praksis mellem leverandører af teknisk bistand for at sikre, at denne bistand bidrager positivt til bekæmpelse af tortur eller anden grusom, nedværdigende eller umenneskelig behandling eller straf."

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 7c – stk. 3 – nr. 3.3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

"3.3. Kommissionen vedtager i samarbejde med medlemsstaternes og, hvor det er relevant, tredjelandenes myndigheder retningslinjer om bedste praksis med hensyn til kontrol af slutanvendelse."

Begrundelse

Retningslinjer om bedste praksis, som bygger på erfaringer fra både medlemsstaters og tredjelandes myndigheder, ville skabe en mere klar ramme for, hvordan man fastslår slutanvendelsen af varer, der kan misbruges til henrettelse, således at man samtidig letter lovlig eksport til anvendelse inden for især medicinal- og lægemiddelsektoren.

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Kapitel III aa (nyt) – artikel 7da (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a) Følgende artikel indsættes:

 

"Kapitel III aa

 

Varer, der ikke er opført i bilagene

 

Artikel 7da

 

Catch-all-bestemmelse

 

1. Der kræves tilladelse til eksport af varer, som ikke er opført på listen i bilagene til denne forordning, hvis eksportøren af de kompetente myndigheder i den medlemsstat, hvor denne har hjemsted, er blevet oplyst om, at de pågældende varer skal eller kan anvendes, helt eller delvis, til henrettelse eller til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

 

2. Såfremt en eksportør er bekendt med, at varer, som vedkommende ønsker at eksportere, og som ikke er opført i bilag II, III eller IIIa skal eller kan anvendes, helt eller delvis, til henrettelse eller til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, skal vedkommende underrette de kompetente myndigheder, i den medlemsstat, hvor vedkommende har hjemsted, som så skal afgøre, hvorvidt det er formålstjenligt at stille krav om tilladelse til den pågældende eksport.

 

3. En medlemsstat, der i henhold til stk. 1 og 2 kræver tilladelse til eksport af et produkt, der ikke er opført på listen i bilag II, III eller IIIa, underretter omgående de øvrige medlemsstater og Kommissionen herom og angiver de nøjagtige årsager til indførelsen af et krav om tilladelse. Medlemsstaterne underretter også omgående Kommissionen om eventuelle ændringer af foranstaltninger, der er vedtaget under stk. 1 og 2.

 

4. De øvrige medlemsstater tager behørigt hensyn til disse oplysninger og underretter deres toldmyndigheder og andre relevante nationale myndigheder.

 

5. Når det er påkrævet af særligt hastende årsager, vedtager Kommissionen delegerede retsakter, der tilføjer de i stk. 1 og 2 omhandlede produkter til bilag II, III eller IIIa. Proceduren i artikel 15b finder anvendelse på delegerede retsakter, der vedtages i henhold til denne artikel.

 

6. Lægemidler som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF1a udelukkes fra denne artikels anvendelsesområde.

 

_________________________

 

1a. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EUT L 311 af 28.11.2001, s. 67)."

Begrundelse

"Catch-all-bestemmelser" svarende til dem, der benyttes i forordningen om produkter med dobbelt anvendelse, vil sikre yderligere beskyttelse mod risiciene. I sådanne tilfælde bør Kommissionen vurdere, om der er behov for en hasteprocedure for at vedtage fælleskabsforanstaltninger, således at man fastholder en fælleskabstilgang og dermed sikrer ensartethed og lige konkurrencevilkår.

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 8 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis en producent skal udføre lægemidler til en distributør, skal producenten uanset stk. 5 meddele oplysninger om de aftaler, der er indgået, og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at disse varer anvendes til henrettelse i bestemmelseslandet, samt oplysninger om varernes slutanvendelse og slutbrugere, hvis sådanne oplysninger foreligger.

6. Hvis en producent skal udføre lægemidler til en distributør, skal producenten uanset stk. 5 meddele oplysninger om de aftaler, der er indgået, og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at disse varer anvendes til henrettelse i bestemmelseslandet, samt oplysninger om varernes slutanvendelse og slutbrugere, hvis sådanne oplysninger foreligger. Disse oplysninger skal være tilgængelige på forlangende for et relevant uafhængigt tilsynsorgan, som f.eks. en national forebyggende mekanisme, der er oprettet i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller en national menneskerettighedsinstitution i en medlemsstat.

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 10 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

8a) Artikel 10, stk. 2, affattes således:

 

"2. Hvis der foretages toldangivelse af varer, der er opført i bilag II, III eller IIIa, og det bekræftes, at der ikke er givet tilladelse til den planlagte eksport eller import i henhold til denne forordning, tilbageholder toldmyndighederne de angivne varer og gør opmærksom på, at der kan ansøges om tilladelse i henhold til denne forordning. Hvis der ikke er indgivet ansøgning om tilladelse inden for seks måneder efter tilbageholdelsen, eller hvis den kompetente myndighed afslår en sådan ansøgning, disponerer toldmyndighederne over de beslaglagte varer i overensstemmelse med gældende national lovgivning."

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 12a (ny) – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen kan inden for tre måneder bede den anmodende medlemsstat om yderligere oplysninger, hvis den mener, at anmodningen ikke belyser et eller flere relevante punkter, eller at der er behov for yderligere oplysninger om et eller flere af de relevante punkter. Den meddeler, på hvilke punkter der ønskes yderligere oplysninger.

2. Efter modtagelse af en anmodning som omhandlet i stk. 1 underretter Kommissionen omgående alle medlemsstaterne og rundsender de oplysninger, den har modtaget fra den anmodende medlemsstat. Mens de afventer Kommissionens endelige afgørelse, kan medlemsstaterne omgående suspendere overførsler af de varer, der er omhandlet i anmodningen. Kommissionen kan inden for tre måneder bede den anmodende medlemsstat om yderligere oplysninger, hvis den mener, at anmodningen ikke belyser et eller flere relevante punkter, eller at der er behov for yderligere oplysninger om et eller flere af de relevante punkter. Den meddeler, på hvilke punkter der ønskes yderligere oplysninger.

Ændringsforslag    24

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 12 a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen mener, at der ikke er behov for yderligere oplysninger, eller hvis den har modtaget de yderligere oplysninger, den har anmodet om, skal den inden for seks måneder indlede proceduren for vedtagelse af den ønskede ændring eller meddele de anmodende medlemsstater, hvorfor denne ikke indledes.

3. Hvis Kommissionen mener, at der ikke er behov for yderligere oplysninger, eller hvis den har modtaget de yderligere oplysninger, den har anmodet om, skal den inden for tre måneder indlede proceduren for vedtagelse af den ønskede ændring eller meddele de anmodende medlemsstater, hvorfor denne ikke indledes.

Begrundelse

Systemet skal være tilstrækkeligt dynamisk til at sikre, at bilagene er ajourført, og opretholde tilstrækkelige kontroller og lige konkurrencevilkår i hele EU.

Ændringsforslag    25

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 13 – stk. 1

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

12a) Artikel 13, stk. 1, affattes således:

1. Kommissionen og medlemsstaterne underretter efter anmodning hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, de måtte råde over i forbindelse med denne forordning, især oplysninger om meddelte tilladelser og afslag, jf. dog artikel 11.

"1. Hver enkelt medlemsstat underretter Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning, og leverer andre relevante oplysninger, den måtte råde over i forbindelse med denne forordning, især oplysninger om meddelte tilladelser og afslag samt oplysninger vedrørende foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med den målrettede klausul om slutanvendelse, jf. dog artikel 11. Kommissionen videregiver oplysningerne til de øvrige medlemsstater."

Ændringsforslag    26

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

12b) I artikel 13 indsættes følgende stykke:

 

"3a. Kommissionen udarbejder en årlig rapport sammensat af de årlige aktivitetsrapporter, der er omhandlet i stk. 3. Rapporten gøres offentligt tilgængelig."

Ændringsforslag    27

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 15

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 15a

udgår

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Delegationen af beføjelser, der er omhandlet i artikel 12, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra den ... Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

 

3. Den i artikel 12 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Når Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt, der er vedtaget i henhold til artikel 12, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har meddelt Kommissionen, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

 

Begrundelse

Delegationen af beføjelser er foretaget under "handelsomnibus I"-forordning (EU) 37/2014 af 15. januar 2014 og er allerede medtaget i artikel 15a.

Ændringsforslag    28

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 15 a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 15ba (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

15a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15ba

 

Koordinationsgruppen for torturbekæmpelse

 

1. Der oprettes en koordinationsgruppe for torturbekæmpelse med en repræsentant for Kommissionen som formand. Hver medlemsstat udpeger en repræsentant til denne gruppe. Den undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.

 

2. Koordinationsgruppen træffer i samarbejde med Kommissionen passende foranstaltninger til at etablere direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem kompetente myndigheder, navnlig for at eliminere risikoen for eventuelle forskelle i anvendelsen af eksportkontrol for varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som kan føre til forvridning af handelen.

 

3. Formanden for koordinationsgruppen for torturbekæmpelse skal, når som helst denne finder det nødvendigt, høre eksportører, mæglere og andre relevante parter, herunder alle dele af civilsamfundet med relevant ekspertise på området, der er omfattet af denne forordning.

 

3. Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig skriftlig beretning om de aktiviteter, undersøgelser og høringer, som koordinationsgruppen for torturbekæmpelse har foretaget; beretningen er omfattet af artikel 4 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001."

Begrundelse

Der bør i overensstemmelse med den praksis, der er fastlagt for EU's strategiske eksportkontrol, oprettes en ekspertgruppe, der regelmæssigt kan undersøge gennemførelsen af denne forordning og drøfte forslag om ajourføring, herunder udarbejdelse af delegerede retsakter.

Ændringsforslag    29

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 15 b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 15bb (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15b) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15bb

 

1. Senest den ...* og derefter hvert tredje år evaluerer Kommissionen gennemførelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en beretning med en omfattende gennemførelses- og konsekvensanalyse, eventuelt ledsaget af forslag til ændring. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af beretningen.

 

2. Særlige afsnit i beretningen skal behandle:

 

a) koordinationsgruppen for torturbekæmpelse og dennes aktiviteter, undersøgelser og høringer. Oplysninger, som Kommissionen giver om koordinationsgruppens undersøgelser og høringer, behandles fortroligt, jf. artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001.Under alle omstændigheder betragtes oplysninger som fortrolige, såfremt videregivelsen af dem vil kunne have betydelige negative følger for den, der har afgivet oplysningerne, eller som er ophavsmand til dem

 

b) information om nationale tilladelser, medlemsstaternes indberetninger til Kommissionen, notifikations- og konsultationsmekanismer mellem medlemsstaterne, bekendtgørelse og håndhævelse

 

c) omfattende information om karakteren og virkningen af de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet i henhold til artikel 17, herunder hvordan de sanktionsordninger, som medlemsstaterne har indført, fungerer, og en vurdering af, hvorvidt disse ordninger er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende.

 

______________

 

* EUT: Indsæt venligst datoen: Tre år efter denne forordnings ikrafttræden."

Begrundelse

Lige som med EU's strategiske udførselskontrol bør der foretages en regelmæssig evaluering af forordningens gennemførelse. Det bør tilstræbes, at regler om straf – selv om de fastsættes af den enkelte medlemsstat – bør have nogenlunde samme karakter og virkning, således at der fastholdes en ensartet tilgang og lige konkurrencevilkår i hele Unionen.

Ændringsforslag    30

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 15 c (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 17 – stk. 3 (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15c) Følgende stykke tilføjes i artikel 17:

 

"3. Kommissionen vurderer, om de af medlemsstaterne fastsatte regler om straf har nogenlunde samme karakter og virkning".

Begrundelse

Det bør tilstræbes, at regler om straf – selv om de fastsættes af den enkelte medlemsstat – bør have nogenlunde samme karakter og virkning, således at der fastholdes en ensartet tilgang og lige konkurrencevilkår i hele Unionen.

Ændringsforslag    31

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 d (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag III – kolonne 2 – punkt 1 og 2

 

Nuværende ordlyd

Ændringsforslag

 

15d) I bilag III, anden kolonne, affattes pkt. 1 og 2 således:

1. Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:

"1. Varer konstrueret til at indskrænke menneskers frihed:

1.1. Stole med spændetrøjer og brætter med hånd- og fodlænker

1.1. Stole med spændetrøjer og brætter med hånd- og fodlænker

Note:

Note:

Dette punkt kontrollerer ikke stole med spændetrøjer, der er udformet til handicappede.

Dette punkt kontrollerer ikke stole med spændetrøjer, der er udformet til handicappede.

1.2. Fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger, fod- eller håndlænker samt særskilte håndjern eller håndlænker

1.2. Fodlænker, lænker til sammenkædning af fanger, fod- eller håndlænker samt særskilte håndjern eller håndlænker

Note:

Note:

Dette punkt kontrollerer ikke almindelige håndjern. Almindelige håndjern er håndjern, der inklusive kæden og i aflåst tilstand måler mellem 150 og 280 mm i alt fra det ene til det andet jerns yderkant, og som ikke er blevet modificeret med henblik på at påføre fysisk smerte eller lidelse.

Dette punkt kontrollerer ikke almindelige håndjern. Almindelige håndjern er håndjern, der inklusive kæden og i aflåst tilstand måler mellem 150 og 280 mm i alt fra det ene til det andet jerns yderkant, og som ikke er blevet modificeret med henblik på at påføre fysisk smerte eller lidelse.

1.3. Tommeljern og tommelskruer, herunder takkede tommeljern.

1.3. Tommeljern og tommelskruer, herunder takkede tommeljern

 

1.3.a borde, brætter og senge udstyret med remme til fastspænding.

2. Bærbare anordninger konstrueret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar:

2. Bærbare anordninger konstrueret med henblik på bekæmpelse af optøjer eller selvforsvar:

2.1. Bærbare elektriske anordninger, herunder — men ikke kun — elektriske stave, elektriske skjold, bedøvelsespistoler og pilepistoler til udsendelse af elektriske ladninger med en tomgangsspænding på over 10000 V

2.1. Bærbare elektriske anordninger, herunder — men ikke kun — elektriske stave, elektriske skjold, bedøvelsespistoler og pilepistoler til udsendelse af elektriske ladninger med en tomgangsspænding på over 10000 V

Noter:

Noter:

1. Dette punkt kontrollerer ikke elektriske bælter som omhandlet i punkt 2.1 i bilag II.

1. Dette punkt kontrollerer ikke elektriske bælter som omhandlet i punkt 2.1 i bilag II.

2. Dette punkt kontrollerer ikke særskilte elektriske anordninger, der følger deres bruger med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse.

2. Dette punkt kontrollerer ikke særskilte elektriske anordninger, der følger deres bruger med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse.

 

2.2a. akustiske anordninger beregnet til at få kontrol med folkemængder/optøjer

 

2.2b. Millimeterbølgevåben"

Ændringsforslag    32

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Nummer 6 i artikel 1 og nummer 7 i artikel 1, i det omfang det indsætter artikel 7d, finder anvendelse fra den 1. januar 2015.

Nummer 6 i artikel 1 og nummer 7 i artikel 1, i det omfang det indsætter artikel 7d, finder anvendelse fra den 1. februar 2016.

Begrundelse

Økonomiske operatører og håndhævelsesmyndigheder har behov for en passende overgangsperiode for at efterleve og håndhæve disse forbud.

Ændringsforslag    33

Forslag til forordning

Bilag II – Del 2

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag IIIa (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Benin

udgår

Begrundelse

Dette land fastholder stadig dødsstraffen i sin lovgivning.

Ændringsforslag    34

Forslag til forordning

Bilag II – Del 2

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag IIIa (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Gabon

Begrundelse

Gabon har uden forbehold ratificeret den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

Ændringsforslag    35

Forslag til forordning

Bilag II – Del 2

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag IIIb (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Liberia

udgår

Begrundelse

Dette land fastholder stadig dødsstraffen i sin lovgivning.

Ændringsforslag    36

Forslag til forordning

Bilag II – Del 2

Forordning (EF) 1236/2005

Bilag IIIb (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Madagaskar

udgår

Begrundelse

Dette land fastholder stadig dødsstraffen i sin lovgivning.

Ændringsforslag    37

Forslag til forordning

Bilag II – Del 2

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag IIIb (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Mongoliet

udgår

Begrundelse

Dette land fastholder stadig dødsstraffen i sin lovgivning.

Ændringsforslag    38

Forslag til forordning

Bilag II – Del 2

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag IIIb (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

São Tomé og Príncipe

udgår

Begrundelse

Sao Tomé and Principe har ligesom Madagaskar ikke uden forbehold ratificeret den anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.


BEGRUNDELSE

EU-dækkende eksportkontroller er udenrigshandelspolitiske redskaber, der tjener en række forskellige brede politikmål. "Antitorturforordningen" (EF) nr. 1236/2005 er et unikt instrument, der bidrager til beskyttelse af menneskerettighederne gennem kontrol med produkter og aktiviteter, der anvendes eller kan misbruges til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

"Antitorturforordningen" bidrager til den mangeårige EU-politik om at udrydde dødsstraf overalt i verden og forhindre tortur. Den bidrager til opfyldelsen af disse mål ved at kombinere forbud med krav om tilladelse til handel med bestemte varer, der er opført på en liste. Den fastsætter bestemmelser om et forbud mod handel med tortur- og henrettelsesprodukter med "kun én anvendelsesmulighed" og dertil hørende teknisk bistand (bilag II) og en godkendelsesordning for produkter med "forskellige anvendelsesmuligheder", som kan misbruges til tortur og henrettelse ved dødbringende indsprøjtning (bilag III).

Ajourføring af lovgivningen

Gennemgangen af EU's kontroller med handel med torturinstrumenter skulle have været foretaget for længst, men ajourføringen af kontrollisterne er skridt i den rigtige retning. Den igangværende gennemgang af EU's antitortur-eksportkontroller blev bl.a. udformet på grundlag af Europa-Parlamentets indsats, herunder de krav, der blev fremsat i dets beslutning af 17. juni 2010, og yderligere anmodninger vedrørende gennemførelsen i den skrivelse, som INTA- og DROI-Udvalgets formænd stilede til kommissær De Gucht og NF/HR Ashton den 27. juni 2011.

Det er vigtigt at sikre et korrekt miks af lovgivningsmæssige, administrative, retslige og eksterne EU-foranstaltninger for at forhindre og forbyde produktion af, handel med og anvendelse af "torturvarer" og effektivt at kontrollere produkter med potentiel dødelig og inhuman brug. Fraværet af multilaterale eksportkontrolordninger inden for "torturvarer", i modsætning til "varer med dobbeltanvendelse", komplicerer i sagens natur opgaven. EU kan imidlertid ikke begrænse sin indsats for at udrydde tortur ved at mindske tilgængeligheden af udstyr, der kan anvendes til overgreb, udrydde omdirigering og omgåelse og fremme passende kontrol uden for sine grænser. Handelsinstrumenter er et led i en samlet tilgang, der anvender alle EU's instrumenter til eksterne foranstaltninger.

Det er afgørende at sikre ensartethed i EU's eksportkontroller, herunder listerne over militært udstyr, produkter med dobbelt anvendelse, skydevåben og "torturvarer", uden at produkterne gøres til genstand for flere kontroller (bortset fra supplerende kontroller for at forhindre ulovlig narkotikahandel).

Kommissionen foreslår at styrke kontrollen med torturinstrumenter, bl.a. ved at:

•  tilføje et særligt bilag IIIa med henblik på at forhindre, at kontrollerede lægemidler anvendes til henrettelse ved dødbringende indsprøjtning

•  indføre et forbud mod mæglervirksomhed for forbudte varer og udvidelse af forbuddet mod mæglervirksomhed og teknisk bistand for kontrollerede varer, i tilfælde hvor en leverandør/mægler er bekendt med eller har grund til at formode, at varerne kan blive anvendt til tortur

•  indføre en generel fællesskabsudførselstilladelse for lande, der har afgivet faste internationale tilsagn i henhold til enten protokol nr. 13 til den europæiske menneskerettighedskonvention eller anden valgfrie protokol til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

Ordføreren støtter tilgangen med nødvendige og afpassede kontroller uden overflødige byrder, der kan begrænse handel, som har lovlige endemål. I denne henseende er det afgørende med en fælleskabstilgang, som fastholder lige konkurrencevilkår. Samtidig minder ordføreren om, at det er nødvendigt at fremtidssikre eksportkontrolordningerne og tilvejebringe en fleksibilitet, der gør det muligt at tilpasse sig ændringer i teknologi og udvikling overalt i verden. Specifikke produktlister tilvejebringer klarhed for eksportører og importører og bidrager til at sikre efterlevelse. Det er i forbindelse med denne forordning vigtigt at bemærke den særlige betydning af lovlig adgang til lægemidler, som EU er nøgleproducent af. Udover teknisk bistand og mæglervirksomhed bør EU også, hvor det er muligt, forsøge at kontrollere andre tjenesteydelser, der kan bidrage til spredning af varer, der kan anvendes til tortur eller henrettelse, såsom bl.a. markedsføring eller finansielle tjenesteydelser.

Eftersom handelstransaktioner med udlandet bliver stadig mere komplekse, fremhæver ordføreren den centrale rolle, som effektiv håndhævelse af kontroller, straf, vejledning og outreachaktiviteter udført af nationale myndigheder spiller. Også i denne forbindelse er der behov for lige konkurrencevilkår og en fælleskabstilgang. Ordføreren minder om behovet for tilstrækkelig overvågning af gennemførelsen af medlemsstaternes tilsagn, herunder deres forpligtelse til at rapportere og udveksle information via et sikkert, krypteret system om afslag på tilladelser og indberetninger. I dette øjemed forekommer en ordning med regelmæssig rapportering og evaluering i tråd med andre eksportkontrolordninger at være hensigtsmæssig. Desuden må industriens ansvar i processen med at kontrollere transaktionerne i køber-modtager-slutbruger-kæden ikke undervurderes. Af hensyn til klarheden og retssikkerheden for virksomheder opfordrer ordføreren Kommissionen til at kodificere forordningen til sin tid, når den aktuelle ajourføring er vedtaget.

Delegation af beføjelser

"Antitorturforordningen" blev medtaget i "handelsomnibus I"-pakken, der bragte retsakten i overensstemmelse med bestemmelserne i Lissabontraktaten. februar 2014 tillagde den Kommissionen beføjelse til at vedtage delegerede retsakter med henblik på at ændre bilag I-V til forordningen, der fastsætter indsigelsesperioden til to måneder efter underretning, som kan forlænges med yderligere to måneder, og rapporteringskravet til hvert femte år. Følgelig er bestemmelserne om delegation af beføjelser i det aktuelle forslag overflødige og bør slettes. Ordføreren minder Kommissionen om, at Parlamentet bør gives fuldstændig information og dokumentation om dens møder med nationale eksperter inden for rammerne af dens arbejde med udarbejdelsen og gennemførelsen af delegerede retsakter. Kommissionen bør sikre, at Parlamentet inddrages på behørig vis for at skabe de bedst mulige betingelser for Parlamentets fremtidige kontrol af de delegerede retsakter.

Ordføreren foreslår, at der indføres en hasteprocedure, der muliggør øjeblikkelig anvendelse af Kommissionens akt, således at man hurtigt kan ændre bilag II, III og IIIa, hvis der er særligt hastende årsager. EU skal proaktivt og omgående ajourføre kontrollisterne, så de omfatter relevante anordninger, udstyr, komponenter, tilbehør, halvfabrikata og teknologier, der kommer på markedet.


UDTALELSE fra Udenrigsudvalget (2.7.2015)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Ordfører for udtalelse: Barbara Lochbihler

KORT BEGRUNDELSE

Gennemgangen af forordningen har til formål i endnu højere grad at styrke EU's rolle som en førende og ansvarlig global aktør i bekæmpelsen af dødsstraf og udryddelsen af tortur.

Udkastet til udtalelse sigter mod at styrke bestemmelserne om de sekundære tjenester, der er knyttet til transport af varer, samt om transit, teknisk bistand og kommerciel markedsføring. I tråd med Parlamentets holdning, som er kommet til udtryk gentagne gange, sigter den mod at indføre en målrettet bestemmelse om slutanvendelse, for at medlemsstaterne skal forbyde eller suspendere overførsel af sikkerhedsrelaterede produkter, som ikke er opført i bilag II og III, og som tydeligvis ikke har nogen anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller mishandling, eller om hvilke der er rimelig grund til at formode, at overførsel af disse produkter vil medføre fremme eller gennemførelse af retslig henrettelse, tortur eller mishandling.

Det foreslås endvidere at oprette en udstyrskoordinationsgruppe og indføre en mekanisme for regelmæssig evaluering og mere systematisk informationsudveksling og afrapportering for at styrke overvågningen af og den effektive gennemførelse af forordningen.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udenrigsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Forslag til forordning

Betragtning 19a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) En målrettet bestemmelse om slutanvendelse bør indføres, for at medlemsstaterne skal suspendere eller standse overførsel af sikkerhedsrelaterede produkter, som ikke er opført i bilag II og III, og som tydeligvis ikke har nogen anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller anden mishandling, eller om hvilket der er rimelig grund til at formode, at overførsel af disse produkter vil medføre fremme eller gennemførelse af retslig henrettelse, tortur eller anden mishandling. Beføjelser, som tildeles under den målrettede bestemmelse om slutanvendelse, bør ikke udvides til at omfatte lægemidler, som kan anvendes til henrettelse.

Ændringsforslag    2

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra aa) (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra f)

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

aa) Litra f) affattes således:

f) "teknisk bistand": enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse, samling eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og færdigheder eller konsulentservice. Teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand og bistand ved hjælp af elektroniske midler

f) "teknisk bistand": enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparation, udvikling, fremstilling, prøvning, vedligeholdelse, samling, anvendelse eller enhver anden form for teknisk ydelse, uanset om bistanden ydes i form af instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab og færdigheder eller konsulentservice. Teknisk bistand omfatter også mundtlig bistand og bistand ved hjælp af elektroniske midler

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt – artikel 2, litra f) – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag. Ændringsforslaget har til formål at tilføje ordet "anvendelse" for at præcisere definitionen af teknisk bistand.

Ændringsforslag    3

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra k) – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I forbindelse med denne forordning er det kun bestemmelsen om sekundære tjenester, der er undtaget fra denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger

I forbindelse med denne forordning er bestemmelsen om sekundære tjenester medtaget i denne definition. Sekundære tjenester er transport, finansielle tjenester, forsikring eller genforsikring eller almindelig reklame eller salgsfremmende foranstaltninger

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra l)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

l) "mægler": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som leverer tjenester, der er defineret i litra k), fra Unionen til et tredjelands område

l) "mægler": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende, har hjemsted eller er statsborger i en EU-medlemsstat, og som leverer tjenester, der er defineret i litra k)

Ændringsforslag    5

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2 – litra c)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra m)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

m) "leverandør af teknisk bistand": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som leverer teknisk bistand, der er defineret i litra f), fra Unionen til et tredjelands område

m) "leverandør af teknisk bistand": en fysisk eller juridisk person eller et partnerskab, der er hjemmehørende eller har hjemsted i en EU-medlemsstat, og som leverer teknisk bistand, der er defineret i litra f)

Ændringsforslag    6

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 2 – litra ra (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ra) "transit": transport af ikke-EU-varer, som passerer gennem Unionens toldområde med destination i et tredjeland.

Ændringsforslag    7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 4 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

2a) Artikel 4, stk. 1, erstattes af følgende:

1. Enhver import af varer, der er opført i bilag II, uanset varernes oprindelse, er forbudt.

"1. Enhver import af varer, der er opført i bilag II, uanset varernes oprindelse, er forbudt.

Det er forbudt for personer, enheder eller organer i Fællesskabets toldområde at acceptere teknisk bistand i forbindelse med de i bilag II opførte varer, der ydes fra et tredjeland, hvad enten det sker mod eller uden modydelse.

Det er forbudt for personer, enheder eller organer i Fællesskabets toldområde at acceptere teknisk bistand i forbindelse med de i bilag II opførte varer, der ydes fra et tredjeland, hvad enten det sker mod eller uden modydelse.

 

Transit gennem Unionens toldområde er forbudt for varer, der er opført i bilag II."

Ændringsforslag    8

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 2b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel -4a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2b) Følgende artikel indsættes efter artikel 4:

 

"Artikel -4a

 

Forbud mod kommerciel markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger

 

Kommerciel markedsføring og salgsfremmende foranstaltninger i Unionen foretaget af Unionens eller tredjelandes virksomheder eller enkeltpersoner med henblik på overførsel af produkter, der er opført i bilag II, er strengt forbudt. Sådanne kommercielle markedsføringsaktiviteter eller salgsfremmende aktiviteter omfatter også dem, der udføres ved brug af uhåndgribelige kilder, navnlig internettet. Andre sekundære tjenester, herunder transport, finansielle tjenester, forsikring og genforsikring, er ligeledes strengt forbudt."

Ændringsforslag    9

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 5 – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der kræves tilladelse til al eksport af varer i bilag III uanset disse varers oprindelse. Der kræves imidlertid ikke tilladelse for varer, der kun passerer gennem Unionens toldområde, nemlig varer, der ikke er angivet til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse bortset fra proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 91 i forordning (EØF) nr. 2913/92, herunder oplagring af ikke-EU-varer i en frizone af kontroltype I eller på et frilager.

Der kræves tilladelse til al eksport af varer i bilag III uanset disse varers oprindelse. Der kræves transittilladelse for varer, der er opført i bilag III, der kun passerer gennem Unionens toldområde.

Ændringsforslag    10

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 7a – stk. 1a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne udfører passende informationsaktiviteter for at sikre, at alle virksomheder, som markedsfører sikkerhedsudstyr, og også de virksomheder, som organiserer handelsmesser og andre arrangementer, hvor sådant udstyr markedsføres, gøres bekendt med denne forordning og deres forpligtelser i henhold hertil.

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt – artikel 7a – nr. 1.

Ændringsforslag    11

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 7a – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere teknisk bistand i forbindelse med varer i bilag III, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis leverandøren af en sådan bistand ved eller har grund til at nære mistanke om, at nogle eller alle de pågældende varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde."

2. Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere teknisk bistand i forbindelse med varer i bilag III, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis leverandøren af en sådan bistand ved eller har grund til at nære mistanke om, at nogle eller alle de pågældende varer er eller kan være bestemt til tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf i et land, som ikke hører under Unionens toldområde. Det er ligeledes forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder, der kan hjælpe ved gennemførelse af retslige henrettelser, tortur eller anden mishandling."

Ændringsforslag    12

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 7aa (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a) Følgende artikel indsættes efter artikel 7a:

 

"Artikel 7aa

 

Målrettet bestemmelse om slutanvendelse

 

1. En medlemsstat skal forbyde eller suspendere overførsel af et sikkerhedsrelateret produkt, som ikke er opført i bilag II og III, og som tydeligvis ikke har nogen anden praktisk anvendelse end henrettelse, tortur eller anden mishandling, eller om hvilket der er rimelig grund til at formode, at overførsel af et sådant produkt vil fremme gennemførelse af retslig henrettelse, tortur eller anden mishandling.

 

2. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om foranstaltninger, som de har vedtaget i henhold til stk. 1, så snart de er vedtaget, og angiver de nøjagtige årsager til disse foranstaltninger.

 

3. Medlemsstaterne underretter også straks Kommissionen om eventuelle ændringer af foranstaltninger, der er vedtaget i henhold til stk. 1.

 

4. Kommissionen offentliggør de foranstaltninger, der er givet underretning om i henhold til stk. 2 og 3, i C-udgaven af Den Europæiske Unions Tidende.

 

5. Kommissionen afgør, hvorvidt de i stk. 1 omhandlede produkter bør føjes til det relevante bilag, for at overførslen af disse kan forbydes eller underlægges et krav om tilladelse.

 

6. Beføjelser, som tildeles under den målrettede bestemmelse om slutanvendelse, udvides ikke til at omfatte lægemidler, som kan anvendes til henrettelse."

 

Ændringsforslag    13

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 7b – stk. 1 – afsnit 1

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der kræves tilladelse til al eksport af varer i bilag IIIa, uanset disse varers oprindelse. Der kræves imidlertid ikke tilladelse for varer, der kun passerer gennem Unionens toldområde, nemlig varer, der ikke er angivet til en toldmæssig bestemmelse eller anvendelse bortset fra proceduren for ekstern forsendelse, jf. artikel 91 i forordning (EØF) nr. 2913/92, herunder oplagring af ikke-EU-varer i en frizone af kontroltype I eller på et frilager.

1. Der kræves tilladelse til al eksport af varer i bilag IIIa, uanset disse varers oprindelse. Der kræves transittilladelse for varer, der er opført i bilag IIIa, der kun passerer gennem Unionens toldområde.

Ændringsforslag    14

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 7

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 7d – stk. 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere teknisk bistand i forbindelse med varer i bilag IIIa, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis leverandøren af teknisk bistand ved eller har grund til at nære mistanke om, at nogle eller alle de pågældende varer er eller kan være bestemt til henrettelse i et land, som ikke hører under Unionens toldområde."

2. Det er forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere teknisk bistand i forbindelse med varer i bilag IIIa, uanset disse varers oprindelse, til personer, enheder eller organer i et tredjeland, hvis leverandøren af teknisk bistand ved eller har grund til at nære mistanke om, at nogle eller alle de pågældende varer er eller kan være bestemt til henrettelse i et land, som ikke hører under Unionens toldområde. Det er ligeledes forbudt for en leverandør af teknisk bistand at levere instruktion, rådgivning, oplæring, overførsel af driftskendskab eller færdigheder, der kan hjælpe ved gennemførelse af retslige henrettelser."

Ændringsforslag    15

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 8

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 8 – stk. 6

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. Hvis en producent skal udføre lægemidler til en distributør, skal producenten uanset stk. 5 meddele oplysninger om de aftaler, der er indgået, og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at disse varer anvendes til henrettelse i bestemmelseslandet, samt oplysninger om varernes slutanvendelse og slutbrugere, hvis sådanne oplysninger foreligger.

6. Hvis en producent skal udføre lægemidler til en distributør, skal producenten uanset stk. 5 meddele oplysninger om de aftaler, der er indgået, og de foranstaltninger, der er truffet for at forhindre, at disse varer anvendes til henrettelse i bestemmelseslandet, samt oplysninger om varernes slutanvendelse og slutbrugere, hvis sådanne oplysninger foreligger. Disse oplysninger skal være tilgængelige på forlangende for et relevant uafhængigt tilsynsorgan, som f.eks. en national forebyggende mekanisme, der er oprettet i henhold til den valgfri protokol til FN-konventionen mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, eller en national menneskerettighedsinstitution i en medlemsstat.

Ændringsforslag    16

Forslag til forordning

Artikel 1 – nr. 12a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 13 – stk. 1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

12a) Artikel 13, stk. 1, affattes således:

"1. Kommissionen og medlemsstaterne underretter efter anmodning hinanden om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning, og udveksler andre relevante oplysninger, de måtte råde over i forbindelse med denne forordning, især oplysninger om meddelte tilladelser og afslag, jf. dog artikel 11.

"1. Hver enkelt medlemsstat underretter Kommissionen om, hvilke foranstaltninger der træffes i medfør af denne forordning, og leverer andre relevante oplysninger, den måtte råde over i forbindelse med denne forordning, især oplysninger om meddelte tilladelser og afslag samt oplysninger vedrørende foranstaltninger, der er truffet i forbindelse med den målrettede klausul om slutanvendelse, jf. dog artikel 11. Kommissionen videregiver oplysningerne til de øvrige medlemsstater."

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt – artikel 13, stk. 1 – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 12b (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 13 – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

12b) I artikel 13 indsættes følgende stykke:

 

"3a. Kommissionen offentliggør sin årsberetning, hvori den samler alle de årlige aktivitetsrapporter, som medlemsstaterne har offentliggjort i overensstemmelse med stk. 3."

Ændringsforslag    18

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 14a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel -15a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

14a) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel -15a

 

Koordinationsgruppe

1. En koordinationsgruppe under ledelse af en repræsentant fra Kommissionen, nedsættes, hvortil hver medlemsstat udnævner en repræsentant. Koordinationsgruppen undersøger alle spørgsmål vedrørende anvendelsen af denne forordning, der rejses af formanden eller af en repræsentant for en medlemsstat.

 

2. Koordinationsgruppen træffer i samarbejde med Kommissionen passende foranstaltninger til etablering af et direkte samarbejde og udveksling af oplysninger mellem de kompetente myndigheder, navnlig for at fjerne risikoen for eventuelle forskelle i udførselskontrollen af produkter, som kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, og som kan føre til handelsfordrejninger.

 

3. Formanden for koordinationsgruppen skal, når vedkommende finder det nødvendigt, høre eksportører, mæglere og andre relevante aktører, der berøres af denne forordning, herunder repræsentanter for civilsamfundet.

 

4. Koordinationsgruppen kan modtage informationer og forslag vedrørende forordningens effektivitet fra alle sider af civilsamfundet med relevant ekspertise."

 

Ændringsforslag    19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15a (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Artikel 15c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

15c) Følgende artikel indsættes:

 

"Artikel 15c

 

Evaluering af gennemførelsen

 

1. Hvert tredje år evaluerer Kommissionen gennemførelsen af denne forordning og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en beretning om anvendelsen heraf, eventuelt ledsaget af forslag til ændring. Medlemsstaterne giver Kommissionen alle relevante oplysninger med henblik på udarbejdelsen af denne beretning.

 

2. Denne evaluering indeholder medlemsstaternes beslutninger om nationale tilladelser, medlemsstaternes indberetninger til Kommissionen, notifikations- og konsultationsmekanismer mellem medlemsstaterne, bekendtgørelse og håndhævelse. Evalueringsproceduren bør indeholde en analyse af, hvordan de sanktionsordninger, som medlemsstaterne har indført, fungerer, og en vurdering af, hvorvidt disse ordninger er effektive, forholdsmæssige og afskrækkende.

 

3. Et særskilt afsnit i denne beretning skal desuden give et overblik over koordinationsgruppens aktiviteter, undersøgelser og konsultationer, som skal være omfattet af artikel 4 i forordning (EF) nr. 1049/2001."

Ændringsforslag    20

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra -a) (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag II – tabel 1 – kolonne 2 – stk. 2.2a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-a) I bilag II efter punkt 2.2 indsættes følgende punkter:

 

"2.2a Elektriske stave, der virker ved direkte kontakt, elektriske bedøvelsespistoler og skjold til brug ved retshåndhævelse

 

2.2b Fangehætter til brug ved retshåndhævelse

 

2.2c Tænger beregnet til fangekontrol"

Ændringsforslag    21

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra -aa) (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag III – tabel 1 – kolonne 2 – stk. 1.3a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-aa) I bilag II efter punkt 1.3 indsættes følgende punkter:

 

"1.3a Stole, brætter og senge udstyret med remme til fastspænding"

Ændringsforslag    22

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra -ab) (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag III – tabel 1 – kolonne 2 – stk. 2.1

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

-ab) Punkt 2.1 i bilag III erstattes af følgende:

"2.1. Bærbare elektrochokvåben, som kun kan ramme én person, hver gang der gives elektrisk stød, herunder men ikke begrænset til elektriske stave, elektriske skjolde og elektriske pilepistoler

"2.1 Bærbare elektriske anordninger, herunder men ikke begrænset til pilepistoler til udsendelse af elektriske ladninger med en tomgangsspænding på over 10 000 V.

Noter:

Noter:

1. Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke elektriske bælter og andre anordninger som er omfattet af punkt 2.1 i bilag II

 

1. Dette punkt omfatter ikke elektriske bælter og andre anordninger som omhandlet i punkt 2.1 og 2.2a i bilag II

2. Kontrol ifølge dette punkt gælder ikke særskilte elektrochokanordninger, der følger brugeren med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse"

2. Dette punkt omfatter ikke særskilte elektrochokanordninger, der følger brugeren med henblik på brugerens egen personlige beskyttelse"

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at ændre en bestemmelse i den eksisterende retsakt – bilag III, pkt. 2 – der ikke blev henvist til i Kommissionens forslag.

Ændringsforslag    23

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 15 – litra -ac) (nyt)

Forordning (EF) nr. 1236/2005

Bilag III – tabel 1 – kolonne 2 – stk. 2.3a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-ac) I bilag III efter punkt 2.3 indsættes følgende punkter:

 

"2.3a Akustiske anordninger beregnet til at kontrollere folkemængder/optøjer

 

2.3b Millimeterbølgevåben"

PROCEDURE

Titel

Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Referencer

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.1.2015

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.1.2015

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Dato for vedtagelse

29.6.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

45

2

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa


PROCEDURE

Titel

Handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Referencer

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Dato for høring af EP

14.1.2014

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

15.1.2015

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

15.1.2015

 

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Behandling i udvalg

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Dato for vedtagelse

22.9.2015

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Marco Affronte

Dato for indgivelse

29.9.2015

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik