IZVJEŠĆE o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

28.9.2015 - (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD)) - ***I

Odbor za međunarodnu trgovinu
Izvjestiteljica: Marietje Schaake


Postupak : 2014/0005(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0001),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0014/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za vanjske poslove (A8-0267/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Izdavanje općeg odobrenja bilo bi primjereno i u slučajevima kad proizvođač treba izvoziti medicinske proizvode koje se nadzire Uredbom (EZ) br. 1236/2005 distributeru u zemlji koja nije ukinula smrtnu kaznu, pod uvjetom da su izvoznik i distributer sklopili pravno obvezujući sporazum kojim se od distributera zahtijeva da primijeni primjeren skup mjera kojima se osigurava da se ti medicinski proizvodi neće upotrebljavati za izvršenje smrtne kazne.

(8) Izdavanje općeg odobrenja bilo bi primjereno i u slučajevima kad proizvođač treba izvoziti medicinske proizvode koje se nadzire Uredbom (EZ) br. 1236/2005 distributeru u zemlji koja nije ukinula smrtnu kaznu, pod uvjetom da su izvoznik i distributer sklopili pravno obvezujući sporazum kojim se od distributera zahtijeva da primijeni primjeren skup mjera kojima se osigurava da se ti medicinski proizvodi neće upotrebljavati za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Potrebno je brokerima u Uniji zabraniti da pružaju brokerske usluge u vezi s robom čiji je izvoz i uvoz zabranjen jer takva roba nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zabrana pružanja tih usluga služi za zaštitu javnog morala.

(12) Potrebno je brokerima u Uniji zabraniti da pružaju brokerske usluge u vezi s robom čiji je izvoz i uvoz zabranjen jer takva roba nema nikakvu praktičnu namjenu osim za izvršenje smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja. Zabranom pružanja tih usluga štiti se javni moral i poštuju načela ljudskog dostojanstva na kojima se zasnivaju europske vrijednosti, u skladu s pripadajućim odredbama u Ugovoru o Europskoj uniji i Povelji o temeljnim pravima Europske unije.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19a) Potrebno je uvesti ciljanu klauzulu o krajnjoj namjeni kako bi države članice obustavile ili zaustavile prijenos predmeta na koje se sigurnosna ograničenja odnose, a koji nisu navedeni u Prilogu II. i Prilogu III., te koji očito nemaju praktičnu namjenu osim u svrhu izvršenja smrtne kazne, mučenja ili drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja ili kada postoji opravdana sumnja da bi prijenos tih predmeta mogao potpomagati izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje. Ovlasti dodijeljene ciljanom klauzulom o krajnjoj namjeni ne bi trebale obuhvaćati medicinske proizvode koji bi se mogli koristiti za izvršenje smrtne kazne.

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka aa (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2. – točka f

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa) točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

(f) „tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje pomoć u usmenom obliku i pomoć koja se pruža elektroničkim putem;

(f) „tehnička pomoć” znači bilo kakva tehnička potpora u vezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem, uporabom i načinima uporabe ili bilo kakva druga tehnička usluga te može biti i u obliku, primjerice, davanja uputa, savjeta, obuke, prijenosa praktičnog znanja ili vještina odnosno usluga savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje pomoć u usmenom obliku i pomoć koja se pruža elektroničkim putem;

(This amendment seeks to amend a provision within the existing act – Article 2(f) – that was not referred to in the Commission proposal.)

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2. – točka k – podstavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe samo pružanje pomoćnih usluga isključeno je iz ove definicije. Pomoćne usluge čine prijevoz, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje, ili oglašavanje ili promidžba;

Za potrebe ove Uredbe pružanje pomoćnih usluga uključeno je u ovu definiciju. Pomoćne usluge čine prijevoz, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje, ili oglašavanje ili promidžba, uključujući putem interneta;

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2 − točka l

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l) „broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje pružaju usluge utvrđene pod točkom (k) iz Unije na područje treće zemlje;

(l) „broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili poslovnim nastanom u državi članici Unije, državljane država članica ili podružnice pravne osobe ili partnerstva koje pružaju usluge utvrđene pod točkom (k);

Justification

The EU should also be able to enforce this Regulation when EU nationals or legal persons established in the EU are involved in transactions which take place outside the Union territory.

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2. – točka m

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m) „dobavljač tehničke pomoći” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje dobavlja tehničku pomoć utvrđenu pod točkom (f) iz Unije na područje treće zemlje;

(m) „dobavljač tehničke pomoći” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje dobavlja tehničku pomoć utvrđenu pod točkom (f);

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2. – točka n

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(n) „izvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba ili partnerstvo u čije ime se radi izvozna deklaracija, odnosno osoba koja u trenutku prihvaćanja deklaracije ima ugovor s primateljem u dotičnoj trećoj zemlji i ima potrebnu ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako nije sklopljen nikakav ugovor o izvozu ili ako nositelj ugovora ne nastupa u vlastito ime, izvoznik znači osoba koja ima ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako korist od prava raspolaganja robom ima osoba s poslovnim nastanom izvan Unije na temelju ugovora na kojem se temelji izvoz, smatra se da je izvoznik ugovorna strana koja ima poslovni nastan u Uniji;

(n) „izvoznik” znači svaka fizička ili pravna osoba ili partnerstvo u čije ime se radi izvozna deklaracija, odnosno osoba koja u trenutku prihvaćanja deklaracije ima ugovor s primateljem u dotičnoj trećoj zemlji i ima potrebnu ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako nije sklopljen nikakav ugovor o izvozu ili ako nositelj ugovora ne nastupa u vlastito ime, izvoznik znači osoba koja ima ovlast za odlučivanje o slanju predmeta izvan carinskog područja Unije. Ako korist od prava raspolaganja robom ima osoba s poslovnim nastanom izvan Unije na temelju ugovora na kojem se temelji izvoz, smatra se da je izvoznik ugovorna strana koja ima boravište ili poslovni nastan u Uniji;

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2. – točka ra (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ra) „provoz” znači prijevoz robe, navedene u prilozima, koja nije iz Unije i koja ulazi u carinsko područje Unije i njime prolazi, a odredište joj je izvan Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 4.aa (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 4.aa

 

Zabrana provoza

 

1. Zabranjuje se svaki provoz robe s popisa u Prilogu II., neovisno o podrijetlu te robe.

 

2. Odstupajući od stavka 1. nadležno tijelo može dopustiti provoz robe s popisa u Prilogu II. ako se dokaže da će se roba u zemlji u koju se izvozi koristiti isključivo u svrhu javnog prikazivanja u muzejima s obzirom na njezin povijesni značaj.”

Justification

The transit of goods prohibited for export and import should not be authorised.

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 3.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 4.ab (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 4.ab

 

Zabrana komercijalnog oglašavanja i promidžbe

 

Svim fizičkim ili pravnim osobama ili partnerstvima zabranjuje se komercijalno oglašavanje i promidžba u Uniji, uključujući putem interneta, u cilju prijenosa dobara navedenih u Prilogu II.”

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 6. – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U svakom pojedinačnom slučaju nadležna tijela odlučuju o zahtjevima za izdavanje odobrenja izvoza robe s popisa u Prilogu III.a , uzimajući u obzir sve odgovarajuće čimbenike, a posebno je li zahtjev za odobrenje u osnovi istovjetnog izvoza neka druga država članica odbacila u protekle tri godine, i čimbenike povezane s predviđenom krajnjom namjenom i rizikom od zloupotrebe.

1. U svakom pojedinačnom slučaju nadležna tijela odlučuju o zahtjevima za izdavanje odobrenja izvoza robe s popisa u Prilogu III. i Prilogu III.a, uzimajući u obzir sve odgovarajuće čimbenike, a posebno je li zahtjev za odobrenje u osnovi istovjetnog izvoza neka druga država članica odbacila u protekle tri godine, i čimbenike povezane s predviđenom krajnjom namjenom i rizikom od zloupotrebe.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 5.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Stavak 6. – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) U članak 6. umeće se sljedeći stavak:

 

(1a) Vodeći računa o svim relevantnim dokazima nadležna se tijela zajedno s državama članicama brinu za to da su sva poduzeća koja stavljaju na tržište opremu iz područja sigurnosti, pa i poduzeća koja organiziraju sajmove i druga događanja na kojima se takva oprema čini dostupnom, upoznata s činjenicom da bi se ta oprema mogla koristiti za mučenje i drugo okrutno, ponižavajuće ili nečovječno postupanje ili kažnjavanje te da postoji mogućnost da se stavljanje na tržište te opreme zabrani i da joj se ukinu pripadajuća odobrenja.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 6. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b) U članku 6. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

 

2. Nadležno tijelo ne izdaje odobrenje ako postoji opravdani razlog za sumnju da bi se robu s popisa iz Priloga III. i Priloga III.a moglo upotrijebiti za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, u što je uključeno i sudsko tjelesno kažnjavanje koje provode tijela pravosuđa i policije ili bilo koja fizička ili pravna osoba u trećoj zemlji.

 

Nadležno tijelo uzima u obzir:

 

– dostupne presude međunarodnih sudova,

 

– nalaze nadležnih tijela UN-a, Vijeća Europe i EU-a te izvješća Europskog odbora Vijeća Europe za sprečavanje mučenja i nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja i kažnjavanja i posebnog izvjestitelja UN-a za mučenje i druga okrutna, nečovječna ili ponižavajuća postupanja i kažnjavanja.

 

U obzir se mogu uzeti i ostale relevantne informacije, poput dostupnih presuda nacionalnih sudova, izvješća udruga civilnog društva ili drugih informacija koje su one prikupile te informacija o ograničenju izvoza robe s popisa u prilozima II., III. i III.a koje primjenjuje zemlja odredišta.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 5.c (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 6.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5c) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 6.a

 

Zahtjev za odobrenje provoza

 

1. Odobrenje je potrebno za provoz robe navedene u Prilogu III. ili Prilogu III.a ako su gospodarski subjekt nadležna tijela države članice kroz koju se odvija provoz obavijestila da je dotična roba namijenjena, ili to može biti, u cijelosti ili dijelom, za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

 

2. Ako je gospodarski subjekt svjestan toga da je roba u provozu navedena u Prilogu III. ili Prilogu III.a namijenjena, u cijelosti ili dijelom, za potrebe izvršenja smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje, o tome obavješćuje nadležna tijela koja odlučuju je li uputno da dotični provoz bude podložan odobrenju.

 

3. Država članica koja u skladu sa stavcima 1. i 2. nameće zahtjev za odobrenje za provoz robe koja nije navedena u Prilogu III. ili Prilogu III.a o tome obavješćuje ostale države članice i Komisiju.”

Justification

Additional authorisation requirements should be put in place in order to prevent transit of goods that can be used for capital punishment or torture.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 7.a – stavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Brokeru se brani pružanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji brokerskih usluga u vezi s robom s popisa u Prilogu III., neovisno o podrijetlu te robe, ako taj broker zna ili ima razlog za sumnju da bilo koji dio pošiljke te robe jest ili bi mogao biti namijenjen za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.

1. Brokeru se brani pružanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji brokerskih usluga u vezi s robom s popisa u Prilogu III. i Prilogu III.a, neovisno o podrijetlu te robe, ako taj broker zna ili ima razlog za sumnju da bilo koji dio pošiljke te robe jest ili bi mogao biti namijenjen za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 7.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III., neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.

2. Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III. i Prilogu III.a, neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije. Dobavljaču tehničke pomoći također je zabranjeno davati upute, savjete, pružati obuku ili prenositi radno znanje ili vještine koje bi se mogle iskoristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

Justification

Technical assistance that could potentially aid the commission of judicial executions, torture or other ill-treatment may well be delivered independently of the supply of equipment currently falling under the scope of the Regulation.

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 7.aa (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

6a. Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 7.aa

 

Razmjena najboljih praksi

 

Države članice potiču se na promicanje najboljih praksi među dobavljačima tehničke pomoći kako bi se tom pomoći pozitivno doprinijelo borbi protiv mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja.”

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 7.c – stavak 3.3. – točka 3.3 (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

„3.3. Komisija, u suradnji s nadležnim tijelima država članica i, po potrebi, trećih zemalja, usvaja smjernice za najbolje prakse prilikom provjere krajnje namjene.”

Justification

Best practice guidelines built upon the experiences of both member states and third country authorities would set a clearer framework for determining the end-use of goods that could be misused for capital punishment, thereby also facilitating legitimate exports for intended use, especially in the medicinal and pharmaceutical sector.

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 7.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Poglavlje III.aa (novo) – članak 7.da (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Umeće se sljedeće poglavlje:

 

„Poglavlje III.aa

 

Roba koja nije navedena

 

Članak 7.da

 

Sveobuhvatna klauzula

 

1. Odobrenje je potrebno za izvoz robe koja nije navedena u prilozima ovoj Uredbi ako su izvoznika nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan obavijestila da je dotična roba namijenjena, ili to može biti, u cijelosti ili dijelom, za potrebe izvršenja smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje.

 

2. Ako je izvoznik svjestan da je roba koju namjerava izvesti, a koja nije navedena u Prilogu II., Prilogu III. ili Prilogu III.a, namijenjena, u cijelosti ili dijelom, za potrebe izvršenja smrtne kazne ili za potrebe mučenja i drugog okrutnog, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, obavješćuje nadležna tijela države članice u kojoj ima poslovni nastan, koja odlučuju je li uputno da dotični izvoz podliježe odobrenju.

 

3. Država članica koja u skladu sa stavcima 1. i 2. nameće zahtjev za odobrenje za izvoz robe koja nije navedena u Prilogu II., Prilogu III. ili Prilogu III.a o tome smjesta obavješćuje ostale države članice i Komisiju te navodi konkretne razloge za nametanje zahtjeva za odobrenje. Države članice također odmah obavješćuju Komisiju o svakoj izmjeni mjera donesenih u skladu sa stavcima 1. i 2.

 

4. Ostale države članice propisno razmatraju navedene informacije i obavješćuju svoja carinska tijela i ostala nadležna nacionalna tijela.

 

5. Kada to nalaže krajnja hitnost, Komisija donosi delegirane akte kojima robu iz stavaka 1. i 2. dodaje na popis u Prilogu II., Prilogu III. ili Prilogu III.a. Na delegirane akte usvojene u skladu s ovim stavkom primjenjuje se postupak predviđen člankom 15.b.

 

6. Medicinski proizvodi, definirani Direktivom 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća1a, nisu obuhvaćeni područjem primjene ovog članka.

 

_________________________

 

1a Direktiva 2001/83/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 6. studenog 2001. o zakoniku Zajednice o lijekovima za humanu primjenu (SL L 311, 28.11.2001., str. 67).”

Justification

"Catch-all" provisions analogical to the ones used in the "Dual use Regulation" would ensure that additional safeguards against the risks are in place. In such cases the Commission should assess whether an urgency procedure to adopt community measures are needed, thereby retaining Community approach, ensuring coherence and a level playing field.

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 8. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Odstupajući od stavka 5., ako proizvođač treba izvesti medicinske proizvode distributeru, proizvođač dostavlja informacije o postignutim dogovorima i mjerama poduzetima radi sprečavanja upotrebe tih proizvoda za izvršenje smrtne kazne, o zemlji odredišta i, ako su dostupne, informacije o krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima robe.

6. Odstupajući od stavka 5., ako proizvođač treba izvesti medicinske proizvode distributeru, proizvođač dostavlja informacije o postignutim dogovorima i mjerama poduzetima radi sprečavanja upotrebe tih proizvoda za izvršenje smrtne kazne, o zemlji odredišta i, ako su dostupne, informacije o krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima robe. Te informacije trebaju biti na zahtjev dostupne relevantnim neovisnim nadzornim tijelima kao što su nacionalni preventivni mehanizam uspostavljen u okviru Fakultativnog protokola uz Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja, ili nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava u državi članici.

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 8.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 10. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) U članku 10. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

 

„2. Ako je u carinskoj deklaraciji navedena roba iz Priloga II., Priloga III. ili Priloga III.a te se potvrdi da nije izdano odobrenje na temelju ove Uredbe za planirani izvoz ili uvoz, carinska tijela će zadržati deklariranu robu i skrenuti pozornost na mogućnost podnošenja zahtjeva za odobrenje u skladu s ovom Uredbom. Ako se zahtjev za odobrenje ne uputi u roku od šest mjeseci od dana zadržavanja robe ili ako nadležno tijelo odbaci zahtjev, carinska tijela uništavaju robu u skladu s mjerodavnim nacionalnim zakonodavstvom.”

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 12.a (novi) – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Komisija može u roku od tri mjeseca zatražiti od države članice podnositeljice zahtjeva da dostavi dodatne informacije ako smatra da je u zahtjevu zanemarena jedna ili više odgovarajućih točaka ili da su potrebne dodatne informacije o jednoj ili više odgovarajućih točaka. Komisija priopćuje o kojim je točkama potrebno dostaviti dodatne informacije.

2. Nakon što zaprimi zahtjev naveden u stavku 1. Komisija o tome odmah obavješćuje sve države članice te prosljeđuje informacije koje je zaprimila od države članice koja je podnijela zahtjev. Tijekom razdoblja koje je Komisiji potrebno da donese konačnu odluku država članica može odmah obustaviti prijenos robe navedene u zahtjevu. Komisija može u roku od tri mjeseca zatražiti od države članice podnositeljice zahtjeva da dostavi dodatne informacije ako smatra da je u zahtjevu zanemarena jedna ili više odgovarajućih točaka ili da su potrebne dodatne informacije o jednoj ili više odgovarajućih točaka. Komisija priopćuje o kojim je točkama potrebno dostaviti dodatne informacije.

Amandman    24

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 12.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 12.a – stavak 3.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Bude li smatrala da nema potrebe zatražiti dodatne informacije ili, ako je to primjenjivo, nakon primanja dodatnih informacija koje je zatražila, Komisija u roku od šest mjeseci pokreće postupak za donošenje zatraženih izmjena ili obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva o razlozima zbog kojih to neće učiniti.”

3. Bude li smatrala da nema potrebe zatražiti dodatne informacije ili, ako je to primjenjivo, nakon primanja dodatnih informacija koje je zatražila, Komisija u roku od tri mjeseca pokreće postupak za donošenje zatraženih izmjena ili obavješćuje državu članicu podnositeljicu zahtjeva o razlozima zbog kojih to neće učiniti.”

Justification

The system must be dynamic enough to ensure that the annexes are up-to-date, upholding sufficient controls and a level-playing field across the EU.

Amandman    25

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(12a) U članku 13. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Ne dovodeći u pitanje članak 11. Komisija i države članice se na zahtjev međusobno izvještavaju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te si međusobno pružaju relevantne dostupne informacije u vezi s ovom Uredbom, posebno informacije o odobrenim i odbijenim autorizacijama.

1. Ne dovodeći u pitanje članak 11. svaka država članica obavješćuje Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te pruža sve relevantne dostupne informacije u vezi s ovom Uredbom, posebno informacije o dodijeljenim odobrenjima i odbijenim zahtjevima za odobrenje, te o mjerama poduzetima u vezi s ciljanom klauzulom o krajnjoj namjeni. Komisija informacije prosljeđuje ostalim državama članicama.”

Amandman    26

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12b) U članak 13. umeće se sljedeći stavak:

 

„3a. Komisija izrađuje godišnje izvješće koje sadržava godišnja izvješća o radu navedena u stavku 3. To se izvješće objavljuje.”

Amandman    27

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 15.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 15.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Article 15a

Briše se.

Izvršenje delegiranja

 

1. Ovlast za donošenje delegiranih akata dodjeljuje se Komisiji podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

 

2. Delegiranje ovlasti iz članka 12. dodjeljuje se Komisiji na razdoblje od pet godina od …. Komisija sastavlja izvješće u pogledu delegiranja ovlasti najkasnije devet mjeseci prije isteka petogodišnjeg razdoblja. Delegiranje ovlasti prešutno se produljuje za razdoblja jednakog trajanja, osim ako se Europski parlament ili Vijeće usprotive takvom produljenju najkasnije tri mjeseca prije isteka svakog razdoblja.

 

3. Delegiranje ovlasti navedeno u članku 12. u bilo kojem trenutku mogu opozvati Europski parlament ili Vijeće. Odlukom o opozivu prestaje delegiranje ovlasti navedeno u toj odluci. Ona stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave odluke u Službenom listu Europske unije ili od kasnijeg dana utvrđenog u odluci. Odluka nema utjecaja na valjanost bilo kojeg delegiranog akta koji je već na snazi.

 

4. Čim Komisija donese delegirani akt, ona o njemu istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće.

 

5. Delegirani akt donesen u skladu s člankom 12. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće ne izraze prigovor u roku od dva mjeseca od obavijesti Europskom parlamentu ili Vijeću o tome aktu ili ako su prije isteka navedenog roka Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće izraziti prigovore. Na inicijativu Europskoga parlamenta ili Vijeća navedeni se rok produljuje za dva mjeseca.

 

Justification

The delegation of powers has been carried out under the "Trade Omnibus I" Regulation (EU) 37/2014 of 15 January 2014 and is already included under Article 15a.

Amandman    28

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 15.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 15.ba (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15a) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 15.ba

 

Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja

 

1. Uspostavlja se Koordinacijska skupina za borbu protiv mučenja kojom predsjeda predstavnik Komisije. Svaka država članica imenuje predstavnika u navedenu Skupinu. Koordinacijska skupina razmatra sva pitanja koja se tiču primjene ove Uredbe koja može postaviti njezin predsjednik ili predstavnik države članice.

 

2. Koordinacijska skupina u suradnji s Komisijom poduzima odgovarajuće mjere za uspostavljanje izravne suradnje i razmjenu informacija među nadležnim tijelima, osobito u cilju uklanjanja rizika od neujednačene primjene kontrole izvoza robe koja se može koristiti u izvršenju smrtne kazne, mučenju ili drugom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, što bi moglo dovesti do skretanja trgovine.

 

3. Predsjednik Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja, kad god to smatra potrebnim, savjetuje se s izvoznicima, brokerima i ostalim relevantnim dionicima, uključujući i pripadnike svih dijelova civilnog društva s relevantnim stručnim znanjem iz područja obuhvaćenih ovom Uredbom.

 

3. Komisija u pisanom obliku podnosi godišnje izvješće Europskom parlamentu o djelovanju, ispitivanjima i savjetovanjima Koordinacijske skupine za borbu protiv mučenja koje podliježe članku 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.

Justification

In line with the practice established for the strategic export controls, an expert group should be set up to regularly examine the application of this Regulation and discuss proposals for updates, including the preparation of delegated acts.

Amandman    29

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 15.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 15.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 15.bb

 

1. Do...* i svake tri godine poslije toga Komisija preispituje provedbu ove Uredbe i dostavlja iscrpno izvješće o procjeni provedbe Uredbe i njezina učinka Europskom parlamentu i Vijeću koje može sadržavati prijedloge njezine izmjene. Države članice Komisiji pružaju sve potrebne informacije za pripremu izvješća.

 

2. Posebni dijelovi izvješća obuhvaćaju:

 

(a) Koordinacijsku skupinu za borbu protiv mučenja te njezina djelovanja, ispitivanja i savjetovanja. Podaci Komisije o ispitivanjima i savjetovanjima Koordinacijske skupine smatraju se povjerljivima u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001. Informacije se u svakom slučaju smatraju povjerljivima ako bi se njihovim otkrivanjem ozbiljno naštetilo dobavljaču ili izvoru navedenih informacija;

 

(b) informacije o odlukama država članica o izdavanju dozvola, njihovo podnošenje izvješća Komisiji, mehanizme obavještavanja i savjetovanja među državama članicama, širenje informacija i provedbu.

 

(c) sveobuhvatne podatke o prirodi i učincima mjera koje države članice poduzimaju u skladu s člankom 17., uključujući funkcioniranje sustava kazni koje su uvele države članice i procjenu toga jesu li sustavi učinkoviti, razmjerni i imaju li odvraćajući učinak.

 

______________

 

* SL: umetnuti datum: tri godina nakon stupanja ove Uredbe na snagu.”

Justification

In line with the strategic export controls, there should be a regular review of the implementation of the Regulation. Rules on penalties, though laid down by each Member State individually, should aim at a similar nature and effect, in order to retain a coherent approach and level playing field across the Union.

Amandman    30

Prijedlog uredbe

Članak 1. – točka 15.c (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 17. – stavak 3. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15c) U članku 17. dodaje se sljedeći stavak:

 

„3. Komisija ocjenjuje jesu li pravila o kaznama koja propisuju države članice slične prirode i učinka.”

Justification

Rules on penalties, though laid down by each Member State individually, should aim at a similar nature and effect, to retain a coherent approach and level playing field across the Union.

Amandman    31

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.d (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog III. – stupac 2. – točke 1. i 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(15d) U drugom stupcu Priloga III. točke 1. i 2. zamjenjuju se sljedećim:

1. Predmeti namijenjeni obuzdavanju ljudi, kako slijedi:

1. Predmeti namijenjeni obuzdavanju ljudi, kako slijedi:

1.1. Stolice za vezivanje i stolovi s okovima

1.1. Stolice za vezivanje i stolovi s okovima

napomena:

napomena:

Ova točka ne obuhvaća stolice za vezivanje za invalidne osobe.

Ova točka ne obuhvaća stolice za vezivanje za invalidne osobe.

1.2. Okovi za noge, skupni lanci, okovi i pojedinačne lisice ili okovi narukvice

1.2. Okovi za noge, skupni lanci, okovi i pojedinačne lisice ili okovi narukvice

Napomena:

Napomena:

Ova točka ne obuhvaća „klasične lisice”. Klasične lisice su lisice čije su cjelokupne dimenzije uključujući lanac, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, između 150 i 280 mm kada su zaključane; one nisu bile prilagođavane kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili patnju.

Ova točka ne obuhvaća „klasične lisice”. Klasične lisice su lisice čije su cjelokupne dimenzije uključujući lanac, mjereći od vanjskog ruba jedne lisice do vanjskog ruba druge lisice, između 150 i 280 mm kada su zaključane; one nisu bile prilagođavane kako bi uzrokovale tjelesnu bol ili patnju.

1.3. Lisice za palce i vijci za stiskanje palaca, uključujući nazupčane vijke za stiskanje palaca

1.3. Lisice za palce i vijci za stiskanje palaca, uključujući nazupčane vijke za stiskanje palaca

 

1.3.a Stolice, daske i kreveti s povezima

2. Prijenosne naprave, namijenjene za kontrolu pobune ili samozaštitu, kako slijedi:

2. Prijenosne naprave, namijenjene za kontrolu pobune ili samozaštitu, kako slijedi:

2.1. prijenosne naprave za nanošenje električnog šoka, što uključuje, ali nije ograničeno na električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore čiji napon na izvoru ne prelazi

2.1. prijenosne naprave za nanošenje električnog šoka, što uključuje, ali nije ograničeno na električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore čiji napon na izvoru ne prelazi

Napomene:

Napomene:

1. Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove, kao što je navedeno u točki 2.1 Priloga II. ovoj Uredbi.

1. Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove, kao što je navedeno u točki 2.1 Priloga II. ovoj Uredbi.

2. Ova točka ne obuhvaća pojedinačne električne uređaje za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika.

2. Ova točka ne obuhvaća pojedinačne električne uređaje za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika.

 

2.2a. Akustične naprave namijenjene za kontroliranje gomile ljudi/pobune

 

2.2b. oružje s milimetarskim valovima”

Amandman    32

Prijedlog uredbe

Članak 2. – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Članak 1. točka 6. i, u slučaju da se umeće članak 7.d, članak 1. točka 7. primjenjuju se od 1. siječnja 2015.

Članak 1. točka 6. i, u slučaju da se umeće članak 7.d, članak 1. točka 7. primjenjuju se od 1. veljače 2016.

Justification

Economic operators and enforcement authorities need a proportionate transition period to comply with and enforce these prohibitions.

Amandman    33

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog III.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Benin

Briše se.

Justification

This country still retains death penalty in its legislation

Amandman    34

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog III.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Gabon

Justification

Gabon has ratified without reservation the 2nd Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.

Amandman    35

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog III.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Liberija

Briše se.

Justification

This country still retains death penalty in its legislation

Amandman    36

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2.

Uredba (EZ) 1236/2005

Prilog III.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Madagaskar

Briše se.

Justification

This country still retains death penalty in its legislation.

Amandman    37

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog III.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mongolija

Briše se.

Justification

This country still retains death penalty in its legislation.

Amandman    38

Prijedlog uredbe

Prilog II. – dio 2.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog III.b (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sveti Toma i Prinsipe

Briše se.

Justification

Sao Tomé and Principe, like Madagascar, have not ratified without reservation the 2nd Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.

EXPLANATORY STATEMENT

The EU-wide export controls are external trade policy tools serving variety of broader policy objectives. The "Anti-torture Regulation" (EC) No 1236/2005 is a unique instrument that contributes to protection of human rights via controls of items and activities that are used for or could be misused for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.

The “Anti-torture Regulation” contributes to the long standing EU policy of eliminating death penalty worldwide, and of preventing torture. It helps achieve these goals by combining prohibitions with licensing requirements for trade in listed goods. It governs a ban of trade in "single-use" torture and execution items and related technical assistance (Annex II) and an authorisation system for "multi-purpose" items that could be misused for torture and executions by lethal injections (Annex III).

Legislative update

The overhaul of the EU's controls of trade in torture instruments has been long overdue, with the updates of the control lists being the steps in the right direction. The on-going review of the EU's anti-torture export controls was shaped, inter alia, by the efforts of the European Parliament, including demands voiced in its resolution of 17 June 2010 and additional requests on implementation made in the letter addressed to the Commissioner De Gucht and HR/VP Ashton by the Chairs of INTA and DROI on 27 June 2011.

It is important to ensure a right mix of the EU legislative, administrative, judicial and external measures to prevent and prohibit the production, trade and use of torture goods and effectively control items with potential lethal and inhumane uses. The absence of multilateral export control regimes in the field of torture goods as contrasted with the "dual-use" domain inevitably complicates the task. However, the EU cannot restrict its efforts to eradicate torture by reducing availability of abusive equipment, eliminating diversion and circumvention and promoting adequate controls beyond its borders. Trade instruments are an element of a comprehensive approach using all the EU's instruments for external action.

It is essential to ensure coherence of the EU's export controls including military, dual use, firearms and torture goods lists, without subjecting items to duplicate controls (with the exception of complementary controls preventing illicit drug trafficking).

The Commission proposes to strengthen the controls of torture tools, inter alia by:

•  inserting a specific Annex IIIa to prevent controlled medical products from being used for capital punishment by lethal injection;

•  introducing prohibition of brokering services for banned goods and extending the prohibition of brokering services and technical assistance for controlled goods, in cases a supplier/broker knows or has grounds to suspect the goods may be used for torture;

•  establishing Union General Export Authorisation for countries that undertaken firm international commitments under either Protocol No 13 to the European Convention on Human Rights or, the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.

The rapporteur supports the approach of necessary and proportionate controls without superfluous burdens restricting trade which has legitimate end-use purposes. In this regard, a Community approach which retains a level playing field is essential. At the same time, the rapporteur recalls the need to make export control regimes future proof and to provide a flexibility to rapidly adapt to changing technologies and developments around the world. Specific item lists provide clarity for exporters and importers and help to ensure compliance. In the context of this regulation, particular importance of legitimate access to medicines and pharmaceuticals, of which the EU is a key producer, must be noted. Aside from technical assistance and brokering services, where possible, the EU should also attempt to control other services which can contribute to the spread of goods that can be used for torture or capital punishment, such as inter alia marketing or financial services.

With foreign trade transactions becoming ever-more complex, your rapporteur underlines the key role of effective enforcement of controls, verifications, penalties, guidance and outreach carried out by national authorities. Here too, a level playing field and Community approach are needed. The rapporteur recalls the need to adequately monitor implementation of member states' commitments, including their obligation of reporting and exchange of information via a secure encrypted system for rejected licences and notifications. As such, a system of regular reporting and reviewing, in line with other export control regimes, would seem appropriate. Furthermore, the responsibility of the industry in the process of verifying transactions in the purchaser-consignee-end-user chain cannot be underestimated. In the interest of clarity and legal certainty for companies, the rapporteur calls upon the Commission to codify the Regulation in due time once the current update is adopted.

Delegation of powers

The “Anti-torture Regulation" was included into the "Trade Omnibus I" package, aligning the act with the provisions of the Lisbon Treaty. As of 20 February 2014, it empowered the Commission to adopt delegated acts for the purpose of amending Annexes I-V to the Regulation, establishing the objection period of two months after notification, extendable by further two months, and the reporting obligation every five years. Consequently, provisions on the delegation of powers in current proposal are redundant and should be deleted. The rapporteur reminds the Commission that the Parliament should be provided full information and documentation on its meetings with national experts within the framework of its work on the preparation and implementation of delegated acts. The Commission should ensure that the Parliament is duly involved, in order to create the best possible conditions for future scrutiny of delegated acts by the Parliament.

The rapporteur supports introduction of the urgency procedure providing for immediate application of the Commission act, enabling swift modification of Annex II, III or IIIa when imperative grounds of urgency exist. The EU must proactively and instantly update control lists to include relevant devices, equipment, components, accessories, intermediate products and technologies entering the market.

MIŠLJENJE oDBORA ZA VANJSKE POSLOVE (2.7.2015)

upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu

o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1236/2005 o trgovini određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje
(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Izvjestiteljica za mišljenje: Barbara Lochbihler

SHORT JUSTIFICATION

The review of the Regulation aims to further strengthen the EU's role as a leading and responsible global actor in the fight against the death penalty and the eradication of torture.

The draft opinion seeks to strengthen the provisions on the ancillary services linked to the transfer of goods, as well as on transit, technical assistance and commercial marketing. In line with Parliament's repeatedly expressed position, it aims to introduce a targeted end-use clause in order for Member States to prohibit or suspend the transfer of security-related items not listed in Annex II and III that clearly have no other practical use other than the purpose of capital punishment, torture or other ill-treatment, or there are reasonable grounds to believe that the transfer of those items would lead to the facilitation or the commission of judicial execution, torture or other ill-treatment.

It also proposes establishing an Equipment Coordination Group and introducing a periodical review mechanism and more systematic information-sharing and reporting in order to strengthen the oversight and efficient implementation of the Regulation.

AMANDMANI

Odbor za vanjske poslove poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Prijedlog uredbe

Uvodna izjava 19.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(19 a) Potrebno je uvesti ciljanu klauzulu o krajnjoj namjeni kako bi države članice obustavile ili zaustavile prijenos predmeta na koje se odnose sigurnosna ograničenja, a koji nisu navedeni u Prilozima II. i III. te koji očito nemaju praktičnu namjenu osim u svrhu izvršenja smrtne kazne, mučenja ili druge vrste zlostavljanja, ili kada postoje opravdane sumnje u to da bi prijenos tih predmeta mogao olakšati izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugu vrstu zlostavljanja. Ovlasti dodijeljene ciljanom klauzulom o krajnjoj namjeni ne bi trebalo proširiti na medicinske proizvode koji bi se mogli iskoristiti za izvršenje smrtne kazne.

Amandman    2

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – aa (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2. – točka f

 

Tekst na snazi

Izmjena

(aa) Točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

(f) „tehnička pomoć” znači sva tehnička podrška u vezi s popravcima, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem i svim ostalim tehničkim uslugama, a dostupna je u obliku uputa, savjeta, treninga, prijenosa radnog znanja ili vještina ili savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje usmene i elektroničke oblike pomoći;

(f) „ʻtehnička pomoćʼ znači sva tehnička podrška u vezi s popravcima, razvojem, proizvodnjom, ispitivanjem, održavanjem, sastavljanjem, uporabom i svim ostalim tehničkim uslugama, a dostupna je u obliku uputa, savjeta, treninga, prijenosa radnog znanja ili vještina ili savjetovanja. Tehnička pomoć uključuje usmene i elektroničke oblike pomoći;”

Justification

This Izmjena seeks to amend a provision within the existing act - Article 2 f - that was not referred to in the Commission proposal. The Izmjena seeks to add the word 'use' to clarify the definition of technical assistance.

Amandman    3

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2. – točka k – podstavak 2. (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe ove Uredbe samo pružanje pomoćnih usluga isključeno je iz ove definicije. Pomoćne usluge čine prijevoz, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje, ili oglašavanje ili promidžba;

Za potrebe ove Uredbe pružanje pomoćnih usluga uključeno je u ovu definiciju. Pomoćne usluge čine prijevoz, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje, ili oglašavanje ili promidžba;

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2 − točka l

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(l) „broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje pružaju usluge utvrđene pod točkom (k) iz Unije na područje treće zemlje;

(l) „broker” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici ili državljani država članica koji pružaju usluge utvrđene pod točkom (k);

Amandman    5

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka c

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2. – točka m

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(m) „dobavljač tehničke pomoći” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje dobavlja tehničku pomoć utvrđenu pod točkom (f) iz Unije na područje treće zemlje;

(m) „dobavljač tehničke pomoći” znači sve fizičke ili pravne osobe ili partnerstva s boravištem ili pravnim nastanom u državi članici Unije koje dobavlja tehničku pomoć utvrđenu pod točkom (f);

Amandman    6

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 2. – točka ra (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ra) „provoz” znači prijevoz robe koja nije iz Unije i koja ulazi u carinsko područje Unije i njime prolazi a odredište joj je izvan Unije.

 

Amandman    7

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 4. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

(2a) Članak 4. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Zabranjen je svaki uvoz robe navedene u Prilogu II., neovisno o njezinom podrijetlu.

1. „Zabranjen je svaki uvoz robe navedene u Prilogu II., neovisno o njezinom podrijetlu.

Zabranjeno je primanje tehničke pomoći u vezi s robom iz trećih zemalja, i na besplatnoj osnovi, navedenom u Prilogu II., od strane svih osoba, subjekata ili organa s carinskog područja Zajednice.

Zabranjeno je primanje tehničke pomoći u vezi s robom iz trećih zemalja, i na besplatnoj osnovi, navedenom u Prilogu II., od strane svih osoba, subjekata ili organa s carinskog područja Zajednice.

 

Provoz kroz carinsko područje Unije zabranjuje se za robu iz Priloga II.”

Amandman    8

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.b (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak - 4.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(2b) Nakon članka 4. umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 4.a

 

Zabrana komercijalnog oglašavanja i promidžbe

 

Strogo se zabranjuju komercijalno oglašavanje i promidžba u Uniji koje provode poduzeća i pojedinci registrirani u Uniji ili izvan nje u svrhu prijenosa proizvoda iz Priloga II. Te oglašavačke i promidžbene aktivnosti obuhvaćaju one koje se vrše preko nematerijalnih izvora, ponajprije interneta. Druge pomoćne usluge, uključujući prijevoz, financijske usluge, osiguranje i ponovno osiguranje također se strogo zabranjuju.ˮ

Amandman    9

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 4.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 5. – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za sav izvoz robe s popisa u Prilogu III. potrebno je odobrenje, neovisno o podrijetlu te robe. Međutim, odobrenje nije potrebno za robu koja samo prolazi kroz carinsko područje Unije, odnosno robu za koju nije potreban carinski odobren postupak ili upotreba osim vanjskog provoznog postupka u skladu s člankom 91. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92, uključujući skladištenje robe izvan Unije u slobodnoj zoni nadzornog tipa I. ili u slobodnom skladištu.

Za sav izvoz robe s popisa u Prilogu III. potrebno je odobrenje, neovisno o podrijetlu te robe. Dozvola za provoz potrebna je za robu navedenu u Prilogu III. koja samo prolazi kroz carinsko područje Unije.

Amandman    10

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 7.a – stavak 1.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

1.a Države članice provode odgovarajuće aktivnosti kako bi se pobrinule da su sva poduzeća koja promoviraju sigurnosnu opremu ili organiziraju sajmove i ostale događaje na kojima se promiče takva oprema svjesna postojanja ove Uredbe i svojih obveza u okviru nje.

Justification

This Izmjena seeks to amend a provision within the existing act - Article 7a - point 1

Amandman    11

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 7.a – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III., neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.

2. Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III., neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za upotrebu za mučenje ili drugo okrutno, nečovječno ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije. Dobavljaču tehničke pomoći također je zabranjeno davati upute, savjete, pružati obuku ili prenositi radno znanje ili vještine koje bi se mogle iskoristiti u svrhu sudskih smaknuća, mučenja ili drugih vrsta zlostavljanja.

Amandman    12

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 6.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 7.aa (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Nakon članka 7.a umeće se sljedeći članak:

 

Članak 7.aa (novi)

 

Ciljana klauzula o krajnjoj namjeni

 

1. Država članica zabranjuje ili obustavlja prijenos predmeta na koji se odnose sigurnosna ograničenja, a koji nije naveden u Prilozima II. i III., te koji očito nema praktičnu namjenu osim u svrhu izvršenja smrtne kazne, mučenja ili druge vrste zlostavljanja, ili kada postoje opravdane sumnje u to da bi prijenos tog predmeta mogao olakšati sudska smaknuća, mučenje ili drugu vrstu zlostavljanja.

 

2. Države članice izvješćuju Komisiju o svim mjerama donesenima u skladu sa stavkom 1. odmah po njihovu donošenju i navode točan razlog za donošenje tih mjera.

 

3. Države članice također odmah izvješćuju Komisiju o svakoj izmjeni mjera donesenih u skladu sa stavkom 1.

 

4. Komisija objavljuje mjere o kojima je obaviještena u skladu sa stavcima 2. i 3. u seriji C Službenog lista Europske unije.

 

5. Komisija utvrđuje hoće li predmeti iz stavka 1. biti dodani u odgovarajući Prilog kako bi se njihov prijenos zabranio ili iziskivao odobrenje.

 

6. Ovlasti dodijeljene ciljanom klauzulom o krajnjoj namjeni ne protežu se na medicinske proizvode koji bi se mogli rabiti u svrhe smrtne kazne.

Amandman    13

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 7.b – stavak 1. – podstavak 1.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Za svaki izvoz robe s popisa u Prilogu III.a potrebno je odobrenje neovisno o podrijetlu te robe. Međutim, odobrenje nije potrebno za robu koja samo prolazi kroz carinsko područje Unije, odnosno robu za koju nije potreban carinski odobren postupak ili upotreba osim vanjskog provoznog postupka u skladu s člankom 91. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2913/92, uključujući skladištenje robe izvan Unije u slobodnoj zoni nadzornog tipa I. ili u slobodnom skladištu.

1. Za svaki izvoz robe s popisa u Prilogu III.a potrebno je odobrenje neovisno o podrijetlu te robe. Dozvola za provoz potrebna je za robu navedenu u Prilogu III.a. koja samo prolazi kroz carinsko područje Unije.

Amandman    14

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 7.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 7.d – stavak 2.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III.a, neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač tehničke pomoći zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za izvršenje smrtne kazne u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije.

2. Dobavljaču tehničke pomoći brani se dobavljanje bilo kojoj osobi, subjektu ili tijelu u trećoj zemlji tehničke pomoći u vezi s robom s popisa u Prilogu III.a., neovisno o podrijetlu te robe, ako taj dobavljač tehničke pomoći zna ili ima razlog za sumnju da dio te robe ili sva ta roba jest ili bi mogla biti namijenjena za izvršenje smrtne kazne u zemlji koja ne pripada carinskom području Unije. Dobavljaču tehničke pomoći također je zabranjeno davati upute, savjete, pružati obuku ili prenositi radno znanje ili vještine koje bi se mogle upotrijebiti u svrhu sudskih smaknuća.

Amandman    15

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 8.

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 8. – stavak 6.

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Iznimno od odredaba stavka 5., ako proizvođač treba izvesti medicinske proizvode distributeru, proizvođač dostavlja informacije o postignutim dogovorima i mjerama poduzetima radi sprečavanja upotrebe tih proizvoda za izvršenje smrtne kazne, o zemlji odredišta i, ako su dostupne, informacije o krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima robe.

6. Iznimno od odredaba stavka 5., ako proizvođač treba izvesti medicinske proizvode distributeru, proizvođač dostavlja informacije o postignutim dogovorima i mjerama poduzetima radi sprečavanja upotrebe tih proizvoda za izvršenje smrtne kazne, o zemlji odredišta i, ako su dostupne, informacije o krajnjoj namjeni i krajnjim korisnicima robe. Te informacije na zahtjev dostupne su relevantnim neovisnim nadzornim tijelima kao što je nacionalni preventivni mehanizam uspostavljen u okviru Fakultativnog protokola uz Konvenciju UN-a protiv mučenja i drugih oblika okrutnog, neljudskog ili ponižavajućeg ponašanja ili kažnjavanja, ili nacionalna institucija za zaštitu ljudskih prava u državi članici.

Amandman    16

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 12.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 13. – stavak 1.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(12a) U članku 13., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

'1. Ne dovodeći u pitanje članak 11. Komisija i države članice se na zahtjev međusobno obavješćuju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te na isti način prenose sve relevantne podatke kojima raspolažu te koji su povezani s ovom Uredbom, a posebno informacije o izdanim i odbijenim odobrenjima.

1. Ne dovodeći u pitanje članak 11. svaka država članica izvješćuje Komisiju o mjerama poduzetima u skladu s ovom Uredbom te pruža relevantne podatke kojima raspolažu te koji su povezani s ovom Uredbom, a posebno podatke o izdanim i odbijenim odobrenjima te u vezi s mjerama poduzetima u okviru ciljane klauzule o krajnjoj namjeni. Komisija informacije prosljeđuje ostalim državama članicama.”

Justification

This Izmjena seeks to amend a provision within the existing act - Article 13.1 - that was not referred to in the Commission proposal.

Amandman    17

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – 12.b (novi)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 13. – stavak 3.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12b) (12.b) U članku 13. umeće se sljedeći stavak:

 

‘3a. „3.a Komisija objavljuje godišnje izvješće u kojemu su sadržana godišnja izvješća o radu koja objavljuju države članice u skladu sa stavkom 3.”

Amandman    18

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 14.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak – 15.a (novi)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 15.a

 

Koordinacijska skupina

1. Uspostavlja se Koordinacijska skupina kojoj predsjeda predstavnik Komisije i u koju će svaka država članica imenovati svog predstavnika. Koordinacijska skupina proučava sva pitanja o provedbi ove Uredbe koja može postaviti ili predsjednik ili predstavnik države članice.

 

2. Koordinacijska skupina u suradnji s Komisijom poduzima odgovarajuće mjere za uspostavljanje izravne suradnje i razmjene informacija među nadležnim tijelima, osobito radi uklanjanja rizika u vezi s mogućim razlikama u primjeni kontrole izvoza robe koja se može koristiti u izvršenju smrtne kazne, mučenju ili drugom okrutnom, nečovječnom ili ponižavajućem postupanju ili kažnjavanju, što je rizik koji može dovesti do skretanja trgovine.

 

3. Predsjednik Koordinacijske skupine, kad god to smatra potrebnim, savjetuje se s izvoznicima, brokerima i ostalim relevantnim dionicima na koje ova uredba utječe, uključujući predstavnike civilnog društva.

 

4. Koordinacijska skupina koja se sastoji od svih zainteresiranih strana civilnog društva koja posjeduju relevantno stručno znanje može primati informacije i prijedloge povezane s učinkovitošću ove Uredbe.”

Amandman    19

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15.a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Članak 15.c

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15.c) Umeće se sljedeći članak:

 

„Članak 15.c

 

Preispitivanje provedbe

 

1. Svake tri godine Komisija preispituje provedbu ove Uredbe i podnosi izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o njezinoj primjeni, što može obuhvaćati prijedloge za njezinu izmjenu. Države članice Komisiji pružaju sve odgovarajuće informacije za pripremu izvješća.

 

2. To preispitivanje uključuje odluke država članica o izdavanju dozvola, njihovo podnošenje izvještaja Komisiji, mehanizme obavještavanja i savjetovanja među državama članicama, širenje informacija i provedbu. U postupku ispitivanja trebalo bi analizirati funkcioniranje sustava kazni koje su uvele države članice te procijeniti jesu li takvi sustavi učinkoviti, razmjerni i imaju li odvraćajući učinak.

 

3. Odgovarajući odjeljak tog izvješća također pruža pregled aktivnosti, ispitivanja i savjetovanja Koordinacijske skupine na koje se primjenjuje članak 4. Uredbe (EZ) br. 1049/2001.”

Amandman    20

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka -a (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog II. – tablica 1. – stupac 2. – točka 2.2.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-a) U prilogu II., nakon točke 2.2 umeću se sljedeće točke:

 

„2.2.a električne šok palice s izravnim kontaktom, pištolji za omamljivanje i električni štitovi namijenjeni za policijske potrebe

 

2.2.b zatvoreničke kukuljice namijenjene za policijske potrebe

 

2.2.c kliješta za kontrolu zatvorenika”

Amandman    21

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka -aa (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog III. – tablica 1. – stupac 2. – točka 1.3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-aa) U prilogu III., nakon točke 1.3. umeću se sljedeće točke:

 

„1.3.a stolice, daske i kreveti s povezima”

Amandman    22

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka -ab (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog III. – tablica 1. – stupac 2. – točka 2.1. (nova)

 

Tekst na snazi

Izmjena

(-ab) točka 2.1. priloga III. zamjenjuje se sljedećim:

2.1. Prijenosno oružje s električnim pražnjenjem koje se može usmjeriti samo na jednu osobu prilikom svakog zadavanja električnog šoka, koje uključuje električne šok palice, električne štitove, pištolje za omamljivanje i električne paralizatore, ali nije na njih ograničeno.

2.1. Prijenosne naprave za zadavanje električnog šoka, što uključuje, ali nije ograničeno na električne paralizatore čiji napon na izvoru ne prelazi 10 000 V.

Napomene:

Napomene:

1. Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove i druge uređaje iz Priloga II. točke 2.1.

 

1. Ova točka ne obuhvaća pojaseve za električne šokove i druge predmete opisane u točkama 2.1. i 2.2.a Priloga II.

2. Ova točka ne obuhvaća pojedinačne električne uređaje za zadavanje električnih šokova kada se koriste u svrhu osobne zaštite njihovih korisnika.

2. Ova točka ne obuhvaća pojedinačne naprave za nanošenje električnog šoka ako ih korisnik nosi radi osobne zaštite.

Justification

This Izmjena seeks to amend a provision within the existing act - Annex III Point 2 - that was not referred to in the Commission proposal.

Amandman    23

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 15. – podtočka -ac (nova)

Uredba (EZ) br. 1236/2005

Prilog III. – tablica 1. – stupac 2. – točka 2.3.a (nova)

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ac) U prilogu III., nakon točke 2.3. umeću se sljedeće točke:

 

„2.3.a audiouređaji namijenjeni za kontroliranje gomile ljudi/pobune

 

2.3.b oružje s milimetarskim valovima.”

POSTUPAK

Naslov

Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Referentni dokumenti

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

15.1.2015

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.1.2015

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Datum usvajanja

29.6.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

45

2

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa

POSTUPAK ()

Naslov

Trgovina određenom robom koja bi se mogla koristiti za izvršenje smrtne kazne, mučenje ili drugo okrutno, neljudsko ili ponižavajuće postupanje ili kažnjavanje

Referentni dokumenti

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.1.2014

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

15.1.2015

 

 

 

Odbori čije se mišljenje traži

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

15.1.2015

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Razmatranje u odboru

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Datum usvajanja

22.9.2015

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

0

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Marco Affronte

Datum podnošenja

29.9.2015