RAPORT ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

28.9.2015 - (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD)) - ***I

Rahvusvahelise kaubanduse komisjon
Raportöör: Marietje Schaake


Menetlus : 2014/0005(COD)
Menetluse etapid istungitel

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2014)0001),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 207, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0014/2014),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse rahvusvahelise kaubanduse komisjoni raportit ning väliskomisjoni arvamust (A8-0267/2015),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(8) Üldise loa andmine oleks asjakohane ka juhul, kui tootjal on vaja eksportida määrusega (EÜ) nr 1236/2005 reguleerimisalasse kuuluvaid ravimeid edasimüüjale riigis, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, tingimusel et eksportija ja edasimüüja on sõlminud kirjaliku kokkuleppe, mis nõuab edasimüüjalt asjakohaste meetmete võtmist tagamaks, et ravimeid ei kasutata surmanuhtluse täideviimiseks.

(8) Üldise loa andmine oleks asjakohane ka juhul, kui tootjal on vaja eksportida määruse (EÜ) nr 1236/2005 kohaldamisalasse kuuluvaid ravimeid edasimüüjale riigis, kes ei ole surmanuhtlust kaotanud, tingimusel et eksportija ja edasimüüja on sõlminud kirjaliku kokkuleppe, mis nõuab edasimüüjalt asjakohaste meetmete võtmist tagamaks, et ravimeid ei kasutata surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12) Vajalik on keelata liidu vahendajatel osutada vahendusteenuseid seoses kaupadega, mille eksport ja import on keelatud, kuna sellistel kaupadel puudub muu praktiline kasutus kui surmanuhtluse täideviimine, piinamine või muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine. Selliste teenuste osutamise keelamine aitab kaitsta kõlblust.

(12) Vajalik on keelata liidu vahendajatel osutada vahendusteenuseid seoses kaupadega, mille eksport ja import on keelatud, kuna sellistel kaupadel puudub muu praktiline kasutus kui surmanuhtluse täideviimine, piinamine või muu julm, ebainimlik või inimväärikust alandav kohtlemine või karistamine. Selliste teenuste osutamise keelamine aitab kaitsta kõlblust ja austada inimväärikuse põhimõtteid, mis on Euroopa väärtuste aluseks, nagu on sätestatud Euroopa Liidu lepingus ja Euroopa Liidu põhiõiguste hartas.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Tuleks sätestada sihipärase lõppkasutuse klausel, et liikmesriigid saaksid peatada või lõpetada selliste julgeolekuga seotud kaupade edasitoimetamise, mis ei ole loetletud II ja III lisas, kuid mille puhul on selge, et neid on tegelikult võimalik kasutada üksnes surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, või kui on põhjendatult alust arvata, et nende kaupade edasitoimetamise tagajärjeks võib olla surmanuhtluse täideviimise, piinamise või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise hõlbustamine või teostamine. Sihipärase lõppkasutuse klausli alusel antud volitused ei peaks laienema ravimitele, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt f

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

a a) punkt f asendatakse järgmisega:

f) tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, katsetamise, hoolduse, komplekteerimise ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või nõustamisteenuste kaudu. Tehniline abi hõlmab ka suuliselt ja elektroonilisel teel edastatavat abi;

f) tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, katsetamise, hoolduse, komplekteerimise, kasutamise, tavade ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või nõustamisteenuste kaudu. Tehniline abi hõlmab ka suuliselt ja elektroonilisel teel edastatavat abi;

(Muudatusettepaneku eesmärk on muuta kehtiva õigusakti sätet – artikli 2 punkti f –, millele komisjoni ettepanekus ei osutatud.)

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt k – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse puhul jäetakse pelgalt kõrvalteenuste osutamine käesolevast mõistest välja. Kõrvalteenused on transport, finantsteenused, kindlustus või edasikindlustus või üldine reklaam või müügiedendus;

Käesoleva määruse puhul hõlmab käesolev mõiste kõrvalteenuste osutamist. Kõrvalteenused on transport, finantsteenused, kindlustus või edasikindlustus või üldine reklaam või müügiedendus, sealhulgas internetis;

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt l

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

l) „vahendaja” – liidus elu-või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kes osutab punktis k määratletud teenuseid liidust kolmanda riigi territooriumile;

l) „vahendaja” – liidu liikmesriigis elu- või asukohta või liidu liikmesriigi kodakondsust omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus või juriidilise isiku või partnerluse tütarettevõtja, kes osutab punktis k määratletud teenuseid;

Selgitus

ELil peaks olema võimalik tagada käesoleva määruse jõustamine ka siis, kui ELi kodanikud või juriidilised isikud, kelle asukoht on ELis, on seotud väljaspool liidu territooriumi toimuvate tehingutega.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt m

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

m) „tehnilise abi osutaja” – liidus elu-või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kes tegeleb punktis f määratletud tehnilise abi osutamisega liidust kolmanda riigi territooriumile;

m) „tehnilise abi osutaja” – liidu liikmesriigis elu- või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kes tegeleb punktis f määratletud tehnilise abi osutamisega;

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt n

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

n) eksportija” – füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kelle nimel ekspordideklaratsioon esitatakse, st isik, kellel on deklaratsiooni aktsepteerimise ajal leping asjaomase kolmanda riigi kaubasaajaga ning kellel on vajalik õigus teha otsus kaupade saatmise kohta liidu tolliterritooriumilt välja. Kui ekspordilepingut ei ole sõlmitud või kui lepingupool ei tegutse iseenda nimel, on eksportija isik, kellel on nõutavad volitused teha otsus kauba saatmise kohta väljapoole liidu tolliterritooriumi. Kui kaupade käsutaja on ekspordilepingu alusel väljaspool liitu asuv isik, on eksportijaks liidus asuv lepingupool;

n) väljavedaja” – füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kelle nimel ekspordideklaratsioon esitatakse, st isik, kellel on deklaratsiooni aktsepteerimise ajal leping asjaomase kolmanda riigi kaubasaajaga ning kellel on vajalik õigus teha otsus kaupade saatmise kohta liidu tolliterritooriumilt välja. Kui ekspordilepingut ei ole sõlmitud või kui lepingupool ei tegutse iseenda nimel, on väljavedaja isik, kellel on nõutavad volitused teha otsus kauba saatmise kohta väljapoole liidu tolliterritooriumi. Kui kaupade käsutaja on ekspordilepingu alusel väljaspool liitu asuv isik, on väljavedajaks liidus elu- või asukohta omav lepingupool;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt r a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

r a) „transiit” – lisades loetletud niisuguste liiduväliste kaupade vedu, mis sisenevad liidu tolliterritooriumile ja läbivad selle ning mille sihtkoht on väljaspool liitu.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 4a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 4a a

 

Transiidikeeld

 

 

1. II lisas loetletud kaupade transiit, sõltumata nende kaupade päritolust, on keelatud.

 

2. Erandina lõikest 1 võib pädev asutus anda loa II lisas loetletud kaupade transiidiks, kui tõendatakse, et riigis, kuhu need kaubad välja veetakse, kasutatakse neid kaupu nende ajaloolise tähtsuse tõttu üksnes avalikuks eksponeerimiseks muuseumis.”

Selgitus

Selliste kaupade transiidiks, mille välja- ja sissevedu on keelatud, ei tohiks luba anda.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 3 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 4a b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

3 b) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 4a b

 

Kaubandusliku turustamise ja müügiedenduse keeld

 

Internetis ja väljaspool internetti kaubandusliku turustamise ja müügiedendusega tegelemine liidus füüsiliste või juriidiliste isikute või partnerluste poolt II lisas loetletud kaupade edasitoimetamise eesmärgil on keelatud.”

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 6 – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Pädev ametiasutus teeb otsused IIIa lisas loetletud kaupade väljaveoga seotud loataotluste kohta iga juhtumi puhul eraldi, võttes arvesse kõiki asjaomaseid kaalutlusi, eelkõige seda, kas olemuselt samasuguseks väljaveoks loa saamise taotlus on mõnes teises liikmesriigis eelmise kolme aasta jooksul rahuldamata jäetud, ning kavandatud lõppkasutuse, kaubasaaja ja sihtkohast kõrvalekaldumise ohuga seotud kaalutlusi.

1. Pädev asutus teeb otsused III ja IIIa lisas loetletud kaupade väljaveoga seotud loataotluste kohta iga juhtumi puhul eraldi, võttes arvesse kõiki asjaomaseid kaalutlusi, eelkõige seda, kas olemuselt samasuguseks väljaveoks loa saamise taotlus on mõnes teises liikmesriigis eelmise kolme aasta jooksul rahuldamata jäetud, ning kavandatud lõppkasutuse, kaubasaaja ja sihtkohast kõrvalekaldumise ohuga seotud kaalutlusi.

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 6 – lõige 1a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 a) Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige:

 

1a. Pädev asutus tagab kõiki asjaomaseid tõendeid arvesse võttes koos liikmesriikidega, et kõiki äriühinguid, kes turustavad julgeolekuvarustust, ning neid, kes korraldavad kaubandusmesse ja muid üritusi, mille raames niisugust varustust turustatakse, teavitatakse asjaolust, et niisugust varustust võidakse kasutada piinamiseks ning muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ning et niisuguse varustuse turustamine võidakse keelata ja sellega seotud load võidakse tühistada.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 6 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 b) Artikli 6 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

2. Pädev asutus ei anna luba, kui on põhjendatult alust arvata, et III ja IIIa lisas loetletud kaupu võidakse kasutada piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, sealhulgas kehaliseks karistamiseks kolmanda riigi õiguskaitseasutuse või mis tahes füüsilise või juriidilise isiku poolt.

 

Pädev asutus võtab arvesse:

 

– kättesaadavaid rahvusvahelise kohtu otsuseid,

 

– ÜRO, Euroopa Nõukogu ja ELi pädevate asutuste leide ning Euroopa Nõukogu piinamise ja ebainimliku või alandava kohtlemise ja karistamise tõkestamise Euroopa komitee ning ÜRO piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise eriraportööri aruandeid.

 

Arvesse võib võtta ka muud asjakohast teavet, sealhulgas saadaolevaid siseriiklike kohtute otsuseid, kodanikuühiskonna organisatsioonide koostatud aruandeid või muud teavet ning teavet II, III ja IIIa lisas loetletud kaupade suhtes sihtriigis kohaldatavate väljaveopiirangute kohta.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 5 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 6a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

5 c) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 6a

 

Transiidiloa nõue

 

1. III või IIIa lisas loetletud kaupade transiidiks on vaja luba, kui selle liikmesriigi pädevad asutused, kus transiit toimub, on ettevõtjat teavitanud, et kõnealused kaubad on või võivad olla täielikult või osaliselt mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

 

2. Kui ettevõtja on teadlik, et III või IIIa lisas loetletud transiitkaubad on täielikult või osaliselt mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, teavitab ta sellest pädevaid asutusi, kes otsustavad, kas asjaomaseks transiidiks oleks vaja taotleda luba või mitte.

 

3. Liikmesriik, kes kehtestab vastavalt lõigetele 1 ja 2 III või IIIa lisas loetlemata kauba transiidi suhtes loanõude, teavitab sellest teisi liikmesriike ja komisjoni.”

Selgitus

Selliste kaupade transiidi ärahoidmiseks, mida võidakse kasutada surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks, tuleks kehtestada täiendavad loanõuded.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 7a – lõige 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Vahendajal keelatakse III lisas nimetatud kaupade vahendamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et sellise kaubasaadetise mis tahes osa kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

1. Vahendajal keelatakse III ja IIIa lisas nimetatud kaupade vahendamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et sellise kaubasaadetise mis tahes osa kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 7a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse III lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi osutamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et mõnda või kõiki kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse III ja IIIa lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi osutamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et mõnda või kõiki kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks. Tehnilise abi osutajal keelatakse ka selline juhendamine, nõustamine ning koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamine, mis võib aidata kaasa surmanuhtluse täideviimise, piinamise või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise teostamisele.

Selgitus

Tehnilist abi, mis võib potentsiaalselt aidata kaasa kohtuotsusega määratud hukkamiste, piinamise või muu väärkohtlemise teostamisele, võidakse tõesti osutada sõltumatult praegu kõnealuse määruse kohaldamisalasse kuuluva varustuse tarnimisest.

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 7a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

6 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 7a a

 

Parimate tavade vahetamine

 

Liikmesriike ergutatakse edendama parimaid tavasid tehnilise abi osutajate vahel, et tagada niisuguse abi positiivne panus piinamise ja muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemise või karistamise vastu võitlemisse.”

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 7c – lõige 3 – punkt 3.3 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

„3.3. Komisjon võtab koostöös liikmesriikide ja vajaduse korral kolmandate riikide pädevate asutustega vastu parima tava suunised lõppkasutuse kontrollimise kohta.”

Selgitus

Nii liikmesriikide kui ka kolmandate riikide asutuste kogemustel põhinevad parima tava suunised seaksid selgema raamistiku selliste kaupade lõppkasutuse kindlaksmääramisel, mida võidakse väärkasutada surmanuhtluse täideviimiseks, ning hõlbustaksid seega ka kaupade seaduslikku väljavedu nende kavandatud kasutuse eesmärgil, eelkõige meditsiini- ja ravimisektoris.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 7 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

IIIa a peatükk (uus) – artikkel 7d a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

7 a) Lisatakse järgmine peatükk:

 

„IIIa a peatükk

 

Loetlemata kaubad

 

Artikkel 7d a

 

Üldklausel

 

1. Käesoleva määruse lisades loetlemata kaupade väljaveoks on vaja luba, kui selle liikmesriigi pädevad asutused, kus on väljavedaja asukoht, on teda teavitanud asjaolust, et kõnealused kaubad on või võivad olla täielikult või osaliselt mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

 

2. Kui väljavedaja on teadlik, et II, III või IIIa lisas loetlemata kaubad, mida ta soovib välja vedada, on täielikult või osaliselt mõeldud surmanuhtluse täideviimiseks või piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks, teavitab ta sellest oma asukoha liikmesriigi pädevaid asutusi, kes otsustavad, kas asjaomaseks väljaveoks on vaja taotleda luba või mitte.

 

3. Liikmesriik, kes kehtestab vastavalt lõigetele 1 ja 2 II, III või IIIa lisas loetlemata kauba väljaveo suhtes loanõude, teavitab sellest viivitamata teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitab loanõude kehtestamise üksikasjalikud põhjendused. Liikmesriigid teavitavad komisjoni viivitamata ka kõikidest lõigete 1 ja 2 kohaselt vastu võetud meetmetega seotud muudatustest.

 

4. Teised liikmesriigid võtavad seda teavet nõuetekohasel viisil arvesse ning teavitavad sellest oma tolliasutust ja muid asjaomaseid riiklikke asutusi.

 

5. Kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, võtab komisjon vastu delegeeritud õigusaktid, millega lisatakse lõigetes 1 ja 2 osutatud kaubad II, III või IIIa lisasse. Käesoleva lõike alusel vastu võetud delegeeritud õigusaktide suhtes kohaldatakse artiklis 15b sätestatud menetlust.

 

6. Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2001/83/EÜ1 a määratletud ravimid jäetakse käesoleva artikli kohaldamisalast välja.

 

_________________________

 

1 a. Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).”

Selgitus

Kahesuguse kasutusega kaupade määruse sätetega analoogsed üldklauslid tagaksid, et ohtude ennetamiseks on kehtestatud täiendavad kaitsemeetmed. Sellistel juhtudel peaks komisjon hindama, kas ühenduse meetmete vastuvõtmiseks on vaja kiirmenetlust, et säilitada ühendusemeetod ning tagada seega sidusus ja võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikli 8 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Erandina lõikest 5, juhul kui tootja ekspordib ravimeid edasimüüjale, esitab tootja teabe kokkulepitud korra ning meetmete kohta, mis on võetud hoidmaks ära toodete kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks, sihtriigi kohta ning võimaluse korral kaupade lõppkasutuse ja lõppkasutaja kohta.

6. Erandina lõikest 5, juhul kui tootja ekspordib ravimeid edasimüüjale, esitab tootja teabe kokkulepitud korra ning meetmete kohta, mis on võetud hoidmaks ära toodete kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks, sihtriigi kohta ning võimaluse korral kaupade lõppkasutuse ja lõppkasutaja kohta. See teave tehakse taotluse alusel kättesaadavaks asjaomasele sõltumatule järelevalveasutusele, näiteks piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase ÜRO konventsiooni fakultatiivse protokolli kohaselt loodud riigi ennetusasutusele või liikmesriigi riiklikule inimõiguste institutsioonile.

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 8 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikli 10 – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

8 a) Artikli 10 lõige 2 asendatakse järgmisega:

 

„2. Kui tollideklaratsioon esitatakse II, III või IIIa lisas loetletud kaupade kohta ja leiab kinnitust, et kavandatava sisse- või väljaveo jaoks ei ole käesolevale määrusele vastavat luba antud, arestib toll deklareeritud kaubad ja juhib tähelepanu võimalusele taotleda luba vastavalt käesolevale määrusele. Kui loataotlust ei ole esitatud kuue kuu jooksul pärast arestimist või kui pädev asutus sellise taotluse rahuldamata jätab, hävitab toll arestitud kaubad kooskõlas liikmesriigi kohaldatava õigusega.”

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 12a (uus) – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui komisjon on seisukohal, et taotluses ei ole käsitletud üht või mitut olulist aspekti, või et vajalik on täiendav teave ühe või mitme olulise aspekti kohta, võib ta kolme kuu jooksul paluda taotluse esitanud liikmesriigil esitada täiendavat teavet. Ta edastab taotlejale need aspektid, mille kohta tuleb täiendavat teavet esitada.

2. Lõikes 1 osutatud taotluse saamise korral teavitab komisjon sellest viivitamata kõiki liikmesriike ja edastab taotluse esitanud liikmesriigilt saadud teabe. Senikaua kui komisjon ei ole lõplikku otsust teinud, võivad liikmesriigid viivitamata peatada taotlusega hõlmatud kaupade edasitoimetamise. Kui komisjon on seisukohal, et taotluses ei ole käsitletud üht või mitut olulist aspekti, või et vajalik on täiendav teave ühe või mitme olulise aspekti kohta, võib ta kolme kuu jooksul paluda taotluse esitanud liikmesriigil esitada täiendavat teavet. Ta edastab taotlejale need aspektid, mille kohta tuleb täiendavat teavet esitada.

Muudatusettepanek    24

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 12

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 12a – lõige 3

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on seisukohal, et täiendavat teavet ei ole vaja nõuda, või kui ta on nõutud täiendava teabe kätte saanud, alustab ta kuue kuu jooksul menetlust taotletud paranduse tegemiseks või teatab taotluse esitanud liikmesriigile põhjused, miks ta seda ei tee.

3. Kui komisjon on seisukohal, et täiendavat teavet ei ole vaja nõuda, või kui ta on nõutud täiendava teabe kätte saanud, alustab ta kolme kuu jooksul menetlust taotletud paranduse tegemiseks või teatab taotluse esitanud liikmesriigile põhjused, miks ta seda ei tee.

Selgitus

Süsteem peab olema piisavalt dünaamiline, et tagada lisade ajakohasus, kontrollide piisavus ja võrdsed tingimused kogu ELis.

Muudatusettepanek    25

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 13 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

12 a) Artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, teatavad komisjon ja liikmesriigid üksteisele taotluse korral käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele igasuguse nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud.

1. Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, teavitab iga liikmesriik komisjoni käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastab igasuguse tema käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud, ning teabe sihipärase lõppkasutuse klausli kohaselt võetud meetmete kohta. Komisjon edastab nimetatud teabe teistele liikmesriikidele.”

Muudatusettepanek    26

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 13 – lõige 3a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

12 b) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:

 

„3a. Komisjon koostab lõikes 3 osutatud iga-aastastest tegevusaruannetest koosneva aastaaruande. Aruanne tehakse üldsusele kättesaadavaks.”

Muudatusettepanek    27

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 15

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 15a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikkel 15a

välja jäetud

Delegeeritud volituste rakendamine

 

1. Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

 

2. Artiklis 12 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates …. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

 

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 12 osutud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

 

4. Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

 

5. Artikli 12 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

 

Selgitus

Volituste delegeerimine toimus juba 15. jaanuari 2014. aasta esimese kaubandusalase koondmäärusega (EL) nr 37/2014 (Trade Omnibus I Regulation) ja sisaldub juba artiklis 15a.

Muudatusettepanek    28

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 15 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 15b a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

15 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 15b a

 

Piinamise tõkestamise koordineerimisrühm

 

1. Asutatakse piinamise tõkestamise koordineerimisrühm, mille esimeheks on komisjoni esindaja. Iga liikmesriik määrab sellesse rühma oma esindaja. Koordineerimisrühm uurib kõiki käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimusi, mille võib tõstatada kas esimees või liikmesriigi esindaja.

 

2. Koordineerimisrühm võtab koostöös komisjoniga asjakohaseid meetmeid pädevate asutuste vahel otsese koostöö ja teabevahetuse sisseseadmiseks, eelkõige eesmärgiga kõrvaldada oht, mis seisneb võimalikes erinevustes väljaveokontrollide kohaldamises kaupade suhtes, mida võidakse kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ning mis võivad põhjustada kaubavahetuse häireid.

 

3. Piinamise tõkestamise koordineerimisrühma esimees konsulteerib juhul, kui ta peab seda vajalikuks, väljavedajate, vahendajate ja muude asjaomaste sidusrühmadega, kaasa arvatud kodanikuühiskonna kõikidest osadest pärit sidusrühmadega, kellel on asjakohased eksperditeadmised käesoleva määrusega hõlmatud küsimustes.

 

3. Komisjon esitab Euroopa Parlamendile igal aastal kirjaliku aruande piinamise tõkestamise koordineerimisrühma tegevuse, kontrollide ja konsultatsioonide kohta, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklit 4.”

Selgitus

Strateegilise väljaveokontrolli suhtes valitseva tava kohaselt tuleks luua eksperdirühm, kes kontrolliks korrapäraselt käesoleva määruse kohaldamist ja arutaks selle ajakohastamise ettepanekuid, sh delegeeritud õigusaktide ettevalmistamist.

Muudatusettepanek    29

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 15 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 15b b (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15 b) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 15b b

 

1. Komisjon vaatab ...* ja seejärel iga kolme aasta järel käesoleva määruse rakendamise läbi ning esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule selle rakendamise ja mõju hindamise põhjaliku aruande, mis võib sisaldada määruse muutmise ettepanekuid. Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mida on vaja aruande koostamiseks.

 

2. Aruande eri osades käsitletakse järgmist:

 

a) piinamise tõkestamise koordineerimisrühm ning selle tegevus, kontrollid ja konsultatsioonid. Teavet, mida komisjon annab koordineerimisrühma kontrollide ja konsultatsioonide kohta, loetakse määruse (EÜ) nr 1049/2001 artikli 4 kohaselt konfidentsiaalseks. Teavet peetakse igal juhul konfidentsiaalseks, kui on tõenäoline, et selle avaldamisel on teabe andjale või sellise teabe allikale märkimisväärselt ebasoodne mõju;

 

b) teave liikmesriikide riiklike litsentsimisotsuste, liikmesriikide poolt komisjonile esitatava aruandluse, liikmesriikidevaheliste teavitus- ja konsulteerimismehhanismide ning väljakuulutamise ja täideviimise kohta;

 

c) ulatuslik teave artikli 17 alusel liikmesriikide poolt võetud meetmete iseloomu ja mõju, sealhulgas liikmesriikides kehtestatud karistussüsteemide toimimise ning hinnangu kohta, kas sellised süsteemid on tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad.

 

______________

 

* Väljaannete talitus: palun sisestada kuupäev: kolm aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.”

Selgitus

Strateegilise väljaveokontrolli kohaselt tuleks käesoleva määruse rakendamine korrapäraselt läbi vaadata. Karistusi käsitlevad eeskirjad, kuigi need kehtestab iga liikmesriik eraldi, peaksid olema sarnase iseloomu ja mõjuga, et säilitada kogu liidus sidus käsitus ja võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek    30

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – punkt 15 c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 17 – lõige 3 (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

15 c) Artiklisse 17 lisatakse järgmine lõige:

 

„3. Komisjon hindab, kas liikmesriikide kehtestatud karistusi käsitlevad eeskirjad on oma iseloomult ja mõjult sarnased.”

Selgitus

Karistusi käsitlevad eeskirjad, kuigi need kehtestab iga liikmesriik eraldi, peaksid olema sarnase iseloomu ja mõjuga, et säilitada kogu liidus sidus käsitus ja võrdsed tingimused.

Muudatusettepanek    31

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 d (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

III lisa – veerg 2 – punktid 1 ja 2

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

15 d) III lisa teise veeru punktid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

1. Järgmised inimeste ohjeldamiseks välja töötatud seadmed:

1. Järgmised inimeste ohjeldamiseks välja töötatud seadmed

1.1. Aheldamistoolid ja -lauad

1.1. Aheldamistoolid ja -lauad

Märkus:

Märkus:

Kõnealune seade ei hõlma turvatoole puuetega isikute jaoks

käesolev punkt ei hõlma turvatoole puuetega isikute jaoks

1.2. Jalarauad, rühmaahelad, ahelad ja üksikud käerauad või ahela rauad

1.2. Jalarauad, rühmaahelad, ahelad ja üksikud käerauad või ahela rauad

Märkus:

Märkus:

Kõnealune vahend ei hõlmatavalisi käeraudu”. Tavalised käerauad on käerauad, mille kogupikkus koos ketiga, lukustatuna, on ühe käeraua välimisest äärest teise käeraua välimise ääreni 150–280 mm ja mida ei ole kohandatud füüsilise valu või kannatuse valmistamiseks.

käesolev punkt ei hõlmatavalisi käeraudu”. Tavalised käerauad on käerauad, mille kogupikkus koos ketiga, lukustatuna, on ühe käeraua välimisest äärest teise käeraua välimise ääreni 150–280 mm ja mida ei ole kohandatud füüsilise valu või kannatuse valmistamiseks.

1.3. Näpurauad ja näpukruvid, sealhulgas sakilised näpurauad

1.3. Näpurauad ja näpukruvid, sealhulgas sakilised näpurauad

 

1.3 a. Rihmadega varustatud toolid, lauad ja voodid

2. Järgmised kaasaskantavad vahendid, mis on välja töötatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks:

2. Järgmised kaasaskantavad vahendid, mis on välja töötatud massirahutuste ohjeldamiseks või enesekaitseks

2.1. Kaasaskantavad elektrišokivahendid, sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid, väljundpingega kuni 10 000 V.

2.1. Kaasaskantavad elektrišokivahendid, sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid, väljundpingega üle 10 000 V

Märkused:

Märkused:

1. Käesolev vahend ei hõlma II lisa punktis 2.1 kirjeldatud elektrišokivöösid.

1. Käesolev punkt ei hõlma II lisa punktis 2.1 kirjeldatud elektrišokivöösid.

2. Kõnealune vahend ei hõlma individuaalseid elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks.

2. Käesolev punkt ei hõlma individuaalseid elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks.

 

2.2 a. Akustilised seadmed rahvahulga või massirahutuste kontrolli all hoidmiseks

 

2.2 b. Millimeeterlainerelvad”

Muudatusettepanek    32

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Artikli 1 punkt 6 ja punkt 7, määral, mil sellega lisatakse artikkel 7d, hakkavad kehtima 1. jaanuarist 2015.

Artikli 1 punkt 6 ja punkt 7, määral, mil sellega lisatakse artikkel 7d, hakkavad kehtima 1. veebruarist 2016.

Selgitus

Ettevõtjatel ja õiguskaitseasutustel on vaja proportsionaalset üleminekuaega, et neid keelde järgida ja jõustada.

Muudatusettepanek    33

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

IIIb lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Benini Vabariik

välja jäetud

Selgitus

Selle riigi õigusaktides on surmanuhtlus endiselt säilitatud.

Muudatusettepanek    34

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

IIIb lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

Gabon

Selgitus

Gabon on reservatsioonideta ratifitseerinud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivse protokolli.

Muudatusettepanek    35

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

IIIb lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Libeeria

välja jäetud

Selgitus

Selle riigi õigusaktides on surmanuhtlus endiselt säilitatud.

Muudatusettepanek    36

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

IIIb lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Madagaskar

välja jäetud

Selgitus

Selle riigi õigusaktides on surmanuhtlus endiselt säilitatud.

Muudatusettepanek    37

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

IIIb lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Mongoolia

välja jäetud

Selgitus

Selle riigi õigusaktides on surmanuhtlus endiselt säilitatud.

Muudatusettepanek    38

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – 2. osa

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

IIIb lisa (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

São Tomé ja Príncipe

välja jäetud

Selgitus

Sarnaselt Madagaskariga ei ole São Tomé ja Príncipe reservatsioonideta ratifitseerinud kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teist fakultatiivset protokolli.

SELETUSKIRI

Kogu ELi hõlmav väljaveokontroll on väliskaubanduspoliitika vahend, millel on mitu laiemat poliitikaeesmärki. Piinamisvastane määrus (EÜ) nr 1236/2005 on ainulaadne õigusakt, mis aitab kaasa inimõiguste kaitsele selliste kaupade ja tegevuste kontrolliga, mida kasutatakse või mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks.

Piinamisvastane määrus aitab kaasa kauaaegsele ELi poliitikale, mille eesmärk on kaotada surmanuhtlus kogu maailmas ja ennetada piinamist. Seda eesmärki aitab määrus saavutada sellega, et teatavate kaupadega kauplemise keelule on lisatud loeteludes sisalduvate kaupadega kauplemiseks loa taotlemise nõue. Süsteem hõlmab kauplemise keeldu ühesuguse kasutusega piinamis- ja hukkamisseadmetele ja nendega seotud tehnilisele abile (II lisa) ning loasüsteemi mitmesuguse kasutusega kaupadele, mida võidakse väärkasutada piinamiseks ja hukkamiseks surmava süsti teel (III lisa).

Seadusandlik ajakohastamine

ELi kontrolli piinamisvahenditega kauplemise üle oleks tulnud juba ammu ajakohastada ning loetelude ajakohastamine on samm õiges suunas. ELi piinamisvastase väljaveokontrolli käimasolevat läbivaatamist aitasid muu hulgas kujundada ka Euroopa Parlamendi jõupingutused, sh nõudmised parlamendi 17. juuni 2010. aasta resolutsioonis ja rakendamise kohta esitatud lisanõudmised INTA- ja DROI-komisjoni esimeeste 27. juuni 2011. aasta kirjas volinik De Guchtile ning komisjoni asepresidendile ja kõrgele esindajale Ashtonile.

Piinamisseadmete tootmise ja kasutamise ning nendega kauplemise ennetamiseks ja keelamiseks ning võimaliku surmava ja ebainimliku kasutamise mõjusaks kontrollimiseks on vaja tagada ELi seadusandlike, haldus-, kohtu- ja väliste meetmete õige kombinatsioon. See, et piinamisseadmete osas puudub mitmepoolne väljaveokontrollirežiim (mis on olemas kahesuguse kasutusega kaupade jaoks), muudab selle ülesande ilmselgelt keerulisemaks. Samas ei saa EL piirata oma jõupingutusi piinamise likvideerimisel üksnes väärkasutust võimaldavate seadmete kättesaadavuse vähendamisega, kõrvalejuhtimise ja kõrvalehoidmise likvideerimisega ning piisava kontrolli edendamisega oma piiridest väljaspool. Kaubandusmeetmed on osa laiahaardelisest käsitusest, milles kasutatakse kõiki ELi välistegevuse meetmeid.

ELi väljaveokontrollis, mis hõlmab loeteludes sisalduvaid nii sõjalisi kui ka kahesuguse kasutusega kaupu, tulirelvi ja piinamisseadmeid, on oluline tagada sidusus, ilma et kaupu kontrollitaks topelt (välja arvatud lisakontroll ebaseadusliku uimastikaubanduse tõkestamiseks).

Komisjon teeb ettepaneku piinamisseadmete kontrolli tugevdamiseks, sh järgmiselt:

•  lisada eraldi IIIa lisa, et ennetada kontrollitavate meditsiinitoodete kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks surmava süsti teel;

•  sätestada keelatud kaupade vahendusteenuste keeld ning laiendada vahendusteenuste ja tehnilise abi keeldu kontrollitavatele kaupadele, kui tarnija/vahendaja teab või tal on alust kahtlustada, et neid kaupu võidakse kasutada piinamiseks;

•  kehtestada liidu üldine väljaveoluba riikidele, kes on võtnud endale kindlad rahvusvahelised kohustused kas Euroopa inimõiguste konventsiooni protokolli nr 13 või kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti teise fakultatiivse protokolli alusel.

Raportöör toetab vajaliku ja proportsionaalse kontrolli käsitust, milles puudub legaalse lõppotstarbega kaupadega kauplemist piirav ülemäärane koormus. Sellepärast on kindlasti vaja ühendusemeetodit, mis säilitaks võrdsed tingimused. Samas tuletab raportöör meelde vajadust muuta väljaveokontrollirežiimid nö tulevikukindlaks ja tagada paindlikkus, mis võimaldaks kiiresti kohaneda muutuva tehnoloogiaga ja maailmas toimuva arenguga. Konkreetsed kaupade loetelud annavad välja- ja sissevedajatele selguse ja aitavad tagada seaduskuulekuse. Käesoleva määrusega seoses tuleb ka märkida, et eriti tähtis on seaduslik juurdepääs ravimitele ja farmaatsiatoodetele, mille peamine tootja on EL. Lisaks tehnilisele abile ja vahendusteenustele peaks EL võimaluse korral ka püüdma kontrollida muid teenuseid, mis võivad kaasa aidata selliste kaupade levikule, mida võidakse kasutada piinamiseks või surmanuhtluse täideviimiseks, sh turustamine ja finantsteenused.

Kuna väliskaubandustehingud muutuvad järjest keerukamaks, rõhutab raportöör riiklike asutuste poolse mõjusa kontrolli, kontrollimise, karistustegevuse, nõustamise ja teavitamise tagamise keskset tähtsust. Ka siin on vaja võrdseid tingimusi ja ühendusemeetodit. Raportöör tuletab meelde vajadust piisavalt jälgida, kuidas liikmesriigid täidavad oma kohustusi, sh kohustust anda tagasilükatud loataotluste ja teavituste kohta turvalise ja krüpteeritud süsteemi kaudu aru ja vahetada sellealast teavet. Sobilik oleks muude väljaveokontrollirežiimidega sarnane korrapärase aruandluse ja läbivaatamise süsteem. Alahinnata ei saa ka tööstuse vastutust tehingute kontrollimise eest ostja-saaja-lõppkasutaja ahelas. Selguse ja õiguskindluse tagamise huvides äriühingute jaoks palub raportöör komisjonil kodifitseerida määruse õigeaegselt pärast seda, kui praegune ajakohastamine on vastu võetud.

Volituste delegeerimine

Piinamisvastane määrus on lisatud esimese kaubandusalase koondmääruse paketti ja kohandatud Lissaboni lepingu sätetega. Alates 20. veebruarist 2014 on komisjonil volitused võtta vastu delegeeritud õigusakte määruse I–V lisa muutmiseks ning on kehtestatud teavitamisele järgnev kahekuine vastuväidete esitamise tähtaeg, mida võib veel kahe kuu võrra pikendada, ja kohustus iga viie aasta järel aru anda. Seetõttu on volituste delegeerimist käsitlevad sätted käesolevas ettepanekus liigsed ja need tuleks välja jätta. Raportöör tuletab komisjonile meelde, et parlamendile tuleks anda kogu teave ja dokumentatsioon delegeeritud õigusaktide väljatöötamise ja rakendamise raames toimuvate komisjoni kohtumiste kohta riikide ekspertidega. Komisjon peaks parlamendi jaoks delegeeritud õigusaktide parimate kontrollitingimuste edaspidiseks kindlustamiseks tagama, et parlament oleks nõuetekohaselt kaasatud.

Raportöör toetab kiirmenetluse kehtestamist komisjoni õigusakti viivitamatuks kohaldamiseks, sest see võimaldab II, III või IIIa lisa kiiresti muuta, kui see on tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik. EL peab ennetavalt ja viivitamata ajakohastama kontrolliloetelud, et lisada nendesse asjakohased turule sisenevad seadmed, varustused, osad, tarvikud, vahetooted ja tehnoloogiad.

VÄLISKOMISJONI ARVAMUS (2.7.2015)

rahvusvahelise kaubanduse komisjonile

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks
(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Arvamuse koostaja: Barbara Lochbihler

LÜHISELGITUS

Määruse läbivaatamise eesmärk on veelgi tugevdada ELi juhtivat ja vastutustundlikku tegevust ülemaailmsel tasandil võitluses surmanuhtluse vastu ja piinamise kaotamise eest.

Arvamuse projekti eesmärk on tugevdada kaupade edasitoimetamisega seotud kõrvalteenuseid käsitlevaid sätteid ning transiiti, tehnilist abi ja kaubanduslikku turustamist käsitlevaid sätteid. Järgides parlamendi korduvalt väljendatud seisukohta pakutakse arvamuse projektis välja sihipärase lõppkasutuse klausli kehtestamine, mille sisuks on, et liikmesriigid keelavad või peatavad sellise julgeolekuga seotud kauba edasitoimetamise, mida ei leidu II ja III lisa loetelus, kuid mille puhul on selge, et seda saab praktiliselt kasutada üksnes surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks väärkohtlemiseks, või kui on alust uskuda, et selle kauba edasitoimetamine võib aidata kaasa kohtuotsusega määratud hukkamise, piinamise või muu väärkohtlemise toimepanekule.

Arvamuse projektis tehakse ka ettepanek asutada varustuse koordineerimisrühm ning kehtestada korrapärane läbivaatamismehhanism ja muuta teabejagamine ja aruandlus süsteemsemaks, et tõhustada määruse rakendamist ja tugevdada järelevalvet selle üle.

MUUDATUSETTEPANEKUD

Väliskomisjon palub vastutaval rahvusvahelise kaubanduse komisjonil võtta arvesse järgmisi muudatusettepanekuid:

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 19 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(19 a) Tuleks kehtestada sihipärase lõppkasutuse klausel, et liikmesriigid saaksid keelata või peatada selliste julgeolekuga seotud kaupade edasitoimetamise, mida ei ole nimetatud II ja III lisas, kuid mille puhul on selge, et neid saab tegelikult kasutada üksnes surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks väärkohtlemiseks, või kui on alust arvata, et nende kaupade edasitoimetamine võib surmanuhtluse täideviimisele, piinamisele või muule väärkohtlemisele kaasa aidata. Sihipärase lõppkasutuse klausli alusel antud volitused ei peaks laienema ravimitele, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt f

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(a a) punkt f asendatakse järgmisega:

f) tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, katsetamise, hoolduse, komplekteerimise ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või nõustamisteenuste kaudu. Tehniline abi hõlmab ka suuliselt ja elektroonilisel teel edastatavat abi;

f) tehniline abi – igasugune tehniline abi, mis on seotud parandamise, arendamise, tootmise, katsetamise, hoolduse, komplekteerimise, kasutamise ja muude tehniliste teenustega ning mida võib osutada juhendamise, nõustamise, koolituse, oskusteabe ja tööoskuste edastamise või nõustamisteenuste kaudu. Tehniline abi hõlmab ka suuliselt ja elektroonilisel teel edastatavat abi;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis – artikli 2 punkti f, millele komisjoni ettepanekus ei viidatud. Muudatusettepanekuga soovitakse lisada sõna „kasutamise”, et muuta tehnilise abi määratlus täpsemaks.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt k – lõik 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määruse puhul jäetakse pelgalt kõrvalteenuste osutamine käesolevast mõistest välja. Kõrvalteenused on transport, finantsteenused, kindlustus või edasikindlustus või üldine reklaam või müügiedendus;

Käesoleva määruse puhul hõlmab käesolev mõiste kõrvalteenuste osutamist. Kõrvalteenused on transport, finantsteenused, kindlustus või edasikindlustus või üldine reklaam või müügiedendus;

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt l

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(l) „vahendaja” – liidus elu-või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kes osutab punktis k määratletud teenuseid liidust kolmanda riigi territooriumile;

(l) „vahendaja” – liikmesriigis elu-või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, või liikmesriigi kodanik, kes osutab punktis k määratletud teenuseid;

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 – alapunkt c

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt m

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(m) „tehnilise abi osutaja” – liidus elu-või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kes tegeleb punktis f määratletud tehnilise abi osutamisega liidust kolmanda riigi territooriumile;

(m) „tehnilise abi osutaja” – liidus elu-või asukohta omav füüsiline või juriidiline isik või partnerlus, kes tegeleb punktis f määratletud tehnilise abi osutamisega;

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 2 – punkt r a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(r a) „transiit” – muude kui liidu kaupade vedu, mis sisenevad liidu tolliterritooriumile ja läbivad selle ning mille sihtkoht on väljaspool liitu;

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 4 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(2 a) Artikli 4 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. II lisas loetletud kaupade sissevedu, sõltumata nende kaupade päritolust, on keelatud.

„1. II lisas loetletud kaupade sissevedu, sõltumata nende kaupade päritolust, on keelatud.

II lisas loetletud kaupadega seotud ning kolmandas riigis asuva mis tahes isiku, üksuse või asutuse poolt, tasu eest või mitte, pakutava tehnilise abi vastuvõtmine ühenduse tolliterritooriumil asuva isiku, üksuse või asutuse poolt on keelatud.

II lisas loetletud kaupadega seotud ning kolmandas riigis asuva mis tahes isiku, üksuse või asutuse poolt, tasu eest või mitte, pakutava tehnilise abi vastuvõtmine ühenduse tolliterritooriumil asuva isiku, üksuse või asutuse poolt on keelatud.

 

II lisas loetletud kaupade transiit läbi liidu tolliterritooriumi on keelatud.”

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 2 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel -4 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(2 b) Artikli 4 järele lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 4a

 

Kaubandusliku turustamise ja müügiedenduse keelamine

 

Nii liidus kui väljaspool liitu registreeritud ettevõtetel ja üksikisikutel on rangelt keelatud II lisas loetletud kaupade kaubanduslik turustamine ja müügiedendus liidu piires nende edasitoimetamise eesmärgil. Selline kaubanduslik turustamine ja müügiedendus hõlmab ka mittemateriaalsete allikate, eelkõige interneti kasutamist. Muud kõrvalteenused, sealhulgas transport, finantsteenused, kindlustus ja edasikindlustus, on samuti rangelt keelatud.”

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 4

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

III lisas loetletud kaupade ekspordi jaoks on sõltumata nende kaupade päritolust vaja luba. Luba ei nõuta siiski niisuguste kaupade puhul, mis ainult läbivad liidu tolliterritooriumi, nimelt kaupade puhul, millele ei ole määratud muud tollikäitlusviisi kui nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 91 sätestatud välistransiidiprotseduur, sealhulgas liiduväliste kaupade ladustamisel I kontrollitüübile vastavas vabatsoonis või -laos.

III lisas loetletud kaupade ekspordi jaoks on sõltumata nende kaupade päritolust vaja luba. III lisas loetletud kaupade puhul, mis ainult läbivad liidu tolliterritooriumi, nõutakse transiidiluba.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 1 – lõige 1 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Liikmesriigid peaksid korraldama asjakohast väljakuulutamistegevust tagamaks, et kõik turvaseadmeid reklaamivad ettevõtjad ja ka need ettevõtjad, kes korraldavad messe ja muid üritusi, kus selliseid seadmeid reklaamitakse, saaksid teadlikuks käesolevast määrusest ja oma sellest tulenevatest kohustustest.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis – artikkel 7a punkt 1.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 7a – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse III lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi osutamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et mõnda või kõiki kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks.”

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse III lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi osutamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või on tal alust kahtlustada, et mõnda või kõiki kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis piinamiseks või muuks julmaks, ebainimlikuks või inimväärikust alandavaks kohtlemiseks või karistamiseks. Tehnilise abi osutajal keelatakse ka selline juhendamine, nõustamine, koolituse andmine ning oskusteabe ja tööoskuste edastamine, mis võib aidata kaasa kohtuotsusega määratud hukkamise, piinamise või muu väärkohtlemise toimepanekule.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 6 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 7 a a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(6 a) Pärast artiklit 7a lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 7a a

 

Sihipärase lõppkasutuse klausel

 

1. Liikmesriik keelab või peatab selliste julgeolekuga seotud kaupade edasitoimetamise, mida ei ole nimetatud II ja III lisas, kuid mille puhul on selge, et neid saab tegelikult kasutada üksnes surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muuks väärkohtlemiseks, või kui on alust arvata, et nende edasitoimetamine võib kohtuotsusega määratud hukkamise täideviimisele, piinamisele või muule väärkohtlemisele kaasa aidata.

 

2. Liikmesriigid teatavad kõikidest lõike 1 kohaselt vastu võetud meetmetest viivitamata komisjonile ning esitavad nende üksikasjalikud põhjendused.

 

3. Liikmesriigid teatavad komisjonile viivitamata ka kõikidest lõike 1 kohaselt vastu võetud meetmetega seotud muudatustest.

 

4. Komisjon avaldab vastavalt lõigetele 2 ja 3 teatavaks tehtud meetmed Euroopa Liidu Teataja C-seerias.

 

5. Komisjon otsustab, kas lõikes 1 nimetatud kaubad tuleks lisada vastavasse lisasse, et nende edasitoimetamise saaks keelata või loakohustuslikuks muuta.

 

6. Sihipärase lõppkasutuse klausli alusel antud volitused ei peaks laienema ravimitele, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks.”

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 7b – lõige 1 – lõik 1

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Ekspordiluba nõutakse kõigi IIIa lisas loetletud kaupade igasuguse ekspordi puhul, sõltumata nende kaupade päritolust. Luba ei nõuta siiski niisuguste kaupade puhul, mis ainult läbivad liidu tolliterritooriumi, nimelt kaupade puhul, millele ei ole määratud muud tollikäitlusviisi kui nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 artiklis 91 sätestatud välistransiidiprotseduur, sealhulgas liiduväliste kaupade ladustamisel I kontrollitüübile vastavas vabatsoonis või -laos.

1. Ekspordiluba nõutakse kõigi IIIa lisas loetletud kaupade igasuguse ekspordi puhul, sõltumata nende kaupade päritolust. IIIa lisas loetletud kaupade puhul, mis ainult läbivad liidu tolliterritooriumi, nõutakse transiidiluba.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 7

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 7d – lõige 2

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse IIIa lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi osutamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või tal on alust kahtlustada, et mõnda või kõiki kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis surmanuhtluse täideviimiseks.”

2. Tehnilise abi osutajal keelatakse IIIa lisas nimetatud kaupadega seotud tehnilise abi osutamine mis tahes isikule, üksusele või asutusele kolmandas riigis, hoolimata selliste kaupade päritolust, kui ta teab või tal on alust kahtlustada, et mõnda või kõiki kaupu kasutatakse või võidakse kavatseda kasutada liidu tolliterritooriumist väljaspool asuvas kolmandas riigis surmanuhtluse täideviimiseks. Tehnilise abi osutajal keelatakse ka selline juhendamine, nõustamine, koolituse andmine ning oskusteabe ja tööoskuste edastamine, mis võib aidata kaasa kohtuotsusega määratud hukkamiste toimepanekule.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 8

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 8 – lõige 6

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Erandina lõikest 5, juhul kui tootja ekspordib ravimeid edasimüüjale, esitab tootja teabe kokkulepitud korra ning meetmete kohta, mis on võetud hoidmaks ära toodete kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks, sihtriigi kohta ning võimaluse korral kaupade lõppkasutuse ja lõppkasutaja kohta.

6. Erandina lõikest 5, juhul kui tootja ekspordib ravimeid edasimüüjale, esitab tootja teabe kokkulepitud korra ning meetmete kohta, mis on võetud hoidmaks ära toodete kasutamist surmanuhtluse täideviimiseks, sihtriigi kohta ning võimaluse korral kaupade lõppkasutuse ja lõppkasutaja kohta. Sellele teabele on taotluse korral juurdepääs asjaomasel sõltumatul järelevalveasutusel, milleks võib olla piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastase ÜRO konventsiooni fakultatiivse protokolli kohaselt loodud riigi ennetusasutus, või liikmesriigi riiklik inimõiguste institutsioon.

Muudatusettepanek    16

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 13 – lõige 1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

 

(12 a) Artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, teatavad komisjon ja liikmesriigid üksteisele taotluse korral käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad üksteisele igasuguse nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud.

1. Ilma et see piiraks artikli 11 kohaldamist, teatab iga liikmesriik komisjonile käesoleva määruse alusel võetud meetmetest ja edastavad igasuguse nende käsutuses oleva käesoleva määrusega seotud asjakohase teabe, eelkõige teabe lubade kohta, mis on antud või mille andmisest on keeldutud, ning teabe sihipärase lõppkasutuse klausli kohaselt võetud meetmete kohta. Komisjon edastab nimetatud teabe teistele liikmesriikidele.”

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis artikli 13 lõiget 1, millele komisjoni ettepanekus ei viidatud.

Muudatusettepanek    17

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – 12 b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 13 – lõige 3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(12 b) Artiklisse 13 lisatakse järgmine lõige:

 

„3 a. Komisjon teeb avalikult kättesaadavaks oma aastaaruande, millesse on koondatud liikmesriikide poolt vastavalt lõikele 3 avalikustatud iga-aastased tegevusaruanded.”

Muudatusettepanek    18

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 14 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel -15 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(14 a) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel -15 a

 

Koordineerimisrühm

1. Luuakse koordineerimisrühm, mille esimees on komisjoni esindaja ja mille koosseisu iga liikmesriik nimetab oma esindaja. Koordineerimisrühm käsitleb kõiki käesoleva määruse kohaldamisega seotud küsimusi, mida võib tõstatada esimees või liikmesriigi esindaja.

 

2. Koordineerimisrühm võtab koostöös komisjoniga asjakohaseid meetmeid pädevate ametiasutuste vahel otsese koostöö ja teabevahetuse sisseseadmiseks, eelkõige kõrvaldamaks ohtu, et võimalikud erinevused ekspordikontrolli kohaldamises nende kaupade suhtes, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks ning mis võivad põhjustada häireid kaubavahetuses.

 

3. Koordineerimisrühma esimees konsulteerib eksportijate, vahendajate ja muude asjaomaste huvirühmadega, keda käesolev määrus puudutab, sealhulgas kodanikuühiskonna esindajatega, kui ta seda vajalikuks peab.

 

4. Koordineerimisrühm võib kõigilt kodanikuühiskonna osalistelt, kellel on tarvilik, vastu võtta teavet määruse tulemuslikkuse kohta ja sellekohaseid ettepanekuid.

Muudatusettepanek    19

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

Artikkel 15 c

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 c) Lisatakse järgmine artikkel:

 

„Artikkel 15 c

 

Rakendamise läbivaatamine

 

1. Iga kolme aasta järel vaatab komisjon käesoleva määruse rakendamise läbi ja esitab Euroopa Parlamendile ja nõukogule määruse kohaldamise kohta aruande, mis võib sisaldada ettepanekuid määruse muutmiseks. Liikmesriigid esitavad komisjonile kogu asjakohase teabe, mis on aruande koostamiseks vajalik.

 

2. Läbivaatamisele kuuluvad muu hulgas liikmesriikide litsentsimisotsused, liikmesriikide aruandlus komisjonile, liikmesriikide vahelise teavitamise ja konsulteerimise mehhanismid, väljakuulutamine ja täideviimine. Läbivaatamismenetluse käigus tuleks analüüsida liikmesriikides kehtestatud karistussüsteemi toimimist ning hinnata, kas sellised süsteemid on tulemuslikud, proportsionaalsed ja mõjuvad.

 

3. Aruande eraldi jaotises esitatakse ülevaade koordineerimisrühma tegevusest, kontrollidest ja konsultatsioonidest, järgides määruse (EÜ) nr 1049/2001 artiklit 4.

Muudatusettepanek    20

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt -a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

II lisa – tabel 1 – veerg 2 – punkt 2.2 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a) II lisasse lisatakse punkti 2.2 järele järgmised punktid:

 

„2.2 a Otsekontaktis toimivad elektrišokinuiad, elektripüstolid ja elektrišokikilbid, mis on ette nähtud õiguskaitse eesmärkidel kasutamiseks

 

2.2 b Vangide kapuutsid, mis on ette nähtud õiguskaitse eesmärkidel kasutamiseks

 

2.2 c Tangid vangide kontrolli all hoidmiseks”

Muudatusettepanek    21

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt -a a (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

III lisa – tabel 1 – veerg 2 – punkt 1.3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a a) III lisasse lisatakse punkti 1.3 järele järgmine punkt:

 

„1.3 a Rihmadega varustatud toolid, lauad ja voodid”

Muudatusettepanek    22

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt -a b (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

III lisa – tabel 1 – veerg 2 – punkt 2.1

 

Kehtiv tekst

Muudatusettepanek

(-a b) III lisa punkt 2.1 asendatakse järgmisega:

2.1 Kaasaskantavad elektrišokirelvad, mida saab alati, kui elektrišokk antakse, korraga kasutada ainult ühe inimese vastu, sealhulgas elektrišokinuiad, elektrišokikilbid, elektripüstolid ja elektrišoki noolepüstolid

2.1 Kaasaskantavad elektrišokivahendid, sealhulgas elektrišoki noolepüstolid väljundpingega üle 10 000 V.

Märkused:

Märkused:

1. See punkt ei hõlma II lisa punktis 2.1 kirjeldatud elektrišokivöösid ja muid seadmeid

 

1. See punkt ei hõlma II lisa punktides 2.1 ja 2.2a kirjeldatud elektrišokivöösid ja muid seadmeid.

2. See punkt ei hõlma individuaalseid elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks.

2. See punkt ei hõlma individuaalseid elektrišokivahendeid, kui need on kasutajal kaasas enesekaitseks.

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on muuta sätet kehtivas õigusaktis, III lisa punkti 2, millele komisjoni ettepanekus ei viidatud.

Muudatusettepanek    23

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1 – punkt 15 – alapunkt -a c (uus)

Määrus (EÜ) nr 1236/2005

III lisa – tabel 1 – veerg 2 – punkt 2.3 a (uus)

 

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(-a c) III lisasse lisatakse punkti 2.3 järele järgmised punktid:

 

„ 2.3 a Akustilised seadmed rahvamassi või massirahutuste kontrolli all hoidmiseks

 

2.3 b Millimeeterlainerelvad”

MENETLUS

Pealkiri

Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

Viited

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.1.2015

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

istungil teada andmise kuupäev

AFET

15.1.2015

Arvamuse koostaja

nimetamise kuupäev

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Vastuvõtmise kuupäev

29.6.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

45

2

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (kodukorra art 200 lg 2)

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa

MENETLUS

Pealkiri

Kauplemine teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

Viited

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

EP-le esitamise kuupäev

14.1.2014

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

INTA

15.1.2015

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

AFET

15.1.2015

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Vastuvõtmise kuupäev

22.9.2015

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

0

4

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Marco Affronte

Esitamise kuupäev

29.9.2015