Menettely : 2014/0005(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0267/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0267/2015

Keskustelut :

PV 26/10/2015 - 14
CRE 26/10/2015 - 14

Äänestykset :

PV 27/10/2015 - 5.9
CRE 27/10/2015 - 5.9
Äänestysselitykset
PV 04/10/2016 - 7.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0368
P8_TA(2016)0369

MIETINTÖ     ***I
PDF 729kWORD 442k
28.9.2015
PE 554.890v03-00 A8-0267/2015

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Kansainvälisen kaupan valiokunta

Esittelijä: Marietje Schaake

OIKAISUT/LISÄYKSET
TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2014)0001),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan sekä 207 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0014/2014),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansainvälisen kaupan valiokunnan mietinnön sekä ulkoasiainvaliokunnan lausunnon (A8-0267/2015),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(8) Koontiluvan myöntäminen olisi asianmukaista siinä tapauksessa, että valmistajan on vietävä asetuksella (EY) N:o 1236/2005 valvottuja lääkevalmisteita jakelijalle maassa, joka ei ole poistanut kuolemanrangaistusta, edellyttäen, että viejä ja jakelija ovat tehneet oikeudellisesti sitovan sopimuksen, jossa jakelijan edellytetään soveltavan asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä lääkevalmisteita käytetä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon.

(8) Koontiluvan myöntäminen olisi asianmukaista siinä tapauksessa, että valmistajan on vietävä asetuksella (EY) N:o 1236/2005 valvottuja lääkevalmisteita jakelijalle maassa, joka ei ole poistanut kuolemanrangaistusta, edellyttäen, että viejä ja jakelija ovat tehneet oikeudellisesti sitovan sopimuksen, jossa jakelijan edellytetään soveltavan asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, ettei kyseisiä lääkevalmisteita käytetä kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, halventavaan tai epäinhimilliseen kohteluun tai rankaisemiseen.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12) Unionissa toimivilta välittäjiltä on tarpeen kieltää välityspalvelujen tarjoaminen sellaisten tavaroiden osalta, joiden vienti ja tuonti on kielletty siksi, että kyseisiä tavaroita ei käytännössä voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen. Tällaisten palvelujen tarjoamisen kieltäminen edistää myös julkisen moraalin suojelemista.

(12) Unionissa toimivilta välittäjiltä on tarpeen kieltää välityspalvelujen tarjoaminen sellaisten tavaroiden osalta, joiden vienti ja tuonti on kielletty siksi, että kyseisiä tavaroita ei käytännössä voi käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen. Tällaisten palvelujen tarjoamisen kieltäminen edistää myös julkisen moraalin suojelemista ja niiden ihmisarvon periaatteiden kunnioittamista, jotka ovat eurooppalaisten arvojen perustana, sellaisina kuin ne sisältyvät Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin perusoikeuskirjaan.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Olisi otettava käyttöön tarkoitettua lopullista käyttöä koskeva lauseke, jotta jäsenvaltiot voivat keskeyttää tai kieltää sellaisten turvallisuuteen liittyvien tavaroiden siirtämisen, jotka eivät kuulu liitteessä II ja III lueteltuihin tavaroihin ja joilla selvästi ei ole käytännössä muuta käyttötarkoitusta kuin käyttö kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, tai jos on perusteltu syy olettaa, että kyseisten tavaroiden siirtäminen johtaisi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen tai helpottaisi sitä. Tarkoitettua lopullista käyttöä koskevaan lausekkeeseen perustuvia valtuuksia ei saisi ulottaa lääketuotteisiin, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon,

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

a a) Korvataan f alakohta seuraavasti:

f) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, testaamiseen, kunnossapitoon, kokoamiseen tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja. Tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa ja sähköisin keinoin;

f) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, testaamiseen, kunnossapitoon, kokoamiseen, käyttöön, käytäntöihin tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja. Tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa ja sähköisin keinoin;

(Tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 2 artiklan f alakohta – johon ei viitattu komission ehdotuksessa.)

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – k alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa pelkkä liitännäispalvelujen tarjoaminen ei kuulu tämän määritelmän soveltamisalaan. Liitännäispalveluja ovat kuljetus-, rahoitus-, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut sekä yleinen mainonta ja myynninedistäminen.

Tässä asetuksessa liitännäispalvelujen tarjoaminen kuuluu tämän määritelmän soveltamisalaan. Liitännäispalveluja ovat kuljetus-, rahoitus-, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut sekä yleinen mainonta ja myynninedistäminen, myös internetin välityksellä.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – l alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

l) ”välittäjällä” luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja joka tarjoaa k alakohdassa määriteltyjä palveluja unionista kolmannen maan alueelle;

l) ”välittäjällä” luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon tai joka on unionin jäsenvaltion kansalainen, taikka oikeushenkilön tai kumppanin tytäryhtiötä, joka tarjoaa k alakohdassa määriteltyjä palveluja;

Perustelu

Unionin olisi myös voitava panna tämä asetus täytäntöön silloin, kun unionin kansalaiset tai unioniin sijoittautuneet oikeushenkilöt osallistuvat unionin ulkopuolella toteutettaviin liiketoimiin.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – m alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

m) ”teknisen avun toimittajalla” luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja joka toimittaa f alakohdassa määriteltyä teknistä apua unionista kolmannen maan alueelle;

m) ”teknisen avun toimittajalla” luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja joka toimittaa f alakohdassa määriteltyä teknistä apua;

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – n alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

n) ”viejällä” luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään eli henkilöä, jolla vienti-ilmoituksen vastaanottamisen ajankohtana on sopimus kyseisessä kolmannessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on tarvittava valtuutus päättää tavaroiden lähettämisestä unionin tullialueelta. Jollei vientisopimusta ole tehty tai jollei sopimuksen haltija toimi omasta puolestaan, viejällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on tarvittava valta päättää tavaran lähettämisestä unionin tullialueelta. Jos oikeus määrätä tavarasta viennin perusteena olevan sopimuksen mukaan kuuluu unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle, viejänä pidetään unioniin sijoittautunutta sopimuspuolta;

n) ”viejällä” luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jonka puolesta vienti-ilmoitus tehdään eli henkilöä, jolla vienti-ilmoituksen vastaanottamisen ajankohtana on sopimus kyseisessä kolmannessa maassa olevan vastaanottajan kanssa ja jolla on tarvittava valtuutus päättää tavaroiden lähettämisestä unionin tullialueelta. Jollei vientisopimusta ole tehty tai jollei sopimuksen haltija toimi omasta puolestaan, viejällä tarkoitetaan henkilöä, jolla on tarvittava valta päättää tavaran lähettämisestä unionin tullialueelta. Jos oikeus määrätä tavarasta viennin perusteena olevan sopimuksen mukaan kuuluu unionin ulkopuolelle sijoittautuneelle henkilölle, viejänä pidetään sopimuspuolta, jolla on asuinpaikka unionissa tai joka on sijoittautunut unioniin;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – r a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

r a) ’kauttakuljetuksella’ unionin alueelle saapuvien ja sen kautta unionin ulkopuolelle kuljetettavien liitteissä lueteltujen muiden kuin unionin tavaroiden kuljetusta.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

4 a a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"4 a a artikla

 

Kauttakuljetuskielto

 

1. Kielletään liitteessä II lueteltujen tavaroiden kauttakuljetus näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta.

 

2. Toimivaltainen viranomainen voi 1 kohdasta poiketen antaa luvan liitteessä II lueteltujen tavaroiden kauttakuljetukseen, jos voidaan osoittaa, että näitä tavaroita käytetään siinä maassa, johon ne on tarkoitus viedä, yksinomaan museossa tapahtuvaan asettamiseen julkisesti esille niiden historiallisen merkityksen vuoksi.”

Perustelu

Tavaroille, joiden vienti ja tuonti on kielletty, ei pitäisi antaa kauttakuljetuslupaa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

4 a b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"4 a b artikla

 

Kaupallisen markkinoinnin ja myynninedistämisen kieltäminen

 

Luonnollisten tai oikeushenkilöiden ja kumppaneiden on kiellettyä harjoittaa liitteessä II lueteltujen tavaroiden siirtämiseen tähtäävää, verkossa tai sen ulkopuolella tapahtuvaa kaupallista markkinointia tai myynninedistämistä unionin alueella."

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 kohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

6 artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät liitteessä III a lueteltujen tavaroiden vientiä koskevista lupahakemuksista tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat, erityisesti sen, onko toinen jäsenvaltio hylännyt olennaisesti samanlaista vientiä koskevan hakemuksen viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, ja aiottuun lopulliseen käyttöön ja luvan kiertämisen vaaraan liittyvät näkökohdat.

1. Toimivaltaiset viranomaiset päättävät liitteissä III ja III a lueteltujen tavaroiden vientiä koskevista lupahakemuksista tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki merkitykselliset näkökohdat, erityisesti sen, onko toinen jäsenvaltio hylännyt olennaisesti samanlaista vientiä koskevan hakemuksen viimeksi kuluneiden kolmen vuoden aikana, ja aiottuun lopulliseen käyttöön ja luvan kiertämisen vaaraan liittyvät näkökohdat.

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

6 artikla – 1 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a) Lisätään 6 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"1 a. Toimivaltaisen viranomaisen on kaikki merkitykselliset todisteet huomioon ottaen varmistettava jäsenvaltioiden kanssa, että kaikki turvallisuusvälineitä markkinoivat yritykset sekä messuja ja muita tapahtumia, joissa kyseisiä välineitä markkinoidaan, järjestävät yritykset saavat tietoa siitä, että kyseisiä välineitä voidaan käyttää kidutukseen ja muuhun julmaan, halventavaan tai epäinhimilliseen kohteluun tai rankaisemiseen ja että tällaisten välineiden markkinointi voidaan kieltää ja siihen liittyvät luvat peruuttaa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

6 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b) Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

2. Toimivaltainen viranomainen ei saa myöntää lupaa, jos on perusteltuja syitä olettaa, että kolmannen maan lainvalvontaviranomainen taikka luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi käyttää liitteessä III ja liitteessä III a lueteltuja tavaroita kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, mukaan lukien tuomioistuimen määräämän ruumiinrangaistuksen täytäntöönpano.

 

Toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon

 

– saatavilla olevat kansainväliset tuomioistuinratkaisut,

 

– Yhdistyneiden kansakuntien, Euroopan neuvoston ja Euroopan unionin toimivaltaisilta elimiltä saadut tiedot sekä Euroopan neuvoston kidutuksen ja epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen vastaisen komitean sekä kidutusta ja muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistusta käsittelevän Yhdistyneiden kansakuntien erityisraportoijan raportit.

 

Myös muut asiaan liittyvät tiedot, mukaan lukien saatavilla olevat kansalliset tuomioistuinratkaisut, valtioista riippumattomien järjestöjen laatimat raportit tai niillä olevat muut tiedot sekä tiedot määrämaan soveltamista liitteissä II, III ja III a lueteltuja tavaroita koskevista vientirajoituksista voidaan ottaa huomioon.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 5 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

6 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

5 c) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"6 a artikla

 

Kauttakuljetuksen luvanvaraisuus

 

1. Liitteessä III tai III a lueteltujen tavaroiden kauttakuljetukseen tarvitaan lupa, jos sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jossa kauttakuljetus tapahtuu, ovat ilmoittaneet talouden toimijalle, että kyseiset tavarat on tarkoitettu tai voivat olla tarkoitettuja kokonaan tai osittain kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen.

 

2. Jos talouden toimija on tietoinen siitä, että liitteessä III tai III a luetellut kauttakuljetettavat tavarat on tarkoitettu kokonaan tai osittain kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, sen on ilmoitettava asiasta toimivaltaisille viranomaisille, jotka päättävät, onko aiheellista määrätä kyseinen kauttakuljetus luvanvaraiseksi.

 

3. Jäsenvaltion, joka 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaatii luvan liitteessä III tai III a lueteltuihin tavaroihin kuulumattoman tavaran kauttakuljetukselle, on ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle."

Perustelu

Olisi otettava käyttöön lisää lupavaatimuksia sellaisten tavaroiden kauttakuljetuksen estämiseksi, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon tai kidutukseen.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

7 a artikla – 1 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Kielletään välittäjää tarjoamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle välityspalveluja, jotka liittyvät liitteessä III lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos välittäjä tietää tai tällä on syytä epäillä, että jokin osa tällaisten tavaroiden kuljetuksesta on tai voi olla tarkoitettu käytettäväksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen.

1. Kielletään välittäjää tarjoamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle välityspalveluja, jotka liittyvät liitteissä III ja III a lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos välittäjä tietää tai tällä on syytä epäillä, että jokin osa tällaisten tavaroiden kuljetuksesta on tai voi olla tarkoitettu käytettäväksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

7 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa toimittamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä III lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos tällaisen avun toimittaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että jotkin tai kaikki tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla tarkoitettuja käytettäviksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen.

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa toimittamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteissä III ja III a lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos tällaisen avun toimittaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että jotkin tai kaikki tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla tarkoitettuja käytettäviksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen. Kielletään teknisen avun toimittajaa myös antamasta sellaisia ohjeita, neuvoja tai koulutusta tai välittämästä sellaisia käytännön tietoja tai taitoja, joilla voitaisiin helpottaa kuolemanrangaistusten täytäntöönpanoa, kidutusta tai muuta julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rankaisemista.

Perustelu

Teknistä apua, jolla voitaisiin mahdollisesti auttaa oikeuslaitoksen määräämien teloitusten täytäntöönpanoa, kidutusta tai muuta pahoinpitelyä, voidaan hyvin antaa myös erillään niiden välineiden toimittamisesta, jotka tällä hetkellä kuuluvat asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

7 a a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a. Lisätään artikla seuraavasti:

 

"7 a a artikla

 

Parhaiden käytäntöjen vaihto

 

Jäsenvaltioita kannustetaan edistämään parhaita käytäntöjä teknisen avun toimittajien välillä, jotta tämä apu myötävaikuttaisi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisemisen torjuntaan."

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 kohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

7 c artikla – 3 kohta – 3.3 alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

"3.3. Komissio hyväksyy yhteistyössä jäsenvaltioiden ja tarvittaessa kolmansien maiden toimivaltaisten viranomaisten kanssa lopullisen käytön varmentamista koskevien parhaiden käytäntöjen suuntaviivat.”

Perustelu

Parhaiden käytäntöjen suuntaviivat, jotka perustuvat sekä jäsenvaltioiden että kolmansien maiden viranomaisten kokemuksiin, loisivat selkeämmät puitteet sellaisten tavaroiden lopullisen käytön määrittämiselle, joita voitaisiin väärinkäyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, ja siten ne myös helpottaisivat hyväksyttävää aiottua käyttötarkoitusta varten harjoitettavaa vientiä, erityisesti lääkealalla.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 7 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

III a a luku (uusi) – 7 d a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

7 a) Lisätään luku seuraavasti:

 

"III a a luku

 

Luetteloon merkitsemättömät tavarat

 

7 d a artikla

 

Koontilauseke

 

1. Tämän asetuksen liitteisiin merkitsemättömien tavaroiden vientiin tarvitaan lupa, jos sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, johon viejä on sijoittautunut, ovat ilmoittaneet viejälle, että kyseiset tavarat on tarkoitettu tai voivat olla tarkoitettuja kokonaan tai osittain kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen.

 

2. Jos viejä on tietoinen siitä, että tavarat, jotka se aikoo viedä ja joita ei ole merkitty liitteisiin II, III tai III a, on tarkoitettu kokonaan tai osittain kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, viejän on ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, johon viejä on sijoittautunut, ja nämä viranomaiset päättävät, onko aiheellista määrätä kyseinen vienti luvanvaraiseksi.

 

3. Jäsenvaltion, joka 1 ja 2 kohdan mukaisesti vaatii luvan liitteeseen II, III tai III a merkitsemättömän kaksikäyttötuotteen viennille, on välittömästi ilmoitettava asiasta muille jäsenvaltioille ja komissiolle sekä ilmoitettava täsmälliset syyt luvan vaatimiseen. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi myös kaikki muutokset 1 ja 2 kohdan nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin.

 

4. Muiden jäsenvaltioiden on otettava nämä tiedot asianmukaisesti huomioon, ja niiden on ilmoitettava niistä maansa tullihallinnolle ja muille asianomaisille kansallisille viranomaisille.

 

5. Kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, komissio hyväksyy delegoituja säädöksiä, joilla 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tavarat lisätään liitteeseen II, liitteeseen III tai liitteeseen III a. Tämän kohdan mukaisesti hyväksyttyihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 15 b artiklassa säädettyä menettelyä.

 

6. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/83/EY1 a annetun määritelmän mukaiset lääkkeet eivät kuulu tämän artiklan soveltamisalaan.

 

_________________________

 

1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/83/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67)."

Perustelu

”Koontisäännöksillä” varmistettaisiin, että ylimääräisiä toimia on toteutettu riskeiltä suojautumiseksi. Tällaisissa tapauksissa komission olisi arvioitava, tarvitaanko kiireellistä menettelyä yhteisön toimien hyväksymiseksi, ja siten se säilyttäisi yhteisömenetelmän ja varmistaisi johdonmukaisuuden sekä yhtäläiset toimintaolosuhteet.

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

8 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, valmistajan tai jakelijan aikoessa viedä lääkevalmisteita valmistajan on toimitettava tiedot järjestelyistä ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen estämiseksi, että näitä tuotteita käytetään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, sekä määrämaasta ja, jos tiedot ovat saatavilla, tavaroiden lopullisesta käytöstä ja loppukäyttäjistä.

6. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, valmistajan tai jakelijan aikoessa viedä lääkevalmisteita valmistajan on toimitettava tiedot järjestelyistä ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen estämiseksi, että näitä tuotteita käytetään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, sekä määrämaasta ja, jos tiedot ovat saatavilla, tavaroiden lopullisesta käytöstä ja loppukäyttäjistä. Näiden tietojen on oltava pyynnöstä asianmukaisen riippumattoman valvontaelimen, esimerkiksi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukaisesti perustetun kansallisen ennaltaehkäisevän mekanismin, tai kansallisen ihmisoikeuselimen saatavilla jäsenvaltiossa.

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

10 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a) Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

 

"2. Jos tulli-ilmoitus tehdään liitteissä II, III tai III a mainituista tavaroista ja käy ilmi, ettei aiotulle viennille tai tuonnille ole myönnetty tämän asetuksen mukaista lupaa, tulliviranomaisten on otettava haltuunsa ilmoitetut tavarat ja tuotava esille mahdollisuus hakea tämän asetuksen mukaista lupaa. Jos lupahakemusta ei tehdä kuuden kuukauden kuluessa haltuunotosta tai jos toimivaltainen viranomainen hylkää tällaisen hakemuksen, tulliviranomaiset toteuttavat haltuunotettuihin tavaroihin sovellettavat kansallisen lainsäädännön mukaiset toimenpiteet."

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

12 a artikla (uusi) – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa pyytää pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota toimittamaan lisätietoja, jos se katsoo, että pyynnöstä puuttuu yhtä tai useampaa merkityksellistä näkökohtaa koskevia tietoja tai että yhdestä tai useammasta merkityksellisestä näkökohdasta tarvitaan lisätietoja. Se ilmoittaa näkökohdat, joista lisätietoja on toimitettava.

2. Välittömästi 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön vastaanottamisen jälkeen komissio ilmoittaa asiasta kaikille jäsenvaltioille ja toimittaa pyynnön esittäneeltä jäsenvaltiolta saamansa tiedot muille. Komission lopullista päätöstä odottaessaan jäsenvaltiot voivat välittömästi keskeyttää niiden tavaroiden siirtämiset, joita pyyntö koskee. Komissio voi kolmen kuukauden kuluessa pyytää pyynnön esittänyttä jäsenvaltiota toimittamaan lisätietoja, jos se katsoo, että pyynnöstä puuttuu yhtä tai useampaa merkityksellistä näkökohtaa koskevia tietoja tai että yhdestä tai useammasta merkityksellisestä näkökohdasta tarvitaan lisätietoja. Se ilmoittaa näkökohdat, joista lisätietoja on toimitettava.

Tarkistus    24

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 12 kohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

12 a artikla – 3 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

3. Jos komissio katsoo, ettei lisätietojen pyytäminen ole tarpeen tai soveltuvin osin sen saadessa pyytämänsä lisätiedot, komissio aloittaa kuuden kuukauden kuluessa menettelyn pyydetyn muutoksen hyväksymiseksi tai ilmoittaa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle syyt, joiden vuoksi menettelyä ei aloiteta."

3. Jos komissio katsoo, ettei lisätietojen pyytäminen ole tarpeen tai soveltuvin osin sen saadessa pyytämänsä lisätiedot, komissio aloittaa kolmen kuukauden kuluessa menettelyn pyydetyn muutoksen hyväksymiseksi tai ilmoittaa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle syyt, joiden vuoksi menettelyä ei aloiteta.

Perustelu

Järjestelmän on oltava riittävän dynaaminen sen varmistamiseksi, että liitteet ovat ajantasaiset ja että ylläpidetään riittävää valvontaa ja yhtäläiset toimintaolosuhteet kaikkialla unionissa.

Tarkistus    25

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

13 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Rajoittamatta 11 artiklan soveltamista komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat pyynnöstä toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä toimittavat toisilleen muut käytössään olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot, erityisesti tiedot myönnetyistä ja evätyistä luvista.

1. Rajoittamatta 11 artiklan soveltamista kunkin jäsenvaltion on tiedotettava komissiolle tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä toimitettava muut käytössään olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot, erityisesti tiedot myönnetyistä ja evätyistä luvista sekä toimenpiteistä, jotka on toteutettu tarkoitettua lopullista käyttöä koskevan lausekkeen mukaisesti. Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille."

Tarkistus    26

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

12 b) Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"3 a. Komissio laatii vuosittain kertomuksen, johon kootaan 3 kohdassa tarkoitetut vuosittaiset toimintakertomukset. Kertomus julkistetaan."

Tarkistus    27

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 15 kohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

15 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

15 a artikla

Poistetaan.

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

 

1. Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

 

2. Siirretään 12 artiklassa tarkoitettu valta komissiolle viideksi vuodeksi … päivästä …kuuta …. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

 

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

 

4. Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

 

5. Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

 

Perustelu

Säädösvallan siirto on jo tehty kaupan alan koontisäädöksen (ns. Trade Omnibus I), 15. tammikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 37/2014, mukaisesti, ja se on jo sisällytetty 15 a artiklaan.

Tarkistus    28

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 15 a kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

15 b a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

15 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"15 b a artikla

 

Kidutuksen vastainen koordinointiryhmä

 

1. Perustetaan kidutuksen vastainen koordinointiryhmä, jonka puheenjohtajana on komission edustaja. Kukin jäsenvaltio nimeää edustajan tähän ryhmään. Koordinointiryhmä tutkii kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat asiat, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäviksi.

 

2. Koordinointiryhmä toteuttaa yhteistyössä komission kanssa tarvittavat toimenpiteet luodakseen suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet toimivaltaisten viranomaisten välille erityisesti sen välttämiseksi, että mahdolliset erot sellaisten tavaroiden vientivalvonnan soveltamisessa, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, johtavat kaupan vääristymiseen.

 

3. Kidutuksen vastaisen koordinointiryhmän puheenjohtajan on tarpeelliseksi katsoessaan kuultava viejiä, välittäjiä ja muita asianomaisia sidosryhmiä muun muassa kaikista niistä kansalaisyhteiskunnan osista, joissa on tarvittava asiantuntemus, tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa.

 

3. Komissio toimittaa Euroopan parlamentille vuosittain kirjallisen kertomuksen kidutuksen vastaisen koordinointiryhmän toiminnasta, tutkimuksista ja kuulemisista; kertomukseen sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan säännöksiä."

Perustelu

Strategisen vientivalvontajärjestelmän yhteydessä perustetun käytännön mukaisesti olisi perustettava asiantuntijaryhmä, joka säännöllisesti tarkastelee tämän asetuksen soveltamista ja keskustelee ehdotuksista sen päivittämiseksi, muun muassa delegoitujen säädösten valmistelusta.

Tarkistus    29

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 15 b kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

15 b b artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 b) Lisätään artikla seuraavasti:

 

"15 b b artikla

 

1. Viimeistään … päivänä ….kuuta …* ja tämän jälkeen joka kolmas vuosi komissio tarkastelee tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kattavan täytäntöönpano- ja vaikutustenarviointikertomuksen, johon voi sisältyä muutosehdotuksia. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen tämän kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot.

 

2. Kertomuksen eri osissa on käsiteltävä seuraavia:

 

a) kidutuksen vastainen koordinointiryhmä ja sen toiminta, tutkimukset ja kuulemiset. Komission antamia tietoja koordinointiryhmän tutkimuksista ja kuulemisista käsitellään luottamuksellisina asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan mukaisesti. Tietoja pidetään joka tapauksessa luottamuksellisina, jos niiden julkistaminen saattaa aiheuttaa merkittäviä epäsuotuisia seurauksia sille, joka on toimittanut nämä tiedot tai ollut tietolähteenä;

 

b) tiedot jäsenvaltioiden kansallisista lupapäätöksistä, jäsenvaltioiden ilmoituksista komissiolle, ilmoittamis- ja kuulemismekanismeista jäsenvaltioiden välillä, julkistamisesta sekä täytäntöönpanosta;

 

c) kattavat tiedot jäsenvaltioiden 17 artiklan mukaisesti toteuttamien toimien luonteesta ja vaikutuksesta, muun muassa jäsenvaltioissa sovellettavien seuraamusjärjestelmien toiminnasta, ja arviot siitä, ovatko ne tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

 

______________

 

* EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta."

Perustelu

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa olisi tarkasteltava uudelleen säännöllisin väliajoin kuten on tehty strategisen vientivalvontajärjestelmän kohdalla. Rikkomisen seuraamuksia koskevat säännöt olisi pyrittävä saamaan luonteeltaan ja vaikutukseltaan samanlaisiksi, vaikka kukin jäsenvaltio laatii ne erikseen, jotta säilytetään johdonmukainen lähestymistapa ja yhtäläiset toimintaolosuhteet kaikkialla unionissa.

Tarkistus    30

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 15 c kohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

17 artikla – 3 kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 c) Lisätään 17 artiklaan kohta seuraavasti:

 

"3. Komissio arvioi, ovatko jäsenvaltioiden laatimat seuraamuksia koskevat säännöt luonteeltaan ja vaikutukseltaan samanlaiset."

Perustelu

Rikkomisen seuraamuksia koskevat säännöt olisi pyrittävä saamaan luonteeltaan ja vaikutukseltaan samanlaisiksi, vaikka kukin jäsenvaltio laatii ne erikseen, jotta säilytetään johdonmukainen lähestymistapa ja yhtäläiset toimintaolosuhteet kaikkialla unionissa.

Tarkistus    31

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 d alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III – sarake 2 – 1–2 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

15 d) Korvataan liitteessä III olevan toisen sarakkeen 1 ja 2 kohdat seuraavasti:

1. Henkilöihin kohdistuvaan voimankäyttöön suunnitellut tavarat seuraavasti:

"1. Henkilöihin kohdistuvaan voimankäyttöön suunnitellut tavarat seuraavasti:

1.1 Kahletuolit ja -pöydät

1.1 Kahletuolit ja -pöydät

Huom.:

Huom.:

Tämä kohta ei koske vammaisia henkilöitä varten suunniteltuja kahletuoleja.

Tämä kohta ei koske vammaisia henkilöitä varten suunniteltuja kahletuoleja.

1.2 Jalkaraudat, joukkokahleet, ketjulukot ja yksilölliset kahleet tai ketjut

1.2 Jalkaraudat, joukkokahleet, ketjulukot ja yksilölliset kahleet tai ketjut

Huom.:

Huom.:

Tämä kohta ei koske tavanomaisia käsirautoja. Tavanomaisiksi käsiraudoiksi katsotaan käsiraudat, joiden kokonaispituus on lukittuna ja ketju mukaan luettuna toisen rannekkeen ulkoreunasta toisen rannekkeen ulkoreunaan mitattuna enintään 150–280 mm ja joita ei ole muunnettu aiheuttamaan ruumiillista kipua tai kärsimystä.

Tämä kohta ei koske tavanomaisia käsirautoja. Tavanomaisiksi käsiraudoiksi katsotaan käsiraudat, joiden kokonaispituus on lukittuna ja ketju mukaan luettuna toisen rannekkeen ulkoreunasta toisen rannekkeen ulkoreunaan mitattuna enintään 150–280 mm ja joita ei ole muunnettu aiheuttamaan ruumiillista kipua tai kärsimystä.

1.3 Peukaloraudat ja -ruuvit, myös hammastetut

1.3 Peukaloraudat ja -ruuvit, myös hammastetut

 

1.3 a Hihnoilla varustetut tuolit, laudat ja sängyt

2. Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun suunniteltu kannettava välineistö seuraavasti:

2. Mellakantorjuntaan tai itsesuojeluun suunniteltu kannettava välineistö seuraavasti:

2.1 Kannettava sähköshokkivälineistö, myös sähköpamput, -kilvet ja -pistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit, joiden tyhjäkäyntijännite on yli 10 000 volttia.

2.1 Kannettava sähköshokkivälineistö, myös sähköpamput, -kilvet ja -pistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit, joiden tyhjäkäyntijännite on yli 10 000 volttia.

Huomautuksia:

Huomautuksia:

1. Tämä kohta ei koske liitteen II kohdassa 2.1 kuvattuja sähkövöitä.

1. Tämä kohta ei koske liitteen II kohdassa 2.1 kuvattuja sähkövöitä.

2. Tämä kohta ei koske yksilöllisiä sähköshokkivälineitä, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.

2. Tämä kohta ei koske yksilöllisiä sähköshokkivälineitä, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.

 

2.2 a Joukkojenhallintaan tai mellakantorjuntaan tarkoitetut akustiset laitteet

 

2.2 b Millimetriaaltoaseet."

Tarkistus    32

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Asetuksen 1 artiklan 6 kohtaa ja 1 artiklan 7 kohtaa, siltä osin kuin siinä lisätään 7 d artikla, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2015.

Asetuksen 1 artiklan 6 kohtaa ja 1 artiklan 7 kohtaa, siltä osin kuin siinä lisätään 7 d artikla, sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 2016.

Perustelu

Talouden toimijat ja toimeenpanoviranomaiset tarvitsevat oikeasuhteisen siirtymäkauden näiden kieltojen noudattamiseen ja täytäntöönpanoon.

Tarkistus    33

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 osa

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III b (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Benin

Poistetaan.

Perustelu

Kyseisessä maassa kuolemanrangaistus on edelleen voimassa.

Tarkistus    34

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 osa

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III b (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

Gabon

Perustelu

Gabon on ratifioinut ilman varaumaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän toisen valinnaisen pöytäkirjan.

Tarkistus    35

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 osa

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III b (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Liberia

Poistetaan.

Perustelu

Kyseisessä maassa kuolemanrangaistus on edelleen voimassa.

Tarkistus    36

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 osa

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III b (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Madagaskar

Poistetaan.

Perustelu

Kyseisessä maassa kuolemanrangaistus on edelleen voimassa.

Tarkistus    37

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 osa

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III b (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

Mongolia

Poistetaan.

Perustelu

Kyseisessä maassa kuolemanrangaistus on edelleen voimassa.

Tarkistus    38

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 osa

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III b (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

São Tomé ja Príncipe

Poistetaan.

Perustelu

Madagaskarin tavoin myöskään São Tomé ja Príncipe ei ole ratifioinut ilman varaumaa kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvää toista valinnaista pöytäkirjaa.


PERUSTELUT

Unionin laajuinen vientivalvonta on ulkomaankauppapolitiikan väline, joka edistää monien erilaisten laajempien poliittisten tavoitteiden saavuttamista. ”Kidutuksen vastainen asetus” (EY) N:o 1236/2005 on ainutlaatuinen väline, joka edistää ihmisoikeuksien suojelua sellaisten tavaroiden ja toimintojen valvonnalla, joita käytetään tai voitaisiin väärinkäyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen.

”Kidutuksen vastainen asetus” edistää unionin pitkäaikaista politiikkaa, jossa tavoitteena on ollut kuolemanrangaistuksen poistaminen maailmasta ja kidutuksen estäminen. Näiden tavoitteiden saavuttamista helpotetaan yhdistämällä kiellot luetteloitujen tavaroiden kauppaa koskeviin lupavaatimuksiin. Asetuksella säädellään kieltoa käydä kauppaa kidutukseen ja teloittamiseen tarkoitetuilla ”yksikäyttötavaroilla” ja niihin liittyvällä teknisellä avulla (liite II) ja lupajärjestelmää, joka koskee "monikäyttötavaroita", joita voitaisiin väärinkäyttää kidutukseen ja tappavalla ruiskeella tapahtuviin teloituksiin (Liite III).

Lainsäädännön päivittäminen

Kidutusvälineiden kauppaa koskevan unionin valvonnan tarkistaminen olisi pitänyt tehdä jo kauan sitten, ja valvontaluetteloiden päivitykset ovat olleet askeleita oikeaan suuntaan. Meneillään olevaan kidutuksen vastaisen unionin vientivalvonnan tarkistamiseen ovat vaikuttaneet muun muassa Euroopan parlamentin ponnistelut, mukaan luettuna sen 17. kesäkuuta 2010 antamassa päätöslauselmassa esitetyt vaatimukset sekä täytäntöönpanoa koskevat lisäpyynnöt, jotka kansainvälisen kaupan valiokunnan ja ihmisoikeuksien alivaliokunnan puheenjohtajat esittivät komission jäsenelle De Guchtille ja korkealle edustajalle, varapuheenjohtajalle Ashtonille osoitetussa, 27. kesäkuuta 2011 päivätyssä kirjeessä.

On tärkeää varmistaa unionin lainsäädännön ja hallinnollisten, oikeudellisten ja ulkoisten toimien oikea yhdistelmä, jolla estetään ja kielletään kidutusvälineiden tuotanto, kauppa ja käyttö ja valvotaan tehokkaasti tavaroita, joita voidaan käyttää tappamiseen tai epäinhimilliseen kohteluun. Monenvälisten kidutusvälineitä koskevien vientivalvontajärjestelmien puuttuminen vaikeuttaa tätä tehtävää – tilanne on toinen ”kaksikäyttötuotteiden” alalla. Unioni ei kuitenkaan voi rajoittua ponnisteluissaan siihen, että se pyrkii poistamaan kidutuksen vähentämällä pahoinpitelyvälineiden saatavuutta, tekemällä lopun harhauttavasta toiminnasta ja sääntöjen kiertämisestä ja edistämällä riittävien tarkastusten toimeenpanoa rajojensa ulkopuolella. Kaupan välineet ovat osa laaja-alaista lähestymistapaa, jossa käytetään kaikkia unionin ulkoisen toiminnan välineitä.

On hyvin tärkeää varmistaa unionin vientivalvonnan yhtenäisyys, mukaan luettuna asetarvike-, kaksikäyttötuote-, tuliase- ja kidutusvälineluettelot, tekemättä tavaroille kuitenkaan kaksinkertaisia tarkastuksia (poikkeuksena täydentävät tarkastukset, joilla torjutaan laitonta huumekauppaa).

Komissio ehdottaa kidutusvälineiden valvonnan vahvistamista muun muassa siten, että

•  lisätään erityinen liite III a, jotta estetään valvottujen lääketuotteiden käyttäminen tappavalla ruiskeella toteutettavan kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon;

•  otetaan käyttöön kielto tarjota välityspalveluja kiellettyjä tavaroita varten ja laajennetaan kielto koskemaan myös valvottujen tavaroiden välityspalveluja ja teknistä apua tapauksissa, joissa tavaran toimittaja tai välittäjä tietää tai sillä on perusteita epäillä, että tavaroita voidaan käyttää kidutukseen;

•  otetaan käyttöön unionin yleinen vientilupa sellaisia maita varten, jotka ovat tehneet vankkoja kansainvälisiä sitoumuksia joko Euroopan ihmissoikeussopimuksen 13. pöytäkirjan tai kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän toisen valinnaisen pöytäkirjan puitteissa.

Esittelijä puoltaa menettelytapaa, jossa käytetään välttämättömiä ja oikeasuhteisia tarkastuksia aiheuttamatta liiallisia rasitteita, jotka rajoittaisivat hyväksyttäviin loppukäyttötarkoituksiin käytävää kauppaa. Yhtäläisiä toimintaolosuhteita ylläpitävä yhteisömenetelmä on tässä yhteydessä hyvin tärkeä. Samalla esittelijä muistuttaa tarpeesta tehdä vientivalvontajärjestelmistä tulevaisuudenkestäviä ja tarjota joustavuutta, jotta muuttuvaan teknologiaan ja kehitykseen maailmassa voidaan sopeutua nopeasti. Erityiset tavaraluettelot tuovat selkeyttä viejille ja tuojille ja auttavat varmistamaan, että säännöksiä noudatetaan. Tämän asetuksen yhteydessä on otettava huomioon lääkkeiden laillisen saatavuuden erityinen tärkeys, varsinkin kun unioni kuuluu lääkkeiden tärkeimpiin tuottajiin. Teknisen avun ja välityspalveluiden lisäksi unionin olisi myös mahdollisuuksien mukaan yritettävä valvoa muita palveluita, esimerkiksi markkinointi- ja rahoituspalveluita, jotka voivat myötävaikuttaa sellaisten tavaroiden leviämiseen, joita voidaan käyttää kidutukseen tai kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon.

Ulkomaankaupan toimista on tulossa yhä monimutkaisempia, ja esittelijä painottaa kansallisten viranomaisten suorittamien tarkastusten, varmennusten, seuraamusten, ohjauksen ja yhteydenpidon tehokkaan täytäntöönpanon keskeistä merkitystä. Tässäkin tarvitaan yhtäläisiä toimintaolosuhteita ja yhteisömenetelmää. Esittelijä muistuttaa tarpeesta riittävästi seurata, miten jäsenvaltiot panevat täytäntöön sitoumuksensa, muun muassa niiden velvollisuuden raportoida ja vaihtaa tietoja hylättyjä lupahakemuksia ja ilmoituksia koskevan suojatun ja koodatun järjestelmän kautta. Tällaisena säännöllisen raportoinnin ja uudelleentarkastelun järjestelmä, joka olisi muiden vientivalvontajärjestelmien mukainen, näyttäisi tarkoituksenmukaiselta. Alan vastuuta prosessissa, jossa varmennetaan ostaja–vastaanottaja–loppukäyttäjä -ketjussa tapahtuvat liiketoimet, ei myöskään voida aliarvioida. Edistääkseen selkeyttä ja oikeusvarmuutta yritysten suuntaan esittelijä kehottaa komissiota kodifioimaan asetuksen hyvissä ajoin heti kun meneillään oleva ajantasaistus on hyväksytty.

Säädösvallan siirto

”Kidutuksen vastainen asetus” sisällytettiin kaupan alan koontisäädökseen, ns. Trade Omnibus I -pakettiin, ja siten säädös saatettiin Lissabonin sopimuksen määräysten mukaiseksi. Komissio valtuutettiin siinä 20. helmikuuta 2014 alkaen hyväksymään delegoituja säädöksiä asetuksen liitteiden I–IV muuttamiseksi, vastalauseiden esittämisen määräaika säädettiin kahdeksi kuukaudeksi ilmoituksen antamisesta siten, että sitä voidaan jatkaa vielä kahdella kuukaudella, ja raportti velvoitettiin antamaan viiden vuoden välein. Näin ollen käsiteltävän ehdotuksen säädösvallan siirtoa koskevat säännökset ovat tarpeettomia ja ne olisi poistettava. Esittelijä muistuttaa komissiota siitä, että parlamentille olisi toimitettava kaikki tiedot ja asiakirjat komission kansallisten asiantuntijoiden kanssa pitämistä kokouksista, jotka liittyvät sen delegoituja säädöksiä koskevaan valmistelu- ja täytäntöönpanotyöhön. Komission olisi varmistettava, että parlamentti otetaan asianmukaisesti tähän mukaan, jotta luodaan parhaat mahdolliset edellytykset parlamentin tulevaisuudessa suorittamalle delegoitujen säädösten valvonnalle.

Esittelijä puoltaa kiireellisen menettelyn käyttöönottoa, joka mahdollistaa komission säädöksen välittömän soveltamisen ja liitteiden II, III ja III a nopean muuttamisen silloin, kun kiireellisyyteen on pakottavat perusteet. Unionin on päivitettävä valvontaluetteloita ennakoivasti ja välittömästi markkinoille tulevien asiaankuuluvien laitteiden, välineiden, osien, varusteiden, välituotteiden ja tekniikoiden sisällyttämiseksi niihin.


ULKOASIAINVALIOKUNNAN LAUSUNTO (2.7.2015)

kansainvälisen kaupan valiokunnalle

tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1236/2005 muuttamisesta

(COM(2014)0001 – C8‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Valmistelija: Barbara Lochbihler

LYHYET PERUSTELUT

Asetuksen uudelleentarkastelun tavoitteena on edelleen vahvistaa EU:n roolia kuolemanrangaistuksen torjumista ja kidutuksen poistamista ajavana johtavana ja vastuullisena maailmanlaajuisena toimijana.

Lausuntoluonnoksessa pyritään vahvistamaan säännöksiä, jotka koskevat tavaroiden siirtämiseen liittyviä liitännäispalveluja sekä kauttakuljetusta, teknistä apua ja kaupallista markkinointia. Parlamentti pyrkii toistuvasti ilmaistun kantansa mukaisesti ottamaan käyttöön tarkoitettua lopullista käyttöä koskevan lausekkeen, jotta jäsenvaltiot voivat kieltää tai keskeyttää sellaisten turvallisuuteen liittyvien tavaroiden siirtämisen, jotka eivät kuulu liitteessä II ja III lueteltuihin tavaroihin ja joilla selvästi ei ole käytännössä muuta käyttötarkoitusta kuin käyttö kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun pahoinpitelyyn, tai jos on perusteltu syy olettaa, että kyseisten tavaroiden siirtäminen johtaisi oikeuslaitoksen määräämän teloituksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun pahoinpitelyyn tai helpottaisi niitä.

Lausuntoluonnoksessa ehdotetaan myös välineiden koordinointiryhmän perustamista ja määrävälein tehtävän uudelleentarkastelun käyttöönottoa sekä järjestelmällisempää tietojenvaihtoa ja raportointia, jotta vahvistetaan asetuksen valvontaa ja tehokasta täytäntöönpanoa.

TARKISTUKSET

Ulkoasiainvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa kansainvälisen kaupan valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

(19 a) Olisi otettava käyttöön tarkoitettua lopullista käyttöä koskeva lauseke, jotta jäsenvaltiot voivat keskeyttää tai kieltää sellaisten turvallisuuteen liittyvien tavaroiden siirtämisen, jotka eivät kuulu liitteessä II ja III lueteltuihin tavaroihin ja joilla selvästi ei ole käytännössä muuta käyttötarkoitusta kuin käyttö kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun pahoinpitelyyn, tai jos on perusteltu syy olettaa, että kyseisten tavaroiden siirtäminen johtaisi kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun pahoinpitelyyn tai helpottaisi sitä. Tarkoitettua lopullista käyttöä koskevaan lausekkeeseen perustuvia valtuuksia ei saisi ulottaa lääketuotteisiin, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – f alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

a a) Korvataan f alakohta seuraavasti:

f) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, testaamiseen, kunnossapitoon, kokoamiseen tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja. Tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa ja sähköisin keinoin;’

f) ’teknisellä avulla’ kaikkea teknistä tukea, joka liittyy korjaamiseen, kehittämiseen, valmistukseen, testaamiseen, kunnossapitoon, kokoamiseen, käyttöön tai muuhun tekniseen palveluun ja joka voi olla ohjausta, neuvontaa, koulutusta, käytännön tietojen tai taitojen välittämistä tai konsulttipalveluja. Tekninen apu sisältää avun antamisen suullisessa muodossa ja sähköisin keinoin;

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 2 artiklan f alakohta – johon ei viitattu komission ehdotuksessa. Tarkistuksella halutaan lisätä sana ”käyttöön” teknisen avun määritelmän selkiyttämiseksi.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – k alakohta – 2 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa pelkkä liitännäispalvelujen tarjoaminen ei kuulu tämän määritelmän soveltamisalaan. Liitännäispalveluja ovat kuljetus-, rahoitus-, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut sekä yleinen mainonta ja myynninedistäminen.

Tässä asetuksessa liitännäispalvelujen tarjoaminen kuuluu tämän määritelmän soveltamisalaan. Liitännäispalveluja ovat kuljetus-, rahoitus-, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut sekä yleinen mainonta ja myynninedistäminen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – l alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

l) ’välittäjällä’ luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja joka tarjoaa k alakohdassa määriteltyjä palveluja unionista kolmannen maan alueelle;

l) ’välittäjällä’ luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on jäsenvaltion kansalainen ja joka tarjoaa k alakohdassa määriteltyjä palveluja;

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – m alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

m) ’teknisen avun toimittajalla’ luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja joka toimittaa f alakohdassa määriteltyä teknistä apua unionista kolmannen maan alueelle;

m) ’teknisen avun toimittajalla’ luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai kumppania, jolla on asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai joka on sijoittautunut unionin jäsenvaltioon ja joka toimittaa f alakohdassa määriteltyä teknistä apua;

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

2 artikla – r a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

r a) ’kauttakuljetuksella’ unionin alueelle saapuvien ja sen kautta unionin ulkopuolelle kuljetettavien muiden kuin unionin tavaroiden kuljetusta;

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

4 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

2 a) Korvataan 4 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Kielletään liitteessä II lueteltujen tavaroiden tuonti näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta.

1. Kielletään liitteessä II lueteltujen tavaroiden tuonti näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta.

Kielletään liitteessä II lueteltuihin tavaroihin liittyvän sellaisen teknisen avun hyväksyminen yhteisön tullialueella olevan henkilön, yhteisön tai elimen toimesta, jonka jokin henkilö, yhteisö tai elin vastiketta vastaan tai vastikkeetta toimittaa kolmannesta maasta käsin.

Kielletään liitteessä II lueteltuihin tavaroihin liittyvän sellaisen teknisen avun hyväksyminen yhteisön tullialueella olevan henkilön, yhteisön tai elimen toimesta, jonka jokin henkilö, yhteisö tai elin vastiketta vastaan tai vastikkeetta toimittaa kolmannesta maasta käsin.

 

Liitteessä II lueteltujen tavaroiden kuljettaminen unionin tullialueen kautta on kielletty.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

-4 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b) Lisätään 4 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

 

”4 a artikla

 

Kaupallisen markkinoinnin ja myynninedistämisen kieltäminen

 

Unionin ja muiden kuin unionin rekisteröityjen yhtiöiden ja henkilöiden on ehdottomasti kiellettyä harjoittaa liitteessä II lueteltujen tuotteiden siirtämiseen tähtäävää kaupallista markkinointia tai myynninedistämistä unionin alueella. Näihin kaupallisen markkinointi- ja myynninedistämistoimiin on sisällytettävä toimet, jotka toteutetaan aineettomia lähteitä ja erityisesti internetiä käyttäen. Muut liitännäispalvelut, kuten kuljetus-, rahoitus-, vakuutus- ja jälleenvakuutuspalvelut ovat myös ehdottomasti kiellettyjä.”

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 4 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

5 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

Liitteessä III lueteltujen tavaroiden vientiin tarvitaan näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tavaroille, jotka ainoastaan kulkevat unionin tullialueen kautta, eli tavaroille, joille ei ole osoitettu muuta tulliselvitysmuotoa kuin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 91 artiklan mukainen ulkoinen passitusmenettely, mukaan lukien muiden kuin unionitavaroiden varastointi valvontaryhmään I kuuluvalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

Liitteessä III lueteltujen tavaroiden vientiin tarvitaan näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta lupa. Liitteessä III luetelluille tavaroille, jotka ainoastaan kulkevat unionin tullialueen kautta, tarvitaan kauttakuljetuslupa.

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

7 a artikla – 1 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaisia tiedotustoimia sen varmistamiseksi, että kaikki turvallisuusvälineiden myyntiä edistävät yritykset sekä messuja ja muita tapahtumia, joissa kyseisten välineiden myyntiä edistetään, järjestävät yritykset saavat tietoa tästä asetuksesta ja siitä johtuvista velvoitteistaan.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 7 a artiklan 1 kohtaa.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

7 a artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa toimittamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä III lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos tällaisen avun toimittaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että jotkin tai kaikki tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla tarkoitettuja käytettäviksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen.”

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa toimittamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä III lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos tällaisen avun toimittaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että jotkin tai kaikki tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla tarkoitettuja käytettäviksi kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen. Kielletään teknisen avun toimittajaa myös antamasta sellaisia ohjeita, neuvoja tai koulutusta tai välittämästä sellaisia käytännön tietoja tai taitoja, joilla voitaisiin helpottaa oikeuslaitoksen määräämien teloitusten täytäntöönpanoa, kidutusta tai muuta pahoinpitelyä.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 6 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

7 a a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

6 a) Lisätään 7 a artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

 

”7 a a artikla

 

Tarkoitettua lopullista käyttöä koskeva lauseke

 

1. Jäsenvaltiot voivat kieltää tai keskeyttää sellaisen turvallisuuteen liittyvän tavaran siirtämisen, joka ei kuulu liitteessä II ja III lueteltuihin tavaroihin ja jolla selvästi ei ole käytännössä muuta käyttötarkoitusta kuin käyttö kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen tai muuhun pahoinpitelyyn, tai jos on perusteltu syy olettaa, että kyseisen tavaran siirtäminen helpottaisi oikeuslaitoksen määräämän teloituksen täytäntöönpanoa, kidutusta tai muuta pahoinpitelyä.

 

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdan nojalla hyväksytyistä toimenpiteistä komissiolle välittömästi niiden hyväksymisen jälkeen sekä ilmoitettava näiden toimenpiteiden täsmälliset perusteet.

 

3. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle välittömästi myös kaikki muutokset 1 kohdan nojalla hyväksyttyihin toimenpiteisiin.

 

4. Komissio julkaisee sille 2 ja 3 kohdan mukaisesti ilmoitetut toimenpiteet Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa.

 

5. Komissio määrittelee, onko 1 kohdassa tarkoitetut tavarat lisättävä asiaa koskevaan liitteeseen, jotta niiden siirtäminen voidaan kieltää tai saattaa luvanvaraiseksi.

 

6. Tarkoitettua lopullista käyttöä koskevaan lausekkeeseen perustuvia valtuuksia ei saa ulottaa lääketuotteisiin, joita voitaisiin käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon.”

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

7 b artikla – 1 kohta – 1 alakohta

 

Komission teksti

Tarkistus

1. Liitteessä III a lueteltujen tavaroiden vientiin tarvitaan näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta lupa. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tavaroille, jotka ainoastaan kulkevat unionin tullialueen kautta, eli tavaroille, joille ei ole osoitettu muuta tulliselvitysmuotoa kuin neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 91 artiklan mukainen ulkoinen passitusmenettely, mukaan lukien muiden kuin unionitavaroiden varastointi valvontaryhmään I kuuluvalle vapaa-alueelle tai vapaavarastoon.

1. Liitteessä III a lueteltujen tavaroiden vientiin tarvitaan näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta lupa. Liitteessä III a luetelluille tavaroille, jotka ainoastaan kulkevat unionin tullialueen kautta, tarvitaan kauttakuljetuslupa.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 7 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

7 d artikla – 2 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa toimittamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä III a lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos teknisen avun toimittaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että jotkin tai kaikki tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla tarkoitettuja kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen.”

2. Kielletään teknisen avun toimittajaa toimittamasta yhdellekään kolmannessa maassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle teknistä apua, joka liittyy liitteessä III a lueteltuihin tavaroihin, näiden tavaroiden alkuperästä riippumatta, jos teknisen avun toimittaja tietää tai tällä on syytä epäillä, että jotkin tai kaikki tällaisista tavaroista ovat tai voivat olla tarkoitettuja kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon maassa, joka ei kuulu unionin tullialueeseen. Teknisen avun toimittajan on kiellettyä antaa sellaista ohjausta, neuvontaa, koulutusta tai välittää sellaisia käytännön tietoja tai taitoja, joilla voitaisiin helpottaa oikeuslaitoksen määräämien teloitusten täytäntöönpanoa.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 8 alakohta

Asetus (EY) N:o 1236/2005

8 artikla – 6 kohta

 

Komission teksti

Tarkistus

6. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, valmistajan tai jakelijan aikoessa viedä lääkevalmisteita valmistajan on toimitettava tiedot järjestelyistä ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen estämiseksi, että näitä tuotteita käytetään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, sekä määrämaasta ja, jos tiedot ovat saatavilla, tavaroiden lopullisesta käytöstä ja loppukäyttäjistä.

6. Poiketen siitä, mitä 5 kohdassa säädetään, valmistajan tai jakelijan aikoessa viedä lääkevalmisteita valmistajan on toimitettava tiedot järjestelyistä ja toimenpiteistä, jotka on toteutettu sen estämiseksi, että näitä tuotteita käytetään kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, sekä määrämaasta ja, jos tiedot ovat saatavilla, tavaroiden lopullisesta käytöstä ja loppukäyttäjistä. Näiden tietojen on oltava pyynnöstä asianmukaisen riippumattoman valvontaelimen, esimerkiksi kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen valinnaisen pöytäkirjan mukaisesti perustetun kansallisen ennaltaehkäisevän mekanismin, tai kansallisen ihmisoikeusinstituutin saatavilla jäsenvaltiossa.

Tarkistus    16

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

13 artikla – 1 kohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

12 a) Korvataan 13 artiklan 1 kohta seuraavasti:

1. Rajoittamatta 11 artiklan soveltamista komissio ja jäsenvaltiot tiedottavat pyynnöstä toisilleen tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä toimittavat toisilleen muut käytössään olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot, erityisesti tiedot myönnetyistä ja evätyistä luvista.

1. Rajoittamatta 11 artiklan soveltamista kunkin jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle tämän asetuksen nojalla toteutetuista toimenpiteistä sekä toimitettava muut käytössään olevat tähän asetukseen liittyvät tiedot, erityisesti tiedot myönnetyistä ja evätyistä luvista sekä toimenpiteistä, jotka on toteutettu tarkoitettua lopullista käyttöä koskevan lausekkeen mukaisesti. Komissio toimittaa nämä tiedot muille jäsenvaltioille.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – 13 artiklan 1 kohtaa – johon ei viitattu komission ehdotuksessa.

Tarkistus    17

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 12 b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

13 artikla – 3 a kohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

12 b) Lisätään 13 artiklaan kohta seuraavasti:

 

”3 a Komissio asettaa julkisesti saataville vuosikertomuksensa, joka on kooste jäsenvaltioiden 3 kohdan mukaisesti julkistamista vuotuisista toimintakertomuksista.”

Tarkistus    18

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 14 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

-15 a artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

14 a) Lisätään artikla seuraavasti:

 

”15 a artikla

 

Koordinointiryhmä

1. Perustetaan välineiden koordinointiryhmä, jonka puheenjohtajana on komission edustaja ja johon kukin jäsenvaltio nimeää edustajan. Koordinointiryhmä tutkii kaikki tämän asetuksen soveltamista koskevat asiat, jotka sen puheenjohtaja tai jäsenvaltion edustaja saattaa sen käsiteltäväksi.

 

2. Koordinointiryhmä toteuttaa yhteistyössä komission kanssa toteutettava tarvittavat toimenpiteet luodakseen suorat yhteistyö- ja tietojenvaihtoyhteydet toimivaltaisten viranomaisten välille erityisesti sen välttämiseksi, että mahdolliset erot sellaisten tuotteiden vientivalvonnan soveltamisessa, joita voidaan käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, johtavat kaupan vääristymiseen.

 

3. Koordinointiryhmän puheenjohtajan on tarpeelliseksi katsoessaan kuultava tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia viejiä, välittäjiä ja muita asiaankuuluvia sidosryhmiä, muun muassa kansalaisyhteiskunnan edustajia.

 

4. Koordinointiryhmä voi vastaanottaa tämän asetuksen vaikuttavuuteen liittyviä tietoja ja ehdotuksia kaikilta kansalaisyhteiskunnan osapuolilta, joilla on tarvittava asiantuntemus.”

Tarkistus    19

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

15 c artikla (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

15 c) Lisätään artikla seuraavasti:

 

”15 c artikla

 

Täytäntöönpanon tarkastelu

 

1. Komissio tarkastelee joka kolmas vuosi tämän asetuksen täytäntöönpanoa ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle asetuksen soveltamista koskevan kertomuksen, johon voi sisältyä muutosehdotuksia. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kaikki sen tämän kertomuksen laatimista varten tarvitsemat tiedot.

 

2. Tähän tarkasteluun on sisällytettävä jäsenvaltioiden lupapäätökset, jäsenvaltioiden raportointi komissiolle ja jäsenvaltioiden keskinäiset ilmoitus- ja kuulemismenettelyt sekä lakien vahvistaminen ja täytäntöönpanon valvonta. Tarkastelumenettelyssä olisi analysoitava jäsenvaltioiden käyttöönottamien seuraamusjärjestelmien toimivuutta ja arvioida seuraamusten vaikuttavuutta, oikeasuhteisuutta ja varoittavuutta.

 

3. Kertomukseen on sisällytettävä osio, jossa selostetaan koordinointiryhmän toimia, tutkimuksia ja kuulemisia ja johon sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklaa.

Tarkistus    20

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – -a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite II – taulukko 1 – sarake 2 – 2.2 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a) Lisätään liitteessä II olevan 2.2 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

 

”2.2 a Lainvalvontatarkoituksiin käytettävät suoralla kosketuksella toimivat sähköpamput, sähköpistoolit ja sähkökilvet

 

2.2 b. Lainvalvontatarkoituksiin käytettävät vankien huput

 

2.2 c. Vankien hallintaan tarkoitetut pihdit”

Tarkistus    21

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – -a a alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – 1.3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a a) Lisätään liitteessä III olevan 1.3 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

 

”1.3 a Hihnoilla varustetut tuolit, laudat ja sängyt”

Tarkistus    22

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – -a b alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – 2.1 alakohta

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

-a b) Korvataan liitteessä III oleva 2.1 kohta seuraavasti:

2.1. Kannettava sähköshokkivälineistö, myös sähköpamput, -kilvet ja -pistoolit ja sähkönuolia ampuvat pistoolit, joiden tyhjäkäyntijännite on yli 10 000 volttia

2.1 Kannettava sähköshokkivälineistö, myös sähkönuolia ampuvat pistoolit, joiden tyhjäkäyntijännite on yli 10 000 volttia

Huom.

Huom.

1. Tämä kohta ei koske liitteessä II olevassa 2.1 kohdassa kuvattuja sähkövöitä ja muita laitteita.

1. Tämä kohta ei koske liitteessä II olevassa 2.1 ja 2.2 a kohdassa kuvattuja sähkövöitä ja muita laitteita.

2. Tämä kohta ei koske yksilöllisiä sähköshokkivälineitä, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.

2. Tämä kohta ei koske yksilöllisiä sähköshokkivälineitä, kun ne ovat käyttäjänsä mukana hänen henkilökohtaista suojautumistaan varten.

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään muuttamaan nykyisen säädöksen säännöstä – liitteessä III olevaa 2 kohtaa – johon ei viitattu komission ehdotuksessa.

Tarkistus    23

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 15 alakohta – -a c alakohta (uusi)

Asetus (EY) N:o 1236/2005

Liite III – taulukko 1 – sarake 2 – 2.3 a alakohta (uusi)

 

Komission teksti

Tarkistus

 

-a c) Lisätään liitteessä III olevan 2.3 kohdan jälkeen kohdat seuraavasti:

 

2.3 a. Joukkojenhallintaan tai mellakantorjuntaan tarkoitetut akustiset laitteet

 

2.3 b Millimetriaaltoaseet”

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.1.2015

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.1.2015

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Hyväksytty (pvä)

29.6.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

45

2

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa


ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Tiettyjen sellaisten tavaroiden kauppa, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen

Viiteasiakirjat

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

14.1.2014

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

INTA

15.1.2015

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

15.1.2015

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Valiokuntakäsittely

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Hyväksytty (pvä)

22.9.2015

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

4

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Marco Affronte

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

29.9.2015

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö