Ziņojums - A8-0267/2015Ziņojums
A8-0267/2015

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

28.9.2015 - (COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD)) - ***I

Starptautiskās tirdzniecības komiteja
Referente: Marietje Schaake


Procedūra : 2014/0005(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A8-0267/2015

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2014)0001),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0014/2014),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu un Ārlietu komitejas atzinumu (A8-0267/2015),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(8) Piešķirt vispārēju atļauju būtu lietderīgi arī gadījumā, kad ražotājam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1236/2005 kontrolētos produktus nepieciešams eksportēt izplatītājam valstī, kas nav atcēlusi nāvessodu, ar nosacījumu, ka eksportētājs un izplatītājs ir noslēguši juridiski saistošu nolīgumu, saskaņā ar kuru izplatītājam jāpiemēro atbilstošs pasākumu kopums, kas nodrošina, ka medikamenti netiks izmantoti nāvessoda izpildei.

(8) Piešķirt vispārēju atļauju būtu lietderīgi arī gadījumā, kad ražotājam saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1236/2005 kontrolētos produktus nepieciešams eksportēt izplatītājam valstī, kas nav atcēlusi nāvessodu, ar nosacījumu, ka eksportētājs un izplatītājs ir noslēguši juridiski saistošu nolīgumu, saskaņā ar kuru izplatītājam jāpiemēro atbilstošs pasākumu kopums, kas nodrošina, ka medikamenti netiks izmantoti nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(12) Ir nepieciešams aizliegt brokeriem Savienībā sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar precēm, kuras ir aizliegts eksportēt un importēt, jo šādām precēm nav cita praktiska izmantojuma kā vien nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai citāda nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana. Aizliegums sniegt šādus pakalpojumus kalpo sabiedrības morāles aizsardzībai.

(12) Ir nepieciešams aizliegt brokeriem Savienībā sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar precēm, kuras ir aizliegts eksportēt un importēt, jo šādām precēm nav cita praktiska izmantojuma kā vien nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai citāda nežēlīga, necilvēcīga vai pazemojoša rīcība vai sodīšana. Aizliegums sniegt šādus pakalpojumus ir nepieciešams, lai aizsargātu sabiedrības morāli un ievērotu cilvēka cieņas principus, kuri ir Eiropas vērtību pamatā atbilstoši Līgumam par Eiropas Savienību un Eiropas Savienības Pamattiesību hartai;

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a)Būtu jāiekļauj konkrēta tiešā lietojuma klauzula, lai dalībvalstis apturētu vai izbeigtu tādu drošības izstrādājumu nosūtīšanu, kas nav uzskaitīti II un III pielikumā un kuriem nav acīmredzama cita praktiska pielietojuma kā to izmantošana nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, pazemojošai vai necilvēcīgai rīcībai vai sodīšanai, vai par kuriem pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka šo preču nosūtīšanas rezultātā varētu tikt veicināta vai īstenota nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai citāda nežēlīga, pazemojoša vai necilvēcīga rīcība vai sodīšana. Pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar konkrētu tiešā lietojuma klauzulu, nebūtu jāattiecina uz medikamentiem, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei.

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – -aa apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – f punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(aa) panta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

(f) “tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas;

(f) “tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu, izmantošanu, praksi vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas;

(Šā grozījuma nolūks ir grozīt spēkā esošā tiesību akta noteikumu — 2. panta f) apakšpunktu, kas Komisijas priekšlikumā nebija iekļauts.)

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – k punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā vienīgi papildpakalpojumu sniegšana nav ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi;

Šajā regulā papildpakalpojumu sniegšana ir ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi, tostarp arī internetā;

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – l punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(l) "starpnieks" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un īsteno šīs regulas 2. panta k) apakšpunktā definētos pakalpojumus no Savienības trešās valsts teritorijā;

(l) "starpnieks" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī, vai ir tās valstspiederīgais, vai juridiskas personas vai personālsabiedrības filiāle, un īsteno šīs regulas 2. panta k) apakšpunktā definētos pakalpojumus;

 

Pamatojums

ES vajadzētu būt iespējai piemērot šo regulu arī tad, ja darījumos, kuri notiek ārpus Savienības teritorijas, ir iesaistīti ES valstspiederīgie vai juridiskas personas, kuras veic uzņēmējdarbību ES.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – m punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(m) "tehniskās palīdzības sniedzējs" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un sniedz šīs regulas 2. panta f) apakšpunktā definēto tehnisko palīdzību no Savienības trešās valsts teritorijā;

(m) “tehniskās palīdzības sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un sniedz šīs regulas 2. panta f) apakšpunktā definēto tehnisko palīdzību;

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – n punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(n) "eksportētājs" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t.i., persona, kurai deklarācijas pieņemšanas laikā ir līgums ar saņēmēju attiecīgajā trešā valstī un kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preces ārpus Savienības muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preci ārpus Savienības muitas teritorijas. Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar minētajām precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā;

(n) "eksportētājs" ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kuras vārdā iesniegta eksporta deklarācija, t.i., persona, kurai deklarācijas pieņemšanas laikā ir līgums ar saņēmēju attiecīgajā trešā valstī un kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preces ārpus Savienības muitas teritorijas. Ja nav noslēgts eksporta līgums vai līguma īpašnieks nerīkojas savā vārdā, eksportētājs ir persona, kurai ir nepieciešamās pilnvaras sūtīt preci ārpus Savienības muitas teritorijas. Gadījumos, kad pirmtiesības rīkoties ar minētajām precēm ir personai, kas veic uzņēmējdarbību ārpus Savienības, saskaņā ar līgumu, uz kura pamata veic eksportu, uzskata, ka eksportētājs ir līgumslēdzēja puse, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienībā;

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – ra punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ra) „tranzīts” ir pielikumos uzskaitīto ārpussavienības preču pārvadāšana, iebraucot Savienības muitas teritorijā un šķērsojot to, ja galamērķis ir ārpus Savienības.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

4.aa pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3a) Regulā iekļauj šādu pantu:

 

“4.aa pants

 

Tranzīta aizliegums

 

1. Ir aizliegts jebkāds II pielikumā uzskaitīto preču tranzīts, neskatoties uz šādu preču izcelsmi.

 

2. Atkāpjoties no 1. punkta, kompetentā iestāde var atļaut II pielikumā uzskaitīto preču tranzītu, ja pierāda, ka valstī, uz kuru preces eksportēs, tās lietos vienīgi ar nolūku tās publiski izstādīt muzejā to vēsturiskās nozīmes dēļ.”

Pamatojums

Nedrīkst atļaut to preču tranzītu, kuras ir aizliegts eksportēt un importēt.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

4.ab pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(3b) Regulā iekļauj šādu pantu:

 

“4.ab pants

 

Komerciālas pārdošanas un reklāmas aizliegums

 

Ir aizliegtas tiešsaistes un bezsaistes komerciālās pārdošanas un reklamēšanas darbības, ko Savienībā veic fiziskas vai juridiskas personas vai personālsabiedrības II pielikumā minēto preču iespējamas nosūtīšanas nolūkā.ˮ

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 5. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

6. pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Lēmumus par eksporta atļaujas pieteikumiem attiecībā uz III.a pielikumā uzskaitītajām precēm kompetentās iestādes pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā visus attiecīgos apsvērumus, tostarp jo īpaši to, vai pēdējos trīs gados cita dalībvalsts ir noraidījusi atļaujas pieteikumu būtībā identiskam eksportam, un apsvērumus par paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku."

1. Lēmumus par eksporta atļaujas pieteikumiem attiecībā uz III pielikumā un III.a pielikumā uzskaitītajām precēm kompetentās iestādes pieņem, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi un ņemot vērā visus attiecīgos apsvērumus, tostarp jo īpaši to, vai pēdējos trīs gados cita dalībvalsts ir noraidījusi atļaujas pieteikumu būtībā identiskam eksportam, un apsvērumus par paredzēto galīgo izmantojumu un novirzīšanas risku.";

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 5.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

6. pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Regulas 6. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„1.a Kompetentā iestāde, ņemot vērā visus attiecīgos pierādījumus, līdztekus dalībvalstīm nodrošina, ka visi uzņēmumi, kas pārdod drošības iekārtas un tie, kas organizē industriālās izstādes un citus pasākumus, kuros šādas iekārtas pārdod, tiktu informēti par to, ka šādas iekārtas var izmantot spīdzināšanas un citādas nežēlīgas, necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai sodīšanas nolūkā un ka šo iekārtu pārdošana var tikt aizliegta un tikt atceltas tām piešķirtās atļaujas.ˮ

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 5.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

6. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b) regulas 6. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

2. „Kompetentā iestāde nepiešķir atļauju, ja ir pamatots iemesls uzskatīt, ka trešās valsts tiesībaizsardzības iestāde vai jebkura fiziska vai juridiska persona varētu izmantot III pielikumā un III.a pielikumā uzskaitītās preces spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tostarp ar tiesas lēmumu noteiktiem miesas sodiem.

 

Kompetentā iestāde ņem vērā:

 

– pieejamos starptautisko tiesu spriedumus,

 

– ANO, Eiropas Padomes un ES kompetento struktūru atzinumus, kā arī atzinumus, kas izklāstīti ziņojumos, ko sagatavojusi Eiropas Padomes Eiropas Komiteja spīdzināšanas un necilvēcīgas vai pazemojošas rīcības vai soda novēršanai un ANO Īpašais ziņotājs par spīdzināšanu un citu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodu.

 

Var ņemt vērā citu attiecīgu informāciju, tostarp pieejamos valstu tiesu spriedumus, ziņojumus un citu informāciju, ko sagatavojušas pilsoniskās sabiedrības organizācijas, kā arī informāciju par II, III un III.a pielikumā uzskaitīto preču eksporta ierobežojumiem, kurus piemēro galamērķa valstī.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 5.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

6.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5c) Regulā iekļauj šādu pantu:

 

“6.a pants

 

Prasība par tranzīta atļauju

 

1. Tranzīta atļauja tiek pieprasīta III pielikumā vai III.a pielikumā uzskatītajām precēm, ja tranzīta dalībvalsts kompetentā iestāde ir informējusi uzņēmēju, ka attiecīgās preces pilnībā vai daļēji ir vai varētu būt paredzētas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

 

2. Ja uzņēmums ir informēts, ka III vai III.a pielikumā uzskaitītās preces pilnībā vai daļēji ir paredzētas nāvessoda izpildei spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, tas par to paziņo kompetentām iestādēm, kuras izlemj par to, vai par attiecīgo tranzītu būtu lietderīgi noteikt atļaujas saņemšanas pienākumu vai ne.

 

3. Dalībvalsts, kas atbilstīgi šā panta 1. un 2. punktam nosaka atļaujas prasības par III pielikumā vai III.a pielikumā neuzskaitītu preču tranzītu, nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju.ˮ

Pamatojums

Jāievieš papildu prasības par atļaujām, lai novērstu tādu preču tranzītu, kuras var izmantot nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

7.a pants – 1. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Starpniekam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja starpnieks zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.

1. Starpniekam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumus saistībā ar III un III a pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja starpnieks zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

7.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumu saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.";

2. Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumu saistībā ar III un III.a pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā."; Papildus tam tehniskās palīdzības sniedzējiem tiek aizliegts instruēt, ieteikt, apmācīt vai nodot darba zināšanas vai prasmes, kas varētu palīdzēt izpildīt nāvessodu, spīdzināt vai citādi nežēlīgi, necilvēcīgi vai pazemojoši rīkoties vai sodīt.

Pamatojums

Tehniskā palīdzība, kas varētu palīdzēt izpildīt ar tiesas spriedumu noteiktu nāvessodus, spīdzināšanu vai citu sliktu izturēšanos, var tikt sniegta neatkarīgi no to iekārtu piegādes, uz kuru patlaban attiecas šīs regulas tvērums.

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

7.aa pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6.aRegulā iekļauj šādu pantu:

 

„7.aa pants

 

Labākās prakses apmaiņa

 

Dalībvalstis tiek mudinātas sekmēt paraugpraksi tehniskās palīdzības sniedzēju vidū, lai nodrošinātu to, ka šī palīdzība pozitīvi sekmē cīņu pret spīdzināšanu vai citādu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu.ˮ

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

7.c pants – 3. punkts – 3.3. apakšpunkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

„3.3. Komisija sadarbībā ar dalībvalstu un trešo valstu kompetentajām iestādēm vajadzīgā gadījumā pieņem paraugprakses pamatnostādnes par tiešā izmantojuma pārbaudīšanu.”

Pamatojums

Paraugprakses pamatnostādnes, kuras balstītas uz dalībvalstu un trešo valstu iestāžu pieredzi, izveidotu skaidrāku sistēmu, lai noteiktu to preču galīgo izmantojumu, kuras varētu nelikumīgi izmantot nāvessoda izpildei, tādējādi veicinot likumīgu eksportu paredzētajam izmantojumam, jo īpaši medicīnas un farmācijas nozarē.

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 7.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III.aa nodaļa (jauna) – 7.da pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Iekļauj šādu nodaļu:

 

„III aa nodaļa

 

Neuzskaitītās preces

 

7.da pants

 

Visaptveroša klauzula

 

1. Eksporta atļauja tiek pieprasīta šīs regulas pielikumos neminētām precēm, ja tās dalībvalsts kompetentā iestāde, kurā eksportētājs veic uzņēmējdarbību, ir viņu informējusi, ka attiecīgās preces pilnībā vai daļēji ir vai var būt paredzētas nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai un citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

 

2. Ja eksportētājs zina, ka II pielikumā, III pielikumā vai III.a pielikumā neuzskaitītās preces, kuras tas ierosina eksportēt, pilnībā vai daļēji ir paredzētas nāvessoda izpildei vai spīdzināšanai un citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai, viņš par to paziņo tās dalībvalsts kompetentajām iestādēm, kurā viņš veic uzņēmējdarbību, un šīs iestādes pieņem lēmumu, vai ir lietderīgi noteikt prasību saņemt atļauju, lai veiktu attiecīgo eksportu.

 

3. Dalībvalsts, kas atbilstoši 1. un 2. punktam izvirza prasību saņemt eksporta atļauju II, III vai III.a pielikumā neminētai precei, nekavējoties par to informē pārējās dalībvalstis un Komisiju un norāda precīzus iemeslus, kādēļ tiek izvirzīta prasība par atļauju. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju arī par visām izmaiņām pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. un 2. punktu.

 

4. Pārējās dalībvalstis pienācīgi ņem vērā šo informāciju un informē savas muitas pārvaldes un citas attiecīgās valsts iestādes.

 

5. Nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ Komisija pieņem deleģētos aktus, pievienojot 1. un 2. punktā minētās preces II pielikumam, III pielikumam vai III.a pielikumam. Regulas 15.b pantā noteikto procedūru piemēro deleģētajiem aktiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu.ˮ

 

6. Zāles, kas ir definētas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2001/83/EK1a, nav iekļautas šā panta darbības jomā.

 

_________________________

 

1a.Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 6. novembra Direktīva 2001/83/EK par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).

Pamatojums

„Visaptverošas” klauzulas, kas ir līdzīgas tām, kas ir izmantotas Divējāda lietojuma regulā, nodrošinātu papildu aizsardzību pret riskiem. Šādos gadījumos Komisijai ir jāizvērtē, vai nepieciešama steidzamības procedūra Kopienas pasākumu pieņemšanai, tādējādi saglabājot Kopienas pieeju, nodrošinot saskaņotību un vienādus spēles noteikumus.

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

8. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ja ražotājam medikamenti jāeksportē izplatītājam, ražotājs, atkāpjoties no 5. punkta, sniedz informāciju par noslēgtajiem nolīgumiem un īstenotajiem pasākumiem, lai novērstu, ka šie ražojumi tiek izmantoti nāvessoda izpildei galamērķa valstī, un informāciju par preču galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem, ja šāda informācija ir pieejama.

6. Ja ražotājam medikamenti jāeksportē izplatītājam, ražotājs, atkāpjoties no 5. punkta, sniedz informāciju par noslēgtajiem nolīgumiem un īstenotajiem pasākumiem, lai novērstu, ka šie ražojumi tiek izmantoti nāvessoda izpildei galamērķa valstī, un informāciju par preču galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem, ja šāda informācija ir pieejama. Šo informāciju pēc pieprasījuma sniedz attiecīgai neatkarīgai uzraudzības struktūrai, piemēram, Nacionālajam profilakses mehānismam, kas izveidots saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu fakultatīvo protokolu, vai kādas dalībvalsts nacionālajam cilvēktiesību institūtam.

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 8.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

10. pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(8a) regulas 10. panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

 

„2. Ja ir sastādīta muitas deklarācija par precēm, kas uzskaitītas II, III vai III.a pielikumā, un ir apstiprināts, ka paredzētajam eksportam vai importam saskaņā ar šo regulu nav piešķirta atļauja, muitas iestādes aiztur deklarētās preces un pievērš uzmanību iespējai iesniegt atļaujas pieteikumu atbilstīgi šai regulai. Ja sešu mēnešu laikā pēc aizturēšanas nav iesniegts atļaujas pieteikums vai ja kompetentā iestāde noraida šādu pieteikumu, muitas iestādes atbrīvojas no aizturētajām precēm saskaņā ar attiecīgās valsts piemērojamiem tiesību aktiem.”

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

12.a pants (jauns) – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Komisija trīs mēnešu laikā var lūgt pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij sniegt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka pieprasījumā nav sniegta informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem vai arī nepieciešama papildu informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem. Tā informē, par kuriem punktiem nepieciešams sniegt papildu informāciju.

2. Pēc šā panta 1. punktā minētā pieprasījuma saņemšanas Komisija nekavējoties informē visas dalībvalstis un laiž tālāk apritē no pieprasījumu iesniegušās dalībvalsts saņemto informāciju. Kamēr Komisija nav pieņēmusi galīgo lēmumu, dalībvalsts drīkst nekavējoties apturēt to preču nosūtīšanu, uz kurām attiecas konkrētais pieprasījums. Komisija trīs mēnešu laikā var lūgt pieprasījuma iesniedzējai dalībvalstij sniegt papildu informāciju, ja tā uzskata, ka pieprasījumā nav sniegta informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem vai arī nepieciešama papildu informācija par vienu vai vairākiem būtiskiem punktiem. Tā informē, par kuriem punktiem nepieciešams sniegt papildu informāciju.

 

Grozījums Nr.    24

Regulas priekšlikums

1. pants – 12. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

12.a pants – 3. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Ja Komisija uzskata, ka nav nepieciešams pieprasīt papildu informāciju, vai ja tā ir saņēmusi pieprasīto papildu informāciju, tā sešu mēnešu laikā sāk procedūru pieprasītā grozījuma pieņemšanai vai informē pieprasījuma iesniedzējas dalībvalstis par iemesliem to nedarīt.”;

3. Ja Komisija uzskata, ka nav nepieciešams pieprasīt papildu informāciju, vai ja tā ir saņēmusi pieprasīto papildu informāciju, tā trīs mēnešu laikā sāk procedūru pieprasītā grozījuma pieņemšanai vai informē pieprasījuma iesniedzējas dalībvalstis par iemesliem to nedarīt.”;

Pamatojums

Sistēmai ir jābūt pietiekami dinamiskai, lai nodrošinātu, ka pielikumi ir atjaunināti, tajos paredzēta pienācīga kontrole un vienādi spēles noteikumi visā ES.

Grozījums Nr.    25

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

13. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(12a) regulas 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Neskarot 11. pantu, Komisija un dalībvalstis pēc pieprasījuma viena otru informē par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām.

„1. Neskarot 11. pantu, katra dalībvalsts informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām, kā arī par pasākumiem, kas veikti saskaņā ar konkrēto tiešā lietojuma klauzulu. Komisija šo informāciju nosūta pārējām dalībvalstīm.ˮ

Grozījums Nr.    26

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

13. punkts – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(12b) Regulas 13. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„3.a Komisija sagatavo gada ziņojumu, par pamatu ņemot šā panta 3. punktā minētos ziņojumus par gada darbību. Šo ziņojumu dara publiski pieejamu.

Grozījums Nr.    27

Regulas priekšlikums

1. pants – 15. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

15.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

15.a pants

svītrots

Deleģēšanas pilnvaru īstenošana

 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

 

2. To pilnvaru deleģēšanu, kuras minētas 12. pantā, Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no …. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu perioda beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma periodiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra perioda beigām.

 

3. Šīs regulas 12. pantā minētās deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras Eiropas Parlaments vai Padome var atcelt jebkurā laikā. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz minētajā lēmumā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

 

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

 

5. Saskaņā ar 12. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā perioda beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo periodu pagarina par diviem mēnešiem.

 

Pamatojums

Pilnvaru deleģēšana ir veikta saskaņā ar „Trade Omnibus I” 2014. gada 15. janvāra Regulu (ES) Nr. 37/2014, un tā jau ir iekļauta 15.a pantā.

Grozījums Nr.    28

Regulas priekšlikums

1. pants – 15.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

15.ba pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(15a) regulā iekļauj šādu pantu:

 

„15.ba pants

 

Spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupa

 

1. Izveido spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupu, kuras priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis. Dalībvalstis nozīmē savu pārstāvi šajā grupā. Tā izskata visus jautājumus, kuri attiecas uz šīs regulas piemērošanu un kurus var ierosināt priekšsēdētājs vai dalībvalstu pārstāvji.

 

2. Koordinācijas grupa sadarbībā ar Komisiju veic attiecīgos pasākumus, ar kuru palīdzību tiek iedibināta nepastarpināta sadarbība un informācijas apmaiņa starp kompetentajām iestādēm, jo īpaši, lai novērstu iespējamo atšķirību risku, kas rodas, eksporta kontroli piemērojot precēm, kuras var izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai un kas var radīt novirzes tirdzniecības plūsmās.

 

3. Gadījumos, kad spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupas priekšsēdētājs uzskata par vajadzīgu, viņš apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp visu pilsoniskās sabiedrības daļu pārstāvjiem, kuriem ir attiecīgās specializētās zināšanas jautājumos, uz kuriem attiecas šī regula.

 

3. Komisija par spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupas darbībām, pārbaudēm un apspriedēm Eiropas Parlamentam sniedz rakstisku gada ziņojumu, kam piemēro Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem 4. pantu.”

Pamatojums

Saskaņā ar praksi, kas izveidota stratēģiskā eksporta kontrolei, jāizveido ekspertu grupa, kas regulāri izvērtētu šīs regulas piemērošanu un apspriestu priekšlikumus par atjauninājumiem, tostarp deleģēto aktu sagatavošanu.

Grozījums Nr.    29

Regulas priekšlikums

1. pants – 15.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

15.bb pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15b) Regulā iekļauj šādu pantu:

 

„15.bb pants

 

1. Līdz...* un pēc tam reizi trijos gados Komisija pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei visaptverošu īstenošanas un ietekmes novērtējuma ziņojumu, kurā var ietvert priekšlikumus minētās regulas grozījumiem. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu informāciju, kas vajadzīga šā ziņojuma sagatavošanai.

 

2. Atsevišķās ziņojuma sadaļās aplūko:

 

(a) spīdzināšanas izskaušanas koordinācijas grupu un tās darbības, pārbaudes un apspriedes. Informāciju, ko Komisija sniedz par koordinācijas grupas pārbaudēm un apspriedēm, uzskata par konfidenciālu saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu. Informāciju vienmēr uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu būtiski negatīvi ietekmēt informācijas sniedzēju vai avotu;

 

(b) informāciju par valstu atļauju piešķiršanas lēmumiem, dalībvalstu ziņojumiem Komisijai, dalībvalstu savstarpējo paziņošanas un konsultāciju mehānismu, informācijas pasākumiem un īstenošanu.

 

(c) visaptverošu informāciju, kas sniegta par to dalībvalstu pasākumu raksturu un ietekmi, kuri īstenoti saskaņā ar 17. pantu, tostarp dalībvalstu ieviesto sankciju režīmu darbību, un vērtējumu, vai šādi režīmi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi.

 

______________

 

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā.”

Pamatojums

Saskaņā ar stratēģiskā eksporta kontroli ir regulāri jāpārskata regulas īstenošana. Lai gan katra dalībvalsts pati izstrādā savus noteikumus par sankcijām, to raksturam un ietekmei jābūt līdzīgai, lai saglabātu saskaņotu pieeju un vienādus spēles noteikumus visā Savienībā.

Grozījums Nr.    30

Regulas priekšlikums

1. pants – 15.c punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

17. pants – 3. punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(15c) regulas 17. pantā pievieno šādu punktu:

 

„3. Komisija izvērtē, vai dalībvalstu izstrādātie noteikumi par sankcijām ir vienādi rakstura un ietekmes ziņā.”

Pamatojums

Lai gan katra dalībvalsts pati izstrādā savus noteikumus par sankcijām, to raksturam un ietekmei jābūt līdzīgai, lai saglabātu saskaņotu pieeju un vienādus spēles noteikumus visā Savienībā.

Grozījums Nr.    31

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15.d punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III pielikums – 2. sleja – 1. un 2. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

(15d) III pielikuma otrās slejas 1. un 2. punktu aizvieto ar šādu tekstu:

1. Cilvēku savaldīšanai paredzētas preces:

‘1. Šādas preces, kas paredzētas cilvēku savaldīšanai:

1.1. Savaldīšanas krēsli un siekstas (važu dēļi).

1.1. Savaldīšanas krēsli un siekstas (važu dēļi).

Piezīme.

Piezīme:

Šis punkts neattiecas uz savaldīšanas krēsliem, kas konstruēti cilvēkiem, kuriem ir kustību traucējumi.

Šis punkts neattiecas uz savaldīšanas krēsliem, kas konstruēti cilvēkiem, kuriem ir kustību traucējumi.

1.2. Kāju dzelži, ķēdes, važas un atsevišķas aproces vai važu aproces.

1.2. Kāju dzelži, ķēdes, važas un atsevišķas aproces vai važu aproces.

Piezīme:

Piezīme:

Šis punkts neattiecas uz “parastiem roku dzelžiem”. Parastie roku dzelži ir roku dzelži, kuru kopējais izmērs, ieskaitot ķēdi, ko mēra no vienas ārējās aproces malas līdz otras aproces ārējai malai, aizslēgtā stāvoklī ir starp 150 un 280 mm un kuri nav pārveidoti tā, lai radītu fiziskas sāpes vai ciešanas.

Šis punkts neattiecas uz “parastiem roku dzelžiem”. Parastie roku dzelži ir roku dzelži, kuru kopējais izmērs, ieskaitot ķēdi, ko mēra no vienas ārējās aproces malas līdz otras aproces ārējai malai, aizslēgtā stāvoklī ir starp 150 un 280 mm un kuri nav pārveidoti tā, lai radītu fiziskas sāpes vai ciešanas.

1.3. Īkšķu dzelži un īkšķu skrūves, ieskaitot robainus īkšķu dzelžus.

1.3. Īkšķu dzelži un īkšķu skrūves, ieskaitot robainus īkšķu dzelžus.

 

1.3.a ar siksnām aprīkoti krēsli, dēļi un gultas;

2. Šādas pārnēsājamas ierīces, kas paredzētas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai:

2. Šādas pārnēsājamas ierīces, kas paredzētas masu nekārtību novēršanai vai pašaizsardzībai:

2.1. Pārnēsājamas elektriskā šoka ierīces, ietverot, bet neaprobežojoties ar elektriskā šoka zižļiem, elektriskā šoka vairogiem, apdullinošiem šaujamieročiem un elektriskā šoka šautras šaujamieročiem, kuru bezslodzes spriegums ir vienāds ar 10000 V vai pārsniedz to.

2.1. Pārnēsājamas elektriskā šoka ierīces, ietverot, bet neaprobežojoties ar elektriskā šoka zižļiem, elektriskā šoka vairogiem, apdullinošiem šaujamieročiem un elektriskā šoka šautras šaujamieročiem, kuru bezslodzes spriegums ir vienāds ar 10000 V vai pārsniedz to.

Piezīmes:

Piezīmes:

1. Šis punkts neattiecas uz II pielikuma 2.1. punktā aprakstīto elektriskā šoka jostu.

1. Šis punkts neattiecas uz II pielikuma 2.1. punktā aprakstīto elektriskā šoka jostu.

2. Šis punkts neattiecas uz individuālām elektriskām šoka ierīcēm, ja lietotājs to izmanto pašaizsardzībai.

2. Šis punkts neattiecas uz individuālām elektriskām šoka ierīcēm, ja lietotājs to izmanto pašaizsardzībai.

 

2.2.a. pūļa/dumpja kontrolei paredzētas akustiskas ierīces;

 

2.2.b. milimetru viļņu ieroči.ˮ

Grozījums Nr.    32

Regulas priekšlikums

2. pants – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šīs regulas 1. panta 6. punktu un 1. panta 7. punktu, ciktāl ar to iekļauj 7.d pantu, piemēro no 2015. gada 1. janvāra.

Šīs regulas 1. panta 6. punktu un 1. panta 7. punktu, ciktāl ar to iekļauj 7.d pantu, piemēro no 2016. gada 1. februāra.

Pamatojums

Uzņēmumiem un izpildes iestādēm ir vajadzīgs samērīgs pārejas periods, lai panāktu šo aizliegumu ievērošanu un izpildi.

Grozījums Nr.    33

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. daļa

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III.b pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Benina

svītrots

Pamatojums

Šīs valsts tiesību aktos joprojām ir paredzēts nāvessods.

Grozījums Nr.    34

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. daļa

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III.b pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Gabona

Pamatojums

Gabona ir pilnībā ratificējusi Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām otro fakultatīvo protokolu.

Grozījums Nr.    35

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. daļa

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III.b pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Libērija

svītrots

Pamatojums

Šīs valsts tiesību aktos joprojām ir paredzēts nāvessods.

Grozījums Nr.    36

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. daļa

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III.b pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Madagaskara

svītrots

Pamatojums

Šīs valsts tiesību aktos joprojām ir paredzēts nāvessods.

Grozījums Nr.    37

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. daļa

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III.b pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Mongolija

svītrots

Pamatojums

Šīs valsts tiesību aktos joprojām ir paredzēts nāvessods.

Grozījums Nr.    38

Regulas priekšlikums

II pielikums – 2. daļa

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III.b pielikums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Santome un Prinsipi

svītrots

Pamatojums

Santome un Prinsipi, tāpat kā Madagaskara, nav pilnībā ratificējusi Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām otro fakultatīvo protokolu.

PASKAIDROJUMS

Eksporta kontrole ES teritorijā ir ārējās tirdzniecības politikas līdzeklis, kas veicina vairāku plašāku politikas mērķu sasniegšanu. Spīdzināšanas izskaušanas Regula (EK) Nr. 1236/2005 ir lielisks instruments cilvēktiesību aizsardzības veicināšanai, īstenojot tādu preču un darbību kontroli, kuras nelikumīgi tiek izmantotas vai kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai.

Spīdzināšanas izskaušanas regula attiecas uz sen iedibināto ES politiku nāvessoda izskaušanai pasaulē un uz spīdzināšanas novēršanas politiku. Tā palīdz sasniegt šos mērķus, aizliegumus apvienojot ar licencēšanas prasībām uzskaitīto preču tirdzniecībai. Šī regula reglamentē „vienreiz lietojamu” spīdzināšanas un nāvessoda izpildes preču tirdzniecību un ar to saistīto tehnisko palīdzību (II pielikums) un atļaujas sistēmu „daudzreiz lietojamām” precēm, kuras varētu nelikumīgi izmantot spīdzināšanai un nāvessodu izpildei, veicot nāvējošas injekcijas (III pielikums).

Tiesību aktu atjaunināšana

Jau sen bija nepieciešams pārstrādāt spīdzināšanas instrumentu tirdzniecības kontroli ES, un kontroles sarakstu atjaunināšana ir solis pareizajā virzienā. ES spīdzināšanas izskaušanai paredzētās eksporta kontroles pašreizējo pārskatīšanu cita starpā veidoja Eiropas Parlamenta centieni, tostarp 2010. gada 17. jūnija rezolūcijā paustās prasības un papildu pieprasījumi par īstenošanu, kas tika iekļauti INTA un DROI priekšsēdētāju 2011. gada 27. jūnijā vēstulē komisāram K. De Gucht un AP/PV Ketrīnai Eštonei.

Ir svarīgi nodrošināt pareizu ES likumdošanas, administratīvo, tiesisko un ārējo pasākumu kopumu, lai nepieļautu un aizliegtu spīdzināšanas preču ražošanu, tirdzniecību un izmantošanu, kā arī efektīvi kontrolētu preces, kuras potenciāli var izmantot nāvējošiem vai necilvēcīgiem mērķiem. Daudzpusēju eksporta kontroles režīmu trūkums spīdzināšanas preču jomā pretstatā „divējāda lietojuma” jomai nenovēršami rada sarežģījumus šā uzdevuma veikšanā. Tomēr ES spīdzināšanas izskaušanas centieni nevar aprobežoties tikai ar vardarbīga aprīkojuma pieejamības samazināšanu, noviržu un apiešanas novēršanu un pienācīgas kontroles veicināšanu ārpus tās robežām. Tirdzniecības instrumenti ir visaptverošas pieejas daļa, kurā ārējās darbības īstenošanai tiek izmantoti visi ES instrumenti.

Ir būtiski nodrošināt konsekvenci ES eksporta kontrolē, aptverot militāro, divējāda lietojuma, šaujamieroču un spīdzināšanas ieroču un spīdzināšanas preču sarakstus, un nepakļaut preces dubultai kontrolei (izņemot papildu kontroles nelegālas narkotiku tirdzniecības novēršanai).

Komisija ierosina stiprināt spīdzināšanas instrumentu kontroli, cita starpā:

•  iekļaujot īpašu III.a pielikumu, lai novērstu kontrolētu medicīnas preču izmantošanu nāvessoda izpildei, veicot nāvējošu injekciju;

•  ieviešot aizliegumu veikt starpniecības pakalpojumus aizliegtajām precēm un attiecinot aizliegumu veikt starpniecības pakalpojumus un sniegt tehnisko palīdzību arī uz kontrolējamām precēm gadījumos, kad piegādātājs/starpnieks zina vai viņam ir iemesli aizdomām, ka minētās preces var izmantot spīdzināšanai;

•  izveidojot Savienības vispārējo eksporta atļauju valstīm, kuras ir apņēmušās pildīt stingras starptautiskās saistības vai nu saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 13. protokolu, vai saskaņā ar Starptautiskā pakta par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām Otro fakultatīvo protokolu.

Referente atbalsta nepieciešamas un samērīgas kontroles pieeju, izvairoties no pārāk liela sloga, kas ierobežotu tirdzniecību, kuras nolūks ir likumīgs preču galīgais izmantojums. Šajā ziņā ir būtiska Kopienas pieeja, kurā tiek saglabāti vienādi spēles noteikumi. Vienlaikus referente atgādina, ka eksporta kontroles režīmos jāņem vērā nākotnes vajadzības un jānodrošina elastīgums, lai ātri pielāgotos mainīgajām tehnoloģijām un jauninājumiem visā pasaulē. Konkrētu preču saraksti sniedz skaidrību eksportētājiem un importētājiem un palīdz nodrošināt atbilstību noteikumiem. Saistībā ar šo regulu jānorāda, ka īpaši svarīga ir likumīga piekļuve zālēm un farmācijas precēm, kuru ražošanā ES ieņem nozīmīgu vietu. Papildus tehniskajai palīdzībai un starpniecības pakalpojumiem iespēju robežās ES ir jācenšas kontrolēt arī citus pakalpojumus, piemēram, cita starpā tirgvedību vai finanšu pakalpojumus, kas var veicināt tādu preču izplatību, kuras var izmantot spīdzināšanai vai nāvessodu izpildei.

Ārvalstu tirdzniecības darījumiem kļūstot aizvien sarežģītākiem, referente uzsver, ka liela nozīme ir efektīvi īstenotām kontrolēm, pārbaudēm, sankcijām, norādījumiem un valstu iestāžu veiktajiem izpratnes palielināšanas pasākumiem. Arī šeit ir nepieciešami vienādi spēles noteikumi un Kopienas pieeja. Referente atgādina par nepieciešamību pienācīgi uzraudzīt, kā dalībvalstis īsteno savas saistības, tostarp pienākumu sagatavot ziņojumus un apmainīties ar informāciju, izmantojot drošu kodētu sistēmu noraidītām licencēm un paziņojumiem. Šķiet, ka būtu piemērota regulāras ziņošanas un pārskatīšanas sistēma, kas būtu saskaņā ar citiem eksporta kontroles režīmiem. Turklāt nedrīkst novērtēt par zemu nozares atbildību, pārbaudot darījumus pircēja, saņēmēja un galalietotāja ķēdē. Lai nodrošinātu uzņēmumiem skaidrību un juridisko noteiktību, referente aicina Komisiju laikus kodificēt šo regulu, tiklīdz ir pieņemti pašreizējie atjauninājumi.

Pilnvaru deleģēšana

Spīdzināšanas izskaušanas regula tika iekļauta Trade Omnibus I tiesību aktu paketē, saskaņojot šo aktu ar Lisabonas līguma noteikumiem. Sākot no 2014. gada 20. februāra regula piešķīra Komisijai pilnvaras pieņemt deleģētos aktus regulas I-V pielikuma grozīšanai, nosakot, ka divu mēnešu laikā pēc paziņošanas iespējams izteikt iebildumus, ar iespēju pagarināt šo laikposmu vēl par diviem mēnešiem, kā arī pienākumu ziņot reizi piecos gados. Tādēļ noteikumi par pilnvaru deleģēšanu šajā priekšlikumā ir lieki un ir jāsvītro. Referente atgādina Komisijai, ka Parlamenta rīcībā ir jābūt izsmeļošai informācijai un dokumentiem par tās sanāksmēm ar nacionālajiem ekspertiem saistībā ar darbu deleģēto aktu sagatavošanā un īstenošanā. Komisijai ir jānodrošina pienācīga Parlamenta iesaistīšanās, lai iespējami atvieglotu Parlamenta turpmāko darbu deleģēto aktu kontrolē.

Referente atbalsta steidzamības procedūras ieviešanu, ar kuru tiek paredzēta tūlītēja Komisijas akta īstenošana, nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ ļaujot ātri izmainīt II, III vai III.a pielikumu. ES ir aktīvi un nekavējoties jāatjaunina kontroles saraksti, lai iekļautu attiecīgās ierīces, aprīkojumu, sastāvdaļas, piederumus, starpproduktus un tehnoloģijas, kas ienāk tirgū.

Ārlietu komitejas ATZINUMS  (2.7.2015)

Starptautiskās tirdzniecības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai
(COM(2014)0001 – C7‑0014/2014 – 2014/0005(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Barbara Lochbihler

ĪSS PAMATOJUMS

Regulas pārskatīšanas mērķis ir vēl vairāk stiprināt Eiropas Savienības kā pasaules mēroga vadošas un atbildīgas dalībnieces lomu nāvessoda un spīdzināšanas izskaušanā.

Atzinuma projektā mēģināts stiprināt noteikumus par papildpakalpojumiem, kas saistīti ar preču pārvadāšanu, kā arī tranzītu, tehnisko atbalstu un komerciālu pārdošanu. Saskaņā ar Parlamenta atkārtoti pausto nostāju tā mērķis ir ieviest mērķtiecīgu galīgā izmantojuma klauzulu, lai dalībvalstis aizliegtu vai apturētu tādu II un III pielikumā neminēto drošības jomas preču pārvadāšanu, kuras acīmredzami ir praktiski pielietojamas tikai nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citiem sliktas izturēšanās veidiem, vai pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka šo preču pārvadāšana varētu veicināt vai nodrošināt likumīgu nāvessoda izpildi, spīdzināšanu vai cita veida sliktu izturēšanos.

Tajā ierosināts arī Aprīkojuma koordinācijas grupas izveidošana un regulāra pārskatīšanas mehānisma un sistemātiskākas informācijas apmaiņas un ziņošanas panākšana, lai stiprinātu šīs regulas pārraudzību un efektīvu īstenošanu.

GROZĪJUMI

Ārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr.    1

Regulas priekšlikums

19.a apsvērums (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(19a) Būtu jāievieš mērķtiecīga galīgā izmantojuma klauzula, lai dalībvalstis aizliegtu vai apturētu tādu II un III pielikumā neminēto drošības jomas preču pārvadāšanu, kuras acīmredzami ir praktiski pielietojamas tikai nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citiem sliktas izturēšanās veidiem, vai par kurām pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka šo preču nodošanas rezultātā varētu tikt veicināta vai īstenota nāvessoda izpilde, spīdzināšana vai cita veida slikta izturēšanās. Pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar mērķtiecīgu galīgā izmantojuma klauzulu, nebūtu jāattiecina uz medikamentiem, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei.

Grozījums Nr.    2

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – aa) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – f) punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

(aa) panta f) punktu aizstāj ar šādu:

f) “tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas;

„f) “tehniskā palīdzība” ir tehniskais atbalsts, kas saistīts ar labošanu, izstrādāšanu, ražošanu, testēšanu, uzturēšanu, montāžu, izmantošanu vai jebkuru citu tehnisku pakalpojumu un var izpausties kā instruktāžas, padomdevēju, mācību, darba zināšanu vai prasmju nodošanas vai konsultāciju pakalpojums. Tehniskā palīdzība ietver palīdzības mutiskās formas un elektroniski sniegtu palīdzību;

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir grozīt spēkā esošā tiesību akta noteikumu — 2. panta f) punktu, kas Komisijas priekšlikumā nebija aplūkots. Grozījumā pievienots vārds „izmantošanu”, lai paskaidrotu tehniskās palīdzības definīciju.

Grozījums Nr.    3

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – k) punkts – 2. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Šajā regulā vienīgi papildpakalpojumu sniegšana nav ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi;

Šajā regulā papildpakalpojumu sniegšana ir ietverta šajā definīcijā. Papildpakalpojumi ir transports, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana vai pārapdrošināšana vai vispārēja reklāma un noieta veicināšanas pasākumi;

Grozījums Nr.    4

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – l) punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

l) „starpnieks” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un īsteno šīs regulas 2. panta k) apakšpunktā definētos pakalpojumus no Savienības trešās valsts teritorijā;

l) „starpnieks” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, vai arī ir dalībvalsts valstspiederīgais un veic šīs regulas 2. panta k) apakšpunktā definētos pakalpojumus;

Grozījums Nr.    5

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts – c) apakšpunkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – m) punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

m) „tehniskās palīdzības sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un sniedz šīs regulas 2. panta f) apakšpunktā definēto tehnisko palīdzību no Savienības trešās valsts teritorijā;

m) „tehniskās palīdzības sniedzējs” ir fiziska vai juridiska persona vai personālsabiedrība, kas ir rezidents vai veic uzņēmējdarbību Savienības dalībvalstī un sniedz šīs regulas 2. panta f) apakšpunktā definēto tehnisko palīdzību;

Grozījums Nr.    6

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

2. pants – ra) punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

ra) „tranzīts” ir ārpussavienības preču pārvadāšana, iebraucot Savienības muitas teritorijā un caurbraucot tai, ja galamērķis ir ārpus Savienības.

Grozījums Nr.    7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

4. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

2a) regulas 4. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

1. Neskatoties uz šādu preču izcelsmi, ir aizliegts jebkāds to preču imports, kas uzskaitītas II pielikumā.

1. Neskatoties uz šādu preču izcelsmi, ir aizliegts jebkāds to preču imports, kas uzskaitītas II pielikumā.

Personām, struktūrām vai organizācijām Kopienas muitas teritorijā ir aizliegts saņemt tehnisku palīdzību no personām, struktūrām vai organizācijām saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm, kas piegādātas no trešām valstīm, neatkarīgi no tā, vai par to saņem atlīdzību vai nē.

Personām, struktūrām vai organizācijām Kopienas muitas teritorijā ir aizliegts saņemt tehnisku palīdzību no personām, struktūrām vai organizācijām saistībā ar II pielikumā uzskaitītajām precēm, kas piegādātas no trešām valstīm, neatkarīgi no tā, vai par to saņem atlīdzību vai nē.

 

II pielikumā uzskaitīto preču tranzīts caur Savienības muitas teritoriju ir aizliegts.”

Grozījums Nr.    8

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 2.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

-4.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

2b) aiz 4. panta iekļauj šādu pantu:

 

„-4.a pants

 

Komerciālas pārdošanas un reklāmas aizliegums

 

Komerciāla pārdošana un reklāma Savienībā, ko veic Savienībā un ārpus Savienības reģistrēti uzņēmumi un personas, lai pārvadātu II pielikumā uzskaitītās preces, ir stingri aizliegta. Komerciālas pārdošanas un reklāmas darbībās iekļauj nemateriālu avotu, tostarp interneta, izmantošanu. Stingri aizliegti ir arī citi papildpakalpojumi, tostarp transportēšana, finanšu pakalpojumi, apdrošināšana un pārapdrošināšana.”

Grozījums Nr.    9

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 4. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

5. pants – 1. punkts – 1. daļa

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Jebkādam tādu preču eksportam, kas uzskaitītas III pielikumā, ir vajadzīga atļauja, neatkarīgi no šādu preču izcelsmes. Tomēr atļauja nav vajadzīga precēm, kas vienīgi šķērso Savienības muitas teritoriju, tas ir, precēm, uz kurām saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 91. pantu neattiecina muitas apstiprinātu procedūru vai izmantojumu, kas nav ārējā tranzīta procedūra, tostarp ārpussavienības preču uzglabāšanu I kontroles veida brīvā zonā vai brīvā noliktavā.

Jebkādam tādu preču eksportam, kas uzskaitītas III pielikumā, ir vajadzīga atļauja, neatkarīgi no šādu preču izcelsmes. Tranzīta atļauja tiek pieprasīta precēm, kas uzskaitītas III pielikumā un kuras tikai šķērso Savienības muitas teritoriju.

Grozījums Nr.    10

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

7.a pants – 1.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis īstenot atbilstīgus informācijas pasākumus, lai nodrošinātu to, ka visi uzņēmumi, kas popularizē drošības iekārtas, kā arī uzņēmumi, kas organizē tirdzniecības izstādes un citus pasākumus, kuros šāds aprīkojums tiek popularizēts, ir informēti par šo regulu un pienākumiem, kas tiem noteikti minētajā regulā.

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir grozīt spēkā esošā tiesību akta noteikumus, proti, tā 7.a panta 1. punktu.

Grozījums Nr.    11

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

7.a pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt starpniecības pakalpojumu saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.

2. Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī sniegt tehnisko palīdzību saistībā ar III pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka kādu no šo preču sūtījuma daļām ir paredzēts vai var paredzēt izmantot spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā. Tehniskās palīdzības sniedzējs nedrīkst arī sniegt norādījumus, padomus, apmācību vai nodot darba zināšanas vai prasmes, kuras varētu palīdzēt attiecībā uz likumīga nāvessoda izpildi, spīdzināšanu vai cita veida sliktu izturēšanos.”

Grozījums Nr.    12

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 6.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

7.aa pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

6a) aiz 7.a panta iekļauj šādu pantu:

 

„7.aa pants

 

Mērķtiecīga galīgā izmantojuma klauzula

 

1. Dalībvalsts aizliedz vai aptur tādu II un III pielikumā neminētu drošības jomas preču pārvadāšanu, kuras acīmredzami ir praktiski pielietojamas tikai nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citiem sliktas izturēšanās veidiem, vai tad, ja par tām pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka šo preču pārvadāšana varētu veicināt likumīga nāvessoda izpildi, spīdzināšanu vai cita veida sliktu izturēšanos.

 

2. Dalībvalstis paziņo Komisijai par visiem pasākumiem, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu, tūlīt pēc to pieņemšanas un precīzi norāda šādu pasākumu pieņemšanas iemeslus.

 

3. Dalībvalstis nekavējoties informē Komisiju arī par visām izmaiņām pasākumos, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 1. punktu.

 

4. Komisija pasākumus, par kuriem tai paziņots saskaņā ar 2. un 3. punktu, publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša C sērijā.

 

5. Komisija nosaka, vai 1. punktā minētās preces būtu jāiekļauj attiecīgajā pielikumā, lai aizliegtu tās pārvadāt, vai arī to pārvadāšana būtu iespējama tikai ar atļauju.

 

6. Pilnvaras, kas piešķirtas saskaņā ar mērķtiecīgu galīgā izmantojuma klauzulu, neattiecina uz medikamentiem, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei.”

Grozījums Nr.    13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

7.b pants – 1. punkts – 1. apakšpunkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Atļauja ir vajadzīga jebkuram III.a pielikumā uzskaitīto preču eksportam neatkarīgi no šādu preču izcelsmes. Tomēr atļauja nav vajadzīga precēm, kas vienīgi šķērso Savienības muitas teritoriju, tas ir, precēm, uz kurām saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2913/92 91. pantu neattiecina muitas apstiprinātu procedūru vai izmantojumu, kas nav ārējā tranzīta procedūra, tostarp ārpussavienības preču uzglabāšanu I kontroles veida brīvā zonā vai brīvā noliktavā.

1. Atļauja ir vajadzīga jebkuram III.a pielikumā uzskaitīto preču eksportam neatkarīgi no šādu preču izcelsmes. III.a pielikumā uzskaitītajām precēm, kuras tikai šķērso Savienības muitas teritoriju, ir vajadzīga tranzīta atļauja.

Grozījums Nr.    14

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 7. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

7.d pants – 2. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Starpniekam ir aizliegts sniegt jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī tehnisko palīdzību saistībā ar III.a pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja starpnieks zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka dažas vai visas attiecīgās preces ir paredzēts vai var tikt paredzēts izmantot nāvessoda izpildei valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā.";

2. Tehniskās palīdzības sniedzējam ir aizliegts sniegt jebkurai personai, struktūrai vai organizācijai trešā valstī tehnisko palīdzību saistībā ar III.a pielikumā uzskaitītajām precēm neatkarīgi no šo preču izcelsmes, ja tehniskās palīdzības sniedzējs zina vai tam ir pamats uzskatīt, ka dažas vai visas attiecīgās preces ir paredzēts vai var tikt paredzēts izmantot nāvessoda izpildei valstī, kas nav Savienības muitas teritorijā. Tehniskās palīdzības sniedzējs nedrīkst arī sniegt norādījumus, padomus, apmācību vai nodot darba zināšanas vai prasmes, kuras varētu palīdzēt īstenot likumīgu nāvessoda izpildi.

Grozījums Nr.    15

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 8. punkts

Regula (EK) Nr. 1236/2005

8. pants – 6. punkts

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

6. Ja ražotājam medikamenti jāeksportē izplatītājam, ražotājs, atkāpjoties no 5. punkta, sniedz informāciju par noslēgtajiem nolīgumiem un īstenotajiem pasākumiem, lai novērstu, ka šie ražojumi tiek izmantoti nāvessoda izpildei galamērķa valstī, un informāciju par preču galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem, ja šāda informācija ir pieejama.

6. Ja ražotājam medikamenti jāeksportē izplatītājam, ražotājs, atkāpjoties no 5. punkta, sniedz informāciju par noslēgtajiem nolīgumiem un īstenotajiem pasākumiem, lai novērstu, ka šie ražojumi tiek izmantoti nāvessoda izpildei galamērķa valstī, un informāciju par preču galīgo izmantojumu un tiešajiem lietotājiem, ja šāda informācija ir pieejama. Pēc pieprasījuma šī informācija ir pieejama attiecīgajai neatkarīgajai pārraudzības struktūrai, piemēram, saskaņā ar fakultatīvo protokolu ANO Konvencijai pret spīdzināšanu un citu nežēlīgu, necilvēcīgu vai pazemojošu rīcību vai sodīšanu izveidotajam valsts preventīvajam mehānismam vai nacionālajai cilvēktiesību aizsardzības iestādei dalībvalstī.

Grozījums Nr.    16

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 12.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

13. pants – 1. punkts

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

 

12a)regulas 13. panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

„1. Neskarot 11. pantu, Komisija un dalībvalstis pēc pieprasījuma viena otru informē par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir to rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām.

„1. Neskarot 11. pantu, katra dalībvalsts informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šo regulu un iesniedz visu attiecīgo informāciju, kas ir tās rīcībā saistībā ar šo regulu, jo īpaši informāciju par piešķirtajām un noraidītajām atļaujām, kā arī saistībā ar pasākumiem, kas veikti saskaņā ar mērķtiecīgo galīgā izmantojuma klauzulu. Komisija šo informāciju paziņo citām dalībvalstīm.”

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir grozīt spēkā esošā tiesību akta noteikumu — 13. panta 1. punkta f) apakšpunktu, kas Komisijas priekšlikumā nebija aplūkots.

Grozījums Nr.    17

Regulas priekšlikums

1. pants – 1.daļa – 12.b punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

13. pants – 3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

12b)regulas 13. pantā iekļauj šādu punktu:

 

„3.a Komisija publisko savu gada ziņojumu, apkopojot saskaņā ar 3. punktu publiskotos dalībvalstu gada darbības pārskatus.”

Grozījums Nr.    18

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 14.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

-15.a pants (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

14a)regulā iekļauj šādu pantu:

 

„-15.a pants

 

Koordinācijas grupa

1. Izveido koordinācijas grupu, kuru vada Komisijas pārstāvis un kurai katra dalībvalsts norīko savu pārstāvi. Koordinācijas grupa izskata visus jautājumus, kuri attiecas uz šīs regulas piemērošanu un kurus var ierosināt priekšsēdētājs vai dalībvalstu pārstāvji.

 

2. Koordinācijas grupa, sadarbojoties ar Komisiju, veic atbilstīgus pasākumus, lai izveidotu tiešu sadarbību un informācijas apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, jo īpaši lai novērstu risku, ka iespējamas eksporta kontroles īstenošanas atšķirības attiecībā uz precēm, kuras varētu tikt izmantotas nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai un var izraisīt novirzes tirdzniecībā.

 

3. Ja Koordinācijas grupas priekšsēdētājs uzskata par vajadzīgu, viņš/viņa apspriežas ar eksportētājiem, starpniekiem un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām, tostarp pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, uz kuriem attiecas šī regula.

 

4. Koordinācijas grupa var saņemt informāciju un priekšlikumus, kas saistīti ar Regulas efektivitāti, no visām pilsoniskās sabiedrības struktūrām, kurām ir attiecīgās specializētās zināšanas.”

Grozījums Nr.    19

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15.a punkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

15.c pants

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

15c)regulā iekļauj šādu pantu:

 

„15.c pants

 

Īstenošanas pārskatīšana

 

1. Reizi trīs gados Komisija pārskata šīs regulas īstenošanu un iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par tās piemērošanu, kurā var ietvert priekšlikumus tās grozījumiem. Dalībvalstis Komisijai dara zināmu visu attiecīgo informāciju, kas vajadzīga ziņojuma sagatavošanai.

 

2. Minētajā pārskatīšanā ietver valstu licencēšanas lēmumus, dalībvalstu ziņojumus Komisijai, dalībvalstu savstarpējo paziņošanas un konsultāciju mehānismu, informācijas pasākumus un īstenošanu. Pārskatīšanas procedūrā būtu jāanalizē dalībvalstu ieviesto sankciju režīmu darbība un jāizvērtē, vai šādi režīmi ir efektīvi, samērīgi un preventīvi.

 

3. Minētajā ziņojumā ir īpaša sadaļa, kurā ir arī sniegts pārskats par Koordinācijas grupas pasākumiem, pārbaudēm un apspriedēm un kurai piemēro Regulas (EK) Nr. 1049/2001 4. pantu.”

Grozījums Nr.    20

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts – -a) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

II pielikums – 1. tabula – 2. sleja – 2.2.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-a) II pielikumā aiz 2.2. punkta iekļauj šādus punktus:

 

„2.2.a Tiešā kontakta elektriskā šoka zižļi, apdullinoši šaujamieroči un apdullinošu šaujamieroču vairogi, kas paredzēti tiesībaizsardzības nolūkiem

 

2.2.b Tiesībaizsardzības nolūkiem paredzētas cietumnieku kapuces

 

2.2.c Cietumnieku savaldīšanas knaibles”

Grozījums Nr.    21

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts – -aa) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III pielikums – 1. tabula – 2. sleja – 1.3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-aa) III pielikumā aiz 1.3. punkta iekļauj šādu punktu:

 

„1.3.a Ar siksnām aprīkoti krēsli, dēļi un gultas”

Grozījums Nr.    22

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts – -ab) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III pielikums – 1. tabula – 2. sleja – 2.1. punkts (jauns)

 

Spēkā esošais teksts

Grozījums

-ab)Regulas III pielikuma 2.1. punktu aizstāj šādi:

„2.1. Pārnēsājami elektriskās izlādes ieroči, ar kuriem katru elektrošoku var raidīt tikai uz vienu personu, tostarp (bet ne tikai) elektrošoka zižļi, elektrošoka vairogi, apdullinoši šaujamieroči un elektrošoka šautras šaujamieroči

„2.1. Pārnēsājamas elektriskā šoka ierīces, tostarp (bet ne tikai) elektriskā šoka zižļi, elektriskā šoka šautras šaujamieročiem, kuru bezslodzes spriegums ir vienāds ar 10 000 V vai pārsniedz to.

Piezīmes

Piezīmes

1. Šī pozīcija neietver elektrošoka jostas un citas ierīces, kas minētas II pielikuma 2.1. pozīcijā.

 

1. Šis punkts neattiecas uz elektriskā šoka jostām un citām ierīcēm, kas aprakstītas II pielikuma 2.1. un 2.2.a punktā.

2. Šī pozīcija neietver pašaizsardzībai izmantotas individuālās elektrošoka ierīces.”

2. Šī pozīcija neattiecas uz pašaizsardzībai izmantotām individuālām elektrošoka ierīcēm.”

Pamatojums

Šā grozījuma nolūks ir grozīt spēkā esošā tiesību akta noteikumu — III pielikuma 2. punktu, kas Komisijas priekšlikumā nebija aplūkots.

Grozījums Nr.    23

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. daļa – 15. punkts – -ac) apakšpunkts (jauns)

Regula (EK) Nr. 1236/2005

III pielikums – 1. tabula – 2. sleja – 2.3.a punkts (jauns)

 

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-ac) III pielikumā aiz 2.3. punkta iekļauj šādus punktus:

 

„2.3.a Pūļa/dumpja kontrolei paredzētas akustiskas ierīces

 

2.3.b Milimetru viļņu ieroči”

PROCEDŪRA

Virsraksts

Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

Atsauces

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD).

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

15.1.2015

 

 

 

Atzinumu sniedza

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.1.2015

Atzinumu sagatavoja

Iecelšanas datums

Barbara Lochbihler

3.12.2014

Pieņemšanas datums

29.6.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

45

2

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Francisco Assis, Petras Auštrevičius, Goffredo Maria Bettini, Elmar Brok, Klaus Buchner, James Carver, Fabio Massimo Castaldo, Javier Couso Permuy, Mark Demesmaeker, Georgios Epitideios, Eugen Freund, Sandra Kalniete, Manolis Kefalogiannis, Afzal Khan, Janusz Korwin-Mikke, Eduard Kukan, Ilhan Kyuchyuk, Barbara Lochbihler, Sabine Lösing, Andrejs Mamikins, David McAllister, Tamás Meszerics, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Pier Antonio Panzeri, Tonino Picula, Andrej Plenković, Jozo Radoš, Sofia Sakorafa, Jacek Saryusz-Wolski, Jaromír Štětina, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Hilde Vautmans, Boris Zala

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Brando Benifei, Tanja Fajon, Neena Gill, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Igor Šoltes, Traian Ungureanu

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Franc Bogovič, Daniel Buda, Pascal Durand, Andrey Novakov, Jarosław Wałęsa

PROCEDŪRA

Virsraksts

Tādu preču tirdzniecība, kuras varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai

Atsauces

COM(2014)0001 – C7-0014/2014 – 2014/0005(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

14.1.2014

 

 

 

Atbildīgā komiteja

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA

15.1.2015

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

Datums, kad paziņoja plenārsēdē

AFET

15.1.2015

 

 

 

Referenti

Iecelšanas datums

Marietje Schaake

21.1.2015

 

 

 

Izskatīšana komitejā

23.2.2015

28.5.2015

29.6.2015

 

Pieņemšanas datums

22.9.2015

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

0

4

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David Campbell Bannerman, Salvatore Cicu, Marielle de Sarnez, Santiago Fisas Ayxelà, Eleonora Forenza, Karoline Graswander-Hainz, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-Darling, Gabrielius Landsbergis, Bernd Lange, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Hannu Takkula, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Klaus Buchner, Dita Charanzová, Edouard Ferrand, Agnes Jongerius, Sander Loones, Gabriel Mato, Fernando Ruas, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Marco Affronte

Iesniegšanas datums

29.9.2015