Διαδικασία : 2014/0005(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0267/2015

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0267/2015

Συζήτηση :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Ψηφοφορία :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
PV 04/10/2016 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 1016kWORD 572k
28.9.2015
PE 554.890v03-00 A8-0267/2015

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

Εισηγήτρια: Marietje Schaake

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ/ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου σχετικά με το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

(COM(2014)0001 – C8‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2014)0001),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0014/2014),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0267/2015),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8) Συνολική άδεια μπορεί επίσης να χορηγηθεί εάν ο παρασκευαστής πρέπει να εξαγάγει φαρμακευτικά προϊόντα που ελέγχονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 προς διανομέα σε χώρα η οποία δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας και ο διανομέας έχουν συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία υποχρεώνει τον διανομέα να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή.

(8) Συνολική άδεια μπορεί επίσης να χορηγηθεί εάν ο παρασκευαστής πρέπει να εξαγάγει φαρμακευτικά προϊόντα που ελέγχονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 προς διανομέα σε χώρα η οποία δεν έχει καταργήσει τη θανατική ποινή, υπό την προϋπόθεση ότι ο εξαγωγέας και ο διανομέας έχουν συνάψει νομικά δεσμευτική συμφωνία η οποία υποχρεώνει τον διανομέα να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα που διασφαλίζουν ότι τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν θα χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Πρέπει να απαγορευθεί στους μεσίτες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες όσον αφορά εμπορεύματα των οποίων απαγορεύεται η εξαγωγή και η εισαγωγή, δεδομένου ότι τα εν λόγω εμπορεύματα στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Η απαγόρευση της παροχής αυτών των υπηρεσιών χρησιμεύει στην προστασία της δημόσιας ηθικής.

(12) Πρέπει να απαγορευθεί στους μεσίτες που είναι εγκατεστημένοι στην Ένωση να παρέχουν μεσιτικές υπηρεσίες όσον αφορά εμπορεύματα των οποίων απαγορεύεται η εξαγωγή και η εισαγωγή, δεδομένου ότι τα εν λόγω εμπορεύματα στην πράξη χρησιμοποιούνται μόνο για τη θανατική ποινή ή για βασανιστήρια και άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία. Η απαγόρευση της παροχής αυτών των υπηρεσιών χρησιμεύει στην προστασία της δημόσιας ηθικής και τον σεβασμό των αρχών της ανθρώπινης αξιοπρέπειας στις οποίες βασίζονται οι ευρωπαϊκές αξίες όπως ορίζονται στην Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Θα πρέπει να εισαχθεί μια στοχευμένη ρήτρα τελικής χρήσης, ώστε τα κράτη μέλη να αναστείλουν ή να σταματήσουν τη μεταβίβαση ειδών που σχετίζονται με την ασφάλεια και δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ, τα οποία σαφώς δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση εκτός από τη θανατική ποινή, τα βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να πιστεύεται ότι η μεταβίβαση των εν λόγω στοιχείων θα οδηγούσε στη διευκόλυνση ή την εφαρμογή θανατικής ποινής, βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας. Οι εξουσίες που εκχωρούνται δυνάμει της ρήτρας περί στοχευμένης τελικής χρήσης δεν θα πρέπει να επεκτείνονται σε ιατροφαρμακευτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επιβολή της θανατικής ποινής,

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(αα) Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

στ) «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση, ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες γνωμοδότησης. Στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται προφορικές μορφές βοήθειας καθώς και βοήθεια που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα·

στ) «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση, τη χρήση, τις πρακτικές ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες γνωμοδότησης. Στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται προφορικές μορφές βοήθειας καθώς και βοήθεια που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα·

(Με την τροπολογία αυτή επιδιώκεται η τροποποίηση διάταξης του υπάρχοντος κειμένου - του άρθρου 2(στ) - που δεν αναφέρεται στην πρόταση της Επιτροπής.)

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – σημείο ια – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η απλή παροχή επικουρικών υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες συνιστούν η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση·

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η παροχή επικουρικών υπηρεσιών περιλαμβάνεται στον παρόντα ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες συνιστούν η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση, μεταξύ άλλων και μέσω του Διαδικτύου·

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο ιβ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιβ) «μεσίτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που ασκεί δραστηριότητες οριζόμενες στο στοιχείο ια) από την Ένωση προς το έδαφος τρίτης χώρας·

ιβ) «μεσίτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος ή υπηκοότητα κράτους μέλους της Ένωσης, ή θυγατρική εταιρεία νομικού προσώπου ή εταιρικής σχέσης, που ασκεί δραστηριότητες οριζόμενες στο στοιχείο ια)·

Αιτιολόγηση

Η ΕΕ πρέπει να μπορεί επίσης να εφαρμόζει αυτόν τον κανονισμό όταν υπήκοοι της ΕΕ ή νομικά πρόσωπα που είναι εγκατεστημένα στην ΕΕ συμμετέχουν σε συναλλαγές που πραγματοποιούνται εκτός της επικράτειας της Ένωσης.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιγ) «πάροχος τεχνικής βοήθειας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που παρέχει τεχνική βοήθεια οριζόμενη στο στοιχείο στ) από την Ένωση προς το έδαφος τρίτης χώρας·

ιγ) «πάροχος τεχνικής βοήθειας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που παρέχει τεχνική βοήθεια οριζόμενη στο στοιχείο στ)·

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο ιδ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ιδ) «εξαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση, κατέχει σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και διαθέτει την απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Αν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εξαγωγής ή αν ο κάτοχος της σύμβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο που έχει απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Όταν το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων το έχει πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τη σύμβαση βάσει της οποίας γίνεται η εξαγωγή, ως εξαγωγέας νοείται ο εγκατεστημένος στην Ένωση αντισυμβαλλόμενος·

ιδ) «εξαγωγέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο, κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτή η διασάφηση, κατέχει σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και διαθέτει την απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Αν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εξαγωγής ή αν ο κάτοχος της σύμβασης δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, ως εξαγωγέας νοείται το πρόσωπο που έχει απαιτούμενη εξουσία για να αποφασίσει την αποστολή των εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης. Όταν το δικαίωμα διάθεσης των εμπορευμάτων το έχει πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Ένωσης σύμφωνα με τη σύμβαση βάσει της οποίας γίνεται η εξαγωγή, ως εξαγωγέας νοείται ο αντισυμβαλλόμενος που κατοικεί ή είναι εγκατεστημένος στην Ένωση·

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο ιη α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιη α) «διαμετακόμιση»: μεταφορά μη ενωσιακών αγαθών, τα οποία απαριθμούνται στα παραρτήματα, και τα οποία εισέρχονται και διέρχονται το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης με προορισμό εκτός της Ένωσης·

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 4 α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 4α α

 

Απαγόρευση διαμετακόμισης

 

1. Όσον αφορά τα είδη που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται κάθε διαμετακόμιση ανεξαρτήτως καταγωγής τους.

 

2. Κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1, η αρμόδια αρχή μπορεί να εγκρίνει τη διαμετακόμιση των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ, εφόσον αποδεικνύεται ότι στη χώρα στην οποία θα εξαχθούν τα είδη, αυτά θα χρησιμοποιηθούν μόνο για δημόσια έκθεση σε μουσείο λόγω της ιστορικής σημασίας τους.»

Αιτιολόγηση

Δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η διαμετακόμιση ειδών των οποίων η εισαγωγή και εξαγωγή απαγορεύεται.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 3 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 4 α β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 4a β

 

Απαγόρευση εμπορικού μάρκετινγκ και προώθησης

 

Απαγορεύονται οι τηλεματικές και συμβατικές εμπορικές δραστηριότητες προώθησης και εμπορίας εντός της Ένωσης, από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση, για τους σκοπούς της μεταβίβασης εμπορευμάτων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για άδεια εξαγωγής εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙα λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές εκτιμήσεις, και μεταξύ άλλων, ιδίως, κατά πόσον μια αίτηση σχετικά με κατά βάση ταυτόσημη εξαγωγή έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος κατά την προηγούμενη τριετία, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση και τον κίνδυνο εκτροπής.

1. Οι αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις για άδεια εξαγωγής εμπορευμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙΙΙα λαμβάνονται από τις αρμόδιες αρχές για κάθε περίπτωση χωριστά, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι σχετικές εκτιμήσεις, και μεταξύ άλλων, ιδίως, κατά πόσον μια αίτηση σχετικά με κατά βάση ταυτόσημη εξαγωγή έχει απορριφθεί από άλλο κράτος μέλος κατά την προηγούμενη τριετία, καθώς και εκτιμήσεις σχετικά με την προβλεπόμενη τελική χρήση και τον κίνδυνο εκτροπής.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Στο άρθρο 6 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

1a. Η αρμόδια αρχή, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα συναφή αποδεικτικά στοιχεία, εξασφαλίζει, από κοινού με τα κράτη μέλη, ότι όλες οι εταιρείες εμπορίας εξοπλισμού ασφαλείας και οι φορείς που διοργανώνουν εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις όπου αυτός ο εξοπλισμός τίθεται σε εμπορία, έχουν επίγνωση του γεγονότος ότι η χρήση τους θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία και ότι η εμπορία του εν λόγω εξοπλισμού μπορεί να απαγορευθεί και οι σχετικές άδειες να ανακληθούν.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β) Στο άρθρο 6, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

2. Η αρμόδια αρχή δεν χορηγεί καμία άδεια όταν υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ και ΙΙΙα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή για άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, συμπεριλαμβανομένης σωματικής τιμωρίας δυνάμει δικαστικής απόφασης, από αρχή επιβολής του νόμου ή οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο τρίτης χώρας.

 

Η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη:

 

διαθέσιμες αποφάσεις διεθνών δικαστηρίων

 

– πορίσματα των αρμοδίων οργάνων του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της ΕΕ και εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης και τιμωρίας, και του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

 

Μπορούν να λαμβάνονται υπόψη άλλες σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εθνικών δικαστικών αποφάσεων, εκθέσεων ή άλλων πληροφοριών που συλλέγονται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και πληροφορίες σχετικά με περιορισμούς εξαγωγών των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙα οι οποίοι εφαρμόζονται από τη χώρα προορισμού.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 5 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 6 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 6α

 

Υποχρέωση άδειας διαμετακόμισης

 

1. Απαιτείται άδεια για τη διαμετακόμιση εμπορευμάτων που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα εάν ο οικονομικός φορέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους μέσω του οποίου πραγματοποιείται η διαμετακόμιση ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

 

2. Εάν ένας οικονομικός φορέας γνωρίζει ότι τα διαμετακομιζόμενα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, απευθύνει κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες αποφασίζουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να υποβληθεί η εν λόγω διαμετακόμιση σε υποχρέωση αδειοδότησης.

 

3. Ένα κράτος μέλος που επιβάλλει υποχρέωση αδειοδότησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, για τη διαμετακόμιση ενός εμπορεύματος που δεν απαριθμείται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα, ενημερώνει τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή.»

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να καθιερωθούν πρόσθετες απαιτήσεις αδειοδότησης, προκειμένου να εμποδιστεί η διαμετακόμιση εμπορευμάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή ή βασανιστήρια.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 - σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 7α – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Απαγορεύεται σε μεσίτη να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας μεσιτικές υπηρεσίες σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο μεσίτης γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι οποιοδήποτε μέρος μιας αποστολής των εν λόγω εμπορευμάτων προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

1. Απαγορεύεται σε μεσίτη να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας μεσιτικές υπηρεσίες σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και ΙΙΙα, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο μεσίτης γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι οποιοδήποτε μέρος μιας αποστολής των εν λόγω εμπορευμάτων προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 - σημείο 6

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 7α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος αυτής της βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.»

2. Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στα παραρτήματα III και ΙΙΙα, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος αυτής της βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.» Απαγορεύεται επίσης σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να δίνει οδηγίες και συμβουλές, να προβαίνει σε κατάρτιση ή διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων οι οποίες θα ευνοούσαν την εκτέλεση θανατικής ποινής, βασανιστηρίων ή άλλης μορφής ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.

Αιτιολόγηση

Την εκτέλεση θανατικών ποινών, βασανιστηρίων ή άλλου είδους κακής μεταχείρισης θα μπορούσε να βοηθήσει και η παροχή τεχνικής βοήθειας, ανεξάρτητα από την προμήθεια εξοπλισμού που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 7 α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α. Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 7a α

 

Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών

 

Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προωθήσουν βέλτιστες πρακτικές μεταξύ των παρόχων τεχνικής βοήθειας, ώστε να εξασφαλίσουν ότι η συγκεκριμένη βοήθεια συμβάλλει στην καταπολέμηση των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας.»

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 7

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 7γ – παράγραφος 3 – σημείο 3.3 (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«3.3. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και των τρίτων χωρών κατά περίπτωση, εκδίδει κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την εξακρίβωση της τελικής χρήσης.»

 

Αιτιολόγηση

Οι κατευθυντήριες γραμμές βέλτιστων πρακτικών που βασίζονται στις εμπειρίες των αρχών τόσο των κρατών μελών όσο και τρίτων χωρών θα μπορούσαν να διαμορφώσουν ένα σαφέστερο πλαίσιο για τον καθορισμό της τελικής χρήσης των εμπορευμάτων τα οποία υπάρχει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για την εκτέλεση θανατικής ποινής και, επιπλέον, θα διευκόλυναν τις νόμιμες εξαγωγές για προβλεπόμενη χρήση, ιδίως στον ιατρικό και τον φαρμακευτικό τομέα.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 7 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Κεφάλαιο III α α (νέο) – Άρθρο 7 δα (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α) Προστίθεται το ακόλουθο κεφάλαιο:

 

«Κεφάλαιο IIIa α

 

Μη απαριθμούμενα είδη

 

Άρθρο 7δ α

 

Γενική ρήτρα

 

1. Απαιτείται άδεια για την εξαγωγή εμπορευμάτων που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα στον παρόντα κανονισμό, εάν ο εξαγωγέας έχει ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος ότι τα εν λόγω είδη προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για την εκτέλεση θανατικής ποινής, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

 

2. Εάν ένας εξαγωγέας γνωρίζει ότι τα προς εξαγωγή εμπορεύματα που δεν απαριθμούνται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα προορίζονται, στο σύνολό τους ή εν μέρει, για την εκτέλεση θανατικής ποινής, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία, απευθύνει κοινοποίηση προς τις αρχές του κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένος, οι οποίες αποφασίζουν κατά πόσον είναι σκόπιμο να υποβληθεί η εν λόγω εξαγωγή σε υποχρέωση αδειοδότησης.

 

3. Ένα κράτος μέλος που επιβάλλει υποχρέωση αδειοδότησης, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2, για την εξαγωγή ενός εμπορεύματος που δεν απαριθμείται στα παραρτήματα ΙΙΙ ή ΙΙΙα, ενημερώνει αμέσως τα άλλα κράτη μέλη και την Επιτροπή και αναφέρει τους ακριβείς λόγους επιβολής της υποχρέωσης αδειοδότησης. Τα κράτη μέλη ενημερώνουν επίσης αμέσως την Επιτροπή για οποιαδήποτε τροποποίηση των μέτρων που λαμβάνονται στο πλαίσιο των παραγράφων 1 και 2.

 

4. Τα άλλα κράτη μέλη αποδίδουν τη δέουσα σημασία σε αυτήν την πληροφορία και την προωθούν στην τελωνειακή διοίκηση και τις λοιπές αρμόδιες εθνικές αρχές τους.

 

5. Όταν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος, η Επιτροπή εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την προσθήκη ειδών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 στο παράρτημα ΙΙ, στο παράρτημα ΙΙΙ ή στο παράρτημα ΙΙΙα. Η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15β εφαρμόζεται για τις κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις που εγκρίνονται δυνάμει της παρούσας παραγράφου.

 

6. Τα φάρμακα, όπως αυτά ορίζονται στην οδηγία αριθ. 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

 

_________________________

 

1α.Οδηγία αριθ. 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (ΕΕ L 311, 28.11.2001, σ. 67).»

Αιτιολόγηση

Οι γενικές διατάξεις που είναι ανάλογες των διατάξεων του κανονισμού για τα είδη διπλής χρήσης θα εξασφάλιζαν την καθιέρωση πρόσθετων διασφαλίσεων απέναντι στους κινδύνους. Στις περιπτώσεις αυτές, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογεί κατά πόσον απαιτείται διαδικασία επείγοντος για τη λήψη κοινοτικών μέτρων, διατηρώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την κοινοτική προσέγγιση και εξασφαλίζοντας συνοχή και ίσους όρους ανταγωνισμού.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 - σημείο 8

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, όταν τα φάρμακα πρέπει να εξαχθούν από τον κατασκευαστή σε διανομέα, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η χρήση αυτών των προϊόντων για τη θανατική ποινή, στη χώρα προορισμού και, εάν είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον τελικό προορισμό και τους τελικούς χρήστες των εμπορευμάτων.

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, όταν τα φάρμακα πρέπει να εξαχθούν από τον κατασκευαστή σε διανομέα, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η χρήση αυτών των προϊόντων για τη θανατική ποινή, στη χώρα προορισμού και, εάν είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον τελικό προορισμό και τους τελικούς χρήστες των εμπορευμάτων. Στις πληροφορίες αυτές έχει πρόσβαση, κατόπιν αιτήματός του, αρμόδιος ανεξάρτητος εποπτικός οργανισμός όπως ο Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης που έχει συσταθεί δυνάμει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, ή ένα εθνικό όργανο κράτους μέλους για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 8 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 10 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(8α) Στο άρθρο 10, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«2. Σε περίπτωση τελωνειακής διασάφησης σχετικά με τα αντικείμενα που αναφέρονται στα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ ή ΙΙΙα, και εφόσον επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει χορηγηθεί άδεια δυνάμει του παρόντος κανονισμού για τη σκοπούμενη εξαγωγή ή εισαγωγή, οι τελωνειακές αρχές δεσμεύουν τα αντικείμενα που έχουν δηλωθεί και εφιστούν την προσοχή στη δυνατότητα υποβολής αίτησης αδείας δυνάμει του παρόντος κανονισμού. Εάν δεν υποβληθεί αίτηση αδείας εντός έξι μηνών μετά τη δέσμευση ή εάν η αρμόδια αρχή απορρίψει την αίτηση, οι τελωνειακές αρχές διαθέτουν τα δεσμευμένα εμπορεύματα σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.»

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 - σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 12 α (νέο) – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών, να ζητήσει από το αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον κρίνει ότι το αίτημα δεν αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία ή ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία. Κοινοποιεί τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

2. Μετά την παραλαβή της αίτησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, η Επιτροπή ενημερώνει αμέσως όλα τα κράτη μέλη και διαβιβάζει τις πληροφορίες που ελήφθησαν από το αιτούν κράτος μέλος. Εν αναμονή της έκδοσης τελικής απόφασης από την Επιτροπή, τα κράτη μέλη μπορούν να αναστείλουν πάραυτα τις μεταφορές των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην αίτηση. Η Επιτροπή δύναται, εντός τριών μηνών, να ζητήσει από το αιτούν κράτος μέλος να υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες, εφόσον κρίνει ότι το αίτημα δεν αναφέρεται σε ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία ή ότι απαιτούνται πρόσθετες πληροφορίες για ένα ή περισσότερα σημαντικά σημεία. Κοινοποιεί τα σημεία στα οποία πρέπει να δοθούν συμπληρωματικές πληροφορίες.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 12

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 12 α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Εάν κρίνει ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει, η Επιτροπή κινεί, εντός έξι μηνών, τη διαδικασία για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης ή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με τους λόγους που δεν το πράττει.»

3. Εάν κρίνει ότι δεν απαιτούνται συμπληρωματικές πληροφορίες ή, ανάλογα με την περίπτωση, μετά την παραλαβή των συμπληρωματικών πληροφοριών που έχει ζητήσει, η Επιτροπή κινεί, εντός τριών μηνών, τη διαδικασία για την έγκριση της αιτούμενης τροποποίησης ή ενημερώνει το αιτούν κράτος μέλος σχετικά με τους λόγους που δεν το πράττει.»

Αιτιολόγηση

Το σύστημα πρέπει να είναι αρκετά δυναμικό ώστε να εξασφαλίζονται επικαιροποιημένα παραρτήματα, επαρκείς έλεγχοι και ίσοι όροι ανταγωνισμού στην ΕΕ.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

12α) Στο άρθρο 13, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχουν αμοιβαία κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτουν για τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί.

«1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτει για τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί, καθώς και σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί δυνάμει της ρήτρας περί στοχευμένης τελικής χρήσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές σε άλλα κράτη μέλη.»

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 13 – παράγραφος 3α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

12β) Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3a. Η Επιτροπή υποβάλλει ετήσια έκθεση που συγκεντρώνει τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων μνεία των οποίων γίνεται στην παράγραφο 3. Η εν λόγω έκθεση γίνεται δημοσίως διαθέσιμη.»

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 15

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 15 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 15α

διαγράφεται

Άσκηση της εξουσιοδότησης

 

1. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν άρθρο.

 

2. Οι εξουσίες που αναφέρονται στο άρθρο 12 ανατίθενται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από … Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την εξουσιοδότηση το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Η εξουσιοδότηση παρατείνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη της κάθε περιόδου.

 

3. Η εξουσιοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 12 μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης περατώνει την εξουσιοδότηση που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε μεταγενέστερη ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των ήδη εν ισχύ κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων.

 

4. Μόλις εκδώσει μια κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η Επιτροπή την κοινοποιεί ταυτοχρόνως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12 αρχίζει να ισχύει μόνο εάν, εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, δεν διατυπώσουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να προβάλουν αντίρρηση. Η περίοδος αυτή παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.

 

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση των εξουσιών έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 37/2014 της 15ης Ιανουαρίου 2014 (Γενικός νόμος για το εμπόριο Ι) και περιλαμβάνεται ήδη στο άρθρο 15α.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Αιτιολογική σκέψη 15 β α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

15α) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 15β α

 

Συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων

 

1. Συγκροτείται συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων υπό την προεδρία εκπροσώπου της Επιτροπής. Κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο σε αυτή την ομάδα. Η εν λόγω ομάδα εξετάζει κάθε θέμα που αφορά την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο εγείρει είτε ο πρόεδρος είτε εκπρόσωπος κράτους μέλους.

 

2. Η ομάδα συντονισμού, σε συνεργασία με την Επιτροπή, λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ αρμόδιων αρχών, με σκοπό, κυρίως, να αποτραπεί ο κίνδυνος οι ενδεχόμενες διαφορές κατά τους ελέγχους εξαγωγής των ειδών που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία να οδηγήσουν σε εκτροπή του εμπορίου.

 

3. Ο πρόεδρος της συντονιστικής ομάδας κατά των βασανιστηρίων, όποτε το κρίνει απαραίτητο, συμβουλεύεται εξαγωγείς, μεσίτες και άλλους ενδιαφερομένους, περιλαμβανομένων όλων των παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών με τη σχετική εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που καλύπτονται από τον παρόντα κανονισμό.

 

3. Η Επιτροπή υποβάλλει γραπτή ετήσια έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις που διεξάγει η συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων, που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.»

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική για τον έλεγχο στρατηγικών εξαγωγών, θα πρέπει να συσταθεί ομάδα εμπειρογνωμόνων για την τακτική εξέταση της εφαρμογής του κανονισμού και τη συζήτηση προτάσεων για επικαιροποιήσεις, περιλαμβανομένης της κατάρτισης πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 15 β (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Αιτιολογική σκέψη 15 β β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

15β) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 15β β

 

1. Το αργότερο στις …* και, στη συνέχεια, ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο έκθεση διεξοδικής αξιολόγησης της εφαρμογής και των επιπτώσεών της, στην οποία μπορούν να περιλαμβάνονται προτάσεις για την τροποποίησή του. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα κατάλληλα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

 

2. Η έκθεση περιλαμβάνει ειδικά τμήματα σχετικά με:

 

α) τη συντονιστική ομάδα κατά των βασανιστηρίων και τις δραστηριότητες, τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της. Οι πληροφορίες που η Επιτροπή παρέχει σχετικά με τις έρευνες και τις διαβουλεύσεις της συντονιστικής ομάδας θεωρούνται εμπιστευτικές κατά την έννοια του άρθρου 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001. Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες θεωρούνται εμπιστευτικές αν η κοινοποίησή τους είναι πιθανό να έχει αρνητικές συνέπειες για τον προμηθευτή ή την πηγή των πληροφοριών αυτών·

 

β) τις πληροφορίες σχετικά με εθνικές αποφάσεις αδειοδότησης εκ μέρους κρατών μελών, εκθέσεις κρατών μελών προς την Επιτροπή, μηχανισμούς κοινοποίησης και διαβούλευσης μεταξύ κρατών μελών και τη θέσπιση και εφαρμογή κανόνων·

 

γ) διεξοδικές πληροφορίες όσον αφορά τη φύση και τις συνέπειες των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 17, περιλαμβανομένης της λειτουργίας των καθεστώτων κυρώσεων που εφαρμόζουν τα κράτη μέλη, καθώς και αξιολόγηση του κατά πόσο τα καθεστώτα αυτά είναι αποτελεσματικά αναλογικά και αποτρεπτικά.

 

______________

 

* ΕΕ: παρεμβάλλεται η ημερομηνία: τρία έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού.»

Αιτιολόγηση

Σύμφωνα με τους ελέγχους στρατηγικών εξαγωγών, θα πρέπει να διεξάγεται τακτική επανεξέταση της εφαρμογής του κανονισμού. Οι κανόνες για τις κυρώσεις, παρόλο που θεσπίζονται από τα μεμονωμένα κράτη μέλη, θα πρέπει να αποσκοπούν σε μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και σε παρόμοια αποτελέσματα, για να διατηρείται μια ενιαία προσέγγιση και ίσοι όροι ανταγωνισμού στην Ένωση.

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 15 γ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 17 – παράγραφος 3 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

15γ) Στο άρθρο 17 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«3. Η Επιτροπή αξιολογεί το κατά πόσο οι κανόνες που ορίζουν τα κράτη μέλη σχετικά με τις ποινές έχουν παρόμοιο χαρακτήρα και αποτελέσματα.»

Αιτιολόγηση

Οι κανόνες για τις κυρώσεις, παρόλο που θεσπίζονται από τα μεμονωμένα κράτη μέλη, θα πρέπει να αποσκοπούν σε μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα και σε παρόμοια αποτελέσματα, για να διατηρείται μια ενιαία προσέγγιση και ίσοι όροι ανταγωνισμού στην Ένωση.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 δ (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III – στήλη 2 – σημεία 1 και 2

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

15δ) Στο παράρτημα ΙΙΙ, δεύτερη στήλη, τα σημεία 1 και 2 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:

‘1. Αντικείμενα σχεδιασμένα για την καταστολή ανθρώπων, ως εξής:

1.1. Καρέκλες καταστολής και πλαίσια με σιδηρά δεσμά.

1.1. Καρέκλες καταστολής και πλαίσια με σιδηρά δεσμά.

Σημείωση:

Σημείωση:

Το σημείο αυτό δεν αφορά τις καρέκλες συγκράτησης που σχεδιάζονται για ανθρώπους με αναπηρία.

Το σημείο αυτό δεν αφορά τις καρέκλες συγκράτησης που σχεδιάζονται για ανθρώπους με αναπηρία.

1.2. Πέδες (ποδών), αλυσίδες πρόσδεσης περισσοτέρων του ενός ατόμων, αγκύλια (κρίκοι ποδών) και ατομικές χειροπέδες ή κρίκοι χειρών.

1.2. Πέδες (ποδών), αλυσίδες πρόσδεσης περισσοτέρων του ενός ατόμων, αγκύλια (κρίκοι ποδών) και ατομικές χειροπέδες ή κρίκοι χειρών.

Σημείωση:

Σημείωση:

Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές χειροπέδες». Οι απλές χειροπέδες είναι χειροπέδες που έχουν συνολικό μήκος, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας και αν μετρηθούν από το εξωτερικό άκρο της μιας χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της άλλης μεταξύ 150 και 280 χιλιοστών, όταν είναι κλειστές και δεν έχουν τροποποιηθεί με σκοπό να προξενούν σωματικό πόνο.

Το σημείο αυτό δεν αφορά τις «απλές χειροπέδες». Οι απλές χειροπέδες είναι χειροπέδες που έχουν συνολικό μήκος, συμπεριλαμβανομένης της αλυσίδας και αν μετρηθούν από το εξωτερικό άκρο της μιας χειροπέδης έως το εξωτερικό άκρο της άλλης μεταξύ 150 και 280 χιλιοστών, όταν είναι κλειστές και δεν έχουν τροποποιηθεί με σκοπό να προξενούν σωματικό πόνο.

1.3. Χειροπέδες για αντίχειρες και όργανα σύνθλιψης του αντίχειρα, συμπεριλαμβανομένων των οδοντωτών χειροπεδών για αντίχειρες.

1.3. Χειροπέδες για αντίχειρες και όργανα σύνθλιψης του αντίχειρα, συμπεριλαμβανομένων των οδοντωτών χειροπεδών για αντίχειρες.

 

1.3α. Καρέκλες, πλαίσια και κρεβάτια εξοπλισμένα με ιμάντες.

2. Φορητές συσκευές σχεδιασμένες για τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, ως εξής:

2. Φορητές συσκευές σχεδιασμένες για τον έλεγχο ταραχών ή την αυτοπροστασία, ως εξής:

2.1. Φορητές συσκευές ηλεκτροσόκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ με τάση άνευ φορτίου που υπερβαίνει τα 10 000 V.

2.1. Φορητές συσκευές ηλεκτροσόκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ με τάση άνευ φορτίου που υπερβαίνει τα 10 000 V.

Σημειώσεις:

Σημειώσεις:

1. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ζώνες για ηλεκτροσόκ όπως περιγράφονται στο στοιχείο 2.1 του παραρτήματος ΙΙ.

1. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ζώνες για ηλεκτροσόκ όπως περιγράφονται στο στοιχείο 2.1 του παραρτήματος ΙΙ.

2. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία.

2. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία.

 

2.2α. Ακουστικές συσκευές για τον έλεγχο πλήθους/ταραχών.

 

2.2β. Όπλα χιλιοστομετρικών κυμάτων.»

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το σημείο 6 του άρθρου 1 και, στον βαθμό που εισάγει το άρθρο 7δ, το σημείο 7 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1 Ιανουαρίου 2015.

Το σημείο 6 του άρθρου 1 και, στον βαθμό που εισάγει το άρθρο 7δ, το σημείο 7 του άρθρου 1 εφαρμόζονται από την 1η Φεβρουαρίου 2016.

Αιτιολόγηση

Οι οικονομικοί φορείς και οι αρχές επιβολής του νόμου χρειάζονται εύλογη περίοδο μετάβασης για να συμμορφωθούν με αυτές τις απαγορεύσεις και να τις επιβάλουν.

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Μέρος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μπενίν

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στη νομοθεσία της χώρας αυτής εξακολουθεί να υπάρχει η θανατική ποινή.

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Μέρος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Γκαμπόν

Αιτιολόγηση

Η Γκαμπόν έχει κυρώσει χωρίς επιφυλάξεις το 2ο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Μέρος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Λιβερία

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στη νομοθεσία της χώρας αυτής εξακολουθεί να υπάρχει η θανατική ποινή.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Μέρος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μαδαγασκάρη

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στη νομοθεσία της χώρας αυτής εξακολουθεί να υπάρχει η θανατική ποινή.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Μέρος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μογγολία

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Στη νομοθεσία της χώρας αυτής εξακολουθεί να υπάρχει η θανατική ποινή.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – Μέρος 2

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Σάο Τομέ και Πρίνσιπε

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η Σάο Τομέ και Πρίνσιπε, όπως και η Μαδαγασκάρη, δεν έχει κυρώσει χωρίς επιφυλάξεις το 2ο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι έλεγχοι των εξαγωγών σε επίπεδο ΕΕ αποτελούν εργαλεία της πολιτικής στον τομέα του εξωτερικού εμπορίου και εξυπηρετούν μια σειρά ευρύτερων στόχων πολιτικής. Ο «κανονισμός κατά των βασανιστηρίων» (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 αποτελεί ένα μοναδικό μέσο το οποίο συμβάλλει στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων μέσω ελέγχων των ειδών και των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιούνται ή θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για θανατική ποινή, βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία.

Ο «κανονισμός κατά των βασανιστηρίων» συμβάλλει στην πάγια πολιτική της ΕΕ για παγκόσμια εξάλειψη της θανατικής ποινής και την αποτροπή των βασανιστηρίων και συνδράμει στην επίτευξη των στόχων αυτών καθώς συνδυάζει απαγορεύσεις και απαιτήσεις αδειοδότησης για το εμπόριο καταγεγραμμένων εμπορευμάτων. Ο κανονισμός εισάγει απαγόρευση του εμπορίου ειδών «αποκλειστικής χρήσης» για βασανιστήρια και εκτελέσεις και σχετικής τεχνικής βοήθειας (παράρτημα ΙΙ), καθώς και ένα σύστημα έκδοσης αδειών για είδη «πολλαπλών χρήσεων» τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά για βασανιστήρια και εκτελέσεις με θανατηφόρο ένεση (παράρτημα ΙΙΙ).

Νομοθετική ενημέρωση

Η αναμόρφωση των ελέγχων της ΕΕ επί του εμπορίου οργάνων βασανιστηρίων έχει καθυστερήσει και οι ενημερώσεις των καταλόγων ελέγχου αποτελούν μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Στην εν εξελίξει επανεξέταση των ελέγχων των εξαγωγών της ΕΕ κατά των βασανιστηρίων συνέβαλαν, μεταξύ άλλων, οι προσπάθειες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στις οποίες περιλαμβάνονται τα αιτήματα που εκφράστηκαν στο ψήφισμά του της 17ης Ιουνίου 2010 και τα περαιτέρω αιτήματα σχετικά με την εφαρμογή των μέτρων, τα οποία διατυπώθηκαν σε επιστολή που απεύθυναν στον Επίτροπο De Gucht και στην Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ashton οι πρόεδροι των επιτροπών INTA και DROI στις 27 Ιουνίου 2011.

Είναι σημαντικό να συνδυαστούν ορθά τα νομοθετικά μέτρα της ΕΕ με τα διοικητικά, δικαστικά και εξωτερικά μέτρα για την πρόληψη και την απαγόρευση της παραγωγής, του εμπορίου και της χρήσης οργάνων βασανιστηρίων και τον αποτελεσματικό έλεγχο αντικειμένων που ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για φονικούς και απάνθρωπους σκοπούς. Η απουσία πολυμερών συστημάτων ελέγχου των εξαγωγών στον τομέα των οργάνων βασανιστηρίων, σε αντίθεση με τον τομέα των ειδών διπλής χρήσης, δυσχεραίνει αναπόφευκτα το συγκεκριμένο έργο. Εντούτοις, η ΕΕ δεν μπορεί να περιορίσει τις προσπάθειές της για εξάλειψη των βασανιστηρίων μέσω της μείωσης της διάθεσης ειδών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν καταχρηστικά, της εξάλειψης της εκτροπής και της καταστρατήγησης, καθώς και της προώθησης δεόντων ελέγχων πέρα από τα σύνορά της. Οι εμπορικές πράξεις αποτελούν τμήμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης που χρησιμοποιεί όλα τα μέσα της ΕΕ για εξωτερική δράση.

Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί συνοχή των ελέγχων των εξαγωγών της ΕΕ, περιλαμβανομένων των καταλόγων στρατιωτικού εξοπλισμού, ειδών διπλής χρήσης, πυροβόλων όπλων και οργάνων βασανιστηρίων, χωρίς τα εμπορεύματα να υποβάλλονται σε διπλούς ελέγχους (με εξαίρεση τους συμπληρωματικούς ελέγχους για την πρόληψη της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών).

Η Επιτροπή προτείνει να ενισχυθούν οι έλεγχοι για τα όργανα βασανιστηρίων, μεταξύ άλλων μέσω:

•  της προσθήκης του ειδικού παραρτήματος ΙΙΙα για να αποτρέπεται η χρήση ελεγχόμενων φαρμακευτικών προϊόντων για εκτέλεση θανατικής ποινής μέσω θανατηφόρας ένεσης·

•  της εισαγωγής απαγόρευσης μεσιτικών υπηρεσιών για απαγορευμένα εμπορεύματα και της επέκτασης της απαγόρευσης μεσιτικών υπηρεσιών και τεχνικής βοήθειας για ελεγχόμενα εμπορεύματα, εάν ο προμηθευτής/μεσίτης γνωρίζει ή έχει λόγους να υποψιάζεται ότι τα εμπορεύματα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια·

•  της καθιέρωσης γενικής ενωσιακής άδειας εξαγωγής για χώρες που έχουν αναλάβει πάγιες διεθνείς δεσμεύσεις είτε δυνάμει του πρωτοκόλλου αριθ. 13 στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είτε δυνάμει του δεύτερου προαιρετικού πρωτοκόλλου Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την προσέγγιση για απαραίτητους και αναλογικούς ελέγχους χωρίς περιττή επιβάρυνση που θα περιορίζει το εμπόριο με θεμιτούς σκοπούς τελικής χρήσης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι απαραίτητη η κοινοτική προσέγγιση η οποία διατηρεί ίσους όρους ανταγωνισμού. Παράλληλα, η εισηγήτρια υπενθυμίζει την ανάγκη να αποκτήσουν τα συστήματα ελέγχου των εξαγωγών διαχρονικό χαρακτήρα, καθώς και ευελιξία για να προσαρμόζονται ταχέως στις μεταβαλλόμενες τεχνολογίες και εξελίξεις στον κόσμο. Οι συγκεκριμένοι κατάλογοι ειδών παρέχουν σαφήνεια για τους εξαγωγείς και τους εισαγωγείς και συμβάλλουν στην επίτευξη συμμόρφωσης. Στο πλαίσιο του εν λόγω κανονισμού πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη θεμιτή πρόσβαση σε φάρμακα και φαρμακευτικά προϊόντα, των οποίων η ΕΕ αποτελεί βασικό παρασκευαστή. Πέρα από την τεχνική βοήθεια και τις μεσιτικές υπηρεσίες, η ΕΕ θα πρέπει επίσης να καταβάλει προσπάθειες, εφόσον είναι δυνατόν, για τον έλεγχο άλλων υπηρεσιών που μπορούν να συμβάλουν στην εξάπλωση ειδών τα οποία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για βασανιστήρια ή θανατική ποινή, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες εμπορικής προώθησης και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

Καθώς οι συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου γίνονται ολοένα πιο σύνθετες, η εισηγήτρια υπογραμμίζει τον βασικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εθνικές αρχές στην αποτελεσματική επιβολή ελέγχων, την εξακρίβωση, τις κυρώσεις, την καθοδήγηση και την προβολή. Και σε αυτό το πεδίο απαιτούνται ίσοι όροι ανταγωνισμού και μια κοινοτική προσέγγιση. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει την ανάγκη για δέουσα παρακολούθηση της εφαρμογής των δεσμεύσεων των κρατών μελών, περιλαμβανομένης της υποχρέωσης για υποβολή εκθέσεων και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένου συστήματος για απορριφθείσες άδειες και κοινοποιήσεις. Ως εκ τούτου, κρίνεται σκόπιμο να καθιερωθεί ένα σύστημα τακτικής υποβολής εκθέσεων και επανεξέτασης, σύμφωνα με άλλα συστήματα ελέγχου των εξαγωγών. Επιπλέον, δεν θα πρέπει να υποτιμηθεί η ευθύνη της βιομηχανίας στο πλαίσιο της διαδικασίας εξακρίβωσης των συναλλαγών στην αλυσίδα αγοραστή-παραλήπτη-τελικού χρήστη. Για να υπάρχει σαφήνεια και ασφάλεια δικαίου για τις εταιρείες, η εισηγήτρια καλεί την Επιτροπή να κωδικοποιήσει έγκαιρα τον κανονισμό μετά την έγκριση της παρούσας επικαιροποίησης.

Ανάθεση αρμοδιοτήτων

Ο «κανονισμός κατά των βασανιστηρίων» περιλήφθηκε στη δέσμη του Γενικού νόμου για το εμπόριο Ι και ευθυγράμμισε την πράξη με τις διατάξεις της Συνθήκης της Λισαβόνας. Από την 20ή Φεβρουαρίου 2014 εκχώρησε στην Επιτροπή την εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι έως V του κανονισμού και καθιέρωσε περίοδο δύο μηνών από την κοινοποίηση για την υποβολή ενστάσεων, με δυνατότητα παράτασης κατά δύο ακόμη μήνες, καθώς και υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ανά πενταετία. Κατά συνέπεια, οι διατάξεις για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στην παρούσα πρόταση είναι περιττές και πρέπει να διαγραφούν. Η εισηγήτρια υπενθυμίζει στην Επιτροπή ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να λαμβάνει πλήρη ενημέρωση και τεκμηρίωση στις συνεδριάσεις του με εθνικούς εμπειρογνώμονες στο πλαίσιο του έργου του για την προετοιμασία και την εκτέλεση κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων. Η Επιτροπή θα πρέπει να διασφαλίσει τη δέουσα συμμετοχή του Κοινοβουλίου, προκειμένου να διασφαλιστούν οι βέλτιστες δυνατές συνθήκες για μελλοντικό έλεγχο των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων από το Κοινοβούλιο.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει την εισαγωγή της διαδικασίας επείγοντος για την άμεση εφαρμογή της πράξης της Επιτροπής, ούτως ώστε να μπορούν να τροποποιούνται ταχέως τα παραρτήματα ΙΙ, ΙΙΙ και ΙΙΙα εάν το απαιτούν επιτακτικοί λόγοι επείγοντος. Η ΕΕ πρέπει να επικαιροποιεί με ταχύτητα και προορατικότητα τους καταλόγους ελέγχου για να εντάσσει σχετικές συσκευές, εξοπλισμό, συστατικά μέρη, εξαρτήματα, ενδιάμεσα προϊόντα και τεχνολογίες που εισέρχονται στην αγορά.


ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (2.7.2015)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1236/2005 του Συμβουλίου για το εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Συντάκτρια γνωμοδότησης: Barbara Lochbihler

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η επανεξέταση του κανονισμού έχει σκοπό να ενδυναμώσει περαιτέρω τον ρόλο της ΕΕ ως ηγετικού και υπεύθυνου παγκόσμιου παράγοντα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της θανατικής ποινής και της εξάλειψης των βασανιστηρίων.

Το σχέδιο γνωμοδότησης επιδιώκει να ενισχύσει τις διατάξεις για τις επικουρικές υπηρεσίες που συνδέονται με τη μεταφορά εμπορευμάτων, τη διαμετακόμιση, την τεχνική βοήθεια και την εμπορική προώθηση. Σύμφωνα με την επανειλημμένως εκφρασθείσα άποψη του Κοινοβουλίου, το σχέδιο γνωμοδότησης αποβλέπει στην εισαγωγή μιας ρήτρας περί στοχευμένης τελικής χρήσης, ώστε τα κράτη μέλη να απαγορεύουν ή να διακόπτουν τη μεταφορά αντικειμένων σχετιζόμενων με την ασφάλεια, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα II και III και προδήλως δεν έχουν άλλη πρακτική χρήση από την εκτέλεση της θανατικής ποινής, τα βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης, ή για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποθέσει κανείς ότι η μεταφορά τους θα οδηγούσε στη διευκόλυνση εκτελέσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, βασανιστηρίων ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης.

Προτείνεται επίσης η συγκρότηση Συντονιστικής Ομάδας Εξοπλισμού και η καθιέρωση ενός μηχανισμού περιοδικής αξιολόγησης καθώς και μια πιο συστηματική ανταλλαγή πληροφοριών και υποβολή εκθέσεων, ώστε να ενισχυθούν η εποπτεία και η αποτελεσματική εφαρμογή του κανονισμού.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να λάβει υπόψη τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19 α) Θα πρέπει να εισαχθεί ρήτρα περί στοχευμένης τελικής χρήσης ώστε τα κράτη μέλη να διακόπτουν ή να αναστέλλουν τη μεταφορά αντικειμένων σχετιζόμενων με την ασφάλεια, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα II και IΙI και δεν έχουν προδήλως άλλη πρακτική χρήση από την εκτέλεση της θανατικής ποινής, τα βασανιστήρια ή άλλες μορφές κακομεταχείριση, ή για τα οποία υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποθέσει κανείς ότι η μεταφορά τους θα οδηγούσε στη διευκόλυνση της εκτέλεσης θανατικών ποινών, βασανιστηρίων ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης. Οι αρμοδιότητες που χορηγούνται με τη ρήτρα για τη στοχευμένη τελική χρήση δεν θα πρέπει να επεκτείνονται σε φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της θανατικής ποινής.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο α α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο στ

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

αα) Το στοιχείο στ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

‘(στ) «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση, ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες γνωμοδότησης. Στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται προφορικές μορφές βοήθειας καθώς και βοήθεια που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα·

‘(στ) «τεχνική βοήθεια»: κάθε τεχνική στήριξη που συνδέεται με τις επισκευές, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη δοκιμή, τη συντήρηση, τη συναρμολόγηση, τη χρήση ή κάθε άλλη τεχνική υπηρεσία, η οποία μπορεί να λάβει μορφές όπως οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση, διαβίβαση λειτουργικών γνώσεων ή δεξιοτήτων ή υπηρεσίες γνωμοδότησης. Στην τεχνική βοήθεια περιλαμβάνονται προφορικές μορφές βοήθειας καθώς και βοήθεια που παρέχεται με ηλεκτρονικά μέσα·

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποβλέπει στην τροποποίηση διάταξης του υπάρχοντος κειμένου -το άρθρο 2στ- που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής. Η τροπολογία αποσκοπεί στην προσθήκη της λέξης «χρήση», προκειμένου να διευκρινισθεί ο ορισμός της τεχνικής βοήθειας.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο ια – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η απλή παροχή επικουρικών υπηρεσιών δεν περιλαμβάνεται στον ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες συνιστούν η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση·

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, η παροχή επικουρικών υπηρεσιών περιλαμβάνεται στον ορισμό. Επικουρικές υπηρεσίες συνιστούν η μεταφορά, οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η ασφάλιση ή αντασφάλιση ή η γενική διαφήμιση ή προώθηση·

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο l

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιβ) «μεσίτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που ασκεί δραστηριότητες οριζόμενες στο στοιχείο ια) από την Ένωση προς το έδαφος τρίτης χώρας·

(ιβ) «μεσίτης»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος ή υπήκοος ενός κράτους μέλους που ασκεί δραστηριότητες οριζόμενες στο στοιχείο ια)·

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – στοιχείο γ

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο ιγ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ιγ) «πάροχος τεχνικής βοήθειας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που παρέχει τεχνική βοήθεια οριζόμενη στο στοιχείο στ) από την Ένωση προς το έδαφος τρίτης χώρας·

(ιγ) «πάροχος τεχνικής βοήθειας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή εταιρική σχέση με κατοικία ή εγκατάσταση σε κράτος μέλος της Ένωσης που παρέχει τεχνική βοήθεια οριζόμενη στο στοιχείο στ)·

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 2 – στοιχείο ιη α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ιη α) «διαμετακόμιση»: κάθε μεταφορά μη ενωσιακών εμπορευμάτων, τα οποία εισάγονται στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης και διέρχονται από αυτό με προορισμό μια τρίτη χώρα·

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(2α) Στο άρθρο 4 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

1. Όσον αφορά τα αντικείμενα που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται κάθε εισαγωγή ανεξαρτήτως καταγωγής τους.

ʻ1. Όσον αφορά τα αντικείμενα που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙ, απαγορεύεται κάθε εισαγωγή ανεξαρτήτως καταγωγής τους.

Απαγορεύεται η αποδοχή από πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας τεχνικής βοήθειας που σχετίζεται με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, η οποία παρέχεται από τρίτη χώρα, έναντι ανταλλάγματος ή όχι, από οιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα.

Απαγορεύεται η αποδοχή από πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας τεχνικής βοήθειας που σχετίζεται με τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, η οποία παρέχεται από τρίτη χώρα, έναντι ανταλλάγματος ή όχι, από οιοδήποτε πρόσωπο, οργανισμό ή φορέα.

 

"Η διαμετακόμιση μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης απαγορεύεται για τα αντικείμενα που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙ".

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 β (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο -4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Μετά το άρθρο 4, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο -4a

 

Απαγόρευση εμπορικής πώλησης και προώθησης

 

Απαγορεύονται αυστηρά η εμπορική πώληση και η διαφήμιση εντός της Ένωσης από ενωσιακές και μη ενωσιακές καταχωρημένες εταιρείες και άτομα για τον σκοπό της μεταφοράς προϊόντων που απαριθμούνται στο Παράρτημα II. Σε αυτές τις δραστηριότητες εμπορικής πώλησης και προώθησης περιλαμβάνονται και εκείνες που γίνονται με τη χρήση άυλων πηγών, ιδίως του διαδικτύου. Η αυστηρή αυτή απαγόρευση αφορά και άλλες επικουρικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών, των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, της ασφάλισης και αντασφάλισης».

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για κάθε εξαγωγή εμπορευμάτων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ απαιτείται η έκδοση άδειας ανεξαρτήτως καταγωγής των εμπορευμάτων αυτών. Ωστόσο, δεν απαιτείται έκδοση άδειας για εμπορεύματα τα οποία απλώς διαμετακομίζονται μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, δηλαδή εμπορεύματα για τα οποία δεν έχει καθορισθεί τελωνειακός προορισμός εκτός του καθεστώτος της εξωτερικής διαμετακόμισης δυνάμει του άρθρου 91 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης μη ενωσιακών αγαθών σε ελεύθερη ζώνη ελέγχου τύπου Ι ή σε ελεύθερη αποθήκη.

Για κάθε εξαγωγή εμπορευμάτων τα οποία απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ απαιτείται η έκδοση άδειας ανεξαρτήτως καταγωγής των εμπορευμάτων αυτών. Απαιτείται άδεια διαμετακόμισης για τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα III και τα οποία διέρχονται μόνον από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 7α – παράγραφος 1 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβαίνουν στις δέουσες ενέργειες δημοσίευσης, ούτως ώστε να διασφαλίσουν ότι όλες οι εταιρείες που πωλούν εξοπλισμό ασφαλείας και οι εταιρείες που διοργανώνουν εμπορικές εκθέσεις και άλλες εκδηλώσεις όπου προωθείται ο εξοπλισμός αυτού του είδους λαμβάνουν γνώση του κανονισμού και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτόν.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην τροποποίηση της διάταξης της υφιστάμενης πράξης – άρθρο 7α – σημείο 1.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 7α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος αυτής της βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

2. Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα III, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος αυτής της βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για χρήση σε βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Απαγορεύεται επίσης ο πάροχος τεχνικής βοήθειας να παρέχει οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση ή να μεταδίδει επαγγελματικές γνώσεις ή δεξιότητες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν την πραγματοποίηση εκτελέσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, βασανιστηρίων ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 7 α α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Μετά το άρθρο 7α, παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

ʻΆρθρο 7aa

 

Ρήτρα στοχευμένης τελικής χρήσης

 

1. Τα κράτη μέλη απαγορεύουν ή διακόπτουν τη μεταφορά αντικειμένου συνδεόμενου με την ασφάλεια, το οποίο δεν απαριθμείται στα Παραρτήματα II και III και προδήλως δεν έχει πρακτική χρήση άλλη από το σκοπό της εκτέλεσης της θανατικής ποινής, των βασανιστηρίων ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης ή όταν υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποθέσει κανείς ότι η μεταφορά του αντικειμένου αυτού θα οδηγούσε στη διευκόλυνση εκτελέσεων βάσει δικαστικών αποφάσεων, βασανιστηρίων ή άλλων μορφών κακομεταχείρισης.

 

2. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν τα μέτρα που λαμβάνουν βάσει της παραγράφου 1 στην Επιτροπή αμέσως μετά την έκδοσή τους και αναφέρουν τους ακριβείς λόγους για τα μέτρα αυτά.

 

3. Τα κράτη μέλη κοινοποιούν επίσης αμέσως στην Επιτροπή κάθε τροποποίηση των μέτρων που λαμβάνονται σύμφωνα με την παράγραφο 1.

 

4. Η Επιτροπή δημοσιεύει στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σειρά C, τα μέτρα που της κοινοποιούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3.

 

5. Η Επιτροπή αποφασίζει εάν τα εμπορεύματα που αναγράφονται στην παράγραφο 1 θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο αντίστοιχο Παράρτημα προκειμένου η μεταφορά τους να απαγορευθεί ή να καταστεί αντικείμενο αδειοδότησης.

 

6. Οι αρμοδιότητες που χορηγούνται με τη ρήτρα για τη στοχευμένη τελική χρήση δεν θα πρέπει να επεκτείνονται σε φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της θανατικής ποινής.’

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 7β – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Απαιτείται η έκδοση άδειας για κάθε εξαγωγή των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Ωστόσο, δεν απαιτείται έκδοση άδειας για εμπορεύματα τα οποία απλώς διαμετακομίζονται μέσω του τελωνειακού εδάφους της Ένωσης, δηλαδή εμπορεύματα για τα οποία δεν έχει καθορισθεί τελωνειακός προορισμός εκτός του καθεστώτος της εξωτερικής διαμετακόμισης δυνάμει του άρθρου 91 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης μη ενωσιακών αγαθών σε ελεύθερη ζώνη ελέγχου τύπου Ι ή σε ελεύθερη αποθήκη.

1. Απαιτείται η έκδοση άδειας για κάθε εξαγωγή των εμπορευμάτων που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙα, ανεξάρτητα από την καταγωγή τους. Απαιτείται άδεια διαμετακόμισης για τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο Παράρτημα III και τα οποία διέρχονται μόνον από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 7δ – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα IIIα, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος της τεχνικής βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για τη θανατική ποινή σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης.»

2. Απαγορεύεται σε πάροχο τεχνικής βοήθειας να παρέχει σε οποιοδήποτε πρόσωπο, οντότητα ή φορέα τρίτης χώρας τεχνική βοήθεια σχετικά με τα εμπορεύματα που απαριθμούνται στο παράρτημα IIIα, ανεξαρτήτως καταγωγής τους, εφόσον ο πάροχος της τεχνικής βοήθειας γνωρίζει ή έχει υπόνοιες ότι ορισμένα ή όλα τα σχετικά εμπορεύματα προορίζονται ή μπορεί να προορίζονται για τη θανατική ποινή σε χώρα που δεν ανήκει στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης. Απαγορεύεται επίσης ο πάροχος τεχνικής βοήθειας να παρέχει οδηγίες, συμβουλές, κατάρτιση ή να μεταδίδει επαγγελματικές γνώσεις ή δεξιότητες που θα μπορούσαν να διευκολύνουν τις εκτελέσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 8 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, όταν τα φάρμακα πρέπει να εξαχθούν από τον κατασκευαστή σε διανομέα, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η χρήση αυτών των προϊόντων για τη θανατική ποινή, στη χώρα προορισμού και, εάν είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον τελικό προορισμό και τους τελικούς χρήστες των εμπορευμάτων.

6. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 5, όταν τα φάρμακα πρέπει να εξαχθούν από τον κατασκευαστή σε διανομέα, ο κατασκευαστής πρέπει να παρέχει πληροφορίες για τις συμφωνίες που έχουν γίνει και τα μέτρα που έχουν ληφθεί προκειμένου να αποτραπεί η χρήση αυτών των προϊόντων για τη θανατική ποινή, στη χώρα προορισμού και, εάν είναι διαθέσιμες, πληροφορίες για τον τελικό προορισμό και τους τελικούς χρήστες των εμπορευμάτων. Στις πληροφορίες αυτές έχει πρόσβαση, κατόπιν αιτήματός του, ένας αρμόδιος ανεξάρτητος εποπτικός οργανισμός όπως ένας Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης που έχει συσταθεί δυνάμει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων ή άλλης σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, ή ένας εθνικός φορέας προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ένα κράτος μέλος.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 12 α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

 

(12α) Η παράγραφος 13 του άρθρου 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

'1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη ενημερώνονται αμοιβαία, κατόπιν σχετικού αιτήματος, για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχουν αμοιβαία κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτουν για τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί.

‘1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 11, κάθε κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή, για τα μέτρα που λαμβάνονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και παρέχει κάθε σχετική πληροφορία που διαθέτει για τον παρόντα κανονισμό, ιδίως σχετικά με άδειες που έχουν χορηγηθεί και άδειες που έχουν απορριφθεί, καθώς και σχετικά με μέτρα που έχουν ληφθεί δυνάμει της ρήτρας περί στοχευμένης τελικής χρήσης. Η Επιτροπή διαβιβάζει τις πληροφορίες αυτές στα άλλα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αποσκοπεί στην τροποποίηση διάταξης του υπάρχοντος κειμένου -το άρθρο 13(1)- που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – 12 β (νέα)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 13 – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Στο άρθρο 13 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

‘3α. Η Επιτροπή δημοσιοποιεί την ετήσια έκθεσή της η οποία συγκεφαλαιώνει τις ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων που δημοσιεύουν τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παράγραφο 3.'

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 14 α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο -15 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

ʻΆρθρο -15a

 

Ομάδα συντονισμού

1. Συγκροτείται ομάδα συντονισμού της οποίας προεδρεύει ένας εκπρόσωπος της Επιτροπής και στην οποία κάθε κράτος μέλος ορίζει έναν εκπρόσωπο. Η Συντονιστική Ομάδα εξετάζει κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, το οποίο εγείρει είτε ο πρόεδρος είτε ο εκπρόσωπος ενός κράτους μέλους.

 

2. Η ομάδα συντονισμού λαμβάνει σε συνεργασία με την Επιτροπή κατάλληλα μέτρα για την καθιέρωση άμεσης συνεργασίας και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρμοδίων αρχών, προκειμένου ιδίως να εξαλειφθεί ο κίνδυνος τυχόν παρεκκλίσεων κατά την εφαρμογή ελέγχων στην εξαγωγή εμπορευμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση της θανατικής ποινής, για βασανιστήρια ή για άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και οι οποίες θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκτροπή του εμπορίου.

 

3. Ο πρόεδρος της Συντονιστικής Ομάδας Εξοπλισμού συμβουλεύεται, όποτε το κρίνει απαραίτητο, εξαγωγείς, μεσίτες και άλλα ενδιαφερομένα μέρη που επηρεάζονται από τον παρόντα κανονισμό, συμπεριλαμβανομένων εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

 

4. Η ομάδα συντονισμού μπορεί να δέχεται πληροφορίες και προτάσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα του κανονισμού από κάθε πλευρά της κοινωνίας των πολιτών που διαθέτει αντίστοιχες ειδικές γνώσεις.ʼ

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Άρθρο 15 γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(15γ) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

ʻΆρθρο 15γ

 

Έλεγχος εφαρμογής

 

1. Ανά τριετία, η Επιτροπή επανεξετάζει την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού και υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει προτάσεις τροποποίησής του. Τα κράτη μέλη παρέχουν στην Επιτροπή όλα τα ενδεδειγμένα στοιχεία για την εκπόνηση της εν λόγω έκθεσης.

 

2. Ο έλεγχος αυτός περιλαμβάνει εθνικές αποφάσεις των κρατών μελών σχετικά με την αδειοδότηση, υποβολή εκθέσεων από τα κράτη μέλη προς την Επιτροπή, διαδικασίες κοινοποίησης και διαβούλευσης μεταξύ των κρατών μελών, δημοσίευση και εκτέλεση. Η διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να αναλύει τη λειτουργία των καθεστώτων κυρώσεων που θεσπίζουν τα κράτη μέλη και να αξιολογεί κατά πόσον τα καθεστώτα αυτά είναι αποτελεσματικά, αναλογικά και αποτρεπτικά.

 

3. Ένα ειδικό τμήμα της έκθεσης αυτής περιλαμβάνει και μια επισκόπηση των δραστηριοτήτων, ελέγχων και διαβουλεύσεων της ομάδας συντονισμού, η οποία διέπεται από το άρθρο 4 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1049/2001.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο -α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα II – πίνακας 1 – στήλη 2 – σημείο 2.2α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α) Στο Παράρτημα II, προστίθενται μετά το σημείο 2.2 τα ακόλουθα σημεία:

 

ʻ2.2α Ράβδοι ηλεκτρικών εκκενώσεων άμεσης επαφής, όπλα αναισθητοποίησης και ασπίδες αναισθητοποίησης για σκοπούς επιβολής του νόμου

 

2.2β Κουκούλες κρατουμένων για σκοπούς επιβολής του νόμου

 

2.2γ Τανάλιες ελέγχου κρατουμένων

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 – στοιχείο -α α (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σημείο 1.3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-αα) Στο Παράρτημα III, μετά το σημείο 1.3 εισάγεται το ακόλουθο σημείο:

 

ʻ1.3α Καρέκλες, πλαίσια και κρεβάτια εξοπλισμένα με ιμάντες»

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο 15 – στοιχείο -α β (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σημείο 2.1

 

Ισχύον κείμενο

Τροπολογία

(-αβ) Το σημείο 2.1 του παραρτήματος III αντικαθίσταται ως εξής:

 

ʻ2.1. Φορητά όπλα ηλεκτρικής εκκένωσης που μπορούν να στοχεύουν μόνο ένα άτομο κάθε φορά που χορηγείται ηλεκτρικό σοκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ράβδοι ηλεκτροσόκ, ασπίδες ηλεκτροσόκ, αναισθητοποιητικά όπλα, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ.

 

Φορητές συσκευές ηλεκτροσόκ, όπου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, αεροβόλα όπλα ηλεκτροσόκ με τάση άνευ φορτίου που υπερβαίνει τα 10.000 V.

Σημειώσεις:

Σημειώσεις:

1. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ζώνες για ηλεκτροσόκ όπως περιγράφονται στο στοιχείο 2.1 του παραρτήματος ΙΙ.

 

1. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ζώνες για ηλεκτροσόκ και άλλες συσκευές που περιγράφονται στα σημεία 2.1 και 2.2.α του Παραρτήματος II.

2. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία.

2. Το σημείο αυτό δεν αφορά τις ατομικές συσκευές ηλεκτροσόκ όταν φέρονται από το χρήστη τους για την ατομική του προστασία.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποβλέπει στην τροποποίηση διάταξης εντός του υπάρχοντος κειμένου – Παράρτημα III σημείο 2 – που δεν αναφερόταν στην πρόταση της Επιτροπής.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 15 - στοιχείο -α γ (νέο)

Κανονισμός (EΚ) αριθ. 1236/2005

Παράρτημα III – πίνακας 1 – στήλη 2 – σημείο 2.3 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-αγ) Στο Παράρτημα III, μετά το σημείο 2.3 εισάγονται τα ακόλουθα σημεία:

 

«2.3α Ακουστικές συσκευές για τον έλεγχο του πλήθους/των ταραχών

 

2.3β Όπλα χιλιοστομετρικών κυμάτων».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

15.1.2015

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.1.2015

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Ημερομηνία έγκρισης

29.6.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

45

2

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Γεώργιος Επιτήδειος, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Μανώλης Κεφαλογιάννης, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Σοφία Σακοράφα, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala, Илхан Кючюк

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Андрей Новаков, Jarosław Wałęsa


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εμπόριο ορισμένων αντικειμένων δυναμένων να χρησιμοποιηθούν για τη θανατική ποινή, για βασανιστήρια ή άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία

Έγγραφα αναφοράς

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

14.1.2014

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

15.1.2015

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

15.1.2015

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.9.2015

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

4

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Каролине Грасвандер-Хайнц

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Αναπληρωτές (άρθρο 200, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marco Affronte

Ημερομηνία κατάθεσης

29.9.2015

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου