JELENTÉS az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

28.9.2015 - (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD)) - ***I

Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság
Előadó: Marietje Schaake


Eljárás : 2014/0005(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A8-0267/2015

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0001),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0014/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság véleményére (A8-0267/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Abban az esetben is adható globális engedély, ha a gyártónak az 1236/2005/EK rendelet által ellenőrzött gyógyszerkészítményeket olyan országbeli forgalmazó számára kell exportálnia, amely ország nem törölte el a halálbüntetést, azzal a feltétellel, hogy az exportőr és a forgalmazó jogilag kötelező megállapodást kötött, amely kötelezi a forgalmazót arra, hogy megfelelő intézkedések alkalmazásával biztosítja, hogy a gyógyszerkészítményeket nem használják fel halálbüntetés végrehajtásához.

(8) Abban az esetben is adható globális engedély, ha a gyártónak az 1236/2005/EK rendelet által ellenőrzött gyógyszerkészítményeket olyan országbeli forgalmazó számára kell exportálnia, amely ország nem törölte el a halálbüntetést, azzal a feltétellel, hogy az exportőr és a forgalmazó jogilag kötelező megállapodást kötött, amely kötelezi a forgalmazót arra, hogy megfelelő intézkedések alkalmazásával biztosítja, hogy a gyógyszerkészítményeket nem használják fel halálbüntetés végrehajtásához, kínzáshoz vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódhoz vagy büntetéshez.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Az Unióban lévő brókerek számára meg kell tiltani, hogy brókertevékenységet folytassanak azon árukkal kapcsolatban, amelyek kivitele és behozatala tiltott, mivel ezen áruk a halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati használatra nem alkalmasak. Ezen tevékenységek tilalma a közerkölcs védelmét szolgálja.

(12) Az Unióban lévő brókerek számára meg kell tiltani, hogy brókertevékenységet folytassanak azon árukkal kapcsolatban, amelyek kivitele és behozatala tiltott, mivel ezen áruk a halálbüntetéstől, kínzástól vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódtól vagy büntetéstől eltérő egyéb gyakorlati használatra nem alkalmasak. Ezen tevékenységek tilalma a közerkölcs védelmét szolgálja, valamint azt, hogy tiszteletben tartsák az emberi méltóság elveit, amelyek az európai értékek alapját képezik, és amelyeket az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Unió Alapjogi Chartája is rögzít;

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Célzott végfelhasználási rendelkezést kell bevezetni annak érdekében, hogy a tagállamok megtiltsák vagy felfüggesszék a II. és III. mellékletben nem szereplő olyan biztonsági vonatkozású termékek transzferét, amelyek a gyakorlatban nyilvánvalóan nem használhatók másra, mint halálbüntetés végrehajtására, kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára, vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó termékek transzfere halálos ítélet végrehajtását, kínzást vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazását eredményezné vagy segítené elő. A célzott végfelhasználási rendelkezés révén adott felhatalmazás nem terjed ki a halálbüntetés céljára is alkalmazható gyógyszerekre,

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -a a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

aa) az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

f) „technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;

f) „technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz, felhasználáshoz, gyakorláshoz vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;

(A módosítás célja a meglévő jogszabályban foglalt rendelkezés – a 2. cikk f) bekezdése – módosítása, amelyet a bizottsági javaslat nem említ.)

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – c pont

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – k pont – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás nem terjed ki pusztán a járulékos szolgáltatások nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a fuvarozás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, illetve a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám;

E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás kiterjed a járulékos szolgáltatások nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a fuvarozás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám, akár az interneten keresztül is;

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – c pont

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – l pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l) „bróker”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely a k) pontban meghatározott tevékenységeket folytat az Unióból valamely harmadik ország területére irányulóan;

l) „bróker”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel, illetve állampolgársággal rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, illetve ilyen jogi személy és társaság leányvállalata, amely a k) pontban meghatározott tevékenységeket folytat;

Indokolás

Az EU-nak képesnek kell lennie arra is, hogy abban az esetben is betartassa ezt a rendeletet, ha az uniós állampolgárok vagy az EU területén letelepedett jogi személyek érintettek az Unió területén kívül történő tranzakciókban.

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 bekezdés – c pont

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m) „technikai segítségnyújtást szolgáltató”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít az Unióból valamely harmadik ország területére irányulóan;

m) „technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltató”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít;

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – c pont

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – n pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

n) „exportőr”: bármely természetes vagy jogi személy vagy társaság, akinek nevében a kiviteli nyilatkozatot teszik, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor az érintett harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges hatáskörrel. Amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy a szerződő fél nem saját nevében jár el, akkor az exportőr az a személy, aki rendelkezik a terméknek az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges hatáskörrel. Ha az áruk feletti rendelkezési jog a kivitel alapját képező szerződésnek megfelelően egy, az Unión kívül letelepedett személyé, akkor az Unión belül letelepedett szerződő fél minősül exportőrnek;

n) „exportőr”: bármely természetes vagy jogi személy vagy társaság, akinek nevében a kiviteli nyilatkozatot teszik, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor az érintett harmadik országbeli címzett szerződő partnere, és rendelkezik az áruknak az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges hatáskörrel. Amennyiben nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy a szerződő fél nem saját nevében jár el, akkor az exportőr az a személy, aki rendelkezik a terméknek az Unió vámterületéről való kiküldéséhez szükséges hatáskörrel. Ha az áruk feletti rendelkezési jog a kivitel alapját képező szerződésnek megfelelően egy, az Unión kívül letelepedett személyé, akkor az Unión belül lakóhellyel rendelkező vagy ott letelepedett szerződő fél minősül exportőrnek;

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont – c pont

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – ra pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ra) „árutovábbítás”: a mellékletekben felsorolt nem uniós áruknak az Unió vámterületét érintő, az Unión kívülre irányuló szállítása;

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

4 aa cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„4aa. cikk

 

Az árutovábbítás tilalma

 

(1) A II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében minden árutovábbítás tiltott, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

 

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az illetékes hatóság engedélyezheti a II. mellékletben felsorolt áruk továbbítását, amennyiben bizonyított, hogy abban az országban, ahová az áruk kivitele irányul, az ilyen árukat kizárólag a történelmi jelentőségük miatti nyilvános múzeumi kiállítás céljára használják fel.”

Indokolás

A kivitel és behozatal tekintetében tiltott áruk esetében a továbbítást sem szabad engedélyezni.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 b pont (új)

1236/2005/EK rendelet

4 a b cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„4ab. cikk

 

A kereskedelmi marketing és a reklámozás tilalma

 

Tilos a II. mellékletben szereplő árukkal kapcsolatos, az ilyen áruk transzferét célzó, valamely természetes vagy jogi személy vagy társaság által az Unión belül folytatott online és offline kereskedelmi marketing- és reklámtevékenység.”

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

1236/2005/EK rendelet

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A IIIa. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedélyezési kérelmeket az illetékes hatóság eseti alapon bírálja el, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kiviteli engedélyre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és az eltérítés kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.

(1) A III. és IIIa. mellékletben felsorolt áruk kivitelére vonatkozó engedélyezési kérelmeket az illetékes hatóságok eseti alapon bírálják el, figyelembe véve valamennyi lényeges szempontot, beleértve különösen, hogy egy lényegében azonos kiviteli engedélyre irányuló kérelmet más tagállam már elutasított-e a megelőző három év során, valamint a tervezett végfelhasználással és az eltérítés kockázatával kapcsolatos megfontolásokat.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a) A 6. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(1a) Az illetékes hatóság az összes rendelkezésre álló bizonyíték figyelembe vételével a tagállamokkal közösen biztosítja, hogy a biztonsági felszerelésekkel kapcsolatos marketingtevékenységet végző, valamint az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos marketingtevékenységekre szolgáló kereskedelmi vásárokat és egyéb rendezvényeket szervező vállalatok tisztában legyenek azzal, hogy az ilyen felszereléseket kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazására is fel lehet használni, és hogy az ilyen felszerelésekkel kapcsolatos marketingtevékenység betiltható, és az erre vonatkozó engedély visszavonható.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 b pont (új)

1236/2005/EK rendelet

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5b) A 6. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

(2) Az illetékes hatóság nem adja ki az engedélyt, amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a III. és IIIa. mellékletben felsorolt árukat kínzásra vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódra vagy büntetésre használhatják fel, beleértve a harmadik országbeli bűnüldöző hatóság vagy bármely egyéb harmadik országbeli természetes vagy jogi személy általi, bíróság által elrendelt testi fenyítést is.

 

Az illetékes hatóság figyelembe veszi:

 

– a rendelkezésre álló nemzetközi bírósági ítéleteket,

 

– az ENSZ, az Európa Tanács és az EU illetékes szerveinek megállapításait, valamint az Európa Tanácsnak a kínzás és az embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód megelőzésére létrejött európai bizottsága és az ENSZ kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés elleni küzdelemmel foglalkozó különleges előadójának jelentéseit.

 

Figyelembe lehet venni továbbá egyéb vonatkozó információkat, beleértve a rendelkezésre álló nemzeti bírósági ítéleteket, a civil társadalmi szervezetek jelentéseit és az általuk kidolgozott egyéb információkat, valamint a II., III. és IIIa. mellékletben felsorolt áruk kivitele tekintetében a rendeltetési ország által alkalmazott korlátozásokra vonatkozó információkat.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 c pont (új)

1236/2005/EK rendelet

6 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5c) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„6a. cikk

 

Az árutovábbításra vonatkozó engedélyezési követelmény

 

(1) Engedélyt kell igényelni a III. és IIIa. mellékletben felsorolt áruk továbbítására abban az esetben, ha azon tagállam illetékes hatóságai, amelynek a területén az árutovábbításra sor kerülne, tájékoztatják a gazdasági szereplőt arról, hogy a szóban forgó árut a végfelhasználó részben vagy egészben halálbüntetés, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés végrehajtásához kívánja felhasználni, vagy az ilyen célokra felhasználható.

 

(2) Amennyiben a gazdasági szereplőnek tudomása van arról, hogy a III. és IIIa. mellékletben felsorolt, általa továbbított árut részben vagy egészben halálbüntetés, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés végrehajtásához kívánják felhasználni, köteles erről értesíteni az illetékes hatóságot, amely dönt arról, hogy célszerű-e engedélykötelessé tenni a szóban forgó árutovábbítást.

 

(3) Az a tagállam, amely a III. vagy IIIa. mellékletben fel nem sorolt termékek árutovábbítását az (1) és (2) bekezdés alapján engedélykötelessé teszi, tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot.

Indokolás

További engedélyezési követelményeket kell bevezetni annak megelőzése érdekében, hogy halálbüntetés vagy kínzás végrehajtására alkalmas árukat lehessen továbbítani.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1236/2005/EK rendelet

7a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A brókernek tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységet végeznie, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben a brókernek tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az ezen árukból álló szállítmány bármely részét kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban.

(1) A brókernek tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. és IIIa. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó brókertevékenységet végeznie, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben a brókernek tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az ezen árukból álló szállítmány bármely részét kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1236/2005/EK rendelet

7a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A technikai segítségnyújtás szolgáltatójának tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást biztosítania, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben az ilyen jellegű segítségnyújtás szolgáltatójának tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az érintett áruk egy részét, vagy mindet kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban.

(2) A technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltatónak tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. és IIIa. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást biztosítania, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az érintett áruk egy részét, vagy mindet kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szándékoznak vagy szándékozhatnak felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban. A technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltatónak tilos olyan útmutatást, tanácsadást vagy képzést biztosítania, illetve olyan munkatapasztalatokat vagy készségeket átadnia, amelyek elősegíthetik bíróság által kimondott halálos ítélet végrehajtását, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés alkalmazását.

Indokolás

A bíróság által kimondott halálos ítélet végrehajtását, illetve kínzás vagy más embertelen bánásmód alkalmazását potenciálisan elősegítő technikai segítségnyújtásra a jelenleg a rendelet hatálya alá tartozó áruk rendelkezésre bocsátásától függetlenül is sor kerülhet.

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

7 aa cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„7aa. cikk

 

A legjobb gyakorlatok cseréje

 

A tagállamok számára javasolt, hogy mozdítsák elő a legjobb gyakorlatokat a technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltatók körében annak garantálása céljából, hogy ez a technikai segítségnyújtás pozitívan hozzájárul a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmódok vagy büntetések elleni fellépéshez.”

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 7 pont

1236/2005/EK rendelet

7c cikk – 3 bekezdés – 3.3 pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„3.3. A Bizottság a tagállamok és adott esetben harmadik országok illetékes hatóságaival együttműködve iránymutatásokat fogad el a végső felhasználás ellenőrzésével kapcsolatos legjobb gyakorlatok tekintetében.”

Indokolás

A tagállamok és a harmadik országok hatóságainak tapasztalataira építő, a legjobb gyakorlatokkal kapcsolatos iránymutatások egyértelműbb keretet alkotnának a halálbüntetés végrehajtásához is használható áruk végfelhasználásának meghatározásához, ezáltal megkönnyítve a legális célokra történő kivitelt, különösen a gyógyászati és gyógyszerészeti ágazatban.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 7 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

III aa fejezet (új) – 7da cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a) A rendelet a következő fejezettel egészül ki:

 

„IIIaa. fejezet

 

Fel nem sorolt áruk

 

7da. cikk

 

Omnibusz-rendelkezés

 

(1) Engedélyköteles az e rendelet mellékleteiben fel nem sorolt áruk kivitele abban az esetben, ha azon tagállam illetékes hatóságai, amelynek a területén az exportőr letelepedett, tájékoztatják az exportőrt arról, hogy a szóban forgó árut a végfelhasználó részben vagy egészben halálbüntetés végrehajtásához, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés végrehajtásához kívánja felhasználni, vagy azok ilyen célokra felhasználhatók.

 

(2) Amennyiben az exportőrnek tudomása van arról, hogy az általa kivitelre kínált, a II., III. vagy IIIa. mellékletben fel nem sorolt árut részben vagy egészben halálbüntetés, illetve kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés végrehajtásához kívánják felhasználni, köteles erről értesíteni azon tagállam illetékes hatóságát, amelyben letelepedett, és e hatóság dönt arról, hogy célszerű-e engedélykötelessé tenni a szóban forgó kivitelt.

 

(3) Az a tagállam, amely a II., III. vagy IIIa. mellékletben fel nem sorolt termékek kivitelét az (1) és (2) bekezdés alapján engedélykötelessé teszi, szükség szerint tájékoztatja erről a többi tagállamot és a Bizottságot, valamint megjelöli az engedélykötelessé tétel pontos indokait. A tagállamok arról is haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha az (1) bekezdés alapján meghozott valamely intézkedést módosítják.

 

(4) A többi tagállam ezt a tájékoztatást kellő megfontolás tárgyává teszi, és tájékoztatja saját vámhatóságait és egyéb hatáskörrel rendelkező hatóságait.

 

(5) Amennyiben a rendkívüli sürgősség megkívánja, a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadásával további, az (1) és (2) bekezdés szerinti termékeket vehet fel a II., III. és IIIa. mellékletekbe. Az e bekezdés értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra a 15b. cikkben előírt eljárás alkalmazandó.

 

(6) E cikk hatály nem terjed ki az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve1a szerinti gyógyszerekre.

 

_________________________

 

1a. Az Európai Parlament és a Tanács 2001/83/EK irányelve (2001. november 6.) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről (HL L 311., 2001.11.28., 67. o.)”

Indokolás

A kettős felhasználású termékekről szóló rendeletben rögzített omnibusz-rendelkezésekkel analóg omnibusz-rendelkezések további biztosítékokat adnának a fennálló kockázatokkal szemben. Az ilyen esetekben a Bizottságnak kellene értékelnie, hogy szükség van-e közösségi intézkedések sürgősségi eljárással történő elfogadására, ezáltal fenntartva a közösségi megközelítést, valamint biztosítva a koherenciát és az egyenlő versenyfeltételeket.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1236/2005/EK rendelet

8 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az (5) bekezdéstől eltérve, amennyiben a gyógyszerkészítményeket a gyártó exportálja forgalmazónak, a gyártó szolgáltat információt a megkötött megállapodásokról, az e készítmények halálbüntetés végrehajtásához történő felhasználásának megakadályozása érdekében tett intézkedésekről, a rendeltetési országról, illetve amennyiben elérhető információ, akkor az áruk végfelhasználásáról és végfelhasználóiról.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérve, amennyiben a gyógyszerkészítményeket a gyártó exportálja forgalmazónak, a gyártó szolgáltat információt a megkötött megállapodásokról, az e készítmények halálbüntetés végrehajtásához történő felhasználásának megakadályozása érdekében tett intézkedésekről, a rendeltetési országról, illetve amennyiben elérhető információ, akkor az áruk végfelhasználásáról és végfelhasználóiról. Ezt az információt kérésre az érintett független felügyeleti szervek, például az Egyesült Nemzetek kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményének fakultatív jegyzőkönyve alapján felállított nemzeti megelőző mechanizmusok vagy a tagállamok nemzeti emberi jogi intézményei rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 8 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

10 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. A 10. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) Amennyiben a vámáru-nyilatkozatot a II., III. vagy IIIa. mellékletben felsorolt árukra vonatkozóan töltötték ki, és megerősítést nyer, hogy a tervezett kivitelre vagy behozatalra e rendelet alapján nem adtak ki engedélyt, a vámhatóságoknak le kell foglalniuk a bejelentett árukat, és fel kell hívniuk a figyelmet az e rendelet szerinti engedély kérelmezésének lehetőségére. Amennyiben a lefoglalást követően hat hónapon belül nem nyújtanak be engedélyezési kérelmet, vagy amennyiben az illetékes hatóság elutasítja a kérelmet, a vámhatóságoknak a vonatkozó nemzeti jogszabályok szerint kell rendelkezniük a lefoglalt árukkal.”

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont

1236/2005/EK rendelet

12a cikk (új) – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelemből hiányzik egy vagy több lényegi pont, illetve ha egy vagy több lényegi kérdéssel kapcsolatban további információra van szüksége, három hónapon belül felkérheti a kérelmező tagállamot a benyújtott információk kiegészítésére. A Bizottság tájékoztatást ad arról, hogy mely pontok tekintetében szükséges kiegészítő információkat szolgáltatni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem beérkezését követően a Bizottság haladéktalanul értesíti az összes tagállamot, és továbbítja a kérelmező tagállamtól kapott információkat. A Bizottság végleges határozatának megszületéséig a tagállamok azonnal felfüggeszthetik a kérelem tárgyát képező termékek transzferét. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy a kérelemből hiányzik egy vagy több lényegi pont, illetve ha egy vagy több lényegi kérdéssel kapcsolatban további információra van szüksége, három hónapon belül felkérheti a kérelmező tagállamot a benyújtott információk kiegészítésére. A Bizottság tájékoztatást ad arról, hogy mely pontok tekintetében szükséges kiegészítő információkat szolgáltatni.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 12 pont

1236/2005/EK rendelet

12 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Abban az esetben, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges kiegészítő információkat kérnie, illetve adott esetben az általa kért kiegészítő információk beérkezését követően, hat hónapon belül megkezdi a kérelmezett módosítás elfogadására irányuló eljárást, vagy tájékoztatja a kérelmező tagállamot azokról az okokról, amelyek miatt erre nem került sor.

(3) Abban az esetben, ha a Bizottság úgy ítéli meg, hogy nem szükséges kiegészítő információkat kérnie, illetve adott esetben az általa kért kiegészítő információk beérkezését követően, három hónapon belül megkezdi a kérelmezett módosítás elfogadására irányuló eljárást, vagy tájékoztatja a kérelmező tagállamot azokról az okokról, amelyek miatt erre nem került sor.

Indokolás

A rendszernek kellően dinamikusnak kell lennie annak biztosítása érdekében, hogy a mellékletek naprakészek legyenek, folyamatosan fenn lehessen tartani az ellenőrzések szükséges szintjét, valamint EU-szerte biztosítani lehessen az egyenlő versenyfeltételeket.

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

13 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

(12a) A 13. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) A 11. cikk sérelme nélkül, a Bizottság és a tagállamok kérésre tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak egymásnak, különös tekintettel a kiadott és visszautasított engedélyekre vonatkozó információkra.

(1) A 11. cikk sérelme nélkül, a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak a Bizottságnak, különös tekintettel a kiadott és visszautasított engedélyekkel, valamint a célzott végfelhasználási rendelkezés értelmében hozott intézkedésekkel kapcsolatos információkra. A Bizottság az információkat továbbítja a tagállamoknak.

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

1236/2005/EK rendelet

13 cikk – 3 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

12b) A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„3a. A Bizottság évente jelentésben összegzi a (3) bekezdés szerinti éves tevékenységi jelentéseket. E jelentést nyilvánosan hozzáférhetővé kell tenni.”

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 15 pont

1236/2005/EK rendelet

15 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15 a. cikk

törölve

A felhatalmazás gyakorlása

 

(1) A Bizottság az e cikkben meghatározott feltételekkel felhatalmazást kap felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására.

 

(2) A Bizottságnak a 12. cikkben adott felhatalmazás ...-tól/-től kezdődően ötéves időtartamra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja az 12. cikkben említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) A 12. cikk értelmében elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel ellene kifogást, illetve az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ezen időtartam két hónappal meghosszabbodik.

 

Indokolás

A felhatalmazást a 2014. január 15-i I. kereskedelmi omnibusz rendelet (37/2014/EU) már tartalmazza, és a 15a. cikkben is szerepel.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 15 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

15 ba cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

15a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„15ba. cikk

 

A kínzás elleni koordinációs csoport

 

(1) A Bizottság képviselőjének elnökletével egy kínzás elleni koordinációs csoportot kell létrehozni. Minden egyes tagállam egy képviselőt küld ebbe a csoportba. A koordinációs csoport minden olyan kérdést megvizsgál, amelyet e rendelet alkalmazásával kapcsolatban akár az elnök, akár valamely tagállam képviselője vet fel.

 

(2) A koordinációs csoport a Bizottsággal együttműködésben megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy közvetlen együttműködést és információcserét alakítson ki az illetékes hatóságok között, elsősorban annak a kockázatnak az elhárítása érdekében, hogy különbségek legyenek a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk exportellenőrzésének végrehajtása terén, ami a kereskedelem torzulását eredményezheti.

 

(3) A kínzás elleni koordinációs csoport elnöke – bármikor, amikor azt szükségesnek tartja – konzultációt folytat a rendelet által érintett exportőrökkel és egyéb fontos érdekeltekkel, köztük a rendelet által érintett kérdésekben szakértő civil társadalmi szereplőkkel.

 

(4) A Bizottság éves írásos jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek a kínzás elleni koordinációs csoportot tevékenységéről, vizsgálatairól és az általa folytatott konzultációkról, és e jelentésre az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről szóló 4/2001 rendelet 4. cikke vonatkozik.”

Indokolás

A stratégiai exportellenőrzés már kialakult gyakorlatával összhangban szakértői csoportot kell felállítani annak érdekében, hogy rendszeresen ellenőrizze e rendelet alkalmazását, valamint megvitassa a rendelet naprakészen tartására irányuló módosítási javaslatokat, ideértve a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítését is.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 15 b pont (új)

1236/2005/EK rendelet

15 bb cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15b) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„15bb. cikk

 

(1) A Bizottság ...-ig*, majd azt követően háromévenként áttekinti a rendelet végrehajtását, és átfogó megvalósítási és hatásvizsgálati jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé, amely a rendelet módosítására vonatkozó javaslatokat is tartalmazhat. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden megfelelő információt a Bizottság rendelkezésére bocsátanak.

 

(2) A jelentés külön szakaszban foglalkozik

 

a) a kínzás elleni koordinációs csoportot tevékenységével, vizsgálataival és az általa folytatott konzultációkkal. A Bizottság által az 4/2001/EK rendelet 4. cikke értelmében a koordinációs csoport vizsgálatairól és konzultációiról szolgáltatott valamennyi információ bizalmasan kezelendő. Az információ minden esetben bizalmasnak minősül, ha közzététele az információ szolgáltatójára vagy forrására valószínűleg jelentősen káros hatással jár;

 

b) a tagállamok nemzeti engedélyezési határozataival, a Bizottságnak való tagállami jelentéstétellel, a tagállamok közötti értesítési és konzultációs mechanizmusokkal, a tájékoztatással és a végrehajtással;

 

c) a tagállamok által a 17. cikknek megfelelően hozott intézkedések jellegéről és hatásairól nyújtott átfogó tájékoztatással, ideértve a tagállamok által bevezetett szankciórendszerek működését, valamint azt, hogy ezek a rendszerek hatékonyak, arányosak és elrettentő erejűek-e.

 

______________

 

* HL: kérem, illessze be a dátumot: a rendelet hatálybalépésétől számított három éven belül.”

Indokolás

A stratégiai exportellenőrzéssel összhangban rendszeresen felül kell vizsgálni e rendelet végrehajtását. Az Unió-szerte azonos megközelítés és egyenlő versenyfeltételek érdekében arra kell törekedni, hogy a szankciókkal kapcsolatos szabályok hasonló jellegűek legyenek és hasonló hatást érjenek el, még ha e szabályokat az egyes tagállamok egyedileg alakítják is ki.

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 15 c pont (új)

1236/2005/EK rendelet

17 cikk – 3 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15c) A 17. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3) A Bizottság értékeli, hogy a tagállamok által meghatározott szabályok és szankciók hasonló jellegűek-e, és hasonló hatást fejtenek-e ki.”

Indokolás

Az Unió-szerte azonos megközelítés és egyenlő versenyfeltételek érdekében arra kell törekedni, hogy a szankciókkal kapcsolatos szabályok hasonló jellegűek legyenek és hasonló hatást érjenek el, még ha e szabályokat az egyes tagállamok egyedileg alakítják is ki.

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 d pont (új)

1236/2005/EK rendelet

III melléklet – 2 oszlop – 1 és 2 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

15d) A III. melléklet második oszlopában az 1. és a 2. pont helyébe a következő szöveg lép:

1. Emberek fogva tartására tervezett áruk:

1. Emberek fogva tartására tervezett áruk:

1.1. Fogvatartásra szolgáló székek és bilincstáblák

1.1. Fogvatartásra szolgáló székek és bilincstáblák

Megjegyzés:

Megjegyzés:

Ez a pont nem vonatkozik a fogyatékkal élő személyek számára tervezett tolószékekre.

Ez a pont nem vonatkozik a fogyatékkal élő személyek számára tervezett tolószékekre.

1.2. Lábbilincsek, rabláncok, bilincsek és egyrészes kézbilincsek vagy bilincsek

1.2. Lábbilincsek, rabláncok, bilincsek és egyrészes kézbilincsek vagy bilincsek

Megjegyzés:

Megjegyzés:

Ez a pont nem vonatkozik a „közönséges kézbilincsek”-re. A közönséges kézbilincsek mérete lánccal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban 150 és 280 mm között van, és nem módosították úgy, hogy fizikai fájdalmat vagy szenvedést okozzon.

Ez a pont nem vonatkozik a „közönséges kézbilincsek”-re. A közönséges kézbilincsek mérete lánccal együtt, az egyik bilincs külső szélétől a másik bilincs külső széléig mérve, zárt állapotban 150 és 280 mm között van, és nem módosították úgy, hogy fizikai fájdalmat vagy szenvedést okozzon.

1.3. Hüvelyujjbilincsek és hüvelykszorítók, beleértve a fogazott hüvelykujjbilincset is.

1.3. Hüvelyujjbilincsek és hüvelykszorítók, beleértve a fogazott hüvelykujjbilincset is.

 

1.3.a. Hevederekkel ellátott székek, padok és ágyak

2. Zendülések megfékezésére és önvédelmi célokra tervezett hordozható eszközök:

2. Zendülések megfékezésére és önvédelmi célokra tervezett hordozható eszközök:

2.1. Kis áramerősség melletti 10 000 V teljesítményű hordozható elektromos sokkoló eszközök, nem kizárólagosan, de beleértve az elektromos sokkoló botot, elektromos sokkoló pajzsot, bénító lövedéket pisztolyt és elektromos sokkoló lövedéket kilövő fegyvereket.

2.1. Kis áramerősség melletti 10 000 V teljesítményű hordozható elektromos sokkoló eszközök, nem kizárólagosan, de beleértve az elektromos sokkoló botot, elektromos sokkoló pajzsot, bénító lövedéket pisztolyt és elektromos sokkoló lövedéket kilövő fegyvereket.

Megjegyzés:

Megjegyzés:

1. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló szíjakra.

1. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló szíjakra.

2. Ez a pont nem vonatkozik azokra az egyedi elektromos sokkoló eszközökre, amelyeket felhasználójuk személyes védelmük céljára tartanak maguknál.

2. Ez a pont nem vonatkozik azokra az egyedi elektromos sokkoló eszközökre, amelyeket felhasználójuk személyes védelmük céljára tartanak maguknál.

 

2.2a. Tömeg/zendülés megfékezésére szolgáló akusztikus eszközök

 

2.2b. Milliméteres hullámhosszú fegyverek”

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1. cikk 6. pontja, valamint a 7 d. cikk beemelése esetén az 1. cikk 7. pontja 2015. január 1-jétől alkalmazandó.

Az 1. cikk 6. pontja, valamint a 7 d. cikk beemelése esetén az 1. cikk 7. pontja 2016. február 1-jétől alkalmazandó.

Indokolás

A gazdasági szereplők és végrehajtó hatóságok számára arányos átmeneti időszakot kell biztosítani ahhoz, hogy megfeleljenek e tilalmaknak, és végre tudják hajtani ezeket.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 rész

1236/2005/EK rendelet

III b melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Benin

törölve

Indokolás

Ebben az országban továbbra is törvényes a halálbüntetés.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 rész

1236/2005/EK rendelet

III b melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Gabon

Indokolás

Gabon fenntartások nélkül ratifikálta a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának Második Fakultatív Jegyzőkönyvét.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 rész

1236/2005/EK rendelet

III b melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Libéria

törölve

Indokolás

Ebben az országban továbbra is törvényes a halálbüntetés.

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 rész

1236/2005/EK rendelet

III b melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Madagaszkár

törölve

Indokolás

Ebben az országban továbbra is törvényes a halálbüntetés.

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 rész

1236/2005/EK rendelet

III b melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Mongólia

törölve

Indokolás

Ebben az országban továbbra is törvényes a halálbüntetés.

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 2 rész

1236/2005/EK rendelet

III b melléklet (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

São Tomé és Príncipe

törölve

Indokolás

São Tomé és Príncipe fenntartások nélkül ratifikálta a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának Második Fakultatív Jegyzőkönyvét.

INDOKLÁS

Az egész EU-ra vonatkozó exportellenőrzés egy olyan külkereskedelmi szakpolitikai eszköz, amely szélesebb körű politikai célokat szolgál. Az 1236/2005/EK kínzás elleni rendelet egy egyedülálló eszköz, amely a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható termékek és tevékenységek ellenőrzése révén hozzájárul az emberi jogok védelméhez.

A kínzás elleni rendelet hozzájárul a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolásához, ami az EU régi törekvése. Segíti e célok elérését azzal, hogy a listán szereplő termékek kereskedelmének engedélyezési követelményeivel kombinálja a tilalmakat. Tilalmat vezet be a kizárólag kínzásra és halálbüntetés végrehajtására használható eszközök és az azokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtásra (II. melléklet), illetve engedélyezési rendszert hoz létre azon termékek vonatkozásában, amelyek visszaélésszerű használat esetén alkalmasak kínzásra és halálos injekciók általi kivégzésekre (III. melléklet).

A jogalkotás állása

A kínzóeszközök kereskedelme felett gyakorolt uniós ellenőrzés felülvizsgálata régóta időszerű, az ellenőrzés alá tartozó termékek listájának naprakésszé tétele pedig a helyes irányba tett lépések. Az EU kínzás elleni exportellenőrzéseinek jelenlegi felülvizsgálatára többek között az Európai Parlament erőfeszítéseinek köszönhetően kerül sor, amely a 2010. június 17-i állásfoglalásában adott hangot kéréseinek, illetve az INTA és a DROI bizottságok elnökei által 2011. június 27-én De Gucht biztoshoz és Ashton főképviselőköz/alelnökhöz intézett levélben fogalmazott meg további kéréseket a végrehajtással kapcsolatosan.

Fontos biztosítani az EU jogalkotási, adminisztratív, igazságügyi és külső intézkedései közötti megfelelő egyensúlyt annak érdekében, hogy meg lehessen előzni és a kínzásra szolgáló eszközök gyártását, kereskedelmét és használatát, illetve érvényesíteni lehessen az ezekre irányuló tilalmat, továbbá hatékonyan ellenőrizni lehessen a halálos és embertelen célokra is alkalmas termékeket. Kétségtelenül bonyolítja a feladatot, hogy a kettős felhasználású termékek kérdéskörétől eltérően a kínzásra alkalmas eszközökre vonatkozóan nincs multilaterális ellenőrzési rendszer. Az EU azonban nem korlátozhatja a kínzás felszámolására irányuló törekvéseit arra, hogy csökkenteni próbálja a visszaélésszerű használatra alkalmas felszerelések kínálatát, megakadályozza a jogellenes felhasználását és a szabályok kijátszását, valamint a határain túl is előmozdítja a megfelelő ellenőrzést. A kereskedelmi eszközök is beletartoznak abba az átfogó megközelítésbe, amely az EU rendelkezésére álló valamennyi eszközt a külső fellépés szolgálatába állítja.

Alapvető fontosságú az uniós exportellenőrzések koherenciája, ideértve a katonai és kettős felhasználású eszközök, a tűzfegyverek és a kínzásra alkalmas termékek listáját, az ellenőrzések megkettőzése nélkül (az illegális drogkereskedelem megelőzését célzó kiegészítő ellenőrzések kivételével).

A Bizottság a kínzásra alkalmas eszközök ellenőrzésének megerősítését javasolja, többek között az alábbiak révén:

•  egy külön IIIa. melléklet beillesztése, amelynek célja, hogy megakadályozza az ellenőrzés alá tartozó gyógyszerek felhasználását halálos injekció útján végrehajtott halálbüntetésekhez;

•  tilalom bevezetése a tiltott termékekkel kapcsolatos brókertevékenységre, valamint az ellenőrzés alá tartozó termékekkel kapcsolatos brókertevékenység és technikai segítségnyújtás tilalmának kiterjesztése abban az esetben, ha a szolgáltató/bróker okkal feltételezi, hogy a termékeket kínzásra is használhatják;

•  uniós általános exportengedély bevezetése azokra az országokra vonatkozóan, amelyek szilárd nemzetközi kötelezettségvállalást tettek az Emberi Jogok Európai Egyezményéhez csatolt Tizenharmadik Jegyzőkönyv vagy a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányának Második Fakultatív Jegyzőkönyve keretében.

Az előadó támogatja azt a megközelítést, amely szükséges mértékű és arányos ellenőrzést vezetne be anélkül, hogy felesleges terheket róna a jogszerű végfelhasználású termékek kereskedelmére. Ezzel összefüggésben rendkívül fontos a közösségi megközelítés, amely fenn kívánja tartani az egyenlő versenyfeltételeket. Az előadó ugyanakkor emlékeztet rá, hogy az exportellenőrzési rendszereknek a jövőbeli kihívásoknak is meg kell felelniük, illetve kellően rugalmasnak kell lenniük ahhoz, hogy gyorsan igazodjanak a technológiai változásokhoz és a világban jelentkező fejleményekhez. A konkrét termékek listája egyértelművé teszi az exportőrök és az importőrök számára, hogy miként felelhetnek meg a szabályoknak. E rendelettel összefüggésben ki kell emelni a gyógyszerekhez való jogszerű hozzáférés fontosságát, hiszen az EU igen fontos termelő ebben az ágazatban. A technikai segítségnyújtás és a brókertevékenységek mellett az EU-nak lehetőség szerint ellenőrzés alá kell vonnia egyéb olyan szolgáltatásokat is (pl.: marketing és pénzügyi szolgáltatások), amelyek hozzájárulhatnak halálbüntetés vagy kínzás végrehajtására alkalmas áruk terjesztéséhez.

Az előadó hangsúlyozza, hogy a külkereskedelmi tranzakciók bonyolultabbá válásával egyre fontosabb szerepet játszik a felügyelet, az ellenőrzések, a szankciók, az iránymutatások és a tájékoztató tevékenységek nemzeti hatóságok általi hatékony végrehajtása. Ezen a téren is egyenlő versenyfeltételekre és közösségi megközelítésre van szükség. Az előadó emlékeztet rá, hogy megfelelően nyomon kell követni a tagállami vállalások teljesítését, ideértve azon kötelezettségüket, hogy egy biztonságos, kódolt rendszeren keresztül adjanak jelentést és információkat az elutasított engedélykérelmekről és bejelentésekről. Célszerűnek tűnik tehát egy olyan rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a rendszeres jelentéstételt és felülvizsgálatot, összhangban más exportellenőrzési rendszerekkel. Nem szabad alábecsülni továbbá azt a felelősséget, amely az ipari szereplőkre hárul a vevőt, a címzettet és a végfelhasználót tartalmazó láncolaton belüli tranzakciók ellenőrzési folyamatában. Az egyértelműség és a vállalkozások jogbiztonsága érdekében az előadó felkéri a Bizottságot, hogy a jelenlegi naprakésszé tétel elfogadását követően megfelelő időben foglalja egységes szerkezetbe a rendeletet.

Felhatalmazás

A kínzás elleni rendelet szerepelt az „I. kereskedelmi omnibusz” jogszabálycsomagban, amely összhangba hozta az aktust a Lisszaboni Szerződéssel. 2014. február 20-i hatállyal felhatalmazta a Bizottságot, hogy a rendelet I–IV. mellékleteinek módosítása céljából felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, bevezette az értesítéstől számított kéthónapos, további két hónappal meghosszabbítható kifogásolási időszakot, valamint az ötévenkénti jelentéstételi kötezettséget. Ennek következtében feleslegesek a jelenlegi javaslat felhatalmazással kapcsolatos rendelkezései, amelyeket törölni kell. Az előadó emlékezteti a Bizottságot, hogy a Parlamentet teljes körűen, dokumentumokkal alátámaszva tájékoztatnia kell a felhatalmazáson alapuló jogi aktusa előkészítése érdekében végzett munkája keretében a nemzeti szakértőkkel tartott találkozóiról. A Bizottságnak biztosítania kell a Parlament megfelelő bevonását annak érdekében, hogy a lehető legkedvezőbb feltételek álljanak a Parlament rendelkezésére a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok jövőbeni ellenőrzéséhez.

Az előadó támogatja a bizottsági jogi aktus azonnali alkalmazását lehetővé tevő sürgősségi eljárás bevezetését, amelynek révén rendkívüli sürgősség esetén gyorsan módosítható a II., III. vagy IIIa. melléklet. Az EU-nak proaktív módon és késlekedés nélkül naprakésszé kell tennie az ellenőrzési listát annak érdekében, hogy az tartalmazhassa a piacra kerülő új eszközöket, felszereléseket, alkotóelemeket, kiegészítőket, köztes termékeket és technológiákat.

VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről (2.7.2015)

a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részére

az egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelméről szóló 1236/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

A vélemény előadója: Barbara Lochbihler

RÖVID INDOKOLÁS

A rendelet felülvizsgálatának célja, hogy tovább erősítse az EU által a halálbüntetés és a kínzás globális felszámolása terén játszott vezető szerepet.

A véleménytervezet törekvése, hogy megerősítse az árutranszferhez kapcsolódó járulékos szolgáltatásokról, az árutovábbításról, a technikai segítségnyújtásról és a kereskedelmi marketingről szóló rendelkezéseket. Összhangban a Parlament több alkalommal is kifejtett álláspontjával arra törekszik, hogy bevezessen egy célzott végfelhasználási rendelkezést annak érdekében, hogy a tagállamok megtilthassák vagy felfüggeszthessék a II. és III. mellékletben nem szereplő olyan biztonsági vonatkozású termékek transzferét, amelyek a gyakorlatban nyilvánvalóan nem használhatók másra, mint halálbüntetés végrehajtására, kínzásra vagy más embertelen bánásmódra, vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó termékek transzfere bíróság által kimondott halálos ítélet végrehajtását, kínzást vagy más embertelen bánásmódot segítene elő.

A véleménytervezet arra is javaslatot tesz, hogy jöjjön létre egy, a felszerelések koordinálásával foglalkozó csoport, továbbá vezessenek be időszakos felülvizsgálati mechanizmust, valamint rendszeresebb információmegosztási és jelentéstételi rendszert az ellenőrzés megerősítése és a rendelet hatékony végrehajtása érdekében.

MÓDOSÍTÁSOK

A Külügyi Bizottság felkéri a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Célzott végfelhasználási záradékot kell bevezetni annak érdekében, hogy a tagállamok megtiltsák vagy felfüggesszék a II. és III. mellékletben nem szereplő olyan biztonsági vonatkozású termékek transzferét, amelyek a gyakorlatban nyilvánvalóan nem használhatók másra, mint halálbüntetés végrehajtására, kínzásra vagy más embertelen bánásmódra, vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó termékek transzfere halálos ítélet végrehajtását, kínzást vagy más embertelen bánásmódot segítene elő. A célzott végfelhasználási záradék szerinti hatáskör nem terjed ki a halálbüntetés végrehajtására használható gyógyszerekre.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – a a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – f pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

aa) az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

„f) „technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;

„f) „technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz, használathoz vagy bármely egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások. A technikai segítségnyújtás a szóbeli segítséget és az elektronikus úton nyújtott segítséget is magában foglalja;

Indokolás

A módosítás célja a meglévő jogszabályban foglalt rendelkezés – a 2. cikk f) pontja – módosítása, amelyet a bizottsági javaslat nem említ. A módosítás célja a „használat” kifejezés felvétele a szövegbe, hogy pontosabb legyen a technikai segítségnyújtás meghatározása.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – k pont – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás nem terjed ki pusztán a járulékos szolgáltatások nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a fuvarozás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, illetve a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám;

E rendelet alkalmazásában e fogalommeghatározás kiterjed a járulékos szolgáltatások nyújtására. Járulékos szolgáltatásnak minősül a fuvarozás, a pénzügyi szolgáltatás, a biztosítás, illetve a viszontbiztosítás, az általános hirdetés, illetve a reklám;

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – 1 pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

l. „bróker”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely a k) pontban meghatározott tevékenységeket folytat az Unióból valamely harmadik ország területére irányulóan;

l. „bróker”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, illetve valamely tagállam állampolgára, aki a k) pontban meghatározott tevékenységeket folytat;

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – m pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

m) „technikai segítségnyújtást szolgáltató”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít az Unióból valamely harmadik ország területére irányulóan;

m) „technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltató”: az Európai Unió valamely tagállamában lakóhellyel rendelkező vagy letelepedett természetes vagy jogi személy vagy társaság, amely az f) pontban meghatározott technikai segítségnyújtást biztosít;

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

1236/2005/EK rendelet

2 cikk – r a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ra) „árutovábbítás”: nem uniós áruknak az Unió vámterületétre belépő és azon áthaladó, az Unión kívülre irányuló szállítása;

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

4 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

2a. A 4. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(1) A II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében minden behozatal tiltott, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

„(1) A II. mellékletben felsorolt áruk tekintetében minden behozatal tiltott, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül.

A II. mellékletben felsorolt, harmadik országból szállított árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás bármely személy, szervezet vagy testület általi elfogadása a Közösség vámterületén belül tilos, függetlenül attól, hogy ellenérték fejében történik-e.

A II. mellékletben felsorolt, harmadik országból szállított árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás bármely személy, szervezet vagy testület általi elfogadása a Közösség vámterületén belül tilos, függetlenül attól, hogy ellenérték fejében történik-e.

 

A II. mellékletben szereplő áruk esetében tilos az Unió vámterületét érintő tranzit.”

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 b pont (új)

1236/2005/EK rendelet

-4 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2b. A 4. cikket követően a szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„-4a. cikk

 

A kereskedelmi marketing és a reklámozás tilalma

 

Szigorúan tilos a II. mellékletben szereplő árukkal kapcsolatos, az Unióban vagy az Unión kívül bejegyzett vállalkozások és személyek által folytatott, árutranszfer célját szolgáló, Unión belüli kereskedelmi marketingtevékenység és reklámozás. Az ilyen kereskedelmi marketingtevékenységbe és reklámozásba beletartoznak a nem kézzelfogható módon, például az interneten keresztül végzett tevékenységek is. Szintén tilosak az egyéb járulékos szolgáltatások, ideértve a fuvarozást, a pénzügyi szolgáltatást, a biztosítást, illetve a viszontbiztosítást is.”

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1236/2005/EK rendelet

5 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A III. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Azon áruk tekintetében azonban, amelyek csupán áthaladnak az Unió vámterületén, vagyis amelyekhez nem rendeltek a – nem uniós áruk I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban történő tárolását is magában foglaló –, 2913/92/EGK tanácsi rendelet 91. cikke szerinti külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, nincs szükség engedélyezésre.

A III. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Árutovábbítási engedélyt kell kérni a III. mellékletben szereplő áruk esetében, amennyiben azok továbbítása érinti az Unió vámterületét.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1236/2005/EK rendelet

7a cikk – 1 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok megfelelő tájékoztatási tevékenységeket folytatnak annak biztosítása céljából, hogy a biztonsági felszereléseket kínáló, valamint az ilyen felszerelések terjesztésére szolgáló kereskedelmi vásárokon és rendezvényeken részt vevő vállalkozások megismerjék e rendeletet és a benne rögzített előírásokat.

Indokolás

A módosítás célja a meglévő aktus egyik rendelkezésének (7a. cikk, (1) bekezdés) módosítása.

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1236/2005/EK rendelet

7a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A technikai segítségnyújtás szolgáltatójának tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást biztosítania, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben az ilyen jellegű segítségnyújtás szolgáltatójának tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az érintett áruk egy részét, vagy mindet kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban.”

(2) A technikai segítségnyújtás szolgáltatójának tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a III. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást biztosítania, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben az ilyen jellegű segítségnyújtás szolgáltatójának tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az érintett áruk egy részét, vagy mindet kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés céljára szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban.” A technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltatónak tilos olyan útmutatást, tanácsadást vagy képzést biztosítania, illetve olyan munkatapasztalatokat vagy készségeket átadnia, amelyek elősegíthetik bíróság által kimondott halálos ítélet végrehajtását, illetve kínzás vagy más embertelen bánásmód alkalmazását.

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

7 a a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

6a. A 7a. cikket követően a szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„7aa. cikk

 

Célzott végfelhasználási záradék

 

(1) A tagállamok megtiltják vagy felfüggesztik a II. és III. mellékletben nem szereplő olyan biztonsági vonatkozású termékek transzferét, amelyek a gyakorlatban nyilvánvalóan nem használhatók másra, mint halálbüntetés végrehajtására, kínzásra vagy más embertelen bánásmódra, vagy amennyiben alapos okkal feltételezhető, hogy a szóban forgó termékek transzfere bíróság által kimondott halálos ítélet végrehajtását, kínzást vagy más embertelen bánásmódot segítene elő.

 

(2) A tagállamok az (1) bekezdés alapján meghozott intézkedéseikről ezek meghozatala után haladéktalanul tájékoztatást adnak a Bizottságnak, pontosan megjelölve az intézkedések okait.

 

(3) A tagállamok arról is haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot, ha az (1) bekezdés alapján meghozott valamely intézkedést módosítják.

 

(4) A Bizottság az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában közzéteszi azokat az intézkedéseket, amelyekről a (2) és a (3) bekezdés alapján tájékoztatást kapott.

 

(5) A Bizottság dönt arról, hogy az (1) bekezdésben említett termékeket fel kell-e venni a megfelelő mellékletbe annak érdekében, hogy transzferjük tilos vagy engedélyhez kötött legyen.

 

(6) A célzott végfelhasználási rendelkezés szerinti hatáskör nem terjed ki a halálbüntetés végrehajtására használható gyógyszerekre.

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1236/2005/EK rendelet

7 b cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A IIIa. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Azon áruk tekintetében azonban, amelyek csupán áthaladnak az Unió vámterületén, vagyis amelyekhez nem rendeltek a – nem uniós áruk I. típusú ellenőrzés alá tartozó vámszabad területen vagy vámszabad raktárban történő tárolását is magában foglaló –, 2913/92/EGK tanácsi rendelet 91. cikke szerinti külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámjogi sorsot, nincs szükség engedélyezésre.

(1) A IIIa. mellékletben felsorolt áruk bármilyen kiviteléhez az áruk származásától függetlenül engedély szükséges. Árutovábbítási engedélyt kell kérni a IIIa. mellékletben szereplő áruk esetében, amennyiben azok csak áthaladnak az Unió vámterületén.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

1236/2005/EK rendelet

7 d cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A technikai segítségnyújtás szolgáltatójának tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a IIIa. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást biztosítania, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben a segítségnyújtás szolgáltatójának tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az érintett áruk egy részét, vagy mindet halálbüntetés végrehajtására szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban.

(2) A technikai segítségnyújtás szolgáltatójának tilos harmadik országban lévő bármely személy, szerv vagy szervezet számára a IIIa. mellékletben felsorolt árukhoz kapcsolódó technikai segítségnyújtást biztosítania, az ilyen áruk származására való tekintet nélkül, amennyiben a segítségnyújtás szolgáltatójának tudomása van arról, vagy okkal feltételezi, hogy az érintett áruk egy részét, vagy mindet halálbüntetés végrehajtására szánják vagy szánhatják felhasználni az Unió vámterületén kívüli országban. A technikai segítségnyújtást biztosító szolgáltatónak tilos olyan útmutatást, tanácsadást vagy képzést biztosítania, illetve olyan munkatapasztalatokat vagy készségeket átadnia, amelyek elősegíthetik bíróság által kimondott halálos ítélet végrehajtását.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

1236/2005/EK rendelet

8 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az (5) bekezdéstől eltérve, amennyiben a gyógyszerkészítményeket a gyártó exportálja forgalmazónak, a gyártó szolgáltat információt a megkötött megállapodásokról, az e készítmények halálbüntetés végrehajtásához történő felhasználásának megakadályozása érdekében tett intézkedésekről, a rendeltetési országról, illetve amennyiben elérhető információ, akkor az áruk végfelhasználásáról és végfelhasználóiról.

(6) Az (5) bekezdéstől eltérve, amennyiben a gyógyszerkészítményeket a gyártó exportálja forgalmazónak, a gyártó szolgáltat információt a megkötött megállapodásokról, az e készítmények halálbüntetés végrehajtásához történő felhasználásának megakadályozása érdekében tett intézkedésekről, a rendeltetési országról, illetve amennyiben elérhető információ, akkor az áruk végfelhasználásáról és végfelhasználóiról. Ezt az információt kérésre az érintett független felügyeleti szervek, például az Egyesült Nemzetek kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok elleni egyezményének fakultatív jegyzőkönyve alapján felállított nemzeti megelőző mechanizmusok vagy a tagállamok nemzeti emberi jogi intézményei rendelkezésére kell bocsátani.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

13 cikk – 1 bekezdés

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

12a. A 13. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(1) A 11. cikk sérelme nélkül, a Bizottság és a tagállamok kérésre tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak egymásnak, különös tekintettel a kiadott és visszautasított engedélyekre vonatkozó információkra.

(1) A 11. cikk sérelme nélkül, a tagállamok tájékoztatják a Bizottságot az e rendelet alapján hozott intézkedéseikről, és az e rendelettel kapcsolatban rendelkezésükre álló minden lényeges információt átadnak a Bizottságnak, különös tekintettel a kiadott és visszautasított engedélyekkel, valamint a célzott végfelhasználási rendelkezés értelmében hozott intézkedésekkel kapcsolatos információkra. A Bizottság az információkat továbbítja a többi tagállamnak.”

Indokolás

A módosítás célja a meglévő jogszabályban foglalt rendelkezés – a 13. cikk (1) bekezdése – módosítása, amelyet a bizottsági javaslat nem említ.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 12 b pont (új)

1236/2005/EK rendelet

13 cikk – 3 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

12b. A 13. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(3a) A Bizottság éves jelentést tesz közzé, amely tartalmazza a tagállamok által a (3) bekezdés értelmében közzétett éves tevékenységi jelentések összefoglalását.”

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 14 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

-15 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

14a. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„-15a. cikk

 

Koordinációs csoport

(1) Felállítják a Bizottság képviselője által elnökölt koordinációs csoportot, amelybe minden tagállam egy képviselőt nevez ki. A koordinációs csoport minden, az e rendelet alkalmazásával kapcsolatos olyan kérdést megvizsgál, amelyet akár az elnök, akár egy tagállam képviselője vet fel.

 

(2) A koordinációs csoport a Bizottsággal együttműködésben megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy közvetlen együttműködést és információcserét alakítsanak ki az illetékes hatóságok között, elsősorban annak a kockázatnak az elhárítása érdekében, hogy a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk exportellenőrzésének végrehajtása terén tapasztalható lehetséges különbségek a kereskedelem eltérítését eredményezzék.

 

(3) A koordinációs csoport elnöke – bármikor, amikor azt szükségesnek tartja – konzultációt folytat a rendelet által érintett exportőrökkel, brókerekkel és egyéb fontos érdekeltekkel, köztük a civil társadalom képviselőivel.

 

(4) A koordinációs csoport információkat és javaslatokat kaphat a témában megfelelő szakértelemmel rendelkező civil társadalom valamennyi oldalától a rendelet hatékonyságát illetően.

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

15 c cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

15c. A rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„15c. cikk

 

A végrehajtás felülvizsgálata

 

(1) A Bizottság háromévenként felülvizsgálja a rendelet végrehajtását, és jelentést terjeszt az Európai Parlament és a Tanács elé annak alkalmazásáról, amely tartalmazhat a rendelet módosítására irányuló javaslatokat is. A tagállamok a jelentés elkészítéséhez minden szükséges információt megadnak a Bizottságnak.

 

(2) A felülvizsgálat kiterjed a tagállamok nemzeti engedélyezési határozataira, a Bizottságnak való tagállami jelentéstételre, a tagállamok közötti értesítési és konzultációs mechanizmusokra, a tájékoztatásra és a végrehajtásra. A felülvizsgálati eljárás során elemezni kell a tagállamok által bevezetett szankciórendszerek működését, valamint azt, hogy ezek a rendszerek hatékonyak, arányosak és elrettentő erejűek-e.

 

(3) Az 1049/2001/EK rendelet 4. cikkének hatálya alá tartozó eme jelentés egy külön része áttekintést nyújt a koordinációs csoport tevékenységeiről, vizsgálatairól és az általa folytatott konzultációkról.

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – -a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

II melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – 2.2a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a) A II. melléklet 2.2. pontja után a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

 

„2.2a bűnüldözési célra használatos kézi elektromos sokkolóbotok, sokkolópisztolyok és sokkolópajzsok;

 

2.2b bűnüldözési célra használatos rabcsuklyák;

 

2.2c rabok féken tartására szolgáló fogóbilincsek;”

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – -a a pont (új)

1236/2005/EK rendelet

III melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – 1.3 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa) A III. melléklet 1.3. pontja után a szöveg a következő ponttal egészül ki:

 

„1.3a hevederekkel ellátott székek, padok és ágyak”

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – -a b pont (új)

1236/2005/EK rendelet

III melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – 2.1 pont

 

Hatályos szöveg

Módosítás

-ab) A III. melléklet 2.1. pontja helyébe a következő szöveg lép:

„2.1. Hordozható elektromos sokkolók, amelyek csak egy személyt célozhatnak minden egyes elektrosokk alkalmazásakor, ideértve, de nem kizárólag az elektromos sokkoló botokat, elektromos sokkoló pajzsokat, kábító fegyvereket és elektródás elektromos sokkolókat.

„2.1 Hordozható elektromos sokkolóeszközök, nem kizárólagosan, de beleértve az üresjárati feszültség mellett 10 000 V-os feszültségűnél erősebb, elektromos sokkolólövedéket kilövő fegyvereket.

Megjegyzés:

Megjegyzés:

1. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.1. pontjában leírt elektromos sokkoló szíjakra és egyéb eszközökre .

 

1. Ez a pont nem vonatkozik a II. melléklet 2.1. és 2.2a. pontjában leírt elektromos sokkolószíjakra és egyéb eszközökre.

2. Ez a pont nem vonatkozik azokra az egyedi elektromos sokkoló eszközökre, amelyeket felhasználójuk személyes védelmük céljára tartanak maguknál.”

2. Ez a pont nem vonatkozik azokra az egyedi elektromos sokkolóeszközökre, amelyeket felhasználóik személyes védelmük céljára tartanak maguknál.”

Indokolás

A módosítás célja a meglévő jogszabályban foglalt rendelkezés – a III. melléklet 2. pontja – módosítása, amelyet a bizottsági javaslat nem említ.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – -a c pont (új)

1236/2005/EK rendelet

III melléklet – 1 táblázat – 2 oszlop – 2.3 a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ac) A III. melléklet 2.3. pontja után a szöveg a következő pontokkal egészül ki:

 

„2.3a tömeg/zendülés megfékezésére szolgáló akusztikus eszközök

 

2.3b milliméteres hullámhosszú fegyverek”

ELJÁRÁS

Cím

Egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelme

Hivatkozások

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.1.2015

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

15.1.2015

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Az elfogadás dátuma

29.6.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

45

2

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa

ELJÁRÁS

Cím

Egyes, a halálbüntetés, a kínzás vagy más kegyetlen, embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés során alkalmazható áruk kereskedelme

Hivatkozások

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

14.1.2014

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

15.1.2015

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

15.1.2015

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Az elfogadás dátuma

22.9.2015

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Marco Affronte

Benyújtás dátuma

29.9.2015