Pranešimas - A8-0267/2015Pranešimas
A8-0267/2015

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

28.9.2015 - (COM(2014) 0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD)) - ***I

Tarptautinės prekybos komitetas
Pranešėja: Marietje Schaake


Procedūra : 2014/0005(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

(COM(2014) 0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2014) 0001),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7‑0014/2014),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8–0267/2015),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) taip pat būtų tikslinga išduoti visuotinį leidimą, kai gamintojas turi eksportuoti Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 kontroliuojamus produktus platintojui, esančiam mirties bausmės nepanaikinusioje šalyje, su sąlyga, kad eksportuotojas ir platintojas yra sudarę teisiškai įpareigojantį susitarimą, pagal kurį reikalaujama, kad platintojas taikytų tinkamas priemones, užtikrinančias, kad vaistai nebūtų naudojami mirties bausmei vykdyti;

(8) taip pat būtų tikslinga išduoti visuotinį leidimą, kai gamintojas turi eksportuoti Reglamentu (EB) Nr. 1236/2005 kontroliuojamus produktus platintojui, esančiam mirties bausmės nepanaikinusioje šalyje, su sąlyga, kad eksportuotojas ir platintojas yra sudarę teisiškai įpareigojantį susitarimą, pagal kurį reikalaujama, kad platintojas taikytų tinkamas priemones, užtikrinančias, kad vaistai nebūtų naudojami mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) būtina Sąjungoje uždrausti tarpininkams teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su prekėmis, kurias draudžiama eksportuoti ir importuoti, nes praktikoje tokios prekės gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Draudimas teikti tokias paslaugas padeda apsaugoti visuomenės dorovę;

(12) būtina Sąjungoje uždrausti tarpininkams teikti tarpininkavimo paslaugas, susijusias su prekėmis, kurias draudžiama eksportuoti ir importuoti, nes praktikoje tokios prekės gali būti naudojamos tik mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui. Draudimas teikti tokias paslaugas padeda apsaugoti visuomenės dorovę ir laikytis žmogaus orumo principų, kurie sudaro Europos vertybių, įtvirtintų Europos Sąjungos sutartyje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, pagrindą;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) turėtų būti įrašyta tikslinio galutinio naudojimo nuostata, kad valstybės narės uždraustų arba sustabdytų perdavimą su saugumu susijusių prekių, neįtrauktų į II ir III priedus, kurios akivaizdžiai negali būti naudojamos jokiu kitu, kaip tik mirties bausmės vykdymo, kankinimo ar kitokio žiauraus, žeminančio arba nežmoniško elgesio ar baudimo tikslu, arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad šių prekių perdavimas prisidėtų prie mirties bausmės įvykdymo, kankinimo ar kitokio žiauraus, žeminančio arba nežmoniško elgesio ar baudimo arba galėtų būti naudojamas šiuo tikslu. Įgaliojimų, suteiktų pagal tikslinio galutinio naudojimo nuostatą, taikymas neturėtų būti išplėstas vaistams, kurie galėtų būti naudojami mirties bausmei vykdyti;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

aa) f punktas pakeičiamas taip:

f) „techninė pagalba“ – visa techninė pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu ar bet kuriuo kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas. Techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir elektroninėmis priemonėmis teikiama pagalba;

f) „techninė pagalba“ – visa techninė pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu, naudojimu, veikimu ar bet kuriuo kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas. Techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir elektroninėmis priemonėmis teikiama pagalba;

(Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti galiojančio teisės akto 2 straipsnio f punkto nuostatą, kuri nebuvo paminėta Komisijos pasiūlyme.)

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio k punkto 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente į šią apibrėžtį neįtraukiamos tik pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendro pobūdžio reklamos ar reklamavimo veikla;

Šiame reglamente į šią apibrėžtį įtraukiamos pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendra reklamos ar skatinimo veikla, taip pat internetu;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie teikia k punkte apibrėžtas paslaugas iš Sąjungos į trečiosios šalies teritoriją;

l) „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija arba Sąjungos valstybės narės pilietis arba juridinio asmens ar bendrijos patronuojamoji įmonė, kurie teikia k punkte apibrėžtas paslaugas;

Pagrindimas

ES taip pat turėtų sugebėti užtikrinti šio reglamento taikymą, kai ES piliečiai arba ES įsisteigę juridiniai asmenys dalyvauja už Sąjungos ribų vykdomuose sandoriuose.

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio m punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m) „techninės pagalbos teikėjas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie teikia f punkte apibrėžtą techninę pagalbą iš Sąjungos teritorijos į trečiosios šalies teritoriją;

m) „techninės pagalbos teikėjas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija, kurie teikia f punkte apibrėžtą techninę pagalbą;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio n punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

n) „eksportuotojas“ – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ar grupė, kurių vardu sudaroma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su gavėju atitinkamoje trečiojoje šalyje ir turi reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei eksporto sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei teisė parduoti prekes pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso ne Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, eksportuotoju yra laikoma Sąjungoje įsisteigusi sutarties šalis;

n) „eksportuotojas“ – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo ar bendrija, kurių vardu sudaroma eksporto deklaracija, t. y. asmuo, kuris priimant deklaraciją yra sudaręs sutartį su gavėju atitinkamoje trečiojoje šalyje ir turi reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei eksporto sutartis nesudaryta arba jei sutartį sudaręs asmuo veikia ne savo vardu, eksportuotoju laikomas asmuo, turintis reikiamą įgaliojimą priimti sprendimą dėl prekių išsiuntimo iš Sąjungos muitų teritorijos. Jei teisė parduoti prekes pagal sutartį, kuria grindžiamas eksportas, priklauso ne Sąjungoje įsisteigusiam asmeniui, eksportuotoju yra laikoma Sąjungoje gyvenamąją vietą turinti arba įsisteigusi sutarties šalis;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio r a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ra) „tranzitas“ – prieduose išvardytų ne Sąjungos prekių, kurios gabenamos į Sąjungos muitų teritoriją ir per ją vežamos į ne Sąjungoje esančią paskirties vietą, transportas;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

4 a a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„4 aa straipsnis

 

Tranzito draudimas

 

1. Bet koks II priede išvardytų prekių tranzitas draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę.

 

2. Nukrypdama nuo 1 dalies, kompetentinga institucija gali išduoti II priede išvardytų prekių tranzito leidimą, jei įrodoma, kad šalyje, į kurią tos prekės bus eksportuojamos, jos bus naudojamos tik viešai ekspozicijai muziejuje, atsižvelgiant į jų istorinę reikšmę.“

Pagrindimas

Neturėtų būti išduotas leidimas prekių, kurias draudžiama eksportuoti ir importuoti, tranzitui.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 3 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

4 a b straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3b) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„4 ab straipsnis

 

Komercinės rinkodaros ir prekybos skatinimo draudimas

 

Internetinė ir neinternetinė komercinė rinkodara ir prekybos skatinimas Sąjungoje, kuriuos vykdo bet kokie fiziniai ir juridiniai asmenys ar bendrijos II priede išvardytų prekių perdavimo tikslu, yra draudžiami.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

6 straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Sprendimus dėl paraiškų IIIa priede išvardytų prekių eksporto leidimui gauti kiekvienu atskiru atveju priima kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į tai, ar per praėjusius trejus metus kita valstybė narė nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių pačių prekių eksportui leidimui gauti, ir atsižvelgdamos į numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką.

1. Sprendimus dėl paraiškų III ir IIIa prieduose išvardytų prekių eksporto leidimui gauti kiekvienu atskiru atveju priima kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į visas susijusias aplinkybes, visų pirma į tai, ar per praėjusius trejus metus kita valstybė narė nėra atmetusi paraiškos iš esmės tokių pačių prekių eksporto leidimui gauti, ir atsižvelgdamos į numatomą galutinio naudojimo paskirtį ir nukreipimo riziką.

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 5 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a) 6 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

1a. Kompetentinga institucija, atsižvelgdama į visus svarbius įrodymus, kartu su valstybėmis narėmis turi užtikrinti, kad visos įmonės, platinančios saugumo įrangą, ir įmonės, organizuojančios prekybos muges ir kitus renginius, kuriuose minėta įranga platinama, būtų informuotos apie tai, jog tokia įranga galėtų būti naudojama kankinimui ir kitokiam žiauriam, žeminančiam ar nežmoniškam elgesiui ir baudimui, ir kad platinti tokią įrangą gali būti uždrausta ir gali būti panaikinti su tuo susiję leidimai.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

6 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b) 6 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

2. Kompetentinga institucija neišduoda leidimo, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad trečiosios šalies teisėsaugos institucija arba fizinis ar juridinis asmuo III ir IIIa prieduose išvardytas prekes galėtų naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, įskaitant teismo skirtos fizinės bausmės vykdymą.

 

Kompetentinga institucija atsižvelgia į:

 

– turimus tarptautinio teismo sprendimus,

 

– JT, Europos Tarybos ir ES kompetentingų organų išvadas ir Europos Tarybos Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą bei JT specialiojo pranešėjo kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio arba baudimo klausimais ataskaitas.

 

Gali būti atsižvelgiama į kitą susijusią informaciją, įskaitant priimtus nacionalinių teismų sprendimus, ataskaitas ar kitą pilietinės visuomenės organizacijų parengtą informaciją bei informaciją apie paskirties šalies taikytus II, III ir IIIa prieduose išvardytų prekių eksporto apribojimus.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 5 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

6 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5c) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„6a straipsnis

 

Reikalavimas turėti tranzito leidimą

 

1. Reikalaujama turėti III arba IIIa priede išvardytų prekių tranzito leidimą, jei ekonominės veiklos vykdytoją valstybės narės, per kurios teritoriją vyksta tranzitas, kompetentingos institucijos informavo, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui.

 

2. Jei ekonominės veiklos vykdytojas žino, kad III arba IIIa priede išvardytos tranzitu gabenamos prekės, visos arba iš dalies, skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui, jis turi informuoti kompetentingas institucijas, kurios sprendžia, ar tikslinga atitinkamam tranzitui reikalauti leidimo, ar ne.

 

3. Valstybė narė, pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis nustatanti leidimo reikalavimą III arba IIIa priede neišvardytų prekių tranzitui, informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją.

Pagrindimas

Turėtų būti įvesti papildomi leidimo reikalavimai siekiant užkirsti kelią prekių, kurios gali būti panaudotos mirties bausmės vykdymui arba kankinimui, tranzitui.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

7 a straipsnio 1 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Tarpininkams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu tarpininkai žino ar turi priežasčių įtarti, kad tokių prekių siuntos dalis yra arba gali būti skirta naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.

1. Tarpininkams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje tarpininkavimo paslaugas, susijusias su III ir IIIa prieduose išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu tarpininkai žino ar turi priežasčių įtarti, kad tokių prekių siuntos dalis yra arba gali būti skirta naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

7 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su III priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.

2. Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su III ir IIIa prieduose išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai. Techninės pagalbos teikėjams taip pat draudžiama duoti nurodymus, patarimus, organizuoti mokymą ar perduoti darbo žinias ar įgūdžius, kurie galėtų padėti vykdyti mirties bausmę, kankinimus ar kitokį žiaurų, nežmonišką arba žeminantį elgesį arba baudimą.

Pagrindimas

Techninė pagalba, kuri galėtų padėti vykdyti mirties bausmės nuosprendžius, kankinimus ar kitokį netinkamą elgesį, gali būti teikiama nepriklausomai nuo įrangos tiekimo, kuriam šiuo metu taikomas reglamentas.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

7 a a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a. Įterpiamas šis straipsnis:

 

„7aa straipsnis

 

Keitimasis geriausios praktikos pavyzdžiais

 

Valstybės narės raginamos skatinti geriausią praktiką tarp techninės pagalbos teikėjų siekiant užtikrinti, kad ši pagalba teigiamai prisidėtų prie kovos su kankinimu ir kitokiu žiauriu, nežmonišku ar žeminančiu elgesiu ar baudimu.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

7 c straipsnio 3 dalies 3.3 punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

„3.3. Komisija, prireikus bendradarbiaudama su valstybių narių ir trečiųjų šalių kompetentingomis institucijomis, patvirtina geriausios patirties gaires galutinio prekių naudojimo tikrinimo srityje.“

Pagrindimas

Geriausios patirties gairėmis, paremtomis valstybių narių ir trečiųjų šalių institucijų patirtimi, būtų nustatyta aiškesnė prekių, kurios galėtų būti netinkamai panaudotos mirties bausmės vykdymui, galutinio naudojimo nustatymo sistema ir taip sudarytos geresnės sąlygos vykdyti teisėtą eksportą naudojimo pagal paskirtį tikslais, ypač medicinos ir farmacijos sektoriuje.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III aa skyriaus (naujo) 7 da straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a) Įterpiamas šis skyrius:

 

„IIIaa skyrius

 

Į sąrašą neįtrauktos prekės

 

7da straipsnis

 

Visaapimanti sąlyga

 

1. Reikalaujama turėti šio reglamento prieduose neišvardytų prekių eksporto leidimą, jei valstybės narės, kurioje eksportuotojas yra įsisteigęs, kompetentingos institucijos eksportuotoją informavo, kad atitinkamos prekės, visos arba iš dalies, yra arba gali būti skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui.

 

2. Jei eksportuotojas žino, kad jo siūlomos eksportuoti II, III arba IIIa priede neišvardytos prekės, visos arba iš dalies, yra skirtos mirties bausmės vykdymui, kankinimui arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui arba baudimui, jis turi pranešti valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs, institucijoms, kurios sprendžia, ar tikslinga atitinkamam eksportui reikalauti leidimo, ar ne.

 

3. Valstybė narė, nustatanti leidimo reikalavimą pagal 1 ir 2 dalis II, III arba IIIa priede neišvardytų prekių eksportui, apie tai nedelsiant informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją ir nurodo tikslią leidimo reikalavimo nustatymo priežastį. Valstybės narės taip pat nedelsdamos informuoja Komisiją apie bet kokius priemonių, patvirtintų pagal 1 ir 2 dalis, pakeitimus.

 

4. Kitos valstybės narės deramai atsižvelgia į šią informaciją ir informuoja apie tai savo muitinės administraciją ir kitas atitinkamas nacionalines institucijas.

 

5. Jeigu to reikia dėl privalomos skubos priežasčių, Komisija priima deleguotuosius aktus, kuriais 1 ir 2 dalyse nurodytos prekės įtraukiamos į II, III arba IIIa priedą. Pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 15b straipsnyje numatyta procedūra.

 

6. Šis straipsnis netaikomas vaistams, apibrėžtiems Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/83/EB1a.

 

_________________________

 

1a.2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).

Pagrindimas

Visaapimanti sąlyga, analogiška Reglamente dėl dvejopo naudojimo prekių taikomoms sąlygoms, užtikrintų, kad būtų numatytos papildomos apsaugos nuo rizikos priemonės. Tokiais atvejais Komisija turėtų įvertinti, ar reikalinga skubos procedūra Bendrijos priemonėms priimti, taigi būtų išsaugotas Bendrijos metodas, užtikrintas nuoseklumas ir vienodos sąlygos.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

8 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, gamintojas pateikia informaciją apie sudarytus susitarimus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, apie paskirties šalį ir, jei turima, informaciją apie galutinį naudojimą ir prekių galutinius naudotojus.

6. Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, gamintojas pateikia informaciją apie sudarytus susitarimus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, apie paskirties šalį ir, jei turima, informaciją apie galutinį naudojimą ir prekių galutinius naudotojus. Pateikus prašymą, ši informacija prieinama atitinkamai nepriklausomai priežiūros įstaigai, kaip antai nacionalinis prevencijos mechanizmas, sukurtas pagal Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, arba nacionalinei žmogaus teisių institucijai valstybėje narėje.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

10 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a) 10 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

 

„2. Jei muitinės deklaracija yra parengiama II, III arba IIIa priede išvardytoms prekėms ir jei patvirtinama, kad numatytam eksportui arba importui nėra išduotas leidimas pagal šį reglamentą, muitinė sulaiko deklaruotas prekes ir nurodo, kad galima pateikti paraišką leidimui gauti pagal šį reglamentą. Jei paraiška leidimui gauti nepateikiama per šešis mėnesius nuo sulaikymo arba jei kompetentinga institucija tokią paraišką atmeta, muitinė sunaikina sulaikytas prekes pagal taikomus nacionalinės teisės aktus.“

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

12 a straipsnio (naujo) 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Jeigu Komisija mano, kad tokiame prašyme neatsižvelgiama į vieną ar kelis iškeltus klausimus arba reikia papildomos informacijos apie vieną ar kelis iškeltus klausimus, ji gali per tris mėnesius paprašyti prašančiosios valstybės narės pateikti papildomą informaciją. Ji nurodo klausimus, dėl kurių būtina pateikti papildomos informacijos.

2. Gavusi 1 dalyje nurodytą prašymą Komisija nedelsdama informuoja visas valstybes nares ir išplatina iš prašančiosios valstybės narės gautą informaciją. Kol Komisija priims galutinį sprendimą, valstybės narės gali nedelsdamos sustabdyti prašyme nurodytų prekių perdavimą. Jeigu Komisija mano, kad tokiame prašyme neatsižvelgiama į vieną ar kelis iškeltus klausimus arba reikia papildomos informacijos apie vieną ar kelis iškeltus klausimus, ji gali per tris mėnesius paprašyti prašančiosios valstybės narės pateikti papildomą informaciją. Ji nurodo klausimus, dėl kurių būtina pateikti papildomos informacijos.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 12 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

12 a straipsnio 3 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Jei Komisija mano, kad nebūtina prašyti papildomos informacijos, arba, jei taikoma, gavusi papildomos prašomos informacijos, ji per šešis mėnesius pradeda procedūrą, skirtą prašomam daliniam pakeitimui priimti, arba nurodo prašančiajai valstybei narei priežastis, kodėl tokia procedūra nebuvo pradėta.

3. Jei Komisija mano, kad nebūtina prašyti papildomos informacijos, arba, jei taikoma, gavusi papildomos prašomos informacijos, ji per tris mėnesius pradeda procedūrą, skirtą prašomam daliniam pakeitimui priimti, arba nurodo prašančiajai valstybei narei priežastis, kodėl tokia procedūra nebuvo pradėta.

Pagrindimas

Sistema turi būti pakankamai dinamiška, kad būtų galima užtikrinti, jog priedai būtų atnaujinti, išsaugant pakankamą kontrolę ir vienodas sąlygas visoje ES.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

13 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12a) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, Komisija ir valstybės narės, gavusios prašymą, viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia viena kitai visą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie išduotus ir atmestus leidimus.

„1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia visą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie išduotus ir atmestus leidimus, taip pat informaciją, susijusią su priemonėmis, kurių imtasi atsižvelgiant į tikslinę galutinio naudojimo nuostatą. Komisija persiunčia šią informaciją kitoms valstybėms narėms.“

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

12b) 13 straipsnyje įterpiama ši dalis:

 

„3a. Komisija, pasinaudodama 3 dalyje nurodytomis metinėmis veiklos ataskaitomis, parengia metinę ataskaitą. Ši ataskaita skelbiama viešai.“

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 15 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

15 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15 a straipsnis

Išbraukta.

Įgaliojimų delegavimas

 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2. 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

 

5. Pagal 12 straipsnį (-ius) priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per [du mėnesius] nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiams.

 

Pagrindimas

Įgaliojimų delegavimas atliktas pagal 2014 m. sausio 15 d. I-ąjį bendrąjį prekybos reglamentą (ES) 37/2014 ir jau yra įtrauktas pagal 15a straipsnį.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 15 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

15 ba dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

15a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„15ba straipsnis

 

Kovos su kankinimu koordinavimo grupė

 

1. Įsteigiama Komisijos atstovo pirmininkaujama Kovos su kankinimu koordinavimo grupė. Kiekviena valstybė narė skiria atstovą į šią grupę. Ji nagrinėja visus su šio reglamento taikymu susijusius klausimus, kuriuos gali iškelti pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

 

2. Koordinavimo grupė, bendradarbiaudama su Komisija, imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad kompetentingos institucijos tiesiogiai bendradarbiautų ir keistųsi informacija, visų pirma siekiant panaikinti riziką, kad dėl galimų eksporto kontrolės taikymo prekėms, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, skirtumų bus nukreipiami prekybos srautai.

 

3. Kovos su kankinimu koordinavimo grupės pirmininkas, kada tik jis mano, kad reikia, konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais ir kitais svarbiais suinteresuotaisiais asmenimis, taip pat iš visų pilietinės visuomenės grupių, turinčių atitinkamų ekspertinių žinių klausimais, kuriems taikomas šis reglamentas.

 

3. Komisija raštu pateikia Europos Parlamentui metinę ataskaitą dėl Kovos su kankinimu koordinavimo grupės veiklos, tyrimų ir konsultacijų; šiai ataskaitai taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnis.

Pagrindimas

Vadovaujantis strateginės eksporto kontrolės srityje nustatyta praktika, turėtų būti sukurta ekspertų grupė, kuri reguliariai tikrintų šio reglamento taikymą ir aptartų pasiūlymus dėl atnaujinimo, įskaitant deleguotųjų aktų rengimą.

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 15 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

15 bb dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15b) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„15bb straipsnis

 

1. Iki ...*ir vėliau kas trejus metus Komisija įvertina, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir teikia Europos Parlamentui ir Tarybai išsamią įgyvendinimo ir poveikio vertinimo ataskaitą, į kurią gali būti įtraukta pasiūlymų dėl jo dalinių pakeitimų. Valstybės narės teikia Komisijai visą informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.

 

2. Atskiruose ataskaitos skirsniuose pateikiama informacija apie:

 

a) Kovos su kankinimu koordinavimo grupę ir jos veiklą, tyrimus ir konsultacijas. Komisijos pateikiama informacija apie Koordinavimo grupės tyrimus ir konsultacijas laikoma konfidencialia pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnį. Informacija bet kuriuo atveju laikoma konfidencialia, jei tikėtina, kad jos atskleidimas gali turėti didelių neigiamų pasekmių tokios informacijos teikėjui ar šaltiniui;

 

b) valstybių narių informaciją apie nacionalinius licencijavimo sprendimus, valstybių narių pranešimus Komisijai, valstybių narių tarpusavio perspėjimo ir konsultavimosi mechanizmą, informacijos paskleidimą ir vykdymo užtikrinimą.

 

c) išsamią pateiktą informaciją apie priemonių, kurių pagal 17 straipsnį ėmėsi valstybės narės, pobūdį ir poveikį, įskaitant valstybių narių įdiegtų sankcijų tvarkos veikimą, ir vertinimą, ar šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

 

______________

 

* OL: prašom įrašyti datą: treji metai po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Pagrindimas

Vadovaujantis strategine eksporto kontrole, turėtų būti reguliariai įvertinamas reglamento įgyvendinimas. Siekiant išsaugoti nuoseklų požiūrį ir vienodas sąlygas Sąjungoje, taisyklės dėl sankcijų, nors kiekvienos valstybės narės nustatomos atskirai, turėtų būti panašaus pobūdžio ir turėti panašų poveikį.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 15 c punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

17 straipsnio 3 dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15c) 17 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„3. Komisija įvertina, ar valstybių narių nustatytos taisyklės dėl sankcijų yra panašaus pobūdžio ir turi panašų poveikį.“

Pagrindimas

Siekiant išsaugoti nuoseklų požiūrį ir vienodas sąlygas Sąjungoje, taisyklės dėl sankcijų, nors kiekvienos valstybės narės nustatomos atskirai, turėtų būti panašaus pobūdžio ir turėti panašų poveikį.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 d punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III priedo 2 stulpelio 1 ir 2 punktai

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

15d) III priedo antro stulpelio 1 ir 2 punktai pakeičiami taip:

1. Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:

„1. Prekės, sukurtos žmonėms surakinti:

1.1. Surakinimo kėdės ir prirakinimo grandinėmis įtaisai.

1.1. Surakinimo kėdės ir prirakinimo grandinėmis įtaisai.

Pastaba:

Pastaba:

Šis punktas netaikomas neįgaliesiems skirtoms surakinimo kėdėms.

Šis punktas netaikomas neįgaliesiems skirtoms surakinimo kėdėms.

1.2. Grandinės kojoms, grandinės žmonių grupei surakinti, pančiai ir individualūs antrankiai arba grandininiai antrankiai.

1.2. Grandinės kojoms, grandinės žmonių grupei surakinti, pančiai ir individualūs antrankiai arba grandininiai antrankiai.

Pastaba:

Pastaba:

Šis punktas netaikomas „paprastiems antrankiams“. Paprasti antrankiai yra antrankiai, kurių užrakintų bendras ilgis, įskaitant grandinę, matuojant nuo išorinio vieno antrankio krašto iki išorinio kito antrankio krašto, yra 150–280 mm ir kurie yra nepritaikyti fiziniam skausmui ar kančiai sukelti.

Šis punktas netaikomas „paprastiems antrankiams“. Paprasti antrankiai yra antrankiai, kurių užrakintų bendras ilgis, įskaitant grandinę, matuojant nuo išorinio vieno antrankio krašto iki išorinio kito antrankio krašto, yra 150–280 mm ir kurie yra nepritaikyti fiziniam skausmui ar kančiai sukelti.

1.3. Priemonės nykščiams surakinti ir žnyplės nykščiams suspausti, įskaitant dantytas priemones nykščiams surakinti.

1.3. Priemonės nykščiams surakinti ir žnyplės nykščiams suspausti, įskaitant dantytas priemones nykščiams surakinti.

 

1.3a. Kėdės, gultai ir lovos su pritvirtintomis juostomis.

2. Nešiojami įtaisai, sukurti riaušėms malšinti arba savigynai:

2. Nešiojami įtaisai, sukurti riaušėms malšinti arba savigynai:

2.1. Nešiojami elektrošoko įtaisai, įskaitant elektrošoko lazdas, elektrošoko skydus, apsvaiginančius šautuvus ir šautuvus su elektrošokiniais antgaliais, sukeliančiais didesnės nei 10000 V įtampos elektrošokus, ir kiti panašūs įtaisai.

2.1. Nešiojami elektrošoko įtaisai, įskaitant elektrošoko lazdas, elektrošoko skydus, apsvaiginančius šautuvus ir šautuvus su elektrošokiniais antgaliais, sukeliančiais didesnės nei 10000 V įtampos elektrošokus, ir kiti panašūs įtaisai.

Pastabos:

Pastabos:

1. Šis punktas netaikomas elektrošoko diržams, apibūdintiems II priedo 2.1 punkte.

1. Šis punktas netaikomas elektrošoko diržams, apibūdintiems II priedo 2.1 punkte.

2. Šis punktas netaikomas individualiems elektrošoko įtaisams, kuriuos jų naudotojas nešiojasi asmeninės savigynos tikslais.

2. Šis punktas netaikomas individualiems elektrošoko įtaisams, kuriuos jų naudotojas nešiojasi asmeninės savigynos tikslais.

 

2.2a. Akustinių bangų įtaisai, naudojami miniai ir (arba) riaušėms valdyti.

 

2.2b. Milimetrinių bangų ginklai.“

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1 straipsnio 6 punktas ir ta 1 straipsnio 7 punkto dalis, kuria įterpiamas 7d straipsnis, taikomi nuo 2015 m. sausio 1 d.

1 straipsnio 6 punktas ir ta 1 straipsnio 7 punkto dalis, kuria įterpiamas 7d straipsnis, taikomi nuo 2016 m. vasario 1 d.

Pagrindimas

Ekonominės veiklos vykdytojams ir teisėsaugos institucijoms reikalingas proporcingas pereinamasis laikotarpis, kad jie galėtų laikytis šių draudimų ir juos įgyvendinti.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III b priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Beninas

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios šalies teisės aktuose vis dar numatyta mirties bausmė.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III b priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Gabonas

Pagrindimas

Gabonas be išlygų ratifikavo Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrąjį fakultatyvinį protokolą.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III b priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Liberija

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios šalies teisės aktuose vis dar numatyta mirties bausmė.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III b priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Madagaskaras

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios šalies teisės aktuose vis dar numatyta mirties bausmė.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III b priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Mongolija

Išbraukta.

Pagrindimas

Šios šalies teisės aktuose vis dar numatyta mirties bausmė.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III b priedas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

San Tomė ir Prinsipė

Išbraukta.

Pagrindimas

San Tomė ir Prinsipė kaip ir Madagaskaras neratifikavo be išlygų Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrojo fakultatyvinio protokolo.

AIŠKINAMOJI DALIS

ES masto eksporto kontrolė yra išorės prekybos politikos priemonė, pasitarnaujanti įvairiems platesnio masto politikos tikslams. Kovos su kankinimu reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 yra unikali priemonė, kuria prisidedama prie žmogaus teisių apsaugos, kontroliuojant prekes ir veiklą, kuri naudojama arba galėtų būti netinkamai panaudota mirties bausmės vykdymui, kankinimams arba kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui.

Kovos su kankinimu reglamentu prisidedama prie ilgalaikės ES politikos, kuria siekiama visame pasaulyje panaikinti mirties bausmę ir užkirsti kelią kankinimams. Reglamentas padeda siekti šių tikslų, nes jame draudimai derinami su leidimų prekybai nurodytomis prekėmis išdavimo reikalavimais. Juo reglamentuojamas draudimas prekiauti vien tik kankinimui ir mirties bausmės vykdymui skirtomis prekėmis ir teikti susijusią techninę pagalbą (II priedas) ir leidimų išdavimo įvairaus naudojimo prekėms, kurios galėtų būti netinkamai panaudotos kankinimams ir mirties bausmės vykdymui naudojant mirtinas injekcijas, sistema (III priedas).

Teisėkūros atnaujinimas

ES prekybos kankinimo priemonėmis kontrolės nuodugnų patikrinimą reikėjo atlikti jau seniai ir kontrolės sąrašų atnaujinimas yra žingsnis teisinga linkme. Atliekamam ES kovos su kankinimu tikslais vykdomos eksporto kontrolės persvarstymui, be kita ko, įtakos turėjo Europos Parlamento pastangos, įskaitant jo 2010 m. birželio 17 d. rezoliucijoje išreikštus raginimus ir papildomus reikalavimus dėl įgyvendinimo, pateiktus 2011 m. birželio 27 d. INTA ir DROI komitetų pirmininkų laiške, adresuotame Komisijos nariui De Guchtui ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei ir Komisijos pirmininko pavaduotojai C. Ashton.

Svarbu užtikrinti tinkamą ES teisėkūros, administracinių, teisminių ir išorės politikos priemonių derinį siekiant užkirsti kelią kankinimams skirtų prekių gamybai, prekybai ir naudojimui ir juos uždrausti ir veiksmingai kontroliuoti prekes, kurios gali būti panaudotos gyvybei pavojingais ir nežmoniškais tikslais. Užduotį neišvengiamai apsunkina daugiašalės eksporto kontrolės tvarkos nebuvimas kankinimams skirtų prekių srityje, priešingai nei dvejopo naudojimo prekių srityje. Vis dėlto ES negali savo pastangas panaikinti kankinimus apriboti įrangos, kuria piktnaudžiaujama, mažinimu, nukreipimo ir apėjimo šalinimu ir tinkamos kontrolės už jos ribų skatinimu. Prekybos priemonės yra visapusiško požiūrio, kai naudojamos visos ES išorės veiksmams skirtos priemonės, elementas.

Itin svarbu užtikrinti ES eksporto kontrolės, įskaitant karinių, dvejopo naudojimo prekių, šaunamųjų ginklų ir kankinimams naudojamų prekių sąrašus, nuoseklumą nevykdant pakartotinės prekių kontrolės (išskyrus papildomą kontrolę, kuria užkertamas kelias neteisėtai prekybai narkotikais).

Komisija siūlo stiprinti kankinimams skirtų priemonių kontrolę, be kita ko:

•  įtraukiant specialų IIIa priedą siekiant užkirsti kelią tam, kad kontroliuojami medicininiai produktai būtų panaudoti mirties bausmės vykdymui naudojant mirtinas injekcijas;

•  įtraukiant draudimą teikti tarpininkavimo paslaugas uždraustų prekių atveju ir draudimą taikant tarpininkavimo paslaugoms ir techninei paramai kontroliuojamų prekių atveju, kai tiekėjas (tarpininkas) žino arba turi pagrindo įtarti, kad prekės gali būti panaudotos kankinimams;

•  sukuriant Sąjungos bendrąjį eksporto leidimą šalims, kurios prisiėmė tvirtus tarptautinius įsipareigojimus pagal Europos žmogaus teisių konvencijos protokolą Nr. 13 arba Tarptautinio pilietinių ir politinių teisių pakto Antrąjį fakultatyvinį protokolą.

Pranešėja remia požiūrį, kai numatoma būtina ir proporcinga kontrolė be bereikalingos naštos, kuria apribojama prekyba, vykdoma teisėtais galutinio naudojimo tikslais. Atsižvelgiant į tai labai svarbus Bendrijos požiūris, kai išsaugomos vienodos sąlygos. Tuo pačiu metu pranešėja primena, kad eksporto kontrolės tvarką turi būti galima taikyti ir ateityje ir kad turi būti numatytas lankstumas siekiant greitai prisitaikyti prie besikeičiančių technologijų ir pokyčių visame pasaulyje. Specialūs prekių sąrašai suteikia aiškumą eksportuotojams ir importuotojams ir padeda užtikrinti atitiktį. Kalbant apie šį reglamentą reikia pažymėti ypatingą teisėtos prieigos prie vaistų ir farmacijos prekių, kurių pagrindinė gamintoja yra ES, svarbą. Be techninės paramos ir tarpininkavimo paslaugų, jei įmanoma, ES taip pat turėtų stengtis kontroliuoti kitas paslaugas, kurios gali prisidėti prie prekių, kurios gali būti naudojamos kankinimams arba mirties bausmės vykdymui, platinimo, pvz., be kita ko, rinkodaros arba finansines paslaugas.

Užsienio prekybos sandoriams tampant vis sudėtingesniems pranešėja pabrėžia svarbų nacionalinių institucijų veiksmingai vykdomos kontrolės, patikrų, sankcijų, gairių ir informavimo vaidmenį. Šioje srityje taip pat būtinos vienodos sąlygos ir Bendrijos požiūris. Pranešėja primena būtinybę tinkamai stebėti, kaip valstybės narės vykdo įsipareigojimus, įskaitant ataskaitų teikimo ir keitimosi informacija pasinaudojant saugia, šifruota sistema, į kurią įtraukiamos atmestos licencijos ir pranešimai, prievoles. Būtų tinkama reguliaraus ataskaitų teikimo ir persvarstymo sistema, atsižvelgiant į kitas eksporto kontrolės sistemas. Be to, negalima neįvertinti ir pramonės atstovų atsakomybės tikrinant sandorius pirkėjas–gavėjas–galutinis vartotojas grandinėje. Siekiant aiškumo ir teisinio tikrumo įmonėms pranešėja ragina Komisiją tinkamu metu kodifikuoti reglamentą, kai bus patvirtintas dabartinis atnaujinimas.

Įgaliojimų delegavimas

Kovos su kankinimu reglamentas buvo įtrauktas į I-ąjį bendrąjį prekybos pasiūlymų rinkinį, teisės aktą suderinant su Lisabonos sutarties nuostatomis. Nuo 2014 m. vasario 20 d. juo suteikiami įgaliojimai Komisijai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų iš dalies pakeisti reglamento I–V priedai, ir nustatomas dviejų mėnesių laikotarpis nuo pranešimo dienos, per kurį gali būti pareikštas prieštaravimas (šį laikotarpį galima pratęsti dar dviem mėnesiais), ir prievolė tekti ataskaitas kas penkerius metus. Todėl nuostatos dėl įgaliojimų delegavimo dabartiniame pasiūlyme yra nebereikalingos ir turėtų būti išbrauktos. Pranešėja primena Komisijai, kad Parlamentui turėtų būti pateikta visa informacija apie susitikimus su nacionaliniais ekspertais, organizuojamus Komisijai rengiant ir įgyvendinant deleguotuosius aktus, ir su šiais susitikimais susiję dokumentai. Komisija turėtų užtikrinti, kad Parlamentas būtų tinkamai įtrauktas, siekiant sudaryti geriausias įmanomas sąlygas būsimam Parlamento atliekamam deleguotųjų aktų patikrinimui.

Pranešėja remia skubos procedūros, kuria Komisijos aktas taikomas nedelsiant, įvedimą, nes sudaromos sąlygos greitam II, III arba IIIa priedų pakeitimui, kai esama privalomos skubos priežasčių. ES turi aktyviai ir nedelsdama atnaujinti kontrolės sąrašus, siekiant įtraukti į rinką patenkančius atitinkamus įtaisus, įrangą, sudėtines dalis, priedus, tarpinius produktus ir technologijas.

Užsienio reikalų komiteto NUOMONĖ (2.7.2015)

pateikta Tarptautinės prekybos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1236/2005 dėl prekybos tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui
(COM(2014) 0001 – C8‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Nuomonės referentė: Barbara Lochbihler

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Persvarstant šį reglamentą siekiama toliau stiprinti ES, kaip pagrindinės ir atsakingos pasaulio veikėjos, kovojančios su mirties bausmės ir kankinimų panaikinimu, vaidmenį.

Nuomonės projekte siekiama sugriežtinti nuostatas dėl papildomų paslaugų, susijusių su prekių pervežimu, taip pat dėl tranzito, techninės pagalbos ir komercinės rinkodaros. Atsižvelgiant į Parlamento ne kartą išreikštą poziciją, siekiama nustatyti tikslinio galutinio naudojimo nuostatą tam, kad valstybės narės galėtų uždrausti ar sustabdyti perdavimą su saugumu susijusių prekių, neįtrauktų į II ir III priedus, kurios akivaizdžiai negali būti naudojamos jokiu kitu, kaip tik mirties bausmės vykdymo, kankinimo ar kitokio netinkamo elgesio tikslu, arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad šių prekių perdavimas prisidėtų prie mirties bausmės įvykdymo, kankinimo ir kitokio netinkamo elgesio ar galėtų būti naudojamas šiais tikslais.

Nuomonės projekte taip pat siūloma įsteigti įrangos koordinavimo grupę, nustatyti periodinės peržiūros mechanizmą, sistemingesnį keitimąsi informacija ir ataskaitų teikimą siekiant pagerinti priežiūrą ir veiksmingą šio reglamento įgyvendinimą.

PAKEITIMAI

Užsienio reikalų komitetas ragina atsakingą Tarptautinės prekybos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a) turėtų būti įrašyta tikslinio galutinio naudojimo nuostata, kad valstybės narės uždraustų arba sustabdytų perdavimą su saugumu susijusių prekių, neįtrauktų į II ir III priedus, kurios akivaizdžiai negali būti naudojamos jokiu kitu, kaip tik mirties bausmės vykdymo, kankinimo ar kitokio netinkamo elgesio tikslu, arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl šių prekių perdavimo būtų sudarytos geresnės sąlygos mirties bausmės įvykdymui, kankinimui ir kitokiam netinkamam elgesiui ar šis perdavimas galėtų būti naudojamas šiuo tikslu. Įgaliojimų, suteiktų pagal tikslinio galutinio naudojimo nuostatą, taikymas neturėtų būti išplėstas vaistams, kurie galėtų būti naudojami mirties bausmei vykdyti;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio f punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

aa) f papunktis pakeičiamas taip:

f) „techninė pagalba“ – visa techninė pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu ar bet kuriuo kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas. Techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir elektroninėmis priemonėmis teikiama pagalba;

f) „techninė pagalba“ – visa techninė pagalba, susijusi su remontu, kūrimu, gamyba, bandymu, priežiūra, montavimu, naudojimu ar bet kokiu kitu techniniu aptarnavimu, kuri gali būti teikiama duodant nurodymus, patarimus, organizuojant mokymą, perduodant darbo žinias ar įgūdžius arba teikiant konsultacines paslaugas. Techninei pagalbai priskiriama žodinė pagalba ir elektroninėmis priemonėmis teikiama pagalba;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti galiojančio teisės akto (2 straipsnio f papunktis) nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme. Šiuo pakeitimu siekiama pridėti žodį „naudojimu“ siekiant patikslinti techninės pagalbos apibrėžtį.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio k punkto 2 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiame reglamente į šią apibrėžtį neįtraukiamos tik pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendro pobūdžio reklamos ar reklamavimo veikla;

Šiame reglamente į šią apibrėžtį įtraukiamos pagalbinės paslaugos. Pagalbinės paslaugos – transportavimas, finansinės paslaugos, draudimas ar perdraudimas arba bendro pobūdžio reklamos ar reklamavimo veikla;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio 1 punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

l) „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie teikia k punkte apibrėžtas paslaugas iš Sąjungos į trečiosios šalies teritoriją;

l) „tarpininkas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija, ar valstybės narės pilietis, kurie teikia k punkte apibrėžtas paslaugas;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punkto c papunktis

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio m punktas

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

m) „techninės pagalbos teikėjas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar grupė, kurie teikia f punkte apibrėžtą techninę pagalbą iš Sąjungos teritorijos į trečiosios šalies teritoriją;

m) „techninės pagalbos teikėjas“ – bet kuris Sąjungos valstybėje narėje gyvenantis fizinis ar įsisteigęs juridinis asmuo ar bendrija, kurie teikia f punkte apibrėžtą techninę pagalbą;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

2 straipsnio r a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ra) „tranzitas“ – ne Sąjungos prekių, kurios gabenamos į Sąjungos muitų teritoriją ir per ją vežamos į ne Sąjungoje esančią paskirties vietą, transportas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

4 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

2a) 4 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

1. II priede išvardytų prekių importas draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę.

„1. II priede išvardytų prekių importas draudžiamas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę.

Asmenims, subjektams ar organams Bendrijos muitų teritorijoje draudžiama priimti trečiosios šalies už atlygį ar nemokamai teikiamą techninę pagalbą, susijusią su II priede išvardytomis prekėmis.

Asmenims, subjektams ar organams Bendrijos muitų teritorijoje draudžiama priimti trečiosios šalies už atlygį ar nemokamai teikiamą techninę pagalbą, susijusią su II priede išvardytomis prekėmis.

 

II priede išvardytų prekių tranzitas per Sąjungos muitų teritoriją draudžiamas.“

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

-4 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2b) Po 4 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„-4a straipsnis

 

Komercinės rinkodaros ir prekybos skatinimo draudimas

 

Komercinė rinkodara ir prekybos skatinimas Sąjungoje, kuriuos vykdo Sąjungoje ir ne Sąjungoje registruotos bendrovės ir asmenys II priede išvardytų produktų perdavimo tikslu, yra griežtai draudžiami. Ši komercinės rinkodaros ir prekybos skatinimo veikla apima veiklą, vykdomą naudojantis nematerialiaisiais šaltiniais, visų pirma internetu. Taip pat griežtai draudžiamos kitos pagalbinės paslaugos, įskaitant transporto, finansines, draudimo ir perdraudimo paslaugas.“

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 4 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

5 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Norint eksportuoti III priede išvardytas prekes, reikalingas leidimas, neatsižvelgiant į tų prekių kilmę. Tačiau leidimo nereikalaujama prekėms, kurios yra tik vežamos per Sąjungos muitų teritoriją, t. y. kurioms neįforminami muitinės sankcionuoti veiksmai, išskyrus išorinio tranzito procedūrą, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 91 straipsnyje, įskaitant ne Sąjungos kilmės prekių saugojimą laisvojoje zonoje, kurioje taikoma I tipo kontrolė, arba laisvajame sandėlyje.

Norint eksportuoti III priede išvardytas prekes, reikalingas leidimas, neatsižvelgiant į tų prekių kilmę. Prekėms, išvardytoms III priede, kurios tik pervežamos per Sąjungos muitų teritoriją, reikia gauti tranzito leidimą.

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

7 a straipsnio 1 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės turi vykdyti tinkamą informacijos skleidimo veiklą, siekdamos užtikrinti, kad visos įmonės, reklamuojančios saugumo įrangą, ir įmonės, organizuojančios prekybos muges ir kitus renginius, kuriuose minėta įranga reklamuojama, būtų informuotos apie šį reglamentą ir savo įsipareigojimus pagal jį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti nuostatą, įrašytą galiojančio teisės akto 7a straipsnio 1 punkte.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

7 a straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su III priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.“

2. Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su III priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai. Techninės pagalbos paslaugų teikėjui taip pat draudžiama duoti nurodymus, patarimus, organizuoti mokymą ar perduoti darbo žinias ar įgūdžius, kurie galėtų padėti vykdyti mirties bausmės nuosprendžius, kankinimus ar kitokį netinkamą elgesį.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 6 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

7 a a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a) Po 7a straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

 

„7aa straipsnis

 

Tikslinio galutinio naudojimo nuostata

 

1. Valstybės narės uždraudžia arba sustabdo perdavimą su saugumu susijusių prekių, neįtrauktų į II ir III priedus, kurios akivaizdžiai negali būti naudojamos jokiu kitu, kaip tik mirties bausmės vykdymo, kankinimo ar kitokio netinkamo elgesio tikslu, arba yra pagrįstų priežasčių manyti, kad dėl šių prekių perdavimo būtų sudarytos geresnės sąlygos mirties bausmės nuosprendžio įvykdymui, kankinimui ar kitokiam netinkamam elgesiui.

 

2. Valstybės narės apie bet kokias priemones, kurios buvo patvirtintos pagal 1 dalį, tuojau po jų patvirtinimo praneša Komisijai ir nurodo tikslius tų priemonių motyvus.

 

3. Valstybės narės taip pat nedelsdamos praneša Komisijai apie bet kokius priemonių, patvirtintų pagal 1 dalį, pakeitimus.

 

4. Priemones, apie kurias pranešta pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

 

5. Komisija nustato, ar 1 dalyje nurodytos prekės turėtų būti įtrauktos į atitinkamą priedą, kad jų perdavimas būtų uždraustas arba norint jas perduoti būtų reikalingas leidimas.

 

6. Įgaliojimų, suteiktų pagal tikslinio galutinio naudojimo nuostatą, taikymas neturi būti išplėstas vaistams, kurie galėtų būti naudojami mirties bausmei vykdyti.“

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

7 b straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Norint eksportuoti IIIa priede išvardytas prekes, reikalingas leidimas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę. Tačiau leidimo nereikalaujama prekėms, kurios yra tik vežamos per Sąjungos muitų teritoriją, t. y. kurioms neįforminami muitinės sankcionuoti veiksmai, išskyrus išorinio tranzito procedūrą, kaip apibrėžta Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 91 straipsnyje, įskaitant ne Sąjungos kilmės prekių saugojimą laisvojoje zonoje, kurioje taikoma I tipo kontrolė, arba laisvajame sandėlyje.

1. Norint eksportuoti IIIa priede išvardytas prekes, reikalingas leidimas, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę. Prekėms, išvardytoms IIIa priede, kurios tik pervežamos per Sąjungos muitų teritoriją, reikia gauti tranzito leidimą.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 7 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

7 d straipsnio 2 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su IIIa priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu techninės pagalbos teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos atitinkamos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti mirties bausmei vykdyti šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai.“

2. Techninės pagalbos teikėjams draudžiama teikti bet kokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai trečiojoje šalyje techninę pagalbą, susijusią su IIIa priede išvardytomis prekėmis, neatsižvelgiant į tokių prekių kilmę, jeigu techninės pagalbos teikėjai žino ar turi priežasčių įtarti, kad kai kurios arba visos atitinkamos prekės yra arba gali būti skirtos naudoti mirties bausmei vykdyti šalyje, kuri nepriklauso Sąjungos muitų teritorijai. Techninės pagalbos paslaugų teikėjams taip pat draudžiama duoti nurodymus, patarimus, organizuoti mokymą, perduoti darbo žinias ar įgūdžius, kurie padėtų vykdyti mirties bausmės nuosprendžius.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 8 punktas

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

8 straipsnio 6 dalis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, gamintojas pateikia informaciją apie sudarytus susitarimus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, apie paskirties šalį ir, jei turima, informaciją apie galutinį naudojimą ir prekių galutinius naudotojus.

6. Nukrypstant nuo 5 dalies, jeigu gamintojas vaistus eksportuoja platintojui, gamintojas pateikia informaciją apie sudarytus susitarimus ir priemones, kurių buvo imtasi, siekiant užkirsti kelią šių vaistų naudojimui mirties bausmei vykdyti, apie paskirties šalį ir, jei turima, informaciją apie galutinį naudojimą ir prekių galutinius naudotojus. Pateikus prašymą, ši informacija prieinama atitinkamai nepriklausomai priežiūros įstaigai, kaip antai nacionalinis prevencijos mechanizmas, sukurtas pagal Jungtinių Tautų konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą fakultatyvų protokolą, arba nacionalinei žmogaus teisių institucijai valstybėje narėje.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

13 straipsnio 1 dalis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

12a) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, Komisija ir valstybės narės, gavusios prašymą, viena kitą informuoja apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir teikia viena kitai visą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie išduotus ir atmestus leidimus.

„1. Nepažeidžiant 11 straipsnio, kiekviena valstybė narė informuoja Komisiją apie priemones, kurių buvo imtasi pagal šį reglamentą, ir pateikia visą turimą svarbią su šiuo reglamentu susijusią informaciją, visų pirma informaciją apie išduotus ir atmestus leidimus, taip pat informaciją, susijusią su priemonėmis, kurių imtasi atsižvelgiant į tikslinę galutinio naudojimo nuostatą. Komisija šią informaciją persiunčia kitoms valstybėms narėms.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama pakeisti galiojančio teisės akto (13 straipsnio 1 dalis) nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 12 b punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

12b) 13 straipsnis papildomas šia dalimi:

 

„3a. Komisija viešai paskelbia savo metinę ataskaitą, kurią parengia pasinaudodama valstybių narių metinėmis veiklos ataskaitomis, viešai paskelbtomis pagal 3 dalies nuostatas.“

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 14 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

-15 a straipsnis (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„-15a straipsnis

 

Koordinavimo grupė

1. Įsteigiama Komisijos atstovo pirmininkaujama koordinavimo grupė, į kurią kiekviena valstybė narė skiria atstovą. Koordinavimo grupė nagrinėja visus klausimus dėl šio reglamento taikymo, kuriuos gali iškelti pirmininkas arba valstybės narės atstovas.

 

2. Koordinavimo grupė, bendradarbiaudama su Komisija, imasi tinkamų priemonių užtikrinti, kad kompetentingos institucijos tiesiogiai bendradarbiautų ir keistųsi informacija, visų pirma siekiant panaikinti riziką, kad dėl galimų prekių, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui, eksporto kontrolės taikymo skirtumų bus nukreipiami prekybos srautai.

 

3. Koordinavimo grupės pirmininkas, kai mano esant reikalinga, konsultuojasi su eksportuotojais, tarpininkais ir kitais svarbiais suinteresuotaisiais subjektais, kuriems šis reglamentas daro poveikį, įskaitant pilietinės visuomenės atstovus.

 

4. Koordinavimo grupė gali gauti informacijos ir pasiūlymų dėl reglamento veiksmingumo iš visų pilietinės visuomenės grupių, turinčių atitinkamų ekspertinių žinių.“

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 a punktas (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

15 c straipsnis

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

15c) Įterpiamas šis straipsnis:

 

„15c straipsnis

 

Įgyvendinimo peržiūra

 

1. Kas treji metai Komisija vertina, kaip įgyvendinamas šis reglamentas, ir pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie jo taikymą, į kurią gali būti įtraukti pasiūlymai dėl jo dalinių pakeitimų. Valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, kuri būtina šiai ataskaitai parengti.

 

2. Ši peržiūra apima nacionalinius licencijavimo sprendimus, valstybių narių pranešimus Komisijai, valstybių narių tarpusavio perspėjimo ir konsultavimosi mechanizmą, informacijos paskleidimą ir vykdymo užtikrinimą. Pagal peržiūros procedūrą turėtų būti analizuojamas valstybių narių įdiegtų sankcijų tvarkos veikimas ir vertinama, ar šios sankcijos yra veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

 

3. Šios ataskaitos specialiai tam skirtame skirsnyje taip pat pateikiama Koordinavimo grupės veiklos, tyrimų ir konsultacijų apžvalga, kuriai taikomas Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 4 straipsnis.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 punkto -a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

II priedo 1 lentelės 2 stulpelio 2.2 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-a) II priede po 2.2 punkto įterpiami šie punktai:

 

„2.2a. Tiesioginio kontakto elektrošoko lazdos, apsvaiginantys ginklai ir apsauga nuo apsvaiginimo, skirti naudoti teisėsaugos tikslais.

 

2.2b. Kalinio gobtuvai, skirti naudoti teisėsaugos tikslais.

 

2.2c. Kalinio kontrolės žnyplės.“

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 punkto -a a papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 1.3 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-aa) III priede po 1.3 punkto įterpiamas šis punktas:

 

„1.3a. Kėdės, gultai ir lovos su pritvirtintais diržais.“

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 punkto - a b papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 2.1 punktas

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

-ab) III priedo 2.1 punktas pakeičiamas taip:

„2.1. Nešiojamieji elektros iškrovos ginklai, kurie kiekvienąkart naudojant elektros šoką gali būti nukreipiami tik į vieną asmenį, įskaitant elektros šoko lazdas, elektros šoko skydus, šaunamuosius apsvaiginimo ginklus, šaunamuosius ginklus su elektrošokiniais antgaliais ir kitus panašius ginklus.

„2.1. Nešiojami elektrošoko įtaisai, įskaitant šaunamuosius ginklus su elektrošokiniais antgaliais, sukeliančiais didesnę nei 10 000 V įtampą, ir kitus panašius įtaisus.

Pastabos:

Pastabos:

1. Šis punktas netaikomas elektros šoko diržams ir kitiems įtaisams, įtrauktiems į II priedo 2.1 punktą.

1. Šis punktas netaikomas elektrošoko diržams ir kitiems įtaisams, apibūdintiems II priedo 2.1 ir 2.2a punktuose.

2. Šis punktas netaikomas individualiems elektros šoko įtaisams, kuriuos naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.“

2. Šis punktas netaikomas individualiems elektrošoko įtaisams, kuriuos naudotojas nešiojasi savigynos tikslais.“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama iš dalies pakeisti esamame teisės akte (III priedo 2 punktas) įrašytą nuostatą, kuri nepaminėta Komisijos pasiūlyme.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 15 punkto -a c papunktis (naujas)

Reglamentas (EB) Nr. 1236/2005

III priedo 1 lentelės 2 stulpelio 2.3 a punktas (naujas)

 

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

-ac) III priede po 2.3 punkto įterpiami šie punktai:

 

„2.3a. Akustinių bangų įtaisai, naudojami miniai ir (arba) riaušėms valdyti.

 

2.3b. Milimetrinių bangų ginklai.“

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

Nuorodos

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.1.2015

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.1.2015

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Priėmimo data

29.6.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

45

2

3

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Prekyba tam tikromis prekėmis, kurios galėtų būti naudojamos mirties bausmei vykdyti, kankinimui ar kitokiam žiauriam, nežmoniškam ar žeminančiam elgesiui ir baudimui

Nuorodos

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

14.1.2014

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

INTA

15.1.2015

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFET

15.1.2015

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Svarstymas komitete

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Priėmimo data

22.9.2015

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

0

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Marco Affronte

Pateikimo data

29.9.2015